mn PeekgCloppenburg Ds. C. v. d. Steen doet in mei zijn intrede Ook de Wilton-heren zijn nu kampioen KORFBAL Geen winst, doch wel betere resultaten HANDBAL hKH^B5B3 Prestatie van NOAD let Keeriersters Telegram aan koningin Juliana die lekkere De postduif keerde weer elke woensdag jongénsmarkt PULLOVERS SVC-dames geklopt door tweede team Schiedammers op tafelvoetbal interland Paard op hol in Nieuwland uit de bekende handige NIYON houdt jubileum-avond OBK-concert Ruilbeurs van De Verzamelaar Lampiontocht en lichlstoet Burgerlijke Stand Wijka vond van Wijk 3 der Ned. Herv. Gem. Aanrijding Jongen en man bij botsing gewond Kongo-concert in Julianakerk SCHIEDAM De N.V. NEDERLANDSCHE ELECTROLASCH MIJ. geschoolde en ongeschoolde MQNTAGEWERKERS Wie adverteert verkoopt! «doch. Dinsdag 7 maart 1961 ®Cd«j[ emofre, blondj efüm. e *net ttwie.' ke se, kaan* plufe- ensver- ld rot- hac,T n hel f aan ninci r zo'n w. t met m de stierf, es na, ver. oven- ays." die sden, gaan, en f.De httn ome. MJ rel- een; hre- zelf '"ARC m- de voor e- een' de met 'ft* ten tO» JÉJl de net st u Tijdens een dienst In de Grote jterk »I OP zondagmorgen 7 mei, ds. C. van der Steen zijn intrede doen al» predikant van de Hervorm de Gemeente van Schiedam. In die selfde dienst zal hü bevestigd wor den door ds. J. Sniids. Ds. van der gteen, die op zondag 30 april af scheid zal nemen van de Hervormde (em een te van GasseiternUveen in de classis Assen zal de vacature ver vullen, ontstaan door het vertrek van ds. J» Gras, die naar Dordrecht k vertrokken. Ds. van der Steen werd op 18 sep tember 1925 geboren te Botterdam (Noordereiland). Bij bezocht eerst de christelijke hbs (tegenwoordig Calvijn-lyceum) te Rotterdam-Zuid en studeerde daarna een jaar wis- en natuurkunde aan de Rijks-Univer siteit te Utrecht. Vervolgens stu deerde hij staats-exameu gymnasium A en studeerde daarna theologie aan de Rijks-universiteit van Leiden, waar hij in 1949 zijn kandidaats- en in 195 i zijn kerkelijk-examen afleg de. Nadat de heer Van der Steen in 1051. na een te Arnhem gehouden colloquium was toegelaten tot de evangelie-bediening in de Ned. Her vormde Kerk, was hij eerst nog een jaar tc Sellingen in de burgerlijke gemeente Vlagtwedde in Groningen werkzaam als vicaris, waar hij het ambtswerk waarnam voor ds. P. Al» lard, toen deze als leger-predikant in militaire dienst was. Op 27 juli 1952 werd hij door ds. P. Allard, thans wonende te Deventer, bevestigd als predikant van de b :rv. gemeente te Gasseltemijveen in de classis Assen. Tijdens zijn ambtsbediening in Gasseltemijveen was ds. Van der Steen een paar jaar praeses van het breed moderamen van de elassicale vergadering van Assen en questor van de ring Gieten. De burgemeester van Schiedam heeft gisteren aan Hare Majesteit de Koningin het volgende telegram ver zonden: Gemeente en burgerij van Schie dam bieden Uwe Majesteit ter ge legenheid van het 121^-jarig rege ringsjubileum eerbiedig hun welge meende gelukwensen aan. (Advertentie I.M.) Het hoeft beslist geen tientallen guldens te kosten om ook dit voorjaar modieus gekleed voor de dag<e komen,,, maar dsn niet Wachten, maar nü kopen. Want morgen liggen er hon derden damesblouses van 9.95 voor U klaar, die U nü te kust en te keur kunt uitzoeken voor nog géén vier gulden. Damesblouses met 3/4 mouw, In een pracht kwaliteit no-lror» changeant popeline en in mous seline imprimé.,,. open en gesloten te dragen, zowel in als over de rok. Ds. C. v. d. Steen Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gcuka en Co., Groenelaan 127. Bellen bfj ongeval: G.G. en GD., Tuinlaan 80, telefoon 892 90. Politie-alarmntimmer 6 48 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19.0020.30 uur, dinsdag 9.30—16,30 en 19.00—20.30 uur, woensdag 9.30—12.30 uur, donderdag 0.30—1250 uur, vrij dag 95016.30 en 19.00—2050 u„ zaterdag 9.30—16.30 uur. 's Zon dags gesloten R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19.00—21.00 u„ woensdag 14.00—17.00 en 19.00— 21.00 uur, donderdag 10.00—17.00 uu», vryda£ 14.00—17.00 en 19.00 —21.00 uur, zaterdag 10.00—12.00 en 14.00—17.00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Moderne Grafiek. Schilderijen. Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur; 's zondags van 12.00 tot 17.00 uur BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Jacht op ontvoerde vrouwen". Monopole, 2 uur: „De grote ontsnap ping"; 7 en 9.15 uur: „Terreur". DIVERSEN Wijkcentrum, 8 uur: Huisvrouwen- vereniging. Lezing. Chr. goc. Belangen, 8 uur: Mob. Kruis. Bijeenkomst. Irene. 8 uur: Herv. Vrouwengroep. - Bijeenkomst. (Advertentie 1M.) Onze korfballers hebben weer wei nig winstpunten binnengehaald, maar de resultaten zün ditmaal toch niet zo somber als eerder In dit seizoen het geval is geweest. Zowel Schiedam als O.DJ. hebben, de volle bult bin nen hun bereik gehad, maar op de beslissende momerlen lukte het net niet. Tenslotte heeft Succes zich te gen koploper Charlolg niet onver- dienstel yk geweerd. Jan Doe jaar en, de bekende Schiedamse duivenhouder heeft zijn kostbare vale doffer weer terug. Na negen maanden!! Deze beroemde prijs-duif is achterge bleven bij de bekende rampvlucht vanuit Chatcatiroux in Frankrijk, hier 600 km. vandaan. Dat was negen maanden geleden, maar toen de heer Daejaaren zondag avond (het was reeds, duister) naar de lucht keek, zag hij plot seling de duif boven zijn dak naar beneden steken. Of de heer Doejaaren blij was. want deze duif heeft hem reeds vele kostelijke prijzen bezorgd, als een wasmachine, een gouden dames-horloge, een fiets en ook een kostbare grote bokaal ter waarde ran 5ÖO gulden. De duif werd met open armen ontvangen, maar ook de vogel was blij, weer „thuis" te zijn te oordelen naar de tevreden geluidjes. Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze damesblouses, In de maten 38 t/m 46 en in y» vele modieuss 4rjjj &§M kleuren, Op de laatste dag van de zaal handbal-competitie zijn ook de he ren van Wilton kampioen gewor den van de eerste klas en zullen volgend seizoen weer in de districts 2e klasse gaan spelen. In de be slissende wedstrijd Heeft Wilton de andere ka ra pioens-kandidaat Activl- tas maar met moeite terug kunnen wijzen: 15—13. Beide ploegen, kwamen geladen in het veld; Wilton was technisch beter, maar het enthousiasme van de Rot terdammers leverde ook doelpunten op. Om beurten werd er gescoord, totdat bij de rust Wilton met 64 voorstond. Tien minuten voor het eind wist Aclivitas met 1010 naast Wilton te komen. De spanning van de strijd leverde veel vrije maar t ook strafworpen op. door de rustig j leidende scheidsrechter J. van Ros- i malen toegekend. Een paar verkeer- j de beoordelingen van de overigens uitstekende keeper F. Mulder maak- te dat de stand 11—13 werd. Met nog drie minuten te spelen leek Wilton een verloren ploeg, maar de Schle- dammers zetten krachtig door. J. Foncke en J. Zonneveld maakten er 13—13 van. De Activïtas trad nu te hard op cn dat werd tot tweemaal toe gestraft met een penalty. Deze i werden zonder fouten genomen en i zo werd Wilton kampioen. De heren van DWS deden het tus- tig aan tegen Rotterdam; na rust- Stand 74 werd met 13II gewon nen, Eddy Grootenboer bleek oen goede aanwinst. De UVG-heren lie- j ten duidelijk merken dat het pas ge- haalde kampioenschap volledig ver- diend was. Activitas 2 werd het slachtoffer met 27—12. L. Bakker, de grote man in de voorhoede droeg j liefst 15 doelpunten bij! Heren 2 van DWS kon het echter niet klaren te- f gen Schutters 2 en moest met een j 7—16 nederlaag genoegen nemen. He- ren 2 van Wilton had niet veel moei te met Meeuwen 3 en won met 214. Bij de dames kon UVG in. de zaal geen winst holen op RODA 2 en moest toezien dat de Rotterdamse» met het kampioenschap gingen strij ken. Na bij de rust met 3—2 achter te hebben gestaan kwam UVG ten slotte een punt te kort; het werd 6—5. RODA 2 werd 20 mot 8 pun ten kampioen, en UVG en Actief haalden 7 punten. Wilton 2 dat te gen Actief 2 met 2—2 gelijk speelde eindigde met twee punten op de laatste plaats en zal het volgend sei zoen een klas lager moeten proberen. Voor de disiricts-elftallen is zon dag de veld-competitie begonnen en de dames van WF en DWS zijn ge start met een derby, door de eerste mat 4—2 gewonnen. Beide teams konden goed overschakelen op het veldspeL L. Robart opende de score maar A. de Groot van WF haalde op en met 1-1 werd gerust. Weer was het B. Robart die het eerst doelpunt te en weer passeerde A. de Groot keepster A Veldhoven, 22. Vier mi nuten voor tijd viel de beslissing toen T. Zonneveld de WF-dames een voorsprong gaf en toen de DWS'crs het hoofd lieten hangen, kon A. de Groot de hat-trïck verrichten door de stand op 42 te brengen. (Advertentie LM.) zuiver wollen zomerkwallteic, ruim model in alle moderne kleuren speciaal verlaagde J.M. prijs 4 jaar '75 kleine ifijging per moot o.*. 9 jaar 14 jaar 15.75 O.DJ. had de tegenslag om kort voor de rust een speler kwijt te ra ken door een enkelblessure. De in valler, die overigens zijn uiterste be**t deed, kon hem niet goed vervangen en daardoor verloor het betref fende vak teveel aan speelkracht. De overwinning had anders voor het grijpen gelegen. Nu moesten de da mes en heren mat een 44 gelijk spel genoegen nemen. De gehele wed strijd stond O.D.X. 'v -or. Eerst met 0—2, rust 12 en in tweede helft nog eens met 2—3 en 34, maar T.O.P, wist telkens gelijk te maken. Schiedam heeft eet» gelijk spel juist aan zijn neus voorbij zien gaan. Een overwinning was zelfs niet onrede lijk geweest. De eerste helft was voor thuisclub De Raven, hoewel Schiedam de score opende. Met 31 werd er echter gerust. Na de rust liep De Raven tot 52 uit, maar H. Verschoor, die voor de tweede maal de roos trof, en J, v. d. Kooy haalden tot 5—4 op. Nog eenmaal kwamen de Hagenaars terug, doch F. Veer, die eveneens tweemaal doel puntte, verkleinde de achterstand tot 65. De resterende 10 minuten bleef Schiedam sterk in de aanval, maar het wilde niet lukken de gelijk maker in de korf te deponeren. Succes gaf Charlois goed partij, maar de Rotterdammers schoten be ter, waardoor zij met 0—3 voorkwa men. B. Van Krogten zorgde er voor, dat er met 1—3 werd gerust. In de tweede helft was het middenvak van Succes zeer slecht op dreef. De verdediging daarentegen, bleef de zware Rotterdamse druk weerstaan, waardoor Charlois niet verder kon komen dan 14. De overige twaalftallen kwamen met de volgende uitslagen voor de dag: Schiedam 2—Ons Huis 3 57, Succes 2—Actief 3 29, O.D.I. 2- K.O.A.G. 2 4—8, Oranje Nassau 4- O.D.I. 3 3—5, junioren Sperwers 3 Succes 9—1, aspiranten OD.I. 1 O.D.O, b 2—0. Tafeltennis I Vier van de zeven teams van Afgelopen zaterdag heeft NOAD svc kwamen in de afgelopen dagen in de Beurs het bezoekende 21 Up|ln het strijdperk. Het eerste dames een 5—5 gelukspel afgedwongen. Een j zestal moest de sfr(jd aanbinden zeer verdienstelijke prestatie, daar j met het tweede damesteam, een wed- 21 Up in de afdeling de trotse lust- i strUd die volgens de verwachtingen aanvoerder is, NOAD heeft in dit l wel een overwinning voor het eerste seizoen al meer bewezen tegen de team zou opleveren. Het liep echter sterkste teams liet beste te spelen, anders. Op het internationale toernooi ta felvoetbal, dat zondag in Zandvoort Is gehouden, hebben de drie Schie damse spelers geen slecht figuur ge- j slagen. „Honved" (R. v. d, Ven) die j als reserve was opgesteld, behaalde zelfs een verdienstelijk gelukspel te- gen „Liëge". j Aan het toernooi werd wel enige afbreuk gedaan, omdat Engeland zich door omstandigheden op het laatste j moment heeft moeten terugtrekken, zodat het een landenwedstrijd Ne- derland-België werd. Nu wordt bij i onze zuiderburen het tafelvoetbal reeds langer intensief beoefend, ter- I wijl er sinds 1948 door de Belgische Tafelvoetbal Bond officiële wedstrij den worden gehouden, terwijl men in 1 Nederland eerst enkele jaren zover is. Dat de kampioen van Nederland „F. C. Amsterdam" dan ook met 33 gelijkspeelde tegen de Belgi sche kampioen „Beerschot" -was een zeer goed resultaat. Van de acht Ne derlanders hebben overigens maar drie *n gelijkspel kunnen bevechten, de andere partijen werden door de Belgen gewonnen. De uitslag is 3—13. Van de Schiedammers verloor „RODA" (J. Busscher) met 4—7 van „Union" cn „Schiedam-Sport" (P. Nieuwstraten) met 14 van „F. C. Antwerpen"; alleen Honved" (R. v. d. Ven) speelde 33 gelijk tegen „Liège". De precies 12'A jaar Oude Mieke (voluit ~WiUvnv.ua) Merges draagt oo! trots hel bord met het opschrift „Schiedam het teken dat „ij htthoefa- persoontje is win de delegatie van dHe personen dte fmterenSdlueiSem heeft vertegenwoordigd in het grote derrie voor Koningin /vbmebv het Huis feit Boscfc. Mieke is namelijk geboren op de d00,1L liana in Amsterdam werd gekroond. Er zvn op die dog dnc kinderen m Schiedam geboren, maar het lot wees Mieke aan om orttestad digen. Zij is er uml Irois op dat jij dit heeft mogeri_d'om._Hter Miefte stoae tussen haar moeder, mevrouw J. Marges-™«n ae heer G. ffosmoa. bestuurslid van de Ver.Vetionele Feesl- er. Cedertk dagen, die tezamen de delegatie vormden. trek uit de woning van de fam. Marges aan de N>eumtr^ Il. Ov^iaem is er gisteren in Schiedam druk gevlagd, terwijl bi; zetten muziekkorpsen door de stad zijn getrokken om wat -V Grote op deze Jttbiteam-dnp. Ook heeft het eimilon tn de toren b» de Grote Kerk gisteren bekende liederen gespeeld. De uitwedstrijd werd destijds ook maar net op het nippertje verloren. In deze wedstrijd die door 21 Up met een Invaller werd gespeeld ïs het merkwaardig toegegaan. De NOAD-spelcr Wim de Raay' zag kans een van Rotterdams sterkste spelers te verslaan n.I. Bert Gunnenman, die dit seizoen pas één nederlaag geleden heeft. Daarente gen verloor Nico Allkendiager alle drie wedstrijden, zelfs tegen de in valler bij 21 Up. Honk Aben won evenals De Raay twee wedstrijden en daar twee laatstgenoemden ook het dubbelspel wonnen, heeft NOAD de a.s. kampioenen een puntje af gesnoept. Men kan zich nu afvragen wat het NOAD-team wet gepresteerd zou hebben als het de hele competi tie volledig achter de tafel had kun nen komen? De persoonlijke uitslagen zijn: Henk Aben tegen Bouts 21-9 19-21 21-15; tegen Gunnenman 17-21 21-13 14-21; tegen Struyken 21-13 21-16. Nico Allkendinger tegen Bouts 13-21 11-21; tegen Gunnenman 17-21 21-19 4-21; tegen Struyken 21-15 21-23 18-21. Wim de Raay tegen Bouts 10-21 16-21: tegen Gunnenman 21-13 12-21 21-18; tegen Struyken 23-21 21-14. De Raay en Aben tegen Bouts en Gunnenman 21-15 21-19. Uitslag 5-5. Doordat gistermorgen om 10.40 uur het paard, van de heer N. G. P. Bos van de Schiedamseweg zijn teen op de overweg bij Kethel stootte, sloeg het op hol De eigenaar van het edele dier, dat voor een dos a dos- wagen gespannen was, xced het span nog wel in. het naast de weg lig gende zand, maar deze manoeuvre mocht niet baten. De heer Bos is toen maar van de wagen af gespron gen. Via de Johan de "Witt^ingel. de Heinsiusstraat en de Burg. Van Haa- renlaan is de viervoeter naar zün stal aan de Schiedamseweg in Ke thel gerend. Onderweg is nog een geparkeerde auto op de Johan de Wittsingel licht door het koetsje be schadigd. Verscheidene personen hebben getracht het paard tegen, te houden, maar dat is niet gelukt. Het wagentje werd zwaar beschadigd, terwijl het paard zijn linker achter been verwondde. Dames-1 moest wegens ziekte van enkele topspeelsters met 3 invallers aantreden, terwijl dames-2, dat nog in de onderste regionen vertoeft, vol ledig kon uitkomen. Dus zonder ader lating voor dames-1, zoals in verband met het degradatiegevaar enkele we ken terug was afgesproken. De eerste twee sets waren duide lijk in het voordeel van het tweede, nl. 156 en 15—11. De derde set ech ter kwam op het nippertje met 14—16 bij het eerste team terecht, zodat een gelijkspel alsnog mogelijk werd. In de vierde set echter vocht dames-2 zodanig dat met 17—15 een Ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan na de oorlog organiseert het Ned, instituut voor Volksontwikke ling en Natuurvriendenwerk zater dag 31 maart een aantrekkelijk programma in het Volksgebouw. Op de avond kunnen de leden kennis maken met het enige ballonvarend echtpaar ter wereld, Nini en Jan Boesman. Zij zullen vertellen over hun „Avonturen boven, Amerika en Afrika", Aan de avond is ook nog een prijs vraag verbonden. Het lid, dat de ori gineelste ballonvaartvraag kan stel len, wordt beloond met een zilveren ballonlcpeltje. Voorts worden twee films vertoond, waarvan de titels zijn: „De T.V. Ballonfilm" en „De Droom van Icarus". Het weekend dat de afdelingen Delft. Schiedam en Vlaardingen zou den doorbrengen in het Reitsma- huis in Hoek van Holland en dat is uitgesteld zal nu worden gehouden op U en 12 maart. Het Gewest Zuid- Holland organiseert 19 maart weer een zang- c-n muziekdag in de school aan de Hoevestraat 13 in Rotter dam. In samenwerking met de fotogroep Rotterdam organiseert het gewest op 15 en 16 april een fotoweekend in het August Reitsmahuis. Het Harmonie-orkest „Oefening Baart Kunst" zal donderdag 9 maart in het Passage-theater een concert geven onder leiding van dirigent Dick Koster. Op het programma staan „I promessi spossi", ouverture van Ponchielli, dat het verplichte werk is op het top-concours 1961 van de Kon. Ned, Federatie van Har monie- en Fanfaregezelschappen: bal letmuziek uit de opera „Fausl" van Ch. Gounod; de Londen suite van Eric Coates en marsen. Ook het jeugdorkest zal zich o.l.v. G. van Unen doen horen. Na de pauze wordt de muziekfilm „De koning van de wals" gedraaid. De Ned. Ver. „De Verzamelaar", die als doel heeft meer belangstelling te kweken \roor het verzamelen als nuttige culturelevorm van vrije-tijds- besteding door middel van het hou den van tentoonstellingen en ruil beurzen, organiseert op maandag 13 maart wederom een ruilbeurs in de zaal van Café Liberty, ingang Grof- baan. De beurs begint om 7.30 uur. Als steeds zal er ook ditmaal weer een nutn aanbod zün van munten, lucifersmerken, suikerzakjes, post en sluitzegels, albumplaatjes en an sichtkaarten, enz. Evenals vorig jaar, zal ook dit jaar weer aan de vooravond van Koninginnedag een lampionoptocht Worden gehouden. Een commissie uit de Oranjevereniging is reeds met de voorbereidingen begonnen. Bestuurders van verenigingen wordt GEBOREN: Petronella M-, d. van D. Hoogstad en M. M. van der Kroon; Erna L., d. van A. Stip en E. L. van Leeuwen; Elizabeth K.. d. van J. Post en. A. E. Vermaas; Greetje, d van A. van Loenen en C. Zagwijn: Johannes R,, z. van T. H. Gloude en N. Timmers; Elizabeth J., d. van M- W. Brunekreef en E. J. B. Castel; Josepha M., d. van A. F, de Vette en C. J. Arkesteijn; Willem M., zege op verdiende Wijze tot stand bekende winkels moet aanschaffen, kwam. Door deze overwinning kwam erzocht reeds nu te overwegen ofTan C. J. Overheul en H. Schultink- ln vereniglngs- of groepsverband zal worden deelgenomen. j 1 Van de zijde van de Oranjevereni ging zullen dit jaar geen feestmuts- i jes of feestpetjes worden verstrekt, zodat men die zelf in de daartoe Woensdag S maart organiseert Wijle III der Hervormde Gemeente Schie dam in zaal Irene een wijkavond. Op de avond vertelt mej, J. K. Poot over Rembrandt en zijn beroemde meesterwerken, waarbij zij tevens dia's zal vertonen. Na de pauze zullen de aanwezigen twee films te zien krijgen, waarvan de titels luiden: „Abraham, man van geloof" en „Moz.es, leider van Gods volk". het tweede damesteam op de 4e plaats van onderaf, hetgeen weer verademing schenkt. Junioren-B verloor mei 3—0 van Concardia-A, terwijl Junioren-A ten slotte reglementair met 30 van DOS won. Toen de 24-jarige wielrijdater G. F. J. S. gistermiddag om 5.25 uur op bet rijwielpad op de Burg. Knap- pertlaan twee andere fietsers wilde inhalen, reed op dat moment de heer O. B. uit Rotterdam op zijn brommer haar voorbij. Zij kwamen met elkaar in aanraking, waardoor beiden op de rijbaan voor het snel verkeer vielen. De bromfiets!" schoot tegen de personenws i de heer M. B. J, de G. aan, een file stond te wachten. Het meisje liep schaaf wonden aan beide benen op en is door omstanders naar het Gemeen teziekenhuis gebracht, waar- zij is behandeld. Zeer binnenkort zal dc Commissie uit de Oranjevereniging aan bedrij ven, middenstanders en besturen van verenigingen een circulaire richten, waarin gevraagd wordt om deel te nemen aan de Lichtstoet 1961, het jaarlijkse evenement, ter viering van onze nationale bevrijding. Aan een ieder wordt verzocht om zich reeds nu te beraden over de deelname, opdat na ontvangst van bedoelde circulaire, het antwoord spoedig gegeven kan worden, waar door de organisatoren tijdig een beeld krijgen van de deelname. Er is geen enkel bezwaar om zich reeds nu op te geven bij de secre taris van deze commissie, de heer P. J. Drenth, Burg, Van Haarenlaan 946, telefoon 63838. Dc 14-jarige wielrijder J. A. M. brak gisteravond om half tien bij een aanrijding op het kruispunt Nieuwe DamlaanBurg. Honnerla- ge Gretelaan zün linkerbeen, terwijl de scooterberijder A. J, B. een her senschudding opliep. Beiden zijn door de GG en GD naar de Dr. No- Ietstichting vervoerd, waar zij zijn opgenomen. Het ongeluk vond plaats, doordat de jongen geen voorrang gaf. De heer A. J. B. remde nog wel krach tig, maar dat haalde niets meer uit In de Julianakerk aan de BK- laan wordt op donderdagavnd 8 maart een concert gegeven ten ba te van de hongerende bevolking in de Kongo. Dit concert, het tweede uit een serie van tien, staat ondex leiding van dirigent Ary Pronk en medewerking verlenen Krijnie Poot, sopraan, Cees Valten, trompet. Mees van Huis, orgel en het Christelijk Vocaal Ensemble. Het programma vermeldt werken van Handel, Pur- cell en Butcher. De organisatie hiervan is in han den van het Centraal Cultureel Ad viesbureau te Gouda. De baten wor den afgedragen aan de Oecumeni sche Raad van Kerken. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kerk bij het concert dat om 8 uur begint. te Leiden, die zich c.a. bezig houdt met de bouw van apparaten voor de Chemische In dustrie, heeft in verband met de voortdurende groei van haar bedrijven nodig: voor haar diverse montage-objecten in de omgeving van Rotterdam. Bekendheid met de aanleg van pijpleidingen strekt tot aanbeveling. Gunstige arbeidsvoorwaarden, sociale voor zieningen en een vijfdaagse, 45-urige werk- week, worden u geboden. Sollicitanten worden verzocht, zich op woensdag 8 maart a.s. des avonds-tussen 19-20 uur te vervoegen bij het Gewestelijk Arbeidsbureau, Broersveld 144 te Schiedam, waar enige van onze vertegenwoor digers aanwezig zullen zijn voor het geven van nadere inlichtingen. Zij, die zich niet persoonlijk kunnen melden, kunnen ook schriftelijk solliciteren aan ons adres te Leiden: Zoeierwoudseweg 1, Postbus 6. Japonnenhuis Steinas Hoog straat 88, Schiedam, vraagt voor direct bekwame naai sters en leerling-naaisters. Zaterdags vrij. Geen band- werk. Hoog loon. Perseneet gevraagd Gevraagd meisje voor licht montagewerk. Constructs, Plesmanstraat 59-61, Schie dam, tel. 6 85 38.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1