linnen heeft alléén voordelen, „.Jet op dit garantie- merk Felle strijd met het „vizier gesloten55 Danny Kaye als een boksende melkboer Oude werf van Figee definitief bestemd voor de watersport Nieuwe serie causerieën over kunstgeschiedenis Middelmatige :ie-film politi D.C. „Schiedam5 zet eerste stap op weg naar promotie Tweede Congo-concert trok weinig publiek Geheimzinnigheid met een knipoogje geserveerd bestellers en leerling-bestellers bekwame boekhouder IN STEDELIJK MUSEUM Nieuw-Guinea actie van „Pro Rege" Lezing Aqua Fauna SCHAAKKAMPIOENSCHAP Artsen op zondag Ballet-avond voor Kath. Kring Twee zeelieden aangehouden VAN LOENEN VOOR LIJSTEN Passage vertoont: Reuze schip „Frisia" in W.H.-haven Brommers gevonden Oecumenisch jeugd-werk KERKDIENSTEN Wie heeft iets verloren? Bejaarde dame brak knie en pols Noor stal fiets D.Man in 'tVeld jubileert Saneringsplan „Havenstraat thans de raad aangeboden Mercurius huldigt jubilarissen SCHIEDAM Geslaagd MONOPOLE-MA TINEES KUNSTGEBITTEN REPARATIES Koeriersters HANDIGE JONGE MENSEN Assistente v. d. boekhouding VROUWELIJKE KANTOORBEDIENDEN U/O! Jer jn frfcry- Öan In. En Ik". I hele- J', zti ■sta ik ■ft an- |kanen Tcoar- ■ebbea |fc life, |eldin- ,7 see/ I Maar I toant i tt i gaat ■diver- I ffoed- sonder lier in Ittvaar Imt, ifc lis tilt f creep isnti" ien ik ®w 't Istaan. Krhand t i mu tt een but te Ié ver aten in ■uü/tijr \aal -XJk ■poant TiTzen. üchter, een ■«hard Jnielen I goed, tad tie leg ik.* 1 foch ndjes, ver- tebbe- Itgreep l op t« J sloep je niet rnrecht ÏKEL. .'wist e kon waar- :n.-Za i mo vant staan, m da lieuw hem st Jtij- "zijn. aries, od ze en de it oo k :angst mand zich han- eling. han- ovèr- roelde iterke ogen grond v'er- Efunt- nders Ogen ■Het -daar cende terin- eroe- t on- deine met ,zwa- lichte 'twee de iJi Zaierdag 11 maart 1061 Woensdagavond 15 maart begint It conservator van hel Schiedams jluseum met een nieuwe serie van vier bijeenkomsten „Kunstgeschie denis In Vogelvlucht Deze bijeen- tomskn, die alle op woensdagavon den gehouden worden en om 8.15 fl0r aanvangen» geven een overzicht •ran de kunst van de Franse revolu tie tot heden. In zeer eenvoudige kal en zonder al te diep door te dringen in détails, worden enkele jrote lijnen van de kunstgeschiede nis uitgestippeld. De eerste avond stelt aan de orde de Romantiek en het Realisme in de 19c eeuw. De beeldende kunst wordt met literatuur en muziek geïllu streerd. Men kan voor deze serie nog inschrijven. Losse kaarten per avond zijn ook verkrijgbaar» Van zaterdag af tot kort na Pasen is het Schiedams Museum wederom gratis toegankelijk; wie dus zomaar eens even naar binnen wil lopen kan dat nu doen. Er is een zaal met schilderijen on beeldhouwwerken uit eigen bezit, waarbij vooral een groot aantal werken van Karei Appel, dc De Koninklijke Nederlandse Mili taire Bond „Pro Rege", afdeling Schiedam, wil een levend contact leggen tussen militairen in Nleuw- Geinea en hun naaste verwanten hier ter stede. Zij stelt daartoe alle ouders, vrou wen cn verloofden, van militairen en burgers die momenteel in Nieuw- Gumca vertoeven, in de gelegen heid een gesproken woord naar hun zonen, mannen of verloofden te stu ren. Teneinde een overzicht te krijgen cn één en ander zo goed mogelijk te kunnen organiseren, wordt men ver zocht zich per briefkaart aan te mel den bij' de afdelingsecretaris, de heer j. M. de Vlieger, Parkweg 352, al hier. Uiteraard zijn aan deze gespro ken brief geen kosten verbonden. Aanmelding vóór 18 maart as. aan genoemd adres of bij de heer J. H, We ver ling, tel. 66379. Men ontvangt dan nader bericht over plaats en tijd. In Mono pole: man die onlangs de internationale GuggenJheim-prys won, In de aula loopt permanent een klankbeeld met kleurendia's ter in troductie van de tentoonstelling van Gust Komijn. Dit klankbeeld bestaat voor een deel uit een tekst van Pierre Janssen en voor een deel uit een interview met de kunstenaar zelf. In do linkervleugel vindt men de tentoonstelling van Romijn. De Aquanumvereniging „Aqua Fau na" belegt op maandag 13 maart de maandelijkse bijeenkomst in zaal 1 van Irene. Bij die gelegenheid zal de op de band opgenomen lezing „Het water" gehouden worden, welke le zing vergezeld gaat door het verto nen van kleurendia's. (Advertentie LM.) ALS we „Razzia in dc onderwe reld" (Rafles sur Ia ville) moe ien geloven, lopen er vreemde ka rakters rond b|j de {Franse) politie. De manier, waarop één der hoofd personen, de inspecteur Vardier, af probeert te rekenen met een ont vluchte boef, is weinig minder dan misdadig; geen middel wordt ge schuwd om de oude vos „Le Fondu" (De Gek) in de klem te krijgen. Scrupules kent de wraakzuchtige en hardvochtige Vardier evenmin als loyaliteit of fair piay. Hij pro beert zich zelfs nog te ontdoen van een jongere collega, wiens vrouw hom bijzonder intrigeert. Vele lichamen ploffen in het stof van deze nauweiyks middelmatig spannende politiefilm. De arme Mouloudji mag niet zingen, alleen maar een zielige souteneur spelen. Charles Vanel is een markante ver schijning als „Le Fondu", maar wat deze in misdaad vergrijsde figuur nu eigenlijk precies voor een soort mens is, komen we niet te weten. De gebruikelijke dames bieden het gebruikelijke decor. Michel Le- grand's muziek is luid en verward. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raad plegen W. H. F. Meijer. Swammcrdamsingeï 43. tel. 69096: G. in 't Veld. W, de Zwijgerlaan 23, tel. 68599: G. Pet. Tuinlaan 38, tel- 66898. Geopend is apotheek Evers, Lange Haven 81, die ook gedurende de vol gende week de nachtdienst waarneemt. De felheid, waarmee de eerste ronde van de persoonlijke kampioen schappen werd gespeeld, bleek ook weer in de tweede ronde de sfeer te bepalen. Toch werd er iets be dachtzamer gespeeld en daardoor werd een strijd met gesloten vizier over het algemeen meer geprefe reerd dan openlijke aanval. Het aan tal afgebroken partijen was dan ook beduidend groter. De titelhouder Reitsma gebruikte de Konings-Indische verdediging tegen Noordegraaf, die bijzonder goed op dreef was. maar verzuimde de beste voortzetting te kiezen. Bij de afgebroken stelling heeft Reitsma een pion meer, maar waarschijnlijk zal dit niet voldoende zijn voor de winst. Haring kreeg, dank zij een door Hólzken verkeerd gespeelde Sicihaanse verdediging al dadelijk de beste stelling. Een offercombina tie leverde hem een overwicht aan materiaal op. waardoor de winst verzekerd was. Planken heeft zich volledig her steld van zijn inzinking in de eerste ronde. Hij wist Vrijland het spel- verloop tc dicteren en de afgebroken partij zal hem de volle winst op leveren. Notaris Meijer toonde De Bruyn dat hij nog steeds een scha ker pur sang is. Voortdurend jn de aanval, zeer scherp spelend, bracht hij zijn tegenstander in een moei lijke situatie en won. Junior van Ba arie voelt zich in dit gezelschap volkomen thuis. De wijze waarop hij van Hamerslag won, maakte duidelijk dat hij de „Tal" van Schiedam zal worden. Den üyl sloeg De Bruin op overtuigende wijze. De overige uitslagen zijn; le klas: Slagmoolen—v. d. Ruit afg,; Na wijn—v. Etten 0-1; v, Driel— Roozen 1-0; Kok—Hermse afgebr.; Door dc Katholieke Kring Schie dam zal op woensdag 15 maart een balletavond worden gegeven in ge bouw Irene. Dit is eon z.g» „kleine avond", waarbij de danseres Martha van der Wijk een exclusief program ma zal vertonen. In zestien nummers zal zü. in bijpassend kostuum de ontwikkeling van de dans vertonen, van de dansen der primitieve vol ken tot de diverse moderne ballet stijlen. Haar nummers worden toe gelicht door eon commentator en be geleid door pianist Gerard Peelen. v. Soelcuv. d. Zee afgebr.; Am- merdorifer—v, Grootveld afgebr.; Seijv. d. Velden 1-0; v. d, Berg Leerentveld 0-1, Tweede kl.: Meijer Scheele 0-1; WeedaHendriks 1-0; Boelev. Leusden 1-0; v. Delft— Groeneweg 1-0. De afgebroken partijen uit de eer ste ronde leverden geen verrassin gen. De volgende ronde zal eerst op donderdag 23 maart worden ge speeld. Op die datum zal tevens be kend zijn of het eerste tiental van de Schaakver. Schiedam kampioen zal zijn van de 2e klas van de Rot terdamse Schaakbond en zal pro moveren. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 83. Bellen bU ongeval: G.G. cn GJX, Tuin laan 80, telefoon 6 9290. Politie-alarmnummer 646 68. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 18.00—20.30 uur, dinsdag 9.3016.30 en 19.00—20.30 uur, woensdag 9.30—12.30 uur, donderdag 9.30—12.30 uur, vrij dag 9.30—36.30 en 19.00—2030 u„ zaterdag 930—16.30 uur, 's Zon dags gesloten, R.-K_ Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19.00—21.00 u„ woensdag 14.00—17.00 en 19.00— 21.00 uur, donderdag 10.00—17.00 UUi. vrijdag 14.00—17.00 en 19.00 —21.00 uur, zaterdag 10.00—12.00 en 14.00—17.00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Moderne Grafiek. Schilderijen. Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur; 's zondags van 12 00 tot 17.00 uur BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „De k am pi oen -melkbo er Monopole, 2 uur (zondag 2 en 445 uur): „Het koperen kandelaar- mysterie"; 7 en 9.15 uur: „Razzia in de onderwereld". DIVERSEN Volksgebouw, 8 uur: NIVON. Feest avond. Mus Is Sacrum, 7.45 uur Schiedam se Gymnasiasten Bond. Grote avond. Irene, 8 uur: Cefa. Film. Kantine Excelsior N-V„ 8 uur; SBKC. Cabaret. Beatrix, 8 uur: Pers. Ver. Standaart. Bijeenkomst. Op de Burg. Knappertlaan reden, vannacht om half drie de Engelse zeeman D. S, en rijn Schotse collega W. G. op een fiets. Een agent van politie hield het tweetal aan waarop dit met achterlating van de fiets de benen nam. De Schot kon nog gepakt worden. De aanhouding van de ander had nog v/at voeten in de aarde, maar uiteindelijk werd hij dan op de werf van "Wilton-Fijenoord gegrepen. (Advertentie LM.) Tiilüslcn van foto's," platen, enz. DAM'41—43 - TELEFOON 66192 Danny Kaye is teruggekeerd met door hy tevens het mede-directeur- ri...u.n ,„n liAf mallrrnnppm tn «én van zijn vroegere fiimsuccessen. ZU het dan, dat de eerste successen van Dany nog niet zo heel bejaard z(jn. „De kampioen-Melkboer" dateert van 1946 toen we Danny nog nau welijks kenden. Met deze film (The Kid from Brooklyn) cn met ,The Wonderman" en later „Walter Mit- ty" vestigde hU zijn fllmroem en schaarde hy zich in de r|j der grote filmkomleken. Dany geraakt in „De Kampioen- Melkboer" in kringen van gokkers, die hem tegen zijn wil de boksring insturen. De boksmatch, die volgt ta één van de hoogtepunten uit de film. Onze grote komiek is als verle gen melkboer maar heel toevallig in bokskringen terecht gekomen. Al lien omdat hij rijn zuster, danseres in een nachtclub, is te hulp gekomen toen zij door een bokser werd lastig gevallen. De bokser wordt wel neer geslagen, maar Danny is hier niet debet aan. De kranten zien het ech ter anders on bombarderen hem tot een „fighter" van formaat De verlegen melkboer wordt nu door zijn vele overwinningen een heel vlotte jongen. Zijn meisje, Pol ly, zangeres in de nachtclub waar ook Susie, zijn zuster optreedt, is echter niet ingenomen met Danny's karakterverandering. Zij probeert hem nog van de match tegen de bokser, die eens is neergeslagen, af te houden en inderdaad lijkt haar dit te lukken. Maar iemand weet hem tóch te overtuigen van de be langrijkheid van de wedstrijd. En wonder boven wonder, zij het dan dat er een slaapmiddel aan te pas komt, wint Danny de strijd, waar schap van het melkconcem in wacht sleept. IN de Julianakerk aan de Burg. Knappertlaan te Schiedam wordt een serie van tien concerten gege ven, waarvan de baten worden af gedragen aan de Oecumenische raad van kerken, die het geld in voedsel voor de hongerende bevolking van de Congo-gebicden zal omzetten. Dubbel jammer was het, dat het be lang van deze sympathieke actie op het concert van gisteravond (het tweede van de serie) zo slecht werd gediend; er waren nl. maar enkele tientallen bezoekers komen opdagen. Een ander feit dat enigszins teleur stelde was het o.L vrij eentonige pro gramma. Dg organisatoren hadden zich weliswaar verzekerd van de me dewerking van de sopraan Krijnie Poot. de trompettist Cees Valten, de organist Mees van Huis en het Chr. Capels vocaal ensemble (o.Lv. Arie Pronk) maar artistieke afwisseling bood dit concert toch te weinig, daar de concertgevers bun kunst te wei nig in dienst stelden van waardevolle muziek. De ervaren trompettist Val ten gaf met rijn stralende loonvor ming eigenlijk de meeste glans aan 't geheel doordat hij in sommige gees telijke liederen de melodie meespeel de en enkele soli met orgel ten beste gaf, o.a. het abusievelijk aan Pun- cell toegeschreven Trumpet Volun tary, dat van diens tijdgenoot Jere miah Clarke is. Het programma, dat kennelijk be rekend was op het appreciatievermo gen van een niet zeer muzikaal-ont- wikkeld publiek, vermeldde hoofd zakelijk eenvoudige geestelijke lie deren, soms in bewerkingen van wat naïeve makelij, van de hand van Arie Pronk en Mee3 van Huis. Het zingen van het genoemde koor kenmerkte zich door beschaafde toonvorming en zuiverheid van intonatie; de uit voeringswijze beantwoordde geheel aan de eenvoudige aard der liederen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de ver richtingen van de sopraan Krijnie Poot. maar meer eisende stukken, zo als twee oratorium-aria's van Han del misten door een te weinig ge nuanceerde voordracht toch nog vol doende overtuigingskracht. Een wat aarzelende indruk maakten helaas de begeleidingen van de organist Mees van Huis, die ook als improvisator over te weinig fantasie bleek te be schikken om met het gekozen thema iets boeiends te bereiken. S. NIEBOER Schiedam zal dinsdag een super super-tanker in de eigen wateren krijgen. Het is de .Frisia" van de Unïvers Tankship Corporation, met 65,569 ton op vijf na het grootste schip en het grootste schip dal ooit de Waterweg is opgekomen, De „Fri sia" zal bij de R.DM. een dokbeurt krygen maar zal tevoren bij de Tankcrcleaning N.V. te Schiedam worden schoongemaakt. Volgens ver wachting zal het reuze schip daar dinsdagmiddag om 230 uur aanko men, wat ongetwijfeld een specta culair gezicht zal zijn. Vanochtend in alle vroegte heeft de politie twee bromfietsen in de berm van de Vlaardingerdijk ter hoogte van Wilton Fijenoord aan getroffen. De eigenaar van een van de vervoersmiddelen heeft zich ge meld. Zijn brommer was vannacht uit de Veenlantstraat gestolen. Damclub „Schiedam" heeft een voortreffelijke eerste stap op de weg naar de promotie gezet. Donderdag avond werd de eerste wedstrijd in de halve besHssIngscompetitie voor promotie naar de hoofdklasse ge wonnen, die gespeeld wordt voor twee plaatsen tussen vier teams die gelijk geëindigd zijn. Schiedam ver overde twee punten met nog twee wedstryden te spelen» dat betekent dat Schiedam met nog een overwin ning al zal promoveren, Begrijpelijk dat er vreugde en optimisme heerst in het kamp van de damclub Schie dam. De vreugde is nog groter omdat de overwinning geen minuut in ge vaar is geweest. Zo sterk startte Schiedam dat de stadgenoten voor de eindfase met 91 voor stonden. Toen kwam wel even enige terug slag. maar Schiedam kon de stand toch tot 128 opvoeren tegen het overigens niet zwakke Charlois 2. Woensdag speelt Schiedam uit tegen Pernis, Dc uitslagen van donderdagavond zijn: J. C. OninkJ. Verveen 2-0; L. VrijlandJx Herrewijn 2-0; J. de Wilde—M. Kombouts 0-2; T.'van der SpekJ. Snijder 2-0; W. Spruyt— Op 4 en 5 februari hield de lande lijke oecumenische jeugdraad de grote geslaagde februari-eonferentie in Schiedam. Een aantal deelnemers aan deze conferentie wil nu, in over leg met de plaatselijke Oecumeni sche Raad, de plannen van deze con ferentie nader onder de Schiedamse jongeren brengen, om zo ook in Schiedam tot een nader samenspel tussen de Jongeren te komen op het oecumenische vlak. Hiertoe wordt op vrijdag 17 maart om 8 uur eon samenkomst gehouden in het gebouw Surcum Corda, Nieuwstraat 12. Op deze bespreking worden alle jongeren verwacht die samen met anderen uit de diverse in Schiedam aanwezige denominaties samen wil len gaan werken en spreken wat er plaatselijk op dit gebied kan worden gedaan. Ned. Ilerr. Gemeente. Grote Kerk: 10 uur dr. L. J. Cazemier, 5 uur ds. D. J. Spaling. Bethelkerk: 10 uur ds. H J. J. KeJjzer, (Maasland), 5 uur ds. E. C, B. Kok (Rotterdam) (Open Deur Dienst). Opstandlngskerk: JO uur ds. J, D. Smtds, 7 uur pastoor C. P. v. d Berg en dr. L, J. Cazemier (Oecumeni sche Dienst). Vredeskerk: 9 en 10.43 uur ds. J. G. Jansen (H. Doop). 7 uur ds. J. D. Smids, Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene: 10 uur ds. J. van Rootselaar (Delft), 4 uur ds. H. Goedhart (Dells- haven). Evang. Luth. gemeente. 10 uur ds. J. B. Schouwfnk, Luth. Kerk. Zaterdagavond 7.30 uur oecum. avondgebed. Ned. Prot» Bond. Westvest 92: 10.30 uur ds. J. A. Hably (Doopdienst). 1 uur ds. J. A. Kebly (Wekdienst Oos ten. O.L.S. Lorentzplein). oud—Kaïn. kerk. Dam 2S: 10 uur Hoog-Mis. Babtistengemeente. Lange Haven 59: 10 en 7 uur ds. R. Relling. Leger des Hells. Lange Haven 27: 10 uur heiligingssamcnkomst. 7.30 uur verlossfngs3am en komst. Gomt Vcrboon- straat: fl.30 uur opentuchtbljeenkomst oJ.v. majoor en mevr. M. Souverein, Jehovah's Getuigen. Volksgebouw: 0 uur Wachttorenstudie, onderwerp: ..Ge huwde gelovigen tot vrede en redding geroepen". Woensdag 740 uur dienst- vergadering en theocratische bedie- nlngsschool. Chr. Geref, Kerk. Kerkgebouw Wa rande. hoek BK-laan: 10 en 3 uur ds, J. Drenth. Overschle. Geref. kerk: Oosterkerk 30 u. ds. H. J. Heyncn. Vlaardingen. 5 u. ds. F. A. den Boeft» Groningen: De Goede Ha ven 10 u. ds. W. A. Krijger. 5 u. ds. J. Couvée: Julianakerk 10 u. ds. F. A. den Boeft. 5 u. ds. W. A. Krijger: De Ark Kethel 930 u. ds. J. Couvée. 230 u. ds. J. Lever, Vlaardingen; Ksn- tine C.C.F. 10 u. ds. J. Lever. 5 u. ds. K J. Heynen. Ned. Herv. Gem. Kethel 10 u. ds. J. E. L. Brummelkomp, T u. ds. J. D. Smids, L. van der Mey 0-2; A, van Dort— W. Nuys 1-1; W. HeuvelmanJ- Groenendijk 2—0; Th. Vrijland W» Boogaart 1-1; L. Breevoort—A, van der Bosch 2-0; M. den Houting— P. Omburg 0-2, Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie van 9.00—12.30 en van 28 uur: briï-eiui; kinderbril; heren hoed; damesrok; pocketboekje; poli tiepost Kethel: houten autostepje. Te bevragen bij de vinders: ram melaar, mevrouw Hartmgsveld, W. Frankelandsestraat 6a; speelbal. Kooi, Troelstralaan 359; au tost ep, G. Oonk, Wibautplcin 117; schepje, B. Schamlé, Rotterdamsedijk 421b; he renhandschoen, A. v. d. Graaf, Sneï- liussingel 30b; zwarte handschoen (L), fam. v. Mil. S. v. Houteniaan 87; zilveren ringetje, J. v. Kemenade. Rotterdamsedijk 186c; duimstok, F. Lowes, Brugmanstraat 55: mohair sjaal, H. Schrik, Rotterdamsedijk 197e; sjaal, G. Plooy, Hargsingel 17, Kethel; poppetruitje, W. v. Valken, Oosterstraat 96; kinderschoentje, mevr. v.d. Meulen, Hogenbanweg 67a; jongensjasje, "W. A. Brandt, Wi- bautplein 159; jongensjas, A. Her laar, Oosterstraat 23; reisdeken. J. Breughem, Schiedamseweg 117, Ke thel; kïnderschoentje (R), 5. v.d. Tuin, PI. Eendracht I; alpino-muts, v. Tiel, Joh. de Wittsingel 277; por tefeuille met inhoud. J, Vierschell, Rotterdamsedijk 49; herenportemon nee met inhoud, B. Vos, Fabriplein 35a; portemonnee met inhoud. J. Rodenburg. Heenvlietsestraat 1; por temonnee met inhoud, J. Boon, Nw. Maasstraat 72; damesportemonnee met inhoud, mevrouw Zwanenburg, Vlaardingerdijk 341a; kinder-aktetas Bij een aanrijding met een andere fiets op het Koemarktplein brak gis termiddag om ongeveer 4 uur de 63-jarige wielrijdster mevrouw W. G. W.-van O. haar linkerknie en lin kerpols. De G.G. en GD. heeft haar naar't Gemeenteziekenhuisgebracht. Toen gistermiddag de wielrijder A'N. de dame wilde inhalen begon zij te slingeren, waardoor het voor wiel van het rijwiel van de heer A. N. haar achterwiel raakte. Zij ver loor daardoor haar evenwicht en kwam te vallen. Vannacht om tien over twee is de 25-jarige Noorse zeeman K E. door de politie op het Herenpad aange houden. De man reed daar op een brommer, die hij naar rijn zeggen, van een Rotterdamse vriend had ge kregen. Spoedig echter kwam de waarheid aan het licht Hij had de brommer uit de Hudsonstraat in Rot terdam meegenomen. De zeeman is door de Schiedamse politie aan haar Rotterdamse collega's overgegeven. De heer D. in 't Veld herdenkt de zer dagen het opmerkelijke feit dat hij liefst veertig jaar lang lid van het bestuur van de afd. Schiedam van de Alg. Ned. BouwbedrijfSbond is geweest Ter zijner ere belegt de A.N.B, op zaterdag 18 maart in het Volksgebouw een receptie van vier tot zes uur. met inhoud. M. Verwaal, Piersonstr. 24; portemonnee met inhoud, Enge- ring, Rubenspleïn 20; schooltas, v. Tilborg, Burg. van Haarenlaan 1251; vulpeh in etui, mevr. Hebly, Willem de Zwijgerlaan. 1; sleutelbos. Lands bergen. Wattstraat 13a; bruin-zwart hondje, P. Bol, Dr. Zamenhofstraat 61, tel 65397. VLAARDINGEN In het ontwerp saneringsplan „Ha venstraat" is definitief de bestem ming van de oude werf van Figee geregeld. Deze komt geheel beschik baar voor de watersport. Hit hel ont werp blykt, dat daar slechts bijzon dere bebouwing ten dienste van de watersport geoorloofd zal zUn, zoals een jachthaven, clubhuls, botenloads, werkplaats, garage of daarmee gelijk te stellen Inrichtingen, alsmede ten hoogste één dienstwoning. De gronden gelegen tussen dc Ou de Haven en de Havenstraat worden in hoofdzaak bestemd voor industri ële doeleinden, terwijl uitsluitend bebouwing geoorloofd zal zijn ten behoeve van primaire middengrote tot kleine industriële bedrijven. Daar mee is derhalve zoveel mogelijk aan sluiting gezocht aan de ter plaatse bestaande toestand. Dit laatste geldt eveneens voor de aan de oostzijde van de Havenstraat geprojecteerde voorgevelrooilijn. De ze rooilijn valt namelijk samen met de gevellijn van de ter plaatse be staande bebouwing. Slechts ter hoog ten van de door de gemeente van Werf Figee N.Va angekochte opstal len, is deze rooilijn enige meters teruggebracht, teneinde aldaar tot straatverlichting gaan. te kunnen, over- Het scheppen van de mogelijkheid om tot zodanige verbreding, met grotere parkeergelegenheid, te kun nen komen, wordt noodzakelijk ge acht, gezien de hierboven uiteenge zette bestemming van de gronden. Wanneer de behandeling ervan door de raad zal geschieden, is nog niet bepaald. Op een feestelijke bijeenkomst aanstaande donderdag in zaal Con cordia van de algemene bond Mer curius zal de heer L. v. d. Kemp gehuldigd worden in verband met zijn veertigjarig lidmaatschap van de afdeling, terwijl de heren P. v. Dorp, P. Hoogstad en K. van Oosten daa een kwart eeuw lid zijn van de vak organisatie. Het gouden en de zil veren insignes zullen worden uitge reikt door de districtsbestuurder 3- H. Hoovers, Voor het praktijkdiploma boek houden slaagden de heren: H. Olst- hoom en H. v. d. Schalk. Voor het praktijkdiploma Nederlandse han delscorrespondentie mej. T. Beze- mer en mej. T. Schippers. Het cer tificaat Engelse handelscorrespon dentie verkreeg mej. M. den Boer. Allen zijn cursisten van de heer H. Meyers. Onze stadgenoot de heer R. D. Kuil is geslaagd voor het te Den Haag afgelegde examen voor scheepswerktuigkundige diploma A. Raadselachtige teiefoonbood- schappen, een lijk, het geluld van voetstappen, van optrekkende automotoren, weer een lijk, geheim zinnige bezoekers en vooral v®®1 deuren, open- en dichtgaande nen- ren... n raadt de maker van HET KOPEREN KANDELAAR MYSTE RIE. Ja, het is Francis Durbridge, de onuitputtelijke auteur, aan wie F*uï Vlaanderen en zijn Ina hun radio- onsterfelijkheid danken. Met dien verstande, dat Durbridge het ver haal leverde voor de film, die Gerald Thomas heeft vervaardigd. Het verhaal van een brave dokter »n Harleystreet, die verschrikkelijk te pakken wordt genomen door een voor niets terugdeinzende bende, die zich speciaal op de handel in valse paspoorten heeft toegelegd. Vakman Durbridge zorgt er wel voor dat do verrassende gebeurtenissen steeds 'n neuslengte vóór liggen, op de logica van de toeschouwer, die telkens maar w(eer nieuwe raadselen en aan wijzingen krijgt opgediend. Het geluld speelt een grote rol m deze aardige Engelse thriller; de hoorspelschrijver Durbridge verloo chent zich nu eenmaal niet De deu ren, die hij voor de microfoon zo graag en vaak laat klappen en kie ren, keren steeds weer in het beeld terug, zonder veel zin, Toch kan hieruit blijken, dat de regie ernstig getracht heeft typisch-auditieve ele menten in het verhaal tot beelden te verwerken. De arts (John Mills) komt steeds meer in de knel te zitten, hy wordt verdachter en verdachter, maar niet voor de beminnelijke wijze mannen van Scotland Yard (Roland Culver als de inspecteur, de verrukkelijk uit gestreken Wilfred Hyde als de sa- van te commissaris). Zij weten precies wat de kandela ber betekent en wat het lucifers boekje, dat zoek raakt Zij kennen hun pappenheimers, maar die on schuldige, nette dokter hebben ze nu juist nodig om de zaak in één klap op te kunnen rollen. Prettig en vakkundig verzorgd tijdverdrijf, dat de grootste geheim zinnigheid met een knipoogje weet te serveren. Spea aaJ voor spoedgevallen Rotterdamsedtjk 265 Telefoon 6 80 21 Schiedam Diversen Stoomververii Verhoeff, Sin gel 142, tel. 69929 Colijn- straat 22, tel. 6 89 24. Gordij nen chemisch reinigen, onge voerd 1.per m2, Verven ongevoerd ƒ2.50 per m2. Uw adres voor uw garderobe. Gratis halen en bezorgen. StoomververU Verhoelf, Sin gel 142, tel. 6 99 29 Colijn- straat 22, teL 6 89 24. Kos tuums chemisch reinigen ƒ4.60. Herenpantalons ƒ2.10. Regenjassen 5.—, Gratis ha len en bezorgen. Stoomververti Verhoeff, Sin gel 142. tel. 699 29 Colljn- straat *22, tel- 68924. Che misch reinigen, verven, stop page, gratis balen en bezor gen. Stooraververy Verhoeff, Sin gel 142, tel. 6 99 29 Colijn- straat 22, tel. 6 89 24. Mantels chemisch reinigen 430 - ƒ4.95. Regenmantels ƒ5.- Japonnen vanaf 330. Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DOK, Groenendal IA <B roers veldpad), telef 6 7028 (na 18 uur telefoon 6 6710) Ledikanten nutied)- kanten, kam peerbedden enz Kom eens praten. Permanent wave Hétène permanent met toe stel, het beste wat er is. compleet f5.~; stroomloos ƒ730. Op vertoon van deze advertentie ƒ1.— korting! Dames- en herenkapsalon „Bélène", Rembrandtlaan 22. telefoon 57170. Post- en Telegraaf kantoor Schiedam vraagt: Salaris volgens Rijksregeling. Op 25-jarige leeftijd bedraagt dit f 373,61 bruto per maand, vermeerderd met een huurcompensati» van f 17,40 en een toeslag voor bepaalde onregelmatige diensten, alsmede een premie verdienstebeloning. Bij gebleken geschiktheid volgt na één jaar aanstelling in vast® dienst als besteller, mits de leeftijd van 21 jaar is bereikt. Inlichtingen bij dc directeur van bet Post- en Telegraafkantoor Schiedam, Twinlaan 114 te Schiedam. Th. J. L. VAN DEN BERG - BEVE3KA COMBINATIE N.V. Westvest 33, Schiedam, tel. 6 94 44 vraagt voor haar Akoestische afd. enkele om opgeleid te worden als Plafondmonteur. Enige ervaring strekt tot aanbeveling. Aanmeldingen mondeling na telefonische afspraak met onze heer Winterswijk. J. M. van Velzen Bakkerijgrondstoffen N.V. Warende 44 Schiedam, vraagt per I april of later die geheel zelfstandig de debiteuren en krediteurenadministratie kan voe ren, alsmede de correspondentie hier over. Schriftelijke sollicitaties met volledige inlichtingen te zenden aan bovenstaand adres. N.V. WERF GUSTO v/h Fa. A. F. Smulders te Schiedam vraagt voor diverse afdelingen: voor het verrichten van lichte ad ministratieve werkzaamheden. Zaterdags wordt er niet gewerkt. Sollicitaties, mondeling of schriftelijk, bij de afde ling Personeelszaken van de N.V. Werf Gusto, Maas dijk 5, Schiedam. Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto E- van Vuuren. Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106 Tel. 20, In één dag gereed. Personeel gevraagd Japonnenhuis Steinas. Hoog straat 38, Schiedam, vraagt voor direct bekwame naai sters *u leerling-naaisters. Zaterdags vrij. Geen hand werk. Hoog loon. Industrieel bedrijf te Vlaardingen vraagt voor zo spoedig mogelijk een Zijn taak zal bestaan uit de admi nistratie, verbonden aan de afzet van een belangrijk produkt op de binnen- en buitenlandse markt. Kennis van boekhouden op MJB.A.- niveau vereist. Sollicitatiebrieven te richten onder letters HMA aan Nijgh v. Ditmar, Adv.bur., postbus 830, R'dam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1