PeekgCloppenburg 341® I'S-' Nieuwe velden voor zwervend SVDPW Strijd rond de korven SFC-junioren leiden in spelregeltest-wedstrijden Prehistorische vondsten in Schiedam en Vlaardingen in het Stedelijk Museum grasmaaiers ZEEMAN ZEEMAN ZEEMAN v. d. Leeden WALDO-TAXI J. v. d. Yelde kampioen Het handbal- programma Uit de eerste divisie Op het spoor van de mens Verlovingsringen assen voor Vader en Zoon Judo en jiu-jitsu- I examens m- SUS Lijdensmeditatie SPITRIIK HORRENGAAS Paas expositie kleulerkleding Broersvest 4 6.46.50 (3 lijnen) WEER EIGEN CLUBLOKAAL Trainer A. cle Bruyn gaat vertrekken RlEJSTAP'S Burgerlijke Stand Meer salaris voor wethouders Wasmiddel vloeide EXCLUSIEVE PAASKLEDING vlaardingen Schiedamc iSi!>0$ Vitesse bij Hermes S VV gaal naar VSV Vrijdag 24 maart 1961 .DE MODE VOOR TEENAGERS- WAMXl neem voor. dames van. DWS dit weekend naar Verburgh, een tot nog toe ongeslagen ploeg. DWS bezet de tweede plaats met drie punten achterstand op Ver burgh en een wedstrijd meer. N". Ro bert is weer opgesteld, maar het is niet zeker dat zij ook werkelijk speelt. De dames van Wilton Fijen- oord krijgen aan de Maaskant be zoek van rode lantaarn-drager Roda. Wilton heeft na de zaalhandbal nog geen. nederlaag geleden en ook nu zijn de papieren weer gunstig. De dames van UVG zijn de laatste wed strijden tegengevallen, of zij nu kun nen winnen bij Actief 2 is twijfel achtig. Bij dc heren speelt .Wilton thuis te gen AHC '28, die niet een punt meèr op de vierde plaats staan. Toch is Wilton zeker, niet kansloos. In het sportpark Thurlede ontvangt DWS Roda; met de jonge ploeg die zij voor deze wedstrijd in het veld brengt, zal DHS zeker succes hebben. De he ren van UVG spelen thuis tegen Rot terdam. Bij winst komen J. v. d. Valk en zijn mannen op de bovenste plaats in de 2e klas. Dames 2 ontvangt Rotterdam en DWS 2 speelt uit tegen Roda 2. Bij de heren speelt DWS 2 tegen Roda 2, terwijl Wilton 2 het opneemt tegen Schutters 2. Schiedam staat er nog het beste voor, wat het degradatiegevaar be treft. Veilig zijn de roodzwarten nog allerminst, maar er zit voor hen toch meer veiligheidsperspectief in dan voor Succes, wiens positie vrijwel hopeloos is. Van bijzonder belang is de voor a& zondag vastgestelde wed strijd Velox—Schiedam. Het aloude Velox verkeert In ern stig degradatiegevaar en zal alles in het werk stellen om de volle buit tegen Schiedam binnen te halen. Als onze stadgenoten dat weten te ver hinderen zal hun. positie beter wor den. ODI heeft als lotgenoten voor de onderste plaats DIO, DVO en Vriendenschaar 2. De wedstrijd ODI—DVO is dus net zo belangrijk als die van Schiedam tegen Velox. We zijn geneigd om de CKB-ers meer kans te geven op een goede af loop. Succes staat nog steeds stijf on deraan met 1 punt uit 10 wedstrijden met als naaste concurrent KIOD met 7 uit 12. In theorie is nog van alles mogelijk, maar de praktijk geeft wei nig reden voor. optimisme. Zo ver wachten we in de uitwedstrijd tegen Achilles de tiende nederlaag. In het verdere programma zijn op genomen Ons Huis 4—Succes 2, ju nioren Unicum 2Succes, aspiranten Hillegersberg aSchiedam a, ODI aNIO b, Schiedam bSpangen d, Maassluis a—ODI b en Het Westen a —Schiedam c. Hermes-DVS ontvangt zondag om 2 uurin sportpark Harga Vitesse. De Arnhemmers hebben een van de bes te ploegen in de eerste divisie en ook dit jaar hebben zij geruime tijd tot de kopgroep behoord doch staan na een inzinking nu op gelijke hoogte als Hennes. Vitesse behoort tot de clubs die hun heil zoeken in goed opbouwend voetbal, zodat een spannende- wed strijd op hoog peil verwacht mag worden. Een overwinning betekent voor beide ploegen een goede plaats op de ranglijst Hermes 2 komt de laatste weken tot goede prestaties en daarom kan met vertrouwen de uitwedstrijd te gen BW 2 tegemoet gezien Worden. Het derde elftal heeft een redelijke kans op succes tegen Fortuna 3 in Vlaai-dingen en het vierde team ont vangt om 10 uur in Harga ODS 2 (Advertentie LM.) Eert unieke collectie met vele nieuwe model len in moderne bewer king. Prijzen vanaf GO,— per stek Inclusief graveren. Bijzondere verpakking. SW gaat zondag naar VSV, dat nog lang niet' veilig staat, zodat de Schiedammers op stevige' tegenstand kunnen rekenen. Aan de andere kant heeft SW in de laatste drie wedstrij den slechts cén doelpunt tegen ge had, zodat de Velsensc aanval het niét makkelijk.zal krijgen. De SVV- voorwaartsen moeten op hun. beurt tonen dat do 4—0overwinning op Go" Ahead geen uitschieter is ge-' weest. ..\-7VL r SW 3 krijgt zondagmorgen om 10 uur op het hoofdterrein aan de Westfrankelandsedijk een pittige te genstander in DCV 2. Het 4de team speelt om 10 uur. in Harga tégen Sparta 4. (Advertentie IM.) Wij slaagden erin een bijzonder, mooie collectie, regenjassen van een wereldvermaard merk onge looflijk voordelig in ..te kopen. U profiteert! hiervan,' want de prijs is.ztf laag, dat de innaai- etiketten verwijderd moesten worden l Juwelier horlogor retterdamsedijk 260 schledan» De volgende leerlingen van het Sport Centrum van Reinier Hulsker zijn geslaagd voor een hogere graad of band; lë graad Jiu Jitsu: W. J. Bremer en F. G. Macloet; gele slip judo: Els Kleyn, Ria Kuipers, Connie Sle- renborg. Joke Stolz. en Stijja Zwep; gele band Judo: Kievit, P. G. Ver beek, H. J, v. d. Reyden, W, J. Bremer, H. B. Spermon, W. Kamer man, C. den Arend, EL J. M. Kop- mels, H. J.Heblü J. Keiluku, F. de Reydt, K. J. Hoitz. A. F. Lee- j mans, L, Ueberfelt, P. v. d. Wal en A. v. Beek; oranje band Judo: B. W. A. Bekker, B. Eykenbroek, B. v. Dorp, G. v. Herwaarden, J.; v. d, Meulen. P. J. Ketting en A." J. de Mey; blauwe band Judo: J. W. Sto ker, F. M, Engere en W. J. v. Boes- schoten. Ook werd een groot aantal leer lingen na een geslaagd examen de witte band uitgereikt. De spanning blijft ih de traditio nele spelregeltest-wedstrijden voor junioren van Schicdamse voetbal clubs, georganiseerd door de Schie- damse Scheidsrechters Vereniging, Donderdagavond waren in de kan tine van Jternies-DVS de laatste groepen (A-junioren) aan de beurt, Op de slotwedstrijden worden nu nog individuele ontmoetingen ge houden en* deze punten worden bij het totaal van de groepen 'geteld, zodat eerst op de slotavond op don derdag 6 april, bekend zal zijn wie de wisselbeker heeft .veroverd. Daarna worden de* prijzen uitge reikt door ue nationale doelman Ed dy Pieters Graafland- (Feijenoord). Alleen zaterdag, vanaf,? uur, voor VADER'en ZOON' déze! unieke aanbieding: RAILC0RD JONGENSREGEN JASSEN geheel gcvoèrd roet; pracht! gé Schotse ruit. Normaal 32.50 Q Nd 6-12:jaar, ALLE MATEN Tevens vertoont deze sportsman de reportage van de tocht van Feijen oord naar Moskou en een voetbal film, over het. beroemde' Barcelona. Donderdagavond eindigden .de.-.A- teams' schier nek-aan-nek: 1. Her mes DVS 129 punten; 2. 'SFC. 128; 3.ill Schiedam 124; 4. PPSC 112; 5. Ex- 'V celsior '20,108; 6. DHS 104; 7.SV*'1 DPW 102 en 8. SVV 98 punten. Deel- nemers Demos en HBSS waren niet doorvolledigeA-teams verlegen-; woordigd. De totaalstand is nu: 2;' SFC 368 punten; 2. Excelsior '20 342; 3, PPSC 335; 4.Hermès-DVS 328; 5. Schie dam 314; 6. DHS 268;7-, SVDPW. 251;- 8. SW 228; 9, HBSS 105 en 10. De mos 101 punten. -" EGYPTISCH KATOENEN. HERENREGENJASSEN Dri-slI, moderne Schobe-rull- voerïng, Normaal' 49.75 Nd één dag1 Geen rcl.cf.jchrifselijKe batclHrigca': ROTTERDAM: Korte Hoogstraat ll''«' 'fciéënr Met;Goudïe- singel Katendr» Lagedbk hk. .Doipweg;. We«GJCroükade;35->^^j^^^^^ LEIDEN: Ha ailemmentraat 25s v-X ^Op het spoor van de mens" zal de tentoonstelling heten van vondsten uit de prehistorie. die op vrijdag avond 21 april in het Stedelijk Mu seum zal worden geopend in tegen woordigheid van vertegenwoordigers van de Vlaardingse en Schiedamse gemeentebesturen. Jagers en boeren uit de tjjden van voor de jaartelling zullen oP deze omvangrijke tentoon stelling In het centrum van de be langstelling worden gesteld. De aanleiding tot het houder, van deze expositie zijn de recente vond sten in Vlaardingse en Schiedamsc bodem. Er komt dan ook een speciale zaal met oudheidkundige vondsten Uit het Waterweggebied waarbij een maquette van een Keltische woon stee uit Vlaardingen en een maquet te van een Fries-Bataafse bewoning uit de Rijksweg 20 te Schiedam de kernpunten zullen vormen. Uitgegaan wordt van de tentoon stelling „Panorama der Prehistorie", die in Leiden 's gehouden en die tot ver buiten ons land de aandacht heeft getrokken. Deze expositie komt in zijn geheel naar Schiedam, maar CAdveztentie l.M.) BriH-Folbate Kultus v.a. 37.95 Grasscharen v.a. 4-25 Broersvest 52 - Tel. 6 75 94 De laatste lijdensmeditatie, die on der auspiciën van de plaatselijke Oecumenische Raad van kerken in Schiedam in de Lutherse kerk zal worden gehouden, vindt plaats op zaterdag 25 maart, 's avonds om half acht. Het thema luidt: „Jezus op Golgotha". De serie meditaties zal worden besloten met het Paasnachtgebed, dat op zaterdag 1 april zal worden gebeden. (Advertentie LM.) (open spade) 21.25 Spaden v.a. 3.65 Schoffels - Harken 90 ct Bladharken LIS Broersvest ^52 - Tel. 6 75 94 Guillaume-avoml Op de wekelijkse dansavond van de SJS Guillaume in zaal Irene zal zondagavond de „Dnzzling Jazzband optreden. (Advertentie 1M.) Plastic 4.en 4.45 p. m2 Aluminium 4,50 p m2 groen en blauw 2.50 p, m2 in div. breedtematen Broersvest 52 - Tel. 6 75 91 GTB-ZBVH uitgesteld De wedstrijd GTBZBVH gaat zaterdagmiddag niet door. De com petitieleider heeft bij de wijzigingen in het schema deze week de wed strijd voor de geel-zwarten uitge steld. (Advertentie LM.) gü I dens m hoog PRIJZEN OMLAAG Nu koopt U remen, import- zemen voor een beduidend lagere prijs dan het valuta- verschil zou toelaten. Een ongekende aanbieding van flinke grote zemen, zachte soe pele zemen, die normaal voor 4.50 verkocht worden. En die zelfde traangeloolde zemen koopt U morgen voor nog géén drie gulden. ië.rr Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote traangeloolde zemen, zachte," soepele conservator P. L. A Janssen zal de expositie een andere sfeer en eon andere entourage geven. Panorama 1 der Prehistorie was speciaal voor de kenners een belevenis. De expositie in het Schiedamse museum, die alle zalen zal omvatten, zal ook voor do leken aantrekkelijk zijn. Het accent komt dan ook te liggen op het edu catieve van deze exposities. Dankbaar is de heer P. L. A. Jans sen voor de omvangrijke steun die hij bij de voorbereidingen van de leden van de Vlaardings-Schiedam- se oudheidkundige vereniging „He- linium" ontvangt. Ook de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonder zoek uit Amersfoort verleent goede medewerking. Zo zal binnenkort de technisch assistent van de ROB, de heer A. Bruijn, komen assisteren bij de inrichting zodat het geheel we tenschappelijk verantwoord zal zijn. Tal van bijzonderheden, die nog nimmer zijn getoond, maken deze expositie tot een unieke gebeurtenis op dit gebied. Er zal een kopie zijn van het wonderlijke snoer van Eïs- loo, dat kralen uit vele tijden en streken bevat. Er zal een rondreizen de bronsgieter te zien zijn, alsmede een reconstructie van een opgegra ven boot, ook een wagen graf, een urnenveld, de neushoorn die in één der Schiedamse havens is opgebag gerd en tal van andere zelden ver toonde vondsten. l fiuverxejiHe ijxi.t Samenkomst „Schiedam voor Christus" in aansluiting op de samenkomst van een maand geleden, organiseert het comité „Schiedam voor Christus" zondag 26 maart een samenkomst in de Goede Haven; aanvang 20 uur. Aan deze samenkomst werken mee het kwartet Faasen uit Vlaardingen en het LJ.E.-koor, Solo-, koor-en sa menzang en een korte toespraak staan op het programma van deze samenkomst welke mede is bedoeld als een voorbereiding op de grote campagne welke het comité van 17 tot en met 25 juni hoopt te houden. (Advertentie 1M.) Dc voethalver. SVDPW uit dc vierde klas beleeft enerverende we ken. Het bestuur heeft bericht ont vangen dat de Koninklijke goed keuring is verkregen. Daardoor heeft SVDPW een zorg minder, maar enkele problemen blijven. Het be langrijkste probleem is het ontbre ken van eigen velden. Nu heeft SVDPW voor de rest van deze com petitie toestemming verkregen om op de twee terreinen in Harga te spelen, die tussen De Ilollandlaan en Schiedam iniïggen. Deze twee velden worden ook door HBSS ge bruikt. Zondag verwacht SVDPW daar al alle aanhangers en leden om de enthousiaste ploeg de stimulans te geven voor de noodzakelijke overwinningen, want SVDPW gaat met eensgezindheid strijden voor het behoud van het vierdeklasser- schap, De lagere elftallen blijven nog wel even op de terreinen van DWS spelen, maar als liet standaardteam in de KNVB blijft spelen gaat SVDPW aan de nieuwe problemen beginnen. In overleg met de Gem. Sport raad heeft het bestuur van SVDPW namelijk de toestemming verkregen om te gaan voetballen op het knusse, nieuwe terrein aan de Oudedijk aan Schiedamse zijde tussen de spoorlijnen. Het bestuur is ervan overtuigd dat de leden en donateurs de club de steun zullen geven die SVDPW nu zo hard nodig heeft. Na de enkele moeilijke wedstrijden in de komende weken hoopt 't bestuur de plannen volledig uit te kunnen werken voor een mooi clubgebouw op het nieuwe terrein. Uiteraard betreurt het bestuur het dat, gezien de terreinennood, het niet mogelijk is om twee terreinen te krijgen, maar het bestuur is ui terst verheugd dat SVDPW toch uit de impasse zal worden geholpen. Gedurende jaren heeft de goede clubgeest op de eigen terreinen en iii de eigen accommodaties van SVDPW geheerst. Nu de voormalige ploeg van de Parallelweg „aan de zwerf' was gegaan, omdat het ter rein aan de Parallelweg ontvallen was, heeft SVDPW even in een moei lijke periode verkeerd. De mannen van Toon Hardeman zijn uit het goede hout gesneden en daarom gaat SVDPW met vertrouwen het restant van de competitie afwerken. Het zal voor trainer Arie dc Bruyn, de bekende oud-SW-er, ook een voldoening zijn als zijn club, die hij gedurende vijf jaar heeft getraind, in de KNVB zal blij ven. Arie de Bruyn heeft te kennen gegeven aan het eind van dit seizoen afscheid te willen nemen van SVDPW, hij meent dat er na een periode van vijf jaar een mutatie dient te komen. Nog deze zomer hoopt SVDPW het nieuwe clublokaal te kunnen doen plaatsen. Het zal een prachtig gebouw worden met vier kleedlo kalen waar SVDPW zich weer een eigen sfeer kan gaan scheppen. Ook aan de inrichting van de kantine en bestuurs- en commisslelokalUeiten wordt gedacht. Het bestuur heeft al bij vele clubs In de omtrek gezien wat het beste voorbeeld voor het eigen gebouw ïs. Er zijn. geen plan nen om te lenen, zonder schulden zal er worden gebouwd. (Advertentie LM.) f SCHOENENJ BROERSVEST 12 Men let er op. U ook GEBOREN: Jan W„ z. van J. W. Jung en J. Warnawa; Jolanda H., d. van A. Groeneveld en H. Meul- St'ONDERTROUWD: A. Breur, 19 jr en T. Kerpel. 22 jr; F, Bijtel,.23 jr en A. M. van Leeuwen, 23 jr; _G- J. M. van Buijtenen, 31 jr en E._ M. van Leeuwen, 25 jr; G- M. A, Hen driks, 25 jr en M. E. Aldershof, 24 ir M. G. van Meel, 22 jr en M. A. ie Maat, 22 jr; C. G. Neid, 27 jr en A M. van Dijk, 24 jr; P. Scheer- hoorn, 22 jr en E. H. Witkam, 22 jr; M. A, Smelik, 23 jr en C. van Wij eerden, 21 jr; J. Snijders, 22 jr en G. G. Schulze, 21 jr; C. W. J. de.Vos, 19 jr en A. H. Baas, 17 jr. GEHUWD: P. G. Louis, 24 jr en J, C. M. Schotte, 24 jr; F. B. Dijkstra, 24 jr en A. C. W. Mouwens, 21 jr; j, P. van Ewijck, 20 jr en A. E. van •t Oor, 19 jr; J. C. M. Ruijs, 30 jr en J. M. Olsthoorn,-27 jr; F. Dröge. 19 jr en H. M. Kreuger, 19 jr; F. J. Verschoor, 27 jr. en J- Lans, 24 jr; j, van Holten, 34 jr en W. Brinkman, 32 jr; G. Peeters, 28 jr en G. de Vaal; 28 jr; L. Lips, 41 jr en C. Krommen hoek, 24 jr; A. P. de Kievith, 19.. jr en Y. M. Robberegt, 17 jr; C. van der Geer, 30 jr en A. R- van der Eijk, 22 jr. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Nieuwland, Wibautplein. 17 en apotheek Jansen, Swammerdam- singel 41. Bellen b|j ongeval: G.G. en GD. Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal eü Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19.0020-30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19.00—20.3P uur, woensdag 9.30—12.30 uur, donderdag 9.301220 uur, vrij dag 9.30—16.30 en 19.00—20.30 u- zaterdag 9.3016-30 uur. *s Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19.00—21.00 u, woensdag 14.0017.00 en 19.00— 21.00 uur, donderdag 10.00— 17.0L> UIL, vrijdag 14.00—17.00 en 19,00 —21.00 uur, zaterdag 10.0012.00 en 14.00—17.00 uur. Stedelijk Museum: Collectie grafiek Guépin. Schilderijen en beelden van Gust Romijn. Moderne kunst uit eigen bezit. Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur; 's zondags van 12.00 tot 17.00 uur BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 Uur: „Moord op 45 toeren". Monopole, 2 uur: „De wraak van Zorro"; 7 en 9.15 uur: „Vlammen over de Philippijnen". DIVERSEN Dam 30 (Oud-Katholieke-parochie), 8 uur: OKMV „De Poorters": Eier-klaverjascompetitie. Musis-Sacrum, 8 uur: Gezamenlijke Woninginrichters/Forumavond. Irene, 8 uur; Goeman Borgesius- school: Ouderavond, Volksgebouw, 8 uur; ANB-film- avond. Geref. Jeugdhuis, 8 uur: RK Vrou wengilde: Lezing. Een verhoging van. de jaarwed den voor de Schiedamse wethouders van 13.000 tot S 14.000 per jaar wordt overwogen. Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben reeds verklaard wel termen aanwe zig te vinden om tot deze verho ging. die per 1 januari 1961 zou moeten ingaan, te besluiten, Dc bur gemeester nodigt daarom de Ge meenteraad uit een daartoe strek kend voorstel te doen. Op het wegdek van het Koemarkt plein vielen gistermorgen omstreeks half twaalf 120 flessen met een synthetisch wasmiddel waarvan er 30 braken. De flessen werden ver voerd in de open laadbak van een vrachtwagen, bestuurd door de chauffeur C. A. J. M. uit Breda, Toen hij een linkse bocht wilde nemen, begonnen de flessen te rollen en viel een deel van de. lading op de straat stenen, Het wegdek is door de Ge meentelijke Reinigings Dienst met zand schoongemaakt. Tegen de chauffeur wordt proces-verbaal op gemaakt, (Advertentie l.M.) IN BETERE KWALITEITEN in alle maten voorradig: Voorjaarsmantels Mantelkostuums Voorjaarsjaponnen Hokken, diverse modellen Blouses met mouwtje Draion wollen en bouclé pullovers en vesten Kostuums vanaf 125. Falcon regenjassen 49.75 Sportcolberts 45.— Terlenka pantalons 26.50 Overhemden f 12.90 Weekenders13.90 Nylon regenjassen in de modekleuren Plastic en Big Ben jassen, vanaf van ƒ49.75 J 85, 19.95 ƒ.14.50 tot ƒ105.— 140.— 75.- 36.50 J 197.50 89.50 44.— 19.75 22.50 29.75 49.75 5.50 15.75 Eerste klasse libre SCHIEDAM. De vereniging LEV Is dit seizoen in de persoonlijke wed strijden van het biljartdistrict Schie dam wel succesrijk. Opnieuw werd namel|jk een LEV'er districtskam pioen: Jf. v. d. Velde won met groot verschil ook zijn laatste en beslissen de party in de eindstrijd om het eerste klasse Ubre kampioenschap (klein biljart) van de eveneens in dit b|j ,JDe Sluis" gehouden toernooi excellerende A. IVillebrand (RES). Ongeslagen werd v. d. Velde daar door kampioen. Als pleister op de wonde promoveert met de kampioen ook Will ebrand naar de hoofdklasse. De spanningen in de voor "Willo- brandbeslissende partijen zijn voor hom te groot gebleken. Vorige week beschreven we al hoe hij van v» d. Leeverloor. Door een rekenfout kwamen we toen tot eerste laag moyenne voor hem. Zou hij in zijn laatste partij van v. d. Velde winnen, dan had hij zelfs nog kans op de bo venste plaats, omdat bij een gelijk aantal matchpuntcn het moyenne dan de doorslag zou geven. Van der Velde nam met series van 27 in de tweede beurt en. 35 in de vijfde al direct afstand van de daardoor gedeprimeerd verder spe lende Willebrand. De RES-speler kwam er werkelijk niet aan te pas. Na 14 beurten was de stand 169—43 ten gunste van de LEVer, die uit eindelijk onbedreigd zegevierde. De uitslag van deze partij was: v. d. Velde 200 23 41 8.69 Willebrand 95 23 32 4.13 Door deze en voorgaande resulta ten. werd do eindstand (alle deel nemers speelden 7 partijen): v, d. Velde Willebrand v. Gëndt v. d. Lee v. Aart Dijkshoorn v. Duikerea. Eikenbroek 1400 188 42 7,44 1287 178 75 7.23 1262 197 42 6,40 1236 246 38 5.02 1242 227 52 5.47 1114 220 71 5.06 1138 270 37 4.2J 910 226 28 4.02 3. V. d. Velde cn A.Willebrand promoveren naar de hoofdklasse. C. v. Duikeren en P. Eikenbroek de graderen naar de tweede klasse (voor de tweede maal bleven z.y be neden de minimumgrens van de eerste klasse, 4.50). J. v. d. Velde zal het district Schiedam vertegen woordigen in het gewestelijk kam pioenschap, dat op 31 maart, 1 en 2 april In Lekkerkerk wordt ge speeld. - (Advertentie LM.) OFFICIEEL HEW AGENT "^•CGd. Blsisloal 37 - Telt). 01858-G450 Y - In de handbaleompetitic gaan de (Advertentie LM.) KEGEN MANTELS „American Style1 met lage zakken en zijsplltten, glanzende Dri-sil gabardine 12 jaar 36.75 „Cri cte EParis" dubbel poplin in con trasterende kleuren met moderne sier- stiksels 12 jaar 46.75 Niagara plastics nu ook voor teenagers 5.50 kleine sfi'jging per maak

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1