De Rank, resultaat van veel inspanning, geopend SVDPW en ook Ursus terug naar de afdeling Demos voor de poort van kampioenschap Zwemwedstrijden van Kath. Jeugdbeweging ff' „SCHAAP MET WEL TIEN POTEN" Niet zo lang wachten met volgende gemeenteeentrum AGEP^ DA Zwarte voetbal-dag Feestavond P.Y. Baron Actie van „Harpe Davids^ vond algemeen weerklank Duitse kinderen maken hun eigen poppenkastpoppen SCHIEDAM m Geen tentjes meer in Nieuwland Martinit-Vel o 2-1 VOC-DHS 2-2 VEP-Schiedam 1-2 Deense zeeman steelt uit auto NRC-SVDPW 5-2 Scheepspoetser rijdt met kuur-auto tegen lantaarnpaal DRZ-Dindua 3-6 Reserve-p olitïe VROUWELIJKE ADMINISTRATIEVE KRACHT WAAR DAT WIEL DRAAIT enige betrouwbare medewerkers Koeriersters 85 si li tfp m fis ff H ï!l SS Maandag 15 mei 1961 jaar bezig me: de restauratie van de grote kerk. Maar De Rank mocht er zijn, vond hy cn dat was ook de onverholen mening van ds. J. Cou- vcc. die namens de Gereformeerde Kerk sprak en ook wel zin had in zo'n gebouw. De heer Scherpenhui- zen, vertegenwoordiger van de Stich- Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaa- 5. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politic-alarmnummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend; maandag 19.0020.30 uur, donderdag 9.30—12.30 uur, vrij dag 9.30—16.30 en 19.00—22.30 u., dinsdag 9.3016.30 en 19.00—20.30 uur, woensdag 9.3012.30 uur, zaterdag 9.3010.30 uur, 's zon dags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag' 19 00—21.00 u., woensdag 14.00—17.00 en 1900— 21.00 uur, donderdag 10.00—17.00 uur, vrijdag 14.00—17.00 en 19.00 —21.00 uur, zaterdag 10.0012.00 en 14.00—17.00 uur. Bij de officiële opening zaterdag middag van het gemeenterentrum (rDe Rank" van dc Uerv. Gemeente te Kethel, is uit de woorden van de zeer vele sprekers wel één ding dui delijk geworden, n.l. dat de stichting van dit ranke gebouw wel zeer vee! voeten in de aarde heeft gehad cn dat er tientallen, jaren aan de plan nen daartoe is gedokterd. Maar ook dat die plannen alleen verwezenlijkt zijn kunnen worden door de entltou- van de kerkvoogdij symbolisch de sleutel van het gebouw van de archi tect in ontvangst nam. Vandaar dat ook ds. de Bruin de eer te beurt viel het gebouw officieel te mogen ope nen, „Ik ben dan ook de enige die die eer te beurt kan vallen, want ik ben de enige die er niets voor gegeven heeft", wuifde ds. de Bruin alle lof weg. Hij had grote bewondering voor de offervaardigheid van de Ke ring Maatschappelijk Werk Zuid- Stedelijk Museum: Tentoonstelling: UaIU.J J._ r, _J_ .T, Holland was, gezien de offervaardig- j held bij de oprichting, overtuigd dat het met de exploitatie bést zou lo pen. „En voor het volgende ge meente-centrum kan op mijn mede werking worden gerekend". Ds. Quartel sloot de lange ry van spre kers. Daarna konden de genodigden bij .,Op het spoor van de mens". Elke dag van 10 00 tot 17 00 uur, BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uui: „Go naked in the world". Monopole, 2 uur, „De beul van Spnngdale"; 7 en 9.15 uur: „On ze man in Havana". DIVERSEN de plechtigheid, die nog is opgeluis- j Musis Sacrum, 8 uur: Pers. Ver. Ge- siaste medewerking van de gemeen- i thelse gemeenschap, te-ledcn zelf. Geen wonder dan ook j T\„ „.^1 a-onrta ertnllnv pende eisen zijn gesteld aan dit ge- L/C uOv^CHCIC hllEiKH pende eisen z(jn gesteld aan dit ge bouw. „De Kethelarcn hebben wel duldelyk laten blijken dat z(j agra riërs zjjn", klaagde de heer J. van pelt, sprekende namens architect J. v, d, Vlls. „Zij wilden een schaap hebben, niet met vijf, maar wel met tien poten!" De bouw-plannen Zyn dan ook vaak {na langdurige be sprekingen) veranderd geworden, maar toch was de heer Van Pelt er (rots op dat aannemer fa. Hooghart en Zoon het gebouw in zes maanden (ongerekend vorst- en regen-verlet) hebben kunnen neerzetten. Alleen is de afwerking nog niet geheel gereed gekomen; doch dat neemt niet weg dat De Rank mr reeds aan z.jjn veelzijdig doel zal kunnen beant woorden. Na het welkomstwoord van ds. J. E. L. Brummelkamp, predikant to Kethel, heeft de heer K. H. Hooger- huis jr. als voorzitter van de Bouw commissie 'n overzicht gegeven over het tot stand komen van het gebouw. Hoe twintig jaar geleden de eerste plannen opkwamen, hoe ds. Quartel de eerste giften in ontvangst kon ne men, hoe na 1951 een bouwcommis sie (meerm, 'en gewijzigd van sa menstelling) het werk ter hand nam en ook hoe ontzaggelijk veel acties er gevoerd zijn om het nodige geld bijeen te brengen. Daarby kwam tot uiting dat het vooral ds. P. J. de Bruin, thans in Groningen gevestigd, de grote stuw kracht is geweest achter de plannen. „Onze startmotor", verklaarde de de heer P. Poot, die als voorzitten Advertentie LM.) Polyester vensterval, juist voor onze hardwerkende Rot terdamse huismoeders,,, zo ideaaf omdat Polyester vitrage, behalve veel solider dan welke vitrage ook... In 'n wip na ge wassen te zijn, zonder strijken weer voor de ramen kan. Morgen houden wij een speciale verkoop van deze polyester vensterval, een fijn geweven marquisette met ingewerkte ajourranden, 45 cm hoog, nor maal 2.25 per meter, nu voor nog géén een zsstig. niet strijken krimpt Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Polyester vensterval, 45 cm hoog. nu per meter voer terd door zaifg van mej. Hetty van j Pernis, begeleid door de heer A, Bot- ticher, het gebouw bezichtigen, waar bij gerant M. G. Kars jr. de eerste be zoekers ook de eerste koffie in het gebouw kon schenken. 's Avonds is in De Rank de eerste gemeente-avond gehouden, waarbij tal van voorwerpen, o.a. het meubi lair voor het liturgische deel van de kerkzaal aangeboden werden Ook het door de Kethelse kunstenaar Jaap de Raat vervaardigde plastiek aan de gevel van het gebouw, een ge schenk van de gezamenlijke jeugd organisaties. Zaterdagavond 20 mei wordt in De Rank het eerste to neelstuk opgevoerd door een Kethels gezelschap n.l. „Marja en de grie zel". Ds. P. J. de Bruin, nu predikant te Groningen, maar de grote stuw achter de plannen voor de houw van het gemeente-centrum „De Rank", viel de eer te beurt dat ge bouw officieel te openenDit deed hij door met een koord, het scherm van het podium weg te trekken, meentewerken. Bijeenkomst. Sursum Corda, 8 uur Wijk 4 N.H.G. Bijeenkomst. VolksEcbouw, 8 uur: Ned. Bond v. Vogelliefhebbers. Bijeenkomst, Het slot van dr- voetbalcompetitie is voor <le Schiedamse vierdeklassers een tragedie ge-.-orden. SVDPW degradeerde doordat SVDPW een voor sprong van een punt zag veranderen in een achterstand. Boskoop, dat onder SVDPW'stond, slaagde er in hel Schiedamse SFC te slaan. Dat was een grote tegenvaller, maar er zou nog niets gebeurd zijn, a'Js SVDPW er In Rotterdam in geslaagd was het niet sterke NRC op afstand te houden. Zowel SFC als SVDPW speelden echter heel zwak met ais gevolg dat SVDPW uit de vierde klas E naar de afdeïing Rotterdam verdwijnt. Ook Ursus gaat die weg, want in Rotterdam won Steeds Volharden met 4—2 van Ursus zodat de roodwitten de vierde klas C dienen te verlaten. „Maar ?net dit pebouic zijn jullie er nog mcl", stak meteen wethou der Th. I. L. v. d. Berg, sprekende namens het Schiedamse gemeentebe stuur. waarschuwend de vinger op. In 19SS zullen er in Kethel 1.200 nieittoe tooningen gereed en betrok ken zijn en ook deze mensen zullen behoefte hebben aan een gemeente- centrum. „Laat daar nu geen twintig jaar over heen gaan". Deze waar schuwing werd meteen overgenomen door ds. J. Spaling, voorzitter van dc centrale kerkeraad. maar vooral sprekend als predikant van de na buur-gemeente wijk Nieu-wland,. „Niet te lang afwachten, want oofc in Nïeuwland zijn we ten dele te laat gekomen". De heer Van Adrichem, vertegen woordiger van de Ver. van. Kerk voogdijen kon uit ervaring spreken over de moeilijkheden bij de bouw van zo'n gemeente-gebouw, want als 1 waardoor een sjjmbolische weergave kerkvoogd in Bnelte is hij at twintig I ban De Rank zichtbaar werd. Het publick en de artiesten had den zaterdagavond op de 2-jaar- lïjkse feestavond van de personeels vereniging van het aannemersbe drijf Baron iets gemeen. De stem ming in Musis Sacrum werd geken merkt door zowel het enthousiasme van het publiek als van de artiesten. En dit gemeenschappelijke enthou siasme heeft wel in grote mate tot het slagen van de avond meegewerkt. De voorzitter van dc vereniging de heer J. C. de Man, bracht in zijn openingswoord dank aan de relaties en medewerkers, die door hun daad werkelijke steun het feest hebben mogelijk gemaakt. AI direct werd er aan het begin sfeer geschapen door de conferencier Kenc van Vooren. Hjj kwam de zaal ln om aan enige dames snoepjes en aan enige heren sigaren en een bor reltjes uit te delen. Zo legde hy met een een sterke band tussen publiek en artiesten. Een band, die zo sterk was, dat hij gedurende de gehele voorstelling is blijven bestaan. Wij vermelden f zonder de ande ren te kort te willen doen, het optre den van Tine en Henk Booy, die met veel élan zeer aardige muziek uit hun accordeons haalden. Voor sen satie zorgden Les Szögi's. Een woord van lof verdient eveneens de pianist George Amelung, die voor de muzi kale omlijsting van het programma zorgde. Na de cabaretvoorstelling werd er met animo tot diep in de nacht ge danst op muziek van The Scottelli's o Lv. Jan Schotel. Meer dan achthonderd toeschou wers hebben gezien hoe Demos in sportpark Harga de deur naar de KNVB heeft opengeduwd. Het toe wijzen van het protest waardoor Demos weer in punten gelijk kon komen met leider Germinal heeft de stadgenoten zoveel stimulans ge geven dat Germinal werd overklast. Toch gaven de sterke Rotterdammers geducht party, omdat rij al aan een gelijk spet voldoende hadden om als eerste te eindigen. Telkens als De mos met fraaie combinaties langs dc sterke Rotterdammers was ge glipt kwam Germinal (waarin zes voetballers spelen, die vroeger in Xcrxes 2 uitkwamen!) weer terug en telkens was er de dreiging van het gelijke spel zodat dc vele toe schouwers (waaronder tal van func tionarissen uit het afdelingsbestuur) een goede en een spannende wed strijd zagen. In de „aanvang werd het spel te kort gehouden zodat de aanvallen konden worden gebroken De Rotter damse spil bad alle aandacht nodig om de manoeuvres van aanvallers Frey en Tetteroo te kunnen vol gen. In de 23e minuut lanceerde rechtshalf Henk Wahl middenvoor Nelis Tetteroo en het was 10. De mos hield Germinal tot na de rust op afstand en toen slaagde Tetteroo er zelfs in om in de dertiende' mi nuut de voorsprong te vergroten. De Rotterdammers sloegen fervent terug. Vier minuten later was de Met veel sympathie is dc actle- Jlarpe Davids by de Schiedamse burgerij ontvangen. Vele honderden pakken koffie en stroopwafels zyn zaterdagmiddag ten bate van het in strumentenfonds van het veertigja rige Harpe Davids verkocht. Helaas heeft de actie nog niet voldoende weerklank gevonden h(j de verte genwoordigers van de prot. chr. ver enigingen zodat vooral zaterdag veel gebrek was aan voldoende mede werkers. Daardoor zyn zaterdag nog "Iet alle wijken bezocht. Voor zaterdag 20 mei heeft het ac tiecomité grote plannen omdat dan de medewerking van de muziek korpsen van Gusto, Crescendo, St. Ambrosius, Oranje Garde, Harpe Da vids, het tamboerkorps van de pad vinders, het draaiorgel De Water poorter verzekerd is. Zaterdag wa ren nog met alle medewerkende groe pen beschikbaar en ook de assisten tie van particulieren bleef gering. In Kethel heeft ANIMO getoond hoe dit werk moet worden gedaan. In de fleurige costuums hebben de meisjes- cn Jongens-gymnasten vaardig de koffie cn stroopwafels huis aan huis te koop aangeboden. In Schicdam-Zuid waren de leden van Werkende Jeugd cn de scholie ren van de Christelijke Technische School op pad. Ook daar ondervond de actie veel weerklank. In Niéuw- land musiceerde Harpe Davids, maar de vele trappen hebben de tiental len verkopers tot zaterdagavondlaat in actie gehouden. In alle wijken (behalve in Kethel) zullen de groe pen a.s. zaterdagmiddag om half twee weer op p stand 21. Weer had Wahl de juiste pass langs dc Rotterdamse achter hoede gezonden en zuiver kwam Demos aan de winst, maar zonder zenuwen kwam Demos het laatste kwartier niet door. 'Drie min. voor het einde gleed aanvoerder M, Groenhorst een bal voor de voeten van een aanvaller weg. Strafschop besliste de scheidsrechter, 32, Toen zag Germinal de laatste kans. De Rotterdammers duwden de rood zwarten naar het strafschopgebied maar Demos hield kranig stand. Binnenkort zal Demos nog zeven minuten tegen Saturnus moeten spe len, indien ertun geen verande- rig (ten onguriste van Demos) in do stand l0 voor Demos komt wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein om het kampioen schap lussen Germinal en Demos noodzakelijk. Het voortreffelijke spel van de Schiedammers trok de aandacht van de officials. Spil Jaap Roelfzema zal woensdagavond deelnemen aan se lectiewedstrijden en ook zijn club makkers Henk Wahl en Nelis Tet teroo staan, genoteerd als kandida ten voor het Rotterdams elftal. De gemeentelijke Plantsoenen dienst heeft de beslissingen moeten nemen dat er op de speelweiden tussen de huizenblokken in.Nïeuw land voortaan geen tentjes meer op gebouwd mogen worden. Deze tent jes zijn veelal maar in elkaar ge flanst en worden dan met grote spij kers op stukken hout als haringen in de grond vastgemaakt. De kin deren nu laten deze haringen vaak zitten, met het gevolg dat van de grasmaaimachines de messen vaak breken. De gemeente heeft zo al voor honderd gulden schade aan de maaimachines gehad. De wakers op de speelplaatsen cn ook de poli tie zuil ennu het bouwen van tentjes gaan verbieden. Schiedam heeft nog even uitstel doordat Schiedam met 21 van VEP won maar niemand gelooft dat Nieuwerkerk nog zoveel punten zal verhezen dat Schiedam voor de vier de klas E behouden zal blijven. Wel een kans behoudt Martinit in 4 D. De Schiedammers wonnen na een moeilijke wedstrüd met 21. He laas won Cromvliet gemakkelijk van kampioen 's Gravenzande met 32 zodat Cromvliet en Martinit nu met 14 punten naast elkaar op de laatste plaats zijn geëindigd. Hier zal bin nenkort een beslissingswedstrijd op neutraal terrein moeten worden ge speeld. Al met al heeft de vrijwel laatste competitiedag byna geen vreugd, maar wel droefheid by SVDPW en Ursus (en ook bij SFC, dat niet kon winnen om de stad genoot te behouden) gebracht. Rechtshalf Dik Hoogenboom werd zondagmiddag in het Volkspark de held. In de laatste minuut draafde hij scherp naar binnen om zuiver in te schieten. Velo was geslagen met 2—1 en direct daarna klonk net eind signaal. Dat betekende dat Martinit de belangrijke slotwedstrijd gewon nen had, maar. al spoedig vertelden vrienden dat ook Cromvliet gewon nen heeft zodat een degradatieduel Martmit-Cromvliet aan de competi tie wordt toegevoegd. VELO heeft Martinit tot het laatste toe in de benauwdheid gejaagd. Al vroeg kon den de stadgenoten juichen toen W. Bos scoorde in de achtste minuut, maar helaas kon Velo vlot gelijk maken, doordat een bal zwak werd teruggespeeld uit de Schiedamse de fensie. Toen streed Velo voor de winst en Martinit had alle moeite de aanvallers te keren. Meer kansen voorde Schiedammers ontstonden in de tweede helft, beide teams ont plooiden aanvallen en het was Mar tinit dat zich met een laatste krachts inspanning in de laatste minuut nog in de KNVB hield Beide teams kwamen met inval lers m het veld, beide teamS had den weinig animo zich in de slot wedstrijd druk te willen maken. Het werd daardoor een genoeglijk par tijtje voetbal waarbij beide teams zich kansen schiepen, Aangezien er niets op 't spel stond kregen de ploe gen ook de kans het eigen spel te ontplooien en zo kreeg de strijd toch nog een goed aanzien. In de tiende minuut schoot de Rotterdam se middenvoor raak en twintig mi nuten later had zijn Schiedamse collega Gudde de stand in evenwicht gebracht. Ook in de tweede helft kwam VOC eerst aan de voorsprong toen de middenvoor in de twintig ste minuut een treffer plaatste maar DHS sloeg prompt terug en het was Guddc die voor de puntendeling zorgde in de 24e minuut. Zo bleef het ondanks enkele charges van de beide linies, Ex-doelman Jan van der Reep heeft Schiedam een overwinning be zorgd die mogelijk nog kostbaar kan Zaterdagavond werden in het Sportfondsenbad zwemwedstrijden gehouden van de Katholieke Jeugd beweging, district Delta. Aan deze wedstrijden namen deel: Benoit La- bregroep, Don Boscogroep cn St. Paulusgroep, alle uit Vlaardingen; St. Petrusgroep uit Brielle. En uit Schiedam de St. Chrïstophorusgroep, St. Fransiscusgroep, St. Hubertus- groep, Jongensstad, St. Lodewijk- groep, St. Paulusgroep en W. van Straatcn-clubs. Zoals bekend is in begin april een groep Duitse vluchtelingetjes bij Ne derlandse pleegouders ondergebracht. In Schiedam zün momenteel onge veer twintig van deze kinderen en zij hebben het wat naar hun zin. Dat konden we zaterdagmiddag constate ren, toen we een bezoek brachten aan „Ons Gebouw" van de Moderne Jeugdraad Schiedam. Daar ivaren vele kinderen bezig poppenkastpop pen te maken, waarbtf de lijmpot echt niet gespaard werd. Het ligt in de bedoeling om voor dat de kinderen op 10 juni weer naar Duitsland vertrekken, op 3 juni in het Volksgebouw een afscheids- middag te houden. En daar zal dan een poppenkastvoorstelling wor den gegeven met de poppen die de kinderen zelf hebben vervaardigd. De werkzaamheden vorderen al aardig. Zaterdag 28 april hebben de kinderen, w.o. ook een aantal Ne derlandse. al met veel toiletpapier, ijzerdraad en lijm prachtige en soms schrikaanjagende .koppen gefa briceerd. Zo'n gemene tronie moet snoep de overige lichaamsdelen van de poppen aan het in elkaar prutsen. Op veertien mei worden dan de kleertjes gemaakt. Dat de kinderen het naar hun zin hebben blykt niet alleen uit de gezel lige sfeer tijdens deze bijeenkom sten, maar nog meer uit de verklarin gen van sommigen, die eigenlijk he lemaal niet meer naar hun land van herkomst terug willen. Vannacht om half twee heeft de politie een man aangehouden die op de Grote Markt op verdachte wijze aan de daar geparkeerd staande au to's morrelde. Het bleek de 24-jarige Deense zeeman K. D. H. te zijn. Hij had een rijbewijs in zijn 2ak afkom stig uit de auto van de heer G. v. G. alsmede ook een rol isolatieband, een zonnebril en een doosje sigaren meestal volgens de maker de „Teu- I uit dezelfde auto afkomstig. Verder fel" voorstellen. werden grote krassen aangetroffen Zaterdagmiddag waren zij met veel i op de auto van de heer G. v. G. en plezier en onder het genot van wat I ook op die van de heer J. J. I Dat padvinders in het water ook I goede prestaties weten te boeken. werd zaterdag duidelijk gedemon- I streerd. De heer P. C. M, Schamlé, distnct-comm. VKJB, opende het zwemfeest. De wisselbeker voor de beste afdeling, beschikbaar gesteld door de burgemeester van Schiedam, mr. J. W, Peek, werd gewonnen door de Benoit Labregroep uit Vlaardin gen. De beste verkenner Anton v. d. Bosch mocht eveneens een fraaie beker in ontvangst nemen. De spor tiefste -welp was P. Schamlé, die voor deze eer een medaille in. ont vangst mocht nemen. De uitslagen waren: 25 m school slag 9 tot 12 jaar: Peter Schamlé 22,- sec.; 25 m vrije slag 9 tot 12 j.: Jan de Koning 17.6 sec.; 25 m school slag U tot 15 jaar: Henk Hoppel 17,1 sec.; 25 meter rugslag 9 tot 12 jaar: Michel Schotman 31,5 sec.; 50 m schoolslag 15 jaar en ouder: Anton v. d. Br>sch 16,3 sec.; 59 m vrije slag 15 jaar en ouder: Frans Dreissen 31 sec.; 25 meter rugslag 11 tot 15 jaar: Anton v. d. Bosch 18,3 sec.; 50 meter rugslag 15 jaar en ouder: Frans Dnessen 37,3 sec.; 25 meter hindermszwemmen 11-15 jaar: Paul v. d. Bosch 43,6 sec. en 25 meter hin- derniszwemmen 15 jaar en ouder: Frans Alberts 50,5 sec. De estafette 5x25 meter schoolslag werd gewonnen door de St. Fransis cusgroep in de tijd van 2 min. 36,5 sec. In de estafette 5x25 meter vrije slag was de St. Paulusgroep uit Vlaardingen favoriet; in de tijd van l min. 45,3 sec. legden zij beslag op de le prijs. In het programma was een korte pauze opgenomen. Tijdens deze pau ze werden door enkele leden van de Schiedamse Reddings Brigade een pantomime opgevoerd, genaamd „Redding vroeger ert nu". De toelich ting hierbij werd gegeven door de heer A. van Diest. Aan het slot van de avond dankte de heer Schamlé alle medewerkers voor het* slagen van dit zwemfeest cn reikte daarna de prijzen uit. worden als Nieuwerkerk de reste rende wedstrijden zal verliezen. Het zag er in de aanvang niet naar uit dat Schiedam de uitwedstrijd tegen VEP zou winnen. De gastheren speel den een lustig spelletje en hoewel Schiedam niet de minderewas kwam VEP toch met een mooi doel punt aan de voorsprong. Half spe ler Jaap Barendrecht gaf met een keihard schot van verre de zwart- witten na rust de nodige moed en Jan van. der Reep, ditmaal ftinge- gerende als linksbuiten, liet de Schiedammers juichen, toen hij een goede aanval uitstekend afrondde (1—2). Al te nerveus maar toch met vol doende enthousiasme startte SVDPW. Het was Bonefaas die in de tiende minuut de score opende waardoor de kansen van DPW gun stig leken. Fel kwam NRC echter cerug en de Schiedammers hadden toen met het goede verweer. Zo slecht speelden de stadgenoten dat de Rotterdammers in de vijftiende minuut naast SVDPW konden ko men, Het werd met een ver schot 2—1 en nog voor de rust was het 31. De 20-jarige Griekse zeeman D. S. P. is zaterdagmiddag om 3.15 uur in de Stadhouderslaan met een gehuur de auto tegen een lantaarnpaal op gereden, waardoor zowel de paal als de auto zwaar beschadigd werden. De jongeman, die aan boord poet ser is, had van de tweede stuurman die bij een Vlaardingse garage een auto had gehuurd, de opdracht gekre gen om die auto schoon te maken en op te poetsen. Van de gelegenheid heeft hij misbruik gemaakt om met de auto te gaan rijden, hoewel bij geen rijbewijs heeft vanwelk land dan ook. Door gebrek aan rijvaardigheid is hij toen tegen de lantaarnpaal opge botst. De doelpunten waren niet van kwa liteit maar bij DPW ontbrak het nodige zelfvertrouwen. Na rust voer de NRC de voorsprong op tot 51 en daarna kon Bonefaas nogmaals scoren. Voor SVDPW werden twee doelpunten wegens buitenspel afge keurd en bovendien liet SVDPW een strafschop onbenut. Met invallers voor Jan van 't Hot, Nico Komeyer en Piet Collee heeft DRZ er weinig van terecht gebracht. Reeds in het begin werden enkele verdedigingsfouten gemaakt waar door de Rotterdam. middenvoor driemaal kon scoren. De debutant Hans Altorf scoorde daarna voor DRZ. Uit een slechte uittrap van doelman Zonneveld werd het 1—4. Na rust verkleinde Joop Molendijk met een kopbal' de achterstand, maar Dmdua behield het overwicht, het werd 5—2 en hoewel Bouk Molendijk daarna nog doelpuntte was het toch Dindua dat met 3—6 de eer voor zich opeiste. Een wandelploeg van de reserve- politie te Schiedam heeft onder lei ding van brigadier C, van Veen, deelgenomen aan de tweede Prinses Beatrix-wandeltochten in Haarlem, waarvan de opbrengst bestemd is voor het Prinses Beatrix Poliofonds. De Schiedammers haalden een mooi succes want er werd «en eerste prijs gewonnen, waardoor de wisselbeker voor de tweede maal in het bezit is gekomen van Schiedam. Nog eenmaal winnen en de beker komt definitief in de Schiedamse pryskas. Ook is er nog em groeps- beker gewonnen. In en om Bad Groenoord worden de eerste diefstallen gemeld. Het 13- jarlge meisje M. J. Z. miste zaterdag haar armbandhorloge dat zy in de badtas had laten zitten. De heer K, F. deed aangifte van de vermissing van de fietsjes van zijn beide zoon tjes die onbeheerd in de buurt van het bad waren neergezet. GEBOREN: Niesje, d.v. P. Ver boon en N. Ritman; Linda, d.v. P. «T. C. Heyster en G. J, Bijl; Johannes F., z.v. J, Vink en C. F. A. van Dun; Ellen, d.v. A. J. H. Prasser en J. Lal- leman; Mana J. J., d.v. R. van der Laan en H. M. Eras; Jacqueline N., d.v. G. de Beauvesier Watson en M. H. Pijnacker; Aldo H.. z.v. W. L. Eisma en W. A. Reeser; Antonie, z.v. J. Dontje en H, Kooïjman; Hendriks A. M„ d.v. P. D. Joo55e en A. G. Zondag. OVERLEDEN: G. H. Hengst, 73 jr. Bij de Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst Schiedam kan geplaatst worden een liefst met enige kantoorervarmg. U.L.O.-diploma strekt tot aanbeveling. Salaris naar gelang van leeftijd en bekwaamheid. Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan de Directeur van de G.G. en G,D„ Tuinlaan 80. IN HUIS: rolvegers vanaf 14.95—29.75 j Elektr. koffiemolens 13.95—24.50 Elektr. strijkijzer 9.95—ƒ57.50 IN DE TUIN: Grasmachines ƒ36.50 Grasscharen 2.98 OP DE FIETS: Stuurtas 2.G0—ƒ11.75 1 Pakaftas ƒ5.95—ƒ24.50 iOOG STRAAT 69 - SCHIEDAM LENDERINK CO. N.V. Westerkade 20 - Schiedam zoekt voor de bediening van een af- vul-instaliatie en voor algemene werkzaamheden Schriftelijke of mondelinge sollicitaties wor den op korte termijn ingewacht. Huisdieren Goed tehuis gezocht voor zindelijk katertje, 2wa**t met 4 witte voetjes en bef. J. v. Tricht, De Wïldestraat 63. Te koop aangeboden Grijpt uw kans. Wij geven hoge inruïlwaarde voor uw oude fototoestel gedurende de week van de fotografie. Een fotoboek cadeau. Foto Van Vuuren. Hoogstraat 106, Schiedam. Telefoon 6 67 20. 48 ribcord en katoen prijs voor 7 jr; stijg, p.jr 30 ct ijifL I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1