heren plastic regenjassen 3.95 HBS-leerling en hielden een onderlinge toneelwedstrijd Jonge gymnasten werken in de zon EHBO organiseerde een cabaret-avond DHS haalt een fraaie overwinning op VFC BEDFORD Drie korte stukken AGENDA NWB-Avond- Vierdaagse HBSS Onink profiteert van een gelijkspel van Vrijland SCHIEDAM fl li I H in. len Onder Onswilde iets anders zomer stof Demos verliest van FIOS I Vijf kamp voor junioren van H.W. VAN G0RP& ZONEN KÉNT.iFltTERS BEST Om het damkampioenschap Brommers slippen in de regen SP0EDVEILING TE SCHIEDAM EEN GESELECTEERDE PARTIJ MEUBELEN EN TAPIJTEN RUIM 200 TAPIJTEN B Radio ■vertolkt kwartet Joseph I AVRQ U, Jnu'iek. »ver tn SoiO)de I ort«s. I NCItv Van. «,?»*- KChelen wvme Re art*. over ■luvand - I«ven um Blah 12.» 1 Gram. |i»ewy. |e muz. Ilsvrou- PP (11. 1 16 30 11.40 "et pulOea, J Dans. Kllticke Koran I h, i. 19.25 to Pla iner d« ft- 2235 Rehiiwd ■rkkoor —24.00 Ins II I Gram. b Gym. jun. 9.15 I Gram. Bred tal. Re muz. land- rneded, cn ped. men a- 120 Pla- 15.00 ■lezing. 1». 1630 I 9, rep. m. is.15 0 Paris J 20.00 J Festi- pauze: 1 22.39 22.45 I Ham- visie #12.» «ber, _-J Ge- bi 16.00 4 Gpe- ■ermiiz. Ti; 18.20 B'Nws. kr. 20.00 J 21.05 22.15 PS, d« 1 boge (e lie ilea pulls- L zon- uit. feekte jetcn. Id bij dat I een- I zon- nóebe Irheid |et je dat ■denk Tiders Regen n uit- lesILst I Wi- I zou Jöoor- lerfaij lover wel r heb Igeen jjaine pekte laam stan- fcran- J zou I hel pline pnen. het 'i, die teld Maandag 19 juni 1961 Set Is een bijzonder aardig idee geweest van de Küks-h.b^.-vereni ging „Onder Ons" om een toneelwed strijd te organiseren. Met veel en thousiasme en animo hebben zater dagavond verschillende leerlingen In Irene een drietal stukjes opgevoerd, waarnaar de talrijke aanwezigen voornamelijk docenten en leerlingen met plezier hebben gekeken. Het initiatief tot deze wedstrijd was uitgegaan van het bestuur van de leerlingen vereniging. Het wilde eens iets geheel anders, iets geheel nieuws brengen. Welnu, daar is men zeker m geslaagd. Dit soort wedstrij den vraagt ongetwijfeld om herha ling. Niet in de eerste plaats omdat de toneelprestaties zo hoog lagen, maar voornamelijk om hel onderlinge con tact tussen de leerlingen, waarvan er velen de avond hebben bijge woond, te versterken. De stukjeS) die werden opgevoerd, waren twee middelnederlandse kluchten, l.w. „Nu Noch" en „Peter Pathei ijn" respectievelijk geregis seerd door de leraren II. J. Eradus en J, A. van Hove, terwijl voorts onder regie van de leraar J. F, de Zanger het blijspel ..Medecin malgré lui" van Molière wrd gebracht. De prestaties van de tonelisten werden beoordeeld door een jury, die was gevormd uit een aantal docenten en leerlingen. De jury stond onder voorzitterschap van de lerares in de Duitse taal, mej. M. M. J. Hoffman, terwijl er verder de leraren J. E, W. Spronk en P. Vermey en de leerlingen Jan Backer en José Noordhoek zitting In hadden. Deze jury kende aan de heer De Zanger de prijs voor da beste regis- seur toe. De prijzen voor de beste mannelijke en vrouwelijke hoofdrol speler en speelster gingen naar Leo Kieviet (Peter Pathelijn) en Toos Mollemans (Martine tut „Medecin malgré lui). De prijzen voor de beste bijrolspeelster en speler werden toe gekend aan Margreet Lauw aars (Lu- cinde uit Medecin malgré Jui) en Joost Pak (de buurman uit „Nu Noch"). De prijzen, bestaande uit Apothekers-nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 33. Bellen by ongeval: G.G en G,D_ Tumlaan 80, telefoon 69290, Politie-alarmnummer 64666 Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend-. maandag 19.00—20.30 uur, donderdag 9 30—1130 uur, vrij- dag 9.30—16.30 en 19 00-^-22.30 u., dinsdag 9,30—16.30 en 19.00—20.30 uur, woensdag 930—12.30 uur, zaterdag 9-30—16.30 uur, 's zon dags gesloten. K.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 00—21.00 u„ woensdag 14.00—17.00 en 19 00— 21.00 uur. donderdag 10.00— J7 00 uur. vrijdag 1400—17.00 en 19.00 —21.00 uur, zaterdag 1000—12.00 en 1400—17 00 uur Stedelijk Museum: Tentoonstelling: „Op het spoor van de mens" Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: Vijf gebrand merkte vrouwen". Monopole, 2 uur: .Hartstocht in de tropen"; 7 on 9.15 uur; „Strip tease en gangsters". voor een grammofoonplaat voor de beste regisseur en reproducties voor de anderen, werden uitgereikt door mej Hoffman. De avond werd geopend door de voorzitster van „Onder Ons", mej. Twee van de deelnemers oan de toneelwedstrijd van de HBS-ver- eniging „Onder Ons", zaterdag pe- houden. Bianca de Vries, die de docenten, i te. ouders e.a. aanwezigen welkom heet- Advertentie I.M. Wij gaan door met de verkoop van de mooiste licht- en zon- echte import zomerstoffen, voor minder dan de halve prijs. Enorme zendingen, des te groter nu ook In het buitenland de zomer zo lang op zich laat wachten... Maar voor Rotterdamse huis moeders die handig zijn met naald en schaar een ongekende gelegenheid om blouses, japon nen, kinderjurkjes, strandkle ding enz. voor een habbekrats In elkaar te frunniken. Duizenden meters S imprint 80 cm breed Kring Maasmond van KNCGV Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Satln imprlmé. in tientallen prachtige dessins en kleuren. 80 cm breed, "U per meter Mr voor mm OM GOUDEN PLAK Demos heeft voor een onaangena me verrassing gezorgd In de wed strijden tussen de drir kampioenen van de eerste klasse om het Kam pioenschap van de Afdeling Rotter dam, de z.g. strjjd om de Gouden Plak. FIOS uit Achthuizen is er in geslaagd Demos te overspelen. Bij de rust was de stand 11, belde goals waren gescoord door FIOS. In de tweede helft scoorde FIOS echter nog viermaal en middenvoor Nells Tetteroo kon daar slechts een doel punt tegenover zetten. FIOS heeft nu vijf punten uit drie wedstrijden, Demos heeft twee pun ten uit twee wedstrijden en DZB een punt uit drie wedstrijden. Demos zal de resterende twee wedstrijden, moeten winnen om nog met een punt voorsprong het hegeerde ere metaal te kunnen grijpen. Begunstigd door wel ongewoon fraai weer zijn zaterdagmiddag in Schiedam de aspiranten-wedstrijden van de Kring Maasmond van het Kon. Ned. Clir. Gymnastiek Verbond gehouden, waaraan door negen ver enigingen Is deelgenomen. Dit waren dan Advendo uit Maassluis, NIO uit Maasland, DOS uit Naaldwijk, VES uit Monster, SV. De Lier, Excelsior uit Rozenburg, DVS uit Wateringen en ODO en Aniiho uit Schiedam. Zo heerlijk scheen de zon dat de zeshonderd jonge gymnasten (waar bij de meisjes met vierhonderd dik de overhand hadden), de wed strijden zelfs m de openlucht konden houden. Het terrein. Het terrein van de BLO-scholen aan de Burg. H. Gretelaan boden daar dan ook een ideale gelegenheid toe. Op de betegelde speelplaats konden de bruggen en de matten worden op gesteld en daar hebben de lange rijen meisjes voor de ogen van de kriti sche jury-leden hun atletische presta ties getoond. Even verderop, op de malse gras-gazons konden de meisjes op de tonen van de voorgeschreven muziek beurt voor beurt de ritmische oefeningen houden. Alleen het onder deel ringen moest in de gymnastiek zaal van de scholen afgewerkt wor den. i Voor de jongens was de gymnas- tiekzaal van de nabij-geJegen Thor- beckeschooL en de directe omge ving, gereserveerd. Zij hebben daar de onderdelen ringen, rekstok, brug, jange mat en paardspringen afge werkt. Helaas is daarbij' de elfjarige J. Vreugdenhil uit De Lier zo onge lukkig van het paard gevallen, dat hij een arm brak. Na in het ge meente-ziekenhuis behandeld te zijn werd hij naar z'n oud eis terugge bracht. De jongens waren omstreeks vijf uur gereed, maar bij de meisjes vroeg de afwerking wat meer tijd. Daarna kon. de tel-commissie, die de zetel in een benedenzaal tje van de Opstandingskerk had opgeslagen, aan het verwerken van het omvangrijke punten materiaal slaan, 2odat tegen zeven uur de uitslag bekend was. In die tussentijd hadden de zes honderd kinderen van de negen verenigingen zich weer opgesteld voor de marswedstxijd. Melmuzika- le begeleiding van de muziekkorpsen van DOK, de Harmonie en Wilton- Fijenoord zijn de jonge gymnasten in hun fleurige tenue's en met de bon te vlaggen door Nieuwland getrok- ke waarbij" wederom voor een jury werd geparadeerd. De kwaliteit van de prestaties liep nogal sterk uiteen, wat van aspiran ten van 10 tot 13 jaar niet anders verwacht mag worden. Belangrijker is dat met zo'n massale sport-ont- moeting de sfeer van vriendschap versterkt wordt. De functionarissen van ODO en Animo hebben onder de technische leiding van de heer H. Vborbach, voor een goede organisa tie gezorgd. De wisselbokcr voor de marswed strijd kwam in het bezit van Animo, voor de tweede maal overigens. Verder hebben leden van Animo een elfde plaats bereikt bij het on derdeel meisjes tweede graad, een negende en een twaalfde plaats bij meisjes derde graad, een eerste plaats bij jongens eerste giaad, een tweede plaats bij jongens eerste graad, een tweede en een tiende plaats jongens derde graad. Voor ODO uit Schiedam waren er een vierde en een twaalfde plaats bij meisjes tweede graad, een negende plaats bij jongens derde graad. DIVERSEN Plantage, g* uur: Schiedam Christus. Samenkomst. Marconistraat, 7 uur: Jeugd Jolijt Vijf-kamp volksspelen. Dinsdagavond 20 juni gaat voor de achttiende maal een Avond-Vier daagse in Schiedam van start. Dit maal van de Ned. Wandelsport Bond, waarvan dc start is gevestigd in de Thomasschool aan de Waran de. Afgaande op de voor-inschrij ving zal het aantal deelnemers iets groter zijn dan vorig jaar. Er heb ben zich n.L 500 wandelaars gemeld, waarvan een honderdtal individueel zal lopen hetzij over de 10 km. hetzij over het parcouis van 15 km. Ingeschreven hebben de scholen St. Jozef, Thomas, Agnes, Catherina en Maria Goretti; de padvinders- groepen van Tono, Catherina van Siëna, Liduina en Brigitta uit Kethel: de Merles van de Huishoud school en groepen van de Lindenhof en het St. Imelda-intemaat; de wan delgroepen Liberty, Spartaan en Vrije Tippelaars, terwijl ook de gym. ver. Excelsior zal deelnemen, De wandelaars worden vergezeld van de muziekkorpsen van Gusto en van Excelsior, die wandelaars via de Schoolstraat, Stadhouderslaan, Groenelaan, Strijensestraat, Nwe Maasstraat en Rijnstraat naar de Maasboulevard brengen, vanwaar de tippelaars op eigen kracht verder moeten. De Kon. Ned. Ver. „Eerste Hulp bij Ongelukken" (EHBO) heeft het einde van deze cursus van dit jaar feestelijk gevierd met een cabaret voorstelling, die zaterdagavond in Arcade werd gehouden. Het was wer kelijk een waardig slot van dit sei zoen. Zeer velen hebhen deze ge zellige avond meegemaakt; de zaal was dan goed gevuld. De voorzitter van de EHBO, af deling Schiedam, de heer Van Kat wijk, opende de avond. Ilij sprak in het bijzonder een woord van dank aan de arts A. Q. C, Klomp, die de cursisten opleidt. De heer Van Kat wijk overhandigde hem namens het bestuur een fraai boekwerk en een grammofoonplaat. Voorts werd er een zeer vlot caba retprogramma afgewerkt met een overvloed aan muziek zang en dans en andere boeiende programmapun ten. Toch wist naar onze smaak de zang- en muziekgroep „La Bella Mu- sica" met voornamelijk operettelie deren de meeste sfeer te scheppen. Dat wil echter niet zeggen dat de andere medewerkenden onder de maat bleven. Verre van dat. Het ge hele programma stond op een zeer goed niveau. De medewerkenden waren „La Bella Misica", de „Etona's", John de Vries, André Gilbert, De Stamp en de „Bario's". Na afloop werd er nog gezellig een dansje gemaakt op muziek van het Dansorkest o.l.v. John de Vries. Het programma was samengesteld door de dirigent van La Bella Mu sics, de heer Kees Bayens. De jaarlijkse vijfkamp voor de jeugd van dc voetbalvereniging HBSS mag zich in een stijgende be langstelling verheugen. Weliswaar zijn ook zaterdag niet alle A-junio- re» de directe reserves voor de seniorenteams op het terrein in Harga gekomen, maar wel waren er twintig pupillen, 43 C-juntoren en een tiental B-junioren. Geanimeerd j delen hardlopen, verschieten, (Advertentie LM.} Ook in de foyer van het Palacio de Bellas Artes in Mexico, rookt men KENT. NEW YORK tORILLARD - Internationaal meest gevraagde filtersigaret met de beroemde lichtblauwe micronitefilter, ïn Nederland ft- per 20 (Adoertenfie LM.) ROTTERDAM, Sosrwsg 21-25, Tal. 176600 DORDRECHT, Beldelwft Pad 78, Tri. 4344 werpen, doelschieten en baldrijven 1 volbracht. De jeugdige J. Knifeman, die vorig jaar als pupil clubkam pioen werd, slaagde met een perfec te balcontrole er in liefst 3921/2 punt te verzamelen en eindigde ook dit maal weer als eerste. Om zes uur heeft de voorzitter van LrM,-s de juniorencommissie de heer J. van S Bob 'Soudijn nog mist, sloeg direct Bel de prijzen uitgereikt. De vereni-1 terug. Het werd prompt 63 en in Hoewel er nog niet veel tekening Is gekomen in de strigd om het dam kampioenschap van Schiedam is er echter wel een verrassing genoteerd. Kampioen L. Vrijland speelde gelijk tegen M. den Houting, die als eer ste damkamploen van Schiedam (in 1932) nu weer een sterke rentree maakt. Het verlies van het enkele punt van Vrijland bezorgt veteraan J. C. Onink een sterke positie aan de kop. Onink, die a! zevenmaal kam pioen van Schiedam was, het laatst In 1956 en 1957, is nu weer dicht b|j de titel gekomen. Veteraan J. de Wilde, 3ltgd een der favorieten, Is voor het stedelijk kampioenschap vrijwel uitgeschakeld. Hij heeft vier wedstrijden gespeeld en der verlo ren. W. Heuvelman heeft zich terug getrokken. In het duel J. F. van der Wate ringJ. de "Wilde werd Van. der Watering winnaar. Tegen J. van Kuyk kwam M. den Houting remise overeen. Ook in het duel J, P. van der Watering en J. van Kuyk ont stonden geen ingewikkelde situaties, het werd een vlotte remise. Tegen L. Vrijland hield M. den Houting de strijd in evenwicht. Tot de veertigste zet hadden beiden een veertien schij ven. Daarna werd een afruil afge dwongen en achttien schijven ver dwenen van het bord. Wel stond stond Vrij lang iets gunstiger, maar winst leverde de partij niet op. De regen en later de gladde vel den hebben het houden van de meeste honkbal wedstrijden onmoge lijk gemaakt. In Den Haag speelde Schiedam 2 tegen Celeritas. Dc stad. genoten bleven op de tweede plaats met een 513 zege. DHS speelde tegen VFC, de geelzwarten haaiden een verbluffende 39—4 overwinning op de Ylaardingcrx. Celeritas-Schiedain 2 5-13 Schiedam startte al direct goed. Met een tweehonkslag kwam Joop Lupker op de honken en daarna gooide de werper van Celeritas liefst achtmaal vier-wijd waarbij Piet Gom. mei, Adrïe Schol en Geeve honksla- gen plaatsten. De Schiedammers kon. den negenmaal scoren. Toen was de winst al binnen ook al begon werper Osephius zwak. Met driemaal vier- wijd en een fout van de rechtsvel- der kon Celeritas driemaal scoren. Schiedam antwoordde op vier-wijk en veldfouten met punten van Ose phius, Schol en Hans de Graaf in de tweede inning. Wel scoorde Celeri tas via een mooie tweehonkslag van Heycoop. In de derde inning scoorde Adrie Schot op honkslagcn van Ose phius en De Graaf en hoewel beide teams in 3e, 4e en 5e inning nog wel op dc honken kwamen werd met goed veldwerk het verdere sco ren belet. Werpersresultaten; J. Osephius 10 x 3-slag, 10 x 4-wijd en 3 honksla- gen tegen: diverse werpers Celeritas, o.a. de voetbalinternationaaï Piet Groenveld; 7 x 3-slag, 18 x 4-wijd en 6 honkslagcn tegen. DHS-VFC 39-4 Wel nam VFC in dc aanvang een 30 voorsprong, maar het volledige DHS, dat slechts dc geblesseerde gingsvoorzLtter de heer K, J. Eibers heeft de leden van de juniorencom- missie bedankt voor hun goede ar beid. De prijswinaars zijn; A-junioren: 1. H. van Hemen 325 punten; B-junio ren: 1. J. Moerman 361 punten; 2. C. Schop 331 y2 pnt.; C-junioren: 1. J. Knikman 392 J/2 pnt; 2. W. van der Berg 379 punt,. 3. G. Wester veld 372]^ pnt.; 4. B.' Breedijk 366y2 pnt.; Pupillen: 1. A. Scharloo 3131^ pnt.; 2. W. Spruyt 302 pnt.; 3. J. Kohings- stijn 303'/j pnt. Esperanto-agendo Merkredon, la 21 an de junio Klub- vespero. Parolkaskado cc köo H. Letsch Sr, Lebstraat 100b. Venu nc malfrue, por ke ni ne atendu vane al SCHIEDAM Geboren: Mar- cellinus N., z. v. H. J. I. Rodewijk en J. J. Beuk; Barendina G., d. v. A. Löke en B. Heidbrecker: Emmanuel, z. v. W. M. Mulder en P. Wels. de laatste inning, een driedubbele inning roffelden liefst 21 stadgenoten over de thuisplaat. DHS liet goed slagwerk zien. vooral Koos Kersse- meyer, Henk de Jong. Toon de Kie- vith en Rob van der Berg legden er het hout over. Werpersresultaten: Koos Kersse- meyer en J. Verbeet <DHS) 5x3- slag, 8 x 4-wijd en 2 honkslagen te gen; Breek en Kroon (VFC) 3x3- slag, 16 x 4-wijd en 17 honkslagen tegen. Zondagmorgen m de regen zijn twee bromfietsers op het gladde wegdek geslipt en bij het vallen ge wond geraakt. Dit overkwam de wijkverpleegster mejuffrouw L. K. op de hoek van de Broersvest en de Singel, waarbij zij een lichte her senschudding en kneuzingen aan schouder en benen opliep. Z|j werd in het gemeenteziekenhuis opgeno men. Op de hoek van de Broersvest en de Lange Kerkstraat slipte even la ter de beer A. M. B. die een wond aan de knie kreeg welke in de dr. Nolet stichting is verbonden. slaapmeubel en wenielbedden duo-divans enz. WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 Op de Rolbrug over de Schie is de heer F. J. S. zaterdagmiddag om 2.30 uur met 2ijn bromfiets geslipt en gevallen. Hij sloeg daarbij met het hoofd tegen het brugdek en Taak te bewusteloos. Hij is in de dr. No- letstichting opgenomen waar een hersenschudding werd geconstateerd. Zijn op de duo zittende echtgenote kreeg schaafwonden aan de benen. Doordat zij onvoorzichtig het rij wielpad in de Burg. Knappertlaan ter hoogte van de kiosk onvoorzich tig overstak werd mejuffrouw M. H V. aangereden door een jeugdige bromfietsbestuurder de scholier G. P. A. M. V. Uit Vlaardingen. Mejuffrouw V. die in. het Ge meenteziekenhuis werkt kreeg bij de val een hersenschudding en een wond aan het hoofd en moest in het Gemeenteziekenhuis worden op genomen. Op dinsdag 20 juni, des n.m. 2 uur, zullen l.o.v. Dw. P, C. van Duin door de Beëdigd Makelaar A. II. Zellcnrath, in gebouw „IRENE" Nieuwe Haven 155 te Schiedam publiek worden verkocht Hierbij zijn enige fraaie bankstellen, Parker en andere Salonfauteuils, Haardstoeltjes, Salon-, Mimi- en Bijzettafels; Salonmeubelen als Com modes, Kastjes, Damesburesus enz.; Emsïlle kcu- kenuitzeltcn; Kristal en Porselein. w.o. Perzische-kleden in verschillende maten en soorten; lopers, kussens, tafel- en divankleden, slaapkamerkleedjes, matrassen, dekens, tatel- en bedlinnen, huishoudlinnen; een partij dames- pyjama's, schilderijen en wat verder ter tafel zal worden gebracht. BEZICHTIGING: Alleen dinsdagmorgen 20 juni, van 10-12 uur. Des n.m. om 2 uur begint de Vei ling. 1W Elk stuk wordt vóór het in Veiling bren gen getoond Auto's en motoren Che.vrolet '51 te ruilen voor kleinere wagen. P. van Dun, Mariastraat 119B, Schiedam. Wie niet adverteert wordt vergeten In efat j-I hm SM A!-M, i.*"* 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1