Henri Wintermans m0 Zwanen verdreven de vis op de eerste hengeldag r Decentralisatie in de Gereformeerde Kerk Gorilla rolt radicaal spionagegroep op Slaapkamergeheimen geestig ver klapt Plan voor een winkel galerij in Kethel Van Baarle uitgeschakeld voor schaakkampioenschap het vuur der Chinezen J. Koning 25 jaar in dienst bij fa. v. d. Knaap en Jurgens SCHIEDAM éM liWBHIlÖSiï; Vissen hadden het benauwd ïilliiiwll Kans voor Reitsma weer gestegen VAN LOENEN VOOR LIJSJEN Eén algemene, vier wijk-kerkeraden In Monopole Passage vertoont: J ubilemn-concert van SKAV Van H. v. d. Kraan's Bouwbedrijf: THEEHUIS F0RMENT0R Sted. Museum exposeert vondsten Monopole-matinees Britse ontsnapping onder Wie heeft iets verloren? Kampioenschap dammen ZFC komt bij SVY Middenstand en de 5-daagse werkweek Kethelse bejaarden 21 juni op stap ASSISTENTE AUTOVERHUUR zonder chauffeur KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Koeriersters Zaterdag 3 juni 1961 Advertentie l M Grote drommen vissen zwommen vanmorgen aan de oppervlakte van de Nieuwe Haven. Het waren misschien wel duizenden dieren, die zich met de koppen bijna bo ven tcater angstig langs de lean- ten verdrongen. Het teas de vele omstanders, die met medelijden de vissen gade sloegen, wel dui delijk, daf de schubbige beestjes het ogenschijnlijk heel benauwd hadden. De oorzaak van dit verschijnsel, dat zich teel vaker voordoet, is niet geheel duidelijk. Maar het waarschijnlijkst is het, dat de vis sen gebrek aan zuurstof hebben veroorzaakt door uerimïtngr van. het waterwaardoor zij een ze kere dood tegemoet gaan. iSllIiilRill Het visseizoen is weer geopend en in het Schiedamse Prinses Bealrix- I park zyn prompt de mannen in dc leren jassen verschenen dte hun klapstoeltjes langs de boorden van de singels e» vüvers opstellen en het snoer uitleggen. In de stille hoop, dat de eeuwige droom van de revzen- vis nu eens werkelijkheid zou worden. De eerste visdag droeg alle tekenen van een goede dag met de gunstige I bedekte lucht. Het viel bar tegen daar in het Kethelse recreatieoord. De vis had gewoon geen zin om te bijten. En toen bovendien het zonnetje nog verstek tiet gaan en de wind wat erg schraal en guur werd, begon I de realiteit van de warme koffie in het paviljoen!je „De Kcthel" te trek- f ken. Toen dan ook tot overmaat van ramp (voor de vissers althans) de zwanen f» het park een vrolijke bui kregen en stoeiend door het water trokken, toen was er helemaal geen gran meer aan en menig visser liet z'n hengel en z'n stoeltje in de steek om elders „uit te blazen". I Toch is er nog een karpertje van 45 cm verschalkt kunnen worden, waarvan de vanger nu gaat meedingen naar de prijs voor de grootste De papieren van de kanshebbers op de schaaktitel van Schiedam zyn grondig door elkaar geschud. Tot voor kort werd Iïaring reeds als kampioen van Schiedam beschouwd maar hij moest zijn laatste party door een misgreep tegen Van Baarle verloren geven. Opmerkelijk was. dat deze tot dusverre ztfn enige ver- jiesparty was. Door dit resultaat kreeg Reitsma, die al die tijd uit vorm was, een on verwachte gelegenheid zich te reha biliteren en hij heeft deze kans met beide handèn aangegrepen en be nut. In de beslissingsronden wist lnj eerst Van Baarle te verslaan en nam toen revanche op Haring, die in de voorronde van Reitsma won. Horing bracht Van Baarle eeliter twee ver- liespunton toe, daarmee zijn verlies- party tegen de Schiedamse Tal goed makend. Van Baarle heeft nu drie verites- punten en daarmee is zijn rol voor de schaaktitel uitgespeeld Reitsma heeft door al deze verwikkelingen de beste kansen. Weet hij van Vein Baar le en Haring te winnen dat heeft (Advertentie LM.) Inlijsten van foto's,- platen, enz, n/iM 41—43 - TELEFOON 66132 hij voor de zoveelste maal de fel be geerde titel veroverd. Haring zal dus van Reitsma moeten winnen om de strijd open te houden, wat intussen een zware opgave is tegen een in vorm spelende koploper. Donderdag.8 juni zal bekend zijn of de titelhouder Reitsma er in ge slaagd is de zilveren koning defini tief te winnen, maar wie weet, Caisa's wegen zijn onnaspeurïijkl De kerkeraad van de Gerefor meerde Kerk van Schiedim lieeft met grole eenstemmigheid het be langrijke besluie genomen om over te gaan tot een decentralisatie van het kerkewerk. Dit is mogelijk ge worden door een besluit van de Ge nerale Synode van 1360. De kwestie is dat de kerkeraad in de huidige vorm, die indien compleet liefst 112 leden tele, eenuotidiff te groot is voor het juist leiden en besturen van de gemeente. Om nit de massaliteit ,ivan de gemeente te breken en de actid- teit in de toyfcarbcid ïc vergroten, heeft men besloten de bevoegdheden te decentraliseren, om zo het regeren beter tot zijn recht te doen komen. Volgens deze nu vastgestelde „Re geling voor de functionele verdeling van de ambtelijke arbeid in de Geref. Kerk te Schiedam", wordt de kerke raad in de huidige vorm opgehe ven en vervangen door één kerke- ER heeft zich een gespierder soort Eddie Constantine aangediend met Lino Ventura, die in „Geheim agent, alias de Gorilla" zwaar aan gezette avonturen beleeft temidden van Franse gangsters, die raket-ge heimen verhandelen aan een voor zichtig aangeduide, maar niet ie mis sen mogendheid. Lino Ventura, die zich als een hecht blok beton door aaneengeslo ten linies gangsters slaat, draagt het stempel van de man, die zich rijke lijk aan body-building overeten heeft. Hü scheurt solide deuren uit elkaar en gooit nonchalant met ca- napees naar zijn tegenstanders. Hij slaat daarmee fysiek collega Con- Doris DAY, vele jaren het zin gende idool van de teenagers, heeft zich de laatste tfld ontwikkeld tot een filmactrice van redelijk for maat, die vooral in comedies op sympathieke wijze haar mannetjes staat. In Pillow Talk, hier Slaapkamer- geheimpjes geheten, gaat ze fel en moedig m de clinch met Rock Hud son, een liedjesschrijver en vrou wenjager die haar mateloos irriteert door zijn ontelbare en eindeloze te lefoongesprekken met talrijke vrien dinnetjes. Zij hebben mets met el kaar te maken, wonen zelfs niet eens in hetzelfde flatgebouw, maar moeten tengevolge van de overbe lasting van het net één telefoon nummer delen Dat betekent dus: afluisteren, - - terrumperen en ruzies ad libit1 u. Doris is een bïnnenhuis-archifc=vte die meent dat ze aan haar beroep meer afleiding beleeft dan aan man nen. Een weinig gefundeerde me ning, die Doris dan ook spoedig prijsgeeft als ze een jonge hereboer uit Texas ontmoet. Wat zij niet weet, heeft de toeschouwer dan allang ge zien: het is de kwelgeest van de tele foon., die zich van een vreemd zui delijk accent bedient om haar te foppen en tegelijk het hof te kun nen maken. Pillow Talk is een geschiedenis vol misverstanden, waartoe niet al leen Rock Hudson's geraffineerde te- lefoontrucs, maar ook de machina ties van een jaloerse vriend volop bijdragen. Het is geen hóóg grijpen de, wel pittige humor: die hier vlot verkocht wordt onder de vakkun dige leiding van regisseur Michael Gordon. Merkwaardig is de drie deling van het CinemaScope-scherm die hy op de manier van ouderwetse amoureuze ansichtkaarten toepast om verschillende scènes gelijktijdig te vertonen. Aardig is zyn vondst om een nachtclubzangeres een song te laten zingen, die de situatie a.h.w. improviserend kenschetst. En het slot, waarin de binnenhuis- architecte wraak neemt voor haar vernederingen door het interieur van de flat van de liedjesschrijver in een groteske kitsch-bende te herschep pen. is werkelijk hoogst origineel. Het is dos een aardige film ge worden met een paar leuke liedjes en amustante bijdragen va» Rock Hudson, Thelma RUter als een be nevelde, helderziende huishoudster en Tony Randall In de rol van de vriend. (PASSAGE). stantine, die er toch ook wel aardig mee weg kon. De film, waarin Ventura als de Gorilla voor de geheime dienst huis houdt, persifleert niet zo spranke lend als de eerste films van Eddie Constantine en blijft daardoor iets, maar niet veel minder van kicaltteit. Los van de zich toch wet snel op dringende vergelijking is „Geheim agenti alias dc Gorilla" een aantrek kelijke gangsterfilm geworden. De Gorilla- krijgt opdracht een spionagegroep op to sporen. Dat lukt hem natuurlijk, zij het met enige tegenslagen, zeer spoedig. Hij probeert zich geheel in te dringen en voor hen te werken, maar hij wordt door dc bende niet erg vertrouwd. Hij wordt zelfs gevangen genomen en gemarteld. Maar de Gorilla zou geen echte Gorilla zijn als hij niet wist vrij te komen. Tot zijn spijt moet hij echter tijdens zijn vlucht twee boeven doden. Dit heeft tot gevolg dat nu ook de officiële poli tie achter hem aan zit. Dit brengt uiteraard een dosis gezonde spanning met zich Toch keert alles zich uit eindelijk nog ten goede. Bernard Broderie heeft het onbe tekenende verhaaltje met talrijke lugubere trekjes, voorat in het be gin, boeiend verfilmd. Aan het slot, wanneer er te veel moet worden uit gelegd, gaat de vaart verloren, maar de spanning blijft toch tot het eind toe hangen. (IN MONOPOLE). De Schiedamse Klavar Accordeon Vereniging gaat op zaterdag 10 juni het eerste lustrum vieren met een roncert o.I.v. dirigent H Groene weg m het gebouw voor Chr. Sociale Be langen. raad voor algemene zaken en vier wij k-kerkeraden. Deze kerkeraad voor algemene za ken, waarin zitting hebben: de pre dikanten, een scriba, vier ouderlin gen uit elke wjjkkerkeraad, 'n evan gelisatie-ouderling, een jeugd-ouder- Jing, uit elke wyk-kerkeraad een dia ken en de secretaris van de diaconie, krijgt tot taak de regeling van alles wat de kerk in het algemeen raakt, zoals de dienst des Woords en der sa cramenten, het behartigen van de belangen van de jeugd, het optreden naar buiten het behandelen van alle beroepen van buiten op de kerk gedaan, alle zaken waarm de Com missie van Beheer van advies dient, het beleid en beheer van de diaco nie en de eensura morum over eigen leden. In alle zaken van pastorale aard beslist echter de wijkkerraad zelf standig. Naar buiten blijft de gemeente liaar eenheid bewaren en bezit de ene ongedeelde kerk alleen rechts persoonlijkheid. Voor wat de admi nistratie en het archief betreft, is het kerkelijk bureau m de Jubnna- kerk centraal. Dc kerkeraad besloot om deze ge wijzigde vorm te laten ingaan per j september, met dien verstande dat dit geldt als een proeftijd tot 1 juni 1963. Dan kan er teruggekeerd wor den naar een andere norm van kerk regeling, indien drie-kwart van de ambtsdragers van, de wijkkerkera- den daarvoor stemmen. Zo schrijft ds. IV". A. Krijger in het ,£chiedams Kerkblad". Dezer dagen is de eerste paai ge slagen voor een complex van twee blokken van elk zeven woningen dat door H. van der Kraan's Bouwbe drijf gebouwd wordt tussen de Koe koeklaan en de Kievitslaan in de nieuwste woonwijk van Kethel by de Meeuwensingel. Dit complex van veertien is het laatste deel van bet grotere complex van 42 woningen dat door de fa. Van der Kraan met premie gebouwd zou worden, maar door het uitblijven van de toewijzing van de premie worden de hulzen nu In de z.g. „vrlfe sector" gebouwd, op ontwerp van het architectenbu reau Lockhorst. Koldewjjn en van Eijk uit Rotterdam. Deze eerste paal is geslagen door mej. J. A. M. Kramer, die als me vrouw Verhagen over «en maand of tien een van de nu in aanbouw geko men woningen zaL betrekken. De hut« KERKDIENSTEN Ned. Herv. Gem. Schiedam, Grote Kerk, 10 uur: ds. J. G. Jansen. uur: dr. L J. Cazemier; Bethel kerk. 10 u,: ds. A. van Eyk (Bcrgschenhoek). 7 u ds A Hoffman; Opslandingskerk-, H uur dr L. J Cazeimer, 7 uur ds D. J. Spallng: Vredeskerk, 9 e» 10 4S uur us H. W. Hemmes, 7 uur ds. 3, D. Sinicis, Ned. Herv. Gerer. E%a«s„ Bcthelkerk. 10 uur ds A. van Eyk (Berrfeche»- hoek). Gebouw Irene, 4 uur ds. Van Kooien (Oud Beyerlantl). Evang. Luth. Gemeente, 10 uur ds. S. v. CL Haagen. Lutherse Kerk, zaterdagavond. 7.30 uur Oecum. Avondgebed. Ned. Prot. Bond, Westvcst 92. ds, J. A, Hebly. Oud-Kadi. Kerk, Dam 28. 10 uur Hoogmis. Baptistengeraeenle, Lange Haven 59, 10 uur on 7 uur ds, R. Relling. I.eger des lieils, Lange Haven 27. tfl uur HelliginEssamenkomst en 7 30 uur Verlosaingssamenkoinst: Gerrit Ver- boonstrnat, 6,30 uur Open luchtkamer- komst oJ.v. Majoor er» mevr. M Souverein. ■Tchota's Getuigen, Wijk gel». Niemv- Iand, 3 uur Openbare Lezing. 4 uur Wachttorenstudie, onderwerp- „Blijft waakzaam als zonen van het Licht" Woensdag 7AÖ uur dienstvergadenng cn theocratische brdieningsschool. Clif. Gercf, Kerk, Warande, hoek BK-laan. 10 uur ds. G. de Vries Cs-Cravendeel). 5 uur ds, G de Vn.ee Herv. Gem Kcthel De Rank: uur ds. Brutnmelkamp. Dorpskerk. 10 uur ds. Brummelkamp, 7 uur ds. G. Zonneveld (Oostvoome) (Jeugddienst) Geref Kerk. Oosterkerk: 10 uur J. Couvée (openbare belijdenis geloofs) en 5 uur ds G, Aalbersberg (Vlaardingen). De Goede Haven; 10 ds. H. Hogenhuls (Chariots) en 5 uur ds. W. A. Krijger. Julianakerk: 10 u ds. H. J. Kouwenhoven (Vlnardingen) en 5 uur ds. H. Hogerhuis. De Ark Kethel: 9.30 uur drs. C. Augustijn (Schipluiden)'en 230 uur ds. J. Cou vée. Kantine S-CJ5\; 10 uur ds. W. A, Krijger en 5 uur da. J. Couvée. (Advertentie l.M.j Maandag en dinsdag Modeshow. Optreden van bekende radio- en t.v.-artiesten. WEISSENBRUCHLAAN 14? TEL. 1B 40 40 ROTTERDAM uniek gelegen can de Bergse Plas, ook beschikbaar voor Enkele van de belangrijkste vond sten, die tijdens de recente opgra vingen in de Schiedamse bodem zUn aangetroffen, rijn vanaf nn in het Stedelijk Mnseum te Schiedam te bezichtigen. Het betreft hier het paardje van pijpaarde, dat in de Gallische landen duidde op verering van de godin Epona, Voorts de stenen wrijfschaal, die waarschijnlijk diende voor het malen van graan of vruchten, enkele sieraden, als barnstenen kralen, man telspelden, een gesp, een ijzeren bei tel, twee bronzen bóllen, die aan de hals van paarden en vee werden ge hangen om onheil af te wenden, en een fragment terra sigillato. HOE goed de Engelse filmers de kunst verstaan de wapenfeiten van hun strijdkrachten zonder op smuk of verheerlijking te verfilmen, Htfbt uit „Vuur over de Jang-tse". De film toont de feiten van het inci dent op deze rivier tijdens de Chine se burgeroorlog, toen het Tregat .Amethyst", dat met toestemming van de Chinese regering naar-Nan king opstoomde, door de Chinese communisten werd beschoten en aan de grond liep. Na drie maanden vruchteloos on derhandelen, deed het zeer gehaven de schip, dat door andere Britse oor logsschepen niet gesteund kon wor den een ontsnappingspoging, die door het zware communistische ge- van slagen had. Maar na 250 km be hoedzaam varen en moedig slag le veren lukte het de „Amethyst" toch nog de zee te bereiken en zich weer bij de Britse vloot te voegen. Michael Anderson is er uitstekend in geslaagd dit spannende gebeuren voor zich zelf te laten spreken. Naast de hoofdrollen, die door Richard Todd als de commandant, William Hartnell als bootsman en Akim Ta- miroff als de Chinese kolonel karak teristiek en ingetogen worden ver tolkt, besteedde Anderson 'ruime aandacht aan de bijrollen en vooral door het geloof waardig beeld ,van die bemanning onder verschillende omstandigheden overtuigt deze film van het begin tot het einde als -waar. schut langs de rivier nauwelijks kans <In MONOPOLE), Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9 12.30 en 26 uur: rozenkrans. Te bevragen bij de vinders: 2 sleu tels en knijptang, B. Markens, Maas dijk 108a; kettinkje met kruisje, Ver beek, Dr. Wibautstraat 1: bedrag aan geld, M. v. d. Hoek, Pieter de Hooghstr, 27a; bedelkettinkje, Over- wijk, Adriaan Mildcrstraat 70a; Rot terdam; ring met sleutels, H. Ottens, Dr. de Visserlaan 10; zonnebril, C. v. Beesten, St Jacobs Gasthuis, Bit. Laan, na 18.00 uur; ring met sleutel, A. Kreuk, Aleidastraat 118; ring met sleutels, A. Brinkman, Rotterdamse- dijk 253a; witte bal, G. v. Rijswijk, Pr. Mauntsstraat 6; rolschaats (L.), Vre- denbregt, Dr. Wibautplein 23; jon gensjas, J. Offerman, Oosterstraat 39; kinderhandschoentje, Huisman, Mgr Nolenslaan 189; jongensjasje met ca puchon, mevr. Grootveld, v. Hall straat 80; 1 paar dameshandschoenen, Balkhoven, .Villastraat 79; 1 st. touw, P. Rebers, Pieter de Hooghstraat 20b; een tuinslang, Vrijdag, Westerkade 8; kinderportefeuille met inhoud; C. Sla, Singel 132 kl 11; portemonnee met inhoud. De Vetter, 's Gravensande- straat 24a; bruine .portemonnee met inhoud, Ariëns, Broersvest 54; fiets tas, A Algra, Nieuwstraat 26; parkiet, W. v. d, Vlies, Kiosk BJC Laan; kees hond, Dierenasyl, St. Annazusterstr. De finalewedstrijden voor het dam kampioenschap van Schiedam zijn nu begonnen. In de eindstrijd heb ben zich geplaatst J. C. Onlnk, J. de Wilde, die beiden vrijwel ieder jaar in de kopgroep eindigen, dan kam pioen L. Vrijland en verder J. P. van der Watering, Ml den Houting, A. van Otterloo. W. Heuvelman cn J. J. van Kuijk. In het wijklokaal aan de Nieuwe Maasstraat werd donderdagavond ge speeld; J. P. van der Watering—L. Vrijland 0—2; J. de Wilde—J. C. Onink 0—2: M. den HoutingA. v. Otterloo 20. De parijen verliepen onder veel spanning. Veteraan De Wilde stelde ditmaal teleur. Hij moest na zwak verzet het hoofd buigen. ,Van der Watering kon op fraaie wijze lang stand houden tegen kampioen Vrij land, maar toen Van der Watering een fout maakte kon Vrijland een schijf veroveren en daarna werd Van der Watering in het defensief ge drongen. SVV ontvangt zondag ZFC aan de bosrand, Belde elftallen bezetten op de ranglijst een plaats in de boven ste helft, zodat zonder angst ge speeld kan worden. Maar zowel SW als ZFC kunnen in de twee laatste wedstrijden nog enkele plaatsen op schuiven op de competitie-ladder, zodat het een ere-zaak wordt om te winnen. SVV 3, nog steeds niet uit degra datiegevaar moet bij SHS, ook een van de clubs in gevaar, gaan win nen o muit dc impasse te komen. De Chr. Middenstandsvereniging Schiedam gaat het probleem van de vijf-daagse werkweek bespreken op een samenkomst die in samenwer king met de Ned. Chr. Vrouwen Band af<L Nieuwland op woensdag 7 juni in het Wijkcentrum wordt ge houden. De heer Ligthart uit Vlaar dingen leidt de bespreking in met een causerie, „Op naar een vijf-daag se werkweek voor d« middenstand." zen, die op traditionele wijze worden opgetrokken bevatten beneden een grote woon-ectkamer cn keuken, met boven drie slaapkamers en een dou checel. Elke woning krijgt een ste nen loods en er komen vier garages by. Het bouwbedrijf Van der Kraan dat, met de nu onder handen geno men complex meegerekend, reeds 225 woningen in Kethel heeft neergezet, heeft grole plannen voor de toekomst waarvoor reeds vergunning by de ge meente Is aangevraagd. Aan de Scble- damseweg, bjj de dr. Sauerstraat (die vermoedelijk op die plaats gaat ver dwenen) zal de firma zestien grote heren-huizen neerzetten, met vier slaapkamers en centrale verwarming. Daarbij komen dan nog acht grote winkels en ongeveer tien kleinere dagwinkels» Vermoedelijk zal een deel van de woningen boven de win kels worden gebouwd. Wanneer de vergunning verstrekt is kan dit plan in een jaar worden gerealiseerd. De Kethelse bejaarden zullen vol gons plan op 21 juni weer de jaar lijkse autotocht gaan maken, die een regelmatig terugkerende gebeurtenis is m het dorpsleven. Vele autobzit- ters verlenen hun medewerking om deze dag voor de oudjes te doen slagen en binnenkort zal er een col lecte voor dit doel worden gehouden. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdamsmgel 41 en apotheek Nieuwland, Dr. Wi- bautplein 17. Bellen by ongeval: G.G en G_D„ Tumlaan 80, teiefoon 69290. PoHtie-alarmnummer 64366 Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend. maandag 19.00—20.30 uur, donderdag 930—12.30 uur. vrij dag 9.30—16.30 en 19 00-22.30 U.. dinsdag 9.30—16,30 en 19.00—20.30 Uur, woensdag 9,30—12.30 uur, zaterdag 9.30—18 30 uur, 's zon dags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 1900—21.00 m, woensdag 14.00—17.00 en 19.G0— 21.00 uur, donderdag 10.00—17.00 uur, vrijdag 14X0—17.00 en 19.00 —21.00 uur, zaterdag 10.00—12,00 en 14.0017.00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling: „Op het spoor van de mens". Élke dag van 10.00 tot 17X0 uur, BIOSCOPEN Passage, 2, 4, 7.15 en 9 uur: „Slaap- kamergeheimpjes". Monopole, 2 uur (zondags 2 en 4.15 uur): „Vuur over de Jang- tse"; 7 «n fl.15 uur: „Geheim Agent alias de gorilla". diversen Wijkcentrum, 8 uun HBS-ver, On der Ons. Dansavond. Medische zondagsdienst In spoedgevallen zijn gedurende dtt weekend de volgende artsen te raad plegen J. Mokkenstorm, Van Ruysdnellaan 52b. tel. 64098: L. H" Geerdes. Veen- la nt straat 2, tel. 58357: G. in 't Veld. Willem dc Zwijgerlaan 23. tel. 68599; P. van Santbrink, Van Heuven Goed- bartstraat 1, lel- 62S62. Geopend zijn dc apotheken Jansen, Swammerdomsingel 41 en Nieuwland, Dr Wibautplein 17, die ook de ko mende week de nachtdienst zullen waarnemen. Op 1 juni herdacht de heer J- Koning, wonende te Schiedam, het feit. dat hij 25 jaar geleden op 15- jarige leeftyd In dterat trad van de Firma A. Jurgens en Zn., groothan del in zoetwaren, toentertijd geves tigd aan de Tuinlaan te Schiedam. De heer Koning, die zijn loopbaan begon als kantoorbediende, kwam kort na de oorlog in 1946 in de bui tendienst als vertegenwoordiger. Zijn rayon omvatte de plaatsen Schiedam, Vlaardingen, Delft en Rotterdam. Ook toen de firma in 1953 van eige naar verwisselde en In I960 werd samengevoegd met de firma Van der Knaap te Naaldwflk tot de Yan der Knaap-Jurgcns en Zn, N.V., die zich In april 19C1 vestigde in een nieuw pand aan de Mercuriusstraat te Vlaardingen, bleef de heer Konfng het bedrijf trouw. Het zilveren dienstjubilsum werd In aanwezigheid van het gehele per- sonecl gevierd met een bijeenkomst in het restaurant De Kroon te Schie dam. De oudste directeur van het bedrijf, de heer J. van Dijk, sprak de jubilaris daar toe en bood hem een geschenk onder couvert oaa. Namens het personeel sprak de voor zitter van de personeelsver.. de heer H. J. Rijken. Ook hij bood een ge schenk onder couvert aan. De jongste directeur, de heer G. van Dijk, sprak vervolgens enkele hartelijke woorden tot de boekhou der, de heer J. v. d. Zee, eveneens wonende te Schiedam, die op deze dag het feit herdacht, dat hij 35 jaar geleden in dienst van de firma A. Jurgens en Zn. trad. Ook voor de heer Van der Zee waren er geschen ken onder couvert. Dc echtgenoten van de jubilarissen werden bloemen aangeboden. Na de intieme huldiging gaven ty- dens een receptie vele klanten cn. leveranciers van hun belangstelling blijk. fristho eubele De Nederiande Klinknagelfabriek vraagt voor spoedige indiensttreding voor de order- en voorraadadministratie, Brieven met opgave van leeftijd en verlangd salaris te richten aan afdeling Personeelszaken, Noordvest- tangel 121, Schiedam, WARANDE 210 B Telefoon 6 28 73 Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 680 21 - Schiedam Vakontie- verblijven Amercngen. Te huur 25- persoonstenten met bedden enz. Kantine en winkel aan wezig te midden van bos. TeL 3431-354. Fotografie Rolfilnu vergelen? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106» Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106 TeL 6 67 20 In één dag gereed. Permanent wave flrlène permanent met toe- Jtel, het beste wat er ts/ compleet ƒ5.—j stroomloos f i 50 Op vertoon van deze advertentie r 1.— korting! Dames- en berenkapsalon .Hélène", Rembrand liaan 22, telefoon 67170. Meubelen en.i V-f huis rood Slaapkamers, best. uit le dikant, spiraal, -1 tafeltje 2 stoelen v.a. ƒ287.In hout en staaL Ruime keuze uit alle artikelen voor uw slaapkamer, zoals dekens, spreien enz. enz. Platé, Grote Markt 1921, Schie dam. 2800 m2 toonzalen». Diversen Laat .uw spiraal vermaken tot modem opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, al* nieuw terug. Het goedkoop ste adres: DDK- Groenendal IA tBroersveldpad) telefoon 6 70 28 (na 18 uur- telefoon 6 67 89) Ledikanten hutledl- kaüten, kampeerbedden enz.. Kom eens j raten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1