k.- DÉ JAGEI 3 .4 Tennispark van Los Bigotes komt al in april in gebruik UNIQUE 1 SCHIEDAM „Top-orkest" O.B.K. gaf geslaagd concert Uit de eerste divisie ZELF GEWERKT AAN DE AANLEG Drie banen met eigen clubhuis DGL kwam niet op Strijd rond de korven NIEUWE VERLICHTING A Citroën Automobielen Waldo-Garage 'S WALDO-TAXI 6.46.50 (3 lijnen) De jeugd blies dapper mee Oecum. dienst in Opstandingskerk ylaardingen schïedam av HVC koml bij Hermes SW naar Eindlioven Gevaarlijk spel Verlovingsringen Spelregeltest wedstrijd voor junioren Modehuis Lampe opent W, v. d. B U R G Koeriersters MET .MACH? DOOR DE RUIMTE! TOELATING VAN LEERLINGEN OVERTREKKEN van stoelen, bankstellen, clnbs PLATE Meubelsioffeerderij administratieve kracht (mnl.) SCHOONMAAKTIJD a. ervaren automonteur b. chauffeurs bijrijders Ongeveer twee jaar geleden heeft de K.K. Schiedamse Lawn Tennis clab «Los Bigotes' zich tot doel ge steld een eigen tennispark aan te leg. gem Na lange ttfd van voorhereldin gen, rekenen en tekenen zjjn de plannen nu definitief En bovendien zijn lil door de verschillende betrok ken instanties goedgekeurd Zelfs ls er al een aanvang gemaakt met de bouw van de kantine terwijl maan dag 13 maart begonnen wordt met de aanleg van de drie tennisbanen. Begin aprfl hoopt de vereniging er al wedstrijden te kannen spelen. Het park komt achter de tennisbanen van de heer J van Vliet te liggen Maar de ingang is met aan de Stadfaou derslaan doch aan de Prins Bern hardlaan gesitueerd Of liever aan het smalle laantje dat nitkomt op de Prins Bernhardlaan.>De gemeente zal voor een nieuwe aanplanting op de velden zorgen zodat deze heerlijk beschut, en gescheiden van de open bare weg komen te liggen De leden van de vereniging heb ben zei' hard gewerkt aan de realisa üe van de plannen. Vooral het ega loseren van het gebied was een zwaar en langdurig werk Vele bomen dien den met wortel en al uit de grond te verdwijnen Gelukkig is echter dit zware werk waaraan ook een buil dozer is te pas gekomen achter de rug. Volgende week dus worden de banen waterpas gemaakt en worden er sintels op aangebracht waarover later gravel wordt gelegd. Ook wordt volgende week de betonrand om de banen aangelegd Voor de aanleg van de velden zorgt de firma Wer- nmk uit Leiden Een tennispark zonder kantine is met denkbaar De Tennisclub .Los (Advertentie IM) OFFICIAL AGENT voor Schiedam VI aar dingen Maassluis Hoek van Holland SINGEL 41-45 Telef. 64650 - Schiedam Vergadering van de PvdA-Vronwengroep De. Vrouwengroep van de Partij van de Arbeid houdt op donderdag 23 maart m bet Volksgebouw een ver gadenng waarbij oa de congres- voorstellen besproken worden en ook de verkiezing van leden van het hoofdbestuur (Advertentie IM) zorg dat ti deze vraag nooit behoeft te beantwoorden' Maak gebruik van speciale aan biedingen, waar het voordeel duimendik bovenop ligt Want kocht U ooit een één persoons wolmatras, normale catalogusprijs 32 50 voor nog geéri twintig gulden? Over trokken met een solide damast een lichte vulling van 100% nieuw materiaal en keurig afge rand en doorgen opt Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze één persoons matrassen 00x190 cm, voor Dubbel dlvanbed met gezond heidssplraal, het lakwerk Iets beschadigd met15jaar garan tie op het netwerk met extra versterkingen van 75^ «W .werK mei. eAuo ter meulen 'l'f jji iJ" "U 1 I Bigotes is zich daar terdege van bewust Om die reden hebben de le den een werkelijk prachtige kantine ontworpen Evenals een gerieflijk complex met kleedkamers en dou ches voor dames en heren Ook de banen zijn door de leden waaronder zich enige MTS ers bevinden ont worpen De kantine krijgt een oppervlakte van 30 m2 De twee zij muren zullen uit steen worden vervaardigd De voorgevel zal vrijwel geheel uit glas bestaan Het zal daardoor zeker met aan licht ontbreken m het toekomsti ge clubhuis De rest wordt Uit hout opgetrokken De kleedkamers komen links van de kantine De voorgevel met de ra gangen geeft uitzicht op de kantine De ruimte tussen de twee gebouwtjes wordt gedeeltelijk opgevuld met een keuken die geen toegang geeft tot de kleedkamers maar wel tot de kan tine De overblijvende ruimte wordt overdekt, zodat men wanneer het re gent droog van het ene naar het an dere gebouwtje kan lopen. Voor de kantine is een fraai terras gesitueerd De aanleg van de twee gebouwtjes is in handen gegeven van de Kethel se aannemer J Vlugman Grote kosten Het spreekt dat er met de aanleg van het gehele project grote kosten gemoeid zijn temeer omdat de le den van de vereniging er voor moe Het front van het clublokaal uan Los Bigotes dat by het eigen tennispark zaï vermazen Rechts de glazen wanden van de kantine links de fcleedlo kalen ("Advertentie 11U ten opdraaien Wel heeft het bestuur renteloze obligaties uitgegeven maar toch had men met voldoende gelden Daarom is de vereniging nu een ac tie begonnen voor de aanwerving van donateurs De totale kosten bedra gen 38 000 39 000 gulden Maar de aanleg kan nu wel doorgaan Trou wens er melden zich steeds meer le den aan In de afgelopen drie jaar is het ledental zeker verdubbeld waar door er meer contributiegelden ter beschikking kwamen Al met ai krygt Schiedam er weer een prachtig modem tennispark by Wanneer de banen begin april klaar zijn, bezit Schiedam er in het totaal 24 de twee van Wilton Fyeaioord meegerekend Dat houdt in dat er on geveer een baan op 4 000 inwoners zal zyn En dat ziet men in tennis krmgen als een gunstige verhouding (Advertentie IM) OPTIEK ORANJEGALERIJ 5 - SCHIEDAM - TEL. «431 Het Schiedamse Harmonie orkest Oefening Baart Kunst dat op het medio februari m Arnhem gehouden top concours van de Kon. Ned Federatie van Harmonie en Fanfa regezelscfaappen eens te meer heeft bewezen tot de zes beste harmonie- orkesten in Nederland te behoren heeft gisteravond in het Passage theater weer het jaarlijkse concert gegeven Een uitvoering OJJJC waardig' Met gerechtvaardige trots heeft voorzitter A de Bruijn m zijn wel komstwoord de prestatie van zijn orkest gememoreerd Maar tevens heeft hij het Jeugd orkest van OBK dat ongeveer vyf jaar geleden is opgericht by het publiek ingeleid Daarby heeft hij de dirigent van dit Jeugd orkest, de heer G van Unen een pluim op de hoek gesto ken voor diens onvermoeide werken om van dit orkest je iets te maken Dit valt niet altijd mee omdat de kinderen het bespelen van een m strument vaak van het begin af aan moeten leren. Verder is het een ko men en gaan daar de jeugd leden als ze hun instrument beheersen weer naar het grote orkest overgaan Daardoor krygt OBK steeds jong bloed ingespoten maar ook dit jeugd orkest moet op peil gehouden worden Daarom wees de heer De Bruyn er op dat jongeren die er iets voor voelen welkom zyn als lid Onder leiding van dingent Dick Koster heeft OJB K een levendige en vaak magistrale vertolking gegeven van de ouverture ,1 promessi spossi van Ponchielli een vrywel vergeten stuk dat echter nieuw leven is in ge SCHIEDAM Voor de dneban den competitiewedstryd van het bil jartdistnet Schiedam verscheen don derdagavond DGL voor zijn wed strijd tegen Rembrandt a met in het clublokaal by Van Harmeien De by de stand 2—2 onderbroken wedstrijd D G L—Karseboom is door DGL met 4—2 gewonnen Op de kleme tafel werden drie partijen gespeeld De resultaten wa ren Van Duyl Dutkeren Weeland Vermeulen Letter v R Buuren 48 48 30 23 30 30 30 26 30 30 90 30 26 90 Zondag 12 maart zal er in de Op standingskerk weer n oecumenische, kerkdienst worden gehouden Als li turg zal voorgaan pastoor C P v d Berg Oud Katholiek pasvoor terwijl de predikatie zal worden gehouden door dr L J Cazemier Medewerking wordt verleend door het Koor van de Opstandingskerk De dienst begmt om 7 uur blazen doordat het t verplichte werk was op het laa+ste top concours Het publiek heeft de prestatie van din gent Koster en zijn blazers op prys weten te stellen Dit was overigens ook het geval met de balletmuziek in zeven delen uit de opera Faust van Ch Gounod ook hier bleek het orkest te bestaan uit een hechte een heid dat ook in de fyne nuances de dirigent kon volgen De bekende Lon don suite van Ene Coates was het derde nummer in het programma voor de senioren dat voorafgegaan en gesloten werd door marsen met medewerking van de drumband Het JeugdOrkest heeft olv de heer Van Unen drie korte werken alleraardigst vertolkt vooral de pot pourn van populaire melodien Het daverende applaus was echt wel ver diend voor deze vaak nog heel jeug dige muzikantjes Voor beide orkesten was er een bloemenhulde van een onbekende vriend van OBK voorzitter De Bruyn heeft dit huldeblijk de beide dirigenten aangeboden in hun het hele orkest huldigend De avvnd werd besloten met de vertoning van een film uiteraard een muzikale rolprent n 1 over Joh Strauss De koning van de wals (Advertentie IM) (Advertentie IM want bijna vijf gulden koopt U deze weekenders goedkoper om U te overtuigen, dat zo n extra aanbieding geen fabeltje is Weekenders van originele ame rikaanse flannel, een prachtige liehtgeruwde weekendstof, zeer geschikt voor zondag en door de weAk Weekenders van 8 25, met ge makkelijk vallende boord borst zak en ruime pasvorm, koopt U nu voor nog geen vier gulden Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze week enders in kleuren als brum, koren blauw, beige bordeaux en vele andere tinten, In alle maten voor automobielbedrijf OFFICIEEL <KIU&T> AGENT Ged. Bierstoof 37 - Telef. 01191-6450 lurj. Knajyiertlaan 2 - Telef, 010-84500 Hermes DVS ontvangt zondag om 2 uur m Sportpark Harga HVC De Amersfoorters zyn deze competitie zwak begonnen, maar begonnen en kele weken geleden aan een indruk wekkende opmars. Zondag klopten zy Stormvogels met 60 en zullen dit sterke stukje in Schiedam willen her halen Hermes daarentegen zit het de laat ste weken met mee Juist m het be slissende stadium van de competitie hebben de blauwwitten te kampen met blessures en daardoor uitval lende spelers Dit is vry funest voor het zelfvertrouwen van de jeugdige spelers Twee nederlagen met 1—0 spreken boekdelen Daardoor is Her mes naar de zevende plaats afge zakt en de kansen op een kampioen schap zyn miniem Maar heeft m 1952 Hermes ook met een achter stand van zeven punten m twaalf wedstrijden ingelopen om toch nog kampioen te worden' Het tweede en het derde elftal zyn vry Hermes 4 gaat naar Lek kerkerk 2 met een redelijke kans op winst SW gaat zondag naar Eindhoven om de stryd aan te binden tegen de vereniging van die naam De Emdhovenaren hebben dit seizoen zeer afwisselend gespeeld maar ook voor enkele verrassingen gezorgd zo dat de rood groenen wel op hun hoede moeten zyn Na de verdienstelijke overwinning op Excelsior komt de ploeg in de zelfde samenstelling m het veld Met een goed gesloten verdediging en een open aanvalsspel is succes in Eindhoven met uitgesloten SW 2 moet in Den Bosch de las tlge klip BW 2 proberen te om zeilen wat geen makkelijke opgaaf is SW 3 gaat op bezoek by Urn tas 2 en het vierde elftal speelt in Rotterdam tegen HOV 2 Gistermiddag hebben kinderen een hoop hout achter het gebouwtje van de Tuberova aan de Alexdastraat aangestoken Het brandende hout iag zo dicht by het gebouwtje dat dit gevaar hep in brand te geraken Daarom is de brandweer onder lei ding van de heer J Keusenkamp uitgerukt en heeft het brandje met de nevelspuit geblust (Advertentie IM Een unieke collectie met vele nieuwe model len m moderne beroer kmg Prijzen vanaf ƒ69— per stel Inclusief graveren Bijzondere verpakking rolterdamsedijk 268 Van politiezijde deelt men ons mede dat er de komende tijd ver scherpte controle op autobanden wordt uitgeoefend Steeds weer blij ken automobilisten met gesleten I banden te ryden en dat kan uiter aard gevaar voor het verkeer op leveren Burgerlijke Stand GEBOREN Francma dochter van J G Pel en M J Nobel Robert zoon van M. Kooy en T E E van Dyk. ONDERTROUWD F J den Broe der 35 jaar en D van Dyk 29 jaar W J de Bruyn 26 jaar en M A L de Vette 24 jaar J W Cramer 21 jaar en G A Schell 19 jaar F Droge 19 jaar en H M Kreuger 19 jaar F B Dijkstra 24 jaar en A C W Mouwen s 21 jaar J P van Ewyck 20 jaar en A E van t Oor 19 jaar F Hartman 21 jaar en M. J Kegel, 19 jaar A P van Herpen 28 jaar en P J Beekman 24 jaar J van Holten 34 jaar en W Brinkman 32 jaar C A Kruse 21 jaar en N Korteland 18 jaar J H van Lmgen 29 jaar en C M. Veringmeier 21 jaar P G Louis 24 jaar en J C M. Schotte 24 jaar A. M. van der Poort 28 jaar en A. S C van Baarle 22 jaar G J de Puy 25 jaar en KL H. Vermeer 21 jaar J C M. Ruys 30 jaar en J E Olsthoom 26 jaar F J Verschoor 27 jaar en J Lans 24 jaar M. D Moer er 21 jaar en C E. Borgstrom 19 jaar HL Montesantos 26 jaar en S J Pnns 21 jaar GEHUWD L G van Geffen 25 jaar en C A Veltman 21 jaar P A. H Brackx 29 jaar en M. L Buur man 20 jaar A. Smaling 26 jaar en B Puister 27 jaar C Landzaad 58 jaar en A. M. Schmidt 55 jaar E J Egging 24 jaar en M F Soesber gen 18 jaar D Mennen 25 jaar en A. Korevaar 22 jaar P Stolk 23 jaar en W M. Spruit 23 jaar OVERLEDEN M J Jansen 78 jaar echtgenoot van M Pluymers P Sommer 8 maanden J Staat 58 jaar echtgenoot van J de Waard J E van Maanen 74 jaar weduwe van W Freen Apothekers nachtdienst Apotheek Gouka en Co Groenelaan 127 Bellen bfj ongeval GG en GD Tulnlaan 80 telefoon 6S290 Politie alarmnummer 64666 Gemeentelijke Openbare Leeszaal ex> Bibliotheek. Lange Haven ge opend maandag 19 00—20 30 uur dmsdag 930—1630 en 19 00-2030 uur woensdag 9.30—12 30 uur donderdag 9 30—12 30 uur vry dag 930—1630 en 19 00—2030 u zaterdag 9 3016 30 uur s Zon dags gesloten R K. Leeszaal en Bibliotheek Dam, geopend maandag 19 00—21 00 u* woensdag 14 0017 00 en 19 00— 21 00 uur donderdag 10 00—17 00 urn vry dag 14 0017 00 en 19 00 —21 00 uur zaterdag 10 00—12 00 en 14 00—1700 uur Stede lyk Museum Tentoonstelling Moderne Grafiek Schilderijen Elke dag van 10 00 tot 17 00 uur s zondags van 12 00 tot 17 00 uur BIOSCOPEN Passage 2 en 815 uur De kam pioen melkboer Monopole 2 uur Het koperen kan delaar mysterie 7 en 915 uur Razzia in de onderwereld DIVERSEN Arcade 8 uur St Jansscbool Ou deravond Clubhuis St Willibrord 6 uur St Franciscus Liefdewerk Fancy Fair (Advertentie IM Morgen 9 uur begint de verkoop van het leukste pakje dat U «Sdit voor Uw jongen kocht Tegen ongeëvenaard lage Coster-prrjs Het is opmerkelyk dat de favorie ten van de vonge jaren ook ditmaal weer de beste teams hebben afge vaardigd voor de spelregeltestwed st ryden voor de junioren van de Shciedamse voetbalverenigingen Donderdagavond kwamen de B junioren naar de kantine van Her mes DVS in sportpark Harga en in deze groep won Excelsior *20 met 131 punten op een totaal van 135 te behalen punten De heer B Sabel fungeerde dit maal als samensteller De slotavond voor de A junioren over veertien dagen wordt nu bijzonder interessant omdat de bekerhouder SFC met 240 punten op de voet gevolgd wordt door Excelsior 20 met 236 punten Zoals bekend heeft de organiserende vereniging de SSV een wisselbeker beschikbaar voor het hoogst behaal de totaal punten van de drie groepen (C B en A) tezamen De uitslagen van donderdagavond luiden 1 Excelsior 20 131 punten 2 PPSC 125 punten 3 SFC 116 punten 4 Schiedam 100 punten 5 SVDPW 85 punten 6 Hermes DVS 83 punten 7 DHS 83 punten 8 Demos 47 punten 9 HBSS 45 punten 10 SW 42 punten Het totaal is nu 1 SFC 240 punten 2 Excelsior 20 236 punten 3 PPSC 223 punten 4 Hermes DVS 199 punten 5 Schiedam 190 punten 6 DHS 164 punten 7 SVDPW 149 punten 8 SW 130 punten 9 HBSS 105 punten 10 Demos 101 punten Eén dag prof teert U van een weer galoos koopje van KAMGAREN JONGENSPAKJES, het jasje ge heel gevoerd In verscheidene mo derne effen tinten Normaal Nu 5-10 jaar, J§ 75 ALLE MATEN ^MP ROTTERDAM:' Kane Hoogstraat 11 Meezit hk Gondse- sfaigel Katendr Lagedijklik Dorpsweg t Door de firma Lampe zal op don derdag 16 maart om 10.15 uur het menw e modehuis m Schiedam dat ge vestigd zal worden aan de Broers vest 57 C ra het complex van Bak kery Vlug officieel openen By die gelegenheid zal het Modehuis Lampe een schtldery aanbieden van Kees van Bohemen te plaatsen in het Stedelyk Museum. De korfbalcompetitie heeft de laatste weken een flinke duw voor uit gekregen In de afdeling van Schiedam gaat het goed. Daar zyn zelfs twee ploegen die al 11 wedstry den van de 18 hebben gespeeld. Schiedam heeft er 10 achter de mg Succes ls precies op de helft met 8 wedstryden maar helaas nog steeds zonder winstpunten De degradatie kan al byna niet meer worden ont lopen maar wie weet Om te beginnen zou er dan in Dordrecht van TQV moeten worden gewonnen. ODI is nog erg achter met 7 wedstryden van de 18 Voor de CKB ers is vastgesteld een. Uit wedstrijd tegen Snel m Dordrecht Misschien komt daar wel een winst- puntje uit Dat lijkt ons ook met uitgesloten voor Schiedam, dat Ons Huis op bezoek krijgt Verder staan op het programma. USV 2Schiedam 2 Het Zuiden 6—- Succes 2 Thor 3ODI 2 junioren Spangen li—Succes aspiranten WT- ON aSchiedam 3 Spint b—ODlb, Schiedam b—OSCR c en Schiedam e -Trekvogels d. Wegens sterfgeval is onze -'aak zaterdag 11 mrt GESLOTEN J. de Waard N.V. Lange Nieuwstraat 97 Voor t voorjaar brengen wij weer exclusieve DAMESJAPONNEN en DEUX PIECES m prachtige modestoffen en tinten LANGE KERKSTR 19 Schiedam Telef 66135 Diversen Onthoudt éeo ding voor uw pantalons De Broekenko ning Hoogstraat 85 Personeel gevraagd Gevraagd meisje voor licht montagewerk Constructs Plesmanstraat 59 61 Schie dam telefoon 6 85 58 Personeel aangeboden Geroutineerde steno typiste Nederlands Engels even tueel Frans gehuwd zoekt betrekking voor halve dagen Omgeving Schiedam Teïe loon 6 32 09 ADVERTEER REGELMATIG Terwijl de ongelaarsde kat op een Iuchtstonng de ruimte zat te verkennen stelde Prof Anens Icarus op de hoogte van de brutale diefstai van de be roemde Zevenmijlslaarzen en stelde hem voor gezamenlyk de achtervolging van de Ghostnders in zetten Aangezien zij zich nog in de dampkring van de aarde bevonden en zy zich daaruit met hoge snelheid wilden verwyderen was het noodzakelijk zich tegen verbranding tengevolge van de wrijving der luchtlagen 4e beschermen Daartoe smeerden zy zich m met een door Prof Anens ontdekte hitte werende stof en na de volumeregeling van de Atelstraal op ,full power te hebben gedraaid stoof Prof. Anens op de rug van Icarus dieper de ruimte in Volgens de berekeningen en de laborato numproeven was de beschermende laag berekend op een maximum snelheid van MACH 2 doch tot zn ontsteltenis bemerkte hy dat de wyzer op de speedo meter reeds vervaarlijk dicht MACH 3 naderde' Meteen trachtte hy de snelheid te verminderen ech ter tevergeefs Met luid gesis smolten de vleugels van Icarus en vlogen de brandende stukken langs hem heen. MACH 3 was overschreden maar Prof Ariens leefde nog Volgende week hopen wy u terwyl wy m onze zaak aan de Broersvest rustig doorgaan met de verkoop van de alom bekende produkten van de ARIÜNS SCHOENFABRIEKEN verder te vertellen over de ruimtereis van Prof Ariens Vergeet vooral met een ATOMATELMO NUSBALLON voor de kinderen te vragen by aan koop van uw meuwe schoenen STEDELIJK GYMNASIUM SCHIEDAM tot de eerste klas Het examenwerk van de Schiedamse en Rotterdamse Lycea en HBS en wordt gemaakt op 30 en 31 mei 1961: De proefklasse begmt op maandag 12 juli om 8 45 uur en eindigt op zaterdag 8 juli 2 Aangifte by de rector Dr P J T Endenburg Lange Nieuwstraat 183 Telefoon 6882Ï Nieuwste stalen 1961 Prijsopgaaf vooruit Spoedig klaar GROTE MARKT 19—21 Pietersen Co 's Automobielbedrijf NV Nieuwe Binnenweg 71 77, Rotterdam Nieuwe Mathenesserstraat 79 Schiedam In beide bedryven is plaats voor een Voor deze functie komen ook gepensioneer den in aanmerking Aanmelden- bij de chefs van de werkplaatsen tijd voor een ga kgken bq troersvefd 101 Schiedam Telef, 1970S ROTTERDAM vraagt voor spoedige Indiensttreding voor onderhoud van vrachtautopark. Het Bovag-dlplom» strekt tot aanbeveling voor dag met alle rijbewijzen diensten voor dag en nachtdiensten Mondelinge of schriftelijke sollicitaties te aan de afdeling Personeelsdienst (2e etage) Pertoonsdam 18 -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1