Zonlicht en schaduw in de oude Walvisehstraat Hoedenshow M. Reese bood grote variatie Het eerste kievitsei was voor burg. Peek Huishoudschool wil een nieuw gebouw Overzicht huren van flats in winkelgalerij op i9dmr Dilettantjes met Berend Bommel Bijdrage voor Mater Amabilis-scholen Reparatie bestaande gebouwen kostbaar BELANGRIJKE OPENBARE VERKOPING te SCHIEDAM EEN GESELECTEERDE PARTIJ MEUBELEN en TAPIJTEN RUIM 2GB TAPIJTEN H. Seger wint opnieuw ZOMERHUISJE TE HUUR Stuurloze carrier veroorzaakt botsing Koeriersters Voeusdag 22 maart 1961 (AdvertentlélM.) De modieuze „hoofdzaak" stond gistermorgen in Hotel „De Kroon" by de vele aanwezige dames in het brandpunt van de belangstelling. De brede verscheidenheid van hoeden» afkomstig uit zaak en atelier van het Dam eshoe denmagazijn Br. Reese, Hoogstraat 60, bood voor elkeen ge noeg keus om enthousiast te wor den. Dat waren de toeschouwsters dan ook. Over hoeden met hnn fris se kleuren, charmante modellen en aantrekkelijke prijzen. De meeste modellen 'zijn nog hoog 'opgewerkt, soms met een flauwe ver breding als rand. Er zijn echter ook uitgesproken randhoeden, meestal met het breedste gedeelte naar vo ren, ondanks de invloed van de zuid wester. We zagen tijdens de show de invloed van buitenaf: een heel klein plat eri rond dopje, zoals Mrs Kennedy dat droeg tijdens de ver- kiezingseampagne van haar man. Er was import, prachtige hoeden uit Zwitserland, Italië, Frankrijk enz, Italië geeft kennelijk de voorkeur aan luchtige doorzichtige bouwsels, bescheiden van versiering en rijk van materiaal. Dat materiaal voor de zomerhoeden bestaat voor het me rendeel uit stro, van heel fijn tot bij zonder grof, gevlochten of genaaid. De meer geklede modellen waren veelal vervaardigd uit zij, veertjes en. bloemen. Frankrijk was vertegenwoor digd door elegante modellen, min der hoog dan de Zwitserse, heel een voudig en zeer gedistingeerd. Er waren ook prachtige creaties uit Zwitserland en Wenen. De Weense hoeden wat klassieker van lijn, wat zwaarder van rand, de Zwitserse met misschien iets meer fantasie. Heel mooi was een vorstelijke teergcle tul band, bestaande uit opgerimpelde zij de met tussen de horizontale oprijg- sels iets diepergele stof hier en daar verwerkt. De gedrapeerde hoed oogstte aller bewondering, 't Was ech. ter wel een uitschieter wat-de-prijs betrpf. Een opluchting Is, dat er voor de dames boven de zestig eindelijk ook een charmante, vrouwelijke en jeug dige'hoedenmode is gekomen. Voor haar zijn er nu vlotte en geklede modellen. Ook hierin Is dus tenslotte gebroken met het up aii gebied wat uniforme verleden. Voor de jongste hoed en draagsters heeft firma Reese tal van leuke sportieve en eenvoudi ge hoedjes, ntet te hoog, geen grote rand en geen zware garneringen, maar wel een charmant aceent -van haar verschijning. Er was ï>U deze hoedenshow een uitstekende en soe pele explicatie van de heer Zaat, en even veel waardering verdient de pianist, de heer FrensdorfF. m20 STUKS F1.- J Het Schiedams jeugdtoneel „De Dilettantjes" brengen zaterdagmid dag om 2 uur irt Arcade Berend Bommel, bekend van radio en tele visie op de planken, compleet met zijn clowns en acrobaten. Zelfs Jan Klaassen en Katrijn zullen niet ont breken in het spannende toneelspel van K. Afman, Kaarten voor dit jeugd-amusement zijn op de dag van de uitvoering aan de zaal verkrijg baar tegen een aangepaste prijs. B. en W. van Schiedam stellen de -Raad voor om. de Mater Amabilis- scholen in Rotterdam een bijdrage te geven op de exploitatielasten, voor zover het Schiedamse cursisten be treft. Het bestuur van de Kath. Stichting ter verzorging van Mater Amabilisscholen in Rotterdam heeft om een bijdrage van 25 gevraagd, maar daar de Mater Amabilisscho len in Schiedam en ook het Zonne- bloemwerk maar 20 ontvangen, zou hetzelfde percentage ook voor Rot terdam aangehouden moeten worden. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Nieuwland, "Wibautplein 17 en apotheek Jansen, Swammerdam- singel 41. Bellen by ongeval: G.G- en G.D., Tuinioan 80, telefoon 6 92 90. Politic-alarmnummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend; maandag 19.00—20.30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19.00—20.39 uur, woensdag 9.30—12.30 uur. donderdag 9.30—12.30 uur, vrij dag 0.3016.30 en 19.00—20.30 u. zaterdag 8.3016.30 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19.0021.00 u„ woensdag 14.00—17.00 en 19.00— 21.00 uur. donderdag 10.00—17D0 UU*. vrijdag 14,00—17.00 en 19.00 —21.00 uur. zaterdag 10.00—12.00 en 14.00—17.00 uur. Stedelijk Muséum: Collectie grafiek Guépin. Schilderijen en beelden van Gust Komijn, Moderne kunst uit eigen bezit. Elke dag van 10.00 tot 17,00 uur; 's zondags van 12.00 tot 17.00 uur BIOSCOPEN Passage, 2 en 8J5 uur; „De onver- zoenlijken". «- Monopole, 2 uur: „Voor schurken geen genade"; 7 en 0.15 uur: „Angst". DIVERSEN Volksgebouw, 8 uur: NVV-Vrou- bond. Jaari'crg. Musis Sacrum, 8 uur: SG-toneelwed- strijden. Toneelver. Othello. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Alg, Fo- i lokring. Foto-collectie. Wijkcentrum, 8 uur: NCVB-Nieuw- land. Lezing, Gercf. Jeugdhuis, 8 uur: Chr. Mid- j denstandsver. Lezing. Sursum Corda, 8 uur: Herv. gezins- i verzorgsters. Voorlichtingsavond j Mannequin Liz toonde op de hoe denshow van mevrouiv Af. Reeze o.a. deze creatie, een hoog model van handbewerkt stró, afgezet met bruine en zwarte linten van satijn. Zeer chic. De vinder van het eerste kieuitsei, burgemeester en mevrouw Peek de heer J. Korpel (rechts) biedt zijn vondst, netjes verpakt, can. Het is in Schiedam nog geen tra ditie. dat het eerste kievitsei dat Sn de gemeente wordt gevonden, aan de burgemeester wordt aangeboden. Blaar de heer J, Korpel, gepensio neerd adjudant van de Ketbeisc po litie, hoopt toch deze traditie in Schiedam tot leven te brengen. Zaterdagmiddag om 2 uur had de heer Korpel het ei in de West-Abts- polder gevonden. Hij heeft dit eerste in de gemeente gevonden et aan bur gemeester mr. J. W. Peek overhan digd in de raadszaal. Hèt ei lag keu rig in een bedje van watten in een geel doosje verpakt en cr omheen had hij een keurig rood lintje ge daan. Burgemeester Peek zei in zijn dankwoord deze traditie in Schie dam te missen. „Maar misschien is dit et niet alleen het symbool voor de nieuwe lente, maar ook voor een nieuwe traditie." De "heer Korpel hoopt dit seizoen nog veel eieren te rapen. Verleden jaar vond hij er In Kethei ongeveer 70 en in 195D 130, Hij heeft er zelfs wel eens één in het sportpark „Har- ga" ontdekt. Het zoeken vindt hij een buitengewoon aardige, maar ook moeilijke hobby. Het duurt wel eni ge jaren eer men een beetje kjjk op de gewoonten van de vogels heeft. En dat Is toch beslist nodig, anders is het haast onmogelijk de eieren te vinden. GEBOREN: Henrica T, M., d. v. A. G. de Groot en J. R, de Boer; Monica M, L„ d. V. C. L. Winkelman en M. P. J. Heinsbroek; Gerardus A-, z. v, A. Brouwer en J. V. Feijen. OVERLEDEN: M. Kreukniet, 61 jaar, echtg. van J. E. Stellingwerf; R. Kooij, 78 jaar. Gezien de toestand van belde schoolgebouwen aan de Pr, .Maurlts- straat én de verwachting dat het huidige aantal leerlingen praktisch niet zal daten, heeft het bestuur dit jaar by de BXlnlster van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een ver zoek ingediend een nieuwe school te mogen bouwen- Zo wordt gemeld in het Jaarverslag over 1960 van de Huishoud- en Industrieschool voor Schiedam en Omstreken. Ter ondersteuning van bovenge meld verzoek werd een globale kos- J tenbegroiing gegeven van de nood- I zakelijke reparaties welke aan l»ei- de gebouwen moeten worden ver richt; alleen reeds voor de voorma lige ULO-school is een bedrag be groot dat de 200.000 benadert. In verband hiermede werd contact op genomen niet bet Adviesbureau van de Rijksgebouwendienst en het be stuur van de gemeente Schiedam. In het aangekochte voormalige ULO-gebouw Pr. Mauritsstraat 5, is door gezamenlijk werk de lerares- senkamer gereed gekomen, Het is een gezellig rustpunt geworden voor de leerkrachten. De voormalige con ciërgewoning, waarin voorheen een theorielokaal was gevestigd, is ter beschikking gekomen van de admi nistratie. Ook in het verslagjaar werd weer toestemming ontvangen ear aantal grote inventarisstukken te vernieuwen. Een nieuwe verwar mingsketel werd aangeschaft. Het bestuur is zeer verheugd dat dit jaar, door de verhoging van de subsidies voor materiaalkosten in 1Ö5Ö en I960, de financiële lasten, die goeddeels door de ouders van de leerlingen moesten worden gedragen, verlaagd konden worden. Op 31 december bedroeg het aan tal leerlingen in totaal 711. Dit zijn er 404 voor de primaire opleiding en verder assistenten in de huishou ding 29, leerlingen, naaisters 22, leer- lingverkoopsters 28, gezins- en huis houdhulpen 9 en V.O.C. 22 leerlin gen, Voor het u.I.n.o. waren er 8 kinderverzorgsters en 3 costuum- naaisters in opleiding. De cursussen voor koken, costuumnaaien en asp. leerling verpleegsters telden resp. 20, 35 en 10 leerlingen; de dagcur sus v.g.l.o. 23 en. de dagcursus Zon nebloem 98 leerlingen. Het bestuur heeft besloten het aan tal bestuursleden van dertien, de gedelegeerden van het gemeente-be stuur niet meegerekend, tot negen terug te brengen. Als bestuurslid tra den af de heer D, L. Ingelse en. me vrouw C. Boorsma-Mulder,die 35 jaar zitting heeft gehad en nu tot ere-lid is benoemd. De adj. directrice mevr. B. A, Vogclesang-Hartog ver liet de school daar zij benoemd is tot directrice aan de Chr. Landbouw Huishoudschool te Giessenburg. Zij werd opgevolgd door mej. A. Stef- fclaar, lerares koken. (Advertentie IM.) Op donderdag 23 maart, des n.m. 2 uur. zullen t.o.v. Dw P. C. van Duin door de Beëdigd Ma kelaar A. H. ZeUenrath in gebouw „Irene" Nieu we Haven 155 tc Schiedam, publiek worden verkocht Hierbij zijn: enige fraaie bankstellen, Parker- en andere salonfauteuils, Hsardstoeltjes, Salon-, Mi mi- en Bijzettafels: Salonmeubelen als commo des, kastjes, damesbureaus en2.: Emaille keuken- uitzetten. Kristal en Porselein w.o. Perzische-klcden in verschillende maten en soorten, Lopers. Kussens, Tafel- eir Divankleden, Slaapkamerkleedjes, Matrassen, Dekens, Tafel en Bedlinnen, Huishoudlinnen, een partij Dames pyjama's, Schilderijen en wat verder ter tafel zal worden gebracht. BEZICHTIGING: Alléén donderdagmorgen 23 maart, van 10-12 uur. Des n.m. om 2 uur begint de Veiling. 2HF" Elk stuk wordt vóór het in veiling bren gen getoond. Driebanden SCHIEDAM. Dinsdagavond werd in Thalia het drie banden toer nooi (klein biljart) voortgezet. H. Seger <pe Karseboom) won op nieuw en is zo langzamerhand wel favoriet voor de ereplaats: enkele andere deelnemers zijn evenwel ook aog gegadigde voor de topplaats. De uitslagen waren: Buy ter, hek 42 42 65 3 0.646 v. Duikeren 30 15 65 3 0.230 Seger 36 36 75 5 0.489 Van Buuren 30 26 75 3 0-34S v. Letten v. R 30 36 101 4 0.355 Vos 30 22 101 2 0.218 Hoe de Walvisehstraat (denk aan de sell, die op de straatnaambordjes gehandhaafd is) aan haar naam is gekomen, is niet zo moeilijk te raden. De molen De Walwis, die uit 1794 dateert, staat blak bij deze straat aan dc Westvest en deze molen gaf zijn naam aan de straat. Op zijn beurt ontleende de molen zijn naam aan de -walvisvaart uit vroeger eeuwen, waarin Schiedam ook haar aandeel hadDeze nauwe straat is wonder lijk genoeg een heet drukke passage in het stadsverkeer. Zie nu eens hoe schilderachtig deze straat kan zijn, vooral door de contrastwerking van zonlicht en schaduw, ofschoon het straatje niet één gebouw rijk is dat het beschouwen waard. is. Maar het geheel doet het prachtig. Op de tekening kijkt men de straat in van de Westvest af en ziet op de achtergrond een groot oud herenhuis aan de Lange Haven. Boven alles uit steekt het torentje van het voormalige St.-Jacobs Gast huis, nu het Stedelijk Museum, zijn windwijzer in de vrolijke voorjaars lucht. OCTAVE DECON1NCK. Bij de eigenbehaer-onderhoudsdienst van de vereniging „Volkshuisvesting" te Schiedam kantoor Oude Mansstraat 14 te Schiedam kunnen geplaatst worden: twee vakbekwame timmerlieden, De 10-jarige Wlthelmina van Zijil uit de Schietbaanstraat is gistermid dag omstreeks drie tmr in de Burg. Knapper liaan, toen zjj op de bus stond te wachten, door een fletser aangereden en ernstig verwond. ZU is in het Gemeenteziekenhuis opgeno men met een gecompliceerde breuk van het linker onderbeen. Wilhelmina stond bij de bushalte voor het Sportfondsen bad op de klin- kerstrook tussen rijbaan en rijwiel- pad. Toen de bus aankwam stapte zij zonder op te letten achteruit op het rijwielpad, waar zij aangereden werd door de wielrijder B. B. uit Rijswijk. Woensdag 29 maart wordt er in het Sportcentrum van Keinlcr Hulsker aan de Westvest een bijeenkomst gehouden, met het doel te komen tot de oprichting van een boksclub. Tot vorig jaar was er zo'n boksclub in Schiedam, die het uitstekend deed, maar- door omstandigheden is die club uit elkaar gegaan. Nu zitten de boksliefhebbers in Schiedam zonder home en daarop heeft de heer J. B. Bakker, Rembrandtlaan 76b contact opgenomen met Reinier Hulsker, in wiens Sportcentrum de boksers te recht zouden kunnen voor hun sport. Alle boksers en boks-liefhebbers worden uitgenodigd voor die bijeen komst.1" één dito metselaar en een opperman Ook valide 65-jarigen kunnen zich daar voor aanmelden ten kantore, der vereni ging of, bij geen gehoor aan het woonhuis Oude Maasstraat 16 B. te CHAAM Diversen Stoomververij Verhoeff, Sin gel 142, tei 6 99 29 - Colfja- straat 22, tel 6 89 24. Kos tuums chemisch reinigen 4,75. Herenpantalons 2,10 Regenjassen 5.—Gratis ha ten en bezorgen. •van voor 15 juli en na 19 aug. 10 slaapplaatsen. Gorswater, elektriciteit en w.c. aanwezig, VAN DUYN Heemskerkstr. 74, Schiedam Tel. 656 79 (tussen 8-17 uur) Toen dc 22-jarige 5. S. met zijn bakkerxearriër op de Prof. Kamer ling Onnestaan reed. schoot de vast- zethaak van zijn motorwagentje los, waardoor de carrier stuurloos werd. S. sprong van zijn zitplaats af, maar de carrier botste tegen een langs rijdende bestelwagen, bestuurd door de vertegenwoordiger W. K. uit Rot terdam. De heer K. probeerde voor de carrier naar rechts uit te wijken, maar reed daardoor tegen een langs de weg geparkeerd staande auto op. Er waren geen gewonden,'maar zo wel de carrier als dë bestelwagen werden vrif ernstig en de stilstaande auto licht beschadigd. Stoomververij Verhoeff, Sin gel 142. tel. 6 9929 Colijn- straat 22, tel. 6 8924. Che misch reinigen, verven, stop. page, gratis halen pu bezor gen,;." .jtoomververy Verhoeff, Sin-: gel 142, teL 6 99 29 Colyn- straat 22, tel. 6 39 24. Mantels chemisch reinigen ƒ4.50 ƒ4.95. Regenmantels ƒ5.— Japonnen vanaf 3.50. Fotografie KolfiLpjs vergeten? L)é auto maat staat voor u klaar, Alle soorten .films. Foto K. van Vu uren. Hoogstraat306. Stoomververij Verhoeff, Sin-, gel 142, teL 6 99 29 Colijn- straat 22, tel. 6 89 24. Gordij nen chemisch reinigen, opge voerd per m2. Verven ongevoerd 2.50 per m2. Uw adres voor uw garderobe. Vobi pasfoto's naar- K.van Vuuren, Hoogstraat 106 Tel. 6 67 20. In één dag gereed.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1