Burg. Peek installeerde burg. Peter Krul, 13 jaar fggP CAB-feestavond met A'dains Volkstoneel VOETBAL: beslist de allerlaatste kans 39.75 175 Commissaris had 3 lieve agentjes in houten bureau ZEEMAN ZEEMAN ZEEMAN a Cifroën Automobielen Waldo-Garage AGENDxl Meisje viel van balkon op 2e etage De honkbal competitie Strijd rond de korven Ericaschool wordt toch opgeknapt BIJ OPENING VAN JEUGDDORP GORDIJNRAIL Rode Kruis-collecte GRASMAAIERS Controle met Gatsometer Zeeman te water TAXI? (aifrcraj EUROTAX 604 60 Geen avondgebed in juni, juli en aug. Burgerlijke Stancl SVV naar Blauw Wit Volêwijckers bij Hermes Verbetering openbare verlichting 90 Vrijdag 26 mei 1961 3 Burgemeester mr. J. W. Peek van Schiedam heeft gisteravond, zonder dat de minister van Binnenlandse Zaken noch de commissaris van de Koningin In Zuid-Holland er ook maar iets van weten, een nieuwe burgemeester geïnstalleerd. En nog wel één die zün gezag zal doen gel den op een stukje Schiedams grond gebied. Nu moet er meteen bijge zegd worden dat die nieuwbakken burgemeester niet groot van stuk is; daar konden zelfs de plechtige zwar te, mot een rood ambts-Jint gesier de pandjesjas, de deftige grijze hand schoenen en de glimmende hoge hoed niets aan verhelpen. Noch dat tussen hoed cn jas dt glunderende Advertentie LM.) Brons, per meter ƒ1. Nikkel, per meter ƒ1,15 Aluminium, p. meter ƒ2.05 Plastic, sterk en mooi 3.75 BROERS VEST 52 - TEE. G 75 94 Ook in Schiedam zal op zaterdag 10 juni op straat gecollecteerd wor den ten bate van het Rode Kruis. Maar reeds op maandag 29 mei zal een aanvang gemaakt worden met de lijst-collecte huis-aan-huis. Het doel en streven van het Rode Kruis is be- kend en behoeft waarlijk geen op wekking voor een milde gift. (Advertentie ÏM.) Brill, Folbate, Kultus vanaf37.95 Grasscharen, vanaf 4.25 BROERS VEST 52 - TEE, 6 7534 De politie heeft gisteren op de Burg. Knappertlaan een controle ge houden met een Gatsometer. Zes bromfietsberijders en vier automo bilisten" overtraden de maximum snelheid. (Advertentie LM.) HORREGAAS Plastic, per m2 ƒ4.25 ƒ4. Groen en blauw 2.50 VOLIÈREGAAS 100 breed, per meter 1.75 50 breed, per meter ƒ0.95 BROERSVEST 52 - TEE. 675 94 Vannacht om 1.20 uur is de Noor se zeeman R, J. K. op de Noordvest in het water gevallen. Hij is naar de overkant gezwommen, waar hij door personeel van de Klinknagel fabriek aan de Noord vestsïngel op het droge is geholpen. Het personeel voorzag hem van droge kleren en waarschuwde de politie, die hem naar zijn schip bij Wilton Feyen- oord heeft gebracht. (Advertentie LM.) PRIJZEN OMLAAG Want bijna vijftig gulden gaat U minder betalen voor deze extra grote maat Wilton kar petten. Wilton karpetten, gev/even van doorgeverfde garens op vaste rug, beduidend groter dan.de gewone huiskamermaat. Wilton karpetten in de extra grote maat 225 x 320 cm, die normaal verkocht worden voor 129.50 .koopt U n£i voor nog géén tachtig gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop Yan deze extra grote Wilton karpetten, mooie klassieke dessins in warme tinten, 225 x 320 cm, voor m snuit kwam ultgluren van Peter Kruk dertien jaar oud, voor enkeie dagen burgemeester van Jeugddorp. Dit Jeugddorp is in drie dagen tijd op het terrein achter het Msrtinit- veld aan de "W. de Zwijgerlaan let terlijk „uit de grond getimmerd". En wel door honderdtachtig jongens en meisjes die op initiatief van hoofd leider C. A. Henrion Verpoorten en in prettige samenwerking lussen het Clubhuis St. Joris Doele en het St. Franciscus Liefdewerk (en met te vergeten met grote medewerking van tal van bedrijven en particulieren) op deze prettige wijze de Pinkster vakantie doorbrengen. Gisteravond nu had de officiële opening plaats van dit Jeugddorp en de installatie van burgemeester en wethouders, van de commandanten van Politie en Brandweer. „Wij heb ben eerlijk getracht het dorps-be stuur zo democratisch mogelijk te verkiezen", verklaarde de heer Hen rion Verpoorten in zijn welkomst woord, „maar helemaal is 't niet ge lukt. Doch wel heeft de verkiezing de goedkeuring van alle dorpsbewo ners", kon hij verzekeren. Democratie Deze democratische gang van za ken blijkt overigens ook wel uit het feit dat burgemeester Peter Krul eigenlek thuishoort in het brand weer-korps van het dorp. Maar brandweercommandant Peter Scoots, elf jaar oud en zeer trots op de (echte! brandweerhelm en het (ech te) brandweer-embleem op z'n blau we overall, had er kennelijk niets geen bezwaar tegen dat z|jn onder geschikte brandwacht ineens als bur gemeester zijn chef is. Alleen is het brandweer-krops nu teruggebracht tot drie men, die alle drie druk be zig waren hoven op de zelf-vervaar- digde brandweer-uitkijktoren te speuren naar een beginnende brand. En de brandspuitwagen, een kistje op wielen, stond paraat om uit te rukken. Ook Politie-eommissaris Martin Hoornweg, elf jaar, heeft een pres tatie geleverd, waar zijn ambtsge noot commissaris K. Rijpma niet van terug heeft: het scheppen van een politie-korps, uitsluitend bestaande uit lieftallige vrouwelijke agenten! Bij de opening heeft burgemeester Peter Krul burgemeester Peek en de andere gemeentelijke autoriteiten (van Schiedam, wel te verstaan) met zijn -wethouders en wethoudsters ont vangen en geleid naar de hoofdin gang van Jeugddorp waar burg. Peek een. lint door te knippen kreeg. Daar bij stond commissaris Martin Hoorn weg stram saluerend in z'n laarzen. In zijn installatie-rede heeft burg. Peek de snelle opbouw van het dorp gememoreerd. „In werkelijkheid gaat dat niet zo eenvoudig", merkte hij wat spijtig op. Ook de enorme me dewerking en steun van diverse kan ten die Jeugddorp wel heeft gehad, moet Schiedam, helaas maar al te vaak ontberen. Maar wat burg. Peek in Jeugddorp miste was een reini- gings-dienst; hij hoopt nu maar dat de butgers van Jeugddorp hun dorp zindelijk en rein zouden weten te houden, opdat in de komende actie „Opgeruimd staat netjes" Jeugddorp aan Schiedam ten voorbeeld gesteld kan worden. Fantasie Jeugddorp beslaat uit 32 houten op treksels, die in structuur niet zo veel! verschillen, wat bij het ge brek aan technische vaardigheid van dê kinderen niet zo verwonderlijk is. Maar bü de naamgeving treedt wel een grote fantasie aan de dag: Euro poort, Boshut, Jeugdherberg zijn daar voorbeelden van. Want het ontspan- nings-etablissement heeft vele bou wers door de hoofden gezweefd. Meer opvallende bouwsels waren het Stadhuis, met stadswapen, mede delingenbord en een bruidspaartje; het politiebureau met in een cel een pop achter de tralres; de brandweer kazerne met uitkijktoren; het post kantoor met brievenbus, loketten waar zeer duidelijk „gesloten" op vermeld stond en verder een leven dige kruidenierszaak, die zeer de aandacht trok omdat daar ook éch te koekjes te krijgen waren. Voor zijn eigen „stadhuis" heeft burgemeester Peter Krul van Jeugddorp zijn ambtsgenoot, burg. mr. J. W. Peek van Schiedamwel kom geheten. Op de stoep, want binnen was er geen plaats voor beiden! (Advertentie LM.) OFFICIAL AGENT voor Schiedam Vlaardingen Maassluis Hoek van Holland SINGEL 41-45 Xelef. 6 46 50 - Schiedam Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127. Bellen bij ongeval; G.G. en GJX Tuinlaan 80, telefoon 69290, Politic-alarmnummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bihüotheek, Lange Haven, ge opend; maandag 19.0020.30 uur, donderdag 9.3012.30 uur, vrij dag 9,3016.30 en 19,00—22.30 U., dinsdag 9.30—16.30 en 19.00—20,30 uur, woensdag 9.30—12.30 uur, zaterdag 9-30-16.30 uur, 's zon dags gesloten. R.K. Leeszaal en Biblfothcek, Dam, geopend maandag 19.00—21.00 u„ woensdag 14.0017.00 en 19.00— 21.00 uur, donderdag 10.00—17.00 uur, vrijdag 14.00—17.00 en 19.00 —21,00 uur, zaterdag 10.0012.00 en 14.00—17.00 Stedelijk Museum: ^toonstelling: „Op het spoor van de mens" Élke dag van 10.00 tot 17.00 uur, BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Een meisje in duizend gevaren". Monopole, 2.00 uur: „Johnny Rocco"; 7 en 9.15 uur: „Het West-Berlij»- mysterie". DIVERSEN Irene, 7.30 uur: C.J.V. Film. Beyersbergen, 8 uur; DWS. Vergade ring. (Advertentie LM.) .Ml V TELEFOON Gedurende de maanden juni, juli en. augustus zal het wekelijkse za terdagavondgebed in de Lutherse Kerk niet worden gehouden. Voor de laatste maal in dit seizoen zal het avondgebed plaats hebben za terdag 27 mei van 7.30 tot 8 uur. (Advertentte LM.) Het bijna vier jaar oude meisje Cornelia Mineur is gistermiddag om streeks half twee van het voorbal kon van dc woning op de derde woonlaag aan de De Savornln Eoh- manlaan no. 76 gevallen. Zij viel in de struiken voor de woning, maar raakte onderweg met haar hoofdje een betonnen rand. De GG en GD heeft haar naar de Dr. Noletstlch- ting gebracht. Op het ogenblik maakt zü het naar omstandigheden redelijk wel. De heer F. W. A. M. was met zijn dochter en twee kleinkinderen in de De Savornln Lohmanlaan op be zoek gegaan. De beide kinderen wil den op het balkon gaan spelen. De grootvader vond het echter niet ver antwoord, dat het 2-jarige kindje, dat zonder toezicht deed. Daarom ging hij mee en concentreerde^ zijn aandacht geheel en al op de jong ste. Hij zag zo niet, dat de oudste, Cornelia, die wel meer op een bal kon speelt, op een kinderstoeltje klom. Het meisje viel van het stoel tje over het hek met al eerder ge noemd gevolg. Advertentie LM. RlETSTAP'S f SCHOENEN J BROERSVEST 12 Men let er op U ook Geboren: Monique, d. v. H. C. Donate en H. van Veen, Jacqueline d. v. A. G. Slgmond cn J. van der Wilt. lina d. v. P. G. J. Broere en W. van Noortwijk. Pleternella d v. P. g j. Broere en W. van Noortwijk. Marja E. S d v, J van der Meer en H J. Ver schoof. Maria K. d. v. H. de Ligt en r C, van Wagtendonk. Christiaan G. z'y C. van den .Bergh en. E. waser. 'Ondertrouwd: H. J Arons. 74 jr. en H J, Heescn. 67 ar,; J. A. van Bol-Es, 20* jr. en N. Hoogendoorn 17 Jr.. A. van der Ende, 25 Jr. en M. Kuiters, ~2 jr., J C. Groot, 23 jr. cn H, -M. Brons, 20 jr.; G. Halm, 35 Jr. cn A. J. vani HoeKe. 25 ir.; E. E van Hoogdalem, 21 Jr. en j E Poot, i7 Jr.; J. Kempeneers. 25 jr. en J. van der Geer, 22 jr.; A,.van Klaveren. 22 Jr. en J. M. KooiJ, -CJr.; A. J. Nuijen, 27 Jr. en H. C- D de Wm- ter, 25 jr.; I. J. Spruit. 23 Jr. en E. Zapped, 19 Jr.; J. Suttorp. 25 jr. en J. van Meeteren, 19 jr.; J. Tuasela, 32 jr. en D. C. M. Troost. 24 jr. Gehuwd: H. H. Karmsen, 25 jr. cn J. L. van Doorn, 21 jr.; D. A. Boeije, 20 jr. en A. N. van den Hoek, 25 jr.; B, Baarda. 23 jr. en E. van der Heiden, jr.; J. E, van Ast, 19 jr. cn R M. J. van dcr Boor, 18 jr.; J. Visser, 20 ar. cn E. E. M. Kuitcrt, 29 jr. J, C. van Knmpen, 25 jr. cn H, J. C. van der Gaag, 18 jr.; C. A. Kruse, 21 jr. en N, Korteland. 19 jr.; F. H. V. H. Ver- bunt. 24 jr. en J. I. M. M. Jansen, 21 jr.; F. J. Jordan, 26 jr. en C. van Vuu- ren, 23 jr.; L. van der Kaag, 30 jr. en J C. Witsel. 24 jr. J. van der Ree, 20 jr. en J. J". Koens, 20 jr.; R, R, R. R. van Oost, 27 jr. en J. van Dooren, 20 jr.; W. C. Treurniet, 24 jr. en E. van der Wal, 23 jr.; J. Martijn, 22 jr. en T. van der Most, 21 jr.; H. T. van Esch, SB jr. cn C. Kaasjager, 34 jr.; W. Vink, 35 jr. en M. T. Hengst, 32 jr.; P. Netten, 19 jr. cn C. A. van den Bosch. 18 jr S. C. Laurens. 27 jr. en G. M. A. van der Linden, 23 jr.; C. Douma, 25 jr. en G. M. Brókhng. 18 jr.; J. A. J. van Alphen, 30 jr. en J. 3. M. Schellekens. 23 jaar. Overleden: C, Paardcnkooper, 89 jaar. TENTEN SHOW MUSIS SACRUM Vrijdag hall 7 tot hall 11 Zaterdagmiddag van 16. TER BRAAK GR. MARKT 3 SW gaat zondag op bezoek bij de kampioen van de afdeling, het Am sterdamse Blauw Wit. De Schiedam mers hebben een goede wedstrijd tegen Be Quick achter de rug en zijn weer goed in vorm, zodat een aardige partij te verwachten is. Voor geen van beide teams staan er di recte belangen op het spel, zodat de spelers zich kunnen uitleven in goed voetbal SW 3, die in de reserve-klasse nog niet uit de gevaren-zone is, trekt naar Xerxes 2. (Advertentie LM.) AGENT OFFICIEEL Voor de jaarlijkse feestavond in het rassage-theater bij de opening van het rcis-selznen, die ditmaal te vens de viering van het zevende lustrum inhield, heeft het C.A.B., het Comité voor Auto- en Boottocht jes voor lichamelijk gebrekkigen in Schiedam gisteravond niet het ge bruikelijke cabaret aan de bezoekers van het Amsterdams Volkstoneel, waarbij onder leiding van regisseu se Beppie Nooy het stuk van Her man Bouber „De Jantjes", met liedjes van Louis Davids op de planken is gebracht. C.A.B.-voorzitter A, T. Schudde- beurs heeft het talrijke publiek wel kom geheten en daarbij nog even de veertig a vijftig auto-bezitters, die zo geregeld en elk jaar opnieuw hun auto's beschikbaar stellen om met de gebrekkigen naar buiten te rijden en hun zo een prachtige dag bezor gen, een pluim op de hoed gestoken. Uiteraard waren deze begunstigers ook op de feest-avond aanwezig, evenals vele van de C-A-B.-pupillen. Maar daar deze avond ook be doeld was om geld te verzamelen, voor het C.AJ3. en het K.J. Hey- boer-fonds, is er na de pauze nog op vriendelijke wijze een aanslag ge pleegd op de portemonnaïes van de aanwezigen, waar overigens niemand bezwaar tegen maakte. Hoewel „De Jantjes" nog maar kort geleden ook voor de televisie is vertoond, heeft het Amsterdams Volkstoneel goed succes geboekt met de opvoering. Fris van de lever hebben de talrijke medespelenden deze „Jordaan-schets", wat ruw en wat sentimenteel, maar wel origineel over het voetlicht gebracht. Nog nooit hebben de Schiedams* voetbalamaieurs zulk een vreemde competitie beleefd. Na de series de gradaties komen nu de series beslis singswedstrijden aan de beurt. Voor de vierde maal zullen Excelsior '20 en Martinlt tegen hun respectieve!ij. ke lotgenoten-in-de-nood, Vrienden schaar en Cromviiet in het veld ko men. Ditmaal staat voor de clubs ab. soluut de degradatie op het spel, omdat nu de doelgemiddelden gaan heslissen indien er wederom gelijke spelen worden behaald. Ook voor Demos wordt het zondag een belang rijke dag omdat nu wordt uitge maakt of Demos inderdaad de capa citeiten heeft om naar de KNVB te gaan. Excelsior *20 speelt op bet terrein van Sliedrecht tegen Vriendenschaar. Beide teams hebben weinig voetbal* capaciteiten maar gezien de verrich tingen van de Schiedammers dient deze belangrijke eindstrijd gewonnen te worden van de Culemborgers, Martinït moet zondag in Delft op het terrein van BEC winnen van Cromviiet, Winst is bovendien nood zakelijk omdat Cromviiet een beter doeigemiddelde heeft zodat noodza kelijk viermaal 7Va minuut verlen ging wederom in een gelijk spel zou eindigen. Hoewel Demos de laatste weken met moeite naast Germinal is geko men gaan de roodzwarten zondag morgen om half elf niet kansloos op het veld van The Rising Hope de strijd tegemoet tegen Germinal. De mos heeft weer de goede vorm waar door de stadgenoten in staat 2ijn deze belangrijke wedstrijd te win- nen^ De supporters vertrekken zon dagmorgen om half tien vanaf café Het Raadhuis op de Grote Markt Voor het restant van de competi- f Advertentie IM.) PANTALON De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 TELEF. 6 8881 Reeds nu gaan de honkbalwedstrjj- den belangwekkend worden omdat dit jaar een nieuwe regeling voor de klasse-indelingen zal worden toe gepast aan liet eind van de competi tie. De bezetting van elke plaats wordt daardoor van belang cn het is daarom nu de vraag of SW de op mars gaat voortzetten en of Schie dam het ongeslagen record kan hand haven. Nu SW in the winning mood is kan zondagmiddag om twee uur op eigen terrein een belangrijke match tegen Laakkwartier worden ver wacht. Ook de Hagenaars zijn in vorm zodat SW moet gaan tonen tot de goede overgangsklassers te behoren. Voor het Rayon Zud-Holland speelt SW 2 zaterdag met winstkansen te gen USC in Schiedam. Schiedam 3 ontvangt VFC 2 eveneens met kans op winst. Zondagmorgen gaat Schiedam haar Storks 3, Dat is een strijd, die ge wonnen kan worden door de leiders. SW 3 zal in Den Haag veel moeite hebben met Celeritas. Ook voor Schie dam 2 wordt het bezoek aan Wasse naar niet gemakkelijk. Kleine over winningen voor de Schiedammers kunnen worden behaald in de vier deklaswedstrijden: DRZ 2—VFC, DRZLeonidas en Nado Vooruit gangDHS 2. In het kleine korfbalprogramma voor het komende weekend zijn op genomen de wedstrijden Trekvogels- Succes en DDI-KOAG, Als ODI een zege zou weten te behalen (en op eigen terrein lijkt ons dat niet on mogelijk) zouden de CKB-ers defi nitief veilig zijn. Maar er zal dan hard moeten worden gewerkt en vooral zuiver dienen te worden ge schoten. Het arme Succes moet zich naar de eindstreep voortslepen en zal ook tegen Trekvogels geen winst binnenhalen. Verder komen nog in het pro gramma voor Sperwers 5-Succes 2 en aspiranten. Overkanters a-Schie» dam a. (Advertentie LM.) guldens omhoog PRIJZEN OMLAAG Morgen vroeg begint er een bijzondere verkoop bloempot ten In alle kleuren en maten... grote, kleine en tussenmaten. Duizenden staan er voor U klaar, fraaie geglazuurde bloem potten. Bloempotten, met kleine be schadigingen, voor prijzen 40 tot 50% lager dan normaal. bloempotten bloempotten bloempotten Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dui zenden bloempotten, een enorme partij hard geglazuurde potten, voor een ongekende prijs. tie wint Schiedamse Boys thuis van Abbenbroek. Op het terrein van Aeolus spelen Excelsior '20 5 en Her mes DVS 7 een beslissingswedstrijd voor de bezetting van de tweede plaats in de res. 3e klas A, die van belang is voor promotie. Verder: CW 12-—Ursus 3; Spar taan '20 13—DHS 6; SVDFW 5—ODI 5; SVDPW 6—Tediro 5; Slikkerveer 7— Excelsior *20 10; DPB 4Demos 7; Zaterdag: PSC SSunlight 3. Hermes-DVS ontvangt zondagmid dag om 2 uur in het Sportpark Har- ga de Volewijckers voor een inte ressante wedstrijd. Voor de blauw vilten staat er weinig op het spel, alleen zullen zij gebrand zijn op de kwalijke 6—0 nederlaag die uit in Amsterdam is geleden. Voor de bezoekers ligt de situatie anders. Zij staan op de tweede plaats met twee punten achterstand, maar ■worden direct gevolgd door KFC, met eveneens twee punten minder. De Volewijckers moeten dus per se winnen, willen zij nog een kansje maken op het kampioenschap. Maar deze Noord-Amsterdammers beschik ken. over een technisch goede ploeg, die dit jaar ook goed is ingespeeld. Het kan dus zo een top-duel woi- den. De wedstrijd wordt vooraf gegaan door een ontmoeting tussen pupillen- elftallen van Hermes-DVS en SW, die om 13.45 uur begint. Een kans om de spelers van de toekomst in actie te zien. VLAARDINGEN Ter uitvoering van het bekende plan tot geleidelijke vervanging van gaslantaarns door elektrische ver lichting stellen B. en W, de raad thans voor over te gaan tot elektrifi catie van de openbare verlichting in de Markgraaflaan, Catsstraat, P. C. Hooftstraat, Van Lennepplaats, Huij- gensstraat, Vondelstraat, Bredero- straat, Henriëtte Roland Holststraat, Groene weg en Weteringstraat. Volgens het ontworpen plan zullen in genoemde straten, met uitzonde ring van de Vondelstraat en een ge deelte van de Markgraaflaan, alumi nium lichtmasten met een licbt- punthoogte van vier meter worden geplaatst. Inde Vondelstraat zijn licht masten van acht meter geprojecteerd, omdat deze straat na gereedkoming van het viaduct in de binnenstad als toegangsweg tot de Westwijk zal die nen. Met het oog op het sanerings plan zullen op de Markgraaflaan, vanaf de Van der Driftstraat tot de Henriëtte Roland Holststraat, masten met een lichtpunthoogte van zes meter worden geplaatst. De kosten verbonden aan de uit voering van dit plan worden geraamd op in. totaal 49.000, B. cn W, hebben de raad een kre diet, groot 17.484,65, gevraagd voer voorzieningen aan de Ericaschool. De verbetering van het gebouw kost ƒ3870,voor meubilair, leer- en hulpmiddelen is 13.614,65 nodig. Hoewel uitzicht bestaat op een, be tere huisvesting voor de leerlingen der Ericaschool (zowel voor de afde ling debielen als voor de imbecie len), mag niet verwacht worden, dat op zeer korte termijn nieuwe lokalen voor de leerlingen dezer school in gebruik genomen kunnen worden, schrijven B. en W, de raad. Aangezien enkele jaren geleden aangenomen werd dat reeds eerder in de nieuwe huisvesting voorzien zou zijn, is er de laatste tijd weinig meer aan de Ericaschool opgeknapt, Diverse voorzieningen aan het ge- houw, aan het meubilair en aanpas sing van de leer- en hulpmiddelen aan de nieuwere inzichten bleven ihterwege, B. en W. zijn voorhands tot de (Advertentie 1M.) Za»erdogtnorgen9uur begint onze verrassings-aanbiedtng van i Zuiver wollen AaBe sportcolberls rn 12 prachtige, moderne slreep- en ruïtdessïns. Eerste klas maak werk en afwerking. De normale winkelprijs is 59.50, maar, één dag betaalt U de Coster-pri js van Gabardine herenpantalons in de zwaarste gabardine-perlon- kwaliteiten, met ceintuur. In prachtige multicolors. Normale prijs 29.75 Nd,één dn* Zolang de voorraad Strekt. Geen iet. of schriftelijke bestellingen- ROTTERDAM: F Korte Hoogstraat 11 Meent hk. Goudse- j singel Kaïcndr. Lagedijk hk. Dorpsweg I West-Kruiskade 35 1 LEIDEN: Haarlemmerstraat 2S slotsom gekomen, dat het gewenst is, in afwachting van de in gebruik neming der nieuwe huisvesting, in dc bestaande school toch nog enkele voorzieningen te treffen en voorts wat nieuwe meubelen, nieuwe leer- en hulpmiddelen en enig speelmate riaal aan te schaffen. Het meubilair, de leer- en hulpmiddelen cn het speelmateriaal zal te zijner tijd naar de nieuwe schoolgebouwen overge bracht worden. Bouwlejres B, en *W. hebben de ta .d voorge steld de bouwlegesverorden :n« van de gemeente Vlaardmgen 1c wijzigen. Zij vloeien in het algemeen voort uit sedert de vaststelling ervan,in 1957 gewijzigde omstandigheden. Het hoogtepunt voor het ge bouw van het gemeentelijke woningbedrijf aan liet Dmaus werd donderdagmiddag reikt. Direct nadat de laatste kubieke meter beion was ge stort ging de vlag in top. De eerste paal voor dit bouwwerk ging op 8 december 1960 de grond in. Aannemer L. uonRij hoopt het pand in november van dit jaar op te leveren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1