SIASAUS Vijfdaagse werkweek voor middenstand onvermijdelijk Jeugd-ruilbeurs Weth. Th. J. L. v. d. Berg neemt om Ltslag japonnen Centrales in Maassteden moeten hierin samengaan Anjerfonds helpt Jeugdorkest van St. Ambrosius Voorz. Ligthart van C.M.Y. Vlaardingen: Orgelconcert in Geref. kerk Filmmiddag voor klaar-overs Twee kleine brandjes Weg- CALVE SLASAUS ;ens toenemende drukte in zijn particulier bedrijf Tas gestolen Wie heeft iets verloren? Sporttoernooi van studenten Charloise expositie een groot succes Rondvaart-kapitein wordt voorgeleid Burgerlijke Stand Matroos stal fiets it in ieerd. p Oir» feitje |Zü« de- Hcu- |j. ik lrepen lEtse" Jrlyke I moet peno- van ■kunt. jzland Lmutr [i hap- gaat btuur- I cbou- Igbtad. ■oenen alle rnet t paar er, i vtr- i on- OT7» t vol ken t* - i? leven |and t* daar- [an de fad is." fvrien- l onre ite An- 1 harte- I tpordt stem gt: te to- i gaan ■en ah lerst a/ |lït een hen; gt V toelk Iztvafc- Jsgerip* ■sporen, Ier. I'dat is heit op larheid biVKEL jslen on- £d- ■ige op- ■t gezag vaarden- les anti- HdU, dat Tan niet iïelipg- iien, op ■l ;Maar IfHenry ■ige gf Hindelijk &en t* J ujitge- iarcnent hij van Tflarlowl I tegen arstellen si waan- - I toen ik BK neer- wen dat crue B^aan de Boktoren lirerstand flang -was ■aar dat fc denk ■geweten de deur blik te fin geen |ik.M z«l pgen u>- fe„dic er ■eren toe Kiens .te Bet. juist om »an ■bben-" eenjua3' *rdheid." fcrvloede. Sylvester BverigC0Si ligevoeli- ft. wie Isu"1 Besteld tl Baf. naaf lervolïdt Donderdag 8 juni 1961 Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, SwammerdamsLngel 41 en apotheek Nieuwland, Dr.Wi- bautplein 17. Bellen bü ongeval: G.G. en G.D- Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend; maandag 10.00—20.30 uur, donderdag 9.3012.20 uur, vrij dag 9.3016.30 en 19.00—22.30 u., dinsdag 0.30—16 .30 en 19.00—20.30 uur, woensdag 9.30—12.30 uur, zaterdag 9-3016.30 uur, 's zon dags gesloten, B.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19.00—21.00 u., woensdag 14.00—17.00 en 10.00— 21.00 uur, donderdag 10.00—17.00 uur, vrijdag 14.00—17.00 en 19.00 —21.00 uur, zaterdag 10.00—12.00 en 14.00—17.00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling: „Op het spoor van de mens" Elke dag van lö.Ofl tot 17.00 uur, BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Slaapkamer- geheimpjes". Mo nop o le, 2 uur: „Vuur over de Jangtse"; 7 en 9.15 uur; „Geheim Agent alias de gorilla". DIVERSEN Frans Hals-plein, 7 uur: Jeugd Jolijt, Vijf-kamp volksspelen. Het braakliggende terrein tussen de Aleidastraat en de Jan van Avennesstraatwaar vroeger de houten katholieke kerk stand, wordt nu reeds door de kinderen gebezigd als speelplaats. Zulks zeker in afwachting van het speelterrein dat daar door de ge-, meente zat worden aangelegd. Reeds enkele jaren bestaat In Schiedam het Jeugd-orkest. Over de muzikale successen van de jeugdige muzikanten hebben we reeds melding gemaakt, maar het bestuur van dit orkest zit in de moeilijkheden met de aanschaf van nieuwe Instrumen ten, Nu heeft het bestuur van het Jeugd orkest eind vorig jaar bij het Anjer fonds aangeklopt en gevraagd om een financiële bijdrage, omdat de aanschaf van oen nieuw instrumen tarium nu eenmaal veel geld vraagt en de leden zelf, ondanks allerlei ac tiviteiten, niet in staat zijn deze bjj- dragon bij' elkaar te brengen. Dezer dagen heeft het bestuur be richt gekregen van het Anjerfonds dat dit fonds bereid is een bedrag van ƒ780,— bij te dragen in de aan schaf van nieuwe instrumenten. Een sympathiek gebaar, dat door het be stuur op hoge prijs wordt gesteld en dat mogelijk een stimulans kan zijn in de Ioten-actie van het Anjer fonds, die nu aan de gang is. Het bestuur van de Christelijke moeten veranderen, maar na de oor- Zaterdagavond 10 juni om 8 uur ■wordt in de Gereformeerde Kerk aan de Westvest te Schiedam een concert gegeven door de orgelist 'Dirk Jansz. Zwart en een tweetal koren uit Ca- pelle a/d IJssel en Rotterdam-Cen trum onder leiding van Jan Zwart Jr. Deze muziekavond wordt gegeven in verband met het feit, dat besloten is tot afbouw van het kerkorgel roet een vrij pedaal. Het programma vermeldt gelegen heid tot samenzang, enkele koraal cantates van Pachelbel en Jan Zwart, koonverken uit de oratoriumlittera- tuur, alsmede orgelwerken van Bach, Mendelssohn en Jan Zwart. De opbrengst van de avond komt geheel ten goede aan de voltooiing van het orgel. (Advertentie IM.) PANTALON? De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 TELEF. 6 SS 81 Honderdvijfentwintig verkeersbri- gadiertjes hebben als beloning voor hun werk in het belang van de ver keersveiligheid gistermiddag in het gebouw voor Christelijke Sociale Be langen een gezellige middag aange boden gekregen, waarbij de hoofd agent De Heer, die het toezicht heeft over de jeugdverkeersbrigade. als gastheer optrad. Enkele leuke filmp jes zijn er vertoond, waarna de kin deren ook nog getracteerd werden. (Advertentie IM.) Gistermiddag om I.3G uur is de brandweer uitgerukt naar de Centro- fabrieken in de Boterstraat, die on langs pas in brand hebben gestaan. Het betrof ditmaal een onbetekend brandje; Een leerling-monteur had afval in de oven van. de centrale ver-, warming verbrand waarbij de in die Oven aanwezige teerafscheiding mee is 'gaan branden. Met een nevelstraal beeft de brandweer het vuur ge doofd. .In een rijwielstalling aan de Vlaar- dingerstraat 28 is gisteravond om 7.40 uur een brandje geweest. In het souterrain lag wat oud papier voor een raam, dat door de jeugd is aan gestoken. De brandweer heeft ook dit vuurtje met een nevelspuit bc- 'treden. Er was weinig schade. Middenstandsvereniging te Vlaardin gen zal binnenkort een schreven doen uilgaan naar de christelijke zusterverenigingen in Schiedam, Rot terdam en Maassluis met het verzoek het brandende probleem van de vijf daagse werkweek aan de orde te willen stellen ln de Middenstands- centrales in die drie Maassteden. In Vlaardingen is deze kwestie reeds behandeld In de Mlddenstandscentra- le en men Is daar van mening dat deze zeer belangrijke kwestie door de centrales In de vier grote Maas steden gezamenlijk tot een oplossing gebracht moet worden. Dit heeft de heer Ligthart, voorzitter van d* Chr. Middenstandsvereniging van Vlaardingen verteld In een causerie die hjj gisteravond in het wijkcen trum Nieuwland heeft gehouden in een gecombineerde samenkomst van de Schledamse Chr, Middenstands- vereniging en van de Ned. Chr. Vrouwenbond afd. Nieuwland, Het is overigens voor de eerste keer dat een dergelijke bespreking van een brandend probleem behan deld wordt in een samenkomst van middenstanders èn van de huisvrou wen, die de voornaamste klanten zijn van die middenstand. Dit nieuwe ini tiatief heeft van alle zijden de bijval gehad, omdat zo het probleem van verschillende kanten bekeken kon worden. Temeer daar de dames bij vrolijke interruptie herhaalde malen lieten blijken het hu niet zo direct eens te zijn met de heren midden standers. Hierdoor was een. levendige uitwisseling van meningen mogelijk. Overigens blijken de Vlaardingse middenstanders de Schïedamse colle ga's ietwat voor te zijn bij de be handeling van de kwestie, want de titel van de causerie „Op naar een vijf-daagse werkweek voor de mid denstand", gaf al aan dat de invoe ring van de verkorte arbeidsweek in de middenstand daar in Vlaardin gen reeds als een onontkoombaar iets was aanvaard, terwijl de heer F. Stierenburg, voorzitter van de Schie- damse afdeling, die na de opening door mevr. H. J. Heester-Boi; presi dente van de N.C.V.B., het woord kreeg te kennen gaf dat hij wel over een vrije zaterdag had gedacht, maar nog niet aan een vijf-daagse werk week was toegekomen. log is immers ook zonder meer ge accepteerd dat de winkels om zes uur 's avonds dicht gingen in plaats van om tien uur en daarvoor zelfs om twaalf uur. Welke middenstander wil nu nog terug naar die onmenselijke werktijd? Voor personeel Hij gaf te kennen dat bij een ge houden enquête was gebleken dat het winkel-personeel best bereid Is om vrijdag-avond te werken in ruil voor een vrije zaterdagmiddag. En om personeel draait eigenlijk de hele zaak. Er'Is nu reeds een vlucht van het personeel merkbaar uit bet win kelbedrijf en deze zal nog sterker worden, wanneer in die bedrijven dc vijf-daagse werkweek niet wordt ingevoerd. Als de rest van de ge zinsleden of de verloofdes op za terdag vrij hebben, dan zal het per soneel er niet in berusten op zaterdag wèl te moeten werken. Hot roulatie-systeem dat bij meer dere grote warenhuizen (die zolang mogelijk open willen blijven) i: ingevoerd, heeft naar de h-er Ligt hart stelde, niet geheel bevredigend gewerkt. Voor het kleine bedrijf is dit systeem helemaal onmogelijk in te voeren. Daarom zullen andere we gen ingeslagen dienen te worden. Vandaar dit voorgestelde systeem, waarbij alle winkels gelijktijdig open en gelijktijdig gesloten zijn. Over deze kwestie is door de aan wezigen nog opgewekt gediscussieerd, terwijl de dames ook nog zo be reidwillig waren een vragenlijst voor een enquête in te vullen. (AdvertentieLM.) WORLD FAMOUS CIGARETTE P. LORILLARD - NEW YORK fl,-pr (Advertentie I.M.J Koopavond De lieer Ligthart gaf echter onom wonden te kennen dat, waar in het Waterweg-gebied bijna het gehele bedrijfsleven was overgegaan tot de invoering van de vijf-daagse werk week, ook de middenstander maar beter de realiteit dient te aanvaar den dat ook voor het middenstand- bedrijf de Invoering van een vijf daagse werkweek niet kan uitblij ven- Hier blijft alleen de vraag: hoe. De Vlaardingse afdeling heeft zich op het standpunt gesteld (en dit zal dus in het verwachte komende ge sprek met de vier middenstands centrales naar voren worden ge bracht) dat het verlengde weekend zou moeten duren van zaterdagmid dag (zeg: één uur) tot maandagmid dag één uur. Aan het kopende pu- publiek kan dan voor het verlies van de zaterdagmiddag een koopavond op vrijdagavond worden aangeboden en wel ongeveer van half acht tot half Hen. Tegen dit schema-plan werden door de aanwezigen nogal wat bezwaren aangevoerd. Vooral door de dames. Zij betreurden het verlies van het ..gezellig samen winkelen op zater dagmiddag" en „dan wordt de stad op zaterdagmiddag helemaal doods" en „hoe moet het met de kinderen bij het winkelen op vrijdagavond," enz. De middenstanders, met name de heer Stierenburg, waren ook niet bijster enthousiast over die koop. avond, die nogal wat moeilijkheden zou opleveren met het winkelperso neel, zoals zij meenden. De heer Ligthart geeft meteen toe dat er inderdaad bezwaren kle ven aan het voorgestelde tyds-sehe- ma, maar aan de andere kant moet er nu eenmaal iets op gevonden worden en dit schema leek hem per soonlijk nog het best. Ook de koop gewoonten van liet publiek zullen ï-U-, l M.I H De heer Th. J, L, van den Berg, Wethouder van Gemeentewerken en van het Grondbedrijf, heeft medegedeeld, dat hy wegens uitbreiding van zijn particulier bedrijf zijn wethouderschap en tevens zijn lidmaatschap van de Gemeenteraad moet laten varen. Het juiste tijdstip van zijn ontslagneming za! hij nog nader bepalen, doch het Is zijn bedoeling in de maand september afscheid te nemen. In een schrijven aan de dagbladen heeft wethouder Th. J. L. van den Berg de volgende toelichting gege ven, die we hier volledig afdrukken. Mijne Heren, „De woorden, die ik hieronder zal schrijven, vallen mij zwaarder dan alle woorden, die ik in mijn acht jarig wethouderschap heb geschre ven. Wie mij in 1953 kende ,wcet dat ik het wethouderschap met geestdrift aanvaardde, dat ik verheugd was mijn goede stad Schiedam in.deze positie- te mogen dienen. Daarin is niets veranderd; wie mij'kent weet, dat ik tot het laatste toe mijn laak met enthousiasme heb vervuld. Maar ik weet. ik ben niet slechts wethouder, ik heb ook eei. bedrijf (de Th. J. L. v. d. Berg-BeVeKa- Combinatie N.V. Red, Schied.) En dat bedrijf maakt thans een ex pansieperiode door als nooit tevoren. Kreeg het een goed jaar terug de vertegenwoordiging voor Nederland van één der grootste Franse concours, thans heeft het daarbij de vertegen woordiging voor België verworven, Hoe moeilijk het mij valt, dit nood zaakt mij het besluit te nemen. In België moet een geheel nieuwe or ganisatie worden opgebouwd; ik zal zelfs van harte hoop ik tijdelijk geen Schiedammer meer kunnen zijn. Om dichtbij mijn nieuwe werkter rein te komen, verhuis ik naar het zuiden van ons land. Ik zal dus geen wethouder meer kunnen zijn. Voor een stad van de allure van Schiedam eist zo'n functie immers de gehele mens. Dat te geven is mij ln de komende jaren onmoge lijk en, half werk ligt niet in mijn aard. Dit-besluit is mij moeilijk geval len. Ik heb het steeds een voorrecht gevonden voor Schiedam te mogen werken en zó plezierig was meestal de sfeer onder mijn medewerkers en in de Raad, dat het ook bijna altijd een genoegen was. Daarom zal ik er altijd dankbaar voor zijn, dat ik Schiedam als %vet- houder heb mogen helpen opbouwen en ik wens mijn aanstaande opvol ger een even plezierige en voldoe ning gevende ambtsperiode toe." De 16-jarige scholiere Maria B. deed aangifte van dc diefstal van een blauw-groene sporttas van haar fiets, die zij even bij de Rijks H.B.S. had neergezet. In de tas zaten een zwem pak en andere sportkledij, als ook enkele boeken. De waarde bedraagt ongeveer 70.—. Het meest westelijke puntje van het Noordereiland is van zijn kademuren ontdaan, in afwach ting van zijn verdwijning. Het moet worden afgegraven Voor de aanleg van de metro. De tiental len bouten palen, waarop de ka demuren rustten, liggen bij el kaar om te worden weggebracht^ Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9- 12.30 en 2-6 uur: wieldop. Te bevragen bij de vinders; mol ton dekentje, J. Petit, Pieter de Hooghstraat 10a; kinderschoentje <L) Vramo, F. Potterstraat 55 b; heren- jack, M. Boere, Singel 143 c; suede wanten L. do Ruiter, Eendracht- straat 2b;. hoofddoek, v. d. Goes, v. Swindensingel 4; 1 paar dameshand' schoenen, E. van Beurden, Galjoot straat 21 b, Rotterdam; baret, J. Huigen, Tuinlaan 32b; babyschoen tje (R), mevr. Sauer, v. Dijckstraat 26a; herenhandschoen, mevr. Hoor weg, Dr. Schaepmansingel, 32; 1 paar voetbalsokken, L. Veldhoen, Stationsplein 7b; kinderjasje met ca puchon, H. Stolk, Makkerstraat 4b; halsdoek, Verbeek. Alb. Thijmstxaat 19b; damessjaal. A.. Hessei, Dr. Za- menhofstraat 33; schepje, J. Klep- pest.ö, Meeuwensïngel 90, Kethel; emmertje schepje en zandvormpjes, v. Hoek, Alb. Cuypstraat 16a; auto- step, B. de Jager, v, Tienhovenstraat 32; werphengeltje, H. T. de Jong, v. Hogendorpstraat 22; sleutel aan meetlint. K. v. d. Bens, Emmastraat 24; rozenkrans, J. Nederlof, v. d, Duyn van Maasdamstraat 99; sleu tels aan ring, .Oosterhof, Rubens plein 25a; zonnebril in étui, N. Ot- tens, Broersveld 8 a; ring met sleu tels en zakmes, J. Hogerwerff, Ho genbanweg 19a; touwtje met sleutels. A. Scholten, Hagastraat 65; ring met sleutels. Drogisterij Koops, Burg. v. Haarenlaan, 788; bedrag aan geld, Tb. v. Leeuwen. Schiedamseweg 2, Kethel; ringetje met steen, W. Kore- vaar. Singel 138 klein 8; damespols horloge, H. Naterop, Fultonstraat 15 b: herenpolshorloge, A. v. d. Water, W. Brouwerstreat 6b; gouden oor belletje, A. Grevenbroek, Dr. Cur- tiussfraat 26; bedrag aan geld. Dhr. Vos, Burg. van Haarenlaan 936; hc- renpolshorloge. M. v. Walsum, Ber- Dit jaar was de organisatie' van het voetbal- en volleybaltoernooi, dat jaarlijks onder auspiciën van .de af deling wetenschappelijk opdérwljs van het Ministerie van On'derwffs Kunsten en Wetenschappen, .wordt gehouden, in handen gegeven' van de Nederlandsche Economische Hooge- school in Rotterdam. Het toernooi dat een zeer vlot verloop had, Is gisteren verspeeld op het Shell Sportpark aan de Vijf Sluizen In Vlaardingen. De deelnemers, studenten van alle Nederlandse universiteiten én "hoge- scholen en personeel van het Minis terie van O.K. en W., zijn met d« „Erasmus" 's morgens langs de ha vens ïn de richting van Wilton-Fije- noor gevaren. Daar ging hét grote gezelschap van boord en stapte in de gereed staande bussen, die het naar het sportpark bracht. De prijsuitreiking vond plaats tij dens een ontvangst door het Ge meentebestuur van Rotterdam op het stadhuis. Hierna vertrokken de deelnemers naar de Rivièrahalvoor een diner. De uitslagen van het voetbaltoer nooi waren als volgt: 1. personeel van het Ministerie van O. K. en W-; 2. do Rijksuniversiteit uit Leiden en 3. de Technische Hogeschool uit Delft. De uitslagen van het; volley baltoernooi waren: 1. de Technische Hogeschool uit Delft; 2. de Rijks universiteit uit Groningen en' 3. de R. K. "Universiteit uit Nijmegen, Op de tentoonstelling van het St. Clemenshuis, bij het 500-jarig be staan voor de voormalige gemeente Charlois ingericht door de wijkra den voor Oud. en Nieuw-Charlois, wordt in de loop van vandaag of vrijdag de 5000e bezoeker verwacht Het succes van; deze tentoonstel ling is zo groot, dat besloten is deze te verlengen tot en met zondag 11 juni. De 23-jarfge rondvaartbootkapitéin J E. H. V., die zaterdagmiddag aan gehouden werd op verdenking van doodslag van de 33-jarige "W. van Leeuwen zou gisteren voor de of ficier van justitie worden geleid. Uit het onderzoek van de rivierpolitie zijn geen nadere bijzonderheden over de motieven van zijn daad naar.voren gekomen. GEBOREN: Frederik J., z. v. G. W, Fukkink cn W. C. J. de Bos; Jan» v- P. Soeters en J. F, Top; Nico H., z. v. T. H. Nienhuis en K. Baas: Maria G., d. v. F. A. J. Spijkers cn H. C. Fran ken; Louise, d. v. J. J. Dries en G. F, J. M. Kuiters; Peter E., z. van K...van; den Hi! en P. M. Strookman. OVERLEDEN: J. A. H. A. A. West- dijk, 60 jr, echtg. van W. H. Pleüsier; P. A. van Rijn, 62 jr, echtg. van P. N. Kuijpers. kenlaan 12. Kethel; portemonnee met inhoud, W. Hamakers, Hogëban- weg 75b; damesparapluiö, v.'-Willi gen. Burg. v. Haarenlaan 1239; kin dertasje, Kemper, Burg. van Haaren laan 380; zwarte poedel, A. Faassen, C. v. d. Lindenlsan 7; zwart Hondje, i. .Kootje, Rubenslaan 6a; licht-brui- ne hond, N. Vader, Brede Hilledijk 197, Rotterdam. De Werkgroep „Jeugd Jolijt" heeft gistermiddag in de Koopmansbeurs wederom een ruilbeurs voor de jeugd, zo van tussen zes en veertien jaar gehouden. Overigens voorlopig de laatste In de serie ruilbeurzen, daar In de komende vakantie-maan den de beurzen gestaakt zullen wor den, om later weer voortgang te vin den. Deze jeugd-ruilbeurs begint, er al merkbaar goed „in te komen" want het bezoek wordt steeds drukker en rond de grote tafels, naar mil-object gerangschikt, verdrongen de kinde ren rich. Opmerkelijk was dat dit maal het aanbod en dus ook de vraag naar insignes bijzonder groot was. Er liepen heel wat jongens rond met grote vellen schuim-plastïc waarop de kleurige en vreemd gevormde speld jes opgestoken waren. Bij de postzegeltafel heerste weer de aandachtige stilte, waarin de jon ge filatelisten nauwkeurig keken naar de aangeboden zegels en tandjes op volledigheid telden. Ook de suiker zakjes waren sterk vertegenwoor digd; andere ruil-objecten ontbraken evenmin. Zodat de jonge verzame laars tenslotte tevredengesteld naar huis konden. De politie heeft de 31-jarige ma troos van een coaster P. J. W. B. aan gehouden. toen hjj op de Rotterdam se dijk reed op eengestolen flets. Deze fiets had hy in. de Boerhave- laan meegepakt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1