Creme Puff max Factor Cioppenburg GRANT Kath. Technische School een modern gebouw li I HANDBAL Wilton-dames boden geringe tegenstand SBKC-concours trok veel deelnemers Zomeravond-voetbal is in ere hersteld Grote activiteiten bij de Damclub Schiedam 3. SCHIEDAM Automobilist gaf geen voorrang „Puck" speelt voor Schied. Kunstkring hrnoi w Ut zift... HSteam elke woensdag jongensmarkt „Robson" SP0RTSHIRTS Ingebroken in eonsumptietent Brand in keetje Juliana-dames winnen Oud-Katholieke kerkbouwactie Jeugd-gemeenteraad bijeen Burgerlijke Stand Wie heeft iets verloren? Uitbreiding van de alg. T.S. ha If zwaar die lekkere shag de handige doos ÉïlhiHHBBBHiH BL l F. van Baardewijk met pensioen Dinsdag 23 maart 1961 De toekomstige Katholieke Lagere Technische School In Nleuwland J zal, wanneer deze voor de cursus 1962 In gebruik genomen wordt er on- door^deHBurr ïtanne?" Het grote gebouw wordt omgeven door de Burg. Honnerlage Gretelaan (voorgrond), de Parkweg rechts werktaks)N°!cnslaan' ®e hoofdingang komt aan een eigen weg (links), die met een brug over de singel langs de Burg. Honnerlage Gretelaan deze weg bereikt. In die singel kunnen de op de «hooi op de afdeling Scheepsbouw vervaardigde model-schenen tewater relaten wor. dent Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St. Liduinastraat 58. Bellen by ongeval; G.G. en GJX Tuinlaan 80, telefoon 6 92 00. Politie-alannnummer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19.00—20.30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19.00—20.30 uur, woensdag 9.30—12.30 uur. donderdag 9.30—1230 uur, vrij dag 9.30—16.30 en 19.00—20.30 u. zaterdag 93016.30 uur. 's Zon dags gesloten. B.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19.00—21.00 u„ woensdag 14.00—17,00 en 19.00— 21.00 uur, donderdag 10.C017.00 UU»., vrijdag 14,00—17.00 en 19.00 —21.00 uur, zaterdag 10.00—12.00 en 14.00—17.00 uur. Stedelijk Mnseum: Collectie grafiek Guépin. Schilderijen en beeldeD van Gust Romijn. Moderne kunst uit eigen bezit Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur; 's zondags van 12.00 tot 17.00 uur BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: .Moord op 45 toeren". Monopole. 2 uur: „De wraak van Zorro"; 7 en 9.15 uur: „Vlam men ..over de Philippynen". DIVERSEN Geref. Jeugdhuis, 8 uur: JNCVB- Centrum. Lezing. Grote Kerk, 8 uur: Passie-Stonde. Vla het ruime betegelde voorplein van ongeveer duizend vlerkante meter omzoomd door (achter) het gymnastieklokaal en (voor) de kan tine of overbiyf-iokaal, waaronder dan weer de ruime fictsenbewaar-* plaats is gedacht, komt men door brede toegangsdeuren In het L-vor- mige hoofdgebouw, waarin vier teken- en tien theorie-lokalen, met nog andere lokaliteitenals de dokters-behandelkamer, zijn ondergebracht Achter dit hoofdgebouw, nog maar net zichtbaar, ligt de „bedrijfs-rulm- te waarmede praktijk-lokalen worden bedoeld die, omdat ze door gla zen wanden onderling worden afgescheiden, visueel één grote ruimte uitmaken. Het grootste praktük-Iokaal Is bestemd voor de scheeps bouw, een voor Schiedam nog nieuwe opleiding. Doordat de bromfietsberijder C, A. V. gistermiddag om twee uur op de kruising bij de afrit van de Rotte r- damsedijk en de Boerhaavelaan geen voorrang kreeg van een onbekend gebleven automobilist, moest hij plotseling remmen. Hierdoor stipte hij en kwam te vallen. Bij de val liep hij geen letsel op en ook werd. de brommer niet beschadigd. De po litie tracht de onbekende automobi list op te sporen. De Schiedamse Kunstkring geeft op donderdagavond 6 april in het Passage-theater de zesde toneel avond van het seizoen. Ditmaal zal de toneelgroep „Puck" een voorstel ling geven van de bijzondere thril ler „Met voorbedachten rade" (So meone waiting) van Emlyn. Williams. Dit stuk staat reeds van het vorige jasr op het repertoire, een bewijs van het grote succes dat Puck hier mee behaalt. De regie is van Walter Kous en de hoofdrollen worden vervuld door Nell Koppen, Nell Knoop, Wim van den Brink en Eric van Ingen. met Henny Om in een onverwacht klein rolletje. Kaarten zijn nog verkrijg baar bij de administratie van de Kunstkring, Rotterdamsedijk 47, tel. 65994 of 's avonds aan het theater. (Advertentie I.M.) t -• 99 In een heel goede en spannende met 11—8 won van Vires et Celeri- wedstrüd hebben de beren van Wil ton een 11-10 overwinning behaald op AHC *28, terwijl de Wilton-dames, tegen de verwachting in, verslagen werden door RODA, drager van de rode lantaarn. De dames van DWS daarentegen bevochten een verdien stelijk gelijkspel op Verburgh. De Wilton-dames namen de strijd tegen RODA te makkelijk-op, voor al toen na negen minuten door Fr. de Raay en A, v, d. Horst de stand reeds 2—0 was. Maar de Rotterdam se dames brachten bij de rust de stand op 3—2. Na de rust was Wil ton nergens meer en na tien minu ten zwoegen werd het 33. De gas ten zagen de eerste overwinning in het verschiet en drukten door; twee minuten voor heteind kwam het verdiende winnende doelpunt. De DWS-dames deden het beter in Poeldijk, door Verburgh het eerste Verliespuntje te ontroven. Doordat Animo onverwacht een punt ver speelde en Athene 2 een overwin ning haalde, wordt Verburgh nu ge volgd door Animo, Athene 2 en DWS met elk 12 punten. Wilton staat hier vyf punten beneden. Doordat Ac tief 2 niet op kwam dagen, zijn de UVG-dames voor niets naar Laag Zestienhoven geweest Dames 2' van Wilton speelde een aardige partij te gen Rotterdam die, na ruststand 1—1 in een 2—2 gelijkspel eindigde. Ook DWS 2 speelde gelijk tegen RODA 2, al. 6—6. Bij de heren blijft in de. districts 2e klas de spanning heersen. Ook in de wedstrijd van Wilton tegen AHC *28 heerste spanning en de beslissing viel pas in de laatste aanval. Het ging mooi gelijk op, steeds namen de Hagenaars een voorsprong, die Prompt genivelleerd werd, zodat met 66 (een zeker doelpunt voor Wil ton werd afgefloten) gerust werd. Daarna het zelfde spelbeeld. Toen in de 11e minuut de Hagenaars een KP-f voorsprong namen zag het er even somber uit voor. de Schiedam mers doch daar dezen een langere adem bleken te hebben, haalden eerst X Overheid enJ.Fóncke op tot En in de laatste aanval maakte EL -v. d. Lugt zijn zesde doel punt en won Wilton mét 1110. 'In de afdelings 2e klas bereikten de heren van UVG de bovenste plaats door een 11—8 overwinning op Rotterdam, maar DWS 2, dat ook tas, staat er met één puiit maar ook één .wedstrijd minder theoretisch be ter voor. UVG haalde makkelijk een 3—0 voorsprong door L. Bakker en W. Schaap, maar de Rotterdammers haalden op tot 55 bij de rust. Daarna maakten de UVG'ers gebruik van het wind voordeel en rondde ver dienstelijk af op 118. Heren 1 van DWS speelde tegen RODA en moest toelaten dat de vol le winst met 58 naar Rotterdam ging. Heren 2 van Wilton dolf het onderspit tegen leider Schutters 2 met 15—6. Dames-junioren: DWS-Schutters 1—8, AD O-Wilton 1—5; LTVG-Spar- taan 6—4 en UVG 2-St. Lode wijk 1—0. Ondanks bet promoveren van Damclub Schiedam naar de hoofd klasse beleeft de damclub nog druk ke weken. Donderdagavond wordt in het clublokaal aan de Nieuwe Maasstraat het behalen van het kampioenschap en tevens de promo tie gevierd. Belangstellenden zijn welkom In het wfyklokaal van de Bethelkerk waar het tweede tiental van Schiedam dan de belangrijke thuiswedstrijd tegen DOS speelt. Inmiddels wordt begonnen aan de tweede ronde voor de. huishoudelij ke competitie. Elf spelers hebben zich geplaatst die in de komende wedstrijden gaan strijden om het clubkampioenschap. Voor september dient bekend te zijn wie clubkam pioen 1961 zal zijn. De deelnemers aan deze strijd, die ook donderdag aanvangt, zijn W, Heuvelman, D, van der Spek, A. van Dort, J. Wester- veld, W. Sprayt, J. C. Onink, L. Breevoort, M, den Houting, J. de Wilde, kampioen L. Vrijland en Theo Vrijland. De kampioen 1960 van „Schie dam" is nog niet bekend omdat de rivalen veteraan J. C, Onink en se cretaris L. Vrijland, gelijk geëindigd zijn. Wel werden vier beslissings wedstrijden gespeeld, maar viermaal, gaven de rivalen elkaar niets toe. Na de vier remises is nu besloten dat de stad Schiedam voor I960 twee kam pioenen heeft opgeleverd. De namen van Onink en Vrijland komen voor het jaar I960 naast elkaar op de wis selbeker te staan. Het damkampioenschap voor Schiedam voor 1961, waaraan een Ieder kan deelnemen start op don derdagavond 6 april In het wyklo- kaal van de Bethelkerk. De wed strijden zullen ongeveer twee maan den' daren. Vrijgesteldztfn J. C. Onink, J. de Wilde en L. Vryiand die direct in de finale worden ge plaatst. Inschrijvingen van dammers, van thulsdammers en verdere be langsteliendm „kunnen schriftelijk geschieden voor 30 maart by secre taris L. Vryiand, Lorenzlaan 45 b of telefonisch aan de heer L. Breevoort, toestel 65753. (Advertentie LM.) frisse ruitdessins prima wasbaar Speciaal verlaagde J. M. prijs leeftijd 6 jaar 95 15 jaar 5« Kleine sfi/'ging per maof. In de houten consumptie tent van de heer H. Sterenborg aan de Koe-' markt Is vannacht Ingebroken. De inbrekers hebben In totaal 200,— uit de zaak meegenomen. Door de deur aan de zijkant van het gebouwtje te vernielen heeft men zich toegang tot de broodjes-afdeling kunnen verschaffen, Op een plank stonden daar een langwerpig doosje en een koffie-kopje met geld. De on gewenste bezoekers hebben de, in houd ervan meegenomen en ook ont snapte het spaarbusje, dat er stond, niet aan hun aandacht. Een hoop houtafval in een houten keetje aan de Singel achter de Hema is gistermorgen om 10.50 in brand ge raakt. De politie trof in de onmid- dellijke nabijheid van de brand twee zevenjarige jongetjes aan. Met een mobilofoonwagen zijn zij naar het politiebureau gebracht. De brand weer heeft het vuur geblust, waarna de Gemeentelijke Reinigingsdienst het afval heeft opgeruimd. VOLLEYBAL Het eerste damesteam moest deze week in het veld komen tegen SVC 3. De eerste set lukte het nog niet zo best bij „Juliana" en deze ging dan ook met 8-15 naar de S.V.C,-da- mes. Daarna kwam „Juliann" er ech ter steeds beter in en via 15-8, 15-3 en 15-6 werd het toch 3-1 voor de Juliana-dames. In deze leuk gespeel de wedstrijd heeft „Juliana" bewe zen de weg naar beter volleybal ge vonden te hebben. Het geheel, uit jonge speelsters bestaande tweede team zorgde voor een verdienstelijk resultaat door. te gen Smash 4 gelijk te spelen. De setstanden in deze enthousiaste wed strijd waren 7-15, 15-9, 8-15 en 10-14. Uitslag 2-2 dus. Dat Heren 4 van Maccabj verloor was geen schande. De Rotterdam mers waren sterker en wonnen dan ook verdiend met 3-1. De setstanden waren: 15-8, 8-15, 15-7 en 15-8. Woensdagavond 29 maart organi seert de Alg. Ned. Bedrijfsbond voor de Metaalnijverheid en do Elektro nische Industrie in het Volksgebouw een propagandafilmavond. Als hoofd film zal gedraaid worden de Franso film „De Slaapwandelaar" met in de hoofdrol de lilmkomiek Fernandel. Districtsbestuurder M. Hoogesteger zal op de avond een propagandistisch woordje spreken. Maar Helst 88 koppels dongen gis teravond met naar de prijzen op het door het bestuur van de Schie damse BedrAjfs-Klaverjas-Competitie (SBKC) georganiseerde elerconcours. De deelnemers speelden in de gezel-_ Hge kantine van de Metaalbuizen- fabrleJ." N.V. Excelsior. Het concours was eeu xgn. op en-co ncours; d.wju iedereen heeft er voor in mogen schrijven. Het was niet de eerste maal dat de SBKC zo vlak voor Pasen een eier- concours heeft georganiseerd. Men heeft het nu al, vijf jaren achtereen gedaan en de animo van de deelne mers stijgt nog. ieder. jaar. Nu was het concours al drie-weken van te voren volgeboekt en moesten vele liefhebbers worden teleurgesteld. Dit vanwege het gebrek aan plaatsruim te- *,V•**->„*>VV Zoals de naam van de wedstrijden al zegt, wordt er om eieren gespeeld. Dit. jaar waren er veertien pr«zen van in totaal 700 eieren beschikbaar. Er werd door ieder koppel twee maal volgens het systeem 2000 gespeeld. En het paar dat het hoogst, aantal punten in de wacht wist te slepen, werd de winnaar. Het concours werd geopend door de voorzitter van de SBKC, de heer J. de Boer, die tevens de eerste troefkaart draaide. En de eerste kaart die tot troef werd gebombar deerd was harten. De uitslag van dit geanimeerd concours is:. 1. De heer en mevr. v. d. Fluym 4359 pnt.; 2 mevr. Berghh. Pieterse 4332 ptn.; 3. P. v. Leeuwen—C, v. Leeuwen 4305 pnt.; 4. Vervoort v. Rosse 4271 pnt,; 5. LemmeBrok- ling 4246 ptn.; 6. Koppenol Sr. en Jr. 4242 pnt.; 7; Germes—Zonneveld 4230 pnt-; 8. Koelingen Reeling 4215 pnt.; 9. Hoogstad—Schalker 4211 pnt,; ,10. MeerburgOldenburg4209 pnt; 11. v. Gerven—Bonefaas 4208 pnt.; 12. v„ tL Heuvelv. d. Heyden 4192 ptn.; 13. C. v. Leeuwen—Perroen 4192 ptn.; 14. Schot—Brink 4185 ptn. De Oud-Katholieken zijn een kerk bouwactie begonnen. Aan de gelo vigen is door het bestuur van het bouwfonds dier (kleine) kerk ge vraagd een - procent van hun jaar inkomen af te staan, opdat een be drag van een kwart miljoen kan worden bijeengebracht voor de bouw van. nieuwe kerken in het ge bied van de IJraond en in Schiedam, Door het Politiek Jongeren Con tact Schiedam wordt op. woensdag avond 5 april in de Raadszaal van het Stadhuis weer een zitting van de Jeugdgemeenteraad gehouden. Deze zal onder voorzitterschap staan van de heer Donkers van de ARJOS. (J.O.V.D.) Op deze bijeenkomst zal de heer I. A. van Lcersum het voorstel ver dedigen tot de stichting van een commerciële televisiemaatschappij, terwijl de heer Joh.. H. M. van Ham CJ.O.K.V.P.) het voorstel zal ver dedigen tot instelling van een ge meentelijk studie-toelage-fonds. GEBOREN: Ronald 2. v. J. M. Wasman en M.- Struijk; Patricius "W. A. x. v. A. J. van Osch en B. L. J. van der Heiden; Robert z. v, C. Dal- meijer en W. A. M. Deij; Wilhelmus C. D. z. v. T. J. Vermeulen en H. 'Kuiters; Wijna C. itL: v.-L. de Beij en J. C. 'Dourlein; Robertus C. R, J. z. v. M, F. van Thiel en E/N. H. M, Cavadino; Theotlmus F. M.: z: v. A. C. de Vette en C. A, M, van Velzen; Miena d.' v. J. Mak en J. van Wal- sum;- Cornells z. v. T. Koster en J. Groenendaal; Johannes J, C.-z. v, M Verweij en H. M, van .Wijk; Stdiera- din Li. d. v. T. J. Wolters en H. Fre dericks" >Vv; OVERLEDEN: M. W. Steenbergen, 5 maanden; J. H. Versluijs, 80 j.; G- T. A'„ Freeling, 67 j. Te bevragen aan het hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9-12,30 uur en 2-8 Uur: 3 zakken met plastic kapjes: aktentas met inhoud; blauwe autoped. Te bevragen by de vinders. 1 p. rolschaatsen, v. Hof, Marconi straat 73a; riamespolshorloge. L, v.Eijk, Parkweg 138: damespolshorloge. H Beukers, Iepcnlaan 8. Kethel; porte monnee met inhoud, H. v. Ravens, VII- lastraat 82: 1 p. waterlaarzen, kantoor Havendienst. Hoofdstraat 17: geblokte shawl, v, d. Velden. Lijsterbeslaan 10, Kethel: doos met Jongensschoenon, Grüdelbach, Viliastraat 112: Ijzerzaag en Engelse sleutel, 5. Timmcrs, Lijster- beslaan 32, Kethel; gebreide beige do- meshandschoen, H. Koppen. Molensin gel 17; bruin glacé dome3handschoen (1.), Veenbrink, Engelsestraat 10a, Rot terdam; d. grijze glacé handschoen (r.). Blom, Abbenbroeksestraat 16. rwarto glacé dameshandschoen (r.). J. Rikwel. Broers vest 56; 1 p. rood-wittc gebreide wanten, J. de Schrijver, Spoorbaan straat 12, Kethel. Het bestuur van de vereniging „De Technische School voor Schiedam en Omstreken" heeft van het minis terie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bericht ontvangen, dat zij tot de verbouwing en uitbrei ding van het schoolgebouw aan de Mgr. Nolenslaan 3, waaraan reeds jaren eenr grote behoefte bestaat, mag overgaan. De aanbesteding zal plaats vinden op maandag 24 april om 11 uur in de kantine van de school. (Advertentie LM.) Dit jaar zullen de Schiedamse, voetbalclubs een onderlinge voetbal competitie houden voor reserve-1 teams. Na een lange onderbreking I van meer dan tien jaar is het at- tractleve zomeravondvoetbal weer i teruggekeerd ln Schiedam. Vroeger j zijn er herhaaldelijk zomeravond- j competities geweest, die toen grote belangstelling trokken. In de na oorlogse jaren heeft deze vorm van vrijetijdsbesteding weinig aandacht gekregen by de clubs, hoewel bij de viering van het 25-jarig bestaan van de SBLO wel bleek hoe bijzon der de plaatselijke ontmoetingen op prjjs werden gesteld. Het heeft een vijftal jaren moeten duren voordat de sluimerende plan nen. werkelijkheid werden, maar nu is er dan weer een enthousiaste or ganisatie dank zij de initiatieven van de heren Goof van 't Geloof (Demos) en Wim van der Burg (5W). Voor lopig nemen de reserveteams deel, omdat speciaal het verloop van de normale competitie voor de standaardteams nog onduidelijk is, maar indien het nieuwe initiatief'n succes wordt, dan kan uitbreiding van het schema geschieden. De organiserende commissie van afgevaardigden van de Schiedamse voetbalclubs is als volgt samenge steld: voorzitter G. van 't Geloof; secretaris J. van der Berg (PPSC); penningmeester J. J„ L. Kloos (Ex celsior '20); leden Wim van der Burg en J. P. P. van Lansbergen (Hermes-DVS). Deze commissie heeft besloten dat de teams van 2 mei tot medio juli een; volledige, competitie zullen spelen in drie poules, twee van zes teams en één van vyf elf tallen. Daarna spelen de kampioe nen van de poules tegen elkaar voor het kampioenschap van Schiedam. Er zullen goede prijzen beschik baar zijn. Op 12 april zullen de vertegen woordigers van alle Schiedamse voet balclubs nog vergaderen om het ver loop van de competitie te bespre ken. De commissie wenst het zomer avondvoetbal te beëindigen voordat het Z.g. gesloten seizoen begint. Ui teraard wordt hierbij rekening ge houden met de voorschriften van de KNVB. Bovendien moet rekening worden gehouden met het herstel en de rust van. de sportvelden in Schie dam. Daarom wordt op 12 april be zien welke sportvelden in bepaalde periodes niet beschikbaar zijn, zodat enkele clubs hun „thuiswedstrijden" dan eventueel op terreinen van zus terverenigingen kunnen spelen. Aan de competitie nemen deel: SW 5, Hermes-DVS 5, GSS 1, Schie damse Boys 1 en verder de tweede' elftallen van alle overige Schiedam- se voetbalverenigingen. Dit, zijn ze ventien clubs; het is echter nog niet bekend of Wilton Fijenoord zal deel nemen, (Advertentie LM.} ^ïgulcl enS'omKopg^ PRIJZEN OMLAAG^ Laat het U koud, als wij een hele partij modernestructuur- cretonne van 3.25 per meter aanbieden voor nog géén twee gulden. Voor hen die binnenkort een huis krijgen, of voor hen die in verhouding met de normale prijs... voor een habbekrats met één slag hun kamer willen opfleuren, is deze aanbieding bedoeld. Een grote partij prachtige mo derne cretonne, In een leuk dessin in verschillende kleuren, geweven van 100% katoenen garens meteen permanent satin ■finish, koopt U nu beduidend goedkoper dan normaal. Satlrt finish Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze cre tonne,met kleine schoonheids foutjes, 120 cm breed, per meter voor- Bijna 32 jaar Tang heeft mevr. Tintel-Van Diejen dagelijks de open bare Theo Thijssen-school aan het Edisonplein met zorg schoongehou-' den, op een wijze die steeds de waar dering heeft gehad van het school hoofd en de leerkrachten. Nu zij,met pensioen gaat is zij voor haar toe wijding gehuldigd op de schoolver gadering die gisteravond is gehou den, Op hartelijke wijze is daarbij afscheid genomen van mevr. Tintel. ROTTERDAM Aan het einde van deze maand zal de heer F. Baardewijk, technisch hoofdambtenaar-afdelingschef by het G.E.B. te Rotterdam, en chef van de afdeling Voorlichting Elektrici teit van dit bedrflf, de gemeente dienst met pensioen gaan verlaten. De heer Van Baardewijk heeft een belangrijke rol gespeeld bij de stimulering van het elektriciteits verbruik in Rotterdam. De door.de heer Van Baardewijk in de dertiger jaren ontketende campagne voor het aanbrengen van meer stopcontacten in de nieuwe woningen, diende twee doeleinden. Het verbruik werd er door bevorderd en de veiligheid werd erdoor gediend. De campagne had een groot succes. Met sprongen ging het aantal stopcontacten per woning omhoog en zelfs werd het in korte tijd vertienvoudigd. Uit die tijd dateert ook de thans nog wel bekende slagzin: „Denk eraan bij 't woningbureau stopcontacten aan alle muren". Uit deze actie groeide een zeer nauwe samenwerking, die tot op de huidige dag is voortgezet en waarbij het werkterrein in de loop der jaren belangrijk werd verbreed. De heer Van Baardewijk kan met grote voldoening op zijn werk te rugzien. Er, is veel tot stand ge bracht en ongetwijfeld zullen, bij het ofscheid, dat morgen tussen 11 en 13 uur plaatsvindt in het GEB- gebouw aan de Rochussenstraat, vele goede herinneringen worden opge- haald./ l.-; In ons bedrijf kunnen wij plaatsen vakbekwame a. frezers b. machine-boorders c. precisie-rondslijpers t> coördinaten-boorders e. revolver-draaiers f. revisie-monteurs (voor werktuigmachines) g. fijnbankwerkers v In de functies A t/m E wordt afWlsseiend in ochtend- en avonddienst gewerkt, als vergoeding, hiervoor betalen wij een toeslag op het loon. Eventueel woning beschikbaar. -f-'? Nadere' Inlichtingen kunnen verkregen worden op woensdag, 29 maart a.s. tussen 19 en 20 uur op het Gewestelijk Arbeidsbureau, Nieuwe Waterweg Noord, Kantoor: Schiedam, Broersveld 144, alwaar een vertegenwoordiger van ons bedrijf aanwezig zal zijn. Bovendien dagelijks aanmelden van 9-16 uur,bij de afdeling Personeelszaken. W. C. 'T HART SL ZN. I NS f RUM ENT EN. EN AP PARAT ENFAB RIEK N.V." Adrianahan 380» R'dam-N - Postbus 3f02»Tel. 18.00.60

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1