MMTwrrrni •aspirin Schiedamse korps neemt voorsprong ojmwo&tSDAehnp bij Leerlingen alg. T.S. tonen hun werk AGENDA HONKBAL Schiedam op weg naar leiderschap Ook de UVG-heren zijn gepromoveerd De oudste kookpot van Schiedam POLITIESPOST- TRIAL Sterkste t zwemmen HANDBAL Duivensport Als U werkelijk van Uw pijn af wilt, helpf Jeugd door tentenverbod getroffen VOLLEYBAL Juliana-heren winnen sterk toernooi in Denemarken Ook het grote uitbreidingsplan Zeeman zat op schutting waar BAYER achter staat Burgerlijke Stand Storks S-Schied. 4-6 Ondina-DHS 13-13 Bromfietsdieven na 9 maanden gepakt Weer Messiah van Excelsior/Orpheus 'r Dinsdag 30 mei 1961 VLAARDINGEN. Op de eerste dag- van de jaarlijkse politlesport- dagen, waarop in onderscheidene takken van sport de leden van de politiekorpsen Schiedam en Vlaar dingen en van het korps rijkspolitie te water elkaar bestrijden, heeft Schiedam een voorsprong van 18 punten genomen. Dat was de Schie damse voorsprong bïi het zwemmen; de wedstrijden werden In het Kolpa- bad gehouden. Bij het schieten bleef het verschil lussen Vlaardingcn en Schiedam precies hetzelfde het zoveel kleinere korps van de rijks politie te water kwam nog verder achterop De wedstrijden, hebben dit seizoen niet zoveel betekenis als in voor gaande jaren. Immers, de wisselbe ker, die al zovele jaren de inzet vormde van. de politietrial en vorig jaar door Schiedam werd heroverd, blijft in de Schiedamse prijzenkast Deze wisselprijs is thans niet de in zet, omdat door allerlei oorzaken 't Vlaardingse gemeentepolitiekorps noch de rivierpolitie een representa tieve vertegenwoordiging kon op brengen. Gisteren vernamen we, dat het aantal actieve sportbeoefenaren onder de (vele) jonge agenten bedroevend gering is. Of het dan ooit in de toekomst mogelijk zal zijn deze sporttrial haar oude glorie te hergeven, valt o.i. te betwijfelen Op dc meeste zwemnummers no teerde Schiedam puntenwinst Alle nummers werden in drie series met drie deelnemers afgewerkt. Het spannendst was de 25 m rugslag veteranen, waarop drie deelnemers precies gelijk (in 21 seconden) ein digden; om het onbevredigende loten te vermijden, heeft het drietal in sportieve strijd om de uiteindelijke rangschikking zich opnieuw in het bassin begeven. De uitslagen in het Kolpabad wa ren: 50 m schoolslag: 1. De Jong (S) 41.2; 2. De Vette <S) 42.4; 3, Van der Wiel (V) 42.4. Puntentelling: Schie dam 22%, Vlaardingcn I3*/s. rijkspol. te water 9. 25 m schoolslag veteranen: 1, Koo- le (V) 18.2; 2. Nater (S) 19.8; 3. Overgauw (W) 20.-. Puntentelling: S. 16%, V. 15V- W. 13. 50 m rugslag: I. De Jong <S) 435; 2. Van Loo <S) 44.-; 3. Davids (V) 45.4. Punten: S, 22. V. 16, W. 7. 25 m rugslag veteranen (na her kamp): 1. De Vos (S) 21.-; 2. Poot (V) 21.-; 3. v. d. Harst (V) 21.-. Pun ten: V. 22, S. 14, W. 9. 50 m vrije dag: 1. Luiten (S) 33,9; 2. De Vette (S) 35.9; 3. Van Loo (S) 37.-. Punten: S. 24, V. 15, W. 6. 25 m vrije slag veteranen: 1. Kind (S) 16.5; 2. Koole <W) 17-6; 3. Rikken. (V) 17.8. Punten: S. 17, V. 16, W. 12. 3x 25 m wisselslag estafette: 1. Schiedam 53.7 (9 pnt,); 2. Vlaardin gcn 59.8 (6 pnt.); 3. Rijkspol. 61.2 (3 pnt.). 3x 25 ra wisselslag estafette vete ranen: 1. Vlaardingen 57.- (9 pnt.); 2. Schiedam 57.- (6 pnt,); 3. RijkspoL 66.- (3 pnt.). Totale puntentelling zwemmen: De aankomst op het spannende ■nummer herkamp25 m rugslag ve teranen. In het midden De Vos (S) en tijdopnemer A. J. Zwaanswijk. Rechts in het beeld de deelnemer Foot (V) en links v. d. Horst (V) met als tijdopnemers resp. inspecteur L. v. Slooten en adj. J. H. v. Duyl. Schiedam 131, Vlaardingen 113, rijks politie te water 62. Na een korte pauze werd de wed strijdenreeks voortgezet met schie ten. Op de KSO eindigde Schiedam met 268 punten (door vijf schutters verzameld) als eerste, Vlaardingen met 260 punten als tweede, terwijl de rijkspolitie te water met 250 pun ten de rij sloot. Met de buks plaatste Vlaardingen met 289 punten zich aan de top. Schiedam bleef met 265 punten de rijkspolitie (264 punten) nog juist de baas. Op de Vijfsluizen werden vandaag de wedstrijden met atletiek, voetbal en volleybal voortgezet. Gisteren ge noot de sporttrial reeds veel belang stelling, o.a. van commissaris dr. C. N. Peyster van Vlaardingen, hoofd inspecteur W. H, Kloeseman van Schiedam en adjudant A, Kloots van de rijkspolitie te water. De organi satie maakte een uitstekende indruk. (Advertentie i.M.) guldens omhoog PRIJZEN OMLAAG Voor hen die gewend zijn om eisen te stellen aan hun gaine... is dit een bijzondere aanbieding. Gaines, het elastieken oorset, dat door de dames, die toch een corset nodig hebben het meest gewaardeerd worden,... bren gen wij in de verkoop voor een prijs die tot heden onmogelijk scheen. Gaines, van 12.95, extra ver stevigd, geheel van dub beige- breide elastiek, en met stevig satin voorpand, koopt U nu voor nog géén zeven gulden. WoenscUr^orgen. om 9 uur be- gl nt de verkoop van deze gaines, van een praehtkwaliteit zware elastiek, met haaksluiting opzij, in wie, A AT taillematen 68 t/m 84 cm, Vele bezoekers hebben gistermid dag. gisteravond en vanmiddag ge zien wat de leerlingen van de Tech nische School aan de Mgr. Nolenslaan in hun mars hebben. En z\j kunnen dat vanavond van zeven tot negen uur nogmaals zie", want dan houdt de school wederom zijn openbare les sen. De lessen zijn een uitstekend mid del om de jeugd cn vooral die jon gens die dit jaar de lagere school gaan verlaten, een indruk te géven van wat ztf op een lagere technische school kunnen leren. Met rode pijlen cn flinke touwen had men het voor de bezoekers gemakkelijk gemaakt. Wanneer men zich aan het duidelijk afgezette parcours hield, kwam men automatisch in elk lokaal, waar de leerlingen in hun keurige, overalls stonden te werken. Zo kwam men met het werk van de auto- en elektromonteurs, fijn- metaalbewerkers, machinebankwer kers. meubelmakers, schilders en tim merlieden in aanraking Terwijl de lessen in volle gang wa ren, zorgde in de kantine, waar de bezoekers een kopje thee konden nut tigen, een uit leerlingen bestaand amuscmentsorkestje voor vrolijke po pulaire melodieën. Duidelijk komt bij een bezoek aan de Technische School uit, dat de ruimte voor het grote aantal leer lingen te klein is. Er zijn reeds plan nen ingediend om de school te mo gen uitbreiden, Dc bezoekers wor den daar bij hun binnenkomst reeds mee geconfronteerd. Op een groot bord hangen overzichtelijk de teke ningen voor de uitbreiding. Het plan Is, dat er een nieuwe verdieping op de school komt en dat er twee nieuwe vleugels komen. Eén ervan moet dan ten dienste komen aan een groot gymnastieklokaal en de ander wordt dan gebruikt voor een kamer voor de directeur en voor de administra tie. x Het spreekt dat de ruimten die daar op het ogenblik voor gebruikt worden, dan vrij komen en aange wend kunnen, worden voor het les geven. Voorts dient er ook een nieu we fietsenstalling aangelegd te wor den. Wanneer de plannen goedge- Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers. Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: G.G. en GJX Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666, Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend; maandag 19.00—20.30 uur, donderdag 9.3012.3a uur, vrij dag 9.3016.30 en 19.00—22 30 u„ dinsdag 9.30—16.30 en 19.00—20.30 uur, woensdag 930—12.30 uur, zaterdag 9.3016.30 uur, 's zon dags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19.0021.00 u., woensdag 14,0017.00 en 19.00 21.00 uur, donderdag 10.00—17.00 uur, vrijdag 14.0017.00 en 19.00 —21.00 uur, zaterdag 10.00—12.00 en 14.00—17 00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling: „Op het spoor van dc mens" Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 9.15 uur: „Een meisje in duizend gevaren". Monopole, 2 uur Johnny Rocco"; 7 en 9.15 uur; „Het West-Berlijn- mysterie". DIVERSEN Technische School, 7 uur: Openbare Lessen. (Advertentie IM.) Alleen geldig woensdag 31 mei Bewoners in de Jacob CatsJaan hoorden gisteravond om 11 uur ge rucht In hun tuin. De politie werd gewaarschuwd. De uitgerukte agen ten troffen, toen zij arriveerden, een 18-jarige Zweedse zeeman aan, dio bovenop een schutting zat. De jongen wist zich niet meer te herinneren hoe hij op die schutting was gekomen. Hij verkeerde lichte lijk onder invloed van sterke drank. Het bleek spoedig, dat hij niet het plan. had om in te breken. De agen ten hebben hem toen naar zijn schip, dat bij Wilton Fijenoord lag, gebracht. Katoenen pakje tn diverse vrolijke dessins. Sanfor. Opgestikte zakken, ook op het broekje. 2 jaar IIÜ 5»^® kl st. p. m. Binnenweg 128 N. Binnenweg/ Aelbr.kade - Zwartjansstr. 60-64 Beyerlandselaan 8793 ROTTERDAM Het gaat uitstekend met het Schie damse honkbal. Overgangsklasser SW bewijst thuis te horen Jn het sterke millieu. Ditmaal werd Laak kwartier met 158 verslagen. Schfe- De handbal-competitie heeft voor de drie Schiedamse verenigingen, wat de herenteams betreft, successen keurd worden, kunnen ze in 1962 verwezenlijkt worden, In de hal staat ook nog een keuri ge apparatuur, door dc leerlingen zelf vervaardigd. Wanneer men iets over een bepaald vak wil weten, draait men met een felefoonsehijf een bepaald nummer, dat bij het be treffende vak hoort en dat men op een bordje kan aflezen. Als men het nummer heeft gedraaid, beginnen er op een groot bord lampen te branden, waardoor men de gegevens duideijk kan aflezen. Een heel aardige vondst! De Postduif De SCV „De Postduif" nam met 320 duiven deel aan de wedvlucht vanuit Pont St JVIaxcense, een af stand van 320 km. Gelost om 6 uur; eerste duif 10.29.55 uur; laatste prijs- duif 11.08.01 uur. Uitslag: H. v. d. Kant en Breur 1 2 12 13 33 42 67 69 75; F. Eijkenbroek 3 44 70' H. Blondé 4 27; L Bórrani Co. 5 58-, J. Verhaal G 14 22; J. de Waard 10 77; C v Tricht Co 8 25 32; v d Meij 9 62; H. Veltman 10 17 54 55 76; J. Llps 11 66; W. Verhae- ren Weelie 16; J. Riedijk 15 36; A. Smits 18 26; J. Doejaaren 19 52 57 60; A. Vis 21; Th. Hersbach 23 37; G. Vermeer 24; V. Verhaeren 28 43 56; J Koffijberg 29 53 68; W. Jansen 30 71; N. in 't Hol Co 31 51 (di ploma); J. Tweeboom 34; H, Crama 35 39 64; W. v. d. Kant en Sparia 41 73- C du Chatenier 45; Th. Jansen 46'50*63; W, Poelman «5c Ark 47 48 78; M. v. Lingen 49; J. de Koster 61 A Brokling 65; A. Karreman 72; J. v. d. Beek Co 74; P. Hinten 79. De Snelvliegers De postduiven vereniging ,.De Snelvlieger" heeft zaterdag een wed vlucht van Nyons over een afstand van 280 km gehouden. De uitslagen waren als volgt: 1 W. Egging; 2, 3, ij en 15 M. Broekh. v. Mourik; 4, 16 en 18 H. J. Tjaden; 5 J. van Ros sen en Co.: 6, 10, 14, 17, 19 en 21 A. Faas en zn.; 7 S. Krouwel: 12 en 20 P. Sprong; 13 G. Rietveld en 22 M. v. d. Waal (Advertentie LM.) met 3 - voudige werking stilt snel de pijn doet de koorts daten activeert het organisme opgeleverd. Wilton Fijenoord speelt het volgend seizoen In de hoogste klas van het district. De heren van DWS zijn kampioen in de afdelings- eerste klas en promoveren nu naar de districts 2c klas. Afgelopen zon dag zorgden de heren van UVG even eens voor een promotie naar de af- delings eerste klas, door met 105 van DWS 2 te winnen en daardoor het kampioenschap in de afdellngs 2e klas te behalen Het was geen hoogstaand treffen op het UVG-veld. DWS kon niet com pleet aantreden en moest na twaalf minuten spelen al tegen 'n 60 ach terstand aankijken door doelpunten van W Schaap (3 x), J. Voogd (2 x) en L. Bakker. Dat UVG met snelle aanvallen van start is gegaan is wel de oorzaak van de overwinning want DWS was wel enigszins overrompeld door deze snelle doelpunten regen. Met 60 kon ook aan de thee worden begonnen. In de tweede helft maakte A, Sigmond de DWS-ploeg compleet en dit was duidelijk merkbaar bij de blauw witten. "Wel kwam L. Bakker In de le en He minuut nog aan 80 maar toen ging het bij DWS beter, al was de achterstand te groot om nog een redelijk succes te boeken. C. v, Lier zorgde voor het eerste tegen- punt erj nadat W. Schaap de stand op 91 had gebracht, waren het ach tereenvolgens G. Voogdt en A. Sig- mrnd <2 x) die de stand op 9—4 brachten. Twe£ minuten voor tijd was het wederom de goed spelende J. Voogdt die 19—4 aan liet tekenen. C. v. Lier. nog steeds een technisch goed speler, wist in de laatste aanval toch nog een vijfde doelpunt op zijn naam te brengen. Met dit resultaat is UVG kampioen in de 2e kl. afde ling Rotterdam en promoveert nu automatisch naar de afdclings le klas. Deze enorme kookpot, hoogstwaarschijnlijk de grootste maar heel zeker de oudste die in Schiedam aanwezig is, is een van de zeldzaamste vondsten die gedaan zijn bi? het blootleggen van üe Keltische woonstee in de Hnrppolder bö 'Ketfrcl De afmetingen van de pot zijn 34 cm hoog, de middellijn bij de eifwn, ng 52 cm en een bodem-diameter van 15 cm; vermoedelijk is dit de grootste pot ooit op Nederlands grond gebied gevonden De pot lag platgedrukt en uitgespreid over een opper vlakte van twee vierkante iMier op een grote haardplek m de bloot gelegde Keltische woning. Daar hebben leden van de archeologische werkgemeenschap „Rclinium" de ongeveer honderdtien scherven van de pot aangetroffen en zorgvuldig verzameld, Chris de Roo, het actieve lid van Helinium, die we hier naast zijn pot afbeeldenheeft de laatste drie jaar grote ervaring opgedaan in het restaureren van potten en ook deze reuzen-pot is door hem voorzichtig ocm elkaar gelijmd. Een precies werkje dat dan ook acht weken heeft gevorderd. Het in elkaar passen van de scherven was* al een puzzel, maar ook het plakken van dit moeilijk te hanteren materiaal was geen geringe opgaaf. Nu krijgt de pot over enkele maanden een vaste plaats in het Stedelijk Museum van Schiedam, naast de vier reeds, eerder door de heer De Roo gerestaureerde potten. Aangenomen wordt dat deze pot afkomstig is uit een nederzetting uit de ijzertijd, circa 150 jaar Geboren: Johannes B. F. z.v. J. B. F. Schaap en H. N. Seising; Irmgard C. d.v. J. L. Ritman en J. P. de Ruiter; Hendnka W. d.v. A. Koene cn C. Roos; Adrians d.v. H. F. Daal- meyer en A. de Vries; Marcel z.v, N. de Kort en M. van den Berg; Jurnen R. z.v. F. J, Swart en G- Koning; Lambertus W. G. z.v. A. Breddels en A. Slootweg; Johannes C. W. z.v. P. M. van der Ven en C. T. Olsthoorn; Marjolijn d.v. W. Dirkzwarger on A. van Zoelen; Wendehna M. d.v. W. A. Verhaal en C. Roeters; Anna J. H. E. d.v. A. van Dijken en B. Polak; Melcbior W. M. z.v. O. F. ter Reegon cn T. S. Möller; Yvonne d.v. F. W. Rettlich en F. J. Zagwijn; Theodo- rus L. M. z.v. T. S. de Vette en W. G. J. Reeling; Wmfred M. z.v. B. J. van Tienen en G. M. Groen; Teu- nis N, z.v. J. Kalkman en F. A. W, van Son; Theodora A. d.v. L. H, Heijdra en M. Groeneweg; Jacques C. A- z.v. J. Naring en M. J. T. Hersbach; Ronald z.v. B. D. Roza en C. van Aggelen. Overleden: C. Oranje, 68 jr. echtg. van A. van Noortwijk; M. W. Kruij- ning 73 jr. wed van C. A. Tuijl; J. L. Verdijsseldonk, 80 jr. wed van W. den Held; W. Groenendijk, 59 jr. P, C. Oskamp, 75 jr. dam won voor de vijfde achtereen volgende maal, zij het ditmaal met gering verschil (46) van Storks 3. De stadgenoten zullen zondag de be slissende slag om het bezit van het leiderschap leveren. Ook DHS levert goede prestaties. DHS 2 %von zelfs met 2—34 van Nado "Vooruitgang. Op veldïouten van SW kregen de Hagenaars in de eerste inning twee man over do thuisplaat. Cor Bras scoorde in de derde en Huib Kooy in de vierde inning. Laakkwartier zag de honken wel bezet maar goed aangooien van het SW-veld hield de strijd in evenwicht, hoewel Ko ning in de tweede inning langs de honken glipte. In de vijfde inning bracht Heinz de stand op 2—4 maar toen sloeg SW haar slag. In een dubbele inning kwamen Marie Gom- mei, Hans de Lange, Huib Kooy, Kees van der Gaag, Cor Bras en Gerard Gommel naar het thuishonk, SW ging door, zodat Huib Kooy, Kees van der Gaag, Gerard Gommel en Cor Bras in de zesde inning kon den scoren. Cor Bras hield met en kele vangen de score van Laakkwar tier in bedwang. In de achtste inning plaatste Nico Kolmeyer een drie- honkslag en hij werd binnengeslagen op een honkslag van Marie Gommel. Voor Laakkwartier sneuvelde een speler bij het tweede honk cn Heinz kwam nog in de negende inning voor de derde maal over da vijfhoek op een honkslag van Bruin. Werpersresultaten: Hans de Lange (SW) llx3-slag, 1 x 4-wijd en 5 honkslagen tegen; Ravensbergen en Zanstra (Laakkwartier) 7 x 3-slag, l3x 4-wijd en 12 honkslagen tegen. In de zesde inning gooide Ravensbergen vijfmaal achtereen vier-wijd. SVV 2 won met 15—8 van USC. Voor SVV scoorden Verhoecks, Den Dunnen (2), Van Meeteren(2>, Kooy, Reygersberg(2), Goetgeluk(4). Hei- nemans, Van der Velden en Van der Zouwen, Tweemaal werd ccn dric- honkslag en tweemaal een tweehotik- slag geplaatst. Eerst fungeerde Rey- gersberg als pitcher en daarna Wout van Meeleren. Eerst in de tweede inning kwam Joop Tettelaar met vier-wijd op de honken gevolgd door Piet de Bruin uit een fout van de tweedehonkman. Met een tweehonkslag van Jan van Naamen konden Tettelaar en De Bruin scoren. Het werd 0—5 in de derde inning toen Piet Tettelaar een honkslag plaatste, Kempen via vier- wijd en Van der Have met een honk slag op de honken kwam. Piet Tette laar was al naar de kussens gerend waarna Kempen en Van der Have volgden op een mooie tweehonkslag van Van Naamen. Goed veldwerk van Storks belette Nico Huet en De Graaf het scoren in de vierde inning. Bon kwam in de gelijkmakende slagbeurt door een fout op de honken en met opoffe ringsslagen werd hij thuis gebracht. In de zevende inning kon Beking bij velderskeus scoren nadat pinchhitter Seilbert hem had ingeslagen. Piet de Bruin, voerde in de achtste inning via vier-wijd en een goede honkslag van Huet de stand op naar 26 maar toen was het Schiedamse kruit op gebrand. Schiedam zag dat Van Bel en Bon in de slotfase via honkslagen scoorden. Het werd heel spannend omdat Laakkwartier nog goen nul had genoteerd. Bijna had Laakkwar tier geluk toen pinchhitter Chum een honkslag plaatste maar hij werd door Van der Have bij het tweede honk uitgegooid en daarna gooide Van Naamen de Haagse illusies met twee maal drieslag aan flarden. Werpersresultaten: Van Naamen (Schiedam) 7 x3-slag, 3 x 4-wijd en 1 honkslagen tegen; Van Jorge (Storks 3> 7 x 3-slag, 8 x 4-wijd en 9 honkslagen tegen. Schiedam 2 bleef in een spannende strijd met 99 naast Wassenaar. Door een zwakke start van werper Osephius scoorden al direct Fesch Slats en Hugens. Joop Lupker en Piet Gommel brachten de stand op 32, het werd 5—2 waarna Jan van der Kooy op een slag var Osephius binnen kwam. Cambeen, Trm der Kooy en Molenaar gaver club hierna de voorsprong. Hei ech ter 8—6 in de gelijkmako lerde inning, maar Gommel, Bar. m der Toorn en Joop Lupker wijzigden de stand in 89 in dc vijfde inning. Het was Hugens die de stand op 9—9 bracht in de laatste slagbeurt. Doordat werper Reynierse vele fouten maakte en ook: het team niet in dc beste vorm stak verloor Schie dam 3 met 11—6 van VFC 2. Ondanks betere slagprestaties kon DHS geen zege behalen omdat de Vlaardingers op wijd speelden tegen werper Kerssemeyer. Met een prach tige homerun werd het 0l voor DHS door G. Krommenhoek in de eerste inning. Acht Vlaardingers rof felden over de plaat in de gelijkma kende slagbeurt. Toch kwam DHS geleidelijk naast Ondina. In de ze vende en laatste inning had DHS zelfs een 1213 voorsprong. In een dubbelspel voegde DHS twee nullen op de scorekaart voor Ondina maar de laatste slagman plaatste een schit terende driehonkslag, zodat het 13 13 werd. De beste slagprestaties le verden J. Schoonenberg en G. Krom menhoek. Werpersresultaten: Kerssmeyer lOx 3-slag, 9 x 4-wijd en 4 honkslagen te gen; Ondina; 5x3-slag, 3 x 4-wijd en 15 honkslagen tegen. NADO W.—DHS 2 Het zwakke Nado Vooruitgang werd finaal „weggeslagen". G. Krom menhoek, P. van der Harg en D. Osephius plaatsten een homerun, zo dat zij ieder een grammofoonplaat krijgen voor hel slaan van een home run in deze competitie van de pro- pagandavereniging De Kieviten. DHS 2 plaatste overigens 25 honkslagen en Nado V. slechts een enkele. Bo vendien kwamen de geelzwarten* ze venmaal met vier-wijd op de honken. Vragen van raadslid Door het lid van de gemeenteraad, de heer H. Komfcld, zijn de volgen de vragen gesteld: Hebben burgemeester en wethou ders kennis genomen van een bericht in de pers, waarbij wordt medege deeld dat het voortaan verboden zal zijn tenten le plaatsen op de speel weiden tussen de woonblokken in de wijk Nieuwland, zulks omdat dc hfj het z.g. kamperen achtergelaten ste nen en stukken ijzer, welke als ha ringen hebben gediend, bij het maaien van het gras belangrijke schade veroorzaken aan de messen van de maai machines? Zijn burgemeester cn wethouders Als afsluiting van het volleybal seizoen i960'61 heeft het eerste he renteam van „Juliana" nog voor een aardige surprise gezorgd. In een toernooi In Kopenhagen, waaraan de sterkste ploegen van Denemarken deelnamen, hebben zjj beslag weten te leggen op de eerste prijs. Dat was wel het hoogtepunt uit het 5-daagse bezoek dat de Schiedammers als gast van Sj. V. K. aan Denemarken brachten. De beide wedstrijden tegen VKV en. Sj.VJC, werden gewonnen. Tegen de Deense kampioen HKV werd ech ter na veel spanning verloren, waar door 2ij met dezé ploeg gelijk kwa men. Het setgemiddelde moest daar om de doorslag geven, waardoor de beker toch nog in handen van Julia na kwam. jongens hebben er verder een aantal leuke en gezellige dagen ge had met o.a. een bezoek aan het be roemde amusementspark „Tivoli" en een uitstapje naar Helsingör. Het is overigens de bedoeling dat de gast heren van Sj.V.K. omstreeks okto ber een bezoek aan Schiedam zullen brengen cn dan tevens een aantal sterke wedstrijden organiseren. Het tweede herenteam is thans een stapje dichter bij het tweede klasserschap gekomen. Door met 1215, 159, 15—4 en 15—6 rivaal CW te verslaan zijn zij gelijk ge komen met Aggredior. Een beslis singswedstrijd zal uit moeten ma ken wie kampioen in deze afdeling wordt. Verliest „Juliana" deze wed strijd dan volgt een wedstrijd tegen UVG. De winnaar hiervn promo veert eveneens naar de tweede klasse. niet met ondergetekende van me ning. dat in het bijzonder de jeug digen, die nog min of meer onder het wakend oog der ouders spelen, door genoemd verbod toch wel heel erg worden getroffen, daar het voor hen niet gewenst is dat zij van een verderaf gelegen speelveld gebruik maken? Zijn burgemeester en wethouders bereid om te doen onderzoeken, of 't mogelijk is de betreffende speelwei den vóór met het maaien van het gras wordt begonnen te zuiveren van steen en ijzer, opdat schade aan de grasmachine wordt voorkomen en genoemd verbod niet gehandhaafd behoeft te worden? De politie heeft twee 18-jarigo jongens aangehouden, die ervan ver dacht worden op 13 augustus 1960 op de Schiedamse kermis een brom fiets te hebben gestolen. In de lange tijd tussen de diefstal en het terug vinden van de bromfiets is het ver voermiddel van diverse eigenaren veranderd. Uiteindelijk is in Rijs wijk een jongen met een bromfiets aangehouden. Hij verklaarde hem te hebben gekocht. De politie heeft toen het gehele spoor kunnen nagaan en stuitte tenslotte op de 18-jarige P. O, uit Rijswijk en de 18-jarige J. v. d. D. uit Schipluiden. a Na het grote succes van het vorig jaar gehouden kerstconcert hebben de Schiedamse zangkoren Excelsior en Orpheus besloten ook dit jaar weer de Messiah, van Handel te bren gen en wel op 15 december in de Grote Kerk. De Eng else zangeres is verhinderd voor die datum, maar voorlopig zijn geëngageerd Sybïlle Raaphorst, alt, Bert van 't Hoff, tenor en David Hol* lestelle, bas. Verder kondigt Orpheus een con- cert'aan dat op 21 juli in de Juliana- kerk gegeven zal worden door Or pheus en Jong-Orpheus, met mede werking van zangeres Wil Maüles en organist Meindert BoekeL - s-yih'ü-rti

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1