Opspuiten bouwterrein Kethel gaat niet vlot Rijksweg 20 kruipt steeds verder door de polders Gehele Parallelweg wordt afgebroken SNELFIX Sobere en ernstige Eddie Constantine Gusto's schilderclub ..Beati exposeert UIT DE GEMEENTERAAD t Slechte weer verstoorde sport en spel in Jeugddorp Gangster met goede" zoon AGENDA Vluchteling uit Berlijn W. L Verwayen SCHIEDAM Koeriersters Artsen op zondag Mutaties bij bet onderwijs K.W.-mars komt op toeren Draglines verstoren landelijke rust Zandlichaam: monster dat alles verslindt BIJ SCHOONMAAK OF VERHUIZING Passage vertoont: Mooie vorm van vrijetijdsbesteding Kampioensvlag ligt gereed bij Demos Honing en bijen verbrand Schoorsteenbrandje Derde blok maisonnettes OPENBARE LESSEN KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Zaterdag 27 mei 1961 3 De Séhiedamse gemeenteraad had gisteravond kennelijk niet veel zin ,jD discussiëren, zodat het maar een korte vergadering Is geworden. Nu fiood de beperkte agenda met wei nig interessante punten ook weinig aanleiding tot opmerkingen. Zo zyn dan de vragen die wr. II, B. Engels man (PvdA) stelde naar aanleiding van de Nota op het gemeentelijke wonlngbouw-beleld de hoofdschotel geweest van de besprekingen. De opmerkingen van mr. Engels man betroffen vooral de 180 woning wet-woningen die in zes woonlagen opgetrokken zullen worden in het oostelijkste deel van Schiedam. Want door de aard van de bebouwing, hoogbouw met liften en centrale ver warming, komen deze woningen In een duurdere hunrklasse te liggen, terwijl er juist de meeste behoefte bestaat aan goedkope woningen voor de laagste inkomens-klassen. Spreker Icon er mee akkoord gaan dat op die plaats op zo'n wijze gebouwd wordt, omdat dit stedebouwkundig als af sluiting van Nieuwland vereist wordt. Maar uit de Nota was gebleken dat de plannen voor deze duurdere wo ningen reeds „In de la" gereed la gen, terwijl uit de Nota niets of wei nig blijkt van plannen voor de bouw van goedkope woningen. Enig soulaas gaf alleen de verkla ring van B. en W. dat het in de be doeling ligt om naar deze duurdere woningen juist die Nieuwland-bewo- ners te trekken, die volgens hun in komen eigenlijk in de oudere Nieuw- land-flats te goedkoop wonen. Mr. Engelsman vroeg daarom van hef College de positieve toezegging, dat ook inderdaad zoveel mogelijk te goedkoop wonende Nieuwlanders naar de nieuwe flats getrokken zou den worden en dat hun. vrijkomen de flats dan toegewezen zouden wor den aan personen uit de lagere in komens-klassen. Verder had mr, Engelsman het ge voel dat de gemeente met de bouw plannen voor de wijk Groenoord in het uitbreidingsplan Kethel in een impasse was geraakt en dat dit zou zijn gekomen door oponthoud in het opspuiten van het terrein. Vage toekomst Wethouder mr, M. 3. M. van Kin deren begon met In zün antwoord erop te wijzen dat de toekomstplan nen voor de woningbouw, vooral die Jn de goedkope sector ooivcrmjjde- 1 ijker wijs wat vaag gehouden moes ten worden, zeker de plannen voor de verder liggende jaren. Want ook op het hoogste niveau weet men nog niet wat de toekomst zal brengen, zo bv. niet hoeveel woningen er ïn 1961 volgens de woningwet en vol gens de premic-A zouden mogen worden gebouwd. Juist om stagnatie in de woning- wetbouw te voorkomen, waren er naast de bestaande plannen voor het grote complex van 400 woningen in wijk Groenoord te Kethel, door bouwverenigingen te realiseren, die in elk geval voorrang zullen krij gen, andere ontwerpen, o.a, die voor het complex van 180 duurdere flats gemaakt. Verder kreeg mr. Engelsman de door hem gevraagde toezegging dat flats die vrij komen bij een „door stroming", voor de laagste inkomens klasse bestemd zullen worden. De wethouder gaf hierbij als voorbeeld de eveneens duurdere flat-woningen boven de winkelgalerij aan de Mgr. Notenslaan, die betrokken zouden worden door 32 gezinnen elders uit Nieuwland, 29 zelfstandig wonende en 27 inwonende gezinnen Uit de oude stad en door -24 gezinnen van buiten de stad. Dus een duidelijk voorbeeld van „doorstroming". Advertentie LM, Lijm zonder klemmen met ran Ceia-Bevcr KERKDIENSTEN Std, Hervormde Gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. J. A. Hebly en 7 uui dr. J. j stam (Rotterdam) opendeur dienst. Bethelkerk: 10 uur ds. H. W Hemmes en 7 uur ds. J. D. Stnlds. Op standingskerk: io uur en 7 uur ds. D J. Spating. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur dr. L. J. Cazemier, 7 uur Oecumenische dienst. Ned. Herv. Geref. Evanfi. Gebouw Irene: 10 uur ds. Herpen (Kinderdijk) en 4 uur ds Boer (Sliedrecht). Evanjr. Lutherse Gemeente. 10 uur ds. S. G. van der Haagen. Lutherse kerk Zaterdagavond 7.30 uur Oecuzn. Avondgebed. Ned. Prot. Bond. Westvest 92: 10 30 uur prof. dr. C. J. Bleeker (Amster dam) Oud-Kath. Kerk. Dam 28: 10 uur H- Mjs. Baptisten-gemeente Lange Haven 59; 10 uur en 7 uur ds, R- Reillng. Leger des Heils. Lange Haven 27; 10 uur Helllglngssamenkomst en 7.30 uur Verlossingssanicnkomst. GeiTit Ver- boonstraat: 030 uur Openluchtsamen- komst oJ.v. majoor cn mevr. M. Sou ver ein. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: S tn wachttorenstudie, onderwerp: „De hoop om te overleven vormt het antwoord op het probleem". Woensdag 730 uur dienstvergadcring en theocratische be- dlenmgsschool Chr. Geref. Kerk. Warande, hoek BK- laan: 10 uur ds. J. Kampman (Rijns- bürg), 5 uur ds. J. Kampman. Ucrv. Ccra. Kethel. De Rank: 8.30 uur ds. Brummelkamp. Dorpskerk. 9 uur Jeugdkerk (De heer Doeleman), J0 uur ds. Brummelkamp, 7 uur ds Hemmes. Geref, Kerk. Oosterkerk: 10 uur ds W. A Krijger. 5 uur ds J. Couvée. Kethel ..De Ark": 9 30 uur ds. J. Na- wijn 2 30 uur ds. W. A. Krijger. Kan tine Burg. Honneriage G re lel aan 159: drs M, J. Muider, 5 uur ds. W. A. Krijger. ,.De Goede Haven": 10 uur ds, S. R, SmiJde (Dordrecht). 5 uur ds. 3. Nawijn. Juliana kerk: 10 uur ds. J. Couvée. 5 uur ds. S. R. Smulde. In spoedgevallen zün gedurende dit weekend de volgende artsen te raad plegen: J. van Buren. Ruys Ballotsingel 72-76: tel. 69561; G. Pet. Tuinlaan 38. «8250; GG W Ormel, Singel 76, tel- «850: GG. W." Ormel. Schoolstraat 5, tel, S4244. Geopend is aoothcek Evers. Lange Haven 81. die ook gedurende de volgende week de nachtdienst zal waarnemen. Het was wethouder Th. J. L. van den Berg die een toelichting gaf over de moeilijkheden hij de ophoging van het bouwterrein in de toe komstige wük Groenoord in Kethel. Zoals gemeld zal dit terrein opgespo ten worden en niet op traditionele wijze opgehoogd, daar de aannemer van RUksweg 20 indertijd aangebo den had het nodige zand per buis- leiding aan te voeren (wat goedko per is en het landtransport per auto door de stad onnodig maakt), mits hem vergunning werd verleend voor de aanleg van die butsleiding en en kele andere faciliteiten. Maar op dit eerste aanbod was de aannemer teruggekomen, omdat de situatie zich gewijzigd zou hebben. HU vraagt nu een extra-bydrage van 580.000, Maar B. en \V. zijn niet bereid, zo verklaarde wetb. Van den Berg, zich zo maar by die els neer te leggen. Daarom zijn onderhande lingen aangeknoopt met een tweede en zelfs een derde aannemer over het opspuiten. Daar de vergunning voor het aanleggen van een buls- leiding door de stad nog niet gege ven is, heeft het gemeente-bestuur hierin een machtige troef tegenover de eerst bedoelde aannemer. En twee huls-leidingen zullen er'beslist niet komen. Hierdoor zijn de besprekingen wat langgerekt geworden en nog niet ten emde. Maar de wethouder was vol goede hoop dat toch binnenkort be gonnen kan worden met het opspui ten en dat dan in 1962 aan de wo ningbouw begonnen kan worden. Parallelioeg Er zijn meer woningen aan de or de gekomen, n,i, die aan de Parallel weg. De heer B. E. Collé (CPN) vond het prachtig dat van het oud ste complex woningen in de straat de in april vorig jaar ingestelde huurverhoging nu weer ingetrokken zal worden. Maar hij vond dat de resterende woningen, een complex van 34 dat in de oorlog is hersteld, ook niet zo bar best waren, en dat ook hiervan de huurverhoging onge daan diende te worden gemaakt Hoe- velen. van de 34 bewoners hebben van de Huur-advies-commissie vrij stelling van huurverhoging gekre gen? wilde de heer Collé weten. En wat is de toekomst van de Parallel weg? Wethouder mr. Van Kinderen gaf te kennen dat te voorzien Is dat alle Para Hel weg-woningen afgebroken zullen moeten worden, want na het afbreken van een aantal woningen Is gebleken dat de rest ook niet te handhaven zal z(jn. Het steekt ech ter op het vervangend houw-contin- gent, n.l. om nieuwe huizen te mo gen bouwen ter vervanging van die huizen die gesloopt moeten worden. Gedeputeerde Staten heeft de eerste aanvraag (voor de reeds afgebroken huizen) van de hand gewezen, maar nu Is een tweede en grotere aan vraag onder weg, omdat Schiedam in moeilijkheden komt als er geen vervangend contingent wordt toege wezen. Het ligt echter wel in de be doeling om zo snel als mogelijk is tot afbraak over te gaan. "Wat het intrekken van de huur verhoging betreft, wilde de wethou der eerst eens nagaan hoeveel be woners van het nieuwere complex aan de Parallelweg ontheffing had den gekregen, van de verhoging en eerst daarna nagaan of ook voor dat complex de huur lager kon worden gesteld. De heer Collé handhaafde echter zijn voorstel tot intrekking van de huurverhoging, maar daar hij geen bijval uit de Raad kreeg, haalde dit voorstel niet eens een stemming. Vergoeding Ditzelfde lot was beschoren aan een ander voorstel van de heer Collé, die er bezwaar tegen had dat de ver goeding aan de Raadsleden van ƒ15 verhoogd zou worden tot ƒ25 per zitting. „Ons werk Is niet in geld te waarderen", vond hy en 15 per zitting was voldoende voor het be strijden van de onkosten. Bij Interruptie kantte de heer H. Wiilemse (KVP) zich heftig tegen deze opvatting en ook burgemeester mr. J, W. Peek vond dat ƒ25 per zitting (voor commissie-vergaderin gen wordt niets betaald) nog aan de bescheiden kant is. De heer Collé bleef op zijn standpunt staan, maar ook dit voorstel kwam niet aan stem ming toe. De ruim honderd tachtig kinderen die deze week aan het Jeugddorp in het Volkspark gebouwd hebben zijn nog niet moe van de activiteiten. Op het voetbalveld van Martinit en op het korfbalveld van Schiedam hebben de kinderen vrijdagmorgen met veel animo heen en weer ge draafd. De leidsters cn leiders heb ben voor een omvangrijk sluitings programma van sport en spel ge zorgd. Op tal van plaatsen op het ter rein waren wedstrijdballen uitge zet waar de jeugd punten verza melde bij het vergooien, hoogsprin gen, bal kl open, touwtrekken, krui pen, hardlopen, blokjes rapen, fles vullen, dobbelsteenloop, springbaï, bal met plankje, ringwerpen en het balspel. De sfeer was uitstekend, met veel plezier en ook met veel inspanning hebben de meisjes en jongens getracht de beste resulta- 5?, Dat een misdadiger, die niet met hart en ziel zijn merkwaardig vak is toegedaan, tot mislukken gedoemd is leert ons de film ,Rocco, de gangsier.' Zeker, Rocco is geen sociaal voe lend mens. Maar hij heeft een zoon tje dat de open- en eerlijkheid zelve Is. *Dit leidt tot een innerlijk conflict bij de smokkelaar in verdovende middelen. En dan gaat het gezwind bergaf. Rocco's onscrupuleuze vrienden, die dat in de gaten krijgen, weten wat bun te doen staat Maar ook de politie heeft lont geroken en er komt een treffend samenzijn in Rocco's lu xueuss flat Alleen de rechtvaardigen komen ongeschonden uit de schiet partij te voorschijn. Het is een vrij sentimenteel verhaal, dat zich ook niet al te snel afwikkelt op het doek. (MONOPOLE) De Gemeenteraad heeft gister avond de goedkeuring gehecht aan de volgende mutaties bij het onder wijs. Aan de heer D, P. Bareman, on derwijzer aan de Thorbeckeschool is op verzoek eervol ontslag ver leend. Aan mevr. N. Bareman-de Pauw, onderwijzeres aan de Burg. Verveen- school is op verzoek ««rvol ontslag verleend. Bij de sport en spel-wedstrijden in Jeugddorp is ook burgemeester Peter Krul met hoge hoed) actief in de weer geweest, zooly by de controle by hef balklopen. ten te behalen in de onderdelen van deze wedstrijden, maar het slechte weer deed toch veel afbreuk. Even na twee uur besloten de organi satoren de strijd te staken. De voetbalwedstrijd is dan ook niet doorgegaan. Goed geluimd mar cheerde de jeugd naar de Maas dijk waar de jongeren in het club huis van het SFL, een aantal films hebben, gezien. De prijswinnaars van de sport- en speldag zijn: 1. Anton Frenay 268 punten; 2. Piet Kreischer 261 pun ten en 3. Wilma Lemson. 242 punten. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers. Lange Haven 81. Bellen by ongeval: G.G. en GJJ„ Tuinlaan 80, telefoon 69290. Poli tie-alarmnummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotbeck, Lange Haven, ge opend; maandag 19.0020.30 uur, donderdag 9.3012.30 uur, vrij dag 9.3016.30 en 19 00—22.39 u., dmsdag9.3036.30 en 29.00—20.30 uur, woensdag 93012.30 uur, zaterdag 9.3016.30 uur, 's zon dags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 1900—21.00 u.( woensdag 14.0017,00 en 19.00— 21.00 uur, donderdag 30.0017.00 uur, vrijdag 14.00—J7.00 en 19.00 —21.00 uur. zaterdag 10.00—12.00 en 34.00—17.00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling: „Op het spoor van de mens" Elke dag van 30,00 tot 17.00 uur, BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en S.15 uur: „Een meisje in duizend gevaren". Monopole, 2 uur (zondag 2 en 415 uur>: „Johnny Rocco"; 7 en S.I5 uur: „Het Wcst-Berlynmysterje", DIVERSEN Chr. Soc. Belangen, 7 30 uur: Jonge Kracht, Speurtocht Irene, 8 uur: Buurtver. Willem Brouwersstr. Feestavond. Musis Sacrum, 8 uur: Pers. Ver. Gem. Werken. Toneel. De inschrijving van de K. W. Mars welke op zaterdag 3 juni gehouden zal worden In Schiedam, draait op volle toeren. De eerste duizend wandelaars heb ben zich reeds aangemeld! Van de Schiedamse groepen hebben ingeschreven de Chr. Technische School, De Schied. Tippelaars met 4 groepen, de Trekvogels, Gidsen van de St. Liduinagroep, de St. Aloys lus en de Thomasschooi, de St. Agnes- school, de Koningin en de Prinses "Wilhelminaschool. De Prinses Ire ne en de Julianaschool, De Bemhard- school alsmede de gymnastiekvereni gingen Polyantha, D.O.K. en T.H.O.R. Voor vele scholen en sportvet £pi- gingen is de in schrijf termi s dr de Pinkstervakantie wat aan e>c kor* z kant: nu heeft de organisatie t.im- missie van de K.W. Mars rekening houdende met deze moeilijkheden de inschrijftermijn verlengd tot en met woensdag 31 mei. Aanvulling van de groepen kan op de dag van de mars plaats vinden. Aanmelding bij Ph. van Oordt, Nic. Beetsstraat 28a Schiedam, tel. 63309. Girorekening K.W. Mars 108397. „De vluchteling van West-BerlUn** ls een doorsnee thriller over een Amerikaanse officier, die verdacht wordt van moord en morflne-smokkel en daarom maar zijn toevlucht zoekt In de appartementen van een Duitse zangeres. Daar speen rich dan het grootste deel van het verbaal af. De Engelse Muriel Box" kreeg de niet makkelijke taak om binnen die vier muren het spannend te houden en dat is niet helemaal kunnen luk ken. Er zijn wel spannende momenten raaar die verliezen veel van hun glans doordat we precies van te voren we ten dat de officier een nobel karak ter heeft en dus eenvoüdig niet in aan merking komt voor verdachte. Van Johnson en Hildegarde Neff spelen Ln deze Engelse film de hoofd rollen maar kunnen er niet verant woordelijk voor gesteld worden, dat het geheel wat traag verloopt (Mo nopole). (Van een onzer verslaggevers) Wegen zijn onontbeerlijk voor de economie van het land. Nederland is zich daar terdege van bewust. Overal in het land worden momenteel grote autowegen aangelegd. En één reus achtig project is wet de rijksweg 20, die over enige jaren Rotterdam rechtstreeks met Hoek van Holland gaat verbinden. Nog niet zo lang geleden, schreven wy al, dat men in Vlaardingen ook een begin met de werkzaamheden aan deze weg had gemaakt. Ten westen van dc Vlaar- dingse Vaart, ter hoogte van de werf „Oosterlee", heeft men reeds een zwaar massief zandlichaam gestort. (Advertentie IMJ voor uw gehele woninginrichting HOOGSTRAAT 184-186 Telefoon 6 75 81 VAN de vrolijk vechtende, continu drinkende en vrouwen verove rende Eddie Constantine is In Een meisje in duizend gevar- r e n slechts een spaarzaam nippende en voornamelijk ernstige beid over gebleven. En de gebruikelijke bloem lezing van schone vrouwen is absent. Als agent van de Amerikaanse ge heime dienst heeft hij in 1044 voor een „goede" en blijkbaar schatrijke Duitse generaal 'n kistje met juwelen verstopt in een Tsjechisch klooster. Schilderen kan een heel prettige en dankbare vorm van vrijetijdsbe steding zyn. Daar raakt men bijzon der goed van overtuigd als men de schilderijententoonstelling bezoekt, die „Beati", een onderafdeling van de personeelsvereniging van de werf Gusto, in de werf-kantine heeft ge organiseerd en die vrijdagavond Is opengesteld en tot en met zondag zal dnren. Na enige inleidende woorden van de secretaris van „Beati", de heer K. G. Vrauwdeunt, opende de voor zitter van de personeelsvereniging, de heer T. H. Nieuwenhuis, de expo sitie. Hij stelde vooral, dat men de schilderstokken als vorm. van vrije tijdsbesteding dient te zien. En van dit standpunt uit bekeken, dient men werkelijk een oprechte bewondering te hebben voor hetgeen de leden van „Beati" hebben gepres teerd. Zeven amatcurschilders en hun instructeur, de heer H. Spetter, hebben in het totaal 76 doeken inge zonden. De meeste zijn de moeite van het bekijken zeker waard. Natuurlijk moet men niet denken dat men op de tentoonstelling gecon fronteerd wordt met grootse kunst werken, maar dat is ook helemaal de bedoeling niet. De leden van de schildersvereniging schilderen in hun vrije tijd voor ontspanning en komen vaak 's zaterdags Bijeen om gezamen lijk te schilderen. ZD krijgen dan te vens instructie van de heer Spetter, die de Rotterdamse kunstacademie heeft gevolgd. Het resultaat van hun hobby tonen 2ij om het anderhalve jaar. Met deze hobby wordt nog iets be reikt en dat vindt de voorzitter van „Beati", de heer P. J. Mulders, heel belangrijk, „De leden leren een on derscheid maken tussen kunst cn knoeiwerk en zij gaan daardoor de kunst pas echt waarderen. En dat kan van grote invloed zijn op een levensstijl," Naast het oeuvre van de schilders kan men ln de kantine nog meer ex posities bewonderen. Daar is in de eerste plaats een inzending oude, vreemde en hedendaagse munten van de heer D. B. v. d. Neut, uitgestald In glazen vitrines. Eveneens kan men van leden van Gusto's vereniging van Postzegelver zamelaars een collectie postzegels bewonderen. Ook heeft Gusto's Foto club beslaggelegd op een deel van de expositieruimte. Overzichtelijk han gen aan triplexopzetstukken foto's van vaak originele onderwerpen. Gusto's Aquariumvereniging „Tropi ca" is evenmin achtergebleven. Eni ge aquaria met hun bewoners staan fleurig opgesteld terwijl men boven dien nog een vitrine met vogeltjes tegenkomt. Iets op een geheel ander vlak laat de tentoonstelling van de Bedrïjfs- school van de Werf zien. In een deel van de kantine staan werkstukken van verscheidene leerlingen uit Ver schillende klassen te pronk. Hedi. hot verliefde dochtertje van de generaal vergezelde hem op die tocht. De generaal verraden door zijn adju dant Siebert, heeft zelfmoord ge pleegd. Na de oorlog keert Eddie als zeeman terug m Duitsland. Samen met Hedi, die uit desillusie prostituée blijkt te zijn geworden (Sic!) en met Siebert, die inmiddels een goede advocaten praktijk heeft opgebouwd, gaat hij 'l schatkistje halen. Het is een avontuurlijke tocht, waar bij Constantine optreedt als de chauffeur van een machtige auto- transportoplegger, nu niet het aan gewezen vervoermiddel om onopge merkt te blijven. Het kistje wordt gevonden, Eddie rijdt dwars door controles en ver sperringen Duitsland weer binnen, maar dan begint het gegooi in de glazen pas goed. Siebert bedriegt Eddie en Hedi met een precies ge lijkend, waardeloos kistje, maar an dere belanghebbenden steken, hem een dolk in de rug, juist op het mo ment dat hij er met de eerte schat vandoor wil gaan. Voor Eddie Con stantine, die zowaar assistentie van de politie heeft gekregen, betekent dat tenslotte veel gehol langs ver trekkende treinen en een fraaie afrekening boven op een hoge spoorwegbrug, waar de tremen langs denderen. De schat valt in het water, samen met een slecht meisje, maar Hedi (Dwan Addams) is de blijvende winst voor de moedige Eddie, die in deze film opmerkelijk veel praat en af en toe zelfs schijnt na te denken. Alvm Rakoff had de regie van deze vlotte en heel afwisselende (Engelse) avonturenfilm (PASSAGE) Als Demos morgenochtend op het terrein van The Rising Hope In Rot terdam ln de beslissingswedstrijd te gen Germinal kampioen wordt zullen de Schiedammers het kampioens feest zondagavond vieren ln gebouw Arcade. De voetbalwedstrijd wordt gespeeld van half elf tot kwart over twaalf, 's Avonds om acht uur wordt een receptie gehouden in gebouw Ar cade waar alle officials, vrienden en relaties welkom zijn en na af loop om tien uur wordt een ge zellig samenzijn gehouden voor de le den van Demos. Dit alles uiteraard onder voorbehoud dat Demos mor gen in staat zal zijn Germinal te slaan. Nu echter wordt de landeiyke rust In de polder ten oosten van de Vlaar- dlcgse Vaart eveneens verstoord. Het kraaien van een haan in de verte, het gekwaak van een kikker in een slootje en het getjilp van een krekel in het gras gaan jammerlijk ten onder in het gtmzend geluid Aran de diaglines, die als mollen de grond omwoelen en het lawaai van. de mo toren van grote vrachtwagens, die ijverig af en aan rijden om het be nodigde zand aan te voeren. Want in die polder kruipt gestadig, als een monster dat alles verslindt, een zandlichaam voort, dat nodig is voor het gedeelte van de rijksweg, dat loopt van de Holyweg naar de scheepswerf „Oosterlee". De ver gelijking van dc weg met een mon ster wordt wel duidelijk, wanneer men ziet, dat alles voor hem plaats dient te maken, zowel de werf „Oos terlee" als de boerderij van de heer S. Eennema. Maar ja, het particuliere of groeps belang behoort nu eenmaal te wijken voor het algemeen belang. Niettemin deed het ons gisteren toch wel even pijn, toen we de eens zo frisse boerderij, die zo heeriyk tussen hoge kastanjebomen verscho len lag, als een puinhoop terugzagen, waaruit de rook nog opsteeg. Enige halken lagen nog tg smeulen en wed ijverden met de zon In het afgeven van warmte. Vele van de bomen die eens voor een koele schaduw konden zorgen, zUn omgehakt en verbrand. Eén boom stond nog wel overeind, maar hli stond daar heel zielig en had met zijn verschroeide bladeren Iets weg van een treurwilg. De afbraak van werf „Oosterlee" is eveneens in volle gang. Terwijl gistermorgen een vrij groot plezier jacht te water werd gelaten, ging het sloopwerk aan één van de botenhui zen gewoon door. In dit huis stond alleen nog maar de lier, die zo vaak is gebruikt, om de boten te water te laten of op het droge te trekken. Het huls is op het ogenblik eigenlijk niets meer dan een geraamte. Maar de2e plaats moet nu eenmaal de brug worden gebouwd, die de rijks weg 20 over de VJaardmgsc Vaart zal gaan leiden. De automobilisten, die over gerui me tyd met grote snelheid over de weg zullen suizen langs een modern ziekenhuis, waarvan de bouw op het ogenblik goed vordert, zullen er niet bij blijven stilstaan, hoe rustig en landelijk het vroeger in deze omge ving was, We hebben het al eens ge zegd; het is jammer, maar goede we gen zijn een els van deze tijd. En by de aanleg ervan kan men echt geen rekening houden met het belang en het sentiment van de enkeling. Onge\*eer 200 pond honing en honderden bjjen zün gistermiddag verloren gegaan by een brandje la een schuurtje achter de woning van de heer P. W. aan de Damlaan no, 37. De bewoner was op dat ogen blik juist met vakantie in Limburg. Kinderen hebben gistermiddag een vuurtje gestookt in de nabijheid van het schuurtje, waarin een aantal bijenkasten van de zoon van de be woner stonden. Het vuur is naar het optrekseltje overgeslagen, dat tot de grond toe afhrandde. Iets van het gebouwtje verwijderd ston- dnn eveneens een paar bijenkasten. Het is nog niet bekend of de dier tjes hiervan ook nadelige gevolgen hebben ondervonden. De zoon, de heer T. L. W., die de eigenaar is van de bijen, zou juist komende week gaan ratelen om da honing te vergaren. De brandweer is gistermiddag om streeks half vijf uitgerukt naar de woning van de heer J. v. d. Sluia aan dc parallelweg no. 140, waar een schoorsteenbrandje was ont staan. De oorzaak was te wij te aan vervuiling van de schoorsteen, die het gevolg was van het stoken van veel hout in de kachel. De brandweer heeft met de ramoneur de schoorsteen gereinigd. Er is geen noemenswaardige schade ontstaan. vlaardingen" N.V. Bouwbedrijf Combinatie Vier Vlaardingen gaw* ~aa de Roemer Visscberstraat het lh «Je blok (in de Westwijk) 75 maisonnettes bouwen. Door de politie werd donder dagavond nabij het Stationsgebomv aan de Parallelweg een 18-jarige stu dent aangehouden, die verzet had gepleegd tegen een politieman. De jongen weigerde zijn naam op te ge ven na het plegen van een verkeers overtreding. Hierna weigerde de knaap mee te gaan naar het bureau van politie. Een 33-jarige jongen werd door de politie verhoord omdat hij een kisje met ƒ200,— uit de woning van zijn grootmoeder had weggenomen. Het lege kistje had hij in een vijver in 't Nicuwlantpark gegooid. Huishoud- en industrieschool voor Schiedam cn omstreken, Prins Mauritsstraat 9 - Schiedam. Gaarne nodigen wij u uit tot een bezoek aan onze welke gehouden zullen worden op woensdag 31 mei van 2.304.30 uur n.m. en van 7—9 uur n.m.; don derdag 1 juni van 230—4,30 uur n.m. en van 7—9 uur njn. Th. Vis - directrice. Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 6 80 21 Schiedam Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima iiwerking, als nieuw terug riet goedkoop ste adres: DUK Groenendal IA t BroersveMoacri telefoon 6 JO 28 (na 18 um telefoon 6 07 89) Ledikanten hutledi kanten, kampeer oed den enz Kom eens praten. Fotografie Voor pasfoto's naar K van Vuuren. Hoogstraat 106, te lefoon 6 67 20. In één dag gereed. Rolfllms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K. van Vuuren Hoogstraat 106. Radio en televisie Draagbare radio j ÏÜU p. w. zonder vooruitbetaling Een. zeer bijzondere aanbieding van Grundlg is deze vol waardige draagbare transis torradio voor slechts f 118.—. Keuze utt 3 kleuren. Kroon Radio, Hoogstraat 37. teleL 6 25 64. Schiedam, Schiedam- se weg 117 <bij tramhalte), tel 32717 - 5 56 89. Rotter- dam-W Beljerlandselaan 8, teL 7 31 81. R'dam-Z Permanent wave Hciene pennaaeut met toe- itel het beste wal er is, compleet ƒ5—, stroomloos f 150 Op vertoon van deze advertentie r L— korting! Üames- cn heienkapsalon .Hélène", Rembrandtlaan 22, telefoon 6 7170. Meubelen en.' Jf huisraad Rotan t.iitf uil:j, J4.7,, met le soort rotan en zeer sterk. Ziet onze keus uit 100 stuk* in onze etalages bij Plate, Gr. Markt 19-21, Schiedam. 2800 m2 toonzalen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1