JEUGD BOUWT IJVERIG AAN EEN EIGEN DORP SVV haalt eerste zege op HCK 2 SOLEX-0*0 Schoolkorfbalstrijd had prettig verloop Aanstelling van een school-psycholoog ODI kansloos tegen kandidaat GKV op teders lipï Perceel voor premie-bouw Huurverlaging voor deel van Parallelweg-woningen Drukte achter het Martinil-terrein Inbraak in een bouwkeet Rehoboth-ulo klopt Willem de Zwijger-ulo HONKBAL «SP Niet alleen voor LOM-school Aanrijding Filiaal Bibl. St. Lidmna in Nieuwland-oost Avondvierdaagse in Schiedam Burgerlijke Stand SCHIEDAM Koeriersters ADMINISTRATIEVE KRACHT (vr.) Knpiioiit itnb Woensdag 24 mei 1961 In de omgeving van het Martlnlt- terreln klonk gisteren een hartstoch telijk getimmer tussen de groene bo men. Het doordringend geluid deed aanvankelijk Vermoeden dat er een reusachtig aantal spechten in de bo men zat te hameren. De vele nieuws gierigen die op het rumoer afkwa men. kwamen echter al gauw tot de ontdekking, dat op het gebied achter het Martinlt-terrein, grenzend aan de WestfrankelandsedUk de lieve jeugd was begonnen met het in elkaar zet ten van het Jeugddorp. En de jon gens en meisjes sloegen met kenne lijk veel plezier een groot aantal spijkers en draadnagels in het aan gevoerde hout. Het jeugddorp wordt geheel en al door de jeugd zelf ontworpen en ge bouwd. Dit plan van de hoofdleider van de „St. Joris Doele", dat in sa menwerking met het „St. Franciscus Liefdewerk" wordt uitgevoerd, bleek al op de eerste dag een welkome vrijetijdsbesteding voor de school jeugd te zijn. Gistermorgen zaten de kinderen al te popelen om te kunnen beginnen en toen 's morgens dan ook de eerste wagens het materiaal aan voerden, waren die in een Dgenbiik leeggeplunderd. Direct maakten de kinderen na kortstondig overleg aan- stalte met zagen, passen, meten en timmeren. Het was werkelijk een lust de bou wers bezig te zien. Af en toe trok er één wel een pijnlijk gezicht wanneer hij met een hamer op zijn vingers sloeg, maar weldra zette hij zich dan weer manmoedig aan de arbeid. Ook had de EHBO-post het aanvankelijk nogal druk, want voor elk wisse wasje riep er iemand de hulp van een EHBO-er in. Zoiets vinden de kinde ren prachtig, maar later toen de nieuwigheid eraf was, werd de toe loop naar de post veel geringer en liet degeen die 'n splinter in. zijn vinger kreeg hem maar stilletjes zitten. Na enige uren hard werken begon er echt al tekening In het dorp te komen. Rondom het afgebakende terrein verrezen een kleine dertig gebouwtjes. Met veel fantasie werden een stadhuis, een brandweerkazerne, een politiebureau, een uitkijktoren, winkels en huisjes gebouwd, Het ge heel kreeg gisteren al een gezellig tintje door de vele kleurige vlaggen, die de kinderen alvast op de gebou wen hebben geplaatst. Het is overigens wel duidelijk dat de kinderen zich hier in hun element voelen. Zonder ook maar door iets of iemand te worden afgeleid werken zij ijverig verder, zonder ruzie te maken en dat is heel wat. De jeugd wordt met raad en daad bijgestaan door enige leidsters en leiders, die de hele dag toezicht houden. Bovendien ligt het in de bedoeling, dat er iedere dag een leraar van de Technische School advies zal komen geven. Terwijl de kinderen gistermiddag ingespannen bezig waren, werd hun werk al geruime tijd bewonderd door de wethouder van het onderwijs, de 1 heer II. Sabel en de inspecteur van I het onderwijs in Schiedam, de heer C. A. Kamp, De Inspecteur hielp zelfs één van zijn pupillen door daadwer- keiijk bijstand te verlenen bij het doormidden zagen van een grote plank. Vandaag duurt de bouw nog voort en het is te hopen, dat het weer niet 1 zal tegen werken. Wanneer dat wel het geval mocht zijn krijgen de kin doren «regenverlet" en kunnen zij zich amuseren in een grote tent. die op het Martinit-terrein staat opge steld. Overduidelijk is gisteren gebleken dat dit Jeugddorp ongetwijfeld een succes zal gaan worden. En we kun nen dit initiatief, dat van vele kanten Fnige gebouwtjes zaten gistermid dag stevig in elkaar, zodat de jeugd zelfs al op het dak kon klimmen om er grote spijkers in te staan. Het keetje met het raam en de deur erin is het begin van een kroegje, want die moeten er natuurlijk ook in een dorp zijn. wordt gesteund zeker prijzenswaar dig noemen. De kinderen hoeven nu met een deel van hun vakantie door te brengen op straat. Nee. dit is echt wel een goede manier om ze te boeien en ze zijn gedurende een lange tijd in de vrije buitenlucht ook. De kinderen hier 2Ün bezig een winkel te bouuien, maar mis schien krijgt het een andere be- stemming, dat weten ze nog niet precies. Wethouder H. Sabel (uiterst linksen de inspecteur uan het onderwijs, de heer C. A. Kamp, kijken belangstellend toe. In aansluiting op hetgeen reeds in de Nota op het gemeentelijke wo- ningbouw-beleid is gezegd, komen B. en W. met het voorstel b\j de Gemeenteraad om aan de Woning bouwverenigingen „Eendracht" en „St. Jozef" een perceel grond in erf pacht opdat deze verenigingen daar elk 78 premie-woningen kunnen bonwen. Dit perceel is gelegen ten zuiden van dc Burg. van Haarenlaan en ten oosten van de algemene Technische School; de grootte bedraagt onge veer 4720 m2 en de waarde is vast gesteld op een <vast) bedrag van ƒ280.000, hetgeen betekent op ƒ59,50 per m2 of op ƒ3600 per woning. De erfpacht wordt aangegaan voor 75 jaar en de canon vastgesteld op 12,636 per jaar. De financiering van deze bouwplannen is vorige maand reeds geregeld. Uit de bouwkeet van de firma Spin dier aan de Parkweg Is een be drag van ƒ18,35 gestolen. De inbre kers hebben een draadglasruit ver wijderd en zijn door het ontstane gat naar binnen gedrongen. Binnen heb ben zij het slot van een gereed schapskist verbroken. In de kist von den zij het doosje met geld. Na hun inbraak hebben zij de ruit weer in het gat geplaatst, waardoor het personeel de diefstal pas laat ontdekte. (Advertentie LM.} De schootkorfbalwedslrijden die gisteren op twee velden van Hermes DVS In sportpark Harga heeft bij de Schiedamse jeugd een levendige be langstelling gehad. Dat Is voorname lijk te danken aan de goede activi teiten van dc drie samenwerkende korfbalverenigingen in Schiedam (ODI, Schiedam en Succes), die op perfecte wijze de schoolkorfbalwed- strijden hebben geleid, en die tevens de schoolkorfbaiteams hebben ge traind. Daarvoor werken zij samen met de onderwijskrachten. Deze sti mulansen hebben nngetwijfeld In vloed op de kwaliteit en de kwan titeit van het schoolkorfbal want de deelname van teams wordt steeds groter. Deden vorig jaar 34 teams mee. ditmaal hebben 43 twaalftal len deelgenomen die op zes kleine korfbalvelden op de beide voetbal- terreinen geanimeerd gestreden heb ben. De prestaties van de Schiedamse 3eugd gaan in stijgende lijn. Diverse teams toonden geroutineerd en ho mogeen samenspel. Het team van de Rehoboth-ULO verbaasde ieder. De De Schiedamse honkbalteams gera-1 Have waardoor Tettelaar over de ken uitstekend op slag. Schiedam j plaat kwam. Piel de Bruin en Dijks- won voor de vierde achtereenvol gende maal en 2eer overtuigend, zo dat mag worden gehoopt dat Schie dam terug zal keren naar de lande lijke competities. SVV veroverde voor de eerste maal de volle winst, in Haarlem werd maandagmiddag HCK 2 met 175 geslagen. Boven dien won ook SVV 2 uit van Sikkens met 177. Schiedam sloeg USC met 110, Schiedam 2 won in Rotter dam met 11—13 van Sparta 4 en Schiedam 3 sloeg Hermandad met 19—2. Schiedara-USC 11-0 De zwakke controle van de wer pers Leunnisse en Hoogenvorst van USC heeft Schiedam een r»o-run zege bezorgd. Cateher Hoogenvorst i plaatste in de aanvang een honkslag, 1 maar de Schiedamse werper Van Naamen wierp daarna driemaal drie- slag. In dc tweede inning kwam Van I Wyen ook op het eerste honk. maar bij de loop naar het tweede honk i werd htj door Wout van der Have uitgegooid. Voor Schiedam kwamen Huet, Van Naamen, Kempen, Tette- i laar en Van der Have via vier-zijds achtereenvolgens op de honken, waardoor Huet en Van Maanen vlot scoorden. In de tweede inning plaat ste Dijkman een honkslag en Van Ruiven sloeg hem binnen. Veldfou- ten, vier-wijds en honkslagen (van Dc Bruin en Dijkman) boden Kem pen. Van der Have, Jo Tettelaar, Piet de Bruin en Dijksman de kan sen tot scoren in de derde inning. Een driehonkslag in de vierde in* j ning van Piet Tettelaar werd ge volgd door een honkslag van Van der L A. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouks en Co., Groenelaan 127. Bellen bü ongeval: G.G. en G~D., Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-aiarmnummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal eu Bibliotheek, Lange Haven, ge opend. maandag 19.0020.30 uur, donderdag 9.30—12.30 uur, vrij dag 9.30—16,30 en 19.00—22.30 u., dinsdag 9.30—16.30 en 19.00—20.30 uur, woensdag 9.30—12.30 uur, zaterdag 9 3016.30 uur, 's zon dags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, i geopend maandag 19.0021.00 u., i woensdag 14.00—17.00 en 19.00 21.00 uur, donderdag 10.0017.00 uur, vrijdag 14.0017-00 en 19.00 21.00 uur, zaterdag 10.00—12.00 i en 14.00—37 00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling: „Op het spoor van de mens" Elke dag van 30.00 tot 17.00 uur, BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „Hannibal". Monopole, 2 uur: „Zorro, het teken aan de wand"; 7 en 9.15 uur: .„Europa bij nacht". diversen Gcref. Jeugdhuis, 8 uur: Chr. Mid- denstandsver. Lezing. Chr. Soc. Belangen, S uur: Alg. Foto kring. Bondsfotocollectie. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Chr. Be- stuurdersbond. Vergadering. Esperanto-agcudo Merkredon, la 24an de majo. Klub- verspero. Ni priparolos la traviva- jojn de la ora konkreso, venu al kdo H. Letsch sr. Lekstraat 100 b. Vi ciuj estas bonvenaj. Nadat dc Gemeenteraad in maart besloten heeft tot de stichting van een eigen school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (Gedeputeerde Staten heeft reeds de goedkeuring hieraan gehecht en ook Is de rijksbijdrage toegezegd) doen B. en IV. een volgende stap in het voorstel een academisch gevormd psycholoog In gemeentedienst aan te stellen. Immers, in de toelatings-eommis- sie voor de l.o.m.-school zai een school-psycholoog zitting dienen, te hebben, die de kinderen, die in aan merking schijnen te komen voor deze speciale school individueel zal moeten onderoeken. De resultaten van dit psychologish onderzoek wor den in de toelatingscommissie dan vergeleken met die van het medisch, van het pedagogisch en van het school- en milieu-onderzoek. Het is niet te zeggen, hoeveel tijd een psycholoog zal moeten uittrek ken voor een l.o.m.-school van 50 a 60 leerlingen, maar een volledige dagtaak zal hij er niet aan hebben. Toch willen B. en W- een full-time functionaris aantrekken opdat dan de mogelijkheid geopend wordt an der nuttig en noodzakelijk werk in Schiedam ter hand te nemen, zoals het onderzoek van kinderen die moeilijkheden geven, het individu- Aan de Rotterdamsedijk heeft men gisteren een pracht van een fon tein kunnen zien, die zeker wel tot tien meter hoogte reikte. Bü het monteren van een afsluitstuk van een brandkracm, schoot dit afsluit stuk los, waarop het water met kracht omhoog spoot. Het publiek, vooral de jeugd, toonde grote belangstelling, maar de be woners uan de flats plak achter de fontein, hebben het waterfeest waarschijnlijk iets minder kunnen waarderen. Van het korfbalfront komt ditmaal het voornaamste nieuws uit CKB- bron. Zaterdagmiddag speelde het eerste twaalftal van ODI voor de competitie uit legen GKV in Gorin- chtm, dat na de nederlaag van Bol nes tegen ODI de voornaamste kam pioenspretendent is geworden. De Gorkummers zijn voorzichtiger ge weest dan de Bolnessers. Ze hebben ODI geen schijn van kans gegeven, I al dient gezegd, dat ODI ditmaal niet In de gunst stond bü vrouwe For- iuna. Reeds bij de rust was het 5—1 vooi de thuisclub en de eindscore wees de cijfers 11—3 aan. Wat meer tegen- punten zou verdiend zijn geweest, maar de overwinning zou GKV niet hebben kunnen ontgaan. Op 2e Pinksterdag nam ODI deel aan de vermaarde Bondsdag van de CKB met twee senior- en drie aspi rantentwaalftallen. Het 2e twaalftal en de A- en C-ploeg behaalden de eerste prijs in hun afdeling, door de vier vastgestelde wedstrijden te win nen. Het eerste won van de prijswin naar Snel, speelde éénmaal gelijk en verloor de beide andere ontmoetin gen. De B-ploeg kon weinig gewicht in de schaal leggen. Drie eerste prij zen is echter een resultaat, waarop met voldoening kan worden terug gezien. Zaterdagmiddag zijn verder nog gespeeld twee aspirantencompetitie wedstrijden. t_w. Schiedam cOns Huis 0—6 en Schiedam b—Het Wes ten 0—2. col en groepsgewijs testen van schoolkinderen, het geven van voor lichting betreffende de psycholo gische achtergronden van de leer- problematiek bij de verschillende takken van onderwijs. Hierbij wordt aangetekend dat ook in de gemeente Enschede 7.0'n school-psycholoog werkzaam is en dat Haarlem zelfs meerdere van der gelijke functionarissen kent. Daarom stellen B. en "W. de raad voor om in principe te besluiten tot de aanstelling van een school-psy choloog. De jongen Arie A werd gistermid dag om kwart over vier op de Singel aangereden door een bestelwagen, bestuurd door de heer J. K. De jon- gen zwenkte plotseling met zijn fiets vanuit een file auto's naar links. De van de tegengestelde richting ko mende bestelwagen kon met meer tijdig tot stilstand komen en reed hem aan. Arie liep een hoofdwond op. De GG en GD heeft hem naar huls gebracht, waar zijn huisarts hem heeft behandeld. zes jongens en zes meisjes werden kampioen met perfect speL Zij ont namen het team van de Willem de Zwijger-ULO, dat de beker bijna voor de derde achtereenvolgende maal won, daardoor de schier zekere zege. Zoals reeds bij de andere schoolsporten het geval was is dus nu ook bij het schoolkorfbal de he gemonie van dc Willem de Zwijger ULO doorbroken. Dat het spel van het team van de Geref. ULO geen uitschieter is toon- 1 den de jongeren in de erewedstrijd die naar traditie aan het slot tegen de leidsters en leiders werd gehou den. Wel toonden de functionarissen van de drie Schiedamse korfbalclubs meer routine, maar het enthousiasme van de jeugd hield de strijd in even- j wicht ook al deelde de scheidsrech- ter voor onbesuisd aanvallen enkele straf worpen uit. De leidsters-leiders- combinatie won met 30. Aan het eind van de negentig wed strijden heeft de voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap de heer F I A. de Wolff voor de kantine van Hermes DVS de prijzen uitgereikt I Hij stelde dat korfbal een grote vor mende waarde heeft, en dat het be oefenen van sport belangrijker is dan het winnen van de wedstrijden. Prijswinnaars zijn: Lagere scholen: 1. Comenius B. (na strafworpen), 2. Willem Brouwer, 3. Klaas de Vries, 4. Koningin Juliana. ULO-scholen: l. Rehoboth-ULO. 2 Willem de Zwijger, Reserveteams: 1. Prinses Irene B, 2, Rehobotb 2.; afdeling C: 1. Willem de Zwijger 3. 2. Huishoud- en Tech nische Schoolcomb. man scoorden in de zesde inrung op vier-wijds en een slag van Van Naa men. Werpersresultaten: Jan van Naa men 9 x 3-slag. geen vier-wijd en twee honkslagen tegen; Leumsse en Hoogenvorst (USC) 18 x 4-wijd, 5 x 3-slag en 7 honkslagen tegen. Albert Dijkman plaatste drie honkslagen uit vier slagbeurten. Sparta 4-Schietlam 2 11-13 In de laatste inning had Schiedam nog een 1—-13 voorsprong, maar een inzinking van werper Osephius be zorgde Sparta 10 punten. Hij wierp toen twaalfmaal vierwijd. Gerard Kok, Jan van. der Kaoy en Jo Tette laar openden de score op slagen van J. Tettelaar en De Graaf. In de twee de inning werd zesmaal gescoord. Voor Sparta kwam Van As binnen op een honkslag van Staub. Jo Tet telaar scoorde m de vierde inning. Hans de Graaf, B. van der Toorn en Jan van der Kooy scoorden jn de vijfde inning op een slag van Ose phius. Werpersresultaten: Osephius (Schie dam) 7 x 3-slag, 15 x 4-wijd en 3 honkslagen tegen; Draayer (Sparta 4): 3 x 3-slag, 14 x 4-wjjd en 3 honk slagen tegen. Schiedam 3 won met 19—2 van Hermandad. De Rotterdamse politie mannen redden de eer in dc laatste inning. Midvelder Ger Wapenaar plaatste twee honkslagen, bovendien sloeg hij jn de derde inning een ho merun terwijl drie honken bezet wa ren. Werpersresultaten: Jan Reynïer.se (Schiedam) 7 x 3-slag, 3 x 4-wijd en 5 honkslagen tegen; Jansen (Her mandad) 5 x 3-slag, 16 x 4-wJjd en 7 honkslagen tegen. DHS 2—VFC 2 20-7 In een spannende wedstrijd heeft DHS in de eindfase de winst gegre pen. Steeds heeft VFC de voorsprong gehad. Het tactisch optreden van de coach van DHS bezorgde dc geel zwarten daarna de volle winst. Inde eerste inning had VFC een 3—0 voorsprong. In de 2e inning nam G. Krommenhoek als werper de plaats in van K. Kersscmeyer en de Vlaar- dmgers moesten voor nul naar de kant. DHS scoorde door K. van Vliet, P. de Hey en L. Touw, In de derde inning was de stand 7—6 voor VFC, daarna 98 voor VFC. Het werd zelfs 1613 voor VFC in de zesde en 17U in de zevende inning, in de gelijkmakende slagbeurt echter zag DHS liefst negen clubmakkers over dc, thuisplaat draven, L. Touw plaatste een honkslag, er volgde vier-wijd voor P. de Hey, T, van der Gijp, A. de Jager en A. Osephius, het werd 17—17 cn met drie honken bezet plaatste K. Kerssemeyer toen een triomfale driehonkslag <2017). Werpersresultatcn: K. Kerssemeyer en G. Krommenhoek (DHS) 9x3- slag, 7 x 4-wijd en 5 honkslagen te gen; Breek (VFC) 9 x 3-slag, 8x4- wijd en 6 honkslagen tegen. HCK 2—SVV 5-17 Al spoedig had SW een goede voorsprong. Cor Bras kwam met een honkslag op de honken toen Gom- mel cn Van Meeteren naar de kont werden verwezen. Manus Lange volgde met vierwijd, Kolmeyer door een veldersfout cn daarna kwam Ma ne Gommel op de kussens om geza- Het bestuur van de R.K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek St. Lidalna heeft aan het gemeentebestuur ge vraagd een filiaal te mogen vestigen in twee van 72 garages die in het Cognet-complex ten oosten van de Parkweg zijn gedacht. Voorts vraagt het bestuur de be schikking te mogen krügen over een ruimte achter een van de garages gelegen, om zo aan het filiaal ook een openbare leeszaal voor volwas senen en een voor de jeugd te verbin den. B. en W. zijn bereid om dit rede lijk geachte verzoek in te willigen, vooral gelet op de grote uitbreiding van de bebouwing in Nieuwland- oost. Voor de inrichting van dit filiaal wordt bovendien aan de Gemeente raad een krediet van 6.700 ge vraagd. De huurprijs zou gesteld kunnen worden op ƒ1.040 per jaar. De avond-vier-daagse, georgani seerd door dc W.K.R., zat worden gehouden van 33 t.m. 16 juni. De eerste avond zullen de deelnemers om 7 uur vertrekken vanaf gebouw Irene. Voor dit wandel-evenement kan men zich opgeven bij de hoofd leider van het clubhuis „De St. Joris Doele", de heer C, A. Henrion-Ver- poorten, Jan Steenstraat 65 en in het clubhuis „De St. Joris Doele". Een week later organiseert de N.W.B. ook een avond-vierdaagse. GEBOREN: Freddy P., z. v. A. W. van Leeuwen en M. E. JVL Dries; Johannes, z, v. F. J. Ooms en W, Jonker; Winmfred M. P., d. v. J. J. F. Morel en I. M. Vréke; Janet F„ d. v. A. D. C. Kok en L. D. de Jongh; Maria E. C-, d. v. H. Klootwijk en C. van den Dungen; Johanna G„ d. v. A. van der Pluym en H. C. de Bok; Hubertus M. P., z. v. G. A. M. Torre- mans en B. H. P. Silvertant; Astrid S. E., d. v. I. Verberk en S. J. F. de Kort; Nienke, d. v. J. Goudzwaard en P. J. Jongerius; Pieter J., z. v. J. A. Weltevrede en P. van Splunder; Edward, z. v. J. Adriaansen en A. E. M. van Rijn. OVERLEDEN: P. van Beveren, 7S jaar; P. A. Feelders, 64 jaar; M. S. C Ferree, 82 jaar. echtg. v. P. M. Schik- hof; C. P. van Oort, 76 jaar; M. de Jager, 75 jaar, echtg. v. B. T. Tromp- per; A. P. Boere, 78 jaar, echtg. v. J. M. van Haasteren; J. A. W, Gil- Usse, 56 jaar; D. W. Titshof, 57 jaar. Prijzen kinderspelen Het bestuur van de Oranjevereni ging deelt mede, dat door een aantal kinderen de bij de kinderspelen ver diende prijzen nog niet zijn afge haald. Dit is nog mogelijk, vanaf vandaag tot en met zaterdag aan het kantoor van de Schiedamse Gemeen schap in de Plantage. Nadien is het niet meer mogelijk en vervallen deze prijzen. Het kantoor van de Gemeentelijke Womngdienst is aan vervanging toe van de telefoon-installatie ,die zover is versleten, dat reparatie niet meer verantwoord is. Tevens zal op voor stel van de P. T T. te Rotterdam uit gebreid worden tot 5 netlijnen, 25 neventoestellen en vier verbindmgs- organen voor interne gesprekken. Voor dit doel wordt een krediet van i. 14.000 gevraagd. iiiiiiiiu menlijk het sein voor het scoren van vier punten te geven. In de tweede, inning sloeg Kees van der Gaag een technische homerun. Van Meeteren en Cor Bras kwamen op dc honken waarna Nico Kolmeyer een drie honkslag plaatst,, Op een honkslag van Marie Gommel kon Kolmeyer scoren zodat SW met 08 leidde. In de derde inning sloeg Van Meete ren Gommel binnen, waarna Manus Lange Van Meeteren liet scoren en Bras en Kolmeyer op fouten binnen kwamen. HCK scoorde tweemaal. In de vierde inning scoorde HCK nog maals tweemaal en daarna kwam Van Meeteren via de honken naar het lhuishonk_ In de zesde inning verhoogde Mane Gommel de score, in de zevende inning scoorde C. Bras op een honkslag van Kolmeyer. In de negende inning voegden M, Lan ge en Kolmeyer via fouten, vier- wijds en een honkslag van Goetge- luk twee punten aan de mooie zege toe waarna Wille de stand op 517 bracht. Werpersresultaten; Hans de Lange 4 x s-slag, 2 x 4-wijd en 1 honkslag tegen, Wout van Meeteren (beiden SVV) 6 x 3-slag, 2 x 4-wijd en 5 honk slagen tegen: Bom (HCK 2): 9x3- slag. 10x4-wijd, 11 hriagen tegen; Bij Sikkens speelde SW 2 een genoeg lijke wedstrijd. Met veel slagwerk won SW 2 met 717. De match moest enkele malen worden onder broken wegens regen. De grief die vele bewoners aan de Parallelweg koesteren j'egens hun huisbaas, de gemeente, omdat deze de huren van de woningen, die door de bewoners zelf als weinig comfor tabel en in enkele gevallen nauwe lijks bewoonbaar geacht worden, per april vorig jaar toch ook ver hoogd zijn geworden, zal nu weg genomen worden, B. en W. komen n.l. met het voorstel bü de Gemeen teraad om de bedoelde huurverho ging weer ongedaan te maken en de te veel berekende huurbedragen weer te verrekenen. Dit geldt echter al leen voor de 14B woningen en twee winkel-woningen die vóór de oorlog zijn gebouwd en niet voor het com plex van 34 woningen en een wa- terstckerü dat in de oorlog is her bouwd. B. en W. zeggen in het voorstel de huurverhoging met goedkeuring van de Huur-adviescommissie ingevoerd te hebben om met het meerdere verkregen geld het nodige onder houd en de verbeteringen uit te voe ren. Maar aan dit voornemen is slechts ten dele uitvoering gege ven kunnen worden. Want de toe stand van de fundering bleek in meerdere gevallen in dit complex zo slecht te zijn dat 21 woningen afgebroken moesten worden en de toestand van de overige panden van het complex bijzondere aandacht blijft vragen. In deze omstandigheden nu achten B.en W. het niet verantwoord de huurverhoging te handha\ren. Fotografie Kolfiims vergeten? De auto maat staat voor u klaar AUe soorten films. Foto K. van Vuuren Hoogstraat 106 Voor pasfoto's naar K. van vuuren, Hoogstraat 1UÜ Tel 6 67 20 In één dag gereed Te koop Te koop: Lloyd L.S. 400 S. Combinatiewagen 3-deurs, loopt 1 op 18. Bouwjaar 1955. ƒ1400.-—, met imperial Na 5 uur. v. d. Werf, Pendrecht- lestraat 14 B, Schiedam. Donk zij de nieuv/e vol-otomatisehe koppeling rijdt de Solox-oio U gelijkmatig cn ge makkelijk naar huls. En ah U slopt* voor verkeerslichten of wat dan ook, blijft het pittige motortje lopen, startklaar om op to trekken, zon der dat U trapt f 395,- nu wegrijden zonder trappen UNIQUE - Schiedam Afd. Motoren St. Liduinastr. 52 - Tel. 6 43 13 Betaling wordt desgewenst in overleg geregeld. Het Districts Consultatie Bureau, Stadhouderslaan 98, Schiedam, vraagt een tevens assistente op de spreekuren, 's Zaterdags vrij. Salaris volgens rijksregeling. Sollicitaties richten aan de Geneesheer Directeur. SPANNENDE AVONTUREN VAN i Prijs per stuk f 0.75 Verkrijgbaar bij de loketten. agenten en bezorgen van dit blad. alsmede bi! de boekhandel en kiosken

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1