Kloppenburg „Saldo Mortale" was zelfs geen kolder Winnaars wedstrijden Kon.dag en 5 mei VOETBAL: laatste loodjes maar zware Gouden modinettes verdelen één ton CAMERA INRUIL ACTIE Leden van Herv. Gem. Kethel zagen spokën Automobielen te on E in a jComcdic 1960' voor Kath. Kring Schoolkorfbal- Loernooi 1961 ^Rietstaps TENTEN SHOW Sporihuis TER BRAAK A Citroën Waldo - Garage Collectanten voor „Het Zonnehuis" GENEVE deze zaterdag herenmode-tip Tricot nylon shirts Burgerlijke Stand Ronde van Schiedam GOUDEN DAMESRINGEN 3Ü FOTO ARGUS PINKSTERDAGEN - F0T0DAGEN FOTO v. d. AREND Voor het eerst toneel in De Rank Vrijdag 19 mei 1961 cc- ~rt na vTVest- lektrt- "g van rna op er het -Hon- kregen eheime n hem spe cie die v scha- übbel- reizen e Hon- vat hij Ameri- Ameri- arvoor tingen, kaanse den. u' se po leggen s ver stallen, d-Lim- et de e jon- ereerd, gerold, en ge- zijn in fstallen ot. De nridit- politie hebben len bij aard- _enkle- sloegen -atelier geld amen. ipoiitie annes- gtsar- "derö". eboQW -zaken chtlng. naar |kooien "r ver vijf ing van .'te ge- t.ïn de ii recht- chtenis ig jaar, 'vertre- "soons- ïzün in estaties .muur ver een uze ge- woerd", ing en hebben et heet at niet zegt..." kamer!'' haar 'em zei: probéér uil na uis. Hij t u, en is, be- 1 me zo engen." te ver lang "aken?" ij moet om met "Pet hÜ en reis en naor been?" Maar issie, te "t, mijn 'andaari k hee» 'U: ze- bies een pakken g haar chten." *r liep. rvolgd? In plaata van het aangekondigde blijspel „Corsica" van Henri Bern stein hebben de leden, van de Katho- lieke Kring gisteravond in Passage theater van de niéuw-opgerichte To neelgroep „Comedie 1060" de klucht Saldo Morfalc" voorgeschoteld ge kregen, zulks in verband met ziekte van een van de mcdespelenden In „Corsica". Nu is de naam „Saldo Mortalc" een woorspclfng van auteur Dimltri Frenkel Frank op de dode lijke sprong, omdat het in 't stuk gaat om een frauderende boekhoud ster. Maar zo gezocht als deze woordspeling is, zo gezocht is ook het hele verhaal, zodat het uit eindelijk toch min of meer een sal to mor tale is geworden. Als het in de bedoeling van regis seur John Greter gelegen mocht heb- ben oxn van een dwaas onaanvaard baar verhaal een kolder-Uitvoering te geven, dan beeft hij toch wel de boot gemist. Daarvoor waren de figuren wel irreëel maar niet dwaas genoeg neergezet. Daarbij komt nog dat het decor van Marcuse voor dit in vele taferelen verknipte verhaal, bestaan. 'de.Uit wisselend belichte zet-stukken ook niet ideaal bleek. De vier spelers hebben kennelijk niet goed raad geweten met dit ver haal, hoewel er. persoonlijk geen "slechte prestaties zijn geleverd. Dit geldt zelfs voor zo'n bekende actrice als Rie Gilhuys. en voor Ton Kuyl. Winifred Bosboom was echter ge heel op haar plaats als het leeghoof dige, avontuurtjes zoekende kantoor meisje, terwijl piek Scheffer de bes- te prestaties leverde in zijn dertien Voor het schoolkorf bal toernooi, dat dinsdag 23 mei wordt gehouden op de sportvelden van de verenigingen Hermes-DVS en Ursus in het Sport park Harga hebben negen twaalftal len meer ingeschreven dan vorig jaar. Toen bedroeg het aantal 34 te gen nu 43. Van het voortgezet lager onderwijs dingen 17 twaalftallen, waaronder combinaties van de huishoud- en technische scholen, mee naar de prij zen en 26 van het lager onderwijs. De leiders van de Schiedamse korf balverenigingen zijn al weken bezig de speelsters en spelrs van de lagere scholen te trainen en gezien de kleine rollen, daarbij de kolder nog krachtsverhoudingen belooft het een het dichtst naderende. spannend sportevenment te worden. (Advertentie T.M.) L schoemem BROERSVEST 12 Men let er op U ook De sfeer in de Amstelbron was donderdagavond beslist gezellig te noemen., Tijdens een zeer druk be zochte bijeenkomst werden hier prij zen van de vele op Koninginnedag en 5 mei gehouden evenementen uit gereikt. Natuurlijk waren er vele kinderen aanwezig, die prijzen had den ^gewonnen In de verschillende kinderspelen. Maar daarnaast waren eveneens de winnaars van öe op 29 april ge houden lampionoptocht, de schiet wedstrijden van Koninginnedag, de (Advertentie 1M.) MUSIS SACRUM Vrijdag en zaterdag van 6.30 tot 10.30 uur (Advertentie 1. hl.) OFFICIAL AGENT voor Schiedam Vlaardingen Maassluis Hoek van Holland SINGEL 41-45 Telef, 646 50 - Schiedam speurtocht voor de Schiedamse jeugd cn de lichtstoet voor verenigingen en bet groot- en kleinbedrijf» beide op 5 mei georganiseerd, te gast bij de Vereniging voor Nationale Feest- en Gedenkdagen. De winnaars van de speurtocht waren: Aad v. d. Hoeven, Rietje Nelis, Thea Kuyer, Ineke Kuyer, Nel lie v. d. Klink, Martien Boks, Han- neke Drenth, Johnny van Doesburg, Mayonie van 't Hof, Joke van Marle, Joop Suttorp, Paul Suttorp, Anneke Ubbink, Ineke Clarijs, Henny v. d. Laan, Befje Heijneman, Arenda van Oosten, Irene ïïazewindus, Johnny Meijvogel, Freek Buddenberg, Jopie de Koning, Ellie Korenaar, Theo de Koning, Rietje van Veen en Theo van Lessen, Bij de lampionoptocht werden de prijzen in ontvangst genomen door; Verenigingen: le prijs DOK; 2e prijs Het Sïngelkwarüer; 3e prijs THOR; 4e prijs DVO (Wandelsportvereni ging). Particulieren: 2e prijs Sportcen trum Hulsker; 3e prijs Rood-wit- blauw-wagentje (naam onbekend; meldt zich wel) Bij de lichtstoet kregen. <le num mers één een fraaie wisselbeker van de directie van de NV HAV-Bank. De winnaars waren: Grootbedrijf: le prijs Wilton-Fijenoord NV; 2e prijs Garage Kalfsbeek; 3e prijs Distilleer derij Rijnbende NV. Middenstand- en Kleinbedrijf: le prijs Sporthuis Ter Braak; 2e prijs Drukkerij Rosman; 3e prijs A. J. Jan- se NV; 4e prijs Eurotax NV. Verenigingen: le prijs DOK; 2c prijs De Zonnebloem; 3e prijs Het Singelkwarüer. Prijs voor de meest originele in zending: Penning Geurts. Bij de schietwedstrijden verover de H, Ruseier het kampioenschap van Schiedam met 44 punten en kon de beker in ontvangst nemen. Bij öe wedstrijden vrije baan gingen de prijzen naar: 1. P. Baars (Rotter dam) met 45 punten; 2. J. v. Woere- kom 45 pnt.; 3. C. Habermehl 45 pnt.; 4. H. Ruseier 44 pnt.; 5. H. JDegeling 43 pnt.; 6. P. Baars cn P. Uhlenkop 42 pnt.; 7. C. van Maurik 41 pnt. en 8. J. de Groot, Vlasblom, J. v. Woe- rekom, P. Uhlenkop en K. v. Har- tingsveldt met 40 pnt. (Advertentie LM.) Morgen iiggen er honderden paren Simplex Nylon dames- handschoenen voor U klaar. Géén goedkope handschoenen voor onze klanten dfe er even goed' tip-top uit willen zien.! Neen, morgen koopt U de veel geadverteerde Nylon Simplex handschoenen van 3.25 per paar. voor nog géén twee gulden. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G.: én G.D., Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnuxnmer 64666.. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend» maandag 19.06—20.30 uur, donderdag 9.30—12.30 uur, vrij dag 9.30—18.30 en 19.00—22.30 u.. dinsdag 9.30—16.30 en 19.00—20.30 uur, woensdag 9.30—12.30 i zaterdag 9.30—18.30 uur, 's zon dags gesloten. RJf. Leeszaal en Bibliotheek, Dam» geopend maandag 19,00—21.00 U.. woensdag 14.00—17.00 en 19.00— 21.00 uur, donderdag 10.00—17.00 uur, vrijdag 14,00—17.00 en 19.00 2L00 uur zaterdag 10.00—12100 en 14.00—17,00 uur; Stedelijk Museum: Tentoonstelling: „Op het spoor van de mens" Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur, BIOSCOPEN Passage, 2 uur cn 8.15 uur: „Hanni bal". Monopole, 2 uur: „2orro, het teken aan de wand"; 7 en 9.15 uur; „Europa bjj nacht". DIVERSEN Wijkcentrum, 8 uur; HBS-ver. „On der Ons". Bijeenkomst. .Musis;Sacrum, B uur: Personeelsver. GTB. Feestavond. Irene, 8 uur: Reserve-Politie. Feest avond. De Rank, 8 uur: Toneelgroep Herv. Gem. Kethel. Toneel. Voor de collecte van de vereni ging „Het Zonnehuis" op zaterdag 20 mei kunnen zich nog enkele .col lectanten opgeven. Zij kunnen zich meiden bij de organisatie op de Lan ge Haven 73 op 19 mei van 7 tot 8.30 uur en op 20 mei na 's ochtends 10 uur. (Advertentie LAL) De spanning blijft in de voetbal competitie voor de Schiedammers ondanks bet feit dat het programma aanzienlijk kleiner wordt. Voor ecu aantal teams staan nu de belangrijke beslissingswedstrijden op neutraal terrein op het programma. Beslist zal wordenof Excelsior '20 tweede klasser blijft. De zwartwittcn zijn zo onvoorzichtig geweest om Vrien denschaar alsnog naast zich te laten komen en nu zal maandag op neu traal terrein te Slledrccht moeten worden uitgemaakt wie naar de der- de klasse degradeert. "Wij vrezen dat ook ditmaal Vriendenschaar liet meesto uithoudingsvermogen zal to nen. Dan gaat Martinit een al even enerverende wedstrijd tegemoet op het terrein van EEC in Delft. Mar tinit en Cromvlüet zijn naast elkaar onderaan 4 D geëindigd. Hoewel Martinit een zware strijd zal dienen te leveren geloven wij dat onze stadgenoten voldoende kaliber heb ben om Cromvliet te slaan waardoor Martinit voor de vierde Idas behou den blijft. (Advertentie ZJVfJ 1000/0 «""'lerende ny,or) absolutie niet arljken zftijd correct vuiJwerend Truon-faoord t Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van een grote partij Nylon Simplex dames- handschoenen, In alle maten en de kleuren licht-beige, gebroken wit en wit, nu per paar ■m De kampioen-schutter van Schiedam H, Ruseier mét zijn beker. Het Sport-Centrum Schiedam van Reinier Hulsker heeft gisteravond bezoek gekregen van een aantal Oos tenrijkse judoka's uit Innsbruck, die hier enkele technieken hebben ge demonstreerd en ook met de Schie damse judoka's hébben geoefend. Rei nier Hulsker bood de coach van de Oostenrijkers een judo-beeldje aan en kon zelf een vaantje in ontvangst nemen. De team-ontmoeting is overigens een grote nederlaag geworden voor SCS. Van Beek (gele band)liep te gen Kronhofer in een goed. zittende verwurgirig; Nieuwstraten (oranje band) moest de meerdere erkennen inNeumilller die een houdgreep goed aanlegde: Mocdt nam te veel risico en eindigde in ecn houdgreep; terwijl Boesscho'.en hoog ever ging in een schouderworp. Alleen Stoker redde de eer, notabenc tegen de kampioen van Tirol, cen_ beslissing van de scbeidsrechter.eindigde in zijn voordeel. In de vierde k)~, C neemt Ursus afscheid van. de KNVB met de uit wedstrijd tegen Quick Steps. Met Schiedam is het een vreemde zaak. De standenlijsten. hebben nogal ver warring gebracht. Officieel is het nog steeds zo dat Schiedam twee punten achterstand heeft. Als Schie dam zaterdagavond om vijf uur in sportpark Harga zou winnen van VEP heeft Schiedam nog kans om aan degradatie te ontsnappen. De kans is wel zeer gering omdat Nieu» werkerk dan ook dient 'te verliezen waardoor een beslissingswedstrijd mogelijk zou worden, Demos speelt maandagmorgen oro half twaalf zeven minuten, de reste rende minuten, die na het protest in de match Demos—Saturnus zijn komen te vervallen. De roodzwarten mogen wel zeer op hun tellen pas sen omdat Saturnus alsnog zal po gen wijziging te brengen in de 10 stand dn het voordeel van Demos) cn dat zou betekenen dat Demos dan van de eerste plaats gestoten wordt. Als de stand ongewijzigd blijft of Demos zou de winst ver groten dan volgt op zondag 28 mei de beslissingswedstrijd om het kam pioenschap legen Germinal op neu traal terrein. Om het kampioenschap van de re serve tweede klas speelt op het neu trale terrein van The Rising Hope het derde team van SFC tegen EDS Voor degradatie naar de reserve derde klas speelt in de; res. 2e klas vooraf op het terrein van TRH het derde team van DRZ tegen Aeolus 3. De overige: .Spartaan '20/2—DHS 4; SW 11—Excelsior R 11; RKWIK 5Excelsior '20/9; Overmaas 10— Hermes DVS 10; Transvalia 3 SVDPW 5; TOGB 5—Demos 5; Ex celsior '20/8VFC 6. Zaterdag: In de uitwedstrijd tegen Egelantier Boys staan voor GSS geen belangen meer op het spel. De stadgenoten zullen al met een gelijk spel tevreden zijn: Verder: PPSC 4 Rhoort 3: Vlaardingen 4GSS 3; PPSC -6—Excelsior M 7; ADO al— SW al. (Advertentie I.MJ SHELTER eenStijlvolle regenjas in de nieuwste modekleuren o.a donkerblauw en Oxblood van 69.— af. In Terlenka 98.— GEBOREN: Johannes A. C„ dv C. L. G. Luijsterburg en E. A. M, van Lint; Maartje A.» dv kt van der Mark en C. M. Hoorman; Robert H., zv H. J. Luesken en J. M. Lakerveld. ONDERTROUWD; A. Bergkotte, 24 jr en PI M. Molenaar, 22 jr; N. Broes- terhuizen, 27 jr èn M. H. Meinster, 18 jr; A. van Dijk, 23 jr en. C. Herlaar, 21 jr; W. den Held, 22 jr. en M. M. Daalmejjer, 21 jr; V. G. van Hoek, 35 jr en M. A. Sluijter, 39 jr; J. B. Kem- pers, 38 jr en W. A. van Vliet, 25 jr; J. van Klink, 24 jr en J. H. J. "Wille- brand, 18 jr; G. F. Knijf, 24 jr én L. J. Schenau, 21 jr; A. van Ooijen, 23 jr en A. van der Burg, 23 jr; D. A Paal vast, 26 jr en W. J. van Pelt, 23 jr; T. M. de Redelijkheid, 26 jr en J. H. Sprong, 20 jr; A. Schuitemaker, 22 jr en P. A. van Harmeien, 21 jr; D. W. Slootweg, 24 jr en H. van der Gaag, 23 jr; J. C. Tanis, 23 jr en G. N. Blaauw, 22 jr; F. JV Timmermans, 31 jr en E. J. M. Schoevenaars, 30 jr; ,F. Timmermans, 36 jr en E. P. J. Visser, 25 jr; T. Vxoraans, 21 jr en W. Har- reman, 21 jr; N, de Winter, 26 jr en P. A. Spruijt, 25 jr. GEHUWD: W. J. Michon, 26 jr en J. N. de Jong, 24 jr; J. Meulslee, 20 jr E. van Kijk, 24 jr; A. de Waard, 31 jr cn A. A.,de Vogel, 25 jr; J. Reurïch, 24 jr en C. A. Zwep. 24 jr; W. Ripbagen, 24 jr en J. in 't Veld, 20 jr; H. F. Jung, 23 jr en J. A. H. van der Waai, 22 jr; P. B. Beenker, 67 jr en. G. J. Borsboom, 66 jr; T. J. Bastian, 23 jr en T. Ouweling, 21 jr; A. Lagendijk, 67 jr en A. Visser, 56 jr; A. M. van Wijngaarden, 25 jr en. P. Westerveld, 23 jr; R. IL. van der 'Schaft, 28 jr en D. C. Pelupessy, 35 jr; P. G, Levering, 28 jr en T. P. M. Boom, 31 jr; J. H. Brockhus, 27 jr en A. C. van Klink, 25 jr; W. F. de Vette, 22 jr cn J. L. P. v. Raaij, 24 jr. OVERLEDEN: A. van den Berg, 63 jaar. Dit jaar wordt er weer in het ka der van „Jeugd Jolijt" èen „Ronde van Schiedam." gereden. Op toerfiet sen mogen jongens van 22- t/m 16 jaar deelnemen om in ploegverband 5 avonden door Schiedam te fietsen om de oranje trui ie bemachtigen. Er zijn vele prijzen beischikbaar zodat er voor -de matige rijder ook een kans bestaat om iets te winnen. Man kan zich opgeven bij de heren: Breuze, v. Kamebeekstraat 54, tel. 65201; Lepolder. Ampèrestraat 31; De Groot, Perenlaan 12, Kethel, telefoon 64243; Heus, Uw. Maasstraat 128 en clubhuis St. Joris, Doele, Doelenplein teL 68338. Woensdag 31 mei worden de ploe gen ingedeeld om 7.30 uur in 't club huis. (Advertentie IJVLj Vanaf ƒ27.50 een geheel nieuwe colleetit Verfgnde vormgeving. Vele nieuwe modellen in antieke en moderne zet ting.^;;iV: Gezet met édel en. half edelstenen met certifi- caat van echtheid en. in- toressante beschrijving van de betreffende steen., luwelier horloger 'rotterdamïedijk26S schiedam (Advertentie LM. .inlichtingen hij uwfotohandelaar ORANJESTRAAT 9 Telefoon 6 64 31 - Schiedam (Advertentie LM.) PANTALON? De Broekenspecïalist HOOGSTRAAT 86 TELEF. 6 89 81 (Advertentie .LM.-} HOOGSTE. 174 SCHIEDAM De jongedames op bijgaande foto hebben wel alle reden oin zo vrolijk te juichen! Want het zijn de modi nettes van het Uonfeclieatelier Gazan N.V. te Schiedam die, zoals we reeds gemeld hebben, tezamen ccn hoofd prijs van 'n ton uit de loterij hebben getrokken. Er hadden elgenlyk vijf tien modinettes cn vijf lieren op de plaats moeten slaan, maar niet allen waren in de gelegenheid om voor onze fotograaf tc poseren. 2ü vormen onder leiding van mevr. P. J. v Bijl-v. d. Klift (hurkend tweede van rechts) ecn van de twee „loterij- clubjes" van Gazan en leveren al drie jaar lang elke week 30 cent per per soon in om zo mee te kunnen spelen in de loterij. Het is overigens niet de eerste keer dat er een prijs valt bij de Gazan-clubs, maar dat was maar een duizendje of een „eigen geldje." „Dit keer moesten we echter geluk hebben," vertelde ons mevr. Van der Bijl, „want dat stond in mijn horo scoop." Het leek er aanvankelijk niet veel op want het eerste van de twee hele loten was een niet. Maar toen kwam dinsdag de klap - een ton!" Tezamen met de heer Brouwer uit Rotterdam, die het lot verkocht heeft, is mevr. v. d. Bijl gisteren het geld in Den Haag gaan halen en dat ligt nu veilig in de brandkast ruim vierduizend guldén voor elk lid van het clubje. Zij hebben alle al eesi bestemming gevonden. Mevr, van der Bijl is maar meteen voor goede fee gaan spelen voor haar getrouw de kinderen. Monteur Keus, die bin nenkort vader wordt zal de baby erg mooi kunnen inhalen err een andere mannelijke winnaar denkt aari* een scooter. De meisjes zelf denken meer aan verbetering van de woning, een kampeer-uitrusting, reisjes maken, enz. Maar de beste bestemming is toch .wel gevonden door mej. Anna Dörda (staande derde van rechts) een Hongaarse die drie jaar in Schie dam woont: zij laat haar moeder uit Hongarije overkomen. De leden van de andere loterij-, club in het bedrijf zitten er wel wat 'naast, doch ook niet helemaal: daar werd het;,.'n eigen geldje." (Aduerteiuïe IM.i Koopt nu nog een Camera Ruime sortering HOOGSTRAAT 91 Zie de etalage (Advertentie LM.) AGENT OFFICIEEL Het fs geen pretje om erfgename in een groot landgoed tc zü". en wanneer men liet met een bijbeho rend kasteel heeft geërfd, bedreigd te worden door spoken. Hiervan kun nen de zeer vele aanwezigen, die donderdagavond in het prachtig nieu we gebouw „De Rank" in Kethel het toneelstuk „Maja en de Griezel" gezien hebben getuigen. Deze thril ler, waarin dc spanning soms.hoog oplaaide, werd aannemelijk gespeeld door de toneelgroep van de Ned. Herv. Gcm. Kethel; Maja is het nichtje van een land bezitter. Zij erft na zijn dood bijna alle bezittingen. In het testament is echter een vreemde bepaling opge nomen. Maja moet gedurende, een bepaalde tijd op het kasteel blijven wonen. Komt zij deze bepaling niet dan komt de erfenis aan een. ander familielid, dat in een verze geld toevoegsel aan het testament is genoemd. Niemand weet düs wie dat zal zijn. Enige personen denken er een slaatje uit te kunnen slaan. Zij gaan voor spook spelen,,want die komen natuurlijk op een. oud kasteel voor. Wij kunnen hier niet de juiste plot van het verhaal vertellen, omdat vanavond het stuk nogmaals opge voerd wordt. De toeschouwers zou-, den dan niet de spanning kunnen meemaken, die ons tijdens de zeer goede voorstelling, Is bekropen. In het stuk maakt men kennis, met Maja en. verder enige fami lieleden. Voorts, zijn er een chara- tan-achtige notaris, een dienstmeis je, een butler, een huishoudster met haar geestelijk gestoorde zoon en een secretaresse. Het moet de schrijver van het stuk, Hans Gelria, al een verdienste wor den aangerekend, dat hij de ver- denking suk voor stnk op één van deze figuren weet te laten vallen. Het aantrekkelijke in deze story was eveneens de goede dosis humor, die .de spanning afwisselde. .Het spel van de gehele groep en dat was voor een groot deel aan de regisseur Ad Sormeveldte danken, had een behoorlijk niveau. Naast het goede spel van de anderen ex celleerde 'toch vooral wel Trudi Hoogslag-de Keyzer, die een ver rukkelijke freule op dé planken zet te. En. verder nog Eef van Brakel als rentenier met zijn secretaresse, gespeeld door Maap Rodenburg-Poot en Leen Dijkshoorn als auteur. V Ook souffleuse Bep Nooteboom- Poot deed zichtbaar haar best! (Advertentie i.MJ - ^uideniT PRIJZEN OMLAAG Het is toch de trots van Iedere Moeder daE haar dochters er akijd en onder alle omstandig- heden knap uitzien. - Ook de moderne baby-dol Is (want van de zomer gaan ze toch ook met vacsntiej horen hierbij. Morgen; begint er een: speciale verkoop van baby-dolls, voor de leeftijden van vier tot dertien jaar. v'- Leuke meisjes baby-do lis van prima cloqué, snel gewassen, riet strijken, wit fond met een levendig gekieurdènop. Y» 8-10 ir Zaterdagmorgen om 9 uur be gin t deyerkoo p van d èiè meisj e baby-dolis in de klétiren blauwe' rose of aqua," voor een prijs die -U geen tweede keer kunt ver wachten. •1;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1