De reserve-politie hield vaar digheids wedstri j den mr Fort una won gemakkelijk van mat Hermes DYS f. 4 Supporters deden méér dan juichen Het zat wel snormet OBK-I eugdorkest Honkballers van regen in de (punten)drop SKAV zorgde voor geslaagd concert Excelsior had bezoek uit Rüttenscheid mimi mm ii v*n ■pia'i L akte in de Lange Nieuwstraat SCHIEDAM werd eerste Schiedammers konden inspiratie niet opbrengen om snellere roodgelen 'n halt toe te roepen Waardering voor de trouwe aanhang 't Leken oefen wedstrijden LA BOMAMZA Examen Gymnasium IS SSST.S i - - Burgerlijke Stand Feestgangers namen fiets mee Kisten in brand Tramreiziger slaat koffer tegen paal Auto in Noordvest gereden „Concurrentie havens goede stimulans" Nieuw bestuur van judoclub Led en ver g aderin g SCHIEDAM Koeriersters Maandag 12 juni 1961 ■recrt 19.30 tsie lvan- ■ebetf ■ram. 1 9.4o ■10.15 ■il.OO 112.10 ram. *wy- fliuuz. Trttc- Jsrsp. ■16.30 |n.40 1 Uit- |fi: - buiten mededinging In liet' kader van de viering van, haar zilveren jubileum heeft zater dagmiddag de Schiedamse reserve- poIiUe vaardigheidswedstryden uitge schreven. Deze wedstrijden beston den uit verschillende onderdelen, met namen schieten, excercitie, surveil lance en een een test. In het totaal hadden negen groepen ingeschreven. Hiervan werd met 277 punten de eer ste plaats ingenomen door de Schie damse reserve-politie, die echter bulten mededinging meedeed. Hierna volgde de Rotterdamse groep met 255 punten. Het meest spectaculaire onderdeel, dat daarom ook dc meeste belang stelling trok was het nummer excer- eitie. Het is altijd weer een. fraai ge zicht om goede excercitie te zien ple gen en dat was zaterdagmiddag wer kelijk het geval. Vele belangstellen den stonden dan ook in de Lange Nieuwstraat naar dit programma te kijken. En de drukte werd nog ver groot door de grote hoeveelheid poli- tie-wagens, waarmee de verschillen de groepen waren gekomen, die daar «tonden geparkeerd. Het was een bijzonder aardig ge zicht de verschillende groepen uit de garage te zien marcheren om zich buiten onder de warmte van een heerlijk zonnetje te gaan melden bij inspecteur M. J. Geeratz, die hun de opdrachten gaf. De uitvoering van die opdrachten werd nauwlettend ga degeslagen door een jury, waarin de heren J, v. d. Griend en Ph. van Oordt. De meeste punten op dit on derdeel veroverde de Dordtse groep. Het waren er 95. Het onderdeel schieten werd ge wonnen. door de eerste groep uit Was- fAdvertentie J.M J nu... beduidend goedkoper Ga er nü op uit en koop de mooiste voorjaarstoffen voor minder dan de halve prijs. Want morgen beginnen wij met de-verkoop van duizenden me ters zomerstoffen. De kele ma gazijn voor raad 100% katoenen popehne iroprimé van een van de grootste stoffenfabrleken met Inter nationale vermaard heid, Honderden rolleirzomerstoffen die normaal voor 3.95 per meter verkocht worden, koopt li nu per meter voor nog géén twee <ul den. Zo^liotte11 natoer» irnp*" Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze zomer stoffen, prachtkwaliteiten in ve ie dessins en kleuren, 90 cm breed, per metei voor senaar (daar kwamen er twee van daan), lïun aantal punten bedroeg 95. Deze groep Wist ook met 76 pun ten op het onderdeel schrifte lijke test al«, eerste uit dc bus te komen. De groep uit Den Haatf, die op de laatste plaats eindigde, wen, maar samen met de ploeg uit Dor drecht het nummer surveillance. Dit laatste nummer was anders bui tengewoon aardig. Om een paar pun ten van dit onderdeel te noemen; het opsporen van kinderen, het con stateren van overtredingen op de wa penwet en fout geplaatste verkeers borden. In zijn welkomswoord zei de com missaris van politie in Schiedam, de heer K. Rijpma, dat 'ïij blij was dat Schiedam de gastheer kon zijn van de wedstrijden er» hij noopte tevens dat de diverse deelnemers nu nauwer in contact kwamen met de stad. Aan de winnaars werden de prijzen uitgereikt door de hoofd-inspecteur van politie, de heer "«V. H, Kloeseman. Hij sprak hierbij een toepasselijk woord. De uitslagen waren: Schiedam 277 pnt. fbuiten mededinging); l. Rotteï dam 251 pnt,, 2. Dordrecht 234 pnt., 3. Wassenaar 215 pnt,, 4. Wassenaar 2 164 pnt., 5. Vlaardinger» 162 pnt., 6, Amersfoort 151 pnt,, 7. Ridderkerk 145 pnt. en 8. Den Haag 63 pnt. Hen bij ongeval: G.G. en GJX C_x Apothekers-i Ba Eellen Tuïnlaao £0, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666 Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend- maandag 19.00—2D.30 uur, donderdag 9 3022.30 uur vrij dag 9.30—16.30 en 1900—22.30 u„ dinsdag 9.30—18.30 en 19 60—20.30 uur, woensdag 9.30—12.30 uur, zaterdag 9,30—16.30 uur. 's zon dags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend maandag 1900 -21.00 u., woensdag 14.00—17.00 en 19.00— 21.00 uur, donderdag 1000—17 00 uur, vrijdag li 00—17.00 en 19.00 —2I.OO uur, zaterdag 1000—12.00 en 14 0017 00 uur Stedelijk Museum; Tentoonstelling: „Op het spoor van de mens" Elke dag van 10 00 tot 37,00 uur. BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur: „Bandeloos". Monopole, 2 uur; „Het teken van Don Marcos"; 7 en 9.15 uur: „Dracnla". DIVERSEN Jeugd Joiyt, 7,15 uur. Wielerronde Maasboulevard: 7 uur: Zeepkis ten-race Iepenlaan. HermesSVV. Liberty, 7 30 uur: De Verzamelaar. Ruilbeurs. SCHIEDAM. Lieve jongen, wind je toch niet op!" We noorden dat de echtgenote van oud-internationaal Jaap van der Griend tegen haar man zeggen, die zich blijkbaar zat te verbijten over het tamme trage -spel van de blauw witten. Hij was beslist niet de enige van de oer-Hermes'ers, die wellicht zelE nog over de afrastering op de grasmat had willen springen om nog een inspirerend voorbeeld te zijn voor de lusteloos spelende blauwwitte». - Nu maar in het midden latende of men het einde van het CrHermes^-'siw45 UUr: 0ude roem coropetitieseizoen 20 hard nodig heeft dan wel dat het aantal invallers de kracht van Hermes zo aanzienlijk had gedeva lueerd, een feit was het, dat Fortuna in deze ontmoeting verre superieur was aan de thuisclub. De roodgelen plegen m de semi-derbies tegen de Schiedamse ploegen altijd goed voor de dag te komen. Hoewel ditmaal geen direct belang bij de ui:slag van de ontmoeting meer was gemoeid, maakte ook ds slot wedstrijd van het competitieseizoen op de regel geen uitzon dering. Voor Excelsior'20 was het ditmaal een gezellig lang Duits weekeinde De tweedeklassers hebber allerge noeglijkste contacten, met de eerste klasser D- J. K.-Rüttenscheid uit dat plaatsje bij Essen. Vorig jaar was Excelsior'20 er met een dertigtal le den te gast en nu zijn de Duitsers voor een drietal dagen met dertig leden hier geweest waarbij de Ne derlands gastheren ook drie vrije dagen hebben genomen. Zaterdag, middag om drie uur zijn de Duitse voetballers in Arcade ontvangen. La- Van het begin af bepaalden de actieve roodgelen, die vorige week een. slechte wedstrijd speelden tegen jEDO, het tempo. De terugkeer van i Hhvat naar de middenlinie bewees, dat deze speler op zijn plaats Is; met de actieve v. d. Borden kon For tuna aldus het middenveld onder controle houden het plaatsen van de halfspelers was, hoewel we daar nog niet helemaal over tevreden eyn. toch ook heel wat beier dan in menige voorgaande wedstrijd. Tegen het traag, krampachtig spe lende Hermes kreeg Fortuna alle gelegenheid goede aanvallen op te bouwen. Het door Van Diest goed maar toch niet met zoveel overtui ging als dat vroeger het geval was verdedigde doel kwam daardoor va- Sportiviteit en vriendschap Is ook het streven van de supporters. Dat kwam duidelijk tot uitdrukking op de receptie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de supporters- verenlgnngr Hermes-DVS in de kanti ne in sportpark Harga, waar met na druk werd gewezen op de goede verhoudingen. Vanzelfsprekend ont braken de vertegenwoordigers van „concurrerende" supportersver eniging „Door Weer en Wind" van SW niet en voorzitter J- Vorsten- bos stelde dat het bestuur van de jubilerende vereniging in dit opzicht goed werk heeft gedaan. „Vroeger vlogen de graszoden je om de oren als de clubs b0 elkaar op bezoek moesten, tegenwoordig Is er waarde ring en vriendschap". Een fraaie schrijfmachine ontving het bestuur van de voetbalclub Her mes-DVS. Voorzitter A. Stouthandel zei dat Hermes-DVS in juni 1936 niet kon. hebben vermoed dat het initiatief van de trouwe, onverwoest bare aanhangers voor de oprichting van een supportersclub zoveel succes zou hebben. Parallel met de presta ties van het eerste elftal was er veel vreugde, maar waren er ook veel te leurstellingen. Vooral in de laatste jaren, toen HDVS de aansluiting bij de top miste, was de steun van de supporters van betekenis. Met dank baarheid gewaagde de heer Stout handel van de assistentie bij de bouw van de accommodaties in Har- ga. Ook verrichten de leden van de jubilerende vereniging de controle De honkballers hebben het bij de wedstrijden en verlenen zij I weekeinde gemakkelijk gehad. Zó, met een dansje op het terras, is het begonnen met het tuinfeest van de zilveren suppartersver. „Hermes-DVS". Doch al spoedig iverd het te fris binten en is het feest toen maar in de kantine voortgezet. Met evenveel vreugde, overigens. voetbal, van de elftallen e.d. hebben ht»t gelukwensen cn bloemen aange boden. Wel hebben de slingers met ge kleurde lampjes *s avonds voor het clubgebouw van Hermes IIVS hun feestelijke tinten over het terrein ge spreid, maar een echt tuinfeest is het toch niet geworden. Het was te koud en daarom zijn de tweehonderd feestvierenden de kantine van Her mes DVS in gegaan waar tot het zeer late uur op bijzonder genoeg lijke wijze is feest gevierd. Stadge noot-radiozanger WJm Scholte zong een keur van populaire liedjes. Het orkest zorgde onvermoeid voor de noodzakelijke dansmuziek. KCLUUUJCUC UUUL AWCUJI UdOiUWl Vd" ter+K"S J"™ ♦eyerf'er®e",ecn C«n" Iker in gevaar dan de bepaald zwak tactby eenkomst met muziek, spehe- ^00r Kramer afgeschermde andere tjes en dansen gehouden. Na het ontbijt zondagmorgen zijn de touringcar van de Duitsers en de personenauto's van de gastheren met vele inzittenden naar Schevenmgen gegaan, 's Middags werd de voet balwedstrijd gespeeld. Jan Ooms en Van der Ven scoorden voor Excel sior'20, maar de Duitsers toonden zich sterker. Zij doelpuntten drie maal. In de kantine van Excelsior'20 is daarna tot laat feest gevierd waarbij veel muziek is gemaakt. Vandaag zijn de gasten en gastheren naar Rotterdam, gegaan waar een rondvaart door de havens werd ge- doelmoncl. De laatste was ni?t vast en het zou helemaal niet zo ver wonderlijk zijn geweest, wanneer daardoor er nog treffers zouden zijn ontstaan. Slechts een enkele maal was het voor de rust werkelijk gevaarlijk in maakt en tenslotte een bezoek werd gebracht aan de Lijnbaan e.d. Na het afscheidsdiner in Bcyersbergen vanavond wordt weer afscheid geno men van de sportslieden en hun ver wanten. ,.Het zat wel snor", zaterdagavond in elkaar gedraald onder het motto: in zaal Tivoli. Het jeugdorkest van OBK had dan ook een aardige revue Dat zit wel snor. In feite beeft het al vijf Jaar lang snor gezeten. Want toen werd het jeugdorkest opgeriobt cn in al die jaren heeft het triomfen behaald. Zozeer zelfs, dat het hoofd bestuur van OEK meende een vaan del aan de jeugd te moeten aanbie den. En dat is zaterdag gebeurd. Dc heer G. van Unen, dirigent van het orkest, dirigeerde met weidse ge- baren, maar het podium was klein voor een orkest van zeventien jon gens en meisjes. Dit nam echter niet verdere diensten. De voorzitter van de supportersver eniging de heer A, J. Wennekers gaf te kennen dat hij meende dat de supporters het idee hebben nog te weinig voor Hermes-DVS te doen. Hij stelde dat allen hetzelfde Ideaal hebben en dat is HDVS te stuwen naar de hoogste afdeling. De secreta- regen maakte het spelen van een aantal wedstrijden onmogelijk en in de andere wedstrijden waren de stad genoten zo oppermachtig dat 1 leek of de Schiedammers aan het oefenen waren. Met een 0—24 overwinning op Sikkens handhaaft Schiedam zich Naamen. Henk Kempen en Albert Dijksman, ontplooiden in de tweede inning zoveel slaggeweld dat Joop Tettelaar, Jan van Naamen, Dick Mo lenaar, Albert Dijksman en Joop van der Touw de stand tot 0—6 konden opvoeren. Het werd 013 in de derde inning toen Nico Huet, Joop Tette laar, Jan van Naamen, Henk Kem pen, Dick Molenaar, Piet van Ruiven, en Albert Dijksman naar de plaat gingen op honkslagen van Huet. Dijksman, Kempen, Van der Have en Molenaar- In de vijfde inning verhoogde Huet Esper anto-a gendo Merkredon, la 14an de junio, fciub- vespero, Ni kunvenos estonteee gis la ferio ce kdo H. Letsch Sr Lek straat 100 b., escepte tiu semajno. Cu vi jam lorsendis vian aligilon por la kongreso en Gent? Mduerientie l.M ris van de Gemeentelijke Sportraad ^ege op het zwakke Sparta 5. de heer J. C. Bronneman herinnerde j QJ£>/<-/>» C J,A fi i eraan van welk een grote betekenis OlnnGHS-JCrllGCtCirrL de jubilaris was vlak na de water- Het sterke Schiedam speelde foui- snood in 1953 toen de supporters de j loos op het Amerikaanse honkbal getroffen voetbalclubs in Gouds- veld in Wassenaar, Joop Tettelaar waard hebben geholpen. opende de score op een honkslag van Tal van vertegenwoordigers van Henk Kampen. Ondanks een honk- bevriende supportersverenigingen 1 slag van werper Berkowitz (Ameri- als van Feyenoord, Xerxes. Excelsior j kaan) bleef het scorebord voor Sik- '20, verder van de commissie betaald I kens leeg. Joop Tettelaar, Jan van daardoor achter leider ADO 2- Ook de score. na een honkslag waarop Van SVV Z blyft in de top met een 3—26 Naamen een tweehonkslag het vol- - - - gen. Dick Molenaar, Joop van der Touw en Nico Huet scoorden in de zesde inning dankzij het slagwerk Fameuze Egyptische danseres met fantastische, ryim 15 minuten durende GRACIEUZE OOSTERSE SHOWACT, spectaculair omringd door GROOTSE INTERNATIONALE FLOORS HOW. [DANCING - BAR - CABARET Von Speijkstraat 152 Rotterdam 1 Geopend van 20 tot 4 uur J Aan het Sted. Gymnasium is voor het eind-examen voer de afdeling Alpha verder nog geslaagd mej. J. A. Smids. Het eerste lustrum-concert van de Schiedamse Klas-ar Accordeon Ver eniging (SKAV), dat zaterdagavond in het geb. voor Chr. Soc. Belangen werd gehouden, zal in de boeken van de vereniging altüd als een hoogte punt blijven voortleven. De ten ge hore gebrachte muziek stond op een behoorlijk goed niveau. Men moet uiteraard niet verlangen, dat ama teurs die de muziek als hobby be oefenen, geheel en al vlekkeloos spe len. En het feit dat zy dit niet doen neemt niemand hen kwa lijk. Alle aanwezigen en dat waren er tussen de 350 en twee honderd, hebben dc muziek zeker op prijs ge steld. Men moet anders wel bewondering hebben voor deze vereniging. Eerst in juni 1956 werd de opgericht en drie jaar later werd na ijverig studeren het eerste topenbare) concert gege ven. Maar dat had heel wat voeten in de aarde, want de meeste leden hadden nog nooit voordat zij zich bij de vereniging aanmeldden, op een accordeon gespeeld. Momenteel ech ter heeft men een repertoire van 60 werken. Het programma dat zaterdag werd geboden was in het romantische vlak gehouden. Het omvatte vele sprook jes, die zich zo uitstekend voor dit instrument lenen. Het repertoire was met uiterste zorg gekozen en het werd met veel liefde en gevoel ge bracht, De zacht zoete muziek was werkelijk in staat de aanwezigen in de ban van het sprookje te verplaat sen. Voor de tweede keer stond er een door de dirigent H. Groeneweg ge componeerde suite op het program ma. De titel luidde „Sneeuwwitje". 2n het totaal werden tien werken uitgevoerd. Hiervan willen wij voor namelijk Domrösehens Brautfahrt van M. de Rhode en Marchen-Sinfo- nietta van R. Würthner noemen. van. good old Joop van der Touw en de veldfouten van de gastheren. De voorsprong werd steeds groter. Jan van Naamen plaatste een honkslag in de zevende inning. Hierna sloeg Henk Kempen de bal van het veld zodat met deze formidabele homerun twee punten aan het totaal werden toegevoegd. Daarna scoorden Mole naar en Dijksman door veldfouten van het Sikkens-veld. Wel plaatste Sikkens nog een honkslag in de acht ste inning, maar Schiedam had de greep op het veld en met slagwerk van. Van der Have en Kempen kwam Schiedam wel tot scoren. Het waron Joop Tettelaar, Henk Kempen en Van der Have die over de vijfhoek roffelden waardoor Schiedam een op merkelijke 0—24 zege behaalde. Werpersresultaten: Berkowitz (Sik kens) 4 x 3-slag, 11 x 4-wijd en 16 honkslagen tegen; Van Naamen (Schiedam) 11 x 3-slag, 3 x 4-wljd en 3 honkslagen tegen. Sparta 5-SVV 2 De wedstrijd Sparta 5SW 2 had een zeer eenzijdige karakter. De Schiedammers verzuimden zelfs de kansen te benutten, zo zwak was het Rotterdamse verzet. In de eerste in ning nam SW 2 een 04 voorsprong, weg, dat het enthousiasme van de zaal gr Oct was. Hoogtepunten.van de «wftttrl tifüfptt hot nntvpriMi irav, 1 Fortune's doelmond. Dat was oan in de regel na een via een lange pass over een van de vleugels doorge voerde Schiedamse aanval een veel te weinig toegepaste manoeuvre en eenmaal, toen Kramer een schot van Groencwegen liet vallen, waarna hij evenwel het geluk had, dat de voor de rust nog actieve on aen voldoende halende v. d. Graaf nog tegen'hem opschoot. Op dat moment leidde Fortuna al. In de 27e minuut werd namelijk de eerste van de vele daarvoor reeds geweest zijnde scoringskansen be nut. J, v. d. Berg werd, toen hij een. verre pass van v. d. Borden ont ving, helemaal niet aangevallen en kon daardoor ongehinderd zuiver richten (0—1). Direct daarna kreeg hij opnieuw een kans maar nog juist kon een Hermesbeen de bal tot hoekschop tikken voordat v. d. Berg de richting van het leder had bepaald. Ook daarna miste de weer doorgebroken „kleine Jan." wiens technische bagage toch niet hele maal meer zijn verminderde snel heid en reactievermogen cnmpcn- ieert, nog een mooie trefkans gran dioos door veel te hoog te richten. Nadat v. d. Graaf nog eens was gestuit op Kramer weer niet klemvast kwam kort voor de rust Fortuna op 0—2. Via v. d. Berg si Tamas het de lange Robbemond, die na een half uur spelen voor Mijnsbergen was ingevallen, voor het doel de bal langs uijn hoofd glijden. Omdat de blauwwitte ver dediging weer verzuimde afdoende weg te werken, kreeg (de nu al weer vele weken uit vorm zijnde, maar gisteren wel actieve) De Kor- ver bijna op de doellijn een niet te missen kans. Tn de Schiedamse harten leefde nog de hoop, dat het na de rust met Hermes wel beter zou gaan. Hel te gendeel was evenwel het geval. Zelfs veroorloofde Fortuna zich om het te mooi te willen gaan doen. De door Henke genomen vrije trap, waarbij lat en staander een Schie dams doelpunt in de weg stonden, had voor Fortuna een waarschuwing' behoren te zijn. Dat bleek niet het geval te zijn. In de 39e minuut kon v. Graaf uit een voorzet van links daardoor de achterstand tot 1—2 verkleinen, waarbij we over het hoofd mogen zien, dat de bal vlak voor de onvaste Kramer van rich ting werd veranderd. Even flikkerde toen bet aanvals- vuur by Hermes op. Maar ook For- de solo van Jojo van Krochten. 1w„. studeerd. Allerlei doldwaze grappen voerde hij uit. Jojo van Krochten daarentegen, bracht een serieus nummer. Deze dertien jarige knaap bespeelde zijn bariton saxofoon héél knap. Hij heeft dit jaar al voor de tweede keer in zijn klasse de eerste prijs ge wonnen op het Vlaardingse solisten concours. Verder mogen nog genoemd wor den de gasten van deze avond: The Coma's. Het. gehele programma stond onder leiding van Peter van "Vliet, die ook met zijn combo het geani meerde bal na afloop verzorgde. overwinning verder niet in gevaar Geboren: Jannetje d.v. W. Hage- stein en A. M. A. Hennig; Leonardos J. M. z.v. P. J. Lansbergen en Th, M. A. Sozef; Leendert z.v. G. Krui- ning en M. S. van Sijll; Cornelia G. d.v, J. v.d. Tol en G. G. J. van Was senaar; Gijsberta J. d.v, J. Steen bergen en G. Kamphuis; Monica M. L. d.v. G. A. G. Souwens en M. Th. v. d. Knaap; Tonny R. K. z.v. J. M. Th. Kuiters en N. J. J. Hilkemeyer; Wilhelmus F, M. z.v. G. R M. Over- gaag en W. P. A. Janszer.; Cornells 2.v. J. Nootwïjk en E. M. Petri; Pe trus F. M. z.v. P. J. Vermeulen en H. M. P. van Rutten. Overleden: Biomsma, J. 76 jr.; van der Most C. 3 mnd,; Montfoort J. 68 jr.; van der Linden P. J. 40 jr. RFC 2-DHS 18-0 Het verwonderlijke bij het jonge DHS is dat het tweede team fraaiere resultaten behaalt dan het stand- Qaardteam. Nu moest het eerste ne- het werd 2—7, in de derde inning J gental het opnemen tegen de sterke werd zelfs niet gescoord en daarna reserves van RFC en dat' is een de- zag SW in de vierde inning dertien man rond het vierkant gaan. Het werd via 320, 3—23 tenslotte 326. Zo matig speelde Sparta 5 dat de SW-ers het zich konden veroorlo ven om stootslagen te plaatsen wan neer dat niet geboden was. De rood-, groenen maakten echter van het gro te overwicht gebruik om in deze een zijdige ontmoeting het heel kalm te doen. bacle geworden. In de laatste inning velde RFC het met drie invallers verzwakte DHS. De stand kon van 80 naar 180 worden opgevoerd. De beste slagman was IC. Kerssemeyer. DHS 2 blijft op de goede weg. Ditmaal werd het jonge Leonidas met 21II geslagen. De beste slag mensen waren T. van der Grijp en G, Krommenhoek. Twee Rotterdamse jongelui, de 25-jarige W. D. en J. C. M. W. van 24 jaar, hebben zaterdagavond een feestje in Schiedam bezocht. In de nacht naar huis terug lopende heb ben zij op de Rotterdamsedijk een fiets weggepakt. Door de Rotterdamse politie zijn ze daarna bij de Merwehaven aan gehouden, waarop de heer D. de fiets in de haven gooide. Beide Rot terdammers zijn daarop naar het Schiedamse politiebureau gebracht. Zondagavond om 10.10 uur is de brandweer uitgerukt voor 'n brandje bij de Westerglashandel aan de Nieuw Mathenesserstraat, waar ne gen lege glaskisten door nog onbe kende oorzaak in brand waren ge raakt. Het vuur was snel geblust; de schade wordt geraamd op 75. handsgeval van Kemper, toegekend* strafschop schoot Bo uraan zacht, maar zuiver het leder langs Van. Diest. Onverwachts kwam het ver schil daardoor toch weer op twee doelpunten, hetgeen overigens een. zuivere afrpoegeling was van het algehele spplbeeld. Tenslotte nog de mededeling, dat naar het zondagavond leek de bles sure van Mijnsbergen waarschijn lijk een kleine bloeduitstorting in 2ijn hoofd voor hem geen nade lige gevolgen zal hebben. JAN DE KLUYVER Toen een tramwagen van lijn 4 zaterdagmiddag omstreeks vier uur over de Rotterdamsedijk reed, zwaai de op het lussenbalkon een passagier met een koffer naar buiten. Deze koffer sloeg tegen een verkeerspaal, die prompt omviel. De passagier, de heer W. S. de H. heeft de schade betaald. Toen de heer P. v, d. L.. directeur van de Handelsonderneming IMKO, zaterdagmorgen omstreeks IX uur een klap hoorde, dacht hij direct aan. zyn auto. die hij op de loswal langs de Noordvest naast 't gebouw van de IMKO had neergezet. Een blik uit het raam vertelde hem, dat de auto niet meer op de wal stond, maar ia het water van de Noordvestgracht dreef en langzaam zonk. Later bleek, dat de auto met op de handrem noch op de versnelling had gestaan en vermoedelijk uit zichzelf is gaan rijden. Met een kraanwagen is de auto, dik onder het slijk, weer op gehaald. Eur. Vervoerscommissie: De delegatie van de Commissie voor het vervoer van het Europeso Parlement heeft vrijdag haar vier daagse studiereis langs de Rijn en do havens van Rotterdam en Amster dam besloten. De voorzitter van do Europese Vervoerscommissie. de Ita liaan Battistini, deelde namelijk des avonds in Amsterdam naar aanlei ding van deze studiereis mee, dat de leden van de delegatie dankbaar zyn voor het feit, dat ze de afgelopen dagen nauw geconfronteerd zjjn ge weest met de vele problemen, waar mee het scheepvaartverkeer over de Rijn cn in de aan deze rivier liggen de havens te kampen heeft. De verbindingen tussen het vaste land van Europa en de zee noemde hy van 't allergrootste belang. Twee dagen lang heeft de deelgatie over de Rijn gevaren en de havens van Mai'nz, Diisseldorf. Duisburg-Ruhrort en Emmerich bezocht. Donderdag verbleef het gezelschap in Rotterdam en vrijdag in Amsterdam, De conurrentie tussen de havens van Amsterdam, Rotterdam en Ant werpen achtte Basttistini een vrucht» bare stimulans om te komen tot de opbouw van Europa, De delegatie leden hebben de afgelopen dagen druk gesproken over vele plannen, onder meer over de zuivering van het Rijnwater en de gedachten over een verbinding tussen de Rijn en de Middellandse Zee. vlaardingen" Op de zaterdag gehouden algeme ne vergadering van Judoclub Vlaar dingen werden een nieuwe secretaris en een nieuwe penningmeester geko zen. Secretaris is thans de heer E, H. Kleiss, penningmeester de heer M. Zoutendijk. Voorzitter bleef dr. G, A. Vorstege. Ingesteld werd een onderlinge clubcompetitie, die op de wekelijkse oefenavonden zal worden afgewerkt. Daarvoor werd een beker beschik baar gesteld. De ontmoetingen met andere sport scholen zullen worden uitgebreid. Het kampioenschap van Vlaardin gen zaï m september worden ver werkt. Zwaluwen houdt aanstaande don derdag een buitengewone algemene ledenvergadering, waarop ondermeer de samenstelling van de elftal-com missie en de verzekering van de spelers aaa de orde zullen komen. sioopmeubel en wentelbedden duo-divans enz. WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 Koop bij onze adverteerders Meubelen en v—0 huisraad Bedden 66.Interieur matrassen v.a. ƒ66.—-Keus i»it verschillende dessins bij Hl ate, Grote Markt 19-21, 2800 m2 toonzalen. imim

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1