WAJANG E soit* Vijfdi laagse werkweek voor al het gemeente-personeel VOETBAL: het blijft nog spannen op alle fronten svc Gemeente in de knel bij het vrije bedrijf Vuurwerkfabriek een gevaar voor omgeving Oir. Onderwijs gaat. scholen her-indelen Volledige invoering op 1 mei a.s. j Etalage Modeshow Volleybal bij Lezing over verkopen SCHIEDAM Ook Schiedam gaat „netjes opruimen" de volmaakte PLANTEN MARGARINE met het enige natuurzuivere middel dat spatten voorkomt bij bakken en braden. een Leeuwenzegel-produkt Hondje verdwaald Meer woningen in Kethel CONSTANT j S1EBEL Evenwicht oud-nieuw verstoord THEATER SOLEX-®» ..UNIQUE" Koeriersters W. v, d. BURG SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Donderdag 23 maart 1961 Hei ssmwiUrteslour van Schiedam wil ook -roer b« Eeraeeaieperadneel de vijf-daagse werkweek invoeren en wel met ingang van 1 mei 1951 voor al het personeel. Zoveel mogelijk zal op zaterdag vrijaf worden ge- geven. GeluktJdTg wordt de bepaling opgenomen dat het geroeente-perso- neV nii-ia^er da" *5 uur Per weck Ml werken, hetgeen een wwktaa- van drie uur. Voor het administratief en daarmee gelijk te steilten personeel, dat In het algemeen reeds een werkweek van 41A uur heeft, zal echter geen arbe ids verkorting kunnen plaats hebben. De werk uren, die door invoering van de vrüe zaterdag verloren zouden gaan. zou den dan vo®p dit administratieve personeel over de overblijvende weke lijkse werkdagen moeten worden verdeeld. Met dit voorstel van B. en W., waar de Gemeenteraad in de vergadering van vrijdag de goedkeuring aan moet hechten, volgt de gemeente de rege ling voor het Rijkspersoneel, zoals ook de Minister van Binnenlandse Zaken verzocht heeft Ie willen doen. Met dit onderscheid echter dat voor het Rijkspersoneel de arbeidstijd verkorting per 1 mei a^. geleidelijk zal worden ingevoerd om eerst op 1 mei volgend jaar volledig van kracht te rijn. De gemeente Schie dam daarentegen wil reeds op 1 mei U4S. de vijfdaagse werkweek volle dig invoeren. De minister heeft de mogelijkheid open gelaten om wat het tijdstip van invoering betreft, van de Rijks regeling af te wijken. Bij heeft na melijk de moeilijkheden voorzien, die voor bepaalde gemeenten aan- Zoals reeds In zovele gemeenten het geval is, Is ook het gemeentebe stuur van Schiedam bereid een bij drage tc leveren aan de nationale campagne „Opgeruimd staat netjes" van de Stichting Recreatie. Deze bij drage Is berekend op vjjf cent per Inwoner, P. en W. rijn van mening dat het streven van de Stichting Recrea tie alle medewerking verdient en daarom is aan de politie en aan de gemeentelijke Reinigingsdienst op dracht gegeven om in samenwerking met De Scbledamse Gemeenschap 'n programma van actie op te stellen tot het tegengaan van de verontreini ging van onze gemeente. De Stichting Recreatie gaat er van uit dat het probleem van de ver ontreiniging van ons land, veelal ver oorzaakt door een onbewuste non chalante houding van het publiek, vooral door de plaatselijke gemeen schappen opgelost dient te worden, terwijl deze plaatselijke activiteit ivcer door de Stichting worden on dersteund door alle middelen van de moderne publiciteit. wezig kunnen zijn, wanneer deze ge legen zijn in een industriële agglo meratie. waar in het vrije bedrijf reeds vóór 1 mei 1961 allerwege de volledige vrije zaterdag Is ingevoerd. Doch slechts in zeer bijzondere en uitermate knellende gevallen zou af geweken mogen worden van die re geling voor het Rijks-personeel. Het Schiedamse College nu heeft overtuiging dat onze In de „Rijn mond" gelegen gemeente toch is ge legen In een industriële agglomera tie, waar voor het overgrote deel van het vrüe bedrijf reeds geruime tjjd de vrije zaterdag Is ingevoerd. Zo Is met name In de groot-metaal bedrijven, oa. de scheepswerven, met een lotaal-aantal werknemers van ongeveer 12.60#, reeds de volle dige vijfdaagse werkweek ingevoerd. Hetzelfde is het geval met de klein- metaalbedrijven, waarin in totaal duizend man werkzaam zijn. Ook bü de scheepswerven In andere ge meenten in dc onmiddellijke om geving. waarin vele Schiedammers werk vinden, is reeds tot volledige Invoering overgegaan. Daarom zul len ook andere gemeenten gelegen In „Rijnmond" eerstdaags tot volle dige invoering overgaan. hi aanmerking genomen dat er tegelijkertijd een Nederland—Betgië- wedstrijd werd pespeeld, dte ook door de televisie is uitgezonden, mag de belangstelling wel heel groot worden genoemd die de R.K. Toneel vereniging „OtheUo" nog heeft gehad, bij de opvoering van hel toneel stuk „Vandaag is eergisteren" van Josef Cohen gisteravond in Musis Sacrum, in het kader van de Toneel-wedstrijd pon de Schiedamse Ge meenschap. Op deze foto ziel men alle zes spelers tn het stuk en wei van links naar rechts: Nettie Hebers als Geesje, Carrie van Hoojjdonk als Lebbe het buurmeisje, Piet Dessens als de gevolmachtigde Geert, Gré de Kaper-Peek als vrouw AHnk, Joop Heinsbroek als haar zoon Hii- bert en Piet de Kaper als Archinus. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Kieuw land, Wibautplein 17 en apotheek Jansen, Swanunerdam- sïngel 41. Bellen bij ongeval: G.G. en GXL Tuinlaan 60. telefoon 6 92 SO. Politie-aJarmnumraer 646 66. Gemeentelijke Openbare leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19.00—20.30 uur, dinsdag 9-3016.30 en 19,0020.3Q uur, woensdag 9.30—32.30 uur, donderdag Ü3Ü1230 uur, vrij* dag 9.30—16.30 en 19.00—2030 u. zaterdag 9 30—16.30 uur 's Zon dags gesloten R.-K. leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19.00—21.00 u, woensdag 14.00—17.00 en 19,00— 21.00 uur, donderdag 10.00—17,00 uut, vrijdag 14 OQ—17.00 en 19.00 —21.00 uur, zaterdag 10 00—12.00 en 14.00—17.00 uur Stedelijk Museum: Collectie grafiek Guéptn, Schilderijen en beelden van Gust Romijn. Moderne kunst uit eigen bezit. Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur; 's zondags van 1200 tot 17.00 uur BIOSCOPEN Passage, alleen 2 uur: „De onver- zoenlijken". Monopoie, 2, 7 en 9,13 uur: „The Glenn Miller-story". DIVERSEN Passage, 8 uur: Amsterdams Volks toneel. Toneel. Musis Sacrum, 8 uur: W.F. (O&O). Cabaret Volksgebouw, 8 uur; PvdA-Vrou- wengroep. Vergadering. Irene. 8 uur: s.V. Schiedam. Kam pioenschapswedstrijden. Hermes-kantine, 730 uur: SW. Spel regeltest. (Advertentie 1M.) Leeuwenzegels hebben waarde! De wielrijder A, v, A_ uit Rotter dam liep gistermiddag om 5 uur bij een aanrijding op dc Rotterdarose- dijk een diepe vleeswond op aan z'n linker bovenbeen. Met zijn fiets stak hij de rijbaan over voor een stil staande tram. Toen de tram ging rij den, schrok de wielrijder zó, dat hij in zijn haast om zich „uit de voeten te maken", niet op het overige ver keer lette. Daardoor kwam hij on der de auto van de heer J. de W. terecht. Het slachtoffer is door de G.G. en G.D. naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd, maar later kon hij weer naar huis. IftlNttW M AftCAIUN EFAB*1EK£M ZOCHAMEE* Een vrachtwagen, bestuurd door de chauffeur B. F„ ontwortelde gister middag omstreeks half vier een boom op de Vlaardmgerdijk ter hoogte van Wilton Fijenoord. Dat kwam omdat de wagen de personenauto van de heer A. V. moest ontwijken, die bij het remmen was gaan slippen en op het verkeerde gedeelte van de rij baan was terecht gekomen. Geboren: Adrianus A., z. v. J. H K. Pennings en M. C. Hoogsteden; Johanna M. J-, d. v. C. Hesselberth en W. J. van Gelderen; Johannes P., z. v. T. L. van der Brugge en P, T M. van Geldere; Josepha G. M„ d. v. C. A. M. van Leeuwen en Q. J. J. de Vette; Ellen C. E., d. v. W. G. Ooijkaas en C. van Wijnen; Astrid H„ d. v. G- Barbieri en B. Boon. Overleden: G. A. Arkesteijn, 87 jr Advertentie LM.) In het Dierenasiel is een verdwaald hondje opgenomen. Het is een geel achtige reu van onbestemd ras. (Advertentie LM H. van der Kraan's Bouwbedrijf te Kethel heeft ean de gemeente een stuk grond van 2.200 m2, gelegen tussen de Kievitslaan en de Koe- Jcoekslaan, te koop gevraagd voor de bouw van veertien woningen en vier garages, B. en W. zijn bereid om die grond te verkopen tegen de prijs van 45 per KLEDINGMAGAZIJN afya BROERSVEST 111 Morgen vrijdagmiddag van 24.30 uur kunt u de mode 1961 ontmoeten in een grote show te geven-door 7 mannequins met medewerking van lady speaker, mevrouw H. Coolen-Qualm. Er zullen getoond worden de nieuwste creaties op modegebied voor dames, Heren, tieners en kinderen, o.a. mantels - japonnen - strand- en badkleding. (Advertentie Ï.M.) DE ALLERMOOISTE GOUDEN VERLOVINGSRING ALLÉ GLADDE IN BEWERKTE MODELLEN VINDT U BIJ SPECIAALZAAK SwJhvliplila 24 2b. Coolsleget SO Nitvw. SlaiMBweg 227, Kalled** DenH»»® Aniltrd.» Slechts twee van de vijf teams van de Schiedamse Volleybal Club, die in de afgelopen dagen in het strijdperk traden, konden de volle ■winst binnenhalen. Dames 2 ging op bezoek bü het sterke DRL 1 en kreeg verdiend met 3—0 klop (15—7, 15—11 en 15—5). De Schiedamse meisjes speelden slechter dan normaal, het geen aan de setstanden duidelijk te 2ien is. Dames 3 verloor met 3—1 van Ag- gredior 2, doch gaf vooral in deze wedstrijd blijk flink vooruit gegaan te zijn. Het eerste herenzestal kreeg er op Eenvoudige wijze 2 punten zij, door dat DRL niet volledig verscheen, terwijl het tweede herenteam na een «Bannende strijd voor DOS 1 het hoofd moest buigen (3—3). Junioren B tenslotte zegevierde met 3—1 over de RLVC-jongeren. „Een combinatie van gevaarlijke situaties", constateerde de substi tuut-officier van justitie mr. Van Moors el bü het kantongerecht te Schiedam woensdag toen hU sprak over het bedrijf van d§ Vlaardlngse fabrikant G. J. van T. aan de Paral lelweg G te Vlaardingen, De officier eiste daarom zeshonderd gulden boe te. Op 19 december vorig jaar had de fabrikant dc hinderwet en de wet op het bewaren van vuurwerk overtreden. Vuurwerk was op de vekeerde plaats, bij de garderobe, bewaard en bovendien werd er vuur werk in het bedjjf bewaard zonder dat op verpakking of op het vuur. werk de voorschriften, naam en ge bruiksaanwijzing waren bevestigd. „De papiertjes moesten nog op het vuurwerk worden geplakt", zei de heer Van T. Hy zou ook geweigerd hebben een bewaarplaats voor het vuurwerk volgens voorschriften te laten vervaardigen omdat dit bouw sel ƒ.4000 zou kosten. Mr. Van Moorsel had zich. ter plaatse van de situatie overtuigd. Onbegrijpelijk dat het Vlaardlngse gemeentebestuur deze situatie toe laat. Het bedrijf van verdachte is gevestigd in een pand met meer be drijven. Voor is een pepermuntfa- briek waar meisjes en mannen wer ken. die bij een ongeval moeilijk kunnen wegkomen. Achter bevinden zich twee hoge kachels voor het dro gen van pepermunt. Een brandge vaarlijke situatie. Boven is de gros- sierderij voor scbertsartikelen waar het brandbare materiaal als serpen tines, crêpepapier, in houten rekken opgestapeld ligt Als al het vuurwerk m beslag was genomen zou verdachte voor acht- tot veertienduizend gulden zijn kwijtgeraakt. De heer Van T. meen de dat er niet zoveel vuurwerk was geweest. Er bestaan plannen om het bedrijf binnen drie jaar tc verplaat sen, maar dan moet het toch ook nu in orde zijn. De heer Van T. werd veroordeeld tot een boete van ƒ.50 of twintig dagen hechtenis omdat de opschriften op het vuurwerk ontbra ken en tot een boete van ƒ.400 of tachtig dagen hechtenis omdat het vuurwerk niet in een kluis is opge borgen, 2o ijverig werkte de Vlaardlngse deurwaarder W, G. in Schiedam dat hij tegen een auto opfietste. „Ambts halve verrichtte ik bezigheden in de Boerhaavelaan; ik keek op de klok wat ik nog kon doen en toen reed ik tegen de auto aan". De deur waarder vertelde dat hij al 12.50 schade aan de auto en 16,50 schade aan de flets had betaald. Van de of ficier kreeg de deurwaarder te ho ren dat hü zich in het vervolg W.A. moest laten verzekeren. Dat zou de deurwaarder doen en de kanton rechter bepaalde de boete op ƒ.20 of acht dagen hechtenis. „Ernstig en smerig" noemde mr. Van Moorsel wat de Schiedamse di recteur H. F. van der B. had ge daan. Deze had afval in de Nieuwe Haven gegooid. Tien gulden boete. Chauffeur G. J. van E. uit Vlaar dingen had tegen do politie in Schie dam meegedeeld dat hij verheugd was dat hij werd aangehouden omdat hij het niet verantwoord achtte met een dergelijke auto te rijden. Dat vond de Schiedamse politie ook en daarom werd het volkomen versleten voertuig op verzoek van de politie door de eigenaar A. Z, uit Vlaardin gen voor de sloop verkocht. De ei genaar Z. stelde dat zijn chauffeur niet met de auto had mogen rij"den. De officier mr. Van Moorse! wilde zich niet verdiepen in de schuld vraag, vier van de zes banden waren finaal versleten. Daarvoor eiste hij 350 boete tegen de eigenaar en ƒ.50 tegen de chauffeur waarbij hij er rijn verwondering over uitsprak dat dezelfde chauffeur na het voor val op 25 november, ook op 26 en 27 november is bekeurd wegens het rijden op slechte banden. De kanton rechter mr. Cos bepaalde het vonnis op ƒ300 of 40 dagen hechtenis voor Z en 40 of 16 dagen hechtenis voor Van E. ChrMiddenstandsver. Voor een klein gehoor heeft de heer Franc BIbo woensdagavond In het Gereformeerd Jeugdhuis een causerie gehouden over „De galant van koning klant". De heer Bibo is een goed voordrachtskunstenaar en het was dan ook van het nieuwe bestuur van de Christeiyke Midden standsvereniging een goed idee om deze deskundige naar Schiedam te vragen voor zijn leerzame en hu moristische lezing. De heer Bibo heeft gewezen op het belang van de middenstanders voor het beheersen van een goede verkooptechniek. Hij merkte op dat de verkopers met hun tijd meemoe- Weer gaan. de Schiedamse voetbal clubs een enerverend sportweek einde tegemoet eerstens omdat er clubs in een precaire situatie zijn geraakt en verder omdat enkele tot de kanshebbers voor een kampioen schap zijn gaan behoren. Een. mis stap in de laatste wedstrijden kan fataal zijn en daarom mag de uiter ste inspanning van de stadgenoten worden verwacht. Belangrijke duels spelen de tweede- en derdeklassers. Lager KNVB In Thurlcde ontvangt Excelsior '20 het Vlaardingse VFC. De bezoekers zijn bijna kampioen, maar Excel sior '20 heeft elk punt nodig om van Vriendenschaar weg te kunnen lo pen. Dat betekent dat de zwartwitter! die weer op schot komen, weieens kampioenskandidaat VFC zouden kunnen doen struikelen. Nu DHS in zulk een voortreffelijke stemming on conditie is dankzij de leiding van Ber Jansse zal in Kethel het Haagse De Postduiven moeten worden ge slagen, die ra de staartgroep ver bluft. Voor de vierdeklassers is het een kwestie van angstig afwachten of de concurrenten willen falen. Van de enkele wedstrijden speelt SVDPW in Thurlede tegen Waddtnxveen. Dit wordt een moeilijke match, maar kansloos zijn de roodwitten niet Ook Waddinxveen verkeert nog in gevaar zodat SVDPW op volle toe ren moet voetballen. Schiedam— Haastrecht in Harga is het -duel waarin Schiedam zich moet herstel len van de ongelukkige tegenslagen. De zwartwitten zijn sterk genoeg om van Haastrecht, dat ook nog in ge vaar verkeert, te winnen. Indien DRZ de uitwedstrijd tegen Nieuw.er- kerk wint, zal Nieuwerkerk een zaam onderaan komen te staan in 4 F. Aid. Rotterdam Voor leider Demos breekt een las tige periode aan. Op papier is Demos sterker dan ex-vierdeklasser Satur- nus, maar de Rotterdammers hebben enkele kampioenspretendenten al ten val gebracht cn wij vrezen dat De mos in Harga eenzelfde lot tegemoet gaat, als de roodzwarten niet bij zonder op hun hoede zijn. Ook voor de Schiedamse Boys is de spanning weer teruggekeerd nu blijkt dat de Boys niet onoverwinnelijk zijn. De stadgenoten doen Or goed aan zon dagmorgen in Harga het bekende spel te ontplooien tegen het zwakke Crooswijk, De lagere elftallen: CW 5—Her mes DVS 5; Schiebroek 2—SVV 5; Feyenoord 6—SVV 6; Martinit 2— Feyenoord 8; FFC 2—SVDPW 2; SFC 2—DRZ 2; Martinit 3—Zuider ster 3; SW 7—Fortuna 4,- Excelsior R 8—Hermes DVS 6; Fortuna 5— Excelsior '20 4; Coal 5—DHS 4; Schiedam 3—NRC 3; LMO 3— SVDPW 3; DRZ 3—EDS 3; SFC 4— Hillesluis 4; DJS 4Schiedam 4; Pechvogels 2—WF 2; Excelsior '20 5 -Excelsior R 10; Hermes DVS 7— Sparta 13; Xerxes 6SW 8; Over maas 7—SVV 9; RFC 7Excel sior '20 6; SW 10—Spartaan '20 8; VFC 5—Excelsior '20 7; DHZ 6— ten gaan. Zij dienen ook altijd aan dacht en begrip te hebben voor de klanten, waarbij het bieden van ser vice steeds een genoegen moet zijn. Met een leuke mimiek toonde de heer Bibo hoe het dikwijls verkeerd gebeurt in het winkelbedrijf. Voorzitter F. Sterenburg merkte in zijn welkomstwoord op dat de Schiedamse middenstanders dienen in te zien dat hun belangen het bes te gediend zijn bij hun organisatie. Hij stelde de nieuwe secretaris, de heer C. H, L. Westerveld en de nieuwe penningmeester, de heer M. L. Schneider, voor waarbij hij mede deelde dat het nieuwe bestuur tal van activiteiten, o.a. nuttige lezingen, voorbereidt. De medewerking van de leden is dan echter noodzakelijk. De Christelijke school In Schie dam heeft vele zorgen. Dit zei mr. II. Snoep, de voorzitter van de Ver eniging tot Bevordering van het Christelijk Onderwijs In Schiedam woensdagavond tijdens de ouder avond van de Prinses Julianaschool In het gymnastieklokaal van deze school, Mr. Snoep stelde dat de ont volking van Schiedam-Oost tot ge volg Iieeft dat er in de nieuwe wij ken steeds meer behoefte is aan schoolruimte en dat in Schiedam- Oost, door stadssanering e.d. minder bevolking komt waardoor de drie scholen van de vereniging een leer lingen tekort verkrijgen. Mr. Snoep vroeg de medewerking van de ouders, waardoor over enke le maanden tot een herindeling van de kinderen ovfer de scholen van de vereniging kan worden overgegaan. Hij zei dat de situatie tijdelijk zou zijp, omdat de verwachting is dat de vereniging over enkele jaren weer over nieuwe schoolgebouwen kan beschikken. Tevens deelde hij mee dat aan alle ouders binnenkort een formulier zal worden gezonden, waardoor de vereniging een enquete kan houden naar de meningen van de ouders over de vrije zaterdag. Deze enquete zal voor het bestuur als- basis dienen bij de werkzaam heden en bij de besprekingen met de instanties. Het hoofd der school, de heer G. de Raad, zei in zyn in leiding dat er nog een groot tekort aan leerkrachten Is, maar dat de moeilijkheden konden worden opge- vangen door de hulp van gehuwde onderwijzeressen. De leerlingen ver zorgden een programma van zang, muziek en sketch. DHS 5; DDC 4—SVDPW 4; Schie dam 5FSV Pretoria 5; EDS 6— SFC 5; Dilettant 3—Demos 3; Noor derkwartier 3—Schiedamse Boys 2; Feyenoord 15—Hermes DVS 8; SVV 11CW 9; VDL 4—Hermes DVS 9; Excelsior '20 9Overmaas 10; Her mes DVS 10—CW 13; Hekelingen 3 —DHS 6; DRZ 4—DOK 4; DHZ 7— Ursus 4; Zuiderster 5—SVDPW 5: Steeds Volharden 6—SFC 6; EDS 7 —Schiedam 6; Het Noorden 8—Ex celsior '20 10; GLZ 3Schiedamse Boys 3; Demos 6Steeds Hooger 5; VND 4—Demos 7. Zaterdagvoetbal De situatie bij de zaterdagclubs is ook niet rooskleurig. Slechts voor HBSS, dat even in dc kopgroep ver bleef. is de spanning voorbij. De derdeklasser HBBS 2 ontvangt Rijns- burgse Boys 2. GTB staat voor een schier onmo gelijke taak. In vijf wedstrijden moet GTB een afstand van vijf punten overbruggen, dat betekent dat GTB meer dan drie overwinningen moet behalen. Van ZBVH kan GTB thuis wel winnen ook al zal het niet ge makkelijk gaan. PPSC is nog niet geheel veilig. De uitwedstrijd tegen ZWSH kan die veiligheid met een. geregelde overwinning verschaffen. In Harga moet GSS een felle hek- kesluiter GGK van zich af houden. Dat zal de Gustomannen met moeite gelukken. De overige: PPSC 2—Excelsior P3; PPSC 3RVYH 4; ZWSH 2—GTB 2; SC Zuiderpark 2PPSC 4; Excel sior P 4—HBSS 4; GSS 3—Excelsior M5; GTB 3—TSB 5; Vlaardingen 4— HBSS 5; The Red Stars 3—PPSC 5; RFC al—Hermes DVS al; DFC al— SW al. H00GSTR. 2a SCHIEDAM TEL. 6880B Avond-voorstelling dag. 7—9.15 uur VLAMMEN OVER DE PHILIPP1JNEN MONA FREEMAN, GEORGE MONTGOMERY 14 j. Middag-voorstelling: dag. 2 uur, zon.; 2 en 4.15 uur DE WRAAK VAN ZORRO ADI NE TOWNE, KEN CURTIS 14 j. Dnnderdagcyclus: 2, 7, en 9.15 uur DUIVEL IN ZIJDE LILLI PALMER, CURD JÜRGENS 18 j. Nu wegrijden zander frappenI SoleX rijden, voor U nu nog veiliger,L nu nog gemakkelijker, dank zij de nieuwe vol-otomatische koppeling! zuinig comfortabel betrouwbaar unieke service SoisX-oto met vol-otomatische koppeling: 395. Vraag eens een proefrit bij: afdeling motoren, SI. LIduinastraat 52. Schiedam. - Telefoon 64313. Voor 't vooijasr brengen wij weer exclusieve DAMESJAPONNEN cn DEUX-FIÈCES in prachtige modestoffen en tinten LANGE KERKSTR, 19 Schiedam - Telef. 66135 ttolfiliDï vergeten? Da auto maat staat voor u klaax Alle soorten filma Foto KL. van Vuuren Hoogstraat 106. Vermager zonder dieet met Gracial. 50 dragées 1.98. Bü apotheek en drogist. Gevraagd stampers, hulpar- helders, revolverdraaiers. - Ook aankomend. Constructa, Plesmanstraat 59-61, Schie dam, teL 6 85 58. A Gevraagd meisje voor licht montage werk. Constructa, Plesmanstraat 59—61, Schie dam, telefoon 6 85 58. montage werk. Diverse» Personeel gevraagd I li kijkt t! vergelijkt'! U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel 6 86 IJ GEEN FILIALEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1