SIGAAR ZOMER- ens reden sneller in 2e etappe van Wielerronde GENIET "VAN-N AANBIEDING Cdt. De long verlaat het Zeekadel-korps Voetbal rolt ook op de zomeravonden Serie concerten in de Ned. Prot. Bond-kerk In kader van Jeugd Jolijt HANDBAL UVG-heren moeten voor de promotie spelen SCHIEDAM Jan v. Riemsdijk nog in oranje-trui m Receptie op de Spica 9 D. M. v.d. Vheer koninklijk onderscheiden N ederl aagserie van SVC Lezing Aqua Fauna Motorongeluk eiste drie gewonden Jongen brak been bij aanrijding Auto tegen vat gereden Burgerlijke Stand SPORTCOLBERTS FLINKE KRACHT (m. of vr.) MEISJES (15-20 jaar) E SI MON DE WIT Koeriersters meubelen' WONINGINRICHTING 8ROERSVEST M-É»6 De tweede etappe van de „Ronde van Schiedam" voor jongens van 14 t/m 16 jaar die gisteravond in het ka der van de Jeugd-Tolijt-programma's werd gereden zag er veel aantrekke lijker uit dan de vrijdag verreden eerste etappe. Als eerste ging giste ren de 15-jarige Theo Brouns over de meet. Hy bezet daardoor met vier punten de tweede plaats in het alge meen klassement. Hierin gaat nog steeds Jan van Riemsayk, die in de ze tweede etappe de tweede plaats bezette, met drie punten aan de kop. Hü blijft dus oranje truidrager, maar Theo Brouns moet met één punt ach terstand als een zocr gevaarlijke con current beschouwd worden. De jongens, ongeveer 50 in getal, waren het er eenstemmig over eens: deze etappe was veel leuker dan de eerste. Vorige week lag namelijk het tempo, dat evenals gisteren werd aan gegeven door de motorpolitie, aan de lage kant. Maar dat -was dan nu anders. De renners hebben ongeveer tussen de 25 en 30 km per uur gere- den. De etappe kreeg hierdoor dus 1 meer het aanzien van een echte wed strijd en dat vonden de jongens prachtig. - De jongens moesten wel logischer wijze twee "aan twee blijven rijden om het andere verkeer niet in gevaar te brengen. En vanaf de Nieuwpoot- weg, waar de start plaatsvond, heb ben de jonge rermertjes keurig ge fietst. Maar daar kwam' tegen het einde van de etappe wat verandering in. Op de Nieuwe Damlaan kropen ze steeds meer naar de kop, daarbij het gehele rechter gedeelte van de weg in beslag nemend. 'eZ probeerden zo een zo gunstig mogelijke positie aan de kop van het compacte peloton in te nemen met het oog op de ko mende sprint. V. ---■ Sprint Deze sprint was ook langer dan die van verleden week. en dat was een kolfje naar de hand van de renners. Toen zy eenmaal de overweg bij de Nieuwe Damlaan gepasseerd waren, werden zij helemaal vrij gelaten. IJverlg op elkaar loerend streden zy om elke meter terrein. Theo Brouns lag toen in derde positie. Maar met enkele flinke pedaalslagen wist hy ztfn tegenstanders van zich af te schudden en het eerst de eindstreep, die op de weg achter bad Groenoord lag, te bereiken. Hü kreeg voor deze prestatie een doos gevuld met enke le potjes, jam. Jan van Riemsdijk kreeg voor zijn tweede plaats een zelfde doosje, maar dan van iets klei ner formaat. De renners hebben van deze rit overigens wel genoten. En dat was vooral dankzij het heerlijke weer. Hierdoor waren ook meer mensen aan het wandelen, die belangstellend bleven staan kijken als de kleurige karavaan passeerde. De uitslagen van de etappe waren: 1. Theo Brouns; 2. Jan vaii Riemsdijk; 3. C. Wassenaar; 4. F, van Heukelom, 5. F. Duyvebode: 6. R. v. d Stelt; J C. Smit; 8. L Feijen Het persoonlijke algemene klasse ment luidt: 1 Jan van Riemsdijk 3 ptn; 2. Theo Brouns 4 ptn en 3. Frits Duyvebode en C. Wassenaar ieder 7 ptn. Het ploegenklassement was als volgt:1. Delbana 28 ptn; 2, Ter Braak 31 ptn; 3. Wamsteken 36 ptn en 4 het Stempelhuis 49 ptn. De derde etappe wordt verreden maandag 12 juni. Het parcours gaat dan over de Maasboulevard (start). Lekstraat, Hoofdstraat, Lange Nïeuw- straat. Koemarktplein. Broersvest, Singel, Overschieseweg, Polderweg Kerklaan. Joppelaan, Kerkweg, Dorpsstraat, Schiedamseweg, Burg. van Haarenlaan (finish). (Advertentie LM.) (Advertentie LM.) f Moderne, kwiek «-vlotte jongens pakjes voor een prijs, die U niet voor mogelijk had gehouden! 2-5 laar Aangezien het nog niet zeker is, dat de beren van UVG automatisch promoveren, heeft dc competitielei ding van de afdeling Rotterdam een promotïecompctitle samengesteld. De beren van UVG hebben hierin zon dag de eerste wedstryd gespeeld te gen Schutters 2 uit Rotterdam. Reeds in de eerste minuut open de L. Bakker voor de groen-witten de score. De Rotterdammers kwa men echter goed terug en hadden bij de rust een 5-8 voorsprong. Het was een hoogstaand treffen lussen beide teams en de spanning zat er volop ih. Ook in de tweede helft bleef Schutters in de meerderheid en UVG dat een man tekort had, kwam dit nadeel niet spoedig te boven. Tegen het einde van de wed strijd kreeg UVG een strafworp toe gewezen en L. Bakker maakte geen fout. Hierdoor gesterkt drukte UVG nog even door, maar toen scheids rechter N- Vons voor de laatste maal het fluitsignaal liet horen, was de stand 10-11 voor de Rotterdam mers. UVG protesteerde na afloop tegen het zesde doelpunt dat zou zijn gemaakt via een cirkelbal. Nu maar de beslissing van de straf- en protestcommissie afwachten. Volgende week zondag komen bei de teams weer tégen elkaar uit op het terrein van Wilton Fijenoord aan de Maaskant. Zouden'de groen- witten er in slagen, om een over winning van meer dan één punt te behalen, dan hebben zij: het protest niet meer nodig en komen zij toch het volgend seizoen in de afdelings le klas uit. BEGIN ER NU MEE Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swairunerdamsingel 41 en apotheek Nieuwland, Dr.Wi- bautplein 37. Bellen by ongeval: G.G. en GJX Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend; maandag 19.00—20.30 uur. donderdag 9.30—12.30 uur, vrij dag 9.30—16.30 en 19.00—22.30 u„ dinsdag 9.30—16.30 en 19.00—20.30 uur, woensdag 9.30—12.30 uur, zaterdag 9.30—15.30 uur, *s zon dags gesloten. KJt. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19.002l,0Qu., woensdag 14.00—17.00 en 19,00— 21.00 uur, donderdag 10.0017.00 uur, vrijdag 14.00—17.00 en 19.00 —21.00 uur. zaterdag 10.00—12.00 en 14.0017 00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling: „Op het spoor van de mens" Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Slaapkamer- geheimpjes''. Monopole, 2 uur: „Vuurover de Jangtse"; 7 cn 9.15 uur: „Geheim Agent alias 'de gorilla". DIVERSEN Lange Achterweg, 7 uur: Jeugd Jo lijt. Zeepkistenrace. De commandant van het Zeeka- detkorps „Jacob van Heemskerck" te Schiedam, de heer C. D. dc Jong jr. heeft, zaterdagmiddag met een bij eenkomst op de ;,Spica", de oude loodsboot in de Voorhaven gelegen, die dienst doet als opleidingsschip, afscheid genomen van het Korps. Hij heeft namelijk eén functie als hoofd- instrueteur aanvaard bij do pas op gerichte „Outbound School of Sea" te Renesse. Talrijke ouders, oud-kadet- ten, leden van het plaatselijke be stuur en bet hoofdbestuur hadden 2ich verzameld op de „Spica" voor dit afscheid, dat tevens een huldiging is geworden. Met vele fraaie geschen ken is de waardering voor het werk van de scheidende commandant uit gedrukt. Het woord werd namens het hoofd- Advertentie LM.) OP VERZOEK VAN DUIZENDEN: NU OPNIEUW DE OF NAAR KEUZE F 1.25 20 MERKJES 1 KUSSENSLOOP OF i 2 FLEURIGE THEEDOEKEN Vr(jwel federc avond heerst er nu bedrijvigheid op de Schiedpmse voet balvelden. De series van de Schie damse Zomeravond Competitie (voor reserveteams-afd. Rott. KNVB) zyn al b|jna beëindigd. Het programma voor de komende week luidt: dins dag G juni: DRZDemos, GSSDHS, HBSSSchiedam. GTBMartinit, Hermes DVS—PPSC, SFC—Wilton Fyenoord, SVDPWUrsus, SVV— Schledamse Boys; vrjjdag 9 juni: De mos— Excelsior'20; DRZ—GSS, Mar tin itHennes DVS; SchiedamGTB, Schledamse BoysWilton Fyenoord, Eén dog bctoalr U voor deze fleurige, allerleukste KATOENEN JONGENSPAKJES in een grofe verscheidenheid van nieuwe, frisse kleuren een echte Coster-stuntprijsi 2 jaar Zohng de vooemd sueltt. Cecn tel; of jchn b«tc!Uogcn. ROTTERDAM: Korte Hoogstraat 11 Meent hk.Gci.-M.- Jlngel kateodr. LagedIJk hk. Dorjnweg w«t Kruiskade 35 LEDDEN: Haatlemmenaaat 25 VLAARDINGEN" Brood- cn ban ketbakkerij M. J, Vlug uit Schiedam belegde maandagmiddag in gebouw Concordia 'een receptie ter gelegen heid van het 40-jarig dicnstjubileum van de heer Dirk Matthüs van der Vheer (59), Gedempte Biersloot 16. Het hoogtepunt van de bijeenkomst was de uitreiking aan de jubilaris van de bronzen ere-medaille verbon den aan de Orde van Oranje Nassau. De heer Van der Vheer trad op 5 juni 1921 als broodbezorger in diensf bij banketbakkerij Simons te Vlaardingen. Op 1 augustus 1950 werd dit bedrijf overgenomen door brood-banketbakkerij M. J. Vlug te Schiedam. De heer Van der Vheer bleef in Vlaardingen werkzaam. Sinds enige jaren vervult hij de functie van magazijnmeester. De heer Van der Vheer, die weduwnaar is, heeft zich. gedurende zijn veertig jarig dienstverband doen kennen, als een bijzonder voorbeeld van trouw en ijver. Loco-burgemeester H. K. van Min nen. die op het terrein .van de ban ketbakkerij geen onbekende is, ging nader in, op de betekenisvan het broodbakken en de bezorging ervan. Hij wees op de grote veranderingen in de loop van de jaren, waarin het vroeger zuivere handbedrijf tot een vrijwel volledig geautomatiseerd be drijf Werd omgeschakeld. Hjj prees de verdiensten van de jubilaris, dfe hjj vervolgens decoreerde. De heer C. H. Boeschmann bood de jubilaris namens dg maatschappij voor nijverheid en handel de gouden ere-medaille van de maatschappij aan met het: daarbij behorende ver erende getuigschrift. Directeur M. J. Vlug, die 's mor gens in intieme kring zijn werkne mer al een cadeau onder couvert had aangeboden, prees de trouw en eer lijkheid van Van der Vheer en bood hem de bij de hem uitgereikte on derscheidingen behorende draagme- dailles aan. Deriieer A. Simons, zijn vroegere baas nam een duik. in bet verleden en bood namens de familie Simons een cadeau aan. Vervolgens werd de jubilaris nog tóegesproken door de voorzitter yan „Harpe Davids" uit Schiedam waar van bij ere-lid is. de vertegenwoor diger van het C.N.V., een afgevaar digde van de toneelclub O.V.U. en door vertegenwoordigers van de col lega's cn van de personeelsvereni ging- V t Naast vele loffelijke woorden had den alle spiekers een cadeau voor do jubilaris. SFC—Ursus, SW—SVDPW; zaterdag 10. juni: HBSS—PPSC. De uitslagen van de laatste twee weken zijn;DHS—DRZ 3—1; GSS— Excelsior'20, 2—2; Hermes DVS— Martinit 6—0; GTB—Schiedam 2—2; SVDPW—SW 4—7; Ursus—SFC 3— 0; Wilton FyenoordSchiedamse Boys 3—3; PPSC—HBSS 3—2; Excel sior'20—Demos 2—0; GSS—DRZ 2— 2; Hermes DVS—GTB 31; Marti nit—HBSS 2—1; PPSC—Schiedam 31; Schiedamse BoysSVDPW 4— 1; SVV—SFC 2—2; Wilton Fye noord—Ursus 1—0; Excelsior'20— DRZ 3—1; HBSSGTB 3—3; Her mes DVS—Schiedam 3—0; Martinit— PPSC 21; SFC—Schiedamse Boys 23; SVDPWWilton Fyenoord 1 0; SW—Ursus 4—1; DHS—Demos 2—3; Demo&—GSS 1—0; DHSEx celsior'20 3—3; Schiedam—Martinit 1—1; Schiedamse Boys—Ursus 2—2; GTB—PPSC 02. De wedstrijden worden over twee weken beëindigd. Het_ programma van de Algemene Bedrijfsvoetbal Competitie is nog niet voor de helft afgewerkt. Deze week wordt gespeeld: maandag PTT—GRS terrein HBSS; Enka— Ham, terrein Spieringshoekp Mo ra- vanHoek 2. Schietbaanstrant; He lios 2VVK 2 terrein Schietbaan straat; dinsdag: HAV Bank—Schrij ver terrein Spieringshoek; NWW— Komeet terrein Schietbaanstraat en Bingham—Scheffer Schietbaanstraat; ■woensdag; FontïjneDewitro terrein GTB; SCFHelios terrein Schiet baanstraat; GPS—IPC terrein Schiet baanstraat; donderdag: Hoek—Roda Schietbaanslraat en GZW—WK Schietbaanstraat; vrijdag 9 juni: NI- VAEnka terrein HBSS; PTD—He lios 2 terrein Spïeringshoek; Mafa- boys—Hav Bank terrein Schietbaan straat. In het door de Schiedamse Volley bal Club georganiseerde nederlaag- tournool fungeerde ditmaal stadge note Juliana als tegenparty. Dames-2 speelde een slappe partij volleybal, doch won niettemin met 3—0 (15—11, 15—5 en 15—13). Het eerste dames zestal van S.V.C. kon eveneens weinig vechlust op brengen vanwege de geringe tegen stand. De S. V. C.-dames Wonnen toch. met de setstanden 15—2, 15— 10. .152, dus eveneens 3—0.' De Heren wedstrijden brachten iets meer spanning al werden de ver wachtingen van zeer spannende wed strijden wel wat beschaamd. S. V..C. Heren-2 won met 1 van Juliana-2 met de setstanden 15—12, 18—16 en 4—15. Heren-l bleek door de spanning van de laatste dagen, o.a. promotie wedstrijden voor de overgangsklasse, te vermoeid om serieus partij te. ge ven en verloor dan ook via 8—15, 6—15 eji 15-7.'' Vrijdag aanstaande komt Sportclub Hillegersberg op bezoek. Gerekend wordt op meer spanning en vecht lust bij de volleyballers. De Aquarium- en Terrarium ver eniging „Aqua Fauna" belegt op vrij dag 9 juni een vergadering in Ire ne. Bij die,-; gelegenheid zal-de heer J... M. Klumpes uit Rotterdam een causerie houden over vissen, in de tropen, verlucht met dia"». In de Lange Nleuvvstraat vond gis teravond om 10.30 uur een vrü ern stig ongeval plaats, waarby drie personen werden gewond. Door onbekende ooi-zaak zijn twee motorfietsen frontaal met elkaar in botsing gekomen. De berijder van de ene motor, de 33-jarige G. van der Sloot, liep daarbij een schedelbasis- fractuur en wonden aan het gelaat en benen óp. De 24-jarige-J. van Kersen, die de andere motor bereed, kreeg wonden aan het scheenbeen en vermoedelijk kneuzingen, aan de ribben. Zijn duopassagiere, de 18- De 9-jarige Jan Droger uit de Burg. Knappertlaan werd gistermor gen om 8.25 uur aangereden en liep daarbij een gecompliceerde been breuk op. Hij is ter behandeling in het Gemeenteziekenhuis opgenomen. De jongen speelde voor de school in de Huysmansstraat toen hij hoor de claxonneren. Daarop wilde hy direct naar het trottoir lopen, maar werd aangereden door de scooter, bestuurd door de heer H. M, V., die had gewaarschuwd. jarige mejuffrouw Kooi uit Rotter dam kreeg een zware hersenschud ding. Alle drie gewonden zyn naai het Gemeenteziekenhuis vervoerd. In het kerkgebouw van de Ned. Protestanten Bond aan de Westvest 93 zullen met ingang van 8 juni weer geregeld concerten plaats hebben om de veertien dagen. Deze concerten worden grotendeels gegeven door de nieuwe orgelist van de kerk zelf, de Advertentie LM.) Is het geen genot, om nu, nog voor de grote vacartie, weer céns nieuwe frisse cretonne gordijnen op te hangen, die U nu voor een habbekrats kunt kopen? Cretonne voor slaapkamer, zomerhuisjes, voor randen en stroken.... cretonne, die nor maal verkocht wordt voor 2.75, koopt U nü voor nog géén één vijftig. 9C cm 110 Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze cretonne, 120 cm breed, in felgekleurd bloemdessln, nu per meter voor tvn heer Addle de Jung, die ook tweede orgelist is vau de Grote of Sint Lau- renskerk te Rotterdam. Maar verder werken tal van so listen mee aan deze concerten-serie, waarvan we noemen Hans Oldenburg, engelse .hoorn en hobo; Janneke v. d. Dool. viool; Evert Stem, alt- en so- praanblokfluit; Nelly Kamerman en Krijnïe Poot, sopraan en het Delfts Hervormd Jeugdkoor o.l.v. Hugo Beu- te. Ook Aad v. d. Hoeven, oud-or ganist van de N.PB.-kerk zal in deze serie een populair orgelconcert ko men geven en wel op 17 augustus. Belangrijke concerten in deze se rie zijn het Franse orgelprogramma, waarbij: de Suite du deuxième ton van Clérembault ea de gehele vijf de symphonie van Widor vertolkt worden en het Bach-herdenkingscon- cert op 3 augustus. Aan. het slot- concert op 21 september werkt het Delfts Hervormd Jeugdkoor mee. De orgelsoli 2Ullen verzoeknummers zijn. Het eerste concert, dat van 8_ juni dus, wordt gegeven door Addie de Jong, orgel, in zijn eerste optreden en met medewerking van Hans Ol denburg, engelse .hoorn en hobo. Op het programma staan de Praeludium en fuga inf. van Bach, hobo-sonaten van Corelli en Roehr, trio in c van Bach, een sonate voor engelse hoorn van Handel, Trois Pieces van Piemé en Toccata én fuga in D van Reger. Aanvang der concerten steeds om 8 uur. ADDIE DE JONG bestuur gevoerd door de secretaris de heer "W. C. Lémaire, die de bij zondere kwaliteiten van .de heer "De Jong als Commandant én als. jeugd leider belichtte en hem zonder enige overdrijving dc beste officier van het Zeekadetkorps „Nederland" noemde. Namens het plaatselijk bestuur dank te de heer M. Witkamp de comman dant voor het vele werk, dat door hem gedurende tien jaar in het be lang van het Schiedamse Korps was verricht. Een van de ouders, de heer C. Veen, bracht de aftredende comman dant hulde voor al hetgeen hij met opoffering van zijn vrije tijd voor de jongens had gedaan. Vervolgens voerden namens dc oud-kadetten de heer F. Bergvelt en namens het ka der en de huidige zeekadettcn de heer A, Smaling het woord. Zij ge tuigden van hun grote genegenheid voor hun scheidende Commandant, die zich een grote plaats in hun har ten verworven had. In zijn dankwoord sprak de heer De Jong de hoop uit, dat het zijn opvolger gegeven mocht zijn het Korps tot steeds groter bloei te lei den. Hierna vond een geanimeerde receptie plaats, waar velen de aftre dende commandant persoonlijk kwa men bedanken. 1 De Schiedamse fotograaf P, N. reed gistermorgen omstreeks 10 uur op de Overschieseweg, toen er van een hem tegemoet komende vrachtauto een groot vat rolde! De fotograaf kon met zijn auto het vat niet meer ont wijken zodat hij er tegenop reed. Zijn auto werd licht beschadigd. Geboren: André z.v. G. Sanstra en E. J. M. Buurman; Marlies d.v. E. H. Weideman en J. Louwe; Ronald z.v. G. van Schijndel en H. C. Breu- seker; Eric P. z.v. A. Sólleveld en J, C. A. L. Pronk; Lucas z.v. J. van Tilburg en H. Brugman; Alfred A. P. z.v. A. J. Batenburg en E. Dries; Thomas W. z.v. E. B. J. Mascini en H. F. G. Michon; Maria G. C. d.v. F. H, Hetrtog en A. Hoekstra; Hehdrï- kus M. z.v. J. J. Van Ingen en M. P. Verweij en R. P. de Jager; Josephus van der Linden; Jéanette P. d.v. J. H. z.v. P. J. van Waas en W. Kooi man; Anthonie F. J. M. 2.v. J S. J. M. Haring en M. G. A. de Gier: Ca- tharina E. d.v. P. W. G. van Deljk en J. T, de Jager; Johanna H. d.v. J. A. M. van Gocthem en H. J. ..de Groot; Johanna C H. d.v. p:de Wolf en D P. van Henten; Frederik A. z.v. B. A. Kuiters en M. Bruijstens. Overleden: P. van den Berg, 73 jr; H. M. Deege. 82 -jr. echtg. van A. J. F. Baljon; A. M. Zonneveld, 63 jr. ecbtg. van A, van Buuren, (Advertentie LM.) Sturka v- -korte en sportieve KOSTUUMS in Torlenka en Trevira en In llcht-gewicht-stóffen Colberts vanaf 49. Kostuums vanaf119.— HOOGSTR. 174 SCHIEDAM De brandweer is gisteravond twee keer uitgerukt om in de Wïlhelmina- haven brandend wrakhout te blus sen, Om 7.45 uur was dat voor hout, dat tegen de Westfrankelandsedijk op lag en om 8.30 uur bij de N.V. Tankerclean ing. Keuze uit vier nïeuvva modellen in vele aantrek- keliikc kleurencombina- ties. - Priizcn vanaf f 60?.- Cumpleel' dvj alle oeeessairet V inbegrepen.. Kom kijken en rijden bijt UNIQUE SCHIEDAM afd. MOTÖRENL St. Liduinastraat 52 Tel. 6 43 13 Betaling wordt'desgewenst in overleg geregeld, Boekhandel J. S. van Leeuwen vraagt per 1 augustus of eerder wegens huwelijk van één der assistenten P.G., voor. >vinkel en administratie. Leeftijd tot twintig jaar. Mulo diploma en zo mogelijk enige ervaring in boekhandel gewenst. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen, bij voor-' keur schriftelijk, aan: Boekhandel 3. S, van Leeuwen, Broersvest 44 te Schiedam, tel. 6 8152. Niet alleen prettig werk, maar ook direct zeer gunstige arbeidsvoorwaarden bisdl SE-: mon de Wit-N.V. in enige van haar filialen te Vlaardingen en Rotterdam aan die willen worden opgeleid tot 1« mm, verkoopster of casslère. .Wij vragen: géén vakkennis,, aange- zien het bedrijf eenvolledige oplei- mm ding verzorgt. mmr Wij bieden: eéii goed loon;': balans- premie, 5-daagSe werkweek(behou- dens enige weken), gratis badrijfs- kleding in bruikleen, enz.-5 Zomervakantie van dit jaar kan wor-: S den geregeld. -15 Persoonlijk, aanmelden ;op woensdag 7 juni van 7 tot 6.30 uur in Rest. „De Amstelbron". Broersvest 13 te Schiedam. Meubelen en - huisraad Rotan fauteuiltje 14.75, met le soort rotan en zeer sterk. Ziet onze keus uit 100 stuks - in onze etalages bij Plate, Gr. Markt: 49-21, Schiedam, 2800toonzalen. Personeel gevraagd Sportfondsenbad „Schiedam-j vraagt badjuffrouw voor schconmaak werkzaamheden, en toezicht., kleedlokalen! Aanmelden woensdagavond van 19.3020 uur of na tel, afspraak 6 96 00.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1