cma-n -actie in Plantage van Schiedam voor Christus Graaf Dracula leeft van mensenbloed Gelijkopgaande strijd Onink - Vrijland AGENDA Autoped wedstrijd ver. Oudste leden supp Hermes jubileren mee Dokken De Twentsche Bank? SCHIEDAM Koeriersters '5'5 Van 17 tol en met 24 juni: Samenwerking Zwarteband-examen bij S.C.S. Cabaretavond Kon. Ned. Ver. E.H.B.O. Loos alarm Monopole vertoont: Huidgenezing Loterij van de Dierenbescherming Wie heeft iets verloren? Jongen brak been bij aanrijding Kerkdiensten Rook aanleiding tot aanrijding Meer gelezen in mei 1961 Oud en jong in 1961... Si Artsen op zondag Avondvierdaagse Meer dan 1000 deelnemers? Geen huwelijken op zalerdag DAMKAMPIOENSCHAP Feijenoord naar Irma la Douce DE STEENBOK EEN ERVAREN VERKOOPSTER KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Zaterdag 10 juni 1961 3 ?5 (plaatst tc krijgen, maar dat is ge- i weigerd) op te slaan, raaar in do I I wat afgelegen Plantage zal het ook VOTl VPIP Kf^rkfin 'wd lukken, neemt men aan. V dll VtIL/ JSS7X iVCU j Jn het organiSerende comité Zijn Het Comité „Schiedam voor Chris, j verttïenwoordird de Ned. Herv. Cc- ios" ooi in de Evangelisatie-oom- n.e'nte. de gereformeerde kerk, de oaené ISfil wederom een z.a, ien- j Eutherse kerk, hei Loser des Heils, ten-aotie houden, voorbij .van ra- I Vcr- nou Gelovleren^cn de Bap- i-rdae 17 t/ro rondas S5 juni oji het tisten.gemeente. De oud-KailtoIieke bovenste terras In de Plantas* voor «Mt syntpathieh tegenover het podium een reusachtige tenl aal I het streven, maar heeft wegen* om. worden ongeslagen van 25 b|) 12,5 I standntheden nor seen lilting meter, die plaats 7-al bieden aan 1 n"rT1' op het nu opgebroken Koalas gc- i de Vlaardingsc zusjes Faasse. Zon- Apnthekere-nachtdlenst: Apotheek Backer, St. Liduinasir. se. Bellen by ongeval: G.G. en G.D~ Tulnlaan 80. telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64668. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 10.00—20-30 uur, donderdag 930—12.30 uur, vrij dag 9.30—16.30 en I960—22.30 u., dinsdag 9.30—16.30 en 19.00—20.30 uur, woensdag 9.39—12.30 uur, zaterdag 9.30—16.30 uur. 's zon dags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dara, geopend maandag 19.00—21.00 u., woensdag 14.00—17,00 en 19.00— 21.(10 uur, donderdag 10.00—17.00 uur, vrijdag 14.00—j 7.00 en 19.00 —21.00 Kur. zaterdag 10.00—12.00 en 14.00—17.00 uur, van Gei vigen. Woensdag 21 juni Stedelijk Museum: Tentoonstelling: Advertentie I.JVf.J het comité. 450 pétsoneiL He is voor de derde maal dat er voor evangelisatie-doel einden een tent wordt opgeslagen. In 1958 was dat op het toen nog braak liggende terrein van Bakke- ry Vlug aan de Broersvest en in 1959 in de Hantage, terwyl er vo rig jaar door omstandigheden geen tenten-actie Is gehouden. jn die voorgaande jaren Is geble ken dat er goede belangstelling be staat voor een dergelijke actie en hel comité is dan ook tevreden overDcl&> de opkomst. Resultaten van deze evangelisatie-arbeid zyn uiteraard niet makkelijk aan te geven, maar het Is zeker dat meerdere personen door deze acties dc weg naar de kerken hebben gevonden. Vandaar dat het comité besloten heeft om ook dit jaar voort tc gaan met déze nieuwe vorm van evan gelisatie, hoewel de kosten daarvoor niet gering zijn. Heeft hot comité de vorige malen nog een tent ter leen kunnen krijgen, dit maal is er een gehuurd moeten worden, wat het budget zeer zwaar drukt. Vorige ke ren heeft men uit collectes de on kosten kunnen bestrijden en met ge loof en vertrouwen ziet het comité de toekomst tegemoet. De actie in de tent, wordt uiter aard gesteund door acties elders. ïn de komende weken ral aon de kerk gangers propaganda-formulieren worden uitgereikt met het verzoek deze aan daarvoor in aanmerking komende personen door te geven, maar dergelijke formulieren worden ook uitgereikt aan de ingang van bioscopen en op straat. Het is immers de bedoeling om zo veel mogelijk mensen naar dc sa menkomsten in de tent te lokken. Daarom is een plaatsing van dc tent aan de weg (getracht is deze dag 18 juni spreker cnajoor J B. Hoevers m.m.v. het muziekkorps en zangbrigade van het Leger des Heils. Maandag 19 juni spreker majoor M, Souvereïn m.m.v. het Leger des Heils-mtiziekkorps. Dinsdag 20 juni spreker ds. D. Broers m.m.v hel LJ.E.-koor en het koor van de Ver. spreker ds. R. Reiling m.m.v. dc zingende zusjes Verhey uit Velzen en het Jougd-orkesi van het Leger des Heils. Donderdag 22 juni wordt de avond verzorgd door het In de tent zullen dagelijks om 8 j Faasse uit Vlanrdmgen en Den Haa;_ uur samenkomsten worden gehou- i Vrijdag 23 juni spreker Jb. Klein den, voorafgegaan ÓMr een bidston de van 7.15 uur af. Vanaf zondag 18 juni hebben er bovendien kin- derspmenkomsten plaats om 4.15 u. Verschillende sprekers verkondigen het evangelie en medewerking wordt verleend door diverse koren, zan gers en zangeressen. Het programma is als volgt: zater dag 17 juni spreker ds. G. Aalbers- Haneveld m.mA\ het Leger des Hcils- korps, het LJJS-kóor en het koor van de Ver. van Gelovigen, Zater dag 24 juni spreker ds. Jan Bruijn m.m.v. het Cross-kwartet en zondag 25 juni spreker ds. W. A. Krijger Faasse, De jeugdsamenkomsten staan on der'leiding van de heer Bert Rasker m.m,v. het Leger des Heils cn dc m.ni.v, het LJ.E.-koor en 'Ver. van Gelovigen. ,Op het spoor van de mens' Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur. BIOSCOPEN Passage, 2. 4.15. 7 en 9.15 uur: „Ban deloos". Monopole, 2 uur: (zondag 2 en 4.15 uur:) „Het teken van Don Mar cos"; 7 en 9.15 uur: „Dracula". DIVERSEN Hermes-Kantine, 8 uur: Tuinfeest. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: SKAV. Jubileum-concert Irene, 8 uur: RKTV ^ntro Nous". Toneel. Tivoli. 8 uur: OBK, Revue. Baptist mkerk, 8 uur: Jeugd-rally. Er bestond gisteravond zeer veel belangstelling voor de autopedwed- strljden die in het kader van de Jeugd Joiyt in de Strüensestraat zijn gehouden voor kinderen tussen de 9 en 14 jaar. Er waren 84 deelnemers en deelneemsters die elkaar vurig be streden op ban snelle loopplankjes. Het weer was prima, de buurt ge zellig en de belangstelling van ou ders en vrienden groot, zodat de strijd in een zeer geanimeerde sfeer verliep waarbij de leiding beruste bij de heer Lou van. Os van de CJV, Bij de jongere meisjes won uitein delijk Clazientje van Hoon, 10 jaar, de eerste prijs en bij de oudere meis jes Nel de Kort, 12 jaar. Bij de jon gens gingen de prijzen naar Jan Boon van 11 jaar en naar Adri van Loo, 13 jaar. In het Sport Centrum Schiedam van Reinicr Hulsker worden zondag 11 juni examens afgenomen voor de zwarte band. Hiervoor hebben zich vijftig kandidaten gemeld, waarvan ruim veertig bruine banden (le kyu graad) zullen trachten een zwarte band te bemachtigen, 'n achttal eer ste dans bekampen elkaar voor een 2e dan en vier 2e dans zullen onder elkaar uitmaken wie 3e dan mag worden. Het betreft ditmaal het zwaarste maar ook voor het publiek aantrekeljjkste deel van het examen, n.l. het competitie-gedeelte, De Koninklijke Nederlandse Ver eniging Eerste Hulp bij Ongelukken, afdeling Schiedam, houdt ap zater dag 17 juni in Arcade een grote ca baretavond, waaraan medewerken; Van het zilveren jubileum dat de Supporters-vereniging „Hermes DVS" vandaag zal vieren met een receptie in d middaguren en een groot tuinfeest 's avonds, uiteraard in de ruime, gezellige kantine van deze voetbal-club In Sportpark Har- ga, hebben de oudste leden gister avond reeds een voorproefje gehad in een speciaal voor hen belegde sa menkomst. De meesten van hen zijn de leeftijd te hoven dat zij nog veel prys sellen op een drukke feest avond, zodat het 'bestuur van-de'ju bilerende vereniging hen maar bü- een heeft geroepen om ze in een gezellige maar rustige sfeer de oude tijden van weleer te laten bespre ken. En dat het Hermes van-toen ter sprake is gekomen, dat spreekt wel van zelf. Toen de supporters-vereniging in 1936 werd opgericht, werd de op- richtings-vergadering bijgewoond door ongeveer honderd leden, on der leiding van de heer Chiel Marks. Van dit aantal zijn er nog steeds 24 lid en deze „steun-pilaren" zijn gisteren even in het zonnetje ge zet door voorzitter A. J. "Wenne- kers. De voorzitter haalde nog wat oude herinneringen op aan de tijd dat het lidmaatschap van Hermes J 3,50 was en de contributie van de suppor ters-vereniging dertien cent, „Voor dit geld kunnen we het tegenwoor dig niet meer doen met de jaarlijkse grote feestavond." merkte hij op. De eisen voor die feestavond wor den tegewoordig dan ook wel wat hoger gesteld. Tenslotte bood hij de oudste leden, die met de ver- De „steunpilaren" van Hermes-DVS, die at vijf en twintig jaar lid zijn van de supportersvereniging van die voetbalclub eniging mee-jubileren, een fraaie leren portefeuille als aandenken aan. De bijeenkomst werd ook bijge woond door devoorzitter van het bestuur van HermesDVS, de heer A. Stouthandel. Vannacht om 0.25 uur kwam er een man dc portier van het hoofd bureau van politie hijgend vertel len, dat hij rook had zien opstijgen uit pand 19 op de Westvest. Toen men op onderzoek uitging bleek het echter loos alarm te zyn: er was niets, van enige rookontwikkeling to "La Bella Musica. de Etona's. John de bespeuren. De man, die na zijn aan vries, André Gilbert, De Stamp en igifte weer ijlings in de richting de Barto's. van de Wcstvest terugholde, is niet Na afloop bal met attracties. 'meer gezien. (Advertentie LM.) Huidzuiverheid Hu'dqeiondheid 1 Puisljet verdrogen door Purpl-poede* De trekking, vgn de loterij, die de Schïedamse Vereniging tot Bescher ming van Dieren heeft georganiseerd ten'bate vah het Dierentehuis, is uit gesteld tot eind juni 1961. Men kan dus nog steeds in het bezit komen van een lot a 0.50. De prijzen bestaan uit een lü-daag- se.vakantietocht naar. Italië, een vol automatisch filmopname-apparaat en nog andere prijzen. Loten zijn nog verkrijgbaarbij de heer J. C. van Melis, VJaardingerdjjk 215 B, telefoon 6 85 29 en op zater dagen 17 en 24 juni aan het propa- gandakraampje opi de Koemarkt bij de Hoogstraat. ;V. „Dracula", de sombere graaf uit een kil Duits kasteeltje, is een vam- j Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9-12JO uur en 26 uur: ring met sleutels. Te bevragen bij de vinders: schep net, Schrumpf, Kortlandstraat 31a; auto- step. R. van Winsen. Parkweg 8; drïe- viclig kinderfietsje, F. Veenman, Heln- slusstraat 92: handbal. Onderdijk Fan- nius, Scholtestrnat 37d, Vlaardingen; kinderaondaaJtje, N. Klootwijk, Over- schiesestraat 29: 1 paar dames-sanda len. A. van Put, JJsselmondesestraat 53; heronhnndschoen lr.>. Bergkone, Am sterdamse Bank: heren pantalon. J. G. van Leeuwen. Van Osiadelaan 27b: jon gensjasje. Mulder, WilheJminastr.6: jon gensjasje. Overgoor. Haven dijk 3; be drag ann geld. Hollcman, Morsesstraat 30b: bedrag aan geld. L. Etman. Rot- terdainsedi.ik 397a: ring met sleutels, F. v»n Stijn, Vnn Leeuwenhoeckstraat 2b; stccksleutel en lipsslcutei. Mufjl- wjjk, atiddelharniesestraat 40: vulpen, Vrauwdeunt, Snelliussingel 44: rozen krans. Boerman, Warande 59; étui met Inhoud. H. Koning. Franklinstraat 13a; zonnebril. J. Lansbergen. Hoofdstraat 23!): aklcntas met.inhoud. Singler. Raam 31; plastic regenjas, M. de Haan. Briet- sestraat 10: portemonnee met inhoud, D. v. d. Nagel. P.K.O.-laan 07; porte monnee met inhoud, Schippers, v. d. Duljn van Maasdamstraat 77; sjaal, Clemenst Hogenbanweg 27a; grote hond, boxer, firma Penning. Westvest 26. tel. 84437; parkiet. Halfax, Plein Eendracht 1. De 7-jarige Adrlanus G. P, M. v. D. uit de Van Karnebeekslraat is gistermiddag om kwart over twaalf op de Mgr. NolensJaan onder een fiets terecht gekomen. De jongen brak hierdoor zijn rechterboven- been. Hij is opgenomen in de Dr. Noletstichting. Adrian us stak plotseling van ach ter een stilstaande autobus de rij baan over. Hierbij liep hij tegen een onbekend, gebleven wielrijder op, die hem niet meer kon ontwijken. De man heeft Adrianus nog wel naar huis gebracht. De jongen is hierna met zijn moeder per taxi naar het ziekenhuis gegaan, waar bleek dat zijn been was gebroken. Ned. Hervormde Gemeente Grote Een .sterke rookontwikkeling in 't huis van mejuffrouw J. W. V. aan de Grocnelaan no. 81 kan worden beschouwd als dc aanleiding tot een aanrijding tussen de motorberljdcr A. J. B. en de voetgangster mevrouw A. M. K. v. d. P. En de motorberijder cn dc voet gangster letten niet op het verkeer toen zij bij pand 81 kwamen. Hun aandacht werd geheel door do rook- ontwikcling in het huis in beslag genomen. Het gevolg was een aan rijding. De voetgangster is ter ob servatie in de dr. Nolitstichting op genomen. De rookontwikkeling in hel huis deed aanvankelijk vermoeden, dai er sprake was van 'n brandje. Maar het bleek de uitgerukte brandweer spoedig, dat de bewoners oud papier in de haard hadden gegooid. En aan gezien dé haard nog tegen hun ver wachting in brandde, is het papier gaan smeulen, waardoor de grote rookontwikkeling ontstond. De Gemeentelijke Openbare Lees zaal en Bibliotheek heeft afgelopen maand meer boeken uitgeleend dan in dezelfde maand van het vorig jaar. Het aantal uitleningen bedroeg nu 24.747 en toen 23.S24. Hierbij moet men tevens in ogenschou»/ nemen dat in mei 1960 het correspondent schap Maasdijk nog bestond, terwijl dat nu is opgeheven. Zo kunnen wij de maand mei zeker als gnnstig be schouwen. Het aanlal houders van leeskaar- ten is echter geringer dan in mei i 1960. Afgelopen maand bedroeg dat r5 339 tegen toen 5,622. Het boeken bezit staat echter hoger dan in mei I960. In mei 1961 stond dit op 62.395 boeken en vorig jaar op dezelfde tijd op 6117b. aonüHMumnj De aandacht van de samen oplopende twee is van Hun gesprek afgeleid, ais de grootvader, op wandel met het kleinkind, hen staande houdt; cn van alle drie is ze nu geheel gericht op het plotselinge middelpunt. Drie mannen, drie verschillende levens, in de saamhorigheid van hun jaren.„Hoe vind je hem?" Omdat het antwoord uit hetzelfde rijk van woorden, is als de vraag, ontplooien de gelaatstrekken zich tof de onderlinge gelijkenis van de eensgezinde, warmzekere lach, waarmee de verstillende levensavond zich zont aan de pril heid van het begin. ANTOON GOOIEN, Een eeuw De Twentscbe Bank. Een goede grondslag voor de pioniersgeest van de jeugd, gespiegeld aan het verdiept inzicht van de ouderdomEen harmonisch samen gaan van oud en jongZoals op afgebeelde foto, waarbij een nedertands schrijver zijn impressies weergaf. pier. »at Tril «Mm iM Bil SSteLfoS, ST'iffi' sen. Bethelkerk:, JJO uur ds. J. D, met mensenbloed moet voeden om in leven te kunnen blijven. Hü komt alleen 's nachts uit zijn graftombe om naar slachtoffers te speuren- Daglicht is gevaarlijk voor hem, evenals knoflook cn een kruisbeeld. In een lijkkoets jaagt hy door de donkere nacht cn zoekt knappe vrouwen om ze naar zijn kasteeltje ie lokken. Natuurlijk moet dit monster on schadelijk worden gemaakt: Een dokter heeft dit stoute voornemen op zich genomen, maar voor hij hierin slaagt, kan men ijselijk ijzen bij het zien van grafkelders, enige tanden van de vampier en van een mooi meisje met een film-perzik- huid, dat in enkele seconden ver schrompelt tot een oud wijf. De film begint met een gerust- Smids en 7 uur ds. L. J, Cazemter. Op- standlngskerk: 10 uur ds. A. Hoffman en 7 uur ds. S. G. v.d, Haagen (Evang. Luth.) en ds. S. Couvèe (Gerei.) Oecu menische dienst. Vredeskerk; 9 cn 10.45 uur ds. C. van der Steen oh 7 uur .ds. A. Hoffman. Ned. ïlcrv. GereX. Evahc. Gebouw Irene: 10 en 4 uur cerw. heer Van Dam (Nteuw-Lekkerland). Evans. Luth. Gemeente. 10 uur ds. S. G. v.d. Haagen. Lutherse Kerk. Zaterdagavond 7.3Ö u. Oecum. Avond gebed. Ned. Pro.t Bond. Westvest 92: 1050 uur prof. dr. P. A, H. de Boer (Leiden). Oud-Kath. Kerk. Dam 28: 10 uur H. MiS. Baptisten-gemeente. Lange Haven 59: 10 uur en 7 uur ds. R. Reiling. Leger des Heils. Lange Haven 27: 10 uur Heiligingssamenkoxnst en 7.30 uur verlossingssamenkomst. Gerrit Vexboon- straat: 6.30 uur Openluchtsamenkomst oJ.v. majoor en mevr. M. Souverein. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: W. H. F. Meijer, Svvammerdamsmgel 43, telefoon 6 96 96; F. Jungerius, Jac. Catslaan 8, telefoon 6 7355; "W. J. Franke, Burg. Knappertlaan 30, te lefoon 68163. Geopend is apotheek Backer, St. Liduinastraal 58, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst zal waarnemen. Het viel het Duitse m.s. „lngrid Leonhardt" kennelijk zwaar am' te scheiden van Wüton-Fyenaords dok zeven. Donderdagmiddag om één uur werd na een periodie ke onderhoudsbeurt de dofe deur opengedraaid voor de 5D32 b.r.t. metende vrachtvaarder, nauwelijks vijfentwintig uur later was het schip al weer terug bij de Schïedamse werf, met een inge deukte voorsteven: een herinne ring aan de aanvaring, die het 's nachts m het Hauw van Calais had met de Poolse „Nowa Huta". Om uier uur lag de „lngrid Leon hardt" op ftcar vertrouwde plaatsdok zeven Publikatie ter gelegenheid van het IQO-jarig bestaan VLAARDINGEN Voor de 15e avondvierdaagse, welke wordt georganiseerd door de Vlaardingse Politie Sport- en Ont spanningsvereniging en maandag avond van start gaat, bestaat nu reeds zeer grote belangstelling. In 1960 liepen totaal 802 wande laars mee. Donderdagavond waren reeds 900 deelnemers ingeschreven, zodat mag worden aangenomen dat dit jaar de duizend wordt overschre den. Het aantal groepen is beduidend toegenomen, hetgeen een verheugend teken is. Vorig jaar schreven 17 groepen in; thans Is dit aantal reeds 30. Tesamen tellen zij 720 deelnemers Ook de deelneming van de scholen is verdubbeld. Tien schoolgroepen hebben ingeschreven. Totaal schre ven vorig jaar 427 inviduelen in. Dit aantal bedroeg donderdagavond 280. De Katholieke Jeugdbeweging in Vlaardingen schreef met 12 groepen in, terwijl ook de vereniging Hollan- dia met een aantal groepen zal mee lopen. Inschrijven kan maandag nog bij de bekende adressen, of maandag avond in de kantine van „De Hol- landiaan" in park 't Nieuwelant. In verband met dc sluiting van de gemeentebureaus op zaterdag zal er in bet algemeen geen gelegenheid meer worden gegeven tot huwelijks voltrekking op zaterdag. Een uitzondering geldt slechts stellende tekst. Het bestaan van j Jehova's Getulsen, -Volksgebouw Suur ■■•omDiers is nooit wetenschappelijk wachttorenstudie, onderwerp: „Wak- dimJitua ia «w xii ker ten aanzien van onze verantwoor- bewezen, luidt de verklaring. Het is maar dat u het weet: anders zoudt u niet meer naar bed durven na het zien van de enge graat Christopher Lee speelt de rol van Dracula. Peter Cusching is de moe dige dokter die hem bestrijdt en Melissa Stribling het mooie/slacht offer dat net op tijd wordt bevrijd (MONOPOLE). delijkhcid". Woensdag 7-30 uur dïenst- vergadering en theocratische hediemngs- schoot. Cm, GercX. kerk. Warande, hoek Burg. Knappertlaan 10 uur leesdienst. 3 uur ds. J. Drcnth. Ned. Hcrv. Gcm., Ketlvel, De Rank, 8.30 uur ds. Brummelkamp.Oude Zaal S uur Jeugdkerk dhr. Van Velsen. Dorpskerk 10 uur ds. Brummelkamp, bed. H. Avondmaal,. 7 uur dr. Caze- mier. Het ziet er uaar uit dat de strijd om het damkampioenschap van Schiedam 19(51 weer een even lang durig en taai duel tussen de favo rieten Onink en Vryland gaat wor den als b|j de stryd ora het kam pioenschap 1960 toen ten leste moest worden besloten om de rivalen als gelykgeëiudigd te beschouwen, na dat diverse bcslissingsduels waren gespeeld. Ook nu weer gaan J. C. Onink en L. Vrijland ongeslagen aan kop, zjj het dat er nog slechts enkele wedstrijden zijn gespeeld. De stand is momenteel: 1. J. C. Onink 3 gespeeld, 3 gewonnen; 2. L. Vryland 2 gespeeld en 2 gewon nen; 3. en S. A. van Otterloo, AL den Routing en J. J.. van Kuyk, leder 2 gespeeld, 1 gewonnen en 1 verlo ren; W. Heuvelman heeft nog niet ge speeld en J. de Wilde heeft3 wed strijden gespeeld en drie verloren. Van der Watering 2 gespeeld, 2 ver» laren.. Dc uitslagen van dé derde ronde rijn: J. C. On ink—J, P. van der Wa tering 2—0; A, van OtterlooJ.. de Wilde 2—0; L.' i "VrylandJ. J,- van Kuyk 2—0. W. Heuvelman zal in de komende twee weken vier wedstrij- den spelen.: riOri'. Teleurstellend zijn de resultaten van veteraan J. de Wilde, die im mer bij de kanshebbers heeft be hoord. Tegen Van Otterloo ontston den wissr'e kansen. Van Otter loo nan> voor twee schij ven ver' -ar De Wilde kwam in sterk ge.in positie. Hij doorzag de situatie niet waardoor Van Otter loo in de eindfase heel fraai de winst kon grijpen. Kampioen J. C. Onink speelde fel in de aanval tegen Van der Watering, die eerst goed verde digde maar toen hij de stand ver keerd taxeerde kon Onink winst ver overen en daarna was het voor de ge routineerde crack een kwestie van tijd om de twee punten te grijpen. De jeugdige, ,maar sterke speler L_ Vrijland zag zijn tegenstander Van Kuyk op regelmatige wijze openen. Hier stelde Vrijland een on regelmatige situatie tegen over. Vrij land plaatste in :de negende zet een lokzet, die echter niet geaccepteerd werd. Het overzicht werd daardoor heel moeilijk. Toch poogde Van Kuyk in het centrum door te stoten, iets waar Vrijlands tactiek op gebaseerd was. Vrijland kon daardoor schijf winst in het centrum bewerkstelligen waardoor hij vrij gemakkelijk de zege behaalde. voor hen, die op het ogenblik van deze publicatie op het bureau van de burgerlijke stand reeds een afspraak voor huwelijksvoltrekking op zater dag hebben gemaakt. Het bureau van de burgerlijke stand is op zaterdag geopend van 10 tot 12 uur, evenwel uitsluitend voor het doen van aangiften van geboorte en overlijden en het opmaken van acten, welke geen uitstel kunnen lij den. Op uitnodiging van het Rotter dams Toneel zal het eerste elftal van Feijenoord ter gelegenheid van het behalen van het landskampioen schap maandag 12 juni dé voorstel ling van Irma la Douce in de Rot-; terdaxnse Schouwburg bijwonen. OP. ~.-^A^vvvv\A^-uv-%n*-v\<vv-\/v-uvvv\.''V''VV\/y Maandag 12 juni openen wy te Schiedam, Broersveld 74, onze derde winkel. Wij tonen u naast onze kunstnijverheid een exclusieve collectie meubelen, verlich ting, gordijnstoffen, enz. 3 SUISSES Voor onze speciaalzaak in breiwol en bon- neterie te Schiedam, zoeken wij: goede kracht bieden wij een uitstekend salaris bovendien bestaat de mogelijkheid opge leid te worden tot filiaalhoudster. Schriftelijke sollicitaties worden gaarne Ingewacht door 3 Suisses, afdeling perso- neelszaken. Ringbaan Oost 8, Tilburg. Bij besch. v. d. kantonrech ter R'dam d.d. 12-4-'61 as be perkte handlichting verleend aan P. 3. Neumeier won. te Rotterdam, Volraarijnstr 63. Speciaal voor. spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 6 80 21 Schiedam Auto's en motoren Luxe auto's verhuur. Waran de 210, teL 628 73, Schiedam. Meubelen en huisraad Gordijnstoffen 2.75 per me. ter, 120 breed, mooie keus in andere dessins. Komt naar Plate, Grote Markt 19- 21, Schiedam, 2800 m2 toon zalen. Permanent wave Halène permanent met toe- it el. bet beste «at er ris, compleet ƒ5.—; stroomloos 50- Op verteoa van deze advertentie r L— korting!. Dames- en heteukapsalon rilélène", Rembrand liaan 22, telefoon 6 71 70. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of' kan tel bed. Prima axwerking, als, nieuw terug. Het goedkoop» ste adres: DUK. Groenendal IA Broersveld pad. telefoon 6 in 28 (na 18 uux telefoon 6 6/ 89) Ledikanten hutledi- Kanten. kampeeroedden enz. Kom eens praten.r- Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuureo. Hoogstraat 106. Tel, 6 67 20 In één dag gereed. ttolfilms.vergeten? De auto-;: maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K_ van: •Vu uren. Hoogstraat 106.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1