In deze juni-maand is het vogelkoor weer compleet voor uw ogen voor uw lippen voor uw huid *ga naar de drogist W. Nieuwstraten gaat jubileren Jeugd streed fel in zeepkistwagentjes KORFBAL Laatste wedstrijden de competitie m Het j jolige broed eist nu nog alle aandacht op op teders Hpl SCHIEDAM Het vogelleven rondom ons D* - man met vele functies - „Oude roem" speelt voor Rode Kruis Wedstrijden van reserve-politie Politie sportte in Gouda Aanrijding Enorm spaar overschot bij Spaarbank SVC „De Postduif' hield wedvlucht Wie heeft iets verloren? Oecum. Kerkdienst Ruilbeurs van De Verzamelaar 3 Alleen buiten bad open Judo-banden- kampioensebap in de dojo ALGEMENE JAARVERGADERING Koeriersters Woensdag 7 juni 1961 DE zomermaand Is bÜ uitstek de maand van vogelgezang, maar ook van jonge vogels. Heeds in de vorige maand ontmoetten we in Onze onmiddellijke omgeving tamelijk veel pril vogdleven. Merels, spreeuwen en natuurlijk ook huismussen kwamen om io te zeggen tot vlak b|j de deur voedsel zoeken om dit zonder mankeren ban met trillende vlerkjes wachtende jongen In de bekjes te stoppen. Met de komst van de beide karekieten In begin mei en van de spotvogel omstreeks de helft van die maand, is het vogelkoor in ons land weer voltallig. Tengevolge van het vrl) koude weer omtrent de maand wisseling en in de eerste tien beruchte dagen van de meimaand, hebben deze vogels lang op zich laten wachten en bet ls niet onmogelijk, dat ze op de grens van koude en warmte ge- wacbt hebben op betere weerberichten uit het vadertand. Het weer zelf is nog niet eens het belangrijkste maar wel het feit dat tengevolge van minder gunstig weer hun voedselbron, insekten, zo goed als onbereikbaar is. Insekten. verto nen zich uitsluitend bij mooi warm weer. Als het weer hen niet aanlokt, houden zij zich verborgen en dan is het slechts bij toeval als zij door de vogels ontdekt worden. Dat is dan ook de reden waarom we tot onge veer, half mei zo weinig zwaluwen zagen. Ook van de gierzwaluwen (die geen. familie zijn van de eigen lijke zwaluwen, doch een aparte soort vormen) waren de eerstelingen aan de late kant; we zagen ze pas op 4 mei, terwijl eigenlijk Koninginne dag normaal is. Alle zwaluwen moeten het van de vliegende insekten hebben, vandaar dat zij bijna altijd in do lucht verke ren om aan de kost te komen. Weer andere insekteneters, zoals de reeds genoemde spotvogel, de tuinfluiter, de grasmus, roodstanrtje, tjiftjaf, fitis ed. doen het weer op een andere ma nier. Zij zoeken de bladeren af naar insekten en hebben zodoende meer kans op een gevulde maag. Hun we tenschappelijke naam philoscopoa betekent, vrij vertaald, dan ook Inspecteur van het blad of populair gezegd de vogel die de bladeren af zoekt Moedige kieviten De meeste weidevogels hebben reeds lang jongen en het is een fan tastisch gezicht als we de donsjongeti van kievit, grutto, tureluur of kemp haan in de weide tegenkomen. Zo- *ls bekend verlaten deze jongen, vrij wel direkt na de geboorte het nest en komen er ook niet meer terug, Ze zUn heus niet gemakkelijk te vin den, want als er onraad dreigt, ge ven de oude vogels, waarvan er een allUd °P wacht staat, snel het alarmsein waarop de jongen zich on middellijk drukken en niet eerder overeind komen aleer het sein «vei lig" heeft geklonken. Dit hebben ze beslist niet geleerd! doch is hen aangeboren, want we hebben jonge diertjes zien wegschui len, die nauwelijks twee maal .vier entwintig uur oud waren. Gemakshal ve noemen we dat' dan maar instinct. Het is dus zeer toevallig als we zo'n jong ontdekken en dan dienen we uitermate voorzichtig te zijn en maar niet raak lopen, want ongetwij feld zitten nog drie of vier broers en zusters in de buurt. De oude vogels, vooral kieviten, schreeuwen zich fi naal hees zolang we bij hun jongen vertoeven, maar zoals gezegd, deze verroeren zich niet. Wel echter als we het diertje aan raken of in de hand trachten te ne men; in dat geval probeert hij de be nen te nemen en het is frappant hoe snel hij zich weet te reppen. Geduren de ongeveer een maand worden de jonge steltlopertjes. zoals de weide vogels ook worden genoemd, door hun ouders gevoerd en geoefend en als de maand juli is aangebroken keert de hele familie de weide en het polderland de rug toe en gaat via schorren en slikken langzaam maar zeker naar het zuiden van ons we relddeel. Zwemmende donsjes Men zou het niet geloven, maar de pasgeboren weidevogels kunnen als het moet zich ook zwemmend uit stekend redden, ondanks het ontbre ken van zwemvliezen aan de polen. Wanneer de oude vogels met hen naar een ander gedeelte van de pol der wensen te gaan en een brede sloot of zelfs een dito vaart moet worden over getrokken, dan ls dit allerminst een beletsel. Een van de ouders gaat rustig te water, terw|j! de ander laag hoven het water vliegt. De lichte donsbal] eljes volgen Ogenblikkelijk het voorbeeld van de zwemmende vogel en peddelen ach ter deze aan. Op een gegeven mo ment vliegen beide ouders naar de overzijde en lokken hun kroost op deze w|jze naar de wal. Een en ander zagen we niet alleen van kieviten maar evenzeer van grutto's en-ture luurs. Tureluurs zijn van huis uit nogal vreesachtig en hebben derhalve de (Advertentie LM.) gewoonte aangenomen om hun nest altijd dicht bij dat van een kievit te maken, die eventuele belagers on vervaard te lijf gaat. De kievit is voor niets en niemand bang en zon der aarzeling vliegt hij op veel ster kere vogels, zoals kraaien, meeuwen, eksters of reigers af, indien zij het wagen in zijn territorium te ver schijnen. Hy weet schijnbaar uit ondervinding, dat zulke bezoeken niet uit vriendschap worden gebracht, doch alleen om eieren of jongen te roven. Naar menselijke maatstaven zouden we zeggen dat het handig be keken jis van de tureluur om zich on der het beschermheerschap van de kievit te stellen. Koekoeksjongen E laatste polder bewoner, de zwarte stem, is inmiddels als laatste teruggekeerd. Het heeft lang geduurd voordat we de eerste zagen. Het zal niet lang meer duren of ze zullen aan modderige waterkanten, waar ze zelf bijna niet kunnen, staan omdat die modder bijna vloeibaar is, hun pretentieloos nestje maken. Ze leggen drie eieren in getal en aan gezien ze minstens even fel zijn als de kieviten, hebben bovengenoemde rovers al even weinig kans. Zelfs de mens vliegen zij wel aan cn een stevige pik op het hoofd is "al gauw de beloning voor onze nieuwsgierig heid. Inmiddels heeft natuurlijk iedereen hetzij aan de bosrand hetzy ln de polder de koekoek horen roepen. lVij hoorden hem voor het eerst op 29 april en altijd weer maken we er el kaar op attent als we de eerste roep horen. Hun doen en laten Is ook al tijd enigszins geheimzinnig en niet In het minst omdat ze zelf geen nest maken of jongen groot brengen. Naar men weet leggen ze hun eieren ln de nesten van kleine Insekteneters zoals graspiepers, kwikstaarten, paapjes e.tfhetgeen altyd gepaard gaat met het verwijderen van eieren of jongen van de opgedrongen pleegouders door de jonge koekoek. Het komt zelfs wel voor en dat heb ik al enkele malen gezien, dat wan neer de koekoek een ei gelegd heeft in een nestje van een kleine vogel hij een ei in de snavel meeneemt, zodat liet juiste aantal na zijn bezoek nog aanwezig is. Dit is evenwel geen re gel. In andere landen met name in Frankrijk leeft zelfs een grotere soort de kuifkoekoek, die ditzelfde kunstje uithaalt bij kraaien cn eksters en dat eist wel enig vernuft, want ge noemde vogels zijn zelf uitermate sluw en achterdochtig. A. DE JONG. kleine karekiet met jongen Apothekers-nachtdienst; Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41 en apotheek Nieuwlaod, Dr.Wi- bautplein 17. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D_ Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend; maandag 19.0020.30 uur, kinderdag 9-3012.30 uur, vrij dag 9.30—16.30 en 19.0022.30 u., dinsdag 9.30—16.30 en 19.00—20^0 uur, woensdag 9,30—12.30 uur, zaterdag 9-30—26.30 uur, 's zon dags gesloten. RJC. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend maandag 19.0021.00 u„ woensdag 14.0017,00 en 19.00 21.00 uur, donderdag 10.00—17.00 uur, vrijdag 14-00—17.90 en 19.00 —21.00 uur, zaterdag 20.0012.00 en 14.00—17.00 uur. Stedelijk aluseum: Tentoonstelling: „Op bet spoor van de mens" Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur. BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur: „Slaapkamer- geheimpjes".. Monopoly 2 uur: „Vuur over de Jangtse"; 7 en 9.15 uur: „Geheim Agent alias de gorilla". DIVERSEN Beursgebouw, 2 uur: S. G. Ruilbeurs. Jullanascbool, (Kethel) 7 uur: Jeugd- Jolijt. Spelavond voor meisjes. Wijkcentrum, 8 uun Chr. Midden standsver. Lezing. Musis Sacrum, 7.30 uur St. Liduina- parochie. Bijeenkomst. (Advertentie LM,) - De „Oude roem" van de Schie» damse Eerste divisie-clubs, n.l. de kampioensploeg van SW van 1949 en de roemruchte ploeg van Hermes DVS van 1952 zullen op maandag avond 12 juni op het Hermesveld in Sportpark Harga wederom in het strijdperk treden. Aanvang 6.45 uur De opbrengst van deze wedstrijd (en treeprijzen f. 1,50) is bestemd voor het Rode Kruis. •ga zéker eens per week In het kader van de viering van haar 121^-jarïg bestaan organiseert de Schïedamse reserve-politic zater dagmiddag 20 juni vaardigheidswed strijden. Aan deze wedstrijden zul len verschillende groepen reserve- politie uit de steden Dordrecht. Rot terdam, Wassenaar, Viaardingen, Amersfoort en Den Haag deelne men. Op het programma staan exer citie, schieten, surveillance en een schriftelijke test, waarin de wets- kennis van de deelnemers wordt ge toetst Tijdens de nationale atletiekwed strijden, die de Nederlandse Politie Sportbond gisteren op het Olympia- terrein in Gouda had georganiseerd, heeft het Schïedamse politiekorps geen gek figuur geslagen. Drie agen ten wisten een eerste plaats te ver overen, terwijl de estafetteploeg op het nummer 4x100 meter estafette als iweede uit de bus kwam. Agent A. Luiten liep in klasse C de 200 meter in 268 sec. Agent H. .Dijkstra zegevierde op de 100 meter ln klasse B met 12.6 sec. Een zeer goede sprinter bleek agent A. A. van Herk te zijn. Hij won in de C-klasse de 100 meter in een tijd van 22.3 sec., maar hij hal al eerder in zijn serie een tijd van 21.9 sec. gemaakt. Op de kruising Sehiedamseweg- Noordeinde-Dorpsstraat in Kethel werd gistermorgen om 685 uur de 63-jarige bromfietsberijder C. v.d. S. uit Viaardingen aangereden. Het on geval vond plaats toen de bromfiets berijder geen voorrang gaf aan de automobilist M. H. A. De heer v.d. S. liep enkele gekneusde ribben op. De GG en GD heeft hem naar het Algemeen Ziekenhuis in Viaardin gen overgebracht. Dinsdag 13 juni zal de heer W. I 'Nieuwstraten het feit herdenken dat j h|j veertig jaar in dienst is b|j de Werf Gusto N.V. te Schiedam, waar h|j thans baas van de koperslagerij is. Ongetwijfeld zal dft jubileum in het eigen bedrijf herdacht wórden- maar tevens is het vodr z|jn.vele vrienden een gerede aanleiding om hem ook In het openbaar te huldigen, namelijk op de receptie die op 13 juni In Hotel De Kroon wordt ge houden van 7 tot 9 uur. Want de heer Nieuwstraten zit in de leiding van een groot aantal verenigingen op het gebied van de sport en de vrijetijds besteding. En ook daar kan hü bogen op een langjarige staat van dienst. Als we toch de functies van de heer Nieuwstraten moeten opsommen, dan willen we maar beginnen met het voetballen. Als lid van de scheids- reehter-eommissie van de afdeling Rotterdam van de KNVB zorgt hij al jaren voor de organisatie van het zogenaamde „zomeravond-voetbal" in Viaardingen en Schiedam, Geen sinecure, bij het bestaande gebrek aan scheidsrechters. Maar met rijn grote organisatorische aanleg zorgt de heer Nieuwstraten al 12Mj jaar voo - de arbiters in de Vlaardingse Bed .-ijfsvoetbalcompetitie. l'i Schiedam heeft hij het nog moei- lijl er, omdat hij daar zowel de Zo- me.-avond-competitie (van de KNVB clubs) maar ook de Algemene Be- drijisvoetbal Competitie als de Be- drijven-competitie van WiltonFeije- noord van fluitisten moet voorzien. Het werken in een perfeate organi satie is hem zo aangeboren, dat hij zich na de oorlog ergerde aan het 2.g. „wilde voetbal", dat in Schei- dam welig tierde, maar afbreuk deed aan het georganiseerde voetbal. Het was dan ook de heer Nieuwstraten die de vertegenwoordigers van het bedrijfsvoetbal in Schiedam tot sa menwerking in de Alg. Bedrijfsvoet bal Competitie kon bewegen. Al jong kwam de heer Nieuwstra ten bu Pro Patrla (nu PPSC) spelen en 45 jaar geleden kwam hij in de commissie van de Chr. Voet. bal-bond, om na de fusie van de C.VJ3. met de N.V3. zitting te ne men in de scheidsrechters-commissie. Iedere maandagavond regelt hij de W. Nieuwstraten zaken op het bondsbureau in Rotter dam. Maar dinsdagavond vergadert hij weer. ditmaal als de secretaris van de "Woningbouwver, „De Eendracht", vaar hij al 35 jaar bestuurslid van is. V=.rrdere jubilea? Gedurende 3214 jaar is de heer Nieuwstraten lid van he bestuur van de Ver. Nationale Feest- en Gedenkdagen en als zoda nig actief bij het organiseren van do feesten op de naticaaïe hoogtijdagen. Verder is hij tien jaar lid van het Vakantie-comité van de Schïedamse Gemeenschap. De Chr. Gymn. ver, D.O.K. kent hem als ere-lid die in 1913, kort na de oprichting toetrad en daarna van 1920 tot 1947 een bestuurs-functie vervulde. Van do zangvereniging Eltheto en de Oran je-buurtvereniging „Gusto" was bij vele jaren een leidende figuur. Gezien deze lijst van activiteiten! is het niet te verwonderen dat nu, bij zijn ambtsjubileum, vele vrienden en clubgenoten de gelegenheid te baat zullen om deze bescheiden, maar hardwerkende sociaal-voelende man te komen gelukwensen, En te huldi gen, uiteraard. In de maand mei werd bij de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam ingelegd 1.613.183,01 en terugbe taald 1.023270,90. Een inleg-over- schot dus van bijna 590.000,in één maand tijds. Het inleggerstegoed steeg hiermede tot ƒ33.697.839,70. Het aantal spaar ders bedroeg op 31 mei 1961 49.568 tegen op 31 mei 1960 47.856. De diverse afzonderlijke diensten van de spaarbank kunnen een grote bloei melden. - Het aantal deelnemers aan het spa ren ingevolge de Jeugdspaarwet met 10 Rijkspremie nam toe tot 1702. Het gezamenlijk tegoed van deze spaarders bedraagt 562.884,87 (v.j. mei 1389 deelnemers en een te goed van 340.63926) Met behulp van spaarbusjes werd in mei ƒ23.443,19 (v.j. mei ƒ20.630,33) De S.C.V. „De Postduif" heeft dit weekend een wedvlucht van Corbeil over een afstand van 392 km gehouden. Voor deze wedstrijden werden 243 dui ven ingekorfd. die zondagmorgen om 5.15 uur werden gelost. Al om 11.46.42 uur kwam de eerste duif binnen. De laatste deed er een paar uurtjes langer over, die streek om 19.25.34 uur neer. De uitslagen waren als volgt: de Koster 1; 3. Doejaaren 2. 16; Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9-12.30 uur en 2-6 uur. Damesporteinonneo: 1 paar heren- handschoenen: dolkmes: ring met sleu tels; 1 doos met sluitringnn. Te bevragen bij de vinders: Grijze autostep, mevr. Nobel, Goe man Borgeniusstraat 21; rode autostep, v. d. Kruit. Wingerdlaan 4, Kethel; vulpen, A. Bezemcr. PJC.O. Laan 121a; etui met sleutels. J. Haas, Vondellaan 43: damespolshorloge. De Wit, Boyle- straat 78b: gouden ringetje. C. v. d. Steen, v. Ruysdaellasn 22b: damespols- horioge. mevr. v, d. Haar. Da Costa- straat 35b: I paar herenschoenen, A. v. Schouwen. Archimedesstraat 48b: 1 paar sandalen, C. Hulscr. Cordonstraat 40a; monty-coat. H. v. d. Kamp. B.K. Laan 262a: badhanddoeken zwembroek, A. J. Schoenmakers, Jan v. Avennes- straat 39b: jongensjaek. M. Pol. Tuin laan 92: gekleurde hoofddoek, De Bel, Ploegslraat 2b; damesportcmonnee met inhoud, v. d. Meer en Schoep, winkel Rubensplein: fietstas met inhoud. Afd. Beveiliging. Wilton Fijenoord: akten- tas met inhoud, v. d. Gaag, Potgieter straat 52. Het was gisteravond op de Lange Achterweg een gejoel van belang. kl"<lcr"' waren naar die plaats M. Kou wen berg 3, 41: P. stap 4. 42: w. getogen om de zeepkistenrace die in Jansen 5; J. Lips 6. 28: W. v. Beurser» j het kader van de Jeugd-Jol|]tpro- 7 31. 59: H. v.d. Kant 6: Breur 8. lo, gramma's georganiseerd was, mee te 13. 21. 43. 48,__57; K. v,.Loop0cJ); L. majten Het opgewonden geroep en geschreeuw van de kinderen waren Borrani 11. 33; A. Wegtcndonk 12: W. v.d. Kant Sparla 14. 50; A. Via 15 26: F. Koppenhagen 17. 35. diploma; J. Koffljberg 18: C. v. Tricht Co 10. 56; H. Blondé 20: N. in 't Hol Co 22, 30, 45; P. v Os Co 23; J. v.d. Beek Co 24; J. Bats 25, 49; C. Verhaeron 27, 29; J. Verhaal 32; O. Bolkcnbaas.34, 37; H. Crama 36, 61; A. Brouns 38; W. Poelman 39; F. Eijkcnbroek 40. 58: L. v.d Meij 44; H. Veltman 46, 47; A. Rie- dljk 54, 55, 69. GEBOREN: Wytze, z. van W. Hoek stra en L. A. Brandligt; Robbert, z. v. H. van Pelt en M. den Outer. OVERLEDEN: J. C. Rigters, 5 mn„ C. de Haan, 76 jr, J. A. Viveen, 50 jr, echtg. van G, van der Snoek. Ook voor de Schïedamse clubs zit het korfbalselzoen er thans op. De laatste wedstrijden hebben een prettig karakter gehad, maar zé heb- hebben voor de eerste twaalftallen geen winst opgeleverd. B|J OJ)J.- Snel heeft bet overeenkomstig de verwachting duchtig gespannen. De Dordtenaren kwamen met een grote aanhang, die in drie bussen was overgebracht. Vooral in de eerste helft hebben die supportérs ln de war gezeten over de afloop. De 0-1 voorsprong werd namelijk door, ODI, dat duchtig partij gaf, omgezet in 2-1. De rust ging in'met gelijke stand (2-2), maar in de twee de helft slaagde Snel er in steeds voor te blijven. Er moest hard voor wor den gewerkt. Het einde kwam met 4-6 en daarmee was vooi Snel het kampioenschap een feit. Succes heeft het ook tegen Uni cum niet kunnen bolwerken, al is er hard voor de overwinning gestreden. Een 2-0 achterstand werd omgezet in een 2-3 voorsprong door doel punten van B. van Krogten (2x) en Mej. M. Cordemans. De eerste helft werd afgesloten met 4-3. Na de her vatting konden, de blauwwitten. bet echter niet meer bolwerken, al ble ven zij tot het einde stevig aanpak ken. Unicum won tenslotte meL 7-3. Succes 2. zorgde voor een flinke overwinning op Het Zuiden 6 (8-2). duidelijke biyken van Instemming met deze welkome vorm van vrije tijdsbesteding. De jongens en meis jes hebben met kennelijk veel ple zier aan de wedstrijden deelgeno men. De komische noot ontbrak natuur lijk niet. Er is ontzettend veel ge lachen wanneer er al eens iemand uit een wagentje viel. Dit was na tuurlijk niet erg, want de karretjes waren zo laag, dat de inzittende zich werkelijk niet kon beweren wanneer hij of zij er uit viel. Maar het was meestal een meisje dat dat over kwam. De oorzaak van het kante len was meestal te wijten aan oner varenheid in het besturen en ogen schijnlijk hadden de meisjes er meer moeite mee dan de jongens, Het is echter maar een enkel keertje ge beurd dat iemand uit zÖQ wagentje viel. Dat was dan vorig jaar anders, toen werd er met oude kinderwagens gereden. En aangezien die nogal hoog waren, vielen, ze eerder om. Jeugd- Jolijt had ook dit jaar weer wagen tjes beschikbaar gesteld. Het waren drie prachtig geverfde zeepkistenau tootjes. De deelnemers mochten daar gebruik van maken, wanneer zij geen eigen karretje hadden. Het parcours, dat afgelegd moest worden bedroeg ongeveer 100 meter heen en weer 100 meter terug. Bij het keerpunt werd er van bestuur der gewisseld. Die moest zijn koppel- genoot dan op zijn beurt gaan duwen. Gereden werd er natuurlijk in ver schillende poules. Rekening werd ge houden met leeftijd en geslacht. Zo kwamen meisjes van 9 t/m 11 jaar tegen elkaar ut en los daarvan kwa men jongens van dezelfde leeftijds groep tegen elkaar uit. Op die manier •waren eveneens twee groepen van 12 t/m 14 jarigen geformeerd. Voor de technische leiding van dit pro grammapunt van Jeugd-Jolijt zorg de ditmaal de Padvindersgroep „D» Schakel". Een idyllisch beeld in bet Pr. Beatrixpark: moeder zwaan zeilt statig over het water niet twee jongen op de rug2 Door deelnemers aan het bedrijfs- sparen en aan de afhaaldienst werd in mei respectievelijk 15.775,25 en ƒ65,308,50 bijeengebracht (vorig jaar ƒ10.689,25 en ƒ65.427,—). Op 31 mei waren er 727 safeloket ten (v.j. 712) verhuurd. Het tegoed van inleggers en de re serves waren op 31 mei 1961 voor 23.599,977,71 belegd in effecten, voor ƒ4.948.597,63 in hypotheken en voor ƒ6.313.528,30 in onderhandse lenin gen. Zondag 11 juni zal in de Opstan- dingskerk een oecumenische kerk dienst worden gehouden en wel des avonds om 7 uur. De dienstdoende predikanten zijn. ds. ,S. G. V. d. Haa- gen (liturg) cn ds. J. Couvee (predi king). Als thema voor de prediking is gekozen: „De kerk Gods werk". Medewerking zal worden, verleend door het koor van de Opstandings- kerk, dat enkele liederen ten gehore zal brengen. De ruilbeurzen van de Ned. Ver. „De Verzamelaar" (die op 30 april jl. de Koninklijke goedkeuring ontving) in Schiedam, mogen zich steeds in een grote belangstelling verheugen. Daarom zullen deze beurzen ook in de zomermaanden gewoon doorgang vinden. De eerstvolgende zal plaats hebben op maandagavond 12 juni in zaal Liberty, ingang aan de Grof- baan, aanvang om 7.30 uur. Er wor den, als gewoonlijk, weer vele verza melaars van post- en sluitregels, munten, lucifersmerken, suikerzak jes en sigarenbanden verwacht, maar telkens weer verschijnen er ook wat meer ongewone verzamelobjecten ter beurze. In de zaal van de Baptisten Ge meente, Lange Haven 59, zal zater dag 10 juni een Jeugd-Rally worden gehouden. 5preker zal zijn de heer J. Klein Haneveld (Bodegraven), VLAARDINGEN De binnenbaden van de gemeente lijke open en gesloten zweminrich ting het „Kolpabad", zal in verband met uit te voeren reparatie- en verf- werkzaamheden in de zwemzaal van maandag 12 tm. vrijdag 16 juni ge sloten zijn. Het buitenbad zal der halve volgende week dagelijks van 7 uur 's morgens tot 9 uur *s avonds wel geopend blijven. Aanstaands zaterdag: Zaterdag wordén, zoals elk jaar, de judo-banden-kampioenschappen ge houden in de dojo aan de Kethelweg. Dit jaar wordt het echter'heel an ders dan de voorgaande jaren; want tot nu toe werden uitsluitend titels verwerkt bij de heren, dus .elke band, geel, oranje, groen, blauw.en bruin was een titel. Dit jaar doet ook de jeugd mee en wel in drie leeftijdsgroepen.. Omdat de dojo niet groot Is en vooral bij de jeugd veel inschrijvin gen zijn, moet er in groepen gewerkt worden. Het programma loopt mi on geveer als volgt: 16.45 uur; jeugd 11 on 12 jaar in de gele, oranje en groene band; 17.30 uur: jeugd 13 en 14 jaar in de gele, oranje, groene en blauwe band; 18.30 uur: jeugd 15. 16 en 1.7 jaar in de gele. oranje, groene en blauwe band; 18.00 uur: heren: gele, oranje, groe ne, blauwe en bruine band. De inschrijvingen hebben reeds aangetoond, dat dc jeugd inderdaad deze wedstrijden op prijs stelt want hun inschrijvingen overtreffen die van de heren vele malen. Het zal dan ook zowel b|j de jeugd, als bij de heren een spannende strijd.wor den cn favorieten züa er niet veel, te noemen. Scheidsrechters zijn de heren J. Vlugter uit Rotterdam en W, Meyer uit Amsterdam, De wedstrijden worden voorafge gaan door een vergadering van judo club Viaardingen, die om 15.30 uur begint. VAN DER BURG MULS N.V. te Viaardingen OPROEPING tot bet bijwonen van de van aandeelhouders op zaterdag, 17 juni 1961 om 9 uur V.m. ten kantore der vennootschap. De agenda ligt ter visie te onzen kantore, Industrieweg 16, Viaardingen DE DIRECTIE ta.ei- ïlaapkamert moderne d ip ng-hazet-rawi enz WONWGINRICHTING-BRQERSYEST A4-66 rSV Meubelen en huisraad Bankstellen 475.-— in im. teakhout. Mooie keus v in bankstellen. Kom eens bin nen bij Plate, Grote Markt 19—21, Schiedam, toonzalen. - m2 Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Tel. #6720. In één dag gereed. Ho [films vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films.-Foto K_ van Vuuren Hoogstraat 106. w Aufo's en motoren Te kóóp Chevrolet '50 in- en uitwendig prima en goede banden. Geen olieverhruik. Tegen elk aannemelijk bod, W. Janssen, Noordvest t.o.!" St.Anna Zusterstraat, ïéL 6 8134., -r,!" Uw klem® advertentie wo gelezen ln deze kolommen' t dezelfde aandacht als u d advertentie las. ,-„v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1