Henri Wintermans A WKR-Avondvierdaagse had een zeer luisterrijk slot 'dSm Vijf collaboratrices rehabiliteren zich 'Moeilijkheden op een eiland in de tropen Wel veel gangsters, maar geen striptease Grote drukte voor Irene AGENDA De honkbal competitie De Twentsche Bank, Zandbakken verbeterd Demos om de Gouden Plak Koeriersters Bloemenhulde tijdens laa tste mars p^p^pf KERKDIENSTEN Afscheid weth. v. d. Berg op 8 september Veertig jaar bij G.T.B. Passage vertoont: Jongen uit liet water gehaald Voetbal op de zomeravond j Monopole-matinees In Monopoie: Horloge gestolen MAASSLUIS Arbeidsbemiddeling Verkoop Portemonnaie gerold Auto tegen gaslantaarn kinderzegels SCHIEDAM KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Zaterdag 17 juni 1961 de ieb te- rk, iet st en, an de ui ers de »je a« up is er jnt in, ier de wl ik iie ip- iet op Np en tn, ie- lk Ier hi) nif te nu si. wé id, iet ■ht ilf iu iet de •dt de ie >el iii ie in »P (Advertentie l.M.) In een fantastisch lekkere tempe ratuur hebben gisteravond de deelne mers aan de Avondvierdaagse van de WJKJR. de laatste kilometers afge legd- De voorafgaande drie dagen hebben de deelnemers zeker niet te klagen gehad over belangstelling van het publiek, maar de belangstelling van gisteravond spande toch werke- iyk wel de kroon en kan ongetwijfeld als het hoogtepunt van deze bijzon der goed geslaagde Avond Vierdaag se worden beschouwd. De avondzon gaf 's avonds de Mgr. NoJenslaan en Wibautplein al een heel aardig aanzien. Het minderen de, maar toch nog warme licht scheen vrolijk op grote mensengroepen. Dat waren in de eerste plaats de wande laars natuurlijk, maar verder nog de drumband van de Gusto, de drum band DOK en St. Ambrosius en een groot aantal toeschouwers. Het spreekt voor zich dat dfe omgeving totaal „afgeladen" was. Verkeer was hier nagenoeg onmogelijk geworden. Bloemen De wandelaars waren in een goede stemming. Nog een flink aantal kilo meters tippelen en dan kon de zo fel begeerde medaille in ontvangst wor den genomen. De vrolijkheid kreeg nog een bijzonder cachet door de vele bossen, bloemen, die de meeste deel nemers in de armen hielden. Het was vooral een aardig gezicht de jongste deelnemertjes te zien. Slechts enkele turven hoog waren zij, maar zij tor- aten levensgrote tuilen bloemen mee. De bloemen waren gegeven door fa milieleden en kennissen. De man aan het groene schilderachtige bloemen- karretje was heel snel uitverkocht- Want sommige wandelaars kregen wel twee of meer bossen bloemen aangeboden. Met begeleiding van de muziek korpsen zette de lange stoet zich In beweging. Die stoet zal zo ongeveer wel een kilometer lang zjjn geweest. Want het aantal deelnemers lag dit jaar zeer hoog. Er hadden zich voor deze vijftiende avondvierdaagse in Schiedam maar liefst 1075 deelne mers opgegeven en slechts drie daar van hebben hem niet tot een goed einde welen te brengen. Toen de stoet vrolijk door de stad wandelde begaf een groot deel van het publiek zich naar gebouw Irene. En het zag daar dan ook in een kort ogenblik tyds zwart van de mensen. Het gebenrt maar zelden dat men in de stad zo velen by elkaar ziet. Het gaf toch echt wel een zeer gezellige sfeer aan deze laatste avond, die te vens bewijst dat de wandelsport zich mag verheugen In een grote belang stelling. Toen de verschillende groepen bin nen kwamen werden zij hartelijk ver welkomd door de algemeen leider van de avondvierdaagse in Schie dam, de heer C. A. Henrion Verpoor ten. Hij sprak een kort woord, dat echter maar door weinigen werd verstaan, omdat de luidspreker op het kritieke ogenblik zijn functie weigerde. Maar dit kan toch zeker geen afbreuk gedaan hebben aan deze fraaie tocht, waaraan velen nog lang zullen terugdenken. Medailles Bmnen in de zaal konden de wan delaars hun medailles afhalen. On geveer 35 personen kregen hem in zilver. Zij hadden voor de vijfde keer meegelopen. Maar er was ook iemand die dat al voor de dertiende maal had gedaan. Dat was mevr, J. Boen- l der. De heren A. Kooij en J. Schmidt brachten twaalf avondvierdaagsen op j hun naam. In het boekje van de heer Kooij, waarin alle marsen waren op- j getekend, waaraan h>j heeft deelge nomen, konden wij even een blik werpen. En tot onze verbazing zagen wij dat deze verwoede wandelaar nu al zo'n 36.230 km heeft gelopen. Onge twijfeld een hele prestatie! In de Apothekers-nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 83. Bellen by ongeval: G.G. en G.D„ Tuin laan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 6466Ö Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend; maandag 19.00—20.30 uur, donderdag 9.3012.30 uur, vrij dag 9.30—16.30 en 19 OU—2230 u, dinsdag 9 30-16 30 en 19 00—20 30 uur, woensdag 930—12 30 uur. zaterdag 9301630 uur, 's zon dags gesloten R,R. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag 19181—21 01» u., woensdag 14 OU17 00 en 3900— 2100 uur, donderdag 10 00— 1? 00 uur, vrijdag 1400—17 00 en 19 00 —21.00 uur. zaterdag 1000—12.00 en 14.00—17 00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling- ..Op het spoor van de mens" Elke dag van 1(100 tot 17 00 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 4,15, 7 cn 9.15 uur: Vijf gebrandmerkte vrouwen". Monopoie, 2 uur (zondag 2 cn 4.15 uur»: „Hartstocht in de tropen". 7 en 9.15 uur: „Striptease en gangsters". DIVERSEN Arcade, 8 uur: Kon. Ned. Ver. EHBO Cabaret. Tent in de Plantage, 8 uur: Schie dam voor Christus. Bijeenkomst. Irene, 8 uur: HBS-ver. „Onder Ons" Toneelwedstrijden. zaal konden de ivandelsportbeoefena- ren nog even uitblazen en daar maak ten zij onder het genot van een ver koelende dronk of een grote ijscoupe dankbaar gebruik van. Ook dit groepje van de Schiedam- se Tippelaars mocht gisteravond na de beëindiging van de Avondvier daagse van de W.K.R. een bloe menhulde in ontvangst nemen. Ned. Herv. Kerk. Grote Kerk: 10 u ds J. D. Smids, 7 uur Prof. dr. W. C, v.Unnik Bil th oven) (Opendeurdlenst), Bethelkerk; 10 uur ds. H. W. Hemmes (H. Avondmaal). 7 uur ds. H. W. Hem mes. Opstandlngskerk: 9 en 10.45 uur dr. L. J. Cazemier, uur ds. P. A. A Kluseher (Delft). Vredeskerk: 9 en 10 45 uur D. J. spaling, 7 uur ds. H. F. Meijer (Maassluis). Ned. Herv. Geref. Evanjr. Gebouw Irene: 10 en 4 uur de Eerw. heer va» Hoeven (Benthuizen). Evang. Lutft. Gemeente. 10 uur ds J. Wiersma (Ede). Lutherse Kerk. Zaterdagavond 7 30 uur Oecum. Avondgebed. Ned. Prot. Bond. Westvest 92* dr. R Boeke (Rotterdam). Oud-KaUi. Kerk. Dam 28; 10 uur Hoog-MSs Baptisten-gemeente. Lange Haven 59 10 en 7 uur ds. H. Reiiing. Leger ds Hells. Lange Haven 27: 10 uur Heiligingssamenkomst en 7.30 uur verlossingssamenkomst. Gerrit Ver- boonstraal: 6.30 uur Openlucht-samen komst o.l.v. majoor en mevr, M, Sou- vereln, Geref. kerk: Oosterkerk 10 uur ds. J. Nawüjn (voorber. H.A.;, 5 uur prof. dr. J. L. Koolo (Kampen). Kethel ,.De Ark" DUO uur drs. M. J. Mulder (Vlaardmgen) (voorber. HA.). 2,30 uur dr. F. L. Bos (Vlaardmgen). Kantine, Burg. Honner- lage Gretelaan 10 uur ds. G, van Andel fCharloie) (voorber. HA.), 5 uur ds. J. Couvée. „De Goede Haven" 10 uur ds. J. Couvée (voorber. HA.), 5 uur ds. G. van Andel. Jullanakerk 10 uur prof. dr. 1 Wethouder Th. J, L. van den Berg, die zoals gemeld zijn lidmaatschap van de Gemeenteraad heeft opge zegd (met september als uiterste termijn) en om dfe reden ook zijn functie van wethouder zal dienen neer te leggen, zal op een speciaal daarvoor uitgeschreven Raadsverga dering op vrydag 8 september af scheld nemen van de Raad. Op diezelfde vergadering 2al dan een nieuw ltd van de Gemeenteraad tn de plaats van de heer Van den Berg kunnen worden toegelaten, die dan weer op de ..normale" vergade ring van 22 september geïnstalleerd kan worden. Op deze tweede ver gadering zal dan de verkiezing van een nieuwe wethouder dienen te ge schieden. .T. L. Kaole (voorber. H.A.), 5 uur da. Nawijn, N«d. Herv. Gem. Kethel. De Rank: 8.31) uur ds, Brummelkamp. Dorpskerk: 10 uur ds. Brummelkamp en 7 uur ds. Brummelkamp (Jeugddienst). De honkbalcompetilie is alweer voor de helft afgewerkt en het ziet er naar uit dat de Schiedamse teams veel kans krijgen tot goede resulta ten te komen dit seizoen. Nu SW de goede vorm te pakken heeft moe ten do roodgroenen met een overwin ning op THOR tot de kopgroep kun nen doordringen, In het rayon Zuid- Holland hebben Schiedam I, Schiedam 2 en SW 2 goede promotie kansen omdat en kele plaatsen in de top van de derde klassen m aanmerking komen voor de bevorderingen en de promotiewed strijden. Thuis kan Schiedam in Har- ga zondagmiddag wederom winnen van Sikkens. Schiedam 2 zal in Den Haag veel moeite hebben met Celeri- tas. Het duel DHS—VFC in Kethel kan een puntendelïng worden. Za terdagmiddag ontvangt DRZ 2 de ge lijkwaardige partner Libanon. (Advertentie fJVf.j Mijn hand in Uw hand, Vader, Van in den beginne Tot aan het einde der tijden. Leven is niet slechts lever, alleen. Doorgeven is het De vlam van de liefde, Het vuur van de kennis. Het water der klaarheid, 't Vermogen der tranen, 't Vermogen te lachen. Doorgeven is het Van geslacht tot geslacht, Van hand tot hand, Van in den beginne Tot aan het einde der tijden Het leven van 't Leven, Het leven onsterflijk. BERTUS AAFJES Een eeuw De Twencsche Bank. Een goede grondslag vooc de pioniersgeest van de jeugd, gespiegeld aan het verdiept inricht van de ouderdom. Een harmonisch sani-ngaart vin oud en jong. Zoals op afgebeelde foto, waarbij een nederlands schrijver zijn impressies weergaf. Publikatie (er gelegenheid van het 100-jarig bestaan an (Advertentie I 57 Het kordate optreden van de 37- jarige Jacob van Gelderen heeft vrijdagavond om ball acht het leven gered van het 12-jarige zoontje van de familie Baanvinger uit de Boer- haavelaan. Het jongetje zat te vis sen op een schuitje, dat aan de kade bij de firma Van Gelderen in do Schie ligt Op een gegeven moment is de jon gen van het schip gevallen, maar gelukkig was de h.er Van Gelderen nog aan het werk. Hij had in een oogwenk de jongen uit het water ge haald, nog voordat deze onder het schip terecht kon komen. In een per sonenauto is de jongen naar zijn. ou derlijke woning gebracht VIJF actrices van naam hebben zich bet hoofd kaal laten sche ren ten behoeve van de Amerikaan se verfilming van een in Joegoslavië, gesitueerd verzetsdrama, dit alles onder auspiciën van de Italiaanse producent De Laurentils. Het was wat men noemt een realistische stunt, die goed paste bij de sensa tionele aanpak van een stuk bloe dige historie. Er wordt in Vijf gebrandmerkte vrouwen nogal eens wal gefiloso feerd over de zin van vijandschap, fratemisatie en verzet, maar m we zen vertelt de film niet meer dan een gestroomlijnd oorlogsavontuur, waaraan enkele persoonlek-dramati sche voorvallen zijn gekoppeld. Het is jammer, dat men de oppervlakte- effecten belangrijker heeft gevonden dan het ongewone gegeven zelf. dat stellig mogelijkheden bevatte voor een wat diepere filmische peiling. Silvana Mangano, Jeanne Moreau, Barbara Bel Geddes, Vera Miles en Carla Gravina spelen de vijf vrou wen, die wegens hun omgang met cén en dezelfde Duitser door de par tisanen zijn kaalgeschoren cn daar om door de Duitse commandant uit de stad worden verbannen. Dat het geen echte collaboratrices zijn, blijkt al spoedig, want op hun zwerf- tocht vallen ze met buitgemaakte wapens oen Duits convoui aan, een koene actie, waarmee ze zich in de ogen van de partisanen geheel reha biliteren. Het is psychologisch bekeken, een wel heel snelle evolutie, al bewaren de vijf ook na hun opneming m het partisanen leger somber kijkend en veelal zwijgend, aanvankelijk een zekere afstand tot de nieuwe ka- meraden. Aan dramatische gebeur tenissen heerst bepaald geen gebrek. Een van de vrouwen, die in de ar men van een mannelijke collega op wacht heeft gelegen in plaats van gestaan, wordt samen mot haar part ner voor dit ernstig verzuim gefusil-, leerd. Een andere krijgt haar (half- Duitse) baby op hetzelfde moraek dat de partisanen een evenzeer spec taculaire als tot falen gedoem<e overval doen op de Duitse bezetting van een stad. En Jovanka, het me£je dat aanvankelijk niets van de p«rti- sanen wilde weten, offert zich,ten slotte op door samen met de yarti- sanenleider (Van Heflin) de trug- tocht van haar kameraden te dek ken. I Het uitstekende camerawerk ver mag de prestaties van regisseur 5Iar- tin Ritt niet boven confectiepeil te tillen (PASSAGE). Als winnaars uit de verschillende poules van de Schiedamse zomer avond-competitie zijn te voorschijn gekomen: Excelsior '20, Hormes- DVS en SVV, In een halve compe titie zal nu worden uitgemaakt wel ke club zich kampioen van de SZAC mag noemen. Daarvoor zullen op het Sportpark Boshoek de wedstrij den worden gespeeld. En wel vrij dagavond 23 juni Hcrmes-DVS—- SW, vrijdag 3C juni SWExcel sior en vrijdag 7 juli Excelsior— Hermes-DVS. De aanvang van deze wedstrijden is gesteld op 7 uur. Reeds herhaalde malen is er, ook in de Gemeenteraad, geklaagd over de toestand van de zandbakken in de gemeentelijke speelterreinen. liet gemeente-bestuur is nu bereid er iets aan te gaan doen. Elk jaar wordt het zand in de ongeveer vijftig zandbakken op de openbare speelplaatsen aangevuld en indien het vervuild is, geheel ver verst. Voor dit doel wordt wegens de lagere prijs van dit materiaal nor maal z.g. aanvulzand gebruikt. Maar do Commissie voor Gemeentewerken heeft geklaagd over de kwaliteit van dit znnd en aangedrongen op het gebruik van zuiver wit zand. Dit is echter belangrijk duurder. Daarbij komt dan nog dat de meeste van de vijftig zandbakken niet met een vrachtauto bereikbaar zijn, zodat het zond met kruiwagens afgevoerd en later weer ingekruid moet worden. Deze wijze van wer ken is zeer arbeidsintensief en der halve kostbaar. Daarom wordt voor de kosten ter verbetering van de zandbakken een bedrag van ƒ13.950 gevraagd. WE naar „Striptease en yangsters" zoo willen gaan om daar echte striptease te zien te krigen, kan veel beter thuis blij ven. Want hfj komt niet aan zjjn trek- kiU. Gangsters zün er echter wel. Volop zelfs. En gangsters, dat is be tend. kannen slaan en meestal nog heel hard ook. In deze film vergeten zy dat natuurlijk ook niet. Ze be» werken eikaars lonche gezichten zo hard en zo veel met hun keiharde vuisten, dat de toeschouwer er duize lig van wordt en het nauwelijks al lemaal kan bijhouden en verwerken. Maar wie nu eigeniyk wie precies slaat biyft allemaal nogal vaag.... Op den duur -wordt echter wel dui delijk dat de inzet van het valse spel het losgeld is. dat een fabelachtig rijke industrieel voor zijn gekidnapte, lieve stiefdochter moet betalen. Het j meisje heeft, om alles ingewikkeld te maken, twee verloofdes. Eén ervan is officieel met haar verloofd; deze speelt, dat blijkt later, een smerige rol. De officieuze verloofde, springt natuurlijk voor haar in de bres, want in zo'n film moet een sterke zwart wit schildering zijn tussen goed en kwaad. Ach, het is allemaal al eens on der andere omstandigheden vaker vertoond. De film is ergens toch wel spannend en onderhoudend zonder dat regisseur Robert Bibal er iets bij zonders van heeft weten te maken. Bij de sterren, die meespelen, zijn ook al geen bekende namen: Domini que Wilms is een zeer blonde nacht clubzangeres en Raymond Souplex 'n politiecommissaris wiens optreden voortdurend doet verlangen naar Jean - Maigret - Gabin. (MONOPOLE) DE Engelse film „Hartstocht tn de tropen" (Windom's Way) Is een verdienstelijke film met een Ietwat gewild gegeven. Niettemin Is hij on derhoudend genoeg om de toeschou wer enige uurtjes pretentieloos ver maak te geven. Maar hel verbaal zal niet lang In het geheugen blijven voortle\'en van tlegeen, die hem heb ben gezien. Het thema echter waar van men Is uitgegaan is toch niet alledaags te noemen; hoewel men het evenmin als een vondst kan be schouwen. De hoofdpersoon is een blanke dokter, die zich op eon niet nader aangeduid eiland in het Verre Oos ten heeft gevestigd. Hij bemoeit zich daar met meer dan alleen het licha melijk welzijn van zijn vele patiën- ten. Zijn bedoelingen zijn goed, maar de uiteindelijke resultaten zeer ge ring. Hij krijgt op het eiland last met enkele autoriteiten, waaronder de man die de handelsbelangen al. daar in de gaten houdt. Op een ge geven moment scheelt het niet veel of de dokter wordt van kant ge maakt. Zij die zyn dood wensen, zijn de communisten, die eerst 2eer veel onrust stoken en daarna oprukken. Het enige wat de dokter na al zijn ontzettende inspanningen terugkrijgt is zijn vrouw. Met baar kon hij het in het begin namelijk niet zo erg best vinden. „Hartstocht in de tropen", vaardig uitgewerkt door regisseur Ronald 1 N'eamc, is onderhoudend, soms echt r spannend en op één belangrijk punt leerzaam ook. De film toont ver- dlenstelyk aan hoe snel men \-er- strikt kan raken in politieke tegen- j stellingen. Hij maakt wel niet steeds j de indruk dat het echt zo gebeurd kon zijn, maar door veel actie, af- I wisseling en goed spel in de hoofd- rollen houdt hjj toch de aandacht J nog bij het doek. (MONOPOLE) De heer N. Putters, adjunct-com mies A by de Gem. Technischs Bedrijven herdacht gisteren het feit dat hy veertig jaar in dienst teas bij de G.TJ3., zoaar hij op d* afd. administratie belast is met dé controle op de verbrtiiJc-Jcunfantier. In de kantine van het bedrijf is do heer Putters, die 63 jaar oud is, gehuldigd, waarbij hij door de economische adjunct-directeur, dr, S. C. Bergsmais toegesproken na mens de directie, waarna ook de heer K. Voorbach namens het per soneel sprak. Beiden boden een cadeau onder couvert aan, terwyl mevroutn Putters bloemen ontving, De belangrijkste voetbalwedstrijd voor de drie kampioenen van de eerste klassen van de afdeling Rot terdam van de KNVB wordt zondag middag in sportpark Harga gestre den. Dan ontvangt Demos concurrent FIOS. Beide teams hebben al een maal gewonnen van. DZB, bovendien heeft FIOS gelijk gespeeld tegen DZB. Als Demos er thuis in slaagt van FIOS te winnen, komt het totale kampioenschap van de afdeling Rot terdam en daarmee het bezit van de begeerde Gouden Piak dicht in het bereik van Demos omdat DZB en FIOS niet meer dan vijf punten kunnen behalen, terwijl Demos met vier punten dan nog twee wedstrij den te spelen heeft. Winst van da roodzwarten op de club uit het ver re Flakkee is niet alleen mogelijk, maar tevens noodzakelijk. Op het terrein van. Martinit in het Volkspark worden zondag enkele wedstrijden gehouden tussen het eer. ste en tweede elftal van Martinit en het bekende veteranenelftal van de wit-roden met als tegenstanders de teams van DWSV, een derdeklasser uit Utrecht. Het 13-jarig meisje Jacoba G. it haar zilveren armbandhorloge kwijt, dat zij in haar badtas had gedaan, toen zij in het Bad Groenoord was gaan baden. In haar tas zat ook nog een trui, die eveneens is verdwenen. In hot kader van de vrouwenbe- middeling houdt mej. G. J. Hindriks van het Gewestelijk Arbeidsbureau Nieuwe Waterweg-noord (Schiedam, Viaardingen, Maassluis en Hoek van Holland) in het vervolg iedere dins dagmorgen op hefc nevenbureau t« Maassluis (Zuiddijk 16) zitting. Uit de mantelzak van mevrouw A, is gistermiddag op de markt op het Broersveld haar portemonnaie met f. 42,50 gerold. Schiedam is weer een gaslantaarn armer geworden. Gistermiddag om_6 uur heeft in de Mariastraat namelijk een vrachtwagen, bestuurd door de chauffeur J.M.B., een gaslantaarn geraamd. De lantaarn brak 1.30 meter boven de grond af, toen de vracht wagen door de bocht reed en met gijn achterkant de paal raakte. Door de federatie V.V.H. te Maas sluis is medewerking verleend bij de verkoop van kinderzegels- De da mes verkochten voor een bedrag van f. 2.362.18. Tydens de zitting op het postkantoor werd voor een bedrag van f. 580,verkocht. fnstho meubelen Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamscdyk 2G5 Telefoon 68021 Schiedam rtoinims vergetenr De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films Foto K- van Vu uren. Hoogst iaat iOfi- Te huur aangeboden Luxe autoverhuur. "Waran da 210 B, tel. 628 73. Te huur met overname in ventaris: winkelpand te Schiedam. Voor div. bran ches geschikt, voorheen sla gerij, Huur ƒ20.. p.w. Prijs en bet, in overleg. Br. nr. UZ 8241 Permanent wave Hrlene permanent met toe stel het beste wat er is compleet fb—, stroomloos f 50 Op vertoon van deze advertentie r 1 - korting' Dames- en hei er-kapsalon .Hélène' Re m brand liaan 22. telefoon 67170. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap, of kan tel bed. Prima ïrwerking, als nieuw terug tiel goedkoop- ,ste adres: DUR Groenendal LA iBroersveldpadi telefoon 6 70 28 (na 18 uui telefoon 66-/89) Ledikanten hutledi kanten, kamp eer oed den enz. Kom eens praten. Fotografie Voor pasfoto s naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Teh 61»7 20. In één dag gereed.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1