Plan voor een villawijk in westen van Nieuwland i Peek&Cloppenburg Jeugd-Jolijt besloot 3e étappe met tijdrit „Oude glorie55 speelde voor Roode Kruis Steenbok opende zijn derde winkel in 1 jaar Jubileum-wedstrijden ilton-V riendschap BIJ DE SPIERINGSHOEK Mogelijk tweede torenflat op plaats van verzakte TINO SHIRTS Beslissings wedstrijden overbodig Koeriersters Open karakter Judo-examens Hermes-DVS-SVV 0-3 a y* Geen promotie voor de UVG- heren Zwarte band examens Wedvluchten van De Snelvliegers SPORT-SHIRTS Afscheid van ds. J. A. Hebly Stadgenoot onderscheiden elke woensdag jongensmarkt Collecte Anjerfonds Kappers en vijf daagse werkweek Activiteiten van Animo Kethel Aanrijding Causerie P.v.d.A. over verkeer Man brak been bij aanrijding Burgerlijke Stand Zomeravond- concerten C. J, M. Vlootman S0LEX*oto f395- Kapitein Rob Hulp bij aanrijding Accountantskantoor WOLFF Co. GANDSDATEN EINDEXAMEN '61 i! Dinsdag 13 juni 1961 Toen indertijd het plan voor de wijk Nieuwland werd ontworpen, Is er ln voorzien, dat in het uiterste noordwestelijke deel bij de Spieringshoek, ruw-weg gezegd op het voormalige terrein van de ijsbaan, er een villawijk zou ontstaan. Vele jaren Is het by een „plan" gebVeven, maar nu de afbouw van de gehele wjjjk Nieuwland aan de orde is gekomen, heeft de gemeente ook de stedebouwkundige plannen voor deze wijk gepubliceerd. Op dit terrein dat begrensd wordt door de Burg, van Haarenlaan in het zuiden, een deel van de oude Scbfedamseweg in het oosten, de spoorlijn naar V'iaardingen ln het noorden en het R-K. Lyceum St. Llduina in het westen zullen, dus grote woningen, alleenstaande villa's of ééngezinswoningen en geen flatgebouwen gebouwd mogen worden. Met één uitzondering: op de hoek van de Burg. van Haarenlaan tegen over de P. J. Troelstralaan is een torenhoog flatgebouw gedacht, van twaalf woonlagen boven op een be- ganegrond verdieping, in totaal onge veer 50 woningen omvattende. Deze „torenflat" zal dan ongeveer komen op de plaats waar in december 1954 de eerste paal is geslagen voor een (weelings-flat van de Flat Spierings- hoek. Zoals bekend Is toen de fun dering in verzakking gekomen en die torenflat is nooit afgebouwd- Dat is door de ontwerper, de stede- bouwkundige wylen de heer Horvath steeds aangevoeld aZs eert „vermin king" van het beeld In Nieuwland. In het nieuwe plan voor deze Villawijk wordt echter dit toren-ge bouw alleen „mogelijk" genoemd en niet als een onvoorwaardelijke be slemming van de grond. Of bij de eventuele bouw nog gebruik ge maakt wordt of kan worden, wordt in het plan niet vermeld. Wel is de nieuw-gedachte woontoren maar half zo groot als de oorspronkelijke to renflat en ook het grondoppervlak wordt anders aangegeven. Achter dit tweede flatgebouw is eon plein ontworpen met een mar kante boombeplanting, waarbij ook een gesloten, blak van ongeveer twaalf etage-woningen in twee woon lagen. Voorts zijn hier enige dub bele villa's gedacht, waardoor een aantrekkelijke entree van de Burg. van Haarenlaan ontstaat met ruim voldoende gelegenheid tot parkeren. Om het open karakter van deze villa-bebouwing naar buiten zo sterk mogelijk te accentueren komen er op de strook tussen de Burg. van Haarenlaan en het oude laantje van Spieringshoek, aan de overkant van een singel acht vrij-staande villa's. Ook langs de spoorbaan, met een brede groenstrook daarvan geschei den, zullen er villa's in een rij ko men te liggen. Op het overige ter rein is pJaats voor veertig villa's, twee aaneen gebouwd. ïn het plan zijn twee pleintjes gedacht, één langs de oude Schle- damseweg en de ander hij de Flat Spleringshoek. Indien er behoefte aan bestaat zullen hier enkele dag- winkels kunnen worden neergezet, bi dit verband ls het goed op te merken dat 'I RK St. Liduïna-Iy- ceum in de toekomst een stenen ge bouw zal krijgen, gelegen ten wes ten van de nu bestaande bouten nood-bebouwing, terwül het huidig door die school geoccupeerde ter rein een andere bestemming voor die school zal krijgen. Door de Raadscommissie voor het Grondbedrijf is de wens naar voren gebracht om meer bekendheid aan dit plan voor de bouw van een gezinswoningen in een villawijk te geven, opdat gegadigden aanvragen voor grond kunnen indienen. Tot dit doel zal -het plan met de bijbehoren de tekening voor een ieder ter in zage liggen bjj het Gemeente-secre tarie. Zoals bekend heeft de firma D. Baron reeds een plan in voorbe reiding voor de bouw van de acht villa's langs de singel aan de Burg. van Haarenlaan. Deze bouw heeft plaats in de z.g. „vrije sector". in het Sport Centrum Schiedam (SCS) zijn zaterdag school-judo-exa mens afgenomen. Voor de gele band slaagden: H. de Jong, W. F. Prinsen, E. J, Hartman, E. M. de Jong en R. J. F. Meyer. Het recht om de oranje bend te gaan dragen werd verworven door: H, U. Scheffer. J. P. Durlvou, J. Vrtjhoff. A. A. Boudewijn. L. F. J, Knljf. W. Willems. L. J. van Veen. A. Hordijk (x kandidaat werd afgewezen Voor de groene band werden alle dne de kandidaten afgewezen. Voor de blauwe band slaagden: J. de Hooge en J Zuldam Tevens is cr een examen voor de gele band ingevoegd. Hiervoor slaag den: H. J. Stenega, P. de Man. S, J. Rosman en mej. H. Zuidgeest, De derde etappe van de Jeugd- Jolyt-witlerrondc kenmerkte zich gisteravond door een grote snelheid. De snelheidsmeters van de volgwa- gens wezen af en toe meer dan 30 km. per uur aan. Dit gebeurde voor namelijk op de buitenwegen, waar de begeleidende motor-politic de rennertjes een zeer grote vrijheid gaf. Door deze snelheid en de lengte van het traject (Maasboulevard, Gor- ze. Centrum, Industrie-terrein, Ke» the]. Burg. van Haarenlaan) heeft deze etappe een spannend en vurig verloop gekregen. De strijd tussen de prominenten ln de2e rondo werd uiteindelijk be slist op de Burg. Knappertlaan, waar de finish was gelegen. Deze sprint werd tactisch gereden door de leider uit het algemeen klassement Jan van Riemsdijk, Hij bleef een tijd lang in tweede positie liggen, maar op het juiste moment sprong hij. naar voren. Vlak naast hem lag toen Frits Duyvebode. En daartussen die twee lag Theo Brouns opgesloten, die kennelijk nog wel de kracht had om met een paar forse pedaalslagen naar voren te komen, maar die niet de gelegenheid kreeg omdat hij in een klem zat. Maar hij zou zich later op de avond tijdens de persoonlijke tijdrit revancheren. Hij liet toen Jan van Riemsdijk 0.1 sec. achter zich, waardoor hij de rit won. De uitslag van de etappe was: 1. Jan van Riemsdijk; 2.. Frits Duyve bode; 3. Theo Brouns; 4. Daan Valk; S. R. v.d. Stelt; 6. C. Smit; 7. F. van Hcukclom; 8. D. Knot. De uitslag van de tijdrit, die op de Burg van Haarenlaan bij het nieuwe tunneltje werd verreden, luidde: 1. Theo Brouns; 2. Jan van Riemsdijk; 3. Frits Duyvebode; 4. F. van Heukelom; 5. C. Smit; 6. D. Valk. De stand \'an het algemeen klas sement voordat de tijdrit was ver reden was: 1. Jan van Riemsdijk 4 pt.; 2. Theo Brouns 7pt.; 3. Frits Duyvebode 9 pt.; 4. F. van Heuke lom 16 pt; 5. R. v.d. Stelt 19 pt. en 6. C. Smit eveneens 19 pt. De vierde etappe zal dinsdagavond 20 juni worden verreden. En de2e etappe zal worden besloten met een tijdrit voor ploegen. De oude glorie van de verenigin gen Hermes-DVS en SVV kan nog een prima party voetbal op de gras mat brengen. Dat bleek maandag avond wel, toen deze veteranen voor duizenden voetballiefhebbers een be- nef ietwedstrijd ten bate van hel Rode Kruis speelden. Dc wedstrijd, die in een 30 zege voor SW ein- Advertentie l.M.) Morgen liggen er stapels 100% Or Ion jumpers (High-Bulk) op U te wachten. Orlon-jumpers van 10,75 In een pracht kwaliteit... de meest ge wilde jumper van het hele jaar. Met ronde hals en treksiuiting... de jumper voor ieder seizoen... ideaal op vakantie, zo gewassen en zo droog. Orfon-Jumpers die voor 10.75 nog spotgoedkoop zijn, koopt U morgen voor nog géén zeven gulden. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij 100% Orlon Jumpers, in de maten 33 t/m 48, In een groot kleur-assortlment w.o. geel, wit, bleu, rose, Jé/i mandarijn enz. nü voor Ir» digde, had echter ook een demon stratie voor de leuze „Het leven be gint bij veertig" kunnen zijn. Dat het SVV-ieam, dat in 1949 landskam pioen werd, deze prachtige wedstrijd, die op het Hermes-DVS-terreln werd gespeeld, won was voor een groot deel te danken aan de magistrale hattrick van „hazewind" Henk Kö- neman. De nederlaag van het Her mes-team, dat in 1052 kampioen van de afdeling werd, was beslist geen smadelijke nederlaag, want er zuilen meer ploegen niet opgewassen zyn tegen de geslepen wapens waarover dit SW-team nog kon beschikken. De duizenden belangstellenden hebben kunnen genieten van vir tuoos voetbal, van voetbal dat de bijzondere waarde van het technisch kunnen heeft aangetoond. Zelfs ioen het tempo minderde tegen het einde; zelfs toen de felle regen de animo geselde bleef SVV met het sluitende schaakspel van voet naar voet gaten slaan in de blauwwitte defensie. Daar moest een stopperspil van naam als Gerard Burger toezien dat zijn oudere roodgroene sportbroeders hem listigjes de baas bleven. SW kwam in de glorierijke for-, matie, geen crack uit het befaamde team ontbrak. Wel heeft Henk Klöae- man zich tien minuten voor tijd: ge blesseerd doen vervangen door js» „eeuwige reserve" uit de roemrijke periode Aad van der Horst, maar toen was de winst al bepaald. Bjj Hermes-DVS ontbrak stopper Poulus en op de rechtsachter- en rechtsbalfplaats opereerden Van Oera en Jan Gudde. Maar voor sprintten de Heysters weer als van ouds op de vleugels, was Lex Jansse weer de miraculeuze stormram cn I bereidden de voeibalarchitecten Ma- nus Stolk en Cock van der Tuyn de goede aanvallen voor. De techniek had het overwicht ditmaal en dat betekende dat Herines-DVS de min dere werd. Zoveel glans ontbloeide aan de roodgroene formatie dat de verge noegde toeschouwers met veel heim wee aan vroeger zullen hebben ge dacht. Beide teams hebben met bijzondei veel enthousiasme gestre den. In de eerste minuut draafde Henk Kóneman door de verbaasde HDVS-linies en via het houtwerk trof zijn schot doel. Za bleef het tot na de rust. Wel switchten de nog steeds snelle Jan Schrumpf, Arie de Bruyn, de lenige Rïnus Gosens, buitenspeler Arie van Lith en niet te vergeten Henk Köneman vervaarlijk, maar HDVS hield heel lang de strud m evenwicht, Maar uit een voorzet van Arie de Bruyn kopte Köneman een half uur voor tijd fraai in en scoorde hij een kwartier later uit een voorzet van De Bruyn. Dat was te veel vond HDVS. Energieke I-ex Jansse zette zich op de stopperspilplaau- en de nog jeugdige Gerard Burger trok ten. aanval. Het baatte echter niets: de strijd was gestreden. De heren van UVG promoveren niet naar de afdeling le klas. Zondag hebben zü met 12—7 verloren van Schutters 3 in Rotterdam. Vorige week verloten zfj met 1011 van het hetzelfde team. UVG speelde onsamenhangend en vooral dc verdediging was wel een zeer zwakke plek bij de groen-wit- ten. L, Bakker, "W. Voogdt en J Schaap zorgden wel voor vier doel punten voor de rust, maar Schut ters passeerde zes maal de Schie- datnse doelman. In de tweede helft leek het er op dat UVG een grote nederlaag zou moeten incasseren; de Schutters liepen steeds meer uit. Oos- terveer, Schaap en Bakker wisten toch nog enkele goede doelpunten le maken maar verder dan zeven kwa men zij niet en voor de Rotterdam mers waren er al twaalf geteld. Eind stand 127 voor Schutters 2, dat uit deze promotie-wedstrijden vier punten heeft behaald en het volgend seizoen naar de afdelings le klas overgaat. Ongeveer 60 Judoka's uit het gehele land hebben zondajr in het Sport Cen trum van Relnler Hulsker getracht te promoveren. Deze zwarte-band-exsimens werden afgenomen op vier matten. Voor de eerste dan zijn geslaagd: Harthoom (Goes), Mieras (Axel). J. Schenk (Vlaardingen), W. van Peit (Zeist), H. Welters en H. v. d. Graat (Hilversum) cn A. Coenen (Maas tricht). Voor de tweede dan slaagden: A. Harks (Eindhoven) en H. Tergouw (Utrecht). Voor de derde dan slaagde J Hen- ncveld (Maassluis). De P.V. „Dc Snelvliegers" nam vrij dag deel aan een wedvlucht vanuit Chateauroux. een afstand van 604 km. De uitslag Is: J. v. Rossen en Co 1, A. Faas cn Zn 2. 8, 9. 12; N. Brockh- v. Mourik 3, 4. 10: G. Rietveld 5. 6; H. J. FJaden 7; W. Egglnk 11. Z»(terdag is deelgenomen aan de wed- Vlucdht van St. Naxenne. een afstand van -320 km. Uitslag: A. Faas en Zn 1. Z, 3. 10. 16; N Broekb-v. Mourik 4, ft, 3; S. Krouwel' 5; G. Rietveld 7, 14; H. J. TJaden 9, 12, 13: P. Sprong 11; Beljaars 15. fAdvertentie 1JV1.) o.a. „Paloma" en „Tresora" Een vorstelijk bezit voor vaders met twee vrije dagen. 19.75 - 14.75 HOOGSTR.174 SCHIEDAM Ds J. A. Hebly, hervormd predi kant bij de Ned. Protestanten Bond te Schiedam zal in verband met zijn vertrek naar Enschede op zondag 25 juni afscheid nemen, zowel van de Herv, Gemeente als van de N.P.B. Dit zal dan gebeuren tijdens een gecombineerde samenkomst in de Grote Kerk op zondag 25 juni, aan vang 10 uur. Ds. Hebly is naar Schiedam geko men vanwege de samenwerking, die tot stand gekomen was tussen de Herv, gemeente en de protestanten Bond. Hij heeft in de loop der ja ren dat hij zijn werk in Schiedam heeft verricht, de goede verstand houding niet alleen weten te besten digen doch nog aanmerkelijk kun nen verbeteren. Vandaar deze ge combineerde afscheid s-bijeenkomst. (Advertentie I.M.) De burgemeester mi. J. W. Peek Apothekers-nachtdienst: Apotheek heeft vanmorgen aan dc heer W. Backer, St. Liduinastr, 58. 1 Nieuwstraten de gouden ere-medail- Belien bfj ongeval: G.G. en G.D.ie verbonden aan de Orde van Tuinlaan 80, telefoon 69290. Oranje Nassau uitgereikt. De plech- Politie-alarmnummer 6466G j tigheid heeft plaats gevonden op het Gemeentelijke Openbare Leeszaal en j stadhuis. Bibliotheek, Lange Haven, ge- j De heer Nieuwstraten mocht het opend: maandag 19.0020.30 uur, i ero-motaal in ontvangst nemen, om- donderdag 9.30—12.30 uur, vrij-dat hij gedurende 40 jaren zijn dag 9.30—16.30 en 19.0022.30 u„ i krachten heeft gegeven voor de N.V. dinsdag 9.30—16.30 en 19 00—20.30 Werf Gusto. De jubilaris woont op j VLAAKDINGEN uur. woensdag 9.30—12.30 uur. de Havendijk 34a. I zaterdag 9.3016.30 uur, '5 zon- De uitreiking gebeurde in tegen- zuiver katoenen tricot ïn vele zonnige kleuren prima wasbaar (kleurecht) Speciaal verlaagde J.M. pnjs leeftijd 3 jaar kleine stijging per maat dags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam, geopend maandag 19 00—21.00 u., woensdag 14.00—17.00 en 19.00— 21.00 uur, donderdag 10,00—17.00 uur, vrijdag 14.00—17.00 on 19.00 —21,00 uur. zaterdag 10.00—12.00 en 14.0017.00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling: „Op het spoor van de mens" Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur. BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur: „Bandeloos". Monopole, 2 uur: „Het teken, van Don Marcos"; 7 en 9.15 uur: „Dracula". DIVERSEN Irene. 7 uur: Avondvierdaagse, woordigheid van zijn naaste familieleden. directie en Dit jaar viert ZKH Prins Bern- hard zijn 50e verjaardag. Hij heeft toegestaan dat de Anjeractie 1961 te gen de achtergrond van zijn kroon jaar wordt gevoerd. Talloze verenigingen die zich be zighouden met de behartiging van volksontwikkeling, van jeugdzaken, van de beoefening van kunst door amateurs, hebben steun gehad van ceze fondsen. Ook Schiedamsc ver enigingen. Kort geleden heeft het jeugdorkest van St. Ambrosius een fors bedrag van het Prins Bernhard Fonds ontvangen. Andere verenigin gen die in de loop der jaren finan cieel werden gesteund zijn: de Schïe- damse Opera- en Operettevexeniging „Gemengd Koor", Harmonieorkest „Oefening baart kunst", muziekver eniging St Radboud. Cbr. muziek vereniging „Harpe Davids" en het tamboer- en pijperkorps „Harmonie". Op zaterdag 1 juli zal de jaarlijk se Anjercollecte worden gehouden. Deze collecte moet een aanzienlijk hogere opbrengst krijgen dan in de voorgaande jaren. Wil dit bereikt kunnen worden, dan zijn nog eer) aantal collectanten nodig. Iedere stadgenoot, die de leef tijd van 14 jaren heeft bereikt, kan zich aanmelden aan het bureau van de Schiedamsc Gemeenschap, Plan tage. De afdeling Schiedam van de Ned Kappersbond belegt op donderdag 15 juni in de bovenzaal van.de Am- stelbron een buitengewone algemene vergadering, zulks in verband met de vijfdaagse werkweek. Aanvang om 20.30 uur. De Chr. Gymnastiek ver. Animo maakt dinsdagavond 13 juni eer» pro paganda- tevens oefenmars door Ke thel, waaraan alle leden kunnen deelnemen. Op zaterdag 17 juni zullen de jon gens en meisjes van 10-13 jaar deel- nemen aan de aspirant-wedstrijden van de kring Maasmond die in Schiedam worden gehouden. Zater dag 24 juni worden er op het DHS- terrein in Kethel demonstraties ge houden door Animo. Om 2.3Ö uur zijn er wedstrijden voor de aspiran ten 4-13 jaar, om. 7.15 uur is er weer een mars door Kethel en om S uur heeft er een grote demonstra tie plaats in het kader van Jeugd Jolijt. Op de kruising Van Beverenslraat Huysmansstraat gaf de 17-jarige bromfietsberlj'der A. S. geen voor rang aan de heer S. de W.. die in een bestelwagen reed. Het gevolg was een aanrijding, waarbij de brem- fietsberjjder zijn dijbeen brak en en kele wondjes aan zijn hoofd opliep. De GG en GD heeft hem naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. De Partij van de Arbeid afd. Schiedam belegt op donderdag 15 juni een bijeenkomst in benedenzaal van de Opstandingskerk. De heer J. Bommer, lid van de Tweede Kamer en de heer H. M. W. Westerlaken. directeur van het Centraal Bureau voor de afgifte van Rijvaardigheids bewijzen. zullen spreken over „Het verkeer een chaos"?" SCHIEDAM. De 58-jarige voet ganger F. v. d. K. uit Rotterdam is gistermorgen om 6.40 uur tijdens het oversteken van de Vlaardingerdijk. vlak bij de uitgang van de werf Wil- tin-Fyenoord aangereden. De man liep een dubbele beenbreuk op en is in het Gemeenteziekenhuis opge nomen. Het slachtoffer stak van achter een bus de rijbaan over en werd toen aangereden door een bestelwagen, bestuurd door de heer A, de V. uit Breda. Geboren: Elisabeth P. d.v. G- W. Ormel en C. J. Herfst; Jacobes J. T. z.v. A. van der Meer en J. C. Lub- be; Sjoukje T. d.v. R. Torensma er» S. M. Bakker; Johannes z.v. G. van Rij en J. M. Jansen; Johanna P. d.v. J. van den Bos en P. de Nijs; Albert z.v. H. Wierenga cn J. Smith; Cornelis z.v. J. A. van 't Woud en H. W. de Ligt; Wally W. J. 2.v. W. J. Sew Atjon en W. H; Smit; Wendy d.v. M. van de Most en S. Geer ink. Overleden: D. Immerzecl, 85 jr. A. M. van der Slot, 81 jr. wed. van I. J. van der Plas; G. Blijerveld, 75 jr.; A. Beerda, 76 jr wed van F. lAngenbach; J. A. Talmon, 65 jr; M. J. van Hattem, 74 jr. wed. van J. Hoogewerff. TAFELTENNIS De Vlaardingse na-competitie is nu echter de rug. De belangrijkste wedstrijd van de vorige week, na melijk De Hollandiaan 1 teger» In tiem 2. is een 6-4 zege voor De Hollandianen geworden, waardoor de organiserende Vlaardingse Tafel tennis Commissie geen enkele be slissingswedstrijd behoeft uit te schrijven. Er rest nu nog alleen de prijsuitreiking, die vanavond in de speelzaal van de T.T.V. Intiem aan de Schieóamseweg nr. 12 zal plaats vinden, Deze geldt tevens als sluit stuk van het tafeitennisseizoen 3960/ 1961. De Hollandiaan 1 heeft de zege op Intiem 2 werkelijk uit het vuur moeten slepen. Na 1-0 werd het 1-2 voor Intiem. Daarna scoorde de thuisclub viermaal achtereen, waar door de stand op 5-2 kwam. Doch Intiem gaf het niet op en kwam I terug tot 5-4, waarna het dubbel- spel de doorslag gaf in het voordeel i van De Hollandiaan. Voor De Hol- I landiaan. scoorden Top (weer in 1 topvorm) en Olivier elk twee maal I en Pattiapon eenmaal. Bij Intiem I was iJtsma met twee overwinningen het best op dreef. Hij smaakte het genoegen om Olivier zijn eerste ne derlaag toe te brengen. Van der Knaap en Borsboom wonnen beiden eenmaal. Verdere uitslagen: Sunlight 1-In- tiem 1 5-5; Intiem 3-Re£Iex 1 6-4; Cmcinnatt 1-Sunlight 2 7-3. De volgende teams vallen in do prijzen: Eerste prijzen: De Hollandiaan 1; Intiem 4; Reflex 5; Intiem 6. Tweede prijzen: Intiem 2; Intiem 5; Windmolens 5; Intiem. 8. Op woensdag 14 juni zal weer een tweetal zomeravondconcerten, wor den gegeven. In het Hof concerteert de Vlaardingse accordeonvereniging „Het Westen" o.l.v. mevr. Wapenaar, terwijl in de muziektent in de Van Wesembekestraat zal optreden de harmomevereniging HVO o.!.v. de heer Jac, Bijster. Beide concerten be ginnen om 20 uur. Programma accordeonver. Het Westen, Jeugdorkest: 1. Muzikanten; 2. Gamine, Jean Linard; 3. Crescen do, Ernst W. F. Gest; A La Traviata, Verdi; 5. Bloexnenparade. Peter No- bino A-orkest: 1. De Kapitein, Joh. Sou- sa; 2. Offenbach Melodieën, Offen bach; 3. Hochzeit der Winde, John. T. Hall; 4. Im Weissen Rössl, R. Be- natzky; 5. Feestmars. v. d. Glas; 6. Veneta Klokken, R. Theimer; 1. Der Vogelhandier, Carl Zeiler; 8. I/ave- nir aux enfants. Ernst W. F. Gest Jr.; 9. Einzug der Gladiatoren. Julius Fucik; 10. Anchors away, Zimmer man. Programma harmonie HVO: 1. Na tional emblem, E. G. Bacley; 2. Drie dansen voor Harmonie, F. H, Scho ren 3, Marche des Parachutistes, P. Leemans; 4. The Geisha, J. van Leeu wen; 5 Slavische mars, P, Tsjai- kowski, arr. F. Rogister; 6. Roman- i tischer wals, Heinieke-Rhode; 7. Mussman, C. Car], arr. Aiph. Dreis- sen; 8. Finale. Arts praktijk verplaatst van Nieuwe Haven 115 naar Singel 151 Spreekuren (89, partic. 121 en telefoon 5 7760) blijven ongewijzigd. Binnen ongeveer één jaar tijds is er onder het pand van bakkerij Vlug aan de Brocrsveld een derde winkel geopend van de Steenbok. Deze winkel, die gistermiddag offi- Het vUftien-jarig bestaan van degelijkspel in. een goeda wedstrijd. Personeels-vereniging van Wilton Bij de heren ging de strijd gelijk Fijenoord is ook voor de handbal-af deling een gerede aanleiding geweest voor een vriendschappelijk toernooi, waarvoor de vereniging Vriendschap uit Amsterdam met drie elftallen op en vier minuten voor de rust gaf het score-bord een 4i stand aan, maar in die laatste minuten liep Wilton nog door naar 6A Daarna gaf Wilton het heft niet meer uit naar Schiedam ls gekomen. De sterke handen en zo kwamen de Schiedam- gasten zün er echter niet in geslaagd mers op de 128 eindstand, om ook maar één wedstrijd te win- I De xeserve-teams van de heren «en in Schiedam. Bij de dames-wedstrijd zag het cr in het begin naar uit dat Vriend schap een grote overwinning zou startten zeer snel, vooral Vriend schap, dat na tien minuten al een 14 voorsprong had. Maar P. Janssen <3x) en L. Varewijck (2x) zorgden boeken, daax de dames-ploeg van j dat met een 5—4 voorsprong werd Wilton niet op volle sterkte kon op komen en aangevuld is met jonge speelstere, die volgend jaar naar het senioren-team overgaan. Nog voor de rust maakten de Amsterdammers drie doelpunten, waartegenover Fr. de Raay eenmaal scoorde. Na de thee werd het zelfs nog 14, maar toen gingen de Schiedammers beter spelen, waarbij A. v. d. Horst, A. de deel is opengesteld, verschilt van haar twee voorgangers, want daar worden kunstnU verheid sar tik el en verkocht. In de nieuwe winkel ech ter niet. Deze is speciaal Ingericht voor de verkoop van Spectrnmmeu- beten en ploegstoffen. Het interieur van de nieuwe ver koopruimte is geheel ontworpen door eigen personeeL Van te voren z|jn er niet eens tekeningen op pa pier gezet om de winkel in te rich ten. En toch heeft men weten te be reiken, dat de klant zich bij het bin nenkomen direct „thuis" voelt tussen de moderne meubelen. Het zijn ech ter niet alleen de meubelen die mo dem zijn. De gehele winkel maakt hier aanspraak op. Heel aantrekke lijk is eveneens het suggestieve pla fond. Men heeft door het plafond een diep blauwe kleur te gever» er» dit voorts gedeeltelijk te bedekken met een witte balkenrek, weten te bereiken, dat er een zekere diepte werking van uit gaat. De Steenbok is een onderafdeling van het Brometa-concern. De ate lierruimten zijn gevestigd in Nieuw- land en aan de Singel. Het ligt m de bedoeling mettertijd de kantoor ruimte aan het Broersveld te gaan vestigen. j-c-p Meubelen en 1huisraad Het toppunt van zuinigheid Het toppunt van veiligheid Het toppunt van comfort.. Jongeman zag zich gaarne geplaatst als chauffeur op luxe- of kleine bestelwagen. Brieven onder no S 852 bur. van dit blad. Dof is de nieuwe SoIeX-oto met vol-otomaiische koppe ling. Nu wegrijden zonder frappen. Komt U eens praten met: Unique - Schiedam afd. MOTOREN St. Liduinastraat 52 Telefoon 6 43 13 Betaling wordt desgewenst Bestel bij de bezorger in overleg geregeld. Slaapkamers, best. Uit le dikant, spiraal, ,1 tafeltje -f 2 stoelen v.a. ƒ287.In hout en staal. Ruime keuze uit alle artikelen voor uw slaapkamer, zoals dekens, spreien enz. enz. Flate, Grote Markt 19—21, Schie dam. 2800 m2 toonzalen. Vakantie- verblijven Wie ruilt van 22-7 tot 2-8 zijn huls met 6 slaapkamers voor dito in Uchelen. Brie ven aan H. Rox, Bocaards- laan 68. Uchelen. Personeel aangeboden De boekjes met de I Avonturen van kusten nug steeds slechts 75 ct p. deel of boekbandelaar a rtiio rt meubelen- WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 gerust. Daarna ging de strijd mooi gelijk op en vijf minuten waren de gasten nog met 78 in het voordeel. Maar in de laatste minuut scoorde Janssen de gelijkmaker, die ook zijn zesde doelpunt was. 's Avonds zijn de spelers en speel- sters in het clubgebouw nog gezellig j de aanrijding betrokken was, naar bijeen geweest en het was al ver zijn woning gebracht, maar door een na het middernachtelijk uur voor dat langs komende fietser, de heer Sabel, Groot en nogmaals Fr. de Raay de de gasten weer aaar Amsterdam ver- die dus geen blaam treft voor het stand op 44 brachten. Een verdiend i trokken. ongeluk. De zeven-jarige jongen die bij een aanrijding in de Mgr. Nolenslaan een been gebroken heeft, is niet door de onbekend gebleven wielrijder, die bij (leden N.I.V.A.) Ilecmraadsstngel 208, Rotterdam heeft gelegenheid tot plaatsing van enige H.B.S. OF GYMNASIUM, als beginnend assistent-accountant. Afwisselende werkzaamheden. Goede promotiekansen. Datum indiensttreding desgewenst eerder. september of Afspraak voor een bespreking te onzen kantore, waarbij wij gaarne de verschillende aspecten van de aangeboden functie zullen toelichten, kan telefo nisch geschieden (nummer 3 5905).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1