max Factor regenjassen l VOETBAL: hulp gevraagd voor de clubs in gevaar EL-MIOR A. J. ivieiiei ontving Kon. Onderscheiding MAX FACTOR ZE V' AGENDA S.G. gaat besteding van de vrije tijd activeren ZEEMAN Eerste winkel geopend aan de Mgr. Nolenslaan-Oost Tankstation verplaatst - J Burgerlijke Stand Eieren-wedvlucht van „De Vrijheid" ZEEMAN Propaganda voor zevenhanflbal prijzen oHlaag; - man correct Nederlaagserie afgesloten Regenten voor Cult. Fonds van de S.G. de collectie is: af en de service uniek Fa. KREUGER Paasnachtgebed in Lutherse Kerk mm ZEEMAN Brandende zak in een hoop stro viaardingen schiedam WALDO-TAXI 6.46.50 (3 lijnen) KERKDIENSTEN op Goede Vrijdag EBOH komt bij SVV Donderdag 30 maart 1961 De heer A. J. Mellef die een Kon. Onderscheiding opgespeld krecy door burnetneestcr nr. J. \V. Peek. Gistermorgen heeft burgemeester mr. J. W. Peek een verdienstelijk stadgenoot een Koninklijke Onder scheiding op de borst gespeld. Deze Ere-medaille in brons behorende bij de Orde van Oranje-Nassau is aan de heer A. J. Mellef, die In de Dr. Kuyperlaan 69 woont, toegekend, om dat Wi veertig jaar in dienst is by de N. V. Nederlandse Klinknagelfa briek als administratief beambte. De plechtigheid had plaats op het Stad huis in aanwezigheid van mevrouw Mellef, van familie-leden en van di recteuren van de Klinknagelfabriek. De burgemeester wees op het steeds zeldzamer worden van derge lijke langdurige diensttijden bij één bedrijf, en prees dc jubilaris voor 2ijn toewijding in zijn werk. dat hij overigens nog een vijf-tal jaren zai kunnen voortzetten. Het js niet de eerste onderschei ding die de heer Mclief heeft ont vangen. Rcecs tweemaal word hem een dergelijk bewijs van hoge waar dering uitgereikt, in beide gevallen voor het redden van een kind uil het water. Verder is dc heer Me lief in het bezit van de zilveren gesp van het Ned. Roode Kruis voor twintig jaar dienst. In zijn 28-Jarig lidmaat schap van deze organisatie heeft dc heer Nlelief tientallen malen zijn reddende bloed geofferd voor zieken of gewonden. Na de plechtigheid op het stad huis is de jubilaris in de middaguren in de kantine van de Klinknagelfa briek in de eigen kring gehuldigd. Directeur M. van Thiol heeft hem daarbij de woorden vergezeld doen gaan voor het cadeau onder couvert. Namens het departement Schiedam van de Ned. Mij voor Nijverheid en Handel is hem het vererend getuig- scbr.ft roet de legpenning aangebo den. terwijl ook het personeel niet achter bleef bij het uitspreken van de waardering voor de nu jubileren de collega. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St. Liduinastraat 58. Bellen bij ongeval; G.G ,en ,G.D. Tuinlaan 80, telefoon 692 90. Poiiüe-alarmnummer 6 46 6G. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek; Lange Hr.ven, ge opend: maandag 19 00—20.30 uur, dinsdag 950—16.30 en 19.00—20.3P uur, woensdag 950—12.30 our. donderdag 9.3012.30 uur, vrij dag 9-30—1650 en 19.00-20.30 U. zaterdag 9.30—f650 uur. 's Zon dags gesloten R.-K/'Leeszaal en Bibliotheek! Dam geopend maandag 19.00—21.00 u. woensdag 14.00—17.00 en 19.00- 23 00 uur. donderdag 30.00—17.00 uu-, vrijdag 14 00—17.00 en I9.W —21 OU uur. zaterdag 10(10— 12.0P en 14.00—17 00 uur Stedelijk Museum: Collectie grafiek Guépin. Schilderijen en beelden van Gust Romijn. Moderne kunst uit eigen bezit. Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur; 's zondags van 12.00 Co117.00 uur BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Moord op 45 toeren". Monopole, 2, 4.15 en 1 uur: „Duivel in zijde'*. DIVERSEN Arastelhron. 8 uur: SSV. Lezing. Irene, 8 uur: S.V. Schiedam. Schaak kampioenschappen. Chr, Soc. Belangen, 8 uur: SW- Honkbal. Vergadering. Volksgebouw, 8 uur: Ons Genoegen. Ei er-kl averjascon cours. Alg. Teclin. School, 8 uur: Uitreiking diploma's van de Gem. Nijver- hcidsavondschool. (Advertentie LM.) v- V. .„'v: J"7- uw spiegelbeeld'zegt het. Eer» onvergelijkelijke 9erie nieuwe kleuren bij uw kleding in Hi-Fi Lipstick (3.9b). Lipbner- pencil In 5 bijpassende tinten 0.50) en in de perfect daarop afgestemde Eyeshadow Stick (luxe huls 6,95 - automatic refill 3.95). De paasdagen bieden de Seblc- van DHS op RCD in Kethel kan eer» damse amateurvoetbalclubs niet veel j definitieve voorsprong betekenen. (Advertentie l.M.) Dijckhoff's Wekelijks Buitenkansje f. 12,- goedkoper Met deze jassen bent TT altijd goed gekleed én goed beschermd tegen regen en wind. Vlotte modellen in 3 nieuwe gemêleerde Meuren, en in klassiek "beige. De soepele stof is water- en vuilafgtotend door da perfekte Drisil finish. Met of zonder cein tuur. Normale prijs f. 49,50, maar nu, 7 dagen lang 78 jaar kledingspecialist (Advertentie IJd.) Geboren: Cornelia dv. C. van Ousheusden en P. de Vos: Hcnri- cus A. z.v. P. Vavier en M. K. Huis in 't Veld (Advertentie l.M Schouwburgagenda De Schiedamse postduivenvereni- Sitig „De Vrijheid" houdt zondag '2 april een eieren-wedvlucht vanuit Breda. Het inkorven geschiedt op zaterdag 1 april van 4—6 uur. Klok- kenzetten op vrijdag 31 maart van 8—9 uur. Tevens is er gelegenheid tót poulen. HORREGAAS Plastic per tn2 4.25-4, groen en blautv 2,50 VOLIÈREGAAS i .100 breed per meter 1.75 50 breed per meter 0.95 BROERSVEST 52 - TEL/ 6 75 84 Op tweede paasdag worden er ir Schiedam propagandawedsfcrijden ze- venhandbal georganiseerd door DWS. Van 'js morgens 11 uur tot 's middags 3 uur worden er zowel op het Frans Halsplein als op het Marconiplein zes wedstrijden ge speeld. De deelnemende verenigin gen zijn: Verburgh uit Poeldijk, WIK uit Viaardingen en DWS en UVG uit Schiedam, waarvan aspi ranten-, junioren- en seniorenteams uitkomen, dames 20wcl als heren. (Advertentie l.M.) A clt> er centre LM.) /gM'i'rty *oitï Zij, die gewend zijn om kousen te kopen die niet alleen ragfijn, maar bovendien tot de sterkste behoren die er zijn, behoeven wij niets over Perion te ver teilen. Maar dit Is niet alleen een aan bieding Perlons, neen. dit zijn Perlons van 2.75 per paar... nu méér dan een gulden goed koper dan normaal. Morgen om 9 uur begint de ver- koop van deze Per ion kousen met fijne naad, 20 denier, elastisch boord en ladderstop in boord en teen... in courante maten en in modieuze kleuren, per paar voor DEURKRUKKEN zwart bakeliet'1.85 Roestvrij stalen deurplaten en deurknoppen BROERSVEST 52 - TEL. 6 75 94 activiteiten, maar het programma is daarentegen van. zoveel belang dat de steun van het supporterslegioen wel noodzakelijk is. Hoe goed het enthousiasme bijdraagt van dc aan hangers blijkt bij SVDl'W en Excel sior *20. die beide in nood verkeren en beide hebben met hernieuwde animo de eerste resultaten behaald. By Excelsior '20 is zelfs een junio- reulegioen gevormd dat luidruchtig liet standaardteam tot goede daden Indien Ursus cr niet in slaagt in sportpark Harga te winnen van ESDO geraakt tirsus in een precaire positie. Een achterstand van vijf punten is bijna niet meer teover bruggen. Al even moeilijk krijgt SVDPW het in Boskoop, maar bij SVDPW zal het herboren enthou siasme kunnen betverkstelligen, dat dc Schiedammers van plaats gaan verwisselen met Boskoop, ook heeft SVDPW dan nog een wedstrijd (Advertentie LM.) KjETSTAP'S hoopt te stimuleren. Het resultaat is meer gespeeld dan de concurrent. dan ook dat Excelsior *20 zich ge leidelijk van de onderste plaats gaat distanciëren. Enkele andere Schie damse clubs hebben in de komende zes weken een soortgelijke Steun bü- zunder hard nodig. Voor paasmaan dag staan bijvoorbeeld liefst twee wedstrijden om de onderste plaats op het programma, n.l, Ursus—ESDO en BoskoopSVPFW, die van be slissende betekenis voor de degra datie kunnen zijn. Lager KNVB Voor Excelsior '20, dat zelfs stand kon houden tegen leider VFC, is het teleurstellend dat nu ook Vrien denschaar een groeiende vorm gaat vertonen. Winst op Zwijndrecht zal maandag in Zwijndrecht heel moei lijk gaan. Onze enige kampioenskandidaat bij de KNVB-ers DHS kan garen spinnen bij het duel Leonidas—DHZ. Dnl zyn voor de resterende zes wed strijden de troonpretendenten. Winst (Advertentie l.M.) Op de onlangs gehouden jaarver gadering van de bestuursraad der Schiedamse Gemeenschap werd het jaarverslag 1960 besproken en goed gekeurd. De beren A. L. J. Kunzo en E, A. Leenderls, resp. lid en se cretaris van het Dagelijks Bestuur, werden herkozen. Uitvoerig werd gesproken over de nieuw in te stel len sectie vrijetijdsbesteding. Deze secUe is noodzakelijk ge worden sinds dc sectie Cullu-rcle Ontwikkeling, waar de toekomstige sectie deel van uitmaakte, zich uit sprak voor een splitsing. Algemeen werd het wenselijk geacht deze nieuwe sectie een zo breed mogelij ke basis te geven. Het doel van do sectie wordt niet gezien als het geven van voorschriften aangaande de besteding van de aanmerkelijk verruimde vrije tijd, maar uitslui tend als het wekken van belang stelling voor de mogelijkheden die er op dit terrein liggen. Uiteraard krijgt de sectie wel een activeren de taak ten aanzien van de bestaan de verenigingen op dit gebied. Hoewel de vryctijdsbesteding zich thans nog niet als een acuut pro bleem voordoet, was men wel van mening, dat het dit in de naaste toekomst'met name in de kamen de winter zou kunnenworden. Het onlangs in Zaandam gehouden congres over dit onderwerp, waar een vertegenwoordiger van de S.G- aanwezig- was, bevestigde deze op vatting, Het is een eerste taak van de S.G. niet bij de vaak snelle ont wikkeling op dit gebied ten achter te kemen. Met het oog hierop werd besloten, de zaak van de nieuwe sec tie met voortvarendheid aan te pak ken'. I TediroSFC is èen duel zonder veel betekenis, aangezien SFC nog niet geheel veilig is, mag worden ver wacht dat SFC in Rotterdam een gelijk spel bevecht op de sterke tegenstander. In Woerden bestrijdt DRZ de club van die naam. De gast heren gaan nek-aan-nek met ODI op het kampioenschap af, zodat 'het er naar uit ziet dat DRZ zal verliezen, ook al spelen de technisch vaardige roodwitten hun beste partijen tegen sterkere clubs. Martinit wordt waar schijnlijk gepasseerd in 4D en Schiedam komt nog eenzamer on deraan te staan in 4 F, doordat beide ciubs, die vrijaf hebben, nu pünten- winst zien gevoegd bij de clubs die minder wedstrijden hebben gespeeld. De reserves: De Hollandiaan 2—DHS 2; Fluks 2—DHS 3; Leerdam Sport 3 Excelsior '20/3. Afd. Rotterdam Vier kandidaten staan in de eerste klasse startklaar om naast elkaar op de titel a£ te stormen. Die vier kan didaten ontmoeten elkaar maandag, zodat er in ieder geval een kleine wijziging aan kop komt. Germinal én Belvédère bestrijden eikaar de punten en in een uitwedstrijd moet stadgenoot Demos het' gevaarlijke TOGB kunnen terugwijzen. Mógelijk dat Demos uit het duel met Satur- nus een les heeft getrokken. "Wilton Fyenoord verovert een (niet meer zo belangrijk) punt bij Pechvogels. Lagere elftallen: CVV 5—SW 5; Hermes DVS 5—Excelsior R 5; SVV t SCHOENEN BROERSVEST 12 Men let er op U ook? De nog maar twee jaar oude bil jartvereniging „Schiedam" blijkt weer springlevend te zün. Nadat nog maar een maand of acht geleden er sprake was van opheffing, is er nieuw bloed bij gekomen. Het zou toch beslist ook jammer geweest zijn, wanneer een vereniging, die zo bruist van activiteit en al bewezen heeft iets goeds en groots te kunnen organiseren wc., denken daarbij onder meer aan de jongste Vierspe- lenkamp het door vertrek van enige leden niet zou kunnen bol werken. Woensdagavond vierde dc vereni ging haar tweejarig bestaan met een echt familiefeestje bij Thalia. Op die avond werden tevens de prijzen uit gereikt van de gehouden nederlaag- serie op de kleine tafel. Een poging om een ncderlaagtoemooi te houden op de matchtafel leed schipbreuk, omdat het geheel niet overeenkom stig de vigerende reglementen bleek te zijn. Alle negen deelnemende vereni- w o» gi?gen fraaie prijs; 6Sparta 6; Martini! 2-Hct Moor- r4 MtUe dc c<\rst? don 2; Steeds Volharden 3-SFC 2; d?,n.van dc «MSfe - 1 aankomend^ De uitslag .was: 1. RES 9.63%, 2, DVS "4- 4.26%, 3. Flar- dinga 3.85%, 4. LEV 0.89%; 5. 't Centrum 4.61%. 6. Raadhuis b - 5.31%, 7. VolkSgehouw - 7.0D%, 8. Entre Nous 10.70%, 9. Raadhuis a 25.46%. Door dc voorzitter van de Schle- damse Gemeenschap, de heer F, A. de Wolff, is het college van regen ten geïnstalleerd van .de onlangs op- gerichte Stichting Cultureel Fonds Schiedam. In zijn installatie-rede zej de beer De Wolff dat voor het Cul tureel Fonds een passieve, louter stimulerende ral in hetculturele leven van Schiedam Is weggelegd. Dit in tegenstelling; totde Schie damseGemeenschap. die steeds ccn actieve rol in het plaatselijke cui- turole leven speelt. Na deinstallatie werd; bij accla matie de heer P. Mak tot voorzitter van het college gekozen.Tot vice- voorzittor van het college werd ge kozen de heer prof. mr. dr. P. San- ders, tot secretaris de heer E. A. Lecnderts en tot penningmeester da heer G. W. /van Bergen Walraven, (Advertentie LM.) Het kostuum dat u paaszaterdag vóór 5.00 uur n.m. »,aat kopen wordt, indien dit nodig blijkt, die zelfde; zaterdag nog perfect pas send gemaakt en afgeleverd (met uitzondering van werkelijk ingrij pende veranderingen) Enwat u al weet, onze col lectie is net zo exclusief als deze Quick -service., In wit Polytop shirt met extra versterkte boord en manchet ten. Blue 15.90 Red 17.90 bif: BROERSVEST6 SCHIEDAM (Advertentie l.M.) Als afsluiting van de serie van zes meditaties over het lijden van Christus, die in de afgelopen weken in de Lutherse kerk zijn gehouden.) zal er zaterdag 1 april om half acht het Faasnacbtgebed. worden gebeden. Het Faosnachtgebed is van oud christelijke oorsprong en wordt in gelast in dc gebruikelijke orde van dienst voor het wekelijkse avond gebed, Het bestaat uit gebeden, schriftlezingen en gezangen, die spe ciaal betrekking hebben op het ko mende Paasfeest. Hoewel het oor spronkelijk in de Faasnacht zelf werdgebeden, is het door de Oecu menische Raad evenals verleden jaar, in de omraming van het be staande Avondgebed geplaatst. OFF C EEL (Advertentie LM.) NIEUWS in HOBBY-SETS Bridges nu het thermostaat Kom eens kijken. BROERSVEST 52 - TEL. 675 94 Groterookwolken deden gister morgen omstreeks half twaalf ver moeden, dat de boerderij, bewoond door de heer K. v. d. Bos, aan de Schledamseweg 224 In brand stond. Spoedig bleek de rookontwikkeling echler uit een hoop stro op het erf te komen. Op het erf was de heer v .d. Bos AGEKT Ori.. Btoreloot .37 Telof.; 01898-6450 Burg, Ünsppertïaan 2 ■- telBff010-B45t)0 Aan de Mgr. Nolenslaan, die in de toekomst de belangrijkste winkel straat van Nieuwland zal worden, is in het deel ten oosten van de Nieuwe Damlaan, gistermiddag de eerste winkel geopend. i>e heejr/L. J; Lips is daar gestart met zün optiekzaak en daarmee heeft hjj dc spits afgebetenin dat gedeelte van Nieuwland. Het tweede pand dat officieel in gebruik zal wor den genomen, zal -waarschijnlijk het bezig enige zakken te verbranden. De sterke wind heeft een brandende zak opgenomen en over een afstand van vijftien meter naar de hoop stro geblazen." Met twee spuiten had'de uitgeruk te brandweer het vuurtje snel in bedwang. Het richtte nog wei een schade van 100 gulden aan, maar de schade wordt door dc verzekering gedekt. Dc tien meter verderop liggende boerderij, die eigendom is van dc gemeente, werd niet door het vuur aangetast. Z.'.''/ postkantoor worden, dat naast de optiekzaak van de heer Lips is ge situeerd, De verkoop zal daar naar het zich Iaat aanzien ln mei begin nen. Vandaag is dus het optiekbedrijf geopend, maar daar ging gistermid dag een receptievoor de relaties van de eigenaar aan vooraf. En ve len hebben zijn zeer modern inge richte zaak bewonderd, die nog een kleuriger aanzicht had gekregen door de vele, bloemstukken, waarmee ve len hun felicitaties hadden laten ver gezeld/ gaan, In de winkel staan verschillende aparte toonbanken. Hierdoor kunnen de klanten afzonderlijk en rustig worden geholpen! Aan de muren hangen vitrines met allerlei montu ren. Men kan zelf., daar makkelijk uit dc overzichtelijke collectie zijn keus bepalen. Aardig is ook in ccn; hoek een speciale teenager-bar inge richt. Achter de winkel, die gedekt var. kleur en strak van lijn is, bevindt zich een ruime en lichte werkruim te. waar het voor de heer Lips goed werken zal. zijn. SVDPW 2Het Noorden 3; Tediro 3 —Martinit 3: "Hermes. DVS 6—VDL2; SVV 7—RKWIK 2; TranSvalin 3- Excelsior '20/4; DHS 4-HOV 4; FSV Pretoria 3—Schiedam 3; LMO DRZ 3; SVDPW 3—SFC 3; Schiedam 4—SFC 4; Demos 2—VOB 2; WF 2— Zwart Wit 2; DCV 5—SW 8; Excel sior '20/5—Xerxès G;.Fey en oord 13— Her mes DVS 7: Excelsior '20/6— Schiebrock 3; SVV 9--Spnrta 14: SVV 10—Schiebroek 4: Excelsior '20/7—VOC 5; DHS 5—HOV 6; Mar tinit 4—Spartaan '20/11; SVDPW 4— Tediro 4; DDC 5—Schiedam 5: SFC 5—Hiilosiuis 5; Belvédère 4—Demos 3; Schiedamse Boys 2OML 2: Ex celsior R 11—Hermes DVS 8; DCL 5 SW 11; RKWIK 5—Hermos DVS 10; Musschen 9—Excelsior '20/9; Slikkerveer 6—DHS 6; PFC 4—Ur sus 3; Progress 4DRZ 4; Ursus 4— HOV 7; SVDPW 5—Progress 5; SVDPW 6—Spartaan '20/15; Tediro 5—Martinit. 5; SFC 6—FSV Pretoria 7; Excelsior '20/10—Dindua 7; Demos 4—GVMD 2; HWD 4—WF 3; Schie damse Boys 3—WCR 3; SVO 3—De mos 5; Demos 6Nestoro 4, Derdeklasser HBSS behoeft vei ligheidshalve nog enige positiever betering, Daarom moeten de oranje hemden zaterdagmiddag in Harga winnen van RWH. HBSS 2 bezoekt Rijnsburgse Boys 2. Met nog vier wedstrijden ie spelen kan PFSC zich op de Boshoek in veiligheid brengen door een over winning op ZBVH. Voor GTB lijkt degradatie onafwendbaar. In Harga ontvangen de geelzwarten SNS uit Stad aan 't Haringvliet. Wint SNS en winnen ook DVO '32 en PPSC dan is GTB gedegradeerd, mogelijk dat dit GTB 2aL inspireren tot een succesvolle krachtsinspanning. GSS blijft ook in Harga om met een over winning op. Energie Boys wat stevi ger in de middenmoot te zetelen. De overige: PPSC 2—Zwart Wit '28/3; Zwaluwen 5—PPSC 3; VVOR 2—GSS 2; PPSC 4—Zwart Wit '28/6; HBSS 4—Excelsior M 4; Excelsior M 5—HBSS 5; GSS 3—GTB 3; SC Zui derpark 3—PPSC 6; GGK 2—HBSS CW. al—SVV al; Excelsior Ral— Hermes DVS al. (Advertentie LM.) f Advertentie LM.) i BA*)W!Ép0 - ip'f sso n, 1 OP REIS?HOUDT U FIT MPT Gisteren kwam heel toevallig ook al de eerste kLant opdagen. Het was het lOtjarigc neefje van de eigenaar, Rob Biesta uit Amersfoort. Hij kwam! zijn oomnatuurlijk gelukwensen, maar hij bracht ook triomfantelijk een recept voor een bril van de dokter mee. Namens de Shell droeg gistermid dag de districtschef van de Shell Nederland, de heer C, Wassink, het nieuwe benzinestation aan de Viaar- dingerdük aan de exploitant, de heer J. v. d. Kamp over. Het bijzondere Is niet alleen dat er een nieuw sta tion is verrezen, maar dat de plaats waarop het is gebouwd een aantal meters Is verwijderd van de plek waar het oude station ligt. Het Is nu iets verschoven in de richting Viaar dingen. Dit is gedaan omdat ln de toekomst het tracé van o, a. de Ju- Uanalaan en de Vlaardingerdfjk iets van vorm zal gaan veranderen. In zijn speech noemde de heer Wassink het nieuwe station de kroon op het'werk van de heer v. d. Kamp, Het is gebauwd, door het Aanne mersbedrijf Van Stralen en Van de Have op ontwerp van het architec tenbureau C, C. van Kluyven. Het gebouw: is uiterst modem In gericht. Vooral valt de grote door- smeerkui 1 op. Een bijzonderheid je is, dat het station in een betonnen kuil is; gebouwd. Zo is de mogelijkheid geschapen het hele gebouw wanneer het eventueel nodig zou zijn naar links of rechts te verplaatsen. Na tuurlijk dient bet dan eerst opgevij zeld te. worden, Ned. Herv. Geref. Evaii*. Geb. Chr. Soc- Belangen, Lange Haven 73, S u.: dj. Vroegindewey (Veenentiaal). EvMtg. Lutli, gemeente,3 en 8 u.: sirSi v- cl- Haag°n (H. Avondmaal). Ned. Prol. Bond, Westvost 92: ds. J" HOOGSTRAAT 174 SCHIEDAM SVV ontvang zaterdagmiddag aan dé Westfrankelandsedljk bezoek van EBOH, om op tweede Paasdag naar Dordrecht te trokken voor de re- tumwedstrijd tegen dè zelfde ploeg. Het kan -een pittige wedstrijd wor den, want. de Dordtenaren zün'ér fel .- op gebrand zich te veiwüderen van de onderste plaats. 'Maar; de gewaar schuwde rood-groenen zullen uit een ander vaatje moeten tappen. "Want iioeweL de laatste, wedstrijden geen nederlaag meer is geleden, was het spel tegen het zwak spelende VSV afgelopen zondag niet imponerend. De samenstelling van SW zal zijn: doel Tap; achter Romein en. Hekman sr.; midden .Schenk, v. Kampen én v. Leeuwen; voor Slavenburg,- v. Pelt, Corbcau, Hekman jr.*en Herwïg. SVV 2 speelt maandag aan de. bos rand tégen WiUem II 2;de uitslag isbeslissend voor de plaats op de ranglijst. Het derde team kan in Krimpen revanche nemen op D.C.V. 2 en SVV 4 speelt om 10 uur in Harga tegenHOV 2. VV Oud Kath. kerk, Dam 3 uMis. Bfcptlstehgemccnte. Lange Haven 59. vBelling. (H. Avondmaal). r,4ied' H5rv-' Kemcente. Grote kerk: 3; t);V' ds- Jflnscn (H. Avondmaal); Bethclkerjc. 7 u.: ds. Smide (H.: Avond maal), 8/)0 u.: ds. Hemes (H. Avond maal). Opstandingskerk. 7 u.: ds. Spa- ling (H. Avondmaal), 8.30 un ds. Ca- zemlcr (H- Avondmaal); Vrcdeskerk. 11 ds, H. T. Meijer (Maassluis) (ff. Avondmaal). 8.30 p.: ds. Smids (H. Avondmaal). V; Herv. gemeente Rotkei, )0 u ds. Brununelkamp, 7.30 u.: H. Avondmaal- dienst Chr. Geref. kerk, Warande! hoek BK- belm) U': d$' H' Vl3Ser (Sassen" Julianakei-k, 8 u.: Advertentie 'LM güWns'omhobg,: .PRIJZEN OMLAAG Zij/die gisteren 9.50 betaalden voor zo'n extra groot Huiskamer tafelkleed, betaalden geen cent te veel, want het is nog aJtijd het meest verkochte kleed voor ..deze prijs. Maar morgen kunthet'kopen -ditzelfde grote tafelkleed, 140x170 cm. afgezet/met een mooie witte franje, voor, een ."prijs, dié btjna de helft is van dé normale..-, voor nog géén vijf gulden. -j Morgen begint de verkoop van degrote tafelkleden,: 140x170 i cm/: met "witte franje, in een bijzonder/- mooie, - moderne kleurstelling,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1