Het leve u in 't Schiedam van een eeuw en lVestiging van buitenlandse concerns geeft te denken59 Nieuwemogelijkheden bij woninginrichting Van Gendt komt tot hoog moyenne Titelhouder Buytenhek speelt sterk Driebanden competitie -FROTTI tige gevolgen voor onze eigen industrie? Spaarrecord in februari Concert ten bate van de Kongo-bevolking H. Schmitz peurt nieuws uit oude kranten Ook buitenland kwam uitvoerig aan de orde.,. Verval en opkomst Meubelshow van Groep van Vier KADERTOERNOOI Driebanden persoonlijk) Wie heeft iets verloren? Jeugd-concerten van R.Ph.O. KRITISCH GELUID VAN MR. J. MEYNEN Verrassend Gem. Bibliotheek in febniari Paul Nijgh-peniung voor ds. Schoch en K. de Bloois Tentoonstelling van Gust Romijn Burgerlijke Stand A.K.U.-directeur: Revaluatie is ernstige schok voor industrie Nieuw onderzoek in zaak bromfietsdief Overdracht Caltex Madrid 24 maart SCHIEDAM TYPISTE Koeriersters Kick Wilstra de Wondermidvoor „Hoe verliep het leven van een Willekeurig Schiedammer in 1859?" Op die vraag kunt u het antwoord te weten komen, wanneer u een krant uit dié dagen doorleest". Dit had de heer H. Schmit leraar geschie denis uit Rotterdam, gedaan. En uit de krantenverslagen van die tijd en Jiet toenmalige gemeenteverslag had bij een lezing samengesteld. Op ge- samelijke uitnodiging van het Sehic- dïmse Museum en de Rotterdamse Vólksuniversiteit heeft hü gister avond-ztl» causerie voor een groot 'publiek er waren slechts weinig plaatsen onbezet gebleven gehou den. -De heer Schmitz had zUn le- ïing tde titel „Schiedam van een eeuw geleden" gegeven. De vele aanwezigen zijn wel het een en ander over Schiedam uit die tijd te weten gekomen, maar nog meer over ge beurtenissen van buiten de stad. De heer Schmitz werd ingeleid door dc secretaresse van de Volks universiteit, mej. Drost. Zij bracht ook dank aan de conservator, de heer p.'Lr.A. Janssen, die de aula van het Museum zo.vriéndelijk voor dit doel ter beschikking had gesteld, In zijn welkomstwoord zag de heer Janssen het Schiedamsc Museum ook als een historisch museum. Op het ogenblik ij daar weliswaar nog niet veel van te merken, maar het is wel de be doeling dat na de restauratic dit dui delijk zal uitkomen; De heer Schmitz had het jaar 1859 als uitgangspunt voor 2ijn lezing ge nomen. omdat het gemeenteverslag van 1959 wél en dat van I960 r.og niet is verschenen. En hij wilde toch een beeld geven van wat er zich zoal in precies honderd jaar in Schie dam heeft afgespeeld. HÜ schelste in het kort dc achter uitgang van de handel en visserij en de opkomst en daarna het ver val van de jenevcrbrandcrüen en aanverwante industrieën tijdens de vorige eeuw toen Schiedam met zijn 15000 Inwoners maar een kleln-stecds plaatsje was. Dit was de heer Schmitz wel gebleken uit de berichten uit de toenmalige Schiedamsche Courant, De samenstelling van de bevolking verschilde In die tyd al van die in de omliggende gemeenten. Van de ongeveer 15.000 inwoners was er 52% Nederlands Herv. en 40% Rooms- Katholiek. Een zo'n groot percenta ge Katholieken was een bijzonder heid, De oorzaak moet gezocht wor den in de branderijen, want daar werkten zjj veelal. Zij waren nako melingen van Immigranten uit de 18e eeuw'. In de krant kwam men uitgebreide verhalen tegen over de bouw van een Katholieke kerk en een Joodse synagoge, die was geves tigd in pand Achter de Teerstoof nummer 3. De slechte arbeidsvoorwaarden in die dagen kwamen natuurlijk ook ter sprake. De heer Schmitz gaf voorts eon schilderachtige .beschrij ving van de festiviteiten ter gele genheid van de verjaardag van ko ning Willem III, Het culturele le ven stond toen wel op een heel laag peil. Het enige vermaak voor het „lage volk" -een in die tijd veel gebruikte benaming was eens per jaar de kermis. Later werd die zelfs verboden vanwege het dan voorna-. melijk plaatshebbende drankmis bruik. Na de pauze gaf hij o.a. een over zicht hoe de gemeenteraad werd ge kozen en hoe de indeling van het onderwijs was. Maar dat had toch niet alleen betrekking op Schiedam. Wel van belang was, dat het latere Gymnasium zo weinig leerlingen tel de.- Opvallend was, dat spreker zich te veel ophield met de eenwording van Italië. De berichten stonden dan wel in de Schledamse Courant, maar, ongetwijfeld zullen ook andere kran ten uit andere steden in Nederland daar aandacht aan geschonken heb ben. Wie dezer dagen dc grote zaal van gebouw Arcade komt binnenstappen, komt meteen terecht in een gezellig Ingerichte woning. Of juister: een veelheid van woningen, die slechts vertegenwoordigd zijn door woon- en zithoeken en ook door slaapaf- delingcn. Deze „hoeken" missen wel hun functie als vertrek maar zjjn toch als zodanig ingericht. Met meu bels te kust en te keur. Want het gaat hier om een Meubel-show, die voor de gelegenheid is ingericht door „De Groep van Tier", oftewel de fir ma's A. Govaart en Co, J. C. Kroes, Schneider's Woninginrichting en Wi lems en Emsting die gezamenlijk de ze show hebben opgezet. VLAAKDINGEN, In het maan dagavond bij MES voortgezette ka- dertoernooi speelde Van Gendt (Believue) met het hoogste moyen ne, B|jna behaalde hij een gemid delde van 10, voor een eerste klas se Iibre-speler zeer hoog. Van Soe- len verspeelde zün laatste (theore tische) kans op de eerste plaats; hü moest n.l. zün tweede vertiespartij In. dit toernooi incasseren de Fiardinga-speler J. v. d. Valk, een echter „fighter", bracht hem deze toe. Van der Lee speelde beter don in enige voorgaande partij in dit ka der toernooi. Hij kwam zelfs tot enkele goede en goed gespeelde se ries en hield daarmee met de LEV- speler v. d. Velde geruime tijd ge lijke tred. Na 32 beurten was de stand 199195. Eerst toen kon Van der Velde definitief afstand nemen van zijn tegenstander. De verwachtingen omtrent Hek man, die in zijn laatste partijen steeds beter was gaan spelen, waren hoog gespannen. Echter, de aan dacht concentreerde zich al gauw voornamelijk op de Bellevue-speler Van Gendt, die zelfs kans zag zijn prestatie tegen v. d. Lee. toen hij met een moyenne van 8.62 speelde, nóg te verbeteren. Zijn start was uitstekend: 104 caramboles in acht beurten. Na .13 beurten (na. een fraaie serie van 35 caramboles) was zijn totaal al 179 caramboles (en Hekman reeds lang een verslagen tegenstander). Van Gendt kon dit voor hem zeer fraaie moyenne niét handhaven. Hü finishte in 26 beur ten, hetgeen een hoger parttjgemid- delde betekende dan zijn officieel libre-moyenne. Van Gendt is er een voorbeeld van, dat door training ook het biljnrtdistrict Schiedam goede kaderspelers kan voortbrengen! Van Soelen startte tegen v. d Valk voortreffelijk. Na zes beurten noteerde hij reeds 84 caramboles. Niet alleen betekende dat een hoog moyenne hjj had jok uitstekend gespeeld. Niets wees er in deze fase van de strijd op, dat hij aan het begin stond van een nauwelijks ver klaarbare. langdurige inzinking. Daarvan profiteerde v. d. Valk na tuurlijk. Met series van 23. 26. nog eens 23 cn later weer 26 en 29 ca ramboles, nam de Flardioga-speler ruim afstand van zijn tegenstander. In de slotfase verkleinde Van Soe len met een serie van 23 caramboles het verschil nog iets. maar ccn we zenlijke bedreiging vormde hij toch niet meer voor zijn taaie, vasthou dende tegenstander, die tot driemaal toe in deze party een serie zag on derbroken omdat de ballen binnen de kaderlijnen bleven liggen, terwijl dc rustig leidende arbiter. A. v. d. Roest dedans had geannonceerd. De uitslagen waren: v. d. Velde v. d. Lee Van Gendt Hekman v. d. Valk Van Soelen 250 231 250 168 250 204 39 39 26 26 30 ,30 34 28 35 23 29 23 6.41 5.92 9.61 6.46 8.33 6.80 Voor volgende week staan de par tijen Van Eijk—v. d. Valk. Dijks hoorn—Van Gendt en Van Duijl— Van Soelen op het programma. Titelhouder Buyterhek begon heel sterk in de eindstrijd om de drieban- denütel (persoonlijk). Naar moyen ne gerekend stak Van Duyl hem evenwel nog de loef af. Weel and v. Buuren Buytenhek v. Buuren Seger Vermeulen v. Duijl v. L. v. Rossen Seger Vos v. Duijl Vos 30 30 67 3 0.447 30 21 67 3 0.313 42 42 60 5 0.700: 30 17 60 3 0.283 36 36 67 3 0.529 30 18 67 2 0.264 4a 48 56 5 0.857 38 22 56 3 0.392 36 36 68 4 C.529 30 23 68 2 0.338 48 48 57 7 0.842 30 19 57 5 0.333 Op de matchtafel bü Van Harme- lcn in Schiedam werd de drtebanden- cbmpetitlc van het biljartdistrict voortgezet. De jeugdige Van Aari van Volksgebouw maakte ecu serie van 6 caramboles. Voorwaar n fraaie prestatie, echter niet voldoende om Volksgebouw aan de zege te hel pen. De uitslagen waren: De Unie—Eiitre Nous a 2—4. Sterenborg t« ko 2 Eggelmeyer 30 18 69 2 De Puiter 30 25 113 3 Heinsbroek 30 30 113 4 Quanjel 30 j|.. Weeland 30 30 66 3, DGLKarselioom 2—2 (voorl.). Meyboom 30 21 167 2 Witkamp 30 30 161 i Vught 35 38 99 3 Karsen 30 22 99 .2 Derde partij afgebroken. SchiedamVolksgebomv 4—2 •v d. Kooy 30 30 109 2 T Rossen 30 21 109 2^ Buytenhek 38 32 58 3 y. Aart 30 »>0 58 6 v. Harmden 30 30 165 2 Smit 30 7 165 1 Entre ïfous h—De Beyer 4- Bleiksloot v. Leeuwen Schellenbeek Scheffers Warmerdam v. Slotte 30 30 106 30 106 0.434 0.260 0-221 0.265 0.132 0.441 0.126 0.183 0.353 0.275 0.193 0.551 0.517 0.181 0.041 0.283 0.198 0-200 0.450 Een hoekje op de Meubelshow, die door de Groep ucn Vier is inpericht in Arccde. Het is overigens wel een opmer kelijk feit dat vier Schiedamse fir ma's die zich alle bezig houden met het inrichten van woningen en dus populair gezegd „eikaars concurrent" zijn, er toe gekomen zijn gezamenlijk één show in te richten. Maar zij ver klaren zelfs dat ze „elkaar niet bijten", omdat de belangensferen nogal uit eenlopen en omdat zij zich richten tot een verschillend publiek, dat bo vendien meest nog verspreid ligt in Schiedam. Er is dus plaats voor de ze vier firma's naast elkaar. En waar om zouden zij dan niet samenwerken in één show, waardoor de expositie- kosten per deelnemer aanmerkelijk lager liggen? De belangenspreiding komt in do show tot uiting. Zo komt de fa. Kroes voornamelijk met de wat ex clusiever merk-artikelen als Artifort. bankstellen, 't Formule-aanbouvrsys- teem en de opvallende handbedruk- te Ploeg-stoffen. De firma A, Govaart brengt bij voorkeur „wat de gewo ne man graag wil", dat is het aange paste klassieke meubel en het nu in trek zijnde teak, Schneider's Woning inrichting zoekt het in het degelijke werk; terwijl Willems en Ernstig minder meubelen dan wel de aan kleding, dus de woning-textiel toont, met daarnaast „het ledikant" en wat daaraan annex is. Men begrijpe het goed. met dit onderscheid is beslist geen tegenstelling bedoeld, maar meer een verschil.in nuance. Voor de bezoeker betekent het ech ter een grote verscheidenheid en zo dus een ruime keus. Vooral ook een aangeven welke mogelijkheden er zijn bij het aanschaffen van een ver antwoord meubel, verantwoord zo el in vorm als ook in prijs Uitzon derlijke modellen moet men op deze show niet verwachten. Er is een duidelijke wijziging in de smaak gekomen, heeft men ons te verstaan gegeven. Het „gotisch" en het „old-finish" ligt er geheel uit en ook het z.g, blanke meubel ziet men nergens meer. De meubel-ont werpers en ook de industrie zijn gaan toveren met kleuren en met lijnen en. dat is nu wat deze show duidelijk wil maken. Door de gestegen welvaart stelt ook de gewone man hogere eisen aan zijn meubilair, kan dit ook doen. Vandaar veel bankstellen, met ban ken die eenvoudig tot bed zijn te veranderen. De moderne woning Of flat is klein, daarom geen eetkamer- inrichting meer maar „eet-hoekjes"; geen volledig ingerichte slaapkamers, maar ledikanten-met-iets-erbij. Het buffet of dressoir heeft plaats ge- Apotbekers-nacbtdlenst: Apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127. Bellen bij ongeval: G.G. en G£>„ Tuinlaan 80, telefoon 692 90. Politie-alarmnummer 646 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal cn Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19.0020,30 uur dinsdag 9.3016-30 en 19.00—20.30 uur, woensdag 9,30—12.30 uur, donderdag 9.3012.30 uur, vrij dag 930—16.30 en 19.00-20.30 u„ zaterdag 93016.30 uur. "s Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19.00—21.00 u„ woensdag 14.0017.00 en 19.00— 21.00 uur, donderdag 10.00—17.00 utu, vrijdag 14.00—37.00 cn 19X)0 —21.00- uur, zaterdag 10.00—12.00 cn 14.00—37.00 uur, S^.delük Museum: Tentoonstelling Moderne Grafiek. Schilderijen. Elke dag van 10.0(1 tot 17.00 uur; 's zondags van 12.00 tot 35.00 uur BIOSCOPEN Passage, 2 én 8.15 uur; „Jacht op ontvoerde vrouwen". Monopole, 2 uuri „De. grote ontsnap ping"; 7 en 9.15 uur: „Terreur". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uiir: S.G. Toneel wedstrijd. Schiedams Toneel. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Alg: Fotokring. Jaarfeest Irene, 8 uur: Wijk HL Film. Arcade, 9.15 uur: Orpheus. Huldi ging W.C. Oranje. Te- bevragen aan het hoofdbureau van politie té Schiedam tussen 9 12.30 uur en 2—6 uur: Zwarte glacé dameshandschoen (1.); lederen klnderhandachoen; da mestas; aktentas. Te bevragen bij de vinders: Reservewiel, v. Se lm, Noordcinde 15; damesportemonnee met. inhoud, H. v. Schijndel, v. Leeuwenhoeck- straat54 a; damesportemonnee met inhoud. Vijfwinkel, Warande 203; bruine portemonnee, v. Leeuwen, Jan Vermeerstraat 12 a; aktentas en fietspomp, A. Bosch, Burg. Knap- pertlaan 178 b; damesportemonnee, W. v. d. Enden, Kereenlaan 5, Ke- thel; pakje niet directoires, Suijker, Hargsingel 49, Kethel; plastic cein tuur, Arnold, v. Hogendorpstraat 67; 2 badminton-plankjes, v. 't Zelfde, v. Limburg Stïrumstraat 37; autoped, Kerklaan, Kerklaan 32, Keihei: rode autoped, M. v. Leeuwen, Dr. Kuijper- laan 18 a: herenpolshorloge, S. P. Ho- lierhoek. Morsestraat 32 a; armband je, Jongste, Fabristraat 45 a; gelds bedrag, A. dc Keijzer, Rosener Manz- straat 3, Rotterdam; herenpolshor loge, Koster, portier Slachthuis, Slachthulslaan; geldsbedrag, A. Bui. tenhuis, Lorentzlaan 19 b; d. blauwe handschoen, M.' Schreij, M ariastra at 84 a; bruin-rode glacé dameshand schoen (r.), A. Hartog, v. Marum- straat 33; gele glacé herenhand schoen, Schot, Rotterdamsedijk 231b; fsetssleuteltje, J. Stevens, Plein Een- dragt92; sigarettenaansteker, v. Wijk, Galüeistraat 56; yale-sleutel, Ben- tam, Groenelaan 58. Het Rotterdams Philharmonïscb Orkest zal op donderdag 16 maart in hei aPssage-theatér pedagogische jeugdconcerten geven, die om 9.30 en 11 uur beginnen. Uitgevoerd zul len worden - Musica Inizïale (1960), Sinfonia breve nr 5, opus 43 van Leon Orthcl (1905); voorspel tot de eerste en derde akte van La Travia- ta van Guiseppe Verdi (1813—^ÏDOLI Daphnis el Cloë (1911): delen Lever du jour, aPntomime en Damse Gê- nérale) van Maurice Ravel <1875— 1937). (Advertentie LM.) VRUCHTEN I J. UIT HET ZONNIGE ZUIDEN... ETENTJE...? Gezellig', geef 's wentelteefjes met tutti frutti toe. FEESTJE...? Maak 's een bowl met tutti frutti. Dc recepten - en vele andere - .vindt U in het NIEUWE GRATIS rccepter.boekje voor gedroogde zuid vruchten, Uw winkelier heeft het in. voorraad! (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Mr. J. Meynen. de directeur van de AKU n.v., heeft gistermiddag tijdens de vergadering van dc Rotterdamse Kamer van Koophandel een kritisch geluid laten horen over de vestiging van builen- landse ondernemingen in ons land. De. plannen van het Britse concern I.C.I. om in Europoort een grote chemische fabriek te stichten met binnen tien jaar een Investering van ruim een miljard gulden en de vestiging van twee grote Amerikaanse chemische concerns bij Dordrecht geven volgens hem te denken. „Voor de jonge chemische industrie in Nederland, die zich de laatste jaren met zoveel voortvarendheid en schrander inzicht heeft ont wikkeld kan dit alles zeer verstrekkende gevolgen hebben", meent hü. Mr. J. Meynen sprak op uitno diging van de Rotterdamse K. v. K„ die haar 158 ste jaardag vierde, over „de. praktische aspecten van de in- dustrialisati e-problematiek". Onder de aanwezigen bevonden zich o.a, burgemeester Van Walsum en enkele wethouders- De AKUrdirecleur.betoogde, dat dc vestiging van buitenlandse bedrij ven in de periode van het na-oor- logse herstel zeer gewenst was, maar van de argumenten, die toen golden, zijn er nu vele vervallen. Hij bepleitte daarom het samen gaan van Nederlandse en buiten landse bedrijven in zgn. „joint in- ventures", in plaats van pure bui tenlandse bedrijven. Bij het aan gaan. van deze „joint inventures" achtte hij een zo groot mogelijk Ne derlands belang gewenst om te gro te afvloeiing van revenuen naar het buitenland en te grote buitenlandse zeggenschap te voorkomen. In het begin van zijn betoog had mr, Meynen er op gewezen, dat het. totaal aantal na-oorlogse vestigin gen van buitenlandse dochtermaat schappijen en deelnemingen met in dustrieel karakter per 30 juni 1960 324 bedroeg, waarvan 180 Ameri kaanse, 52 JBritse, 2B Duitse en 13 Zweedse. In de afgeIopen:2j4 jaar. werd een bedrag van 5,9 miljard geïnvesteerd. Dat betekent een jaargemiddelde van ruim 2350 miljoen, wat 7 hoger is dan het bedrag van 2200 miljoen, dat in de zesde industrialisatienota van de. regering nodig werd geacht Ook in de groei der produktie en de uit voer kwam de gunstige .conjuncture le situatie tot uiting. Op de vraag of verdere industria lisatie nodig is heeft de regering aldus de spreker met de revaluatie De maand februari is de laatste jaren steeds een zeer goede spaar- maand. De februari-maaad van 1861 brak echter in Schiedam alle records. Ingelegd werd n.l. een bedrag van f. 1.395.331,68 en terugbetaald f. 863.407,78, zodat het tegoed 'van inleggers met f. 531.923,90 steeg tot f. 32.769.400,89. maakt voor het bergmeubel of zelfs het super-efficiënte opbouw-wand- meufaeL En uiteraard heeft ook het materiaal, vooral dat van de bekle ding zich daarbij aangepast. Dit alles heeft dc Groep van Vier duidelijk willen maken op deze show die alleraardigst is aangekleed, waarbij door het plaatsen van af scheidingen cn overdekkingen men niet het idee heeft in een grote zaal te staan (wat in feite het geval is), maar in afzonderlijke hoekjes. Deze duidelijke show Is nog vanavond van 7.30 uur tot 10 uur en morgen van 2 tot 5 uur en van 7.30 tot 10 uur te bezichtigen. Uit de reeks van tien concerten georganiseerd door het Cultureel Adviesbureau uit Gouda ten bate van de hongerende Kongohevolkiug, zal het tweede „Kodgo-concert" worden uitgevoerd ap donderdag avond 9 maart in de Julianakerk in Schiedam. De opbrengst zal worden gestort op een bankrekening in Gou da en wanneer er een bepaald be drag is bijeengekregen, zal het wor den overgemaakt naar het Ned. Ro de Kruis. Medewerking aan het concert ver lenen de sopraan Krijnie Poot, die al enige bekendheid heeft verwor ven door haar op de grammofoon platen opgenomen geestelijke liede ren; Cees Valteri, eerste .solo-trom- petist van het Rotterdams PhiJhar- monisch Orkest; Mees van Huis, or ganist van de Buurkerk in Utrecht, cn voorts het Chr. Capels Vocaal Ensemble. De concerten worden ge dirigeerd door Arie Pronk, de lei der van het Chr. Vocaal Ensemble. Op het programma staan o.a. gees telijke liederen van Handel, Purcell, Butcher en Nageli; V Het eerste „Kongo-concert" is ge geven in Capelle a/d IJsseL Na Schiedam zijn aan de beurt: Oud- Beijeriand, -Vlaardingen,Dordrecht, 0.233 Maassluis, Delft, Waddinxveen, Rot terdam en Gouda. Wanneer deze concerten blijken, te slagen', blijft men na de reeks van tien. doorgaan. De opbrengsten worden dan aange wend voor andere liefdadige doelen, beveling voor de concerten gevormd, beveling voor de concerten gevormd De predikanten ds. Joh. M. Heulo uit Rotterdam, ds. P. J. J. Monster uit Gouda en ds. G- Samson uit Rot terdam hebben er zitting in geno men. V De toegangsprijs voor de uitvoe ring, inde Julianakerk bedraagt 1.50. Ook zal er 's avonds nog. een collecte worden gehouden om de kosten enigszins te drukken. Dit om een zo'n groot mogelijkrijedrag voor de Kongo-bevolking te kunnen aan wenden. Het programmais samengesteld door de heer Arie Pronk, een groot liefhebber van het volks- en geeste lijk liedi' Hij is tevens een voorvech ter voor de „community singing". De liefde voor die samenzang heeft hij verleden jaar opgedaan'in Ame rika, waar. hij gedurende vier "maan den is geweest'. Hij trachtnu 'deze Angelsaksische gewoonte, ook in Nederland in te voeren en heeft er in zijn «woonplaats Gouda aJUenig resultaat mee geboekt: Het aantal spaarders nam in fe bruari met 222 toe tot 49.335. Het sparen ingevolge de Jeugd- spaarwet met 10% premie van het Rijk neemt steeds meer opgang. Ul timo februari telde deze dienst 1.615 deelnemers met een gezamenlijk spaarsaldo van f. 522.103,86. Met spaarbusjes werd f. 21.306,39 gespaard, door middel van be- dcijlsspaarzegels of loonmhouciïng L 18.360.75. .Het tegoed van inleggers en da reserves waren per 28 feburari 2961 voor f. 21.168.986.71 belegd in effec ten, ,voor f, 7.530.365,30 in onderhand se leningen en voor f. 4,979.149,61 in hypotheken. van de gulden al een teleurstellend antwoord gegeven. Naar sprekers oordeel was er voor een „afkoeling" allerminst aanleiding. Aan het probleem van de indu strialisatie moet z,i. blijvend ge werkt worden, wil men het werk- Ioosheïdsspook uit ons land verwij derd houden en tegelijkertijd de positie in de EEG verstevigen. In dit verband wees spreker er op, dat in de jaren 1957-1962 275.000 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd moeten worden en dat ons land in 1980 14,3 miljoen inwoners zal tellen, waar van 2,4 miljoen mannen in de in dustrie werk zal moeten vinden. Mr. Meynen noemde de industria lisatie van Nederland in dc na-oor logse jaren bevredigend, ja zelfs ver rassend. De „wapenuitrusting" in de krachtmeting, die ons bÜ minder, gunstige conjunctuur binnen de Europese Markt en op de export markten te wachten staat, is behoor lijk sterk. Alleen op het punt van de research zou hij zc voor verschillen de bedrijfstakken nog graag sterker willen zien, „Het is verheugend", aldus spre ker, „dat zowel de chemische sector alsook in de metaalsector en textiel sector fusies zijn aangegaan, waar door de bedrijfsgrootte als belang rijkste factor in de concurrentiestrijd zal kunnen worden verbeterd en vooral ook een breder vlak wordt geschapen voor ontwïkkeiings- research en zelfs voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Het zou verstandig zijn, wanneer in die be drijfstakken, waar de versnippering nog relatief groot is, dezelfde lijn werd gevolgd" Tijdens zijn betoog sneed spre ker ook nog het probleem aan van de vorming van bekwame leidingge vende figuren. Verkorting van de studieduur verdient zj. grote aan dacht De neiging tot expansie, die vooral in de exacte vakken aanwe zig is, dient beperkt te worden. Als de student eerder afgestudeerd is, heeft de Ned. economie hem niet al leen eerder, maar ook langer ter beschikking. De vraag: wat heeft het Neder landse bedrijfsleven in zijn geheel op den duur aan wetenschappelijk op geleide medewerkers nodig en waar kan het studieprogramma verbete- ondergaan, dient aldus mr. Meynen terdege onder ogen te worden gezien. In de maand februari zijn door de Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek in Schiedam minder boeken uitgeleend dan in de zelfde maand in 1960. Behalve het filiaal aan de Dwarsstraat, de Jeugdafde ling en de uitleenpost in het zieken huis, die een lichte stijging te zien gaven, liep het aantal uitgeleende boeken iets terug. Het boekenbezit was daarentegen afgelopen maand 'groter dan in februari van het af gelopen jaar. Toen' bedroeg het 60.321 tegen nu 61.436. Het aantal houders van leeskaarten staat nu ook lager (5708) tegen toen (5773). Op vrijdag 24 maart zal op een bijeenkomst in het Historisch Mu seum aan de Korte Hoogstraat de Paul Nijgh-penning worden uitge reikt aan de heren ds. M. L, W. Schoch en K. de Bloois wegens hun bijzondere verdiensten op sociaal- cultureel terrein in de loop der ja ren. Vrijdagavond 10 maart om 8.15 uur opent er in het Stedelijk Muséum te Schiedam een tentoonstelling van schilderijen en enige beelden van de jonge Rotterdamse kunstenaar Gust Romijn. Gedurende deze tentoonstelling zal in de aula van het museum. per-; manént met lichtbeelden en een ge luidsband voorlichting worden, gege ven over het tentoongestelde. Daar bij .zal getracht worden in eenvou dige taal een antwoord te vindén op de vraag wat schilders als Ro mijn'eigenlijk willen, In de entree-zaal van het museum zal voor het eerst sinds lange tijd een keuzer.té zien zijn. uit de mu seum verzamel ing. Géboren: Joseph G.f "z.v. P. M. van Schaften en P. Feijen: Frederik W.. z.v. H. Brandenburg en M. E. Koud- staal;- Grietje B., <Lv. H. Mulder an G. Kool. ROTTERDAM Mr. J, Meynen, directeur van de AKU n.v., meent dat de revaluatie vande gulden niet anders kan worden gezien dan all een blijvend servituut op trijte ex- portslagvaardiglieid, zowel binnen de EEG als daarbuiten. „Als eerste reactie mag ik' rustig vaststellen dat de regeringsmaatre gel een ernstige schok betekent voor de moeizaam opgebouwde exportpo sitie van de Nederlandse industrie en in de dienstensector zal 'dit zeker niet anders zijn", zei hij gistermid dag tijdens een bijeenkomst'van de Rotterdamse Kamer van Koophan del, waar hij sprak over de .Prakti-- sche aspecten van de industrialisa- tie-problematiek". „Waaróm moest nu juist ons kleine land, dat zich nog maar kort een be hoorlijke exportpositie heeft ver worven, met een dergelijke, maatre gel voorop gaan", vroeg hij zich af. Mr, Meynen vond het merkwaar dig, dat de revaluatie geschiedt op een moment/waarop achter het gro te accres van de industriële produk tie over het gehele jaar 195C gere kend, ccn duidelijke verlangzaming van het expansie-tempo school. De rechtbank te Rotterdam heeft gisteren de zaak van de 30-jarige fabrieksarbeider A. J. B. terug ver wezen naar de rechter-commissaris vcor het instellen van oen psychia trisch onderzoek. Veertien dagen geleden eiste de Officier van Justitie eeri gevangenis straf van een jaar en ter beschik kingstelling tegen de verdachte. Deze zou op 5 november eeri ^be rijder van een bromfiets met'een steen op het hoofd hebben geslagen, waarna hij er met de bromfiets', vandoor ging. Hoewel B. de diefstal van de brommer heeft toegegeven, ontkent hij met een steen te hebben geslagen. Op 24 maart zal de tanker „Cal tex Madrid" <45.000 tón) van de Nederlandse Pacific Tankvaart Maat schappij in Antwerpen aan de rede- rij worden overgedragen. L .De Stichting Nederlands'Evangeli satie Team zal 14, 15 en 16 maart in de Riyièrahal een evangelisatie campagne houden. De samenkom sten beginnen om acht uur. Ze worden voorafgegaan door'n zang- dienst, die om half acht begint. WASHINGTON' Een Ameri kaans raketvliegtuig van -het type X-15 heeft dinsdag 'het weréldsnel- heidsrecord gebroken' met eeri snel heid van 4.264 km. per uur." Het toestel was onder een bommenwer per vastgemaakt; en "op een hoogte van 13709 meter losgelaten. GEMEENTE SCHIEDAM I Bij de politïe-administratie kan eenvrouwelijke kracht worden geplaatst in de rang van Bezoldiging zal geschieden naar gelang van ..leeftijd: en bekwaamheid. Vereist is het bezit van een diploma typen, terwijl het bezit van een u.Lo.-diploma tot aanbeveling.: zal strekken. «L Tv v Eigenhandig géschreven sollicitaties, gericht aan de-, heer burgemeester van Schiedam, dienen vóór 25 maart 1961 te worden ingezonden,aan de heer com- missaris van politie, - hoofdbureau, Lange Nieuw-. straat'55 te Schiedam. VUr':'N? Fotografie Kulfilms vergeten? Ue autu- maat staat voor u tlaai Alle soorten films. Foto £L van Vuuren. Hoogstraat 106. Vooj pasfoto's naai K van Vuuren. Hoogstraat 106 Tel 6 67 20. In één dag gereed. Voor de voetballiefhebbers Vlot en vol humor getekends verhalen, waarvan er.18 »jn verschenen in het bekende stripformaat. 0.60 per doel

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1