Kon. Wilhelminamars trok grotere belangstelling broderie damesblouses 9. „Schiedam"-ploegen moeten een nederlaag slikken Sp De nadruk viel ditmaal op Suriname Demos viert vrolijk het kampioensfeest 'mmm Federatie opgericht van chr. sportclubs HONKBAL ortieve ontmoeting Wilton-NDSM SVV blijft op goede weg SCHIEDAM 75 3000 kleurige wandelaars door de polders Ook DZB werd weer geslagen Rienus Gosens gaat Fortuna trainen H. W. VAN G0RP ZONEN Jeugdtoernooi van Martinit HBSS verliest van Zwaluwen SW-TYBB 8-6 Burgerlijke Stand Schiedam-ADO 1-2 Bij ij derde lustrum pers. ver. Voetganger oorzaak van aanrijding Rommelbrandje Fietsendieven Spoorbomen bleven gesloten Wie niet adverteert wordt vergeten Maandag 5 juni 1961 3 el ö- «n rti- de Je in- die >ed ote lar [en te- >or fa ire se- «ra ort Ijn lat as; rch. en, iar ui- ,ke zei lot Ie* Jag i^ln de >e's oe: og- irer eel za- eat U Dp- ien on eer ant ebt vas ran én en dat ek- U ,lk ent jen mt or id? Voor de zeventiende maal heeft Schiedam zaterdag de Koningin VPilhel- mlna-mars beleefd. En als vanouds is voor deze grootste mars van Schie dam weer de hele stad op de kop gezet. Reeds lang voor de starttyd van drie unr heerste er in de Füantage een drnkte van belang «n. was het daar een vrolijk gewemel van wandelaars, waarvan de xneesten in het gebrui kelijke bonte wandeltenue waren gestoken. Voeg daarbij de vele in de frisse wind wapperende vlaggen en de geüniformeerde orkesten, dan kan raen nagaan welk een sfeer er daar heerste op de startplaats. Onder alge mene leiding van commandant Ph. van Oordt van het VendeS Schiedam van de Oranje Garde, werden door de functionarissen de wandelaars snel geregistreerd, zodat de afmars vlekkeloos kon geschieden. Ondanks het betrokken weer, wat voor de wandelaars zelf echt geen nadeel is, was de opkomst met 2932 deelnemers weer groter dan vorig jaar, wat waarschijnlijk weer te wij ten is aan de oplevende belangstel ling voor de wandelsport. In totaal hebben 137 groepen meegelopen, waarvan 35 op de acht km, 74 op de twaalf, IS op de achttien en 10 op de vijfentwintig km. De groep van „Ju liana" ging met de prijs voor de grootste formatie strijken. "Nu bestaat het streven om aan deze wandelmarsen een bepaald tintje te geven en zo is deze zeventiende tocht genoemd een „Suriname-tocht" en wel als eerste in de sene Rijks-toch ten. Maar hoewel op de startplaats de ionen van 't bekende liedje „Around the world" weerklonken, zijn de -wan delaars zó ver toch ook weer niet geweest. Wel was er aan het ere- comitê dat naast burgemeester mr, J. W. Peek het défilé voor het stad huis afnam een afgevaardigde van Suriname toegevoegd. Het was werkelijk een Imposant gezicht om daar op de Grote Markt de lange stoet van in vrolijke kledij en van vlaggen voorziene wandelaars te zien voorbij trekken, dit onder de tonen van de door het harmoniege zelschap St. Ambrosius gespeelde pit tige marsen. Na het défilé zijn de wandelaars de polders ingegaan, waarbij dfo oute van 25 km voerde over Vlaardiwger- ambacht, de Veenweg en de Harre- weg naar Kethel, waarna bij de Kan delaar met het pontje werd overgezet naar Overschie. Dat overzetten, was een leuke pauze in de mars, maar één wandelaar had zo'n. haast dat hij naast het veerbootje stapte en par does kopje onderging, wat erg leuk was, vooral voor de toeschouwers. De 18-Jon route voerde ook over Vlaardingen, maar dan zonder het uitstapje naar Overschie. Voor de kortere routes is het voornamelijk ge zocht in de omgeving van Kethel. Op het stadhuis heeft burgemeester mr. J. W. Peek het ere-comité ont vangen en er zijn vreugde over uitge sproken dat hierbij eens de nadruk Is gelegd op de zo verre en meest on bekende rijksdelen. Over Suriname heeft mr. R. Mitraslng. de adviseur vanöe Surinaamse Jongeren Vereni ging In Nederland nog het een en an der verteld, terwijl hjj de burgemees ter een grammofoonplaat met Stxri- naamse muziek aanbood. Verder is er nog gesproken door de landelijke commandant van de Oranje Garde, de heer W. Sterrenburg, doör de voorzitter van Ned, Chr. Sport- Unie, de heer H. Woudstra en door de heer C. H. Smaling namens de bond. Nadat omstreeks zes uur de eerste wandelaars weer terug kwamen in de Plantage, is daar een feestprogramma opgevoerd, dat ook in het teken stond vaan Suriname. Daaraan is medege werkt doqr een muziek- en een dans groep van de Surinaamse Jongeren Vereniging in landskledij gestoken en verder door het Notenkraker-trio met komische schetsjes en de Spotvogels met zang. De muziekgezelschappen van Gusto en Harpe Davids hebben daartussen door de gaatjes gevuld, tot de prijzen uitgereikt konden worden. DE UITSLAG: Speeltuingroepen 8 km: 1. Hoogvliet, 291 pt. Schoolgroepcn 8 km: 1. Ds, van Hareingenschoo! (Rotterdam) 283 punten. 2 Couwaalschool (Rotterdam) 270 pt. Jeugdgroepen 8 km: 1. Haagse Hooglanders 265 pt. 2. W.S.V. Hoogvliet 263 pt 3. Trekvogels, Schiedam 260 pt. 4. De Brug. IJsseimonde. 253 pt, 5. Vol harding. Rotterdam 242 pt 6. Kracht en Vlugheid. Rotterdam 240 pt. Speeltuingroepen 12 km: 1. Hoog vliet, 291 pt. Schoolgroepcn - 12 km: 1. Ds. van Haerinzenschool, Rotterdam 300 pt. 2. Kon. Jullanaschool. Kethel 279 pt. 3. Prinses Ireneschool, Schiedam 275 pt. 4. Prins Bemhardschool. Schiedam, 262 pt. 5. St. Marlaschool, Schiedam 261 pt. Jeugdgroepen 12 Km: l. A. H. y. Boys. Rotterdam 302 pt. 2. T.H.O.R.. Schiedam 28B pt. 3. Volharding. R'dam 287 pt, 4. O.G.. Utrecht 27fi pt. 5. W.S.V. Zuid, Rotterdam, 275 pt. 6. De Brug 2. IJsseimonde 274 pt. 7. Steeds Voorwaarts Den Haag 273 Pt. 8. D.QK. Schiedam 272 pt. 9. Ruimbaan, Rotterdam 270 pt, 10 C Trekvogels 270 pt. Schoolgroepen 18 km: 1. Adema van Scheltemaschool, Rotterdam E50 pt. 2. Prinses Ireneschool. Schiedam 575 pt. 3. Chr. Technische school, Schiedam 528 pt. Jeugdgroepen 18 km: 1. De Jonge Garde. Rotterdam 660 pt. 2. Sterker door Strijd, Den H3ag 635 pt. 3. Er Op Uit, Sprang Capelie N.B. 610 pt. 4. O.W.I.O. 3. Rotterdam 605 pt. 5. O.G„ Utrecht 581 pt. fi. J.S.W., Rotterdam 580 pt. Burgergroepen 25 km: 1. Er Op Uit, Sprang Capelle N.B. 1015 pt. 2. Sterker Door Strijd. Den Haag 1014 pt. 3. O.G.. leerdam 966 pt. 4, O.G.. Utrecht 938 pt. 5. O.W.IO., Rotterdam 933 pt. 6. De Meeeuwen, Rotterdam 907 pt. Militaire groepen 25 km: 1, Deta chement van Ghentkazeme Rotterdam 969 pt., tevens defileerprijs. Telloze wandelgroepen hebben. zaterdagmiddag aan de K.W, Mars deelgenomen. Alvorens de vrije natuur in te trekken hebben zij langs het Stadhuis gedefileerd. Uier een groepje meisjes, waar- tian het meisje dat links vóór loopt de mascottepop draagt. Hel was een druk kamploensweek- elnde voor Demos en daarom heeft de leiding van Demos het team za terdagmiddag ln sportpark Harga h«t wat rustiger aan laten doen. Dat hebben ze dan ook gedaan in de eerste wedstrijd om het kampioen schap van de afdeling Rotterdam. De kampioen van IB DZB was even wel geen tegenstander van formaat, zodat Demos heel soepel met 3~I kon winnen. "Vooral in de eerste helft had De mos een. groot overwicht. Het was Eef Frey die de roodzwarten na ze ventien minuten de voorsprong gaf. Direct in het begin van de tweede helft kwamen de bezoekers langs de weifelende Schiedamse achterhoe de en het was 1—-1, Demos hield het spel voortdurend te kort waar door het gevaar ontstond dat «e zwakste zou winnen, in de twintig ste minuut trapte middenvoor Nelis Tetteroo eindelijk trefzeker in en even later schoot hij nogmaals kei hard raak. In gebouw Arcade waren honder den aanhangers van Demos 's avonds bijeen gekomen om het kampioen schap te vieren. Daar werd tevens bekend gemaakt dat een supporters vereniging is opgericht waarvoor al direct 'n honderdtal leden zich heb ben gemeld. De heren H. W. Witjes en H. J. de Bruin hebben de lei ding. Voorzitter G. van 't Geloof heeft op deze avond nog eens gere leveerd van welk een grote beteke nis het opbouwende werk van de SVV-er Joop van Meerwijk is ge weest. Dankzij de trainer werden liefst vier teams kampioen. Hy schonk de heer Van Meerwijk een platen speler en de leden van het eerste elftal een sporttenue. Namens het kampioensteam bracht de heer Van Meerwijk dank aan het stuwende werk van de voorzitter. Hij schonk de heer Van 't Geloof een porte feuille. Daarna heeft Han Bakker met zijn revue ,,'t Is voor de bakker" de aanwezigen uitstekend vermaakt j Zondag zijn velmDemos-leden naar Gouda gegaan waar enkele cracks van Demos in het Rotterdamse elf tal hebben gespeeld. ■Air Haastige spoed is ook niet altijd goed. Zo merkte dit meisje, deel neemster aan de Kon. Wandel- mars. Doordat zij te haastig bij De Kandelaar op de veerboot wou springen, stapte ze in het water, zodat de kousen en schoenen uit moesten. De bekende voorhoedespeler uit het team van SW, dat in 1949 lands kampioen werd. Rienus Gosens heeft zijn eerste full-time verbintenis als oefenmeester bij een club verkregen. Per 1 juli zal Rienus Gosens in dienst treden bij de Vlaardingse eerste di visieclub Fortuna, Als part-timer trainde Gosens dit seizoen CVV. Een opkoper van oud ijzer, de heer J. J., heeft een mortiergranaat op het hoofdbureau van politie gedepo neerd. Het gevaarlijke voorwerp was door hem aangetroffen in een partij oud ijzer, die bij verschillende adres sen is opgehaald, zodat de herkomst niet meer te achterhalen is. In Schiedam Js een Federatie van Christelijke Sportverenigingen opge richt met het doel te komen tol een hechtere samenwerking tussen de Schiedamse christelijke sportvereni gingen en het meer eensgezind be hartigen van de gezamenlijke be langen. De nieuwe federatie zal een plaats voor haar vertegenwoordiger vragen in de Gemeentelijke Sport raad. Sinds jaren Ijveren diverse fun- tionarissen in de christelijke sport wereld In Schiedam voor de tot standkoming van een dergelijke fe deratie. Vooral de oud-voorzitter van de christelijke korfbalclub „ODI", de heer P. Winkelman heeft op dit ge bied veel activiteit betoond. Het kwam er maar niet van totdat on langs de Nederlandse Christelijke Sport Unie er op heeft aangedron gen te komen tot het creóren van dergelijke overkoepende lichamen in (Advertentie IM.) RBTTERDAM, Soerwflg 21-25, Tel. 176600 DORDRECHT, Grideloze pad 76, Tet. 4344 Op genoeglijke wijze hebben de junioren van de voetbalvereniging Martinit zondag op het terrein in het Volkspark een spar tui twisseling ge had met de teams van DWSV uit Utrecht waar Martinit goede contac ten mee beeft. De Utrechters kwa men met tien teams naar Schiedam. Aangezien Martinit beschikt over acht jeugdteams (junioren en adspi- ranten) hebben tevens twee teams van Hennes DVS deelgenomen zodat 20 elftallen elkaar hebben bekamph Aan het slot van deze sportdag zijn de prijzen uitgereikt. Martinit won de eerste prijs, DWSV de tweede prijs. Volgende week zullen de volwas senen voetballen in het kader van deze sporluitwisseling. Dan komen het eerste, tweede en het veteranen- team van DWSV naar Schiedam om elftallen van Martinit te bekampen. ons land. De christelijke sportvcreni- gen te komen tot het creeren. van der gelijke overkoepelende lichamen in gingen in Schiedam hebben daarna enkele malen samenspraken gehou den en nu is de federatie opgericht. De eerste activiteit is zaterdag be toon bij de deelname a.d. Koningin Wilhelminamars waarbij bovendien het nieuwe federatiebestuur tijdens de officiële ontvangst m het raadhuis tegenwoordig was. Nog niet alle christelijke sportverenigingen zijn bij de federatie aangesloten, maar zij hebben het toetreden wel toegezegd. Zo zijn reeds ingeschreven de voet balvereniging HBSS, de korfbalclub ODI, de gymnastiekverenigingen Ju liana en DOK, de wandelgroe pen van de Christelijke Technische School, de Prinses Ireneschool en de Oranje Garde. Het bestuur van de federatie bestaat momenteel uit de heren voorzitter H. Roozenbeek (ODI), waarnemend secretaris F. E. Koelman (DOK) en penningmeester A. Winter (HBSS). Het ligt in de be doeling de vertegenwoordiger, die zit ting krijgt in de Gemeentelijke Sportraad, aan dit bestuur toe te voe gen, V riendschappelijk Tegen de zustervereniging Zwalu wen uit Vlaardingen heeft HBSS za terdag in Vlaardingen een vriend schappelijke wedstrijd gespeeld. Ver wacht mocht worden dat het hoger geplaatste Zwaluwen sterker zou zijn dan derdeklasser HBSS. Toch hebben de Schiedammers goed partij gegeven, maar het Vlaardingse over wicht was te groot zodat de Vlaar- dingers bij rust een 31 voorsprong hadden. Voor HBSS scoorde de in valler-junior Ane Boon die als mid denvoor was opgesteld. Op de vleu gels opereerden rechtsbuiten Bert van Veen en linksbuiten les Hogen- 'dam. Voor het overige speelde HBSS in de bekende formatie. Bij de aan vang van het laatste half uur kon Zwaluwen uit een misverstand van Chris Scheffers nogmaals scoren maar daarna had HBSS het offensief. Tweemaal kreeg Daaf Droge nog een kans, maar zijn schoten gmgen over de lat. Aan de successen reeks van de Schie damse honkballers is een eind geko men. Wei blüft SW ln de sterke overgangsklasse op de goede weg. Met een 86 overwinning op TYBB nadert SW nu de kop en ook de overige teams van SVV wonnen, maar teleurstellend is dat de twee hoogstgeplaatste teams van Schie dam de strijd om de leidersplaatsen verloren. Overigens heeft Schiedam zich in een spannende wedstrijd ge lijkwaardig getoond aan ADO (1—-2). DRZ was niet opgewassen tegen Schiedam 3 (5—25). Reeds in de eerste innings kon TYBB scoren. Bakker en De Wildt plaatsten honkslagen en zij kwamen over de vijfhoek op slagen van Van Egmond en Bakker. SVV gaf direct het goede antwoord G. Gommel en Bras kwamen via vierwijd op de honken, Manus Lange raakte de bal zodat Gommel kon scoren, Cor Bras kwam op het derde honk, waarna hij naar de thuisplaat rende. Manus Lange kon via fouten en doorgescho ten ballen scoren. Nico Kolmeyer was de vierde Schiedammer die een punt liet noteren doordat Marie Gammel een honkslag plaatste. Wel kwamen daarna, beide partijen op de honken maar goed veldwerk voor kwam een wijziging in de stand. Het Montnnnc ^.TYFTR was Kolmeyer die in de derde inning CpiUIIUfe J-'-LJ.kJ O Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41 en apotheek Nieuwland, Dr.Wi- bautplein 17. Bellen by ongeval: G.G. en GD- Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarronununer 64S6Ö. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend; maandag 19.00—20.30 uur, donderdag 9.3032.30 uur, vrij dag 9.30—18.30 en 19.00—22.30 u., dinsdag 9.30—16B0 en 19.G020,30 uur, woensdag 9.30—12.30 uur, zaterdag 9.3Q16.30 uur, 's zon dags gesloten. ILK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19.0021.00 u„ woensdag 14.0017.00 en 18.00 21.00 uur, donderdag 30.0017.00 uur, vrijdag 14,0017.00 en 19.00 21.00 uur, zaterdag 10.0012.00 en 14.00—17 00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling: „Op het spoor van de mens" Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur, BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Slaapkamer- geheimpjes". Monopoie, 2 uur: „Vuur over de Jangtse"; 7 en 9.15 uur: „Geheim Agent alias de gorilla". DIVERSEN NIeuwpoortweg 7.15 uur Jeugd Jo lijt vervolg wielerronde. Geboren: Frans H. z.V. H. Krol en E. Kuiper; Erna d.v. J. D. de Jong en M. Nagtzaam, Marjan d.v. J, D. de Jong en M. Nagtzaam; Ingrid dv K. J. Sants en N. Noordijk; Michael J. z.v. J. J. Heesbeen en A. L, van de Klundcrt; Hermanus W., zv J. T. Vlasveld en H, Wittekopf; Ellen d.v. J. Merk en W. J. Brinkman. Overleden: J. van Vooren, 64 jr. Esperamo-agendo Merkredon, la 7an de junio Klub- vespero. Kia estas via opinio pri „Neo"? Venu al kdo H, Letsch sr Lekstraat 100 b La kafo estos bruna. 8—7 geslagen. via een foute vang verder kwam op een honkslag van M. Gommel waarna Hans de Lange een stootslag plaatste. Met alle honken bezet kon Kolmeygr op een korte tik van Koos de Haas scoren. In de vijfde inning werkte TYBB de achterstand weg. Een verre tik van Van Zanten werd verkeerd beoordeeld in het rechtsveld waar door De Wildt en Metselaar konden scoren. SW antwoordde goed in de gelijkmakende slagbeurt. Kolmeyer plaatste een honkslag waarna hij op een slag van De Lange scoorde en Marie Gommel, die gebruik maakte van een fout kon op een slag van Koos de Haas scoren. In de zesde inning was het Bakker die door De Wildt "werd binnengeslagen maar goed veldwerk van SW hield de score van TYBB verder in bedwang. Met Hans de Lange, De Haas, Van der Gaag cn. Huib Kooy, allemaal vier-wijds leek de score van SW groter te worden maar slechts Hans de Lange kon scoren. TYBB kreeg nog drie honken bezet maar goed aangooien van de Schiedammers voorkwam erger. Werpersresultaten: Hans de Lange (SW) 8 x 3-slag, eenmaal vierwijd en acht honkslagen tegen; J. Bakker (TYBB) zevenmaal drieslag, zesmaal vierwijd en zes honkslagen tegen. De werpers hebben de belangrijke topmatch beheerst. Goed werpen.en goed aangooien van de velders hiel den de score beperkt, Het zag er in de tweede helft van de tweede in ning hoopvol uit voor Schiedam toen Nico Huet op het derde honk kwam maar met driemaal drieslag had ADO de gastheren weer in bedwang. Scherpemsse en Peters plaatsten overigens ook voor ADO zonder suc ces honkslagen. In de vierde inning plaatste Henk Kempen een honkslag, hij stal het tweede honk, waarna Huet een opofferingsslag plaatste en Kempen op een prachtige stootslag van Van der Have kon (scoren. ADO antwoordde in de 'de inning. Scherpenisse plaatst 'co honkslag en Peters kwam met Vèlderskeus op de honken. Belden werden binnenge slagen door kortestop Leeflang. Hier na kwamen beide teams nog wel op de honken maar de werpers en het gesloten veld hielden de stand op 12. In de laatste inning leefde de hoop op hij Schiedam, Jan van Naa- men plaatste een. honkslag, hij gleed echter uit over 't tweede honk. Pxnch- hittcr Dick Molenaar zag zijn verre tik uitgevangen en Piet Tettelaar ver dween op drieslag. Werpersresultaten: Kramer (ADO) 12 x 3-slag, 1 x 4-wijd en 4 honksla gen tegen; Jan van Naamen (Schie dam): 13 x 3-slag, lx4-wijd honkslagen tegen. In het duel VUC—Schiedam 2 om de bovenste plaats van 3 A was VUC oppermachtig. De sterke werper Ruud Visser gooide 18 maal drie-slag, achtmaal vier-wyd en slechts twee honkslagen tegen. Hier stelde Jan Osephius van Schiedam 2 5 x 3-slag, 6 x 4-wijd en 6 honkslagen tegenover. VUC begon direct met vuurwerk. Van der Kooy, Visser en Meulink scoorden. Het werd 31 door Bart van der Toom die via vier-wijd en fout aangooien naar het thuishonk ging. In de zevende inning had Osephius een inzinking, door honk slagen en vier-wijds scoorde VUC ze venmaal. Het was 131 waarna Mo lenaar in de laatste slagbeurt met vier-wijd en gewaagd lopen de eind stand bepaalde op 33—2. Bij Storks 3SW 2 wonnen de stadgenoten met 97. Voor SW kwamen P. Verhoeks. J. de Lange, K. Heinemans (2x), M. Kooy <2x), W. Reygersberg, L. de Gids en T, Goetgeluk over de thuisplaat. Ook SVV 3 won, Feyenoord 2 werd met Tegen het sterke Neptunus heeft DHS een prima wedstrijd gespeeld. Door H. Koppel nam DHS een voor sprong, maar Neptunus kwam via 2—1, 4—1 zelfs tot een 7—1 over wicht. Toch kwam DHS uitstekend terug. De Schiedammers verkleinden de achterstand tot 74 Hierna hiel den de werpers de strijd in even wicht. Er werden zelfs acht innings gespeeld. De beste slagman was 3. Schoonenberg met drie honkslagen, waaronder twee tweehonkslagen. Werpersresultaten: Louwe (Nep tunus): 9 x 3-slag, 6 x 4-wijd cn S honkslagen tegen; J. Kerssemeïjer (DHS) en J. Verbeet 5 x 3-slag, 6 x 4-wijd en 2 honkslagen tegen. Het tweede negental van DHS le verde een daverende prestatie. De geelzwarten sloegen met 270 Her mandad. Toch spelen in dit team liefst zes spelers die voor het eerst aan honkbal deelnemen dit seizoen. f Advertentie i M.) Doordat de 76-jarige voetganger F. van S- zaterdagavond om 8.30 uur de Gerrit Verboonstraat onvoorzichtig overstak, is er een verkeersongeval ontstaan. De heer J. R. uit Rotter dam week namelijk met. zijn auto voor de_ voetganger uit en kwam zo in botsing met de scooter van de heer J. J, A. uit Schiedam. Daarbij liep de duo-passagiere, mejuffrouw T. A., schaafwonden op. die ter plaat se behandeld zijn. De scooter werd vrij ernstig, de auto licht beschadigd. Ter viering van het 15-jarlg be staan van de PersoneeU-vereniglng van WHton-FUenoord is er zaterdag in Schiedam een sportontmoetlng geweest met de leden van de zustervereniging van de N.D.S.M. ln Amsterdam. Met een lange riJ van tourlng-cars zijn de gasten op de werf aan de VlaardlngerdUk aan gekomen. waar de Harmonie VV.F. hen enige welkomstliederen toe speelde. Na de ontvangst en de kof fie, trokken de diverse sport-afde- lingen met de Amsterdamse vrien den naar de verschillende gelegen heden, om de strijd op collegiale wijze aan te binden. Hierbij heeft Wilton tenslotte met 4^—314 over de ND SM gezegevierd. Bij het voetballen, bleef de balans in evenwicht; wel bleek het eerste team van W.F. met 0-3 verre de mindere van de gasten, maar het tweede team werd met dezelfde cij fers winnaar. De tennis-prijs bleef met 8-2 in Schiedam, waartegenover met biljarten de Amsterdammers sterker bleken: 28-24. Ook bleken de hoofdstedelingen betere schakers <11*4-B%), maar bij het klaverjassen werden zij glorieus overtroefd met liefst 5843 punten. De gezamenlijke hengelaars haalden, precies geteld twéé visjes op, laat nu de Schie damse buit één cm langer zijn! De afdelingen fotografie hadden veel werk gemaakt van het bezoek, waarbij de foto's 's avonds al te be wonderen waren. 's Avonds is er ïn de grote kan tine-Oost door de pers. ver. een ca baret-avond aangeboden. De heer C Keijzer, voorzitter van de jubileren de vereniging opende de avond en reikte de pryzen uit. Namens de di rectie is 't woord gevoerd door ir. B. Wilton, die daarbij (hoe kan het anders in zo'n gezelschap) even de tunnel ter sprake bracht Daarna was 't de taak van André Carel en zijn gezelschap om de aan wezigen te vermaken, waar hij best in geslaagd is. Maar de Wilton Mu sic Boys zorgden zelf voor de dans muziek daarna, tot diep in de nacht Wij gaan door met de verkoop van prima kwaliteits-artlkelen maar nu voor prijzen, die voor iedereen te betalen zijn. Morgen begint de verkoop van All-overnet vensterval, geweven van 100% katoenen garens. Venstervaf, met Ingeweven des sin, die het hele seizoen ver kocht !s voor 1.75, koopt U nu per meter voor nog géén gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze ven- sterval, 50 cm hoog, per meter voer 'y Zaterdagmiddag omstreeks vüf uur is de brandweer uitgerukt naar de Singel _218, het voormalige pand van bakkerij Vlug, thans gemeente-eigen dom, waar door kinderen aan de achterkant van het pand oude rom mel in brand was gestoken. Het brandje had weinig om het lijf, was snel gedoofd en er is geen schade ontstaan. Doch de toegang tot het pand zal nu maar dicht gespykerd worden. Zaterdagnacht heeft de politie twee jeugdige Duitse zeelieden aangehou den, die op kennelijk ergens weg gepakte fietsen reden. De 20-jarige R. S. werd meteen in verzekerde be waring gesteld, maar zijn kameraad, de 21-jange F. J., wist te ontsnappen, maar werd later toch achterhaald. De door hem bereden fiets werd op het Oude Kerkhof teruggevonden. Beide zeelieden zitten op het hoofd bureau van politie. De afsluitbomen van de spoorweg overgang in de Nieuwe Damlaanver toonden zondagmorgen om elf uur een defect, daar de bomen gesloten bleven. Later bleek, dat het elek tronische apparatuur tegengesteld was gaan werken; de bomen gingen, dicht als er geen trein was. en open als er een trein naderd». De politie heeft de regeling van het verkeer overgenomen totdat tegen L45 uur het defect was verholpen. slaap meu be Is-wenielBed den duo-divans enz. WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 Meubelen en huis rood Voor examen geslaagd? Dan een schrijfbureau 54.90 mot stalen boekenplankjes. Hou ten bureaus 75x98 cm. Mooie keus bij Plate, Gr. Markt 19- 21, Schiedam. 2800 m2 toon zalen. originele Zwitserse broderie - maten 36-46

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1