V eel lof voorstichting van een LOM-school Eerste paal geslagen voor Katii. Technische School Moeilijke punt is het vinden van personeel garantie- merk Woonwagenkamp kan wel wat verbeterd Reitsma verloor vol punt tegen Haring Voorlichting over woninginrichting UIT DE GEMEENTERAAD half linnen heeft alléén voordelen, ..let op dit 4 Nog dit jaar start voorl. school Filmavond ANB van Etalage-show bij „Alja'; SCHIEDAM Gereed in september 1962 Bewoners moeten zelf meewerken Waar men aan de slag kan «TgÏjEM T&ede Bï£I VAN LOENEN VOOR LIJSTEN KERKDIENSTEN Passie-Stonde AANKOMEND ASSISTENTEN KUNSTGEBITTEN- REPARATIES OPENBAAR VERKOPEN: 1S3SSS sasisa Zaterdag 25 maart 1961 (Advertentie LM.) de. agendapunten voor de gemeenteraadsvergadering- van gisteravond ïïwr S ^orstel van B. en W. om te komen tot de stichting van een JSd JTlZVZ T "FraSlcfc-moelbikheder.. tezamen met dc gemeente, Rotterdam, nog de meeste aandacht irehad. De verleeen- weordlgers van vier fracties hebben bier het woord over gevoerd en aiie Z 7,,/ V" hrt ran bet College. Hetgeen uiteraard f- i ?eïe s!>rekere wel even ksnttekenm.cn hebben s«- dJfbïï kwamn™* vraCM> stelden en ook met suggesties uit Zo vond mevr. A. Moll-Lips (WD) het prachtig dat deze voor- gestelde LOM-school al direct een gebouw zou krijgen, n.I. in de z.g. Finse school in de Fahrenheitstraat, Maar zij vroeg speciale aandacht de kinderen n^t lichte gevallen van dyslexie, die niet op een LOM-school thuishoren, en op een gewone school gaan, maar toch wel extra-aandacht van specialisten behoeven. De heer B. E. Collê (CPN), op vele raadsvergaderingen de voorvechter voor de instelling van zo'n LOM- school, vond in tegenstelling met mevr. Moll, het juist niet zo gunstig dat de voorgestelde school m een oud gebouiv zou komen. Is er daar wel genoeg ruimte? Wat gaat er dan gebeuren met dc kleuterschool die nu nog in die -;,ins 5 school is ondergebracht? Ook drong hij aan op de aanstelling van een zeer vak kundig ieraar voor lichamelijke op voeding, daar juist voor de gehandi capte kinderen deze vorm van on derwijs erg belangrijk is. Mevr. W. R, Drukker-Brink (PvdA) stelde nog even vast dat ook de huisgenoten van de gehandi capte kinderen van zo'n LOM-school profijt zullen hebben, daar de kin deren immers veel beter behandeld worden. De heer P. J. Beekman (KVP) Informeerde bovendien nog naar de financiële consequenties van het voorstel. Wethouder H. Sabel was uiteraard wel biy met de algemene bijval in de Raad, maar vond toch wel dat de raadsleden wat erg snel van stapel wilden lopen. Er zouden nog heel wat problemen opgelost dienen te worden, voordat die school er zou zijn. Hfi wilde zich dan ook niet bij voorbaat binden aan allerlei toe zeggingen. Eerst die school maar en dan kon verder wel bekeken worden of er ook nog iets gedaan kon worden aan de zwak-dyslexti- 'sche kinderen, aï was hij vast van plan om ook daar wat aan te doen. Hij kon de heer Collé geruststel len omdat de Finse school, hoewel niefc zo ideaal als een nieuw te bou wen school, toch wel groot genoeg zou zijn voor het doel. Hij was ook niet geheel overtuigd dat die kleu terschool daar weg moest. In ieder geval zou er reeds in september a.s, plaats genoeg zijn in het gebouw. Verder stelde hfi wel duidelijk dat de bezetting van die school met be voegde leerkrachten het moeilijke punt zon vormen. Dit geldt nl®t al leen voor de leraar lichamelijke op voeding, maar ook voor de andere onderwijzers, waaraan hoge eisen te stellen zfin, om maar niet te spreken van de specialisten, die aan de school verbonden moeten worden. Het zal niet eenvoudig zfin om de meest ge schikte mensen te vinden. Nette stad De heer W. Kok (CHU) plaatste een serie scherpe aantekeningen bij het voorstel een subsidie te verlenen aan de Stichting Recreatie voor de campagne „Opgeruimd staat netjes". Hij had geen bezwaar tegen „het lut tele bedrag van ƒ4.000", maar vroeg zich af of deze campagne wel enig effect zou afwerpen. Als een door een overspannen arbeidsmarkt „on machtig o verheids-apparaat" niet zelf handelend kon optreden, vond hij de hele campagne maar wegge gooid geld. Hij wees daarbij op de stank door de VAM verspreid en de olie-rommel in de Wilhelmina-haven „Het best kan een vlammenwerper van het leger gebruikt worden, cm de rammel in die haven op te rui men" vond hij, Mr. F. van Bochove die als wet houder van financien de aanval kreeg te parreren, stelde meteen vast dat de VAM-stank en de olie in de ha ven niets te maken hadden met „Op geruimd staat netjes". Deze campag ne wil alleen, maar het publick er op wfizen dat door de algemene non chalance in het behandelen van het afval de stad terdege wordt veront reinigd. Dc Reinigingsdienst kan, met 25 vacatures, al het werk niet op knappen, ook niet met gebruikma king van vele machines. Als nu de Stichting Recreatie er wat aan doen wil vond de wethouder bet zeer te loven, ook al zag hij persoonlijk meer hell in een verf fining van de Alg. Politie-vcrordcning, waarmee tegen de ergste zondaars opgetreden kou worden. Grote woningen De heer G. Weslerveld (CHU) had in het voorstel tot bouw van een nieuw complex woningen in Niéuw- land, de grote woningen met vijf slaapkamers voor de grote gezinnen gemist. Maar wethouder mr. M. J. M. van Kihderen kon hem geruststel len, want in een nadere uitwerking van het plan, waaruit een verdere differentiatie in de woningen zou blijken, was in de maak. Hij had reeds een overzicht in de woning bouw in de komende jaren toegezegd maar omdat enkele punten (de garan- tien van de woningbouw-verenigin- gen voor de eigen 10 voor de pre mie-woningen namelijk) nog gere geld moesten worden, was dit over zicht opgehouden. Vrije zaterdag ïr. K. J, J. Dominicus (AR) vroeg een nadere toelichting op het plan om dc vijfdaagse werkweek per 1 mei a.s, volledig in te voeren voor het gemeente-personeel. O.3. wie er op zaterdag niet vrij zouden krfi- gen en ook hoe de 45 uren van de werkweek over vijf dagen uitge smeerd zouden worden. Wethouder mr. van Bochove gaf te kennen, dat ook na bet invoeren van de vijfdaagse werkweek, er nog heel wat gedokterd zou moeten worden aan de practisehe toepassing. Zo zou den niet alle diensten op zaterdag vrij kunnen hebben, bijvoorbeeld de Ha vendienst en 't Woningtoezicht niet, omdat deze diensten afhankelijk zijn van de werktijden van anderen, ter- I wijl de Gem. Bibliotheek en het Sted. Museum juist op de vrije zaterdag een taak meenden te hebben en dus open wilden blijven. t Werkclassifieatie Aan het slot van de vergadering zorgde de heer Collé nog voor veel vrolfikheid, door bfi het voorstel om de jaarweödes van de wethouders te verhogen, te vragen deze verhoging (die hfi niet hoger dan 5 wilde zien) afhankelijk te stellen van een werk classificatie, zoals Immers voor het lagere personeel ook is ingevoerd. Ondanks het daverende gelach van de raadsleden, ging burgemeester mr. J. W. Peek nog serieus op de vraag in. Een werkclassificatie is niet mogelijk, dat begreep de heer Collé eigenlijk ook wel en de voorgestelde verhoging was geheel in overeen stemming met de salaris-verhogingen die andere functionarissen ook heb ben gehad. Waarop de heer Collé tenslotte besloot niet tegen het voor stel te stemmen. (Advertentie LM.) „Het gemeente-bestuur stelt nu wel voor om de orde-bepalingen voor het Schiedamse woonwagen kamp te gaan verscherpen, door ar tikelen van de Alg, Politie-verorde ning voor het woonwagenkamp bin dend te verklaren, maar dan moet toch eerst de mogelijkheid geschapen worden om aan de bepalingen te kunnen voldoen", merkte de heer J, Alfik (KVPJ gisteravond op in de vergadering van de Gemeenteraad. Want spreker vond de geboden voor zieningen in het kamp onvoldoende. Zo drong hij aan op bet aanbren gen van meer waterkranen op meer plaatsen, terwijl ook het sanitair on voldoende is, wat nog erger zal wor den als ook de woonwagenbewoners van Vlaardingen en Maassluis naar Schiedam overgeplaatst worden. Er zijn kampbewoners die hun brood verdienen met het slopen van auto's, maar daar is geen plaats voor in het kamp, zodat een buitengebruik zijn de kinderspeelplaats daarvoor wordt aangewend. Kan die speelplaats niet verbeterd worden en gedeeltelijk ge bruikt als werkruimte? Wethouder Th. 3. L. van den Berg wilde toegeven dat de voorzienin gen wel verbeterd zouden kunnen worden. Hij gaat binnenkort met wethouder Sabel een paar goed-be- faamde kampen in Nederland bekij ken en daarvan wilde hij het la ten afhangen wat er aan het kamp verbeterd zal worden. hokjes en optrekseh verschenen, zelfs ook een nict-toegestane paar denstal en de wagens staan kris kras door elkaar, terwijl bovendien de weg vaak versperd wordt door auto's. Aan de organisatie ontbreekt nog wel wat, en daarom is de nu voor gestelde verordening nodig. Toen dit nieuwe kamp betrokken werd, was iedereen, ook de bewoners van het kamp, vol lof. En nu is er ineens scherpe kritiek. De kampbewoners moeten in de eerste plaats hun eigen zaakjes beter behartigen en dan zal het gemeentebestuur wel zien wat er verbeterd kan worden. Maar dat hangt af van de voorgenomen excur sie van beide wethouders. Gistermiddag heeft mr. H. Smul ders als voorzitter van de Stichting voor Katholiek Nijverheidsonder wijs „St, Joseph" te Schiedam de eerste paal geslagen voor de katho lieke lagere Technische School, die doOr de firma Siemerink uit Woer den op ontwerp van het architecten bureau J, P. L. Hendriks, L. A. v. d. Bosch en J. Hendriks uit Rotterdam gebouwd wordt op het terrein tussen dc Burg. Honnerlage Gretelaan. Parkweg en Mgr. Nolenslaan in Niemvland. Verwacht wordt dat de school reeds bfi de aanvang van 'le cursus 1962 in gebruik genomen ken worden. Deze school, die berekend Is op een capaciteit van 700 leerlingen, zal de eerste kath. technische school zfin in Schiedam en omgeving en dan ook als ^treek-school" dienen. Gezien de enorm gestegen belang stelling voor het lagere technische onderwfis in dit Industrie-gebied langs de Waterweg, waardoor de al gemene Technische School bijna tweemaal zoveel leerlingen telt als waarvoor de school is gebouwd en ook de Chr. Technische School twee jaar na het gereedkomen bijna ge heel hezet is, twfifelt niemand er aan dat ook de verwachte zevenhon derd leerlingen voor deze Katholieke T.S. er wel zullen komen. Dit blijkt overigens ook uit het feit dat, na een actie van twee we ken, er zich nu reeds 103 leerlingen gemeld hebben voor de voorlopige school die in september van. dit jaar j zal starten in de St. Henricus-school in Schiedam Zuid, die daarvoor vier theorie-lokalen gastvrij heeft aange- 1 het modem ingerichte gymnastiek- boden, terwijl de lessen handvaar- lokaal en de kantine of overblijf-lo- digheid gegeven zuilen, worden in kaal, dat tevens dienst zal gaan doen ^WPA 1aVoT/i»1 ..tin I.at Ut.!. I1 twee lokalen van het parochie-huis bij de H.Hart-kcrk aan de Lekstraat. Deze nieuwe school is royaal ont worpen, In het hoofdgebouw, dat een L-vorm krijgt, komen de vier teken- en de elf theorie-lokalen in drie lagen, maar ook de lokaliteiten voor de directeur, de leraren, de ad ministratie en speciale behandelka mer voor de schoolarts. Tussen de benen van de L komt de „bedrijfs ruimte" die tien door glazen wan den gescheiden praktijk-lokalen om vat. De grootste daarvan, met een vloeroppervlakte van 380 m2, is be stemd voor de scheepsbauw-afde- hng (de eerste in Schiedam overi gens) waar scheepsmodellen tot veertien meter lengte gebouwd kun nen en zullen worden. Aan de andere kant van het hoofd- GEBOUW KOMEN, AON "WE9RSZY gebouw komen, aan weerszijden van een 1000 m2 groot voorplein, voor het vertonen van schoolfilms. Onder deze twee lokalen komt dan de fietsenstalling, die plaats biedt aan vijfhonderd fietsen. Aan dit plein komt ook de hoofdingang met'zeer brede deuren, waardoor 700 leerlin gen tegelijkertijd het gebouw kun nen veriaten. De hoofd-toegangsweg loopt langs dit plein. Directeur J. G. Etman, die de school zal starten met drie leraren, maar In de toekomst de leiding krijgt over veertig leerkrachten, beeft ons te kennen gegeven dat op zfin scbooj de modernste opvattingen op het gebied van het technische onder- wfis toegepast zullen worden. Niet het bfibrengen van een handvaar digheid staat op de voorgrond, maar de vorming van de jonge mens. Van daar dat 60 ENDVCBGKQCMFWY daar dat 60 van de leertfid be steed zal worden aan het algemeen nrmend onderwijs. (Advertentie LM.) OPTIEK Aan de andere kant wees hfi er op dat er, in het kamp onordelijke toestanden zfin ontstaan, die toch beslist niet te wfiten zfin aan een on voldoend apparatuur. Het kamp ziet er maar slordig uit. Er zijn diverse Dc originele pcpenmmtphmt! De originele KING pepermunt! Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St. Liduinastraat 53. Bellen bij ongeval. G.G on G.D. Tumlaan 80. telefoon 602 90. Pohtie-alsrmnummer 6 46 66 Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 10.00—20 30 uur. dinsdag 9.30—16 30 en 19 00—20.30 uur, woensdag 0.30—12.30 uur. donderdag 9.3012.30 uur. vrij dag 9.30—16,30 en 19-00—20.30 U- zaterdag 9 30—16.30 uur. 's Zon dags gesloten R.-K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag 19.00—21.00 u. woensdag 14 6017 00 en 10.00— 2100 uur, donderdag 10 00—17 00 uu.. vrijdag 14 00—17.00 en 19.00 2100 uur. zaterdag 10 0012.00 en 14 00—1700 uur Medelfik Museum: Collectie grafiek Guépln. Schilderijen en beelden van Gust Romijn. Moderne kunst uit eigen bezit. Elke dag van 10.00 tot 1? 00 uur; 's zondags van 12 00 tot 17.00 uur BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Moord op 45 toeren". Monopole, 2 uur (zondag 2 en 4.15 uur): „De wraak van Zorro"; 7 en 9.15 uur: „"Vlammen over de Philippijnen"- DIVERSEN Aula Sted. Museum, 8 uur: Vrienden Rottcrdnm; Instelling voor werkstu denten vraagt een chef-filmoperateur, Brielle: Architectenbureau zoekt een betonconstructeur. Middelburg: Dames- en herenkleer makerij heeft een vacature voor een maatkieermaker. Binnen redelijke tijd is er een woning. I/muidcn: Bij een zeeslcepdienst va ceren de functies van stuurman en scheepswerktutgkundigen. Tcrneuïen: Hadio en TV-bandel vraagt een radio en t-v.-technicus. Binnen, af zienbare tijd komt er een woning be schikbaar. Zcist: Aannemingsbedrijf zoekt een uitvoerder/voorman bedrijfsfitter. Ond-Bcijerlanrt; Gemengd landbouw bedrijf vraagt een tiekkerchauffeur. Woning is beschikbaar. Den Haag: Bij een aantal restaurants en hotels te Scheveningen. Katwijk en Noordwijk, vaceren voor het komende seizoen o.m. de volgende functies: Com- mis de rang. Commis de cuisme, Aide de fourneau, Chef de partie. demi-chef de rang. Buffetbedicnde en zelfstandig v/efkende koks. Overheidsinstelling vraagt voor de weg- cn waterbouw op zichters. Sappeniecr: PijpIeidïngbedriJf heeft een vacature voor een adjunct-direc teur. HTS-opieidmg wordt o.a. vereist. Den Bosch: Handelsmaatschappij vraagt voor thuiswerk vertalers voor vertalingen van: Japans in het Engels, Noors in het Ehgeis en Zweeds in het Engels. Veenenda.il: Bij een tehuis van moeilijk opvoedbare jongens vaceert de functie van werkmeester-bloemist. UITZEND ING Duitsland: Stedelijke trammaatschap, pi] In Zuid-Duitsland vraagt bouwkim- digen en weg- en waterbouwkundigen. EMIGRATIE Zuid-Afrlha: Voor een nieuw op te richten vlsrokerij in Kaapstad wordt een deskundige gezocht op het gebied van visroken. bijproduklen en verpak- Zeeland: Textielonderneming vraagt: weefsters, een getouwbaas, een scheerder, verstelsters en stopsiers. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij het plaatselijke Arbeids bureau. In Vlaardingen is dit gevestigd op de Oosthavenkade 78, in Schiedam op het Broersveld 144 en in Maassluis op de Zuiddijk 16. De mogelijkheid dartoe bestaat dagelijks van 9 tot 12 cn van 14 tot 16 uur. alsmede op woens dagavond van 7 tot 8 uur. Op het laatstgenoemde uur houdt te Schiedam Een groot aantal leden van de Alg, Ned. Bouwbedrfifsbond (ANBj van boven de 65 jaar zfin gisteravond naar het Volksgebouw getrokken. Daar werd hun door de Schiedamse afdeling van de Bond een filmavond aangeboden. En levens werden na dere gegevens betreffende de auto bustocht, die de ANB voor zfin be jaarden organiseert, bekend ge maakt. De bustocht zal 24 mei plaatsvin den. I)ït vertelde de waarnemend voorzitter A. C. de Vries in zijn ope ningswoord. De vertrektijd is gesteld op 8 uur 's morgens. In Hilversum zal de koffie gedronken, worden en de deelnemers nemen in Bergen de lunch tot zich. Na gezellig een kopje koffie te hebben gedronken, werden nog een drie-tal films gedraaid. „Timmerlie den", een geestig rolprentje; „IJsfan- tasie"; een soort Weense ijsrevuo en „Heet van de Naald", een interes sante documentaire. Schiedams schaakkampioenschap ÓRANJEGALERIJ 9 - SCHIEDAM - TEL. 6S43I „Ruimte en fleur De kogel bij de Schiedamse schaak kampioenschappen in de hoofdklasse is door de kerk. Titelhouder Reits ma heeft in de derde ronde een vclpunt moeten afstaan tegen Ha ring, die met zwart zfin tegenstander tot overgave dwong. Planken ver kreeg tegen Noordergraaf al spoe dig het beste van het spel. Zfin witte stukken kregen steeds meer overwicht en toen zfin toren de vfiandelfike linies binnendrong was de strijd gestreden. Na een afwisselende partij tussen Vrijland en Grevenbrock kon geen van beiden tot een duidelijk over wicht komen. De afgebroken stel ling vertoont sterke remisekenmer- ken. Voor Johnny van Baarle is het een wel heel zware opgave zijn af gebroken partij tegen Den Uyt tot remise te forceren. De met zwart spelende Hamerslag verloor in zijn Franse verdediging veel tempi, zodat zijn tegenstander Stahlie in een gun stige positie kwam te staan. Be kwaam heeft deze het voordeel in winst omgezet. Met vooral een sterk slotoffensief heeft De Brum zun tegenstander De Bruin teruggewezen. Hij won na een gecompliceerd gevecht. De uitslagen in de ovenge klassen luiden: eerste klasse: Van Grootveld Onder dit motto boden vrfidagavond de gezamenifike Schiedamse woning inrichters de vele aanwezigen in Mu sis Sacrum een voorlichtingsavond over woninginrichting aan. De voor lichting werd gegeven door de heer J. H. Schekkerman, Hij hield een gezellig en leerzaam babbeltje over de woning-inrichting en verduide es,, T, Rikte dit door enkele dia's van wo- s>ej O—1, Van der Ruit—Nawijn ning-interieurs te tonen. Na de pau- 0—1, Roozcn—SJagmoolen 1—0; ze konden dc belangstellenden nog i1 Leercnt- vragen betreffende deze materie op veld Van Soelcn der Zee een deskundige jury afvuren, Groeneweg—Meijer 10; Hendriks— - Boele 0I; Van Leusden—Van Delft Vz-~Vu'' ScheeleWeeda 1—0, Afgebroken partijen uit de tweede ronde: Planken—Vrijland 0—1: Slag- moolen—Van der Ruit 0—1; Noor- dergraaf—Reitsma y21/2; Kok— Hermsen 0—1; Van Grootveld—Am- mendorfer y2. Advertentie LM.) Inlijsten van- foto's, 'jpïafejj^'èhz. DAM 4 i—13 - TELEFOON 66jj)Z Artsen op zondag In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: J. van Buren, Buys Ballotsingel 72-76, tel. 69661; A. Q. C. Klomp, JuL van Stolberglaan 3, teL 69952; P. J. W. Beukers, Burg. Knapperilaan 76, tel. 68004. Geopend is apotheek Backer, St. Liduinastraat 8, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. h. Sted Museum. Het Franse ook de bemiddelaarster voor vrouwelijk lied met toelichting. personeel zitting. Musis Sacrum, 8 uur: Maztinit. Feest- »vcnd. Biirgerliike stand wukcentrum, 8 uur; PJC. Contact- O J avond. Geboren: Roelf, z. v. B. Kcoij cn Hene, 8 uur: P.V.-groep „De Scha- kei". ToneeL Tivoii, 8 uur; „Schiedam", Cabaret. Beyersbergen, 8 uur: Dispuut Damini Septemdecum. Feest. Sportfocdsenbad, 7.30 uur: RKZV Start. Zwemwedstrijden. J. Sehadee; Johanna, d. v. A. P. Janse en P. C. van der Graaf; Wil- ma d. v, W. van der Windt en A. Jarisson; Bendrika V/., d. v. P. van der Stelt en A. van der Spoel. Overleden: A. J. van der Linde, 64 jr.; M. J. de Bie, 53 jr. Ned. Herv. Gemeente: Grote kerk 30 uur ds. J. G. Jansen en 5 uur ds. S. v, d. Bos (Vlaardingen). Bethelkerk 10 uur ds. H. W. Hemmes cn S uur ds. J. D. Smids. Opstandingskerk 10 uur dr. L. J. Cazemier en 7 uur ds. D. J. Spa- ling, Vredeskerk 8 en 10,45 uur ds. J. D. Spallng en i uur J. D. Smids. Ned. Herv. Geref Evang.: Gebouw Irene I0 uur ds H. StolK {Schevenln- gen) en 4 uur ds. L. Vroegindewey (Delft). Evans. Lutg. Gemeente; i0 uur ds. S. G. v. d. Haagen. Luth. kerk: zaterdagavond 7.30 uur Oeeum, Avondgebed. Ned. Prot. Bond: Westvest 92, 10.30 uur ds. J, B. Schouwink en ds. J, A. Hebly. Wijkcentrum Niemvland 7 uur ds. J. A. Hcbly. Oud Kath, kerk Dam 28, 10 uur H. Mis. Baptisten-Gemeente; Lange Haven 59. 10 uur en 7 uur ds. R. Reding. Leger des Heils: Lange Haven 27, 10 uur Verlossingssamenkomst en 7.30 Uur HeiUgingssamenkomst. Gerrit Verboom straat: 6150 uur Openluchtsamenkomst o.i.v. majoor en mevr. M. Souverein. Jehova's Getuigen. Volksgebouw 6 u wachttorenstudie, onderwerp: „Een ten toonspreiding van eenheid in de ver deelde wereld". Woensdag 7A0 uur dienstvergadering en theocratische be- dieningEscbool. Chr. GereL kerk Warande, hoek BK-laan10 en 5 uur ds. A. Ponstein lEpeL Geref. kerk. Oosterkerk: io uur ds. j, Nawijn. 5 uur ds. W. A. Krijger. Jullanakerk: 10 uur ds. W, A. Krijger. 5 uur ds. R. D. Beukema fR'dam). De Goede Haven: 10 uur ds. J. Ver- lnre (U'dam), S uur ds. G. van Driel, Kantine S.CJ".; 10 uur ds. J. Pasveer tCapelle a. d. IJssel). 5 uur ds. J. Na wijn. Kethel „De Ark". 9.30 uur ds. G. van Driel (Ouddoip), 3A0 uur ds. J. Nawijn. Het Kerkkoor der Herv. Gemeen te in Schiedam, zal dinsdag 28 maart in de Grote Kerk een Passie-Stonde houden. De liturgie zal berusten bij ds. J, G. Jansen. Het koor staat on der leiding van heer Jacq. P. Bek kers, Het orgel zal worden bespeeld door mej. Tiny v. d. Meiden. De Passie-Stonde zal om acht ttur 's avonds een aanvang nemen. Een vrfi groot aantal mensen voornamelijk vrouwen verdrong zich gistermiddag in een heerlfik voorjaarszonnetje voor de etalage van het kledingmagazijn „Aïja" op dc Broersvest. Achter de grote win kelruit bewogen zich elegant enkele mannequins voort. Z(j showden vele zomer- en voor jaarstoilet jes, man tels, enz. Over het in de etalage aange brachte podium liep af en toe ook bet 8-jarige meisje Lia Hol!. Zij mocht de omstanders de nieuwe meisjeskleding tonen. De mannen werden echter ook niet vergeten. Een mannelijke mannequin lanceerde de nieuwe heren-mode. De kijkers behoefden het niet zonder deskundig commentaar te stellen. Daar zorgde Indyspoaker mevr. H. Kooien—Qualm voor. Haar slemgeluid bereikte de omstanders via enige aan de gevel bevestigde versterkers, die wel aanvankelijk hun taak weigerden, maar spoedig tot andere gedachten waren ge bracht. Schade aan benzinepomp Aan de politie nog onbekend ge bleven vandalen hebben vannacht een glazen ballon van een benzine pomp van de Gulf OU aan de Ad miraal de Ruyterweg vernield. „Wij en Zij"-actie Concert van de Marinierskapel Sinds enige tyd zfin er in Neder- lanfl acties gaande van de Christe lijke vakbonden. De acties zfin In gesteld om geldelfike steun te kun- nen verlenen aan de opbouw van Christelijke vakbewegingen in de onderontwikkelde gebieden en met name in Afrika. De KAB doet dit met de landelijke „Wij en Zn"- actie. De Schiedamse afdeling van de KAB wil ook haar steentje aan deze actie bijdragen. Daartoe organiseert de afdeling *»p 26 april een concert. Aan het concert zal geheel belange loos worden meegewerkt door de Kapel van de Kon. Mariniers o.l.v de kapitein ter zee H. C. van Lijn- schoten. De uitvoering 2al plaatsvin den in zaal Arcade en is ook toe gankelijk voor niet leden van de KAB. Een aardige bijzonderheid is dat de Kapel momenteel iedere dag in Arcade haar repetities houdt. Op het ogenblik is nog niet bekend wel ke werken zij op het concert zal uitvoeren. Het honkballen begint weer De zomersporten gaan weer begin nen. Het eerste honkbalteam van SW, dat in de landelijke overgangs klasse A, is ingedeeld zal op 29/30 april do eerste wedstrijd spelen. SW is ingedeeld bij oude bekenden, als het sterke PSV uit Eindhoven, ADO en Laakkwartier uit Den Haag en verder uit het Noord-Hollandse honk- balgebied HFC Haarlem, TYBB, HCK 2 en tenslotte THOR. Sterke tegen standers dit jaar voor SW, maar in dit gezelschap zal SW zeker niet de minste zfin. mv ,|"terieur"; inrichters opende de heer Tavern* de avond Zfin speech had hij door kruid met een aantal op de woning betrekking hebbende spreekwoorden, die hfi zeker gelukkig had gekozen. Uit de toespraak van de heer Schekkerman bleek duidelijk het verschil tussen de tegenwoordige wij ze van woninginricbten en die van jaren her. Vroeger wilde men zo veel mogelijk meubelen in zijn huis plaatsen. Dit is volgens hem heel onhandig. Men kan beter zo weinig mogelijk meubelen, maar dan van goede kwaliteit, nemen. Zo blijft er in de kamer veel meer ruimte over en wordt ook de huisvrouw geen slavin van haar woning. Spreker ging voorts ook uitgebreid in op de kleur van de tegenwoordi ge meubelen en andere huishoude lijke artikelen. Daar is m de loop der jaren wel een zeer grote veran dering in gekomen. Met de vele kleu ren, die men tegenwoordig gebruikt wc-dt het huis veel levendiger ge maakt, Maar men moet oppassen het niet te bont te maken, want dan krijgt men last van „klcurenkolder". De vragen, die de aanwezigen na de pauze op een forum afvuurden, leverden nog interessante stof ter discussie op. Medische dienst Tot maandagmorgen 8 uur zullen in bijzondere gevallen dienst doen: Dr. C. Lambrechts, Schiedamseweg 56. tel. 2374; dr. H. Hasper, Riouwloan 40, tel. 2081. Geopend- Wester Apotheek, Voor straat 53, tel. 2683. Voor alle VJaardingse verloskundigen zal tot maandagmorgen 8 uur dienst worden gedaan door: Mej. E. Don, Parkweg 44, tel. 2874; mej. A. Mostert, Binnensingel 25. tele foon 2593: mej. S. var. Oosten. Leliestraat 8. tele foon 2391. Vo?rYiaardingse Ver. vcor Ge zondheidszorg „Het Groene Kruis-Oran- je Crocne Kruis" zullen dienst doen: Zuster Doelman, Burgemeester Pruis singel 24, tel, 3596: zuster Boxem, Sonoystraat 7. teL 3772- tcPiolo Van 2ellem' Spoorsingel 159 Al De zondagsdienst voor dierenartsen wordt tot maandagmorgen S uur waar genomen door de dierenarts: c- v'an der Most, Kethelweg 13 a, tele- toon 30B4. Bij een inhaalmanoeuvre van een machinist van de Karei Doorman, de heer P. W. reed deze op de krui sing Burg. Knappertban—Nieuwe Haven gistermorgen omstreeks half acht met zfin bromfiets tegen de vrachtwagen, bestuurd door de chauffeur J. D. H. uit Etten. P. W. is met een gebroken mid- denvoelbeentje door de GG en GD naar het Gemeenteziekenhuis ver voerd. Na behandeling kon hij echter wcgr «aar zfin schip terugkeren. BAKKENIST, SPITS CO. Accountants, Eendrachtsweg 64, Rotterdam vragen: in het bezit van het diploma H.B.S. of Mulo. Geboden wordt een goede salariëring en een afwisselende werkkring. Schriftelijke sollicitaties te richten aan bovenstaand adres. Speciaal voor spoedgeval lea Rotterdamsedijk 265 Telefoon 6 80 21 Schiedam Te koop aangeboden: enige wollen Smyrna VLOERKLEDEN door Groothandel op Jaar beurs gebruikt; ƒ150.— per stuk. Grote maten. Niet v. nieuw te onderscheiden. Evt thuis te bezichtigen. Br. no. G1092 bureau van dit blad. Personeel gevraagd Pietersen Co's Automo bielbedrijf N.V. heeft plaats voor een jonge kracht (mnL) voor 1 werkplaatsadministra tie. Aanmelden: chef werk plaats Nieuwe Mathenesscr- straat 79, Schiedam. Permanent wave Rêlène permanent met roe- stel. bet beste wat er 1$, compleet f 5.stroomloos f 7.50 Op vertoon van deze advertentie f 1.— korting] Dames- en berenkapsaton „Hélène" Rembrandtlaan 22, telefoon 0 7170. De Notaris A. S. H. A. Blaisse. te Schiedam zal on vriidi». gen 7 en 14 april 1961, resp. bij veiling en'e'slag telkens ??te ScwX5,mhh1tGObOUW "ARCADE" Lange Hav?„ ƒ1130'Jw boneaen voor ƒ8.50 en boven voor II. Een pand, bestaande uit beneden, en bovenwonJna en erve te Schiedam, FOTGIETERSTHAAT 23, groot ÜLf X. b™eden f oor 8 50 en boven thans niet verhuurd, de huur was 11.30 p. w. III. Een pand, bestaande uit beneden, en bovemvonina imTN s ?A c°STASTEAAT 29 groof 12 30 p w beneden voor n.30 en boven voor IV. Een pand, bestaande uit beneden- en bovenwoning en erve, te Schiedam, FRANS HALSPLEIN 17, groof benoden voor ƒ14.55 p.w. boven voor ƒ6(.95 per maand. Aanvaarding en betaling der kooppenningen 15 mei 1961 fml'i*? I?gzVOen 5 en donderdag 6 april 1961, van ïuïz en 2—4 uur. G-n toegangsbewijzen ten kantore van ge noemde Notaris Nieuwe Haven 149, te Schiedam, tel. 6 3116. Fotografie Uolfiimé vergeten? De auto maat staat voor kiaai Alle soorten films. Foto R. van Vuuren. Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar BL vac Vuuren, Hoogstraat 106 Tel 3 67 20. In één dag gereed Diversen Stoomververfi Verhoeff. Sin gel 142, tel. 6 99 29 Colfin- straat 22, tel. 6 89 24. Gordfi- «en chemisch reinigen, onge voerd ƒ1— per m2. Verven ongevoerd ƒ2.50 per m2. Uw adres voor uw garderobe. Gratis halen en bezorgen. Laat pw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed Prima afwerking als nieuw terug Het goedkoop ste adres DUK. Groenendal IA (Broersveldpad), teief. (93 UlJr telefoon o ö7 o0) Ledikauien outiedj- kanten, kampeerbedden enz. Kom eens praten. Stoomververfi verhoeff. Sin gel 142, tel. 699 29 Colijn- straat 22. tel. 6 8924. Mantels chemisch reinigen - f 4.50 ƒ4.95. Regenmantels ƒ5,—. Japonnen vanaf f3.50. Stoomververfi Verhoeff Sin gel 142. tel. 6 99 29 Coiijn- straat 22, tel. 6 8924. Che misch reinigen, verven, stop page, gratis halen en bezor gen. Stoomververfi Verhoeff, Sin gel 142, tel. 8 99 29 Coliin- straat 22, teL 68924. Kos-- tuums -chemisch reinigen 4.75. Herenpantalons// 2.10 1 Regenjassen ƒ5.— Gratis ha- len en bezorgen. Schoonmaaktijd. Cocostfid. Cocos 100 cm breed 6,25' per meter. Jaboloper 3.90 per meter, Cocosmatten 2^5 wasechte tafelkleden '-675 Plastic kastrand 0.85'pmn Plakplastic 2.25 p. m. Blank beuken kinderbox 19,75. H. J, stentler, "Westfranke- landsestraat 79,- teL 6 99 74, Tevens het soliedste.- adres" voor uw meubelreparatie, v Vraagt vrijblijvend f' begroting.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1