ijziging stadscentrum gaat nu al Wij mnen ODI had niet veel moeite met DVO Viering 1 mei valt op Koninginnedag qpfodersffpi Voor het nieuwe stadhuis Weg over het Singel- plantsoen De Twentsche Bank SCHIEDAM Koeriersters „EUROTAX" KORFBAL Programma van Huisvrouwen- vereniging ii Volleybal bij SVG Klein-Babberspolder Twee stadgenoten onderscheiden Contant geld op het juiste Burgerlijke Stand Vier taxibedrijven gaan samenwerken Bremer knapenkoor in Grote Kerk Jongerendag van de CJV Sluiting gemeente bureaus moment lïiSpö ÉR Si» verantwoord en veilig verkregen door een Persoonlijke Lening Daarom samenkomst 's morgens mogelijk R.E.T. tijdens feestdagen Dr.G. H. Jonkers ENIGE NETTE MEISJES Woensdag 29 maart 1961 (Advertentie IM.) De ondernemers van; 1. LUXE AUTOVERHUUR „UNIQUE" 2. GARAGE BEMERSBERGEN 3. GARAGEBEDRIJF „WALDO" 4. WESTERGARAGE deieni u mede, dat zij met ingang van 1 APRIL, a.s. hun bedrijven geza menlijk gaan uitoefenen onder de naam TELEFOON 6 94 60 (6 lijnen) Hiermede komt een groot aantal goed verzorgde taxi's voortaan dag en nacht tot uw beschikking. Zij brengen dank aan alle cliënten voor het genoten vertrouwen, en hopen, mede door de inschakeling van een nieuwe telefooncentrale (6 lijnen) een nog grotere service te bieden. A. BLOK L. H. G. v. d. MEER A. G. VAN DORP Th. BURGERS Kantooradres: Burg. Knappertlaan 18, Schiedam. Het duurt nog: minstens zeven jaar en waarschijnlijk wel wat langer, voordat het nieuwe Stadhuis van Schiedam aan het einde van de Broersvest verrezen zal zijn. Het zal zelfs nng jaren duren voordat er aan de bouw begonnen kan wor den. Hat houdt echter niet in dat er ook niet eerder een begin gemaakt wordt met de uitvoering van het eveneens grootste plan voor de ver nieuwing van hel stadscentrum. „Nog dit jaar zal er begonnen worden met de aanleg van de grote verbindings weg tussen de Singel en de Lange Kerkstraat, welke brede weg in de toekomst vlak langs het u-yde Stad huisplein zal voeren", zo heeft burge- meester Peek aangekondigd. Wel, 't allereerste begin is er nu gemaakt. Het singel plantsoen, de enige groe ne plek In het centrum, is er het slachtoffer van geworden. Van dit plantsoen zijn de bomen en heesters langs de Broersvest al gekapt en de omheining is verdwe nen, zodat er tot aan het laantje langs de ruïne 'n grauwe zandvlak te is ontstaan. Hier immers zal de zeer brede verbindingsweg komen te liggen. Men heeft nu beter zicht op de oude ruïne van het Slot van Mathenesse (dat dank zij de hulp van Helinium er veel properder bij ligt) en op het kleine rlool-gemaal- tje aan de Broersvest, dat eertijds ook zal verdwijnen. Slechts enkele gehavende boomstronken wijzen op dc plaats waar tot voor kort nog de bosschages waren. Op de nu wel heel brede Verlengde Broersvest liggen enorm grote rioolbuizen te wachten om geplaatst te worden in de sleuf, die men bezig is langs de Broers vest te graven. Maar b(j de aanleg van de nieuwe verbindingsweg stuit men op één moeilijkheid: de oude Joodse be graafplaats. AI die jaren heeft dit kleine stukje gewtfde grond daar vrijwel onopgemerkt gelegen, aan het oog onttrokken door de dichte hoge haag van struiken langs het roestige Ijzeren hek, dat ongewenste bezoekers op een afstand hield. Maar nu de nieuwe weg er moet komen zit men met deze begraafplaats Iet wat in de maag. Veel fraais is het niet. Een vrij kleine, met slordig gras begroeid stukje grond, waarop een paar ste nen zerken staan, voor zover ze al niet omgevallen zijn en nooit meer opgericht. Eenvoudige zerken, zo als de strenge Joodse riten het voor schrijven, waarop het opschrift in Hebreeuwse karakters is aangebracht met in enkele gevallen ook een Ne derlandse verklaring. Nu verbiedt het Joodse geloof het verplaatsen van graven, zodat deze begraafplaats, hoe hinderlijk ook in de weg liggend, daar gehandhaafd moet blijven. Deze moeilijkheid heeft men nu ondervangen, door midden In de verbindingsweg een groen strook te ontwerpen, uiteraard een heel brede strook. Daardoor zullen de rijbanen in de weg langs de niet over de Joodse grond heen lo pen. Wel zullen de zerken moeten Verdwijnen, maar dat mag. Zo zal dan weer een brokje vergeten oud- Schiedam (niet zo erg oud overi gens: van rond de eeuwwisseling) verdwijnen. BOVEN: Op een kale vlakte geven enkele boomstronken aan waar de oosjes van het Stngelplantsoen zijn geweest, die nu plaats moeten maken voor de verbindingsweg tussen Singel en Lange Kerkstraat Op de achter grond ziet men de dragline bezig met het graven van een sleuf voor een nieuwe riolering. BENEDEN: Énkele grafzerken van de oude Joodse begraafplaats, die midden in het tracé van de nieuwe weg liggen. •Vv J -Vjl. 5^*4$ De maand april ziel; er voor de leden van de Ned. Ver. voor Huis vrouwen, afd, Schiedam, weef aan trekkelijk uit. Onderdelen van het programma zijn ditmaal de sport, een koffie-nurtje, excursies, de cul tuur en een lezing. Op 4 april kunnen de dames 's morgens naar Spieringhoek gaan waar 't tennisseizoen wordt geopend. In het Paviljoen Van Houwelragen vindt woensdagmorgen 12 april om half elf het gebruikelijke koffie-uur- tie plaats. De heer P. L. A. Janssen zal dins- dagavond 18 april in het Stedelijk Museum de leden iets vertellen over „De stijlen door de eeuwen heen". Zijn lezing zal hij met dia's omlijs ten. Dg excursie gaat ditmaal naar de Schiedamse Cartonnagefabriek. De excursie wordt ■••ehouden woensdag middag 26 apnx om half drie. Het aantal deelnemers mag de 30 niet overschrijden. Vrijdag 28 april om kwart over twee zal in de kleine zaal van ge bouw Irene het Productschap voor Pluimvee en Eieren de middag ver zorgen. Er wordt dan over de weg die het ei van producent naar con- Door een abnormaal aantal zieken bjj Succes is de wedstrijd Achilles- Succes te elfder ure uitgesteld, maar daar staat tegenover, dat de pres taties van O.D.L en Schiedam dit maal gezien mogen worden. De C. K.B.-crs hebben met D.V.O. heel weinig moeite gehad. Al binnen 22 minuten stonden on ze stadgenoten met 2-0 voor en nog voor de rust werd de voorsprong tot 3-0 verhoogd. Ondanks over macht lukte het in de tweede helit maar niet de score op te voeren tot 3 minuten voor het einde eindelijk de vierde treffer door de korf ging, gevolgd door een laatste doelpunt in de laatste minuut. Met de 5-0 uitslag werd de verhouding goed weergegeven. De strijd tussen Velox en Schie dam ging tussen twee degradatie- candidaten waarvan de thuisclub in de slechtste positie verkeert Het zal ook wel daaraan gelegen heb ben, dat de Rotterdammers harder speelden dan strikt noodzakelijk was. Ondanks de sterke wind is er intussen lustig op los gescoord, Schie dam begon met tegenwind en trof al na 2 minuten de roos door D. Ver meulen. Het werd 1-1, 1-2 door mevr. Verschoor en 2-2. Toen kon Schiedam, met meer tegen de na tuurelementen optornen en kreeg Velox verdiend de gelegenheid tot 4-2 uit te lopen. In de tweede helft werd het al ganw 5-2, maar nu be gon Schiedam van het windvoor- deel te profiteren. Het echtpaar Ver schoor haalde tot 5-4 op, maar Ve lox kwam weer terug (6-4). In de beginopstelling slaagde F. Veer er eindelijk in de achterstand te ni velleren door twee keer in te schie ten, maar weer was Velox bijzonder fortuinlijk, waardoor men met 7-6 voor kwam. Door voortreffelijk aan geven van D. Vermeulen kon H. Verschoor de eindstand echter op 7-7 stellen en daarmee kon ieder tevreden zijn. Met 8 punten staat Schiedam nu vrij veilig. De overige uitslagen zijn Ons Huis 4-Succes 2 2-3, aspiranten OBX a* N.I.O. b 18-0, Hillegersberg a-Scbie- dam a 3-2, Maassluis a-0,D.I. b 1-1, Schiedam b-Spangen d 1-0, Het Westen, a- Schiedam c 5-0. De teams van de Schiedamse Vol leybal Club hebben in de afgelopen dagen met wisselende resultaten ge speeld. Dames 1 stuitte op heftige te. genstand bij ZVC 3 en kon het niet verder brengen dan een 2—2 gelijk spel. Dames 2 werd twee punten rijker door het niet opkomen, van Concor dia 2, terwijl het derde damesteam met 31 werd geklopt door stadge note Juliana 1. Heren 1 kreeg het sterke Spel, H'berg op bezoek en moest na span nende strijd haar meerdere erken nen (0—3). Heren 2 wist een punt in de wacht te slepen door een 2—2 gelijk spel tegen WIK 1. De juniorteams speelden beiden twee wedstrijden. SVC a verloor met 30 van Concordia a, doch won met 30 van Aggredior. Het b-team tenslotte zegevierde 2 keer, en wel met 31 van Aggredior en met 3-0 van RLVC, Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St Liduina3traat 58. Bellen by ongeval: G.G. en GJX Tuinlaan 80, telefoon 6 9280. Politie-aiarmnummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend; maandag 19.0020.30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19.00—20.30 uur, woensdag 9.30—12.30 uur, donderdag 9.3012.3D uur. vrij. dag 9.3016.30 en 19.00—20.30 u, zaterdag 9.30—16.30 uur. 's Zon dags gesloten. B,-K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam, geopend maandag 19,00—21.00 u, woensdag 14.0017.00 en 19.00— 21.00 uur, donderdag 10.0017.00 mu, vrijdag 14.00—17.00 en 19.00 —21.00 uur. zaterdag 10.00—12.00 en 14.00—17.00 uur. Stedelijk Museum: Collectie grafiek Guépin. Schilderijen en beelden van Gust Romijn. Moderoe kunst uit eigen bezit. Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur; 's zondags van 12 00 tot 17.00 uur BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Moord op 45 toeren". Monopole, 2 uur: „De wraak van Zorro"; 7 en 9.15 uur: „Vlam men over de Philippijnen". DIVERSEN Volksgebouw, 8 uur: ANMB. Film avond. De Schiedamse volkstuindersver. „Klein-Babberspolder'^ bestaat vol gende maand vijfentwintig jaar. Ter gelegenheid daarvan zal het bestuur op zaterdagmiddag 15 april m het gebouw voor Chr. Sociale Belangen recipiëren van drie tot vijf uur- Vanmorgen heeft burgemeester mr J. W. Peek op het stadhuis tweemaal een Koninklijke Onderscheiding uit gereikt Deze ere-medaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau is verleend aan de heer A. J. Mehef, dr. Kuyperlaan 69, administra tief beambte bij de N.V. Ned. Klink nagelfabriek en aan de heer J. A A v. d. Berg, Korte Achterweg 4 A» per- foreerder bij de Ned. Staalindustrie N.V,, Constructiewerkplaatsen. en Werktuigenfabriek te Rotterdam. Beide stadgenoten zijn onderschei den bij hun veertig jarig jubileum. (Advertentie I,M.) GEBOREN: Jan P., z. v. J. M. de Vlieger en J. Verbeek; Petronella C., d. v. A. Tunmers en P. C. Robbe- regt; Johannes A. M., z, v. G. A. Lansbergen en J, M. Ham. OVERLEDEN: J, G. Speijer, 74 jaar, echtg, v. M. van Ekeren; G. W. Willemsen, 58 jaar. Al enige jaren zochten enige Schie damse taxi-bedryven naar een ster ke vorm van samenwerking. Het zoe ken heeft nu als resultaat opgeleverd, dat de 4 bedrijven Unique, Waldo, BeUersbergen en de Westergarage zich gaan concentreren in 'n N.V., die de naam Eurotax zal gaan voeren. Op 1 april zal de NV zijn Intrede doen. Aan het hoofd van het bedrijf ko men drie directeuren te staan. Het zijn de heren A, Blok van garage Unique, A. van Dorp van garage Waldo en L. H, G. v. d. Meer van garage Beijershergen. De heer Th. Burgers eigenaar van de Westerga rage, die pas later bij deze groep is gekomen, zal als bedrijfsleider in de zaak worden opgenomen. Door de concentratie krijgt het be drijf in bet totaal de beschikking over 33 wagens en 50 chauffeurs. Daardoor is het mogelijk een veel efficiënter gebruik van het materi aal en personeel te maken, waardoor de cliënt eerder geholpen kan wor den. De N.V. Eurotax, waarvan het kantoor aan de Burg. Knappertlaan 18 zal worden gevestigd, krijgt ook door het samengaan de beschikking over maar liefst acht standplaatsen. De verhuur van rouw-en trouw wa gens door garage Unique zal door de garage worden voortgezet. Deze tak van het bedrijf zal gescheiden blijven van de Eurotax. Tn het kader van de internationale oecumenische ontmoeting van West- europese jeugdkoren van 3 t/m 7 april in Rotterdam wordt er op dins dag 4 april in de Grote Kerk in Schiedam een samenkomst gehouden om acht uur. Daarbij zingt het kna penkoor van de „Kantorei von Unser lieben Frauen" uit Bremen. In deze samenkomst zal de leider van het knapenkoor een korte toespraak houden, terwijl er naast de koorzang onder leiding van de kantor samen zang zal zijn. Het programma wordt in de kerk aan de aanwezigen verstrekt. De toegang is vrij. Iedereen is hartelijk welkom. In verband met de viering van het 75-jarig bestaan zal de Schiedamse CJV optreden als gastheer van de CJV-Jongarendag, die op 3 april, tweede Paasdag, in Schiedam gehou den zal worden, en waaraan onge veer vijfhonderd CJV-ers uit de pro vincie Zuid-Holland zullen deelne men. 's Morgens om 10.30 uur is er een samenkomst in Musis Sacrum met een feestelijke Paasliturgie, waaraan medewerking verlenen het Vjaardin- ger bazuinblazers-korps, versterkt met het CJMV-Posaunenchor uit Hagen in Westfalen.'s Middags wordt eveneens In Musis Sacrum een re prise gegeven van CJV World Song festival 1961, zoals dat reeds in het Passage-theater is vertoond. De gemeente-bureaus zullen op Goede Vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april voor het publiek gesloten zün. Het Bureau voor de burgerlijke stand (Nieuwstraat 26) zal op die dagen van 9.00 tot 10.00 uur geopend zijn, evenwel uitsluitend voor het doen van geboorte- en overiydens- aan giften. Op genoemde dagen zal de dienst van het Openbaar Slachthuis worden uitgevoerd zoals op zon- en feestda gen, met dien verstande, dat aangif te van destrnctie-matcriaal normaal zal kunnen plaats vinden, terwijl door de Gem. Vervoer-, Reinigings- en Ontsmettingsdienst geen huisvuil nis zal worden opgehaald. De Gem. Openbare Leeszaal en Bibliotheek en de filialen zullen eveneens op beide dagen gesloten zijn. (Advertentie t.M.) Zelfs bij een goed vast inkomen is het nog lang niet altijd gemakkelijk om voldoende geld opzij te leggen voor de onverwachte of onverwacht hoge uitgaven die in ieder huisgezin toch kunnen voorkomen. sument aflegt, gesproken, pok zal er één en ander over verschillende be reidingswijzen van eieren worden verteld. Tot.slot wordt er over dit onderwerp nog een kleurenfilm ver toond. De maand mei zetten de dames in met het maken van een excursie naar de Van den Bergb en Jurgens' Fa brieken N.V. En wel op donderdag 4 mei. Ren „Persoonlijke Lening" bij De Twentsche Bank biedt U de mogelijkheid om. over contant geld te beschikken in bedragen van f 500,- totf 4.000,-. Daarbij geldt de unieke regeling dat bij overlijden alle nog niet opeisbare aflossings-bedragen worden kwijtgescholden. Bij al onze kantoren zal men Ugaarne aile inlichtingen verstrekken over Persoonlijke Leningen. U kunt ook de P.L.-folder aan vragen bij De Twentsche Bank afdeling PW, Postbus 407, Amsterdam. 165 kantoren in Nederland De viering van 1 mei de Dag van de Arbeid, krijgt dit jaar een heel bijzonder tintje, alleen al door het feit dat de verjaardag van Koningin Juliana, 30 april op een zondag; valt en Koninginnedag dus ook op maan dag 1 mei gexderd zal worden. Om die reden zal dus Iedereen vRJ kra gen op 1 mei. Dit geeft het Mei- comité, van de NVV-Bestuurders- bond en van de Party van de Ar beid samen, de mogelijkheid om de grote of hoofd-bljeenkomst In de ochtenduren te houden. Heeft de viering van de 1 mei-dag nog wel zin? js de vraag die elk jaar weer opkomt, maar ook dit maal heeft het Mei-comité de vraag in bevestigende zin menen te moeten beantwoorden. Immers, het is een herdenkingsdag die over de gehele wereld wordt gevierd en daarom wil men de2e traditie ook handhaven. Daarbij worden echter de strijd-leu- zen van toen minder op de voor grond gesteld, terwijl de nadruk wordt gelegd op de internationale solidariteit, die steeds meer naar vo ren komt. Deze solidariteit wordt juist prettig gesymboliseerd daar juist in die tijd weer vijftig tot zes tig vluchtelingen-kinderen uit Duits land hier in het Waterweggebied hun vakantie doorbrengen. De ochtend-bijeenkomst xvordt in het Passage-theater gehouden en be gint om 9.30. uur. Spreker zal zijn oud-minister J. G. Suurhoff, de nieuw-benoemde voorzitter van de Partij van de Arbeid. Tevoren zal de gemengde zangvereniging „Ex celsior" o.Lv. Leo Smit en door Ge rard Bressers op het orgel begeleid socialistische liederen ten gehore brengen. Het programma wordt ver der gevuld door Ans en Jaap Da niels met liedjes aan de vleugel, door de pantomime-speler Rob van Keyn en door Adri Kaan die by zjjn gui taar zingt. De kinderen kunnen 's middags om 2 uur terecht in Musis Sacrum waar het Poppentheater „Het kleine we reldtoneel" van Jan Nelissen 'het spel „De kist uit China" opvoert. Omdat Hans Aan de wiel, die in de vorige jaren de kindertoneelstukken schreef en ook zelf deed opvoeren, dit jaar verhinderd is, heeft men beroeps-spelers moeten aantrekken. Voor de rijpere jeugd organiseert de Moderoe Jeugdraad 's avonds in Musis Sacrum een 1 mei-jongere n- baL Als leus geldt hiervoor „Niet apart, maar samen" en in dat licht zal de Down-Town Jazzband onder leiding van Hoefi Hueting een con cert geven van neger-melodieën, ter wijl de hbs-scholiere José Noord- hoek enkele neger-gedichten zal voordragen. Ook de spreker van de avond, WIKA Maarten Voogt zal zijn rede gp dat thema aansluiten. Na dit concert zal er uiteraard gelegen heid zijn tot dansen, eveneens op muziek van de Down-Town. Jazz band. Op Goede Vrijdag, 31 maart, zullen de trams en autobussen van de RET rijden als op weekdagen. Op de bei de paasdagen, 2 en 3 april, wordt de normale zondagsdienst gereden. Dit betekent, dat ook op Tweede Paasdag op de autobuslijnen 51 en 53 geen dienst zal worden gedaan. oogarts Goede vrijdag GEEN SPBEEKUCR StciDinververy Verhoeff, Sin gel 142. tel. 6 9929 - Coüjn- straat 22, teL 6 88 24, Che misch reinigen, verven, stop page, gratis halen en bezor gen. Stoomververij Verhoeff, Sin gel 142, tel. 6 99 29 Colfjn- straat 22, tel 8 89 24. Kos tuums chemisch reinigen 4.75. Herenpantalons 2.10 Regenjassen 5.—. Gratis ha len en bezorgen. Fotografie Personeel gevraagd Kolf limn vergeten? De auto maat staat voor u kiaai Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 306 J. M. van Velzen, Bakkerij grondstoffen N.V.. Warande 44, Schiedam, vraagt enige prima werkkrachten. Erva ring strekt tot aanbeveling. Aanm. dagelijks aan boven staand adres van 8 tot 17.30 UUr of tel 6 4172. Voor pasfoto's naar K, van Vuuren, Hoogstraat 106 Tel 5 67 20 In één dag gereed Diversen J. M. van Velzen, Bakkerij grondstoffen N.V., Warande 44, Schiedam, vraagt meisjes voor gezellig groepswerk in de fabriek. Aanmelden da gelijks aan bovenstaand adres van 8 tot 17.30 uur of tel 6 4172. Stoomververy Verhoeff, Sin gel 142, tel 6 99 29 - Colyn- straat 22, tel. 6 89 24. Gordij nen chemisch reinigen, onge voerd ƒ1.per m2. Verven ongevoerd ƒ250 per m2. Uw adres voor uw garderobe. Gratis halen en bezorgen. Te koop aangeboden 3 toom verver a Verhoeff, Sin gel 142, tel 6 9929 Colijn- straat 22, teL 6 8924. Mantels chemisch reinigen ƒ4.50 - ƒ4.95. Regenmantels ƒ5.—, Japonnen vanaf ƒ3.50. Te koop: Mobylette, in pri ma staat. De Vries, Da Cos- tastraat 7 a, tel 6 53 13. Dralle parfuraerieënfabriek „Lotus" Schiedam Wjj hebben nog plaats voor van 15—19 jaar. Prettige werkkring. Vijfdaagse werkweek. Aanmelden dagelijks van 10—4 uur. Korte Haven 15 Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1