KREUGER I .11 VOETBALvreugd verdriet zal er zijn ernaar ook DRZ heeft Schiedam-in- nood niet kunnen helpen Stofzuigerhandelaar hij Geheime Dienst Gina fatale vrouw in zwak film-melodrama IN MONOPOLE: „De beul van Springdale" Strijd rond de korven De honkbal competitie VZC eerste in vierkamp Openbare schooldag Voetbal op Hemelvaartsdag Eén punt rijker SCHIEDAM DHS nam revanche op RCD Ni lil Sr a 1 Bedrijfs-voetbal gaat van start BADKLEDING KERKDIENSTEN K.W.-mars wordt „Suriname-tocht" Passage vertoont Wie heeft iets verloren? Artsen op zondag Baldadigheid Sloopauto gesloopt Schoolvoetbal op 24 mei W oningcomplex Patrimonium onderhanden H. Verboon 25 jaar bij HVO DRZ-Haastiicht 1-1 DHS-7 14-3 S'dam-Stolwijk 2-2 Martinit-HvH 0-1 AD1UNCT-C0MMIES KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Koeriersters sa i! ?ï'#l ;>Sf sla p'% li au 81 Ir «1 Zaterdag 13 mei 1961 heer, i een üetdt r snit Mi it hy 5e et- niet laat naast je er J el/, ierig" t zit-, ar en, lende jnder heeft V dat ver- d, in ■met lacht, elling t flics niet t -Riet It hij V het cel de enkt: i, het hoor edlgt komt de innen •Js op iruJc- naar rekte hem hten, boot Het keer zeer grijna >cire- inffen ig.Ik at al- mden tafel, lauw ach- Een netst ■en. slüfce voor zijn ht, it zich voor dt« Ze izalip tppe- jnaar eken, «volt. tiend* grgen zijn Iat je iaakt, al- Maar elf mder van truc, :bept. Het maar tt h>3 eljjk. lor 'n va ntien Er zijn het rtten, r.assa Men. Istu- illen aan- me kent dat zal en?" waar voe- ieed- heb- turen glim- hieh- ,Elke weet daar heb ge- raar- de k uit et zo uit: dat rengt da aar- zijn Ver- "niet va- ?roeg~ hulp t ge- der! {'„Sn taald *ge- GBAIÏAM GREENE'S „Our man jn Havana", waarvan Carol Reed een tragi-koxnische thriller ver vaardigde, is in wezen een mooie persl-Hage op de praktijken van de Gehime Dienst. Alleen wordt de wrangheid van de historie goeddeels weggenomen door zovele kluchtige bijzonderheden dat er van de ernst op de duur nlct zo erg veel meer overblijft. En dat is een zwak punt la deze van ironie geladen fiJm, die een veelbelovend begin heeft, maar waarvan men ongeveer halverwege bet gevoel krijgt dat Reed er niet goed raad mee heeft geweten. Het verhaal is overigens niet on aardig bedacht. De handelaar in stofzuigers James Wormold wordt door de Britse geheime dienst aan gezocht otn als agent op te treden. Als zijn opdrachtgevers vergeefs wachten op informaties, zetten zij hem onder druk. Op dat moment begint de gekwelde handelaar jn stofzuigers allerlei inlichtinge uit zijn duim te zuigen. Het Foreign Office m Londen brengt hij in do opperste verbazing door tekeningen te produceren van een soort atoom- fabriek in de bergen, hoewel deze jn werkelijkheid de romp voorstel len van een enorme stofzuiger... De moeilijkheden beginnen pas goed wanneer blijkt dat de contra spionage zijn codetelegrammen heeft onderschept, Wormold moet zich in „De beul van Springdale" is weer één van de veie films, die ons con fronteert met een groep bandieten, die In de good old West opereert. De groep plundert er van harte op los en raakt, hoe kan het ook anders, Ui gevecht met de sterke macht. Ditmaal hebben de bandieten hun oog laten vallen op de bank in het stadje Springdale. Hun leider is een zekere Eddie Cambell (Robert Vaughn), In Het stuk komt natuur lijk ook een sheriff voor. Met zijn mannen gaat hij de rovers achterna. Twee rovers en de sheriff verliezen bij het gevecht het leven. Eddie Cambell wordt nu van moord op de sheriff verdacht en gevangen gezet. De jongeman weet echter het hele stadje van zijn on schuld te overtuigen op d fikse nieuwe sheriff (Fred Macmurray) na. Dat betekent du3 spanningen. De bandiet blijkt tenslotte echt een bandiet en het wordt ons in recht- streekse en eerlijke taal duidelijk gemaakt. Zo duidelijk zelfs, dat ook de geliefde van Eddie er ook van overtuigd raakt. Op maandag 15 mei start voor de derde maal de Algemene Bedrijfs voetbal Competitie voor bedrijfs voetbalelftallen In Schiedam. Ook mi weer wordt gebruik gemaakt van voetbalvelden in sportpark Harga en van de terreinen Spleringshoek, Schietbaanstraat, a Het programma voor 15—23 mei luidt als volgt: maandag 15 mei SCFHoek en CZVHelios, beide op terreinen HBSS In Harga; RODA -WK terrein Spleringshoek, GRS— NIVA en MORAVAN—PTT op ter reinen Schietbaanstraat; dinsdag 15 mei Bingham—NWW Spieringshoek; PTT—ENKA en Hoek 2—Helios 2. Schiet baan straat; woensdag 17 mei: GPSScheffer, terrein GTB in Har ga: vrijdag 19 mei: Komeet—IPC en Fontyne—Mafa-Boys, terreinen HB SS; Dewitre—Hav. Bank. terrein Spieringshoek; Schrijver—HAM ter- rem Schietbaanstraat. (Advertentie t.M.) VOOR MODERNE SPORTIEVE HEREN OA. TWEKA ZWEMSHORTS vanaf 1750 ZWEMSLIPS vanaf 8.90 BADJASSEN vanaf 2950 De Herenmodezaak van Schiedam BROERSVEST 6 - TEL. 6 8206 NeU. Herv, Gemeente. Grote Kerk: 10 nur prol. dr, H. Jonker (Utrecht), 5 uur Us. A. Hoffman. Bethelkerk: 10 uur ds J. D. Smids. 5 uur ds. D. Broers (Am sterdam) (Opendeur Dienst). Opstan- dingskerk: 10 uur ds. -J. G. Jansen. 7 uur ds. J. Couvée cn ds. J. D. Smids (Oecum. Dienst) Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. H. W. Hemmes (H. Doop), 7 uur dr. L. J. Cazemirr. Ned. Herv. Geref. Evan#. Grote kerk: 10 uur prof. dr. H. Jonker (Utrecht). Gebouw Irene: 4 uur ds v. d. Berg (Veencndaal). Evang, Luth. Gemeente: IQ uur ds, A. K. v, d. Mey (Den Haag). Lutherse kerk: zaterdagavond 7.30 uur Oecum. Avondgebed. Ned. Prot. Bond. Westvest 92: 1050 uur os. J. A. Hebly. Oud-Ka tij. kerk: Dam 59: 10 uur H oog- Mis. Baptisten-gemeente. Lange Haven 59: 10 en 1 uur ds. R. Reilmg. Leger des Hells, Lange Haven 27: 10 uur Helligingssainenkomst en 750 uur Verlosslngssamenkomst. Gerrit Verboon- straat: 050 uur Openiuchtsamenkomst o.l.v. majoor en mevr. M. Souverein. Jehova's Getuigen. Voiksgebouw: 0 uur wachttorenstudie, onderwerp: „Do BÜhel en ons probleem hoe een. wereld ramp te overleven". Woensdag 7.30 uut dienxtvergadenng en theocratische be- «licningsschool. Chr. Geref kerk. Warande, hoek BK- Ican: 10 uur ds. M. Tanis (Barendrecht). 5 uur ds. M, Tanis. Geref. kerk. Oostcrkerk: 10 uur ds. J. Na wijn en 5 uur ds. W. A. Krijger. De Goede Haven: 10 uur ds. H. J. Heynen (Vlaardingen) en 5 uur ds. J. Lever (Vlaardingen), Jujianakerk: 10 uur ds. W. A. Krijger en 5 uur ds. H. J. Heynen. De Ark Kethel: 930 uur ds. M. J. Mulder (Vlaardingen) en 2.30 uur ds. J. Nawfjn, Kantine S.CJT.: 10 uur ds. J. Lever en 5 uur ds. J. Nawijn. Londen komen vc.nntwoordcn. Ge lukkig zijn de geblameerde chefs dan zo wijs, alles wal is gepas seerd, in de doofpot te stoppen. Een grotesk verhaal, zoals men ziet, waarin Alec Guiiuiess de hoofd rol voortreffelijk speelt. II« is de naieve handelaar in stofzuigers, die zich trouw, maar onbeholpen op het glibberige pad der spionage waagt, aangemoedigd door zUn dwaze con tactman, die d ior Noel Coward kos telijk wordt getypeerd. Dan zijn er nog Burl Ives, de vriend en verra- dr en Ernie Kovacs, het wrede hoofd van de Cubaanse veiligheidsdienst, terwijl Maureen O'Hara als secre taresse ord op zaken wil komen stellen. Dc 17e Kon. Wilhelmma-mars die door het Vendel Schiedam van de Oranje Garde op zaterdagmiddag 3 juni in Schiedam zal worden geor ganiseerd, zal in het teken staan van Suriname. Het is namelijk het stre ven van de marsleiding om de wan delaars bij de marg ook te interesse ren voor een bepaald deel van ons land of het Rijk en het volk» Deze „Surmame-tocht" wordt dan de eerste van een serie „Rijks-toch ten". Zo zal tussen binnenkomst van de groepen en de prijsuitreiking een Surinaams programma worden afge werkt met medewerking van het or kest en de dansgroep van de Suri naamse Jongeren Vereniging m Ne derland. terwijl de adviseur van de ze vereniging, mr. R, Mitrasingh een uiteenzetting over zijn land zal ge ven. fAduertentie I JVf Voeten en oksels fris door Parol-poeder Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt. Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval; G.G. en G.D., Tuinlaan 80. telefoon 6929G. Politie-alarmnummer 64606. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend; maaruag 19.09—20,30 uur, donderdag 9.30—12.30 uur, vrij dag 9.39—18.30 en 19.00—22.30 u., dinsdag 9.30—1650 en 19.1»—20.30 uur, woensdag 9.3012.30 uur, zaterdag 9.30—16.30 uur, 's zon dags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Pam, geopend maandag 19.00—21.00 u., woensdag 14.0017.00 en 19.00 21.00 uur, donderdag 10.0017,00 uur, vrijdag 14.00—17.00 en 19.00 21.00 uur, zaterdag 10.00—12.00 en 14.00—17.00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling: „Op het spoor van dc mens". Elke dag van 10,00 tot 17.00 uur, BIOSCOPEN Passage. 2, 4.15, 7, 9.35 uur; „Go naked in the world". Monopole 2 uur, (zondag 2 en 4.15 uur): „De beul van Springdale"; 7 en 9.15 uur: „Onze man in Havana". DIVERSEN Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Jonge Kracht. Lezing. Musis Sacrum, 8 uur; Pers, Ver. Baron. Irene, 8 uur: Koxfbaïver. Schiedam. Feestavond. Tivoli, 8 uur: Soc. Nieuwland, Dans avond. Arcade, 7,30 uur: NPV „De Trek vogels". Toneel- en dansavond. Sporifondsenbad, 7.30 uur: Kath. Jeugdbew. Zwemwedstrijden. DE Amerikaanse carrière van Gi na Lollobriglda heeft tot nu toe weinig winstpunten opgeleverd. Van haar natuurlijke temperament en vriendelijke pikanterie is niets te be speuren in „Go naked in the world", een eerste klas melodrama vol mis verstanden en pathos, geregisseerd door Ronald MacDougall. Gina Is Jn dit luidruchtige werk een trieste fa tale vrouw, die geheel te goeder trouw een zojuist uit de militaire dienst gekomen jongeman ongeluk kig maakt. En hem niet alleen. Want ook de toeschouwer zal zich niet hap py voelen met deze onwaarschijnlij ke geschiedenis van een tragische liefde in San Francisco. Nick; de jongeman wordt geïntro duceerd als een soort Don Juan, die de liefde in vele talen heeft beoefend. Maar voor de charmes van The Lollo bezwijkt lüj onmiddellijk, zonder te beseffen dat zij «én van de duurste en drukst beklante „call girls" van de stad is. Des te ongelooflijker ïs zijn naïviteit, omdat Anthony Fran- ciosa deze Nick in de moderne, ner veuze, kwasi-intelligente „Actors Stu. dio"-stijl speelt, die nogal slecht past bij dit soort domme verblinding. Ie dereen weet wat Nick met weet en als hij de waarheid omtrent zijn idool tenslotte verneemt, kent zijn woede en wanhoop geen grenzen. En toch heeft de vrouw hem op een af stand proberen te houden, zelfs wil len waarschuwen voor de gevaren van een geconsolideerde verhouding. Het is allemaal erg tragisch en droevig en er wordt nog een flink schepje bovenop gelegd in het ouder lijk huis van Nick, waar zijn vader, die een machtig aannemer is gewor- Te bevragen aan het Hoofdbu reau van Politie te Schiedam tussen 9-12.30 uur en 2-6 uur: schepje; ze gelring. Te bevragen bij de vinders: ben zinedop, F. v. d. Most, osterstraat 52 a; combinatietang, M. J. v. d. Berg, P. K. O. Laan. 106; fietstas, Zwanen burg, Vlaardingerdijk 341 a; porte monnee met inhoud, v. d, Graaf. Hobbemastraat 5a; portefeuille met inhoud, E. Plooy, v. Heuven Goed hartstraat 88; kinderportemonnee met inhoud. R. Huigen, Tuinlaan 32b; blauwe tas met inhoud, G. den Tuin der Paulus Potterstraat 17a; dames polshorloge, D. de Rouw, Lange Nieuwstraat 161 b; bedrag aan geld, P. Klein jan, Gr. Florisstraat 61; zil veren ring. W. Molendyk, Wingerd laan 6, Kethel; pasfoto's, N. v. Beek, Galileistraat 89a; stuk zink, S. Blauw Parallelweg 222b; padv'mdersriem mevr. Penning, Parkweg 190; 1 paar kinderschoenen, Scheffers, Dam 35; sjaal, A. v. pelt, de Meesterstraat 39; hulskoord, N. Klaassen, Populïe- renlaan 42, Kethel; trui. P. G. v. Pelt, Kersenlaan 15, Kethel; regenjas J. Ouwens, Ouddorpsestraat 7; pad- vindersmuts, Kruiskoek, Heinsius- straat 32; damesregenjas met hand schoenen. De Vogel, Broersveld 27; babymuts, Groeneweg, Burg. Hon- nerlage Gretelaan 09; dames hand schoen, A. de Jong, Numansdorpse- straat 15 b; plastic ceintuur, J. Voogd, Hogenbanweg 57; 1 paar ny- lonkousen, J. Voorend, v. Ostadelaan 37b; kinderpetje, T. Filius, Schiet baanstraat 70, Kethel: kettinkje met sleutels. Brandweerkazerne, Singel 81 a; 'ring met sleutel, H. Bijl, Dorpsstraat 23, Kethel; Lipssleutel, J. Molendijk, Zwartewaalsestraat21; ring met sleutels, H. J. v. d. Sanden v. d. Takstraat 50, Rotterdam; ball point v, d. Linden, Fr. Haversmidt- laan 37; bal H. v. d. Linden, Burg Verveenstraat 6, Kethel; prentenboek Hoordijk, St. Annazusterstraat 14; badminton-racket, C. Spermon. v, Ruijsdaellaan 48b; plastic bah mevr. Meijer, Burg v. Haarenlaan 852. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raad- PlDeeHoutnuyson Jr.. Swammerdamsin- gel 43. tel. 6851$. w W T. p. Nijenhuis. Burg, Knappcrt- laan 154, tel. 69880. Ch.tA, Poll. Tuinlaan 92, tel. 67856. Geopend Is Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. die ook gedurende de volgende week de nachtdienst zal waar nemen. den, schreeuwend en tierend 'n tiran niek bewind voert. Die vader, een onuitstaanbare Griekse patjepeeér (uitgebeeld door Ernest Borgnine) is tegelijk Nick's grote vnend en vij and; zó gaat dat in die gepassioneer de drama's. Gina maakt aan al deze vruchteloze heftigheid een einde door zich, in een schoon en zedig wit hemd gekleed, van een hoge rots in de baai van Acapuleo te storten. De competitiebegint aardig op te schieten. Schiedam is inmiddels uitgespeeld, maar Succes en O.D.L hebben nog wat wedstrijden voor de boeg. In theorie kunnen de blamvwitten nog met hun voorgan ger op de ranglijst, K.I.O.D., die 7 winstpunten heeft, gelijk komen, maar in de praktijk zal daar niets van terecht komen. Voor zondag staat namelijk de uitwedstrijd tegen Charlois op het programma en in die ontmoeting kunnen de .Rotter dammers kampioen worden. Aan een gelijk spel hebben ze al vol doende. Het is voor hen bovendien de laatste wedstrijd en daarin zullen ze zich niet laten verrassen. Voor onze dit jaar wel zeer falende stad genoten moet het een erezaak zijn zo goed mogelijk partij te geven. De positie van O.D.I. is ook nog verre van rooskleurig. Vrienden schaar 2 en D.V.O. sluiten de rij met 6 punten uit respectievelijk 15 en 16 wedstrijden, O.D.I. staat daar voor met 8 punten uit 14 wedstrij den. Relatief is deze positie heel wat gunstiger, maar veilig aller minst. Het bezoek aan lijstaanvoer der Bolnes, dat voor a.s. zaterdag op het programma staat, geeft weinig hoop op verbetering van de situatie. De Bolnessers 2Uilen wel zorgen dat ze de punten in eigen huis hou den. Verder staan op het programma Schiedam 2—-De Nationale, Actief 3 Succes 2 en. aspiranten WION b Schiedam c. Het lot van. SVDPtV, Ursus en Schiedam alsmede het lot van De mos kan in het komende weekeinde worden beslist. Van groot belang is de stryd om de titel in de eerste klas in de afdeling Rotterdam. De mos moet van Germinal winnen om naast Germinal te kunnen eindigen. Dan wordt een beslissingswedstrijd noodzakelijk. Zaterdagavond gaat Schiedam naar VEP. De zwartwlt- len kunnen zich nog slechts met winst redden en gezien een geringe stijging van de prestaties geloven w$ dat de aanhang van Schiedam nog enige hoop mag koesteren. BOSKOOPSFC cn Steeds Vol hardent/rsus zijn duels die de de gradatie van onze stadgenoten tot gevolg kruinen hebben indien SFC en Ursus zouden verliezen. Ook voor Martinit wordt dc com petitie deze week plots beëindigd of Martinit moet nog naast Cromvlict kunnen eindigen. Die mogelijkheid is groot doordat de competitxeleider een aantal wedstrijden heeft ingelast. Ze zuilen dc degradatiekandidaten Martinit en Cromvlict zondag Hun laatste wedstrijden spelen, hoewei dc programma's dit niet vermeldden. Cromvlict voetbalt tegen dc kam pioen 's-Gravenzande. Martinit ont vangt in het Volkspark Velo. De Schiedammers, kunnen winnen. Voor Excelsior'2ö is het gelukkig dat de stadgenoten eerst zondag te gen Vricndeschaar In' het veld moe ten. Nu Excels ior'20 la veiligheid is kan de Culemborgse club in Thur- lede geen oorlogsstemming meer ont ketenen. Het duel VOCHDS in Rotterdam moet ter afsluiting van de competitie winst voor DHS opleve ren. In Rotterdam strijdt Ursus voor de allerlaatste kans. Als de roodwit- tcn deze laatste wedstrijd winnen dienen de Schiedammers af te wach ten of zij onderaan de ranglijst nog naast concurrenten eindigen. SFC kan over het lot van SVDPW beslissen. De blauwzwarten zijn al veilig maar van belang is dat zij zondag in Boskoop van de club met die naam winnen omdat dan Boskoop en niet SVDPV? Cdat een punt meer heeft dan Boskoop) zal degraderen. Ook lu het komende weekeinde kunnen enerverende honkbalwed- strljden worden verwacht. Hoewel overgangsklassen SW sterk speelt is SVV nog puntloos. Zondagmiddag kan in Harga gewonnen worden van HFC-Haarlem, maar HFC—Haarlem dat al gewonnen heeft behoort niet tot de zwakke broeders. In het rayon Zuid-Holland kan Schiedam in Den Haag tegen Tjika- long 2 de derde overwinning in successie behalen, Zaterdag ontvangt SVV 3 het sterke VUC Thuis is Schiedam 2 favoriet tegen Feyen- oord. DRZ 2 en het Vlaardmgse Ondira kunnen de punten delen in Kethel. Zondagmorgen krijgt SW 2 het moeilijk bij ADO 2. Bij de vierde klassers zat DHS moeten buigen voor RFC 2. In Vlaardingen is DRZ kans hebber tegen VFC 2, Ncptunus 2— DHS 2 wordt beslist in het voordeel van de Rotterdammers. Vrijdagavond is in twee telefoon cellen, een in de Van Ostadelaan on een aan het Sint Liduinaplein, scha de toegebracht. Van beide telefoon toestellen werden de hoorns ver nield» Op de kruising Mgr. Nolenslaan- Parkweg kwam gistermiddag om 2.15 uur mevrouw N. v. d. B.-O met haar fiets te vallen. De val was het gevolg van het feit, dat een jon gen een stok tussen de spoken van liet wiel stak. De kwajongen is daarna snel weggelopen. De heer J. J. R. had zijn auto, die voor dc sloop was bestemd, in de Van Cleeffstroat geparkeerd. On bekende vandalen hebben het werk van de sloper gisteren al vast wat verlicht. Zij vernielden enkele on derdelen van de wagen. De totale schade bedroeg ongeveer vijftig gulden. Uiteraard zijn de gedachten van de SVDPW-ers bij het duel Boskoop SFC. DRZ'Dlndua heeft geen betekenis •neer, hoewel DRZ tegen het sterke Dindua in Kethel ongetwijfeld de competitie goed wil besluiten. Lagere elftallen: HION 2—Excel- sior'20/2; DHS 3Xerxes 3; Excel- sior'20/3De Mussehen 3; RDM 2— Schiedam 2; SVDPW 2— DHZ 4; DHS 4—VOC 4; Hiilesluis 4—Schie dam 4; Demos 2P ■'.tershoe'.c 3; Spartaan'20/6—Excelsioi 20/5; Excel- sior'20/7VDL 3; DHS 5Leonidas 5; Dirksland 3Exeelsicr"20/9,- SVDPW 5—Nado Vooruitgang 5; NRC 5—Martinit 5: LMO 5—SVDPW 6; SFC 6Aeolus 6; Slikkerveer 7 Excelsior*2O/10; Schiedamse Boys 3 Vxerpolders 2; Groen Witten 6—De mos 6. Zaterdag: PPSC 3—TOGR 3; Zwa luwen 6GSS 2; PPSC 4—WOR 3; Excelsior M 5—GSS 3; Vlaardingen 5—PPSC 5; Zwaluwen 10—HDSS 6; Hermes DVS al—CW a 1. Kans voor Demos De protest-commissie heeft aan Demos het protest over de wedstrijd DemosSaturnus toegestaan. De stand 1—1 wordt nu gewijzigd in 10 ten gunste van Demos; wel zul len er nu zeven minuten over ge speeld moeten worden. Hierdoor wordt de wedstrijd van zondag tegen Germinal zeer belangrijk. Wint De mos de >"°dstrijd, dan kfrneii beide rlubs op de eerste plaats en dan zal tr een besliKingswedstrijd moeten volgen. VLAARDINGEN DELFT In de zwemvier- kamp tussen VZC, DVZ uit Den Haag, het organiserende Raket en DWT uit Haarlem heeft VZC een duidelijke over winning behaald op de drie an dere deelnemers, die in de ge noemde volgorde eindigden. Op niet minder dan vijftien nummers van de achttien, die op het programma stonden, eindigde VZC als eerste. Arie Kalkman bereikte hefc fraai ste resultaat. Met forse slagen zwom hij op de 200 meter schoolslag naar een nieuw Club- en krlngrecord, dai ook reeds op zijn naam stond. Hij drukte het van 2MZ naar 2.43.4. Corrie Droppert verbeterde op rie 50 meter vlinderslag haar eigen club record met 1/10 sec,; haar tijd was 35.4. Zij raakte ook een ciubreeord kwijt, want Erna Goedenrond nam haar dat met 1.31.7 op de 50 m schoolslag meisjes af. Ben Arons (rugslag), Leo v. d. Windt (schoolslag), Arie Kalkman (vlinderslag) en Leo Don (vrij slag) hadden succes op de 4x100 meter wisselslag. Na een felle strijd tegen het uurwerk bezetten zij de eerste plaats in 4.54.1, hetgeen tevens een verbetering van het clubrecord bete kende. Chris Aartsen tikte praktisch zon der tegenstand op de 100 en 200 in vrije slag als eerste aan. Deze all round zwemmer kan het zeker onder goede leiding nog ver brengen, want hij bezit een gezonde wedstrijdmen taliteit. Uitsla ern 50 m vlinderslag dames: 1. Corrie Droppert 35.4, 2. Jenny Katte staart 36.7. JOO m ïugsUg heren; J. Ben Arons 1.12 8; 2. Chris Aartsen 1.14.4. 100 m vrije slag meisjes: 1. Laurens Rietveld 1.12 6: 2. Martha Stam 1.1S.6. 50 m schoolslag Jongens; geen V2C- ers onder de eerste twee. 100 m vrijslagr dames: 2. A. Verburg 1.17 9. ZOO m schoolslag hepen; 1. A. Kalkman 2.43,4; 3. L. v. d. Windt 2525. 50 m Tiigslag meisjes: j, lngrid Dus- seldorp 375; 2. Tlny Kalkman 39.7. 100 m vrije slag Jongens: 1. Chris Aartsen 1.065; 2. Cock van. Feit 1.10.1. 100 m schoolslag dames: 1. Erna Goe denrond 151.7. u 1(0 m vlinderslag heren: 2, Ane Kalk man 1.145. 50 m schoolslag meisjes: J. Erna Goe denrond 435 so m rugsl.tg Jongens: 1. Jan Ruisink 35.-. 10O m rngstag dames: l. Jenny Katte, staart 152.-: 2. lngrid Dusseldorp 152.1. 200 m vrije slag heren: 1. Chris Aart sen 252.-; 2. Leo Don 2575. 5x50 m schoolslag estafette meisjes: 1. VZC 3.44 6. 5v50 m vrije slag estafette jongens: 1, VZC 2.43 6. 5x50 m vrije slag estafette meisjes; l VZC 252. '1x100 tn wisselslag estafette heren: 1. VZC 454.1. Eindresultaat; t. VZC 2976,-; 2. DVZ 3240.6 3. Raket 3246.2 r 4. DWT 3248.-. H.t letterlijk in het water gevallen Paasschoolvoetbaltoernooi 2al ge deeltelijk op 24 mei worden gehoti- den, nadat het schoolkorfbaltoernooi, j zoals gebruikelijk en ook reeds door ons gemeld, op 23 mei op Zuidbuurt is verspeeld. Alleen afdeling d, de lagere scho len, van het schooïvoetbaltoemooi wordt gehouden. In verband met de lesroosters, examens en dergelijke, kunnen de oudere leerlingen (inge deeld in de afdelingen a, b en c) helaas niet meer van de partij zijn. De wedstrijden worden nu op één dag afgewerkt op alle terreinen van het sportcomplex Zuidbuurt, waar toe het oorspronkelijke programma van afdeling d ook moet worden gewijzigd. Voor dit evenement is nog een groot aantal scheidsrechters nodig. Een ieder, die in de gelegenheid is, zich hiervoor beschikbaar te stellen, wordt uitgenodigd zich te melden bij de secretaris van de Vlaard. Scheids rechters Vereniging, de heer K. van Oudheusden, Van Boïsotstraat 25, tel. 7727. Het was wel ccn beetje koud op zowel het Fortuna-terr 'in als op het VFC-veld, maar dat voelden de ruim 3000 kinderen van de openbare scho len blijkbaar niet meer, toen het ca baret Williams voor hen ging optre den. Acrobaten, clowns, rolschaats- kunstenaars en artiesten met andere capaciteiten hebben de talrijke kin derschare een prettig uurtje bezorgd. De propagandadag voor het open baar onderwijs werd 's avonds afge rond met een voetbalwedstrijd tus sen onderwijzers uit Vlaardingen en een Rotterdams team. De Rotterdam se leerkrachten waren sterker en wonnen dan ook verdiend met 20. Dat was zeker niet te wijten aan de vele jeugdige supporters van het Vlaardingse team, die hun meesters doorlopend krachtig hebbn aange vuurd, zelfs met spandoeken: zet 'm op Vlaardingen. Bij werkzaamheden aan boord van een schip in de Kon. Wilhelmi- nahaven geraakte de 58-jarige clas sificeerder F. B. uit Den Haag te wa- ter. Hij werd door mede-arbeiders weer aan boord gebracht en door de GGD naar het ziekenhuis vervoerd, alwaar hij is opgenomen. Na het laatste fluitsignaal in ds wedstrijd LekkerkerkDe Hollan-, diaan werden de Höllandianen door talrijke supporters gelukgewenst Het - gelijke spel Cl—1) bezorgde De Hol- landiaan het ene punt, dat het nodig had om definitief verzekerd te zijn van prolongatie van het derde klas- serschap. De ontmoeting stond niet op hoog peil. Het begin was fortuinlijk voor de Vlaardingers. Toen na drie minu ten spelen de spil van Lekkerkerk de bal lelijk miste, kon middenvoor Van Vliet rustig Van Vugt lanceren, die ongehinderd kan inschieten. Ge durende de eerste helft heeft De Hollandiaan nog tal van scorings^ij- pe kansen gehad, maar maakte daa"- van geen gebruik. Ook na de rust ging De Hollan diaan in de aanval, maar na vijf nü- nuten nam Lekkerkerk het heft in handen en is sterker gebleven. Ook de Lekkerkerkers kwamen echter niet verder dan één treffer, die in de negende minuut werd gescoord. Eerst stopte Meeldijk nog het harde schot van linksbuiten De Jong, maar toen dezelfde speler de terugsprin gende bal opving en weer inschoot, was Meeldijk een geslagen man. In de slotfase ging heel Lekkerkerk nog iu de aanval, maar met kunst en vliegwerk voorkwamen de Höl landianen een doelpunt. Naar wij vernemen, wordt maan dag begonnen met de omvangrijke restauratie van de woningcomplexen van Patrimonium aan de Markgraaf laan en omgeving. meer dan een half miljoen gulden) Het omvangrijke karwei van is bij de onderhands" aanbesteding opgedragen aan de firma "Wouden berg en Zonen, alhier. Woudenberg heeft de laatste we ken al voorbereidende werkzaamhe den uitgevoerd. Bij N.V. Havenbedrijf Vlaardia- gen-Oost werd woensdag de heer H. Verboon, baas in de afdeling scheeps bouw (nieuwbouw), gehuldigd in verband met zijn zilveren dienst)tï- bileum. De heer Verboon begon als ijzerwerker, werd later voorman en. is sedert 4 januari 1960 baas van de afdeling scheepsbouw. Namens de directie schilderde de heer E. Bongers, procuratiehouder, de snelle carrière van de jubilaris en overhandigde hem de gebruike lijke enveloppe met inhoud. Namens de bedrijfsleiding, het kantoorperso neel en de bazen sprak de heer M, Coenradi de gelukwensen uit en overhandigde hem een polshorloge en een standaardasbak. De heer A. v. d. Valk sprak namens de onder nemingsraad. Alle sprekers betrokken, de echt genote van baas Verboon eveneens in de hulde. Hijzelf sprak een pas send dankwoord. De weinige KNVB-wedstrüden hebben donderdag geen verrassingen gebracht. Onprettig is dc nederlaag van Martinit tegen Hoek van Hol land waardoor de positie van dc witroden heel moeilik wordt. Ook het gelijk* spel van Schiedam tegen Stolwijk is misschien geen winst meer omdat de afstand naar de concurrent te groot wordt. Bovendien slaagde DRZ er niet In helt felle Haastrecht te bedwingen waardoor de strfld in 4F nog gaat tussen Nieuwerkerk en Schiedam, DHS nam revanche op RCD. Fel heeft DRZ dc bezoekers be streden maar even fel streed Haas trecht terug omdat de gasten nog niet in veiligheid waren. Heel jam mer voor stadgenoot Schiedam kon DRZ niet winnen van Haastrecht Het werd overeenkomstig de verhou ding een gelijk spel 1—1. Reeds ha zeven minuten had DRZ de leiding. Uit een doorloopbal trapte de ach terspeler van Haastrecht mis waar door Piet Collee kon inschieten. In de 25e minuut kwam de gelijkma ker toen rechtsbuiten De Jong de bal over de Schiedamse achterhoe de naar het doel schoot. Henk Zon neveld had zijn plaats onder de pa len verlaten en de wind drukte de bal naar de touwen. Beide teams kwamen daarna voortdurend voor de doelen, maar de winnende goal bleef uit. DRZ speelde in de laatste twintig minuten met tien man om dat Piet Collee uitviel. Er stond nicu -r op het spel en dat was te bemerken aan het lage tempo en bovendien toonde de Schie damse aanvalslinie zich weinig schot, vaardig. Bij een snelle uitval van de gevaarlijke Dordtse linksbuiten, werd het prompt 01, waarna de midden voor van RCD er bij een doorbraak 02 van maakte. Hierna heeft DHS de uitvallen kunnen tegenhouden. In de 36e minupt verkleinde De Jager de achterstand. In de tweede helft was DHS iets meer in de aanval, maar het duurde tot de negentiende minuut voordat de gelijkmaker ont stond. Toen invaller-linksbuiten Van Haagen in duel was met de stopper- spil schoot deze een boogbal terug in eigen doeL (2—2). Zeven minuten later had De Jager met een prach tige solo de stand op 3—2 gebracht en vier minuten. later verrichtte De Jager de hattrick via een strafschop. Vlak voor het einde schoot de RCD- middenvoor een terugspeelbal langs doelman Burger (4—3). Steeds was Schiedam in de meer derheid maar dc zo begeerde doel punten bleven uit Daardoor kreeg Stolwijk het eerst een voorsprong. In de tweede helft echter had Schie dam meer succes. In de vijfde mi nuut kopte Jan van Naamen een hoekschop van Albert Dijksman fraai in. Tien minuten later echter had Schiedam weer een achterstand door dat de defensie de bal slecht weg werkte en de middenvoor kon in schieten. Bij de aanvang van het laatste kwartier ging Nico Huet er alleen van door, hij omspeelde vier man en keurig werd het 22. Schie dam kwam vlakbij de winst toen Van der Ven alleen voor de doelman stond maar hij miste. In een harde wedstrijd had Mar tinit donderdag tegen Hoek van Hol land voortdurend het overwicht maar het goede schot is uitgebleven. Heel ongelukkig verloor Martinit in de laatste minuut. Het bezoekende Hoek van Holland streed bijzonder fel waardoor Martinit slechts moei zaam de aanvallen kon opbouwen. In de tweede helft werd J. Nijs ver vangen door Dik Huisman. Met Mar tinit in de aanval kwam het einde niet echter voordat de voorwa artsen van HvH bü een uitval de verras sende en beslissende treffer haddon geplaatst. Op de kantoren van de belastingdienst te Schiedam, Vlaardingen en Maassluis kunnen jongens cn meisjes met M.U.L.Ö.-diploma worden geplaatst in administratieve functies. Na indienst treding worden zij in de gelegenheid gesteld de van Rijkswege gegeven kosteloze opleiding te volgen tot (maximum salaris 542,23 in le klasse standplaats) Een brochure over het werk, de sala riëring, de verdere promotiekansen, een vijfdaagse werkweek, vakantie-grati ficatie enz. wordt op verzoek toegezon den. Sollicitaties, verzoeken om inlichtingen of toezending van een brochure te richten aan: a. de inspecteur der belastingen te Schiedam, Lange Haven 67 Ctelef. 6 9011); b. de inspecteur der. belastingen, Westhavenkade 54,Vlaardingen (tel. 7141, ook voor Maassluis). M.U.L.O. LEERLINGEN UIT DE EXAMENKLASSEN KUNNEN ZICH THANS REEDS MELDEN. Nadere inlichtingen kunnen ook worden ven- kregen tijdens avondspreekuren (na telefoni sche afspraak), Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 6 80 21 Schiedam Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima atwerking, als nieuw terug, riet goedkoop ste adres: DUK, Groenendal IA i Broersveld pad) telefoon 6 70 28 (na 18 uur telefoon 8 67 89). Ledikanten hutledi kanten, kampeer bedden enz. Kom eens praten. Permanent wave ifelene permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet ƒ5.—; stroomloos 7 50. Op verte on van deze advertentie 1.— korting! Dames- en herenkapsalon .,Hélène", Rembrandtlaan 22, telefoon 67170. Radio en televisie Draagbare radio ƒ180 p. w. zonder vooruitbetaling. Een. zeer bijzondere aanbieding van Brundig is deze vol waardige draagbare transis- torradio voor slechts 118.—. Keuze uit 3 kleuren. Kroon Radio, Hoogstraat 37, telef. 6 2564, Schiedam. Schiedam- seweg 117 (bf] tramhalte), tel. 3 27 17 - 5 56 69, Rotter- dam-W. Beijeriandselaan 8, teL 7 3181. R'dam-Z. Fotografie Voox pasfoto s naar X. van Juuren, Hoogstraat 106, TeL 6 b7 20. In één dag gereed. "RolfUms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Auto's en motoren Te koop: Har ley Davidson, 750 cc, 21.000 km gelopen. T® bevragen; Lange Achterweg 14, Schiedam, teL 64935. - $0* *$i g S'i'v 1 ÏM Ni $t>) 'I im; SM •liil

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1