VOETBAL: r strijd om weer moeilijke het behoud SOLEX-oto Een hartelijk afscheid op verboden terrein ..Orpheus eert oud- voorz. W. C. Oranje NC Rembrandt in woord en gekleurd beeld m van Ierland langt Drie j partijen SIMON DË WIT SIMON DE WIT VOOR DE KANTONRECHTER inhoud komt het aan 98 51. VAN NELIE's „Afternoon" THEEBUILTJES lllllllllllllUlllllOlllllll Mej. J. K. Poot voor Wijk 3 N.H.G. Burgerlijke Stand Eerste klasse libre Feestavond van Ver. voor t.b.c.-patiënten Ketlielse arts SCHIEDAM DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Mss/iersïers DE MOL-JANSEN „UNIQUE" FLINKE BEDIENDE CASSIÉRE ENIGE VROUWELIJKE HULPKRACHTEN VERKOOPSTER BEZORGER SIMON DE WIT STENO-TYPISTE (Ned.-Eng.) Ponderdag 9 maart 1961 3' ÏVoor de kantonrechter te Schle- jltni stond woensdag als verdachte ie 26-Jarige Schiedammer E. van W. jjlj zon zich op 6 februari om kwart «ver-twee onbevoegd op het Noorse «chip „Bambro" hebben bevonden, dut bïi de TankercleanIng N.V. had velegen. Verdachte begreep niet daarom h|j terécht stond. HU had 'kennis gemaakt met enkele opva renden van dat schip. „Die jongens hadden by ons koffie gedronken, ze kwamen soms naar de televisie k|j- ken, dat was gezellig en op de dag Y«or bet vertrek hebben w|j ze naar tan «chip gebracht. Omdat we ze plet meer zonden zien, namen we Id de Havenstraat afscheid, maar ze vroegen of we even mee naar boord «tapten. Het z|jn kennissen gewor den, nadat ze eens aan ons de weg Hadden gevraagd". „ja, maar het mag niet", zei de kantonrechter, mr. Cos. „Waarom Het die portier ons dan door? We wiste" neus niet dat het niet mocht", zei W. „Het is een ernstige overtre ding, er kan van alles gebeuren. U ziet 'er netjes uit, maar er kunnen zo ook verstekelingen en zo op het «chip komen, dat gaat niet", zei mr. Cos weer en hij bepaalde de boete cp tien gulden of vier dagen hech tenis. Hierna kwam als verdachte G. van der R. voor de groene tafel. Hij was in gezelschap van W. ge weest. Ook hij betaalt tien gulden, pe derde bezoeker had het wel ge loofd. Hij had bij het proces-verbaal al .een schikking betaald. Driemannen, in burger, die in do houding het etiket „rechercheur' droegen, kwamen de kleine zittings zaal van het Schiedamse kantonge recht in om de belangstelling gc- spannen te houden. Zij brachten een renommee uit de inbrekerswereld met-,zich, de 37-jarige koopman C. N. oftewel „Cor de Kraker". Hij is gedetineerd in Amsterdam. „Wegens diefstal", zoals hij zei en zo ook was hö op 1 december om acht uur in Schiedam geweest. Zijn speurtocht bracht hem op bet terrein van de Tankercleaning, „De portier heeft u van het terrein gegooid?" Ja, dat had de portier gedaan. „De Kraker" deelde mee, dat hij een handeltje wilde drijven. De officier van Justi tie vond het een minderwaardig handeltje, dat verdacht veel in de oplichtingssfeer terecht kwam. „Rare grappen, mijnheer dc kantonrechter, ,.hij gebruikte een briefje van een firma om de mensen te misleiden." Vijf en twintig gulden boete of tien, dagen hechtenis ontving C. N. in verband met het zich onbevoegd op. bet terrein bevinden, waarbij de officier het pogen tot het plegen van een misdrijf mede in overweging wilde geven, „Als er iets hapert met de betaling, dan zien wc wel wat we anders zullen doen", zei mr. Van Moorsel nog min of meer dreigend, Mej.'A. van N. had met haar auto binnen tien meter op de hoek van de Broersvest gestaan. Omstandig wilde zij uiteenzetten dat zij slechts enkele minuten daar had gestaan, omdat zij goederen moest uitladen. Zij ondersteunde haar betoog met CAduertentie l.M.) oderne mensen kiezen uic onze Europese collectie verlovingsringen .wjjde gebaren, „Vijf minuten staat hier, vijf gulden of twee dagen hech tenis", merkte de officier op. Zo ver baasd was mej. N. over de lichte straf dat zij, gebaren en woorden staakte, om na een. vlug akkoord de zaal te verlaten. Al even clement werd mevrouw M. T. K.-N. behandeld. Zij had geen acht geslagen op het stopteken van de Schiedamse politieman F. H. W. voor de Hema. De politieman ver telde hoe hij de auto's had: laten stoppen en doorrijden. De koop vrouw vertelde, hoe fout verbali sant het deed. Zij gaf daarbij een voorbeeld, waarbij zij voor haar in terview vragen ging stellen aan de perstribune. „Vijftien gulden boete", zei de officier, die de aandacht van verdachte weer naar de balie trok. „Rijdt u goed auto?", vroeg dé kan tonrechter, mr. P. B. Cos. „Ja, pri ma, doktor" zei de verblufte koop- vrouw, „Zeventien en een halve gulden", besliste mr. Cos, die het „pardon" van de vanwege de func tieverwisseling van haar stuk ge brachte chauffeuse genadig accep teerde. De oud-voorzitter van Orpheus, devendien van voorzitter P. Smit een heer W. C. Oranje (rechts), die gis- zilveren, os bak dis aandenken. Mid- teravond tot ere-be stuur slid van het den zit, nog net zichtbaar mevrouw Mannenkoor is benoemd ontving bo-Oranje, die in de huldiging deelde, Nog slechts drie plaatselijke voet-voor SVDPW dat in Thurlede tegen Tijdens de gisteravond gehouden jaarvergadering van het Kon. Schie- Advertentie t.M.) door van 20 stuks door ran 10 Hukt Met één Van Nelle's „Afternoon* theebuiltje (groot formaat) zet ti een flinke pot heerlijke krachtige thee voor heel de familie! dams Mannenkoor Orpheus" is. on der grote byval van de aanwezige leden, de oud-voorzitter van dc vere niging de heer W. C. Oranje benoemd tot ere-bestuurslid van Orpheus, Ruim twintig jaar Is hij Hd geweest ran het koor. terwijl hij veertien jaar lang vaardig de voorzittersha mer heeft gehanteerd. Een opmerke lijk lange periode, die slechts over vleugeld wordt door de „ambtspe riode van de heer Honncrlage Grete, oud-burgemeester van Scbicdam die zelfs 35 jaar voorzitter Is geweest. „Een goed kapitein op 't schip dat Orpheus heet", merkte de huidige voorzitter, de heer P. Smit, op in zijn korte huldigingsrede. Hij heeft lei ding gegeven op een wijze die moei lijk na te volgen is, en daarom hoopte de heer Smit nog lang ge bruik te mogen maken van de ad- viezen van zijn voorganger, die nu i automatisch toegang zal krijgen tot dc bestuursvergaderingen. Als stoffe lijk blijk van waardering werd aa- j mens de vereniging een zilveren as- bak met inscriptie aangeboden. Voor mevrouw Oranje, die haar man zo- vele avonden heeft moeten missen maar gisteravond feestelijk als enige dame tussen de manlijke zangers zat, was er een bouquet bloemen. „Dit is de grootste beloning die ik mij kan indenken", verklaarde in zijn dankwoord de heer.Oranje die eerlijk toegaf dat hij zijn werk in het be tuur maar node miste. Dat tenslotte de zangers in. een ju belend „Hoera, bij leve lang" uit barstten, lag geheel in de aard van de samenkomst. balteams staan op de gevreesde laatste plaats, maar deze elftallen verkeren dan ook vrijwel In een noodposltie. SVDPW heeft met nog acht wedstrijden te spelen drie pun ten achterstand, Martinit heeft even veel punten als Cromvliet, maar dit team heeft drie wedstrijden minder gespeeld. Ursus heeft een punt min der dan Esdo, De achterstand op de overigen bedraagt al aanzlenlyk meer punten, liet zal daarom heel moeilijk worden om de achterstand In de laatste wedstrijden te over bruggen. In het komende weekeinde doet de kans zich weer voor omdat de Schiedammers niet kansloos het veld In gaan. Verder zullen enkele teams strijd moeten leveren tegen kampioenskandldatcn of tegen de- gradatiegegadigden zodat de span ning weer hoogtepunten heeft be reikt. Van groot belang is de wed strijd ESDO-Ursus aangezien het verliezende team in een hopeloze si tuatie zal geraken. Lager KNVB Iedere week ziet Excelsior '20 met tevredenheid dat het Culemborgse Vriendenschaar ook verliest. Ditmaal zat Vriendenschaar wel verliezen van Ncptunus, Excelsior *20 met 6 punten uit 13 wedstrijden blijft twee punten voor op Vriendenschaar, maar 't wordt dringend tijd dat er een eind komt aan de nederlagenreeks. In Sliedrecbt moet Excelsior '20 een puntenverdeling kunnen bereiken. DHS gaat zich plots aandienen als kampioenspretendent. Als zwaarste LIJ N BA AN. SO Geboren: Dirk z.v. J. C. van Waar denburg en M. W-Kern: Johannes z-v, F. van der Pot en P. H. F. Hen driks;- Wilhelmina C. M. d.v. B. A. Kloosterman en H. A, M. Kerkhof; Katharina A. d.v. J. Brand en J. P. van de Vreugde; Cornelia d.v. G. H. van der Most en E. Vermeer; Irene d.v. M. M. Rieuwerts eh E. Koorn- winder; Izak z.v. W. Boom en A. M. H. Breuker; peter H. z.v. G. A. Spen- neman en L van Drongelen; Ro bert z.v, M. van Meurs en E. J. A. H oorman. Overleden: H. Korb. 83 jr. (Aduertentie l.M.) Met prachtig gekleurde dia's en met een enthousiaste lezing heeft I mej. J. K. Poot, rondleidster van I het Museum Boymans In Rotterdam, woensdagavond in Irene de Interes se voor de vermaarde kunstschilder Rembrandt h|j het publiek weten op te wekken. Mej. Root sprak op de wtjkavond van W|jk 3 der Hervorm de Gemeente te Schiedam. Na haar lezing werden nog twee fraaie kleu renfilms vertoond. Deze waTen ver vaardigd door de Lutherse Kerk ln Amerika. De voorzitter van Wijk 3, ds. H. W. Hemmes, hoopte in zijn welkomst woord, dat het publlekdat.de dich te mist in ogenschouw genomen, toch talrijk te noemen was. iets van de avond zou meenemen dat voor een lange tijd een diepe indruk mocht achterlaten. Mej. Poot schetste, veelal met be hulp van zelfportretten van de kun- tenaar, het lange veel bewogen le ven van Rembrandt. Nog op zeer jonge leeftijd nam hij in. Leiden, na het mislukken van zijn rechtenstudie, schilderlessen bij de Leidse schil der Zwauenburg. Spoedig bleek de jonge Van Rijn voor kunstenaar m de wieg te zijn gelegd. „Het vakman schap opgedaan bij zijn Leidse leer meester, is voor Rembrandts verdere leven van grote betekenis geweest," aldus mej. Poot. Schouwburgagenda SCHIEDAM Woensdagavond werden slechts drie partijen gespeeld ln het eerste klasse libre-toernooi van het biljartdistrict Schiedam. De belangrijkste was die, waarin J. v. d. Velde aantrad. Ilij had L. V. d, Lee als tegenstander. Ook in deze partij ,'had v. -d. Velde eigenlijk twee tegenstanders v. d. Leeen zichzelf. .Eerst in de slotfase nam hij afstand van de 't Oosten-speler. Na 32 beur ten was de stand 164160. Toen produceerde v. d. Velde een serie van 23 caramboles. Toch had hy nog 5 beurten nodig om zijn totaal vol te maken. Van der Lee bracht er m de slotfase helemaal niets van te recht:; 2 caramboles in zes beurten. Evenals het treffen tussen v. d. Velde; en v. d. Lee vergden ook de beide; andere partijen veel beurten en dus tijd. Het was zo laat gewor den, dat men niet meer aan de vierde ontmoeting begon. Uitslagen: v. d. Velde V, d. Lee Dijkshoorn Eikenbroek -V Gtfidl;-, v. Duik eren 200 39 23 :5.12 169 39 19 4.25 200 43 22 4.65 145 43 19 3.37 200 42 31 4.76 158 "42 28 3.76 Onder vbeuredigend grote belang stelling heeft Schiedams Toneel gis- temvond -in Must's Sacrum een op- ucwrin-g gegeven van 't stuk „Adieu étï tf y ïèvoïr" van Christie van Bom- mel-Kouw en Henk Bakker, zulks in het kader van de Toneelwedstrijd nan de Schiedamse Gemeenschap. Omdat dit een wedstrijd betreft zul len we ons ook ditmaal onthouden van een bespreking van het gebo- dene. Op de foto een scène uit het stuk met van links naar rechts Jan van Oorschot als huisknecht Job, Mien Lankamp-Droge als de huis houdster Cathrien, Rick van de Slot- Clements als de operazangeres Anita en Cock Sneepels als haar dochter Mimi. Later werkte hij met een geheel .eigen stül. Een stijl die niet na te volgen was, al hebben veel leerlin gen van de grote meester het gepro beerd. Mej. Poot ontkende met klem het praatje dal vaak opgang doet als zou Rembrandt een arme en verguisde schilder z|jn geweest. Vooral in zijn jonge jaren is hier zeker geen spra ke van geweest. Hü kreeg vele op drachten. En daar waren er b|j van Huygens in opdracht van Frederik Hendrik. Dat Rembrandt zich niet verguisd voelde biykt volgens mej. Poot wel uit zyn zelfportretten. Daar staat hy immers altijd fier op en zUn oogopslag Is zeker niet van Iemand die zich ondergeschikt voelt. De prachtige dia's Ier illustratie van de lezing 2ijn eigendom van het museum Boymans en zyn opgeno men tijdens de Rembrandttenloon- stelling van 1956, die in Amsterdam en Rotterdam is gehouden. r 23.000 blikjes melk Hulp-actie voor Kon go-kinderen De hulp-actie voor de Kongolese kinderen, die onder leiding van het Jeugd Rode Kruis op de Schiedamse scholen is gehouden, heeft een prach tig resultaat opgeleverd. 66 Schie damse scholen van alle gezindten hebben aan deze actie meegewerkt, waarhy zowel de leerkrachten als de leerlingen zich volledig hebben in gezet om de grote nood onder de kinderen in Kongo te lenigen. Ruim 23.000 blikjes melk als ook andere levensmiddelen zyn bijeengebracht, terwijl verder door de scholen een totaal bedrag van 5341,76 Is ge stort. Mevr. MM. van Latenstein-v. d. Gaag, hoofd van de sectie Jeugd van het Rode Kruis, heeft in een open brief de leerlingen bedankt, terwijl als herinnering aan deze geslaagde actie bedank-kaarten zijn uitgereikt aan de scholen. aanvoerder Progress moet voetbal len. Ook hier is de volle winst een droom. SFC gaat naar Oudewater met weinig meer kans dan een pun- tendeling. Tenslotte zal een geladen Ursus van een bezoek aan ESDO met de volle winst moeten terugke ren. Bij een nederlaag wordt Ursus door ESDO hecht op de laatste plaats gedrukt met 3 punten achter stand. Dat is vrijwel niet te redu ceren in de laatste wedstrijden. De reserves: DCV 4DHS 2; Excelsior '20/2-Spartaan '20/3; DHS 3-Neptu- nus' 3; Schiedam 2-Excelsior '20/3. Afd. Rotterdam Het kampioenschap lokt voor De mos maar de eindrace telt nog vele hindernissen. Zulk een barrière is Oud Beyerland in eigen huis. Altijd weer behoort Oud-Beyerland tot de teams die zich voor eigen publiek niet laten kloppen vooral niet nu de oud-vierde klasser bij de degra datiekandidaten gaat behoren. Het sterkere Demas mag daarom op he vig verweer rekenen. Al even moei lijk krijgt Wilton Feyenoord het te gen Wico aan de Maaskant, maar WF kan met bijzonder goed spel Wico uit de kopgroep stoten om zelf bij de kanshebbers te gaan behoren. Voor Schiedamse Boys is het kam pioenschap een kwestie van tijd. De De Boys zullen het tweede klasser- schap ongeslagen Willen behalen en dan zal TOGZ zondagmorgen in Harga als twaalfde tegenstander sneuvelen. Lagere elftallen: Hennes DVS 5- opgaaf dient DHS dan ook zondag i Feyenoord 5; Neptunus 4-SVV 5; Westlandia in eigen huis te onttro nen. Geen gemakkelijke taak, maar wij geloven dat de Schiedamse en thousiasme en het technische over wicht zal zegevieren. In de vierde klas heerst nog veel droefheid. Wel hebben DRZ en en Schiedam het in 4 F al minder benauwd. DRZ kan thuis van Stol wijk winnen waardoor DRZ defini tief in dc goede zone komt. Schie dam heeft uit de overwinning op DRZ vorige week goede moed ge put. Helaas dient Schiedam in Rot terdam tegen ODI ln het veld tc komen. Winst zit er niet in, maar van het vaardige zwartwitte team mag voldoende elan worden ver wacht om op een .gelijk spel te kun- SVV 6-DCL 3; Sparta 8-Martinit 2; SFC 2-SVDPW 2; DRZ 2-Steed s Volharden 3; DDC 3-Martinit 3; SVV 7-Hermes DVS 6; Excelsior '20/4- Spartaan '20/4; Flakkee 4-DHS 4; Nado V 3-SFC 3; Aeolus 3-DRZ 3; SFC 4-Zuiderster 4; Schiedam 4- NRC 4; Demos 2-FIorissant/OBR 3; DPB 2-WF 2; Hermes DVS 7-Ex- celsior '20/5; Sparta 13-SW 8; SW 9-Schiebroek 3; Excelsior '20/6-Mus- schen 7; SW 10-Schiebroek 4; Nep tunus 9-Excelsior '20/7; DDC 4 Mar tinit 4; Schiedam 5-DJS 5; RVVB 2- Schïedamse Boys 2; Hermes DVS 8- SW 11; VFC 6-Hcrmes DVS 9; Ex- celsior'20/9-Kermes DVS 10; Poor- tugaal 3-Ursus 3; DHS 6-CVV 12; DRZ 4-De Hollandiaan 6; Leonidas nen rekenen. Donker ziet het er uit 7-Ursus 4; Steeds Volharden 5-SVD PW 5; DRL 5-SVDPW 6; Martinit 5-Spartaan '20/15; DJS '7-Schiedam 6; SFC 6-Hillesluis 6; Swift Boys 3- Demos 4; WF 3-VOB 4; Schiedamse Boys 3-Boezemkwarticr 3; Demos 5- DZB 5; Demos 6-TOGB 6; OML 3- Demos'7. Zaterdagvoetbal Thuis krijgt HBSS het zaterdag middag te kwaad tegen WGZ. -Do bezoekers staan met Roda Boys en Capelle, ieder zeven punten, onder aan. Vermoedelijk zal de jonge ploeg van HBSS niet het juiste wapen vinden tegen de vinnigheid van VV- GZ-in-nood. HBSS 2 gaat naar Or- nas 2. Schier hopeloos wordt de si tuatie voor GTB dat in de reste-, rende zeven wedstrijden een ach terstand van vier punten op DVO"32 moet inhalen. In Harga treedt GTB aan tegen ZBVH dat nog enige kan sen op de titel heeft; ZBVH zal dan ook wel winnen. 'Op de Boshoek. kan PPSC stadgenoot GTB helpen door het niet sterke DVO'32 te be dwingen. GSS kan de uitwedstrijd tegen GOZ zij het met moeite in winst omzetten. De overigen: PPSC 2-Unicum 2; Sunlight 2-PPSC 3; TÖGR 3-GTB 2; MFB -2-HBSS 3; GSS 2-DVO'32/3; HPV2-PPSC 4; HBSS 4-Excelsior P 4; GSS 3-HBSS 5; GTB 3-WIA 2; Excelsior M 6-PPSC 5; Groen Wit R 5-PPSC HBSS 6-Onit 2; Hermes DVS al-Feyenoord al; SW al-Ex- celsior R al. Op de grote jaarlijkse propaganda- feestavond van de Vereniging tot Behartiging der Belangen van T.B.C.-Patiënten in Nederland zat dit jaar het revue-gezelschap van Rens van Dorth optreden. Het gezelschap brengt donderdagavond 16 maart jn 't Passage Theater de bekende revue „Tararaboemdiee". De toegangsprijs voor de avond bedraagt 1,per persoon. Plaats bewijzen zijn behalve aan de zaal ook verkrijgbaar bij de volgende adressen: J. Bloemendaal, Vlaar- dingerdijk 91; F. Luycx, Vlaardinger- dijk 89; L.P. Vcrlinde, Marconistraat 6971; C. Bosboom, Da Costastraat 10b. (Advertentie l.M.) Door snel op te treden heeft de 12-jarige Ple ter van der KuU moge lijk liet leven van de inzittenden uit zyn vaders auto gered. Door df duisternis en de dichte mist is gister avond om 7.40 uur de Kethelse arts P. van der KuU met zfjn auto van de Vlaardingse weg afgeschoten en in de twee n meter lager liggende sloot terecht gekomen. De wagen kantelde en kwam met de wielen naar boven in het water te liggen. Pieter schopte snel met zijn schoen een ruit van het portier Jn, waardoor dit geopend kon worden, ln de auto reden verder nog mee de 14-jarige dochter van de arts, Katherlna, en twee vriendinnetjes Marijke de L. en Ineke V. De recherche heeft vannacht evan na twaalf uur de bijna 17-jarige los- werkman B. v. d. S. op heterdaad bij een inbraak betrapt. De jongen was is het kantoor gedrongen van de IJzer- en Staalhandel L. van Duyn aan de Jan van Riebeeckweg. WORLD FAMOUS CIGARETTE NEW YORK I.-'per20 LORILLARD Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka en Co., GroeneJaan 127. Bellen b|j ongeval; G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19.0U20.30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19.00—20.30 uur, woensdag 9,3012.30 uur, donderdag 9.3012.30 uur, vrij dag 9.30—16.30 en 19.00—20.30 U„ zaterdag 9.3016.30 uur. "s Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19-00—21.00 u„ woensdag 14.0017.00 en 19.00— 21.00 uur, donderdag 10.0017.00 um, vrijdag 14.00—17.00 en 19.00 —21.00 uur, zaterdag 10.00—12.00 en 14.0017.00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Moderne Grafiek. Schilderijen. Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur; 's zondags van 12.00 tot 17.00 uur BIOSCOPEN alleen 2 uur: „Jacht op ont voerde vrouwen". 1.15 uur: „Th« Monopoie, 2, 7 en lady-killers". DIVERSEN Passage, 8 uur: OBK. Concert en film. Irene, 8 uur: Schaakver. Schiedam Schaaktoernooi. Hermes-Kantine, 8 uur: SSV, Spel- regeitest. Clubhuis "WUHhrord, 6 uur: Fancy Fair. St. Franciscus liefdewerk. Arcade, 7.30 uur: Meubelshow. Julianakerk, 8 uur: Kongo-Concert U kijkt... U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel 6 86 11 GEEN FILIALEN Diversen Vermager zonder dieet met Graeial. 50 dragées 1,98. Bij apotheek en drogist Fotografie Holfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto KL van Vuuren. Hoogstraat 106. Personeel gevraagd Japonnenhuis Steinas. Hoog straat 88, Schiedam, vraagt voor direct bekwame naai sters en leerling-naaisters. Zaterdags vrij. Geen band- werk. Hoog loon. Gevraagd stampers, hulpar beiders, revolverdraaiers. Ook aankomend. Constructa, Plesmanstraat 59-61, Schie dam, tel. 6 85 58. <>0<>00<XX>00<><><X'<XXX> ADVERTEER REGELMATIG boo<><x>c><><><><^^ ELECTRO-TF.CHNTSCH INSTALLATIEBUREAU - RADIO - TELEVISIE - ELEKTR. APPARATEN LANGE KERKSTRAAT 6G - SCHIEDAM - Tel. 6 85 70 ORIGINEEL HANAU HOOGTEZON en PHILIPS HOOGTEZON vanaf 54.- Donk zj| de nteuwe vol-otomatische kcppelïrg rijdt do Sotex-olou gelijkmatig «n ge- makkelijk naar hui». En als U slop! voor verkeerslichten of wat dan ook, blijfl hol pitiigo motortje lopen, startklaar om op ie hekken, zon der dat U trapt. t 395,- nu wegrijden zonder trappen afdeling Motoren ST. LIDUïN'ASTRA AT 52 SCHIEDAM - TELEF. 6 43 13 SIMON DE WIT N.V. heeft in haar „S"-markt te Vlaardingen plaats voor een (17 tot 22 jaar). Persoonlijk aanmelden op vrijdagavond 10 maart van 7 tot 8.30 uur in restaurant „Boer", Smalle Havenstraat 7 te Vlaardingen. Schriftelijke sollicitaties te richten aan Simon de Wit N.V,, Personeelsafdeling, postbus 2 te Zaandam. SIMON DE WIT N.V. heeft in haar „S"-markt te Vlaardingen (Liesveld) plaats voor een SIMON DE WIT N.V. heeft in haar „S"-markt te Vlaardingen (Liesveld) plaats voor (tot 35 jaar), voor het verpakken van vleeswaren gedurende enige hele of halve dagen per week. Persoonlijk aanmelden op vrijdagavond 10 maart van 7 tot 8.30 uur in restaurant „Boer"; Smalle Havenstraat 7 te Vlaardingen. (17 tot 22 jaar). aantrekkelijk en afwisselend werk, waarin hetgastvrouw-zijn" een be- langrijk rol speelt; (17 tot 22 jaar), - in de afdeling Kruidenierswaren. Tevens kunnen wy nog plaatsen in onze afdeling Bezorgdienst een (17 tot 25 jaar), - De aanstelling geschiedt volgens gunstige arbeidsvoorwaarden. Enige daarvan zyn: goed loon, balanspre- mie, gratis bedrijfskleding in bruik- leen enz. - Persoonlijk aanmelden op vrydagavond 10 L maart van 7 tot 8.30 uur in restaurant „Boer", Smalle Havenstraat 7 te Vlaardingen. Schriftelijke sollicitaties te richten aan Simon de Wit X.V., Personeelsafdeling, postbus Zaandam, v..: Gevraagd (liefst per 1 april) Ingenieursbureau J. M. van Terwisga N.V. Postbus .143SCHIEDAM.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1