Nare competitie had nog een vreugdig besluit w Demos komt na veertig jaar toch nog in de KNVB Steigers van gebruik „De Kulk55 genomen Toneelavond van pers. ver. Gem. Werken m w Voetbal in Schiedam Demos kampioen, Martinit en Excelsior behouden Dilettantjes met vakantie in Liefst vier teams zijn kampioen m m Feest van B.V. Brouwerstraat Demos-Germinal 1-0 Aanrijding Nachtelijk gegil over begraafplaats van.biggen Jongen gewond bij aanrijding Corm vliet-Martini t 1-2 Meisje viel van speelrek Jongen gewond door slaghout Burgerlijke Stand Sluitingsbijeenkomst P.v.cLA.-Vrouwen Oplossing voor het parkeren te water TSB verloor van TOGZ met 4-1 Koeriersters Maandag 29 mei 1961 Demos is kampioen van de eerste klasse A van de afdeling: Botter dam. De clul) die vorig jaar by de viering van het veertigjarig bestaan geen jubileumvlag van de KNVB ontving omdat Demos nimmer in de JCNVB heeft gespeeld, heeft in het 41e levensjaar op sublieme wijze nraak genomen. Demos is na KNVB' er. Bovendien werd de vooruitgang van de vereniging op nnieke wijze getoond, doordat liefst drie reserve elftallen ook kampioen werden. In gebouw Arcade hebben zeer velo sprekers zondagavond over deze pres taties van de teams ran Demos ge sproken. Uiteraard werd daarbij veel lof toegezwaaid aan het opbouwende werk van.de SW-crack, Joop van Meerwijk, dit als oefenmeester by Demos fungeert. -Als eerste spreker noemde de heer F. Roomer viee-voorzitter van de afdeling Rotterdam het een heel jnooie prestatie om te promoveren nadat de club veertig jaar in de af- j deling Rotterdam heeft verbleven. Hij noemde de waarde van zulk een promotie groter dan wanneer een club direct tot promoveren komt. Als voorzitter van de junior-com- missic van de afdeling wilde de beer Roomer speciaal aandacht vra gen voor het jeugdwerk bij Demos omdat hij meent dat de stijgende lijn daardoor kan worden gehand haafd. Voor de Gemeentelijke Sportraad psprak de secretaris de heer J. C. Bronneman, dieopmerkte dat weer gebleken is hoe belangrijk het is als de oudere leden hun club steunen. Bij de viering van het veertigjarig bestaan heeft Demos in dit opzicht de goede stimulansen gekregen. Er zijn altijd mensen met ervaring nodig meende de heer Bronneman, die in dit opzicht ook het werk van trainer Van Meerwijk roemde. Hij hoopte dat Van Meerwijk kans zou zien Demos evenzeer op te stoten als vlak na de oorlog met zijn club SW gebeurde. Toen bereikte Van Meerwijk met zijn clubmakkers het landskampioenschap. De heer Bronneman was verbaasd geweest toen hy onlangs las dat er te veel voetbalclubs zouden zijn in Schiedam. De prestaties bij Demos bewijzen o.a. het tegendeel. Boven dien heeft Schiedam percentsgewijs evenveel voetballers als Rotterdam waar bovendien een groot gebrek aan terreinen is. Demos heeft ge toond dat het vermeende tekort of de versnippering van krachten een sinecure is omdat juist Demos de resultaten heeft behaald met goede oefening- Verder spraken de consul H. M. van Lith, die ervan overtuigd was dat het spelen in Harga de kwali teit van het spel van Demos ten goede is gekomen. De voorzitter van Hermes-DVS de heer A. Stouthan- del stelde dat Demos trots mocht zijn op de gestdrift en de club- trouw die de vooruitgang mogelijk hebben gemaakt. Tal van afgevaar digden van zusterverenigingen als A. Hardeman (SVDPW) en Chr. van der Gaag (Ursus), die beiden terug hopen te komen in de KNVB, G. Zonneveld (SVV), ijïe het werk van Van Meerwijk roemde, A. Frenay (Schiedamse Boys), Osterholt (SVV) voerden het woord. Ook de aan voerder van de zeven elftallen van Demos boden bloemen en gelukwen sen aan. Op mu2iek van het gezel schap Wessels werd tot slot voor leden en genodigden en gezellig sa menzijn gehouden. Dit is de lcampioensploeg van De mos, die zondag kampioen is ge worden van de eerste klas A van de afd. Rotterdam van de KNVB en nu naar de vierde klas promo veertHet elftal is aangevuld met reserves en functionarissen. Zit tend, geheel links, Joop van Meer wijk, de trainer van Demos. *11 IAdvertentie l.M.) 6 DAGEN EN 2 AVONDEN MEUBELEN KIJKEN IN BOUMAN'V FABRIEKSTO ON ZALEN Rotterdam: IJssetmondselaan''175;{Kralmgseveer): Amsterdam: W. LeevendsCr. 30 (bij station Sldterdijk) V dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag iu aan dag 30 31 I 2. 3 met mei juni juni junï A-\r u uK\ 9-17 UUR 19-22 UUR *47 UUR *17 UUR *17 UUR 1*22 UUR *17 UUR Advertentie LM,) Afs bij U einde van de week deze prachtige Mystères voor de ramen hangen, dan. zullen Uw vensters zich ongetwijfeld, onderscheiden van alle anderen. Want deze Mystères van dubbel draads marquisette pi et 3 entre- deux en brede onderzoom is voor de normale prijs 4.95 per meter, nog een wonder. Maar morgen kunt U ze kopen als speciale aanbieding...... de- zélfde rijke Mystère. per meter voor nog géén drie gufden. >4w- Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop yan deze Mys tère, met 3 entre-deux, 170 cm lang (U koopt dus de breedte) per meter vooi Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: G.G. en GJX. Tuinlaan 60, telefoon 69290.. I Folitie-alarmnummer 64666. Gemeenteiyke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend; maandag 19.0020.30 uur, donderdag 9.30—12,30 uur, vrij dag 9.3016.30 en 19.00—2230 u., dinsdag 9.30—16.30 en 19.00—2030 uur, woensdag 9.3012.30 uur, zaterdag 93016.30 uur, 's zon dags gesloten. RH. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag 19.00—21,00 u., woensdag 14.0017.00 en 19.00 21.00 uur, donderdag lö.OO—17.00 uur, vrijdag 14.0017.00 en 19.00 —21.00 uur, zaterdag 10.00—12.00 en 14.00—17.00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling: „Op het spoor van de mens" Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur, BIOSCOPEN Passage, 2 en 9.15 uur: „Een meisje in duizend gevaren". Monopoie, 2 uur „Johnny Roc co"; 7 en 9.15 uur: „Het West-Berlijn- mysterie". DIVERSEN Techn. School, 7 uur: Openbare les. Esperanto-ageudo Merkredon, la 31an de majo Klub- vespero. Ni priparolu kion. ni faros dum nïa ferio ce kino. v. Gink Ploegstraat 19. Ni songis, ke vi ciuj ceestos ta rnen son go estas tromp o. Van de talrijke buurtverenigingen die er na de oorlog waren, slaagt de Willem Brouwerstraat er nog steeds in zich, ondanks de moeilijke tijd voor het verenigingsleven, te handha ven, Tweemaal per jaar komen de leden gezellig bijeen, zij het dan dat vele leden door verhuizingen e.d. niet meer i» de Willem Brouwer straat wonen. Na het openingswoord van voorzitter "W. Koogje heeft het bekende cabarettrio De Notenkrakers met conferencier de aanwezigen met sketches, zang en muziek vermaakt Tenslotte heeft het Ballroomtrio on der leiding van Willy Verbagen de dansmuziek verzorgd. Louter feestvreugde ï>0 het Schie damse amateurvoetbal. Na een te leurstellende competitie hebben drie beslissingswedstrijden tot besluit de nodigde vreugde gebracht. Excelsior '29 en Martinit ztfn aan de degrada tie ontsnapt en Demos vierde in Arcade het kampioensfeest. In Sliedrecht speelde Excelsior '20 tegen een zwak Vriendenschaar voor het behoud van de tweede klasse. Bij rust was de stand 10 voor de Schiedammers maar daarna over speelde Excelsior ^0 de Culemlior- gers, (51). In Delft greep Martinit na veel spanning de volle winst, maar eerst nadat MartinitCrom vliet weer in een gelijk spel was ge ëindigd, In de vierde minuut van de tweede verlenging schoot good old Dik Hulsman (uit Martinit 3) als In valler ztfn club weer terug in de KNVB. Demos 1 werd kampioen met een 1—0 zege op Germinal. In Arca de is het kampioenschap van vier teams nJ. Demos 1, Demos 2, Demos 3 en Demos 4 triomfantelijk gevierd. Bijzonder sportief hebben twee ge lijkwaardige teams om.de kampioens eer en daarmee de promotie naar de Bij een aanrijding zondagmorgen om 11.45 uur op de Nieuwe Haven kreeg de wielrijdster mejuffrouw E. K. een hersenschudding. De GG en GD heeft haar naar het Gemeente ziekenhuis vervoerd. De wielrijdster reed naast haar zusje op het rijwielpad. Toen de bromfietsberijder H. N. haar inhaal de, zwenkte zij iets naar links. Hier door raakte N. haar, waardoor zy met haar achterhoofd op de stoep rand viel. Vannacht om 3.50 uur klaagden be woners in de omgeving van de alge mene begraafplaats over een afgrijse lijk gegil, dat van de begraafplaats schee» te komen. De gealarmeerde politie rukte uit. Het bleek, dat voor de begraafplaats een veewagen stond geparkeerd met een aantal biggen er in, die ijverig de nachtelijke rust verstoorden. De politie, heeft de auto, waarin zelfs het contactsleuteltje nog zat, een eind verder op het onbe bouwde gedeelte van de Burg. van Haarenlaan neergezet. De 2-jarige Jan K, kreeg zaterdag morgen om 11,30 uur een wond bo ven zijn linkeroog, toen hij in de Troelstralaan werd aangereden door een personenwagen, bestuurd door de heer E. v. B. Het jongetje stak plotseling van achter een geparkeerd staande auto de rijweg over. De auto mobilist, die kwam aanrijden, kon hem. niet meer ontwijken. De GG en GD heeft Jan naar het Gemeen teziekenhuis gebracht. KNVB gestreden. Het was Demos dat het gelukkigste was op het veld van The Rising Hope in Rotterdam maar het was Germinal dat in de eindfase van deze derde ontmoeting tussen de rivalen zeer dicht bij de gelijkmaker kwam. Dankzij het voor treffelijke verdedigen' van rechtsach ter F. Groenhorst en spil Jaap Raelf- zema hield Demos de kampioenstrui in handen. De Schiedammers veroverden de zege met een fraaie bliksemaanval. Ettelijke malen warén beide teams in de aanval geweest, maar de kan sen konden niet worden benut. Bij de aanvang van het laatste kwartier draafde C. H, Tetteroo langs de lijn, keurige bracht hij de bal op om goed voor te zetten aan Eef Trey. Deze schoot zuiver in tot vreugde van de talrijke Schiedammers rond het veld. Drie minuten later juichte de aanhang weer want trefzeker had Nelis Tetteroo met een vliegend schot ingeschoten, maar de doelman van Germinal verrichtte 'n voortref felijke safe. Toen bleek het dat Demos deze be slissende strijd niet gemakkelijk zou winnen. Germinal vocht terug. De Rotterdammers duwden stevig tegen de Schiedamse muur er in het laatste half uur hield Demos het op de nip te winst. Met acht man hield Demos stand in 't eigen gebied, er was voor Germinal geen doorkomen aan zodat het opbouwende technische en tac tische werk van oefenmeester Joop van Meerwijk (SW) werd beloond met deze belangrijkste zege. In een enerverende wed-stryd schoot Martinit op het terrein van BEC in Delft reeds In de eerste minuten naast. Daarna trof Cromvliet de paaLvan het Schiedamse doel, bei de doelen kwamen nog in gevaar maar het bleef 00. In de tiende minuut van de tweede helft zette Cromvliet goed door waardoor zij konden scoren. Martinit streed fel voor het behoud. Tien minuten later gaf rechtshalf J. de Nijs met een trekbal een kans aan Dik Hoogen- boom en het was 11, zo bleef het. Ilierna moest de wedstrijd weder om reglementair met viermaal zeven- enccnhalve minuut worden verlengd. Rechtsachter Vermeulen was al uit gevallen, hij werd echter goed ver vangen door Aad de Jong. De tweede invaller schonk Martinit hierna het behoud van het vierdeklasserschap zoals Dik Huisman vroeger zo dik wijls bet stuwende werk bij Marti nit verrichtte. Als invaller voor Thijs Koppenhagen schoot Huisman in de elfde minuut uit een voorzet van Wim Bos in. Er zal een contactblad voor de leden van de personeelsvereniging van. Gemeentewerken komen indien het bestuur voldoende medewerking verkrijgt. Dit zei voorzitter L. van Damme zaterdagavond in Musis Sacrum in zijn welkomstwoord op de jaarlijkse feestavond. Hij besprak het voorste] voor een maandblad dat op de vergadering is ingediend. Het bestuur zal deze kwestie gaarne be kijken. Een minuut stilte werd in acht genomen voor een vijftal leden die de vereniging ontvallen zijn, n.l. ir. S. Moesker, de heren Nieberg en Weber en de oud-leden De Jager en Van der Sluis. De toneelgroep van de P,v. heeft op deze bijeenkomst daarna een ge slaagde en vrolijke opvoering gege ven. van het blijspel „Butler bij mijn vrouw" van Kees Beswind. Het is een zeer onwaarschijnlijke geschiedenis met de butler. Joost van. Tilborg speelt deze figuur met veel animo. Hij is de rijke vrijgezel Kees Wilgenburg, die een pseurio-huwelijk met mevrouw Van Tuil (mevrouw Dg Jager) heeft gesloten. Hel eon- tracthuweUjk is aan niemand be kend en daarom wekken de betrok kenen de schijn dat de dochter Hen- nie van Tuil gehuwd is. Het wordt nog Ingewikkelder want mevrouw Van Tuil is in feite gehuwd met de kolonel buiten dienst Jongejans (Koos Oosterveer), Alle ingrediënten voor de vele misverstanden en vreemde verwik kelingen zijn aanwezig als de „twee echtgenoten" tezamen komen. Dan. fungeert Kees tijdelijk als butler. Er staat namelijk een half miljoen gul den op het spel. Voor de verdere moeilijkheden zorgen dan nog Jean van Tilborg als de vriendin van Henny, mevrouw De Hertog als de nuffige kamenierster cn tenslottejr. Freek Veer die als de intelligente vriend "Wim Berger wel kans ziet om het bekende eind goed al goed te bewerkstelligen. Het 11-jarige meisje Jannetje Jansse liep gistermiddag om 4.45 uur een kaakontwriehting op. Zij viel van een klimrek op de openbare kin derspeelplaats aan het van 't Hoff- pleïn af. Zij is in het Gemeentezie kenhuis behandeld, maar kon later weer naar huis terug. Tijdens het spelen van slagbal heeft zaterdagavond de 14-jarige Ro bert van Scbie, wonende in de Schuurmanstraat in Rotterdam, een wond boven, het linkeroog opgelopen. Robert was met een groep jongens van de Jeugd en Jongeren Centrale in het Prinses Beatrixpark aan het spelen. Hij stond, juist toen de slag man wilde slaan, te dicht bij dezo speler, waardoor hij het slaghout te gen zijn hoofd kreeg. Personeel van de GG en GD hebben hem in het theehuisje „de Kethel" behandeld, waarna hij naar de tram js gebracht Geboren: Peter z.v. P. Sanstra en M. C. van .der Kraan; Pascale d.v. J Vital is en M. Merkelbach. Overleden: J. Verschoor, 62 jr. N. M. Martens, 77 jr. H. Verlinde, 70 De leden van de Schiedamse Jeugdtoneel-groep „,De Dilettantjes" zijn zondag terug gekomen van een tien-daagse Pinkstervankantietocht naar het vakantie-oord „Duin-ver maak" in Bergen. De kinderen heb ben het daar zeer naar hun zin ge had. Naast de dagelijkse tochtjes naar b.v.Bergen aan Zee, Schoorl, Egmond aan Zee, de kaasmarkt te Alkmaar en een pottenbakkerij, is er ook een grote sporttien-kamp ge houden. Deze werd in de A-klas gewon nen door Peter v. d. Hoek en Jan de Regt, beiden met 68 punten, ge volgd door Wim de Bruin en Rob Bergman. In de B-afdeling wonnen Nico van Beers, Th. Nijs en Rini van TieL Er is ook een jeugdtoneel-wed strijd gehouden, die gewonnen is door de 14-jarige Jan de Regt en de 9-jarige Jan Wuyster als de buik spreker roet z'n pop. Willie Tette- laar, 9 jaar, won de declamatie-wed- stryd. De Vrouwengroep van de Partij van de Arbeid houdt op donderdag 1 juni in het Volksgebouw de Slui tingsbijeenkomst van het seizoen. Een programma van vrolijkheid en ernst wordt verzorgd door de leid sters en leden van beide leesclubs. Het vierde Jazzfestival, georgani- seerd door de Stichting voor so ciaal-cultureel vormingswerk Kra- lingen (centrum Kralingen), wordt zaterdag gehouden in de Maaszaal van het Flevogebnuw aan de Hoog straat. Aanvang ca. half acht.-De winnende orkesten zullen de dans muziek enige tijd verzorgen. VLAARDINGEN De tentoonstelling van de schildersclub „Beati van Werf Gusto heeft dit weekend verdiend de belangstelling gehad „van oud en jong zoals deze foto toont. (Van een onzer verslaggevers) Vanaf de Westlandsebrug had men zaterdagmiddag een mooi overzicht over een aantal kleurig gepavoiséer- de plezierscheepjes. Zij lagen alle aan de nieuwe steigers van de ver eniging „De Kulk" aan de Vlaardlng- se Vaart. De steigers, geheel door de leden zelf gebouwd, zitten solide in elkaar. Er kannen 54 schepen een plaatsje aan zoeken. Tussen de groe ne palen van de toegang tot de stei gers was 's middags een groen-wit groen lintje gespannen, de kleuren van de vereniging. Nadat échter de loco-burgemeester H. K. van Minnen het lint had doorgeknipt, stond nie mand meer iets in dc weg en waren In een ogenblik tijds de steigers zwart van de mensen. De voorzitter van „De Kulk", de heer J. Westerdijk, was trots en blij dat de nog zo jonge vereniging zo'n prachtige zomerberging had gekre gen. Een knelpunt is echter nog steeds de winterberging voor de schepen in Vlaardingen. Maar daar moet in nauwe samenwerking met de watersportverenigingen De Bom- meer en Vlaardingen op den duur toch een oplossing voor gevonden kunnen worden. Het contact met de andere verenigingen is heel belang rijk; dit bleek wel uit de woorden van de voorzitter. Van de bouw van de steigers waren van dag tot dag foto's ge nomen. Deze werden In een prachtig album overhandigd aan de echtgenote van het lid T. De nieuwe steigers van „De Kulk" werden zaterdag officieel in ge bruik genomen, v. d. Berg, die de bouw niet had kunnen meemaken, Hij is name lijk voor gezondheidsredenen in Zwitserland, In het album, dat de voorzitter overhandigde, zat tevens de mogelijkheid voor de echtgenote om het album per soonlijk naar haar man te,kun nen gaan brengen. Het spreekt, dat zU diep ontroerd was. Namens de WSV „De Borameer" kwam voorzitter J, v. Asperen 2ijn gelukwensen aanbieden. Hy legde er de nadruk op, dat de verenigingen niet dienen te concurreren. Het 2ijn immers geen commerciële zaken. De belangen lopen juist parallel. Loco-burgemeester H. K. van Minnen vond, dat de vereniging door het aanleggen van de steigers mede had gezorgd voor een zekere ontlas ting van het parkeerprobleem te wa ter. Tevens is ook de mogelijkheid voor recreatie uitgebreid. De heer Van Minnen kreeg op een. fraai ge borduurd kussen een schaar aange boden, waarmee hij het lint voor de ingang doorknipte. De schaar, aan geboden door mej, T. den Haan, mocht hij houden. En dat vond de loco-burgemeester een bijzonder aardig gebaar van de vereniging. De opening van de stelgq^rs stond *wel In grote belangstelling van de gemeente. Naast de loco-burgemees ter waren ook nog wethouder T.. de Bruijn en enkele raadsleden en an dere autoriteiten aanwezig. Zondagmorgen werd op De Vijf sluizen de competitiewedstrijd TSB TOGZ in vakantiestemming gespeeld. De gasten namen na een kwartier spelen de leiding en. voerden met een treffer een kwartier voor de rust en één 'n kwartier na de hervatting gescoord, de stand tot 0—3 op. Even leek het erop, dat TSB, dat na 25 minuten spelen in de tweede helft door Bouwmeester de achterstand tot 1—3 reduceerde, nog tot een gun stiger Tesultaat zou komen. Maar het felle TSB-offensief leverde geen doelpunten op, terwijl juist voor het slotsignaal de" gasten dc- eindstand op 1—4 bepaalden. Personeel gevraagd Gevraagd: bekwaam kapster Vakantie wordt geregeld, Kapsalon De Ruiter, Lange Kerkstraat 13, Schiedam, tel.- 6 68 33. V .j^^Meubelen en- jrrrf.Huisraad Bankstellen 475.inim. teakhout. Mooie keus V* in bankstellen. Kom eens bin- nen bij Plate, Grote Markt 19—21, Schiedam. 2800 m2 toonzalen. X leeft. 10 jaar - 30 ct. stijgp. jaar afknoopbare capuchon - r j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1