Chr. scholen krijgen vrij op iterdagen in de zomer Leendert Suttorp zal wordt honderd jaar Ds. J. A. Hebly neemt zondag afscheid Wijziging organisatie van de B.B.-kring Mooie prestatie van onze Brandweer Verbetering drainage van DHS-hoofdveld 90 Derde fcath. lagere school in Nieuwland VAKANTIE- AANBIEDING Duivensport SCHIEDAM JONGEDAMES Geen examens meer voor ulo Inhalen in de winter en de herfstvakantie Demos-oud-SVV op zaterdag Juliana-heren 2 promoveert Geldlening Al Preston wint goochel-prijs Gemeentelijke bijdrage verlaagd Hof concert en ivijkmars L. Vons 25 jaar hij W. Houdijk Eerste lustrüm „Crescendo" Oecum. Kerkdienst Jongen brak pols bij aanrijding Aanrijding Tentcampagne in Plantage Zwaan kreeg baak in poot Burgerlijke Stand Dinsdag 20 juni 1961 Met ingang: van zaterdag 24 juni xal de Vereniging tot Bevordering Tan Christelijk Onderwijs te Schie dam de vrije zaterdag invoeren op de lagere scholen van deze vereni ging, Dit voor de duur van de zo mermaanden (elf weken) in 3961 tot eind september. Volgend jaar zal worden, bezien of er een wijziging in, de situatie moet worden gebracht. Be elf vrije zaterdagen zullen ge deeltelijk in mindering worden ge bracht op de herfstvakantie, er zal 's zaterdags in de winter een half •uurtje meer les worden gegeven en overigens had het schoolbestuur nog „enige ruimte voor het geven van vrije uren". Dit is deze week tijdens een ver gadering van schoolbestuur en hoof den van scholen besloten naar aan leiding van de enquete die het be stuur onlangs onder de ouders van de leerlingen heeft gehouden. Tevens is besloten dat de toelatingsexamens naar de ULO-scholen zullen verval len. In het vervolg zullen de hoof den van de lagere scholen bepalen of de kinderen geschikt zijn voor overgang naar de ULO-scholen, De besluiten zijn unaniem genomen. Bekeken is of de vrije zaterdag volledig kon worden ingevoerd en of daarentegen, de vrije woensdag middag kor» vervallen, maar het me rendeel van de ouders is voor hand having van de vrije woensdagmid dag en een groot deel van de ouders is niet voor volledige invoering van de vrije zaterdag. VooraL voor de ULO- en. VGLO-scholen zijn de ou ders voor 't handhaven van school op zaterdag. Blijkens de gehouden enquete wa ren U54 ouders voor invoering van de vrije zaterdag gedurende het hele jaar; 459 wensten een vrije zaterdag gdurende de helft van het jaar, 158 gedurende drie maanden en 88 had den geen. mening. 570 wezen de in voering van de vrije zaterdag af. Van de voorstanders voor de vrije zater dag achtten 1009 het een bezwaar als de vrije woensdagmiddag zou verval len, 788 achtten het een bezwaar als de schooltijden verlengd zullen wor den en 721 zijn er tegen als enkele vakantiedagen vervallen. lliiilillHIIllililifllilllillIlillIfUlIlilI'HffllilillllBfflillilllfïtlllüf Tweede in Si. Jacobs Gasthuis In het St. Jacobsgaslliuis hangt nu al een beetje een feeststemming, op 30 juni wordt Leendert Suttorp daar honderd jaar. Als men dc vroegere slager uit het Broersveld echter spreekt dan wordt het een gezellig gesprek want Suttorp is vitaal, maar hij wil beslist niet aan die komende verjaardag herinnerd worden. Bij vindt het niets ongewoons dat een mens ouder wordt. "VVel vervelend vindt hij dat hij in de aandacht komt. „Ik kan er niet meer tegen" zegt hij, „Ze zeggen hier wel dat Ik nog reuze fit ben. maar ik voel zelf wel wat kan en niet kan". Daarom zit Leen Suttorp meestal rustigjes op zijn kamer op de eerste verdieping. In de tuin komt hij zel den meer. Hij kan nog goed zien en als men luid spreekt, de mensen ook nog best verstaan. Toen. zijn vrouw in 1538 overleed heeft Suttorp bij 2ijn dochter in de Oostsingel ge woond. Na de oorlog werd hij be woner van het St Jacöbsgasthuis. Daar maakt hij het goed. „Dat komt omdat het eten hier zo goed is" zegt hij vrolijk. Hij kan geanimeerd bab belen over de nieuwe tijd. Tegen woordig gaat men ook naar het bui tenland of het niks is, dat doet zijn kleindochter ook. Hij heeft het wel anders gekend, hij is geboren en getogen in Schiedam, als mea vroe ger naar Rotterdam ging was dat een grote gebeurtenis. Zijn zoon heeft hem gezegd dat er geen drukte moet zyn bij de vie ring van de honderdste verjaardag en dat vindt Suttorp goed zo. „Geen verslaggevers en nog minder persfo tografen, wat heb je aan al dat Ia- waai"? Suttorp wou eigenlijk maar dat hij al wat ouder is dan het mooie kroongetal. Hij heeft het naar zijn zin in het St. Jacöbsgast huis, maar hij vreest dat de drukte hem te zeer zal vermoeien. „En als de burgemeester komt?" vragen wij. „Nou, die mag komen hoor", vindt hij „ik zal hem niet wegjagen, maar mijn zoon heeft ge zegd dat er geen verdere belangstel lenden moeten komen, we zijn niet op die drukte gesteld". Als men zich daar nu maar aan houdt dan vindt Leen Suttorp het wel goed. Dan wil hij wel een grapje maken, dan kan hij met plezier praten over zijn Schiedam, de stad die zo verschrik kelijk hard verandert dat er geen bijhouden meer aan is. Als Leendert Suttorp over twee weken 100 jaar is telt het St. Ja cöbsgasthuis twee personen ouder dan honderd. Mevrouw Francina Hil- den-Donker zal over enkele maan den 102 jaar worden. Ook zij kan maar zij is niet in staat om net als Leendert Suttorp in de eigen, kamer te wandelen en aan tafel zittend te lezen. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 83. Bellen bjj ODgeval; G.G. en GJX Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummet 64666 Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19.0020,30 uur, donderdag 9.30—12.30 uur, vrij dag 9.30—16.30 en 19.00—22.30 urt dinsdag 9.30—16.30 en 29.00—20^0 uur, woensdag 9.3012.30 uur, zaterdag 9.30—16 30 uur. 's zon dags gesloten. K.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag 19.00—21.00 u., woensdag 14.0017.00 en 19.00— 21.00 uur, donderdag 10.00—17.00 1 uur, vrijdag 14.00—17.00 en 19.00 —21.00 uur, zaterdag 10.00—-22,00 en 14.0017.00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling: „Op het spoor van de mens" Élke dag van 10.00 tot 17.00 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: Vijf gebrand merkte vrouwen". Monepole, 2 uur: „Hartstocht in de tropen"; 7 en 9.15 uur: „Strip tease en gangsters". DIVERSEN Plantage, 8 uur: Schiedam voor Christus. Tentsamenkomst. Jeugd Jolijt. 7.15 uur: Groenoord Start Wielerronde. 7 uur: Iepen- laan Autopedwedstrijden. (Advertentie l-M Het eerste elftal van Demos, dat kampioen 15 geworden in de afde ling zal zaterdag 24 juni een wed strijd spelen tegen het oude elftal van SVV, dat landkampioen is ge- nog heel "goed een gesprek voeren, weest. Deze wedstrijd wordt om 7 uur gespeeld op het Demos-veld in. Harga. Om G uur komen de pupil len van Demos en Ursus tegen elkaar in het veld. Ds. J. A. Hebly zal zondagmorgen 25 juni om tien uur ln de Grote Kerk ln een gemeenschappelijke dienst van de Hervormde Gemeen te en van de afdeling van de Ne derlandse Protestanten Bond af scheid nemen van de hervormde ge meente van Schiedam en de week daarop, nJ. zondagmiddag 2 juli om drie uur in de Grote Kerk, na voor af in diezelfde dienst te zyn beves tigd door ds, Is. J. Reedijk uit- En schede, voorzitter van de Centrale Kerkeraad, intree doen als predi kant van de Hervormde Gemeente van Enschedé, waar hij beroepen ïs in de vakature van ds. J. L. de Wolf, die op 22 april het vorige jaar is overleden. Ds, Hebly werd op 4 maart 1923 te Geldermalsen geboren. Hij stu deerde eerst aan de Rïjks-untversi- teit te Utrecht en daarna verder ook nog aan het Manchester College te Oxford in Engeland en aan het Oecumenisch Instituut te Genève in Zwitserland. Nadat de heer Hebly in januari 1949 door het provinciaal kerkbestuur van Gelderland was toe. (Advertentie UVt.) Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van badtassen, gemaakt van waterdicht, dubbel linnen vèr onder de normale Prijs. Deze schier onverwoestbare dubbellinnen tassen... (hetzware finnen wordt normaal voor lucht bedden gebruikt) is door water schade bij de fabrieksbrand iets vuil geworden. Nu koopt U deze tassen, 35 cm hoog, ideaal voor de school gaande jeugd, voor strand, kam peren, schoolzwemmen, vacan- tle-relsjes enz,, door elkaar voor nog géén gulden. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze onge woon sterke sporttassen, zowef om op de rug als In de hand te dragen in AFk diverse kieuren' m, vooraf 1V1 gelaten, tot de evangeliebediening in de Nederlandse Hervormde Kerk en hij eerst enige .tijd de Eglise Réfor- mée de France te Parijs en te Lille als hulpprediker had gediend, werd hij op 28 januari 1951 bevestigd als predikant van de hervormde ge meente van Nieuwe Schans in de classis Winschoten. Op 8 januari 1956 verwisselde ds. Hebly deze gemeente met die van Schiedam, waar hij was beroepen als predikant voor bijzondere werk zaamheden en tevens ook ais predi kant-voorganger van de afdeling van de Nederlandse Protestanten Bond. Ds. Hebly is o.a. lid van de Kaad voor het Verband met andere Ker ken en lid van de sectie Interna tionale Hulpverlening van de Al gemene Diaconale Raad. De Sint Willibrordus-Stichtlng heeft het voornemen om een derde ka tholieke lagere school In Nieuwland te stichten en vraagt daarvoor de medewerking van de gemeente. Thans beschikt de St. Willibror- dus in Nieuwland over twee lagere scholen, n.L de acht-klassïge Domini- eus Savioschool aan de Dr. Schaep- mansingel en de zeven-klassfge St. Albertus Magnusschool aan de Park weg die in januari van dit jaar resp. 319 en 240 leerlingen telden. Aange nomen mag worden dat het leerlin gental vij de aanvang van de nieu we cursus resp. ongeveer 303 en 318 zullen bedragen. Te verwachten is een verdere toename van het aantal leer lingen in Nieuwland-Oost zodat een derde school in het oostelijke deel van de wijk gewenst is. Aan de Gemeenteraad wordt voor gesteld de gevraagde medewerking tot de bouw van die derde school te verlenen. De Ver Nationale Feest- en Ge denkdagen Cvm, Oranje-vereniging) houdt op dinsdag 27 juni in de Am- stelbron de jaar-vergadering, waar bij de jaarverslagen uitgebracht zul len worden en een bestuursverkie zing aan de orde is. Het is een Schiedamse brandweer auto met Schiedamse brandweerlie den die men op deze foto in actie ziet komen. Ditmaal niet voor het blussen van een brand maar het was de start van de Gewestelijke Brand- Volleybal liet volleybal-seizoen van Juliana heeft nog een staartje gehad. Heren 2 heeft namelijk met U.V.G. moeten spelen om een plaats in de 2de klas. Juliana heeft deze stryd met dui delijke setstanden gewonnen, 15—0, IS3, 156. Met deze uitslag pro moveert Juliana 2 dus naar de 2de klas. In de nederlaagserie van onze stadgenoot S.V.C, heeft het eerste herenteam van Juliana het eerste be renteam van de vereniging de groot ste nederlaag toegebracht. Over het geheel genomen is het seizoen 1960—61 voor Juliana zeer succesrijk geweest. Heren 1 behaal de een tweede plaats in de 2e klas, Heren 2 promoveerde evenals heren 3 die kampioen in de 3e 3d. S. werd. Dames 1 bereikte een uitste kende 3e plaats in de 2e klas. De overige teams wisten zich alle in de middenmoot te plaatsen. B. en W. stellen de gemeenteraad voor een vaste geldlening groot 1.000.000 aan te gaan ter financie ring van kapitaalswerken waarmee reeds een. aanvang is gemaakt of die binnenkort zullen worden uitge voerd. De looptijd van de lening is 30 jaar, de koers 100 pet. en de rente 41/8 pet. per jaar. De Schiedamse goochelaar Al Pres ton heeft tijdens het gedurende dit weekend in. Utrecht gehouden Na tionale Goochelaars-concours een eerste prijs in de wacht gesleept. Het hoofd-sportterreln van de S.F. &A.C. „D.V.S." aan de Schiedamse weg Ln Kethel moet van een betere draLnering voorzien worden. Na re genbuien biyven gedurende lange tijd grote plassen op het veld staan, zodat het bestuur van D.H.S. de go- meerite gevraagd heeft voor dit door haar gehuurde terrein een beter af wateringssysteem aan te leggen. De drie velden in dit sport-com- plexje, waarvan er twee aan D.B.S. en één aan DJR.Z. zijn verhuurd, zijn indertijd door de gemeente aan gelegd en worden nog steeds door de gemeente onderhouden. De bo demgesteldheid van het hoofdterrein is inderdaad ongunstig, zo melden B. en W. aan de Raad. By de aanleg is dit terrein opgehoogd, doch na derhand is de grond ingeklonken. beteren, zal het nodig zijn een zo genaamd gesloten drainage-systeem toe te passen, waarbij een kleine elektrische pomp het water bij be paalde stand automatisch afmaalt. Maar daarvoor zal de bestaande drainage van het hoofdterrein ver nieuwd moeten worden. Van de bei- de andere terreinen, die op een hoge kleirug liggen, behoeft de drainage niet vernieuwd te worden, alleen zullen de hoofddrains eveneens op de elektrische f bemaling worden aan gesloten. Dit zal de toestand van de bij-terreinen zeker ten goede ko men. Gezien de noodzaak om het hoofd terrein van DJi.S, in een betere conditie te brengen stellen B. en "W. de Raad voor een krediet van 14.750 te willen verlenen voor de Teneinde de ontwatering te ver- uil voering van dit werk. weerwedstryden in de klasse I, die zaterdag in Beverwijk hebben plaats gehad. De Schiedammers hebben kans ge zien een tweede plaats té veroveren op de twaalf brandweergroepen uit de provincies. Zuid- en Noord-Hol land on Utrecht die in het vriend schappelijke maar natte strijdperk zijn getreden. Deze eervolle tweede plaats was een mooie beloning voor de vele oefenavonden die de groep zich in de afgelopen maanden heeft getroost. Het bevel van de groep was in han den van de heer H. Kuijpers met als manschappen H. J. Oosterveer, J. P. Corveleyn, Th. M. Sommer, Chr. de Roo. N. W. Jansson, M. Blommesteyn, J. Boks.en P. Kok. De groep mag nu uitkomen in de landelijke wedstrijd die op 26 sep tember te IJsselstein zal worden ge houden. georganiseerd voor de hoog ste klasse. In de ofganisatie van de Dienst Bescherming Bevolking zyn dit jaar nogal ingrijpende wijzigingen va» organisatorische aard aangebracht. Zo fa de A-kring Rotterdam, Schie dam, Vlaardingen op 17 april j.I. officieel opgeheven, waarna de ge meente Schiedam met zestien ande re gemeenten opgenomen is in de A-kring Zuid-Holland C. Een con sequentie is dat daardoor de ge meentelijke bijdrage in het nadelig saldo van de Dienst BJB., die aan vankelijk voor dit jaar" was ge raamd op S 0,50 per inwoner per jaar, thans gesteld kan worden op 0,30 per inwoner. Zo heeft bur gemeester mr. J. W. Peek als lid van de Kring-raad aan de Gemeen teraad medegedeeld. Over de beweegredenen, die ge leid hebben tot de wijziging in de organisatie geeft burgemeester Peek de volgende uiteenzetting. Aanvan kelijk is de B.B. opgezet als een or ganisatie ter bescherming van de be volking tegen de uitwerking van bombardementen met conventionele aanvalswapenen. Maar later moest bovendien rekening worden gehou den met de bescherming teger» de uitwerking van luchtexpïosies van atoom-wapens van betrekkelijk ge ring kaliber. Thans moet, 'volgens de nieuwste militaire veronderstelling, rekening worden gehouden met de mogelijkheid van aanvallen met A- wapens van zwaarder kaliber ex ploderend op grondhoogte en dus calamiteiten van grote omvang ver oorzakend. Een aanval die mede door de radio, actieve neerslag, een groot opper vlak kan bestrijken, eist een hulp- verlening die in één hand ligt. De i commando-posten moeten, om uit- schakeling te voorkomen, beter be veiligd worden en het potentieel moet op veilige afstand worden op gesteld. De bestrijding van de gevolgen van kemwapenexplosïes stelt zowel kwantitatief als kwalitatief dusda nig hoge eisen aan de B.B.-staven dat daaraan met de huidige bezet ting steeds moeilijker voldaan zou kunnen worden. Om hieraan het hoofd te kunnen bieden was een concentratie van. de commando-voering vereist, waarbij grotere commando-gebieden moes ten worden gevormd, rekening hou dend met geografische omstandighe den en de aanwezigheid van ge vaar aantrekkende objecten Om die reden is bij Kon, Besluit van 5 januari 19G1 een nieuw Krïn- genbeslult B.B. vastgesteld. Als ge volg daarvan is dus de A-kring Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen vergroot tot de A-Kring Zuid-Hol land C. Deze omvat de gemeenten Barendrecht, Bergschenhoeb, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Capelle a/d IJssel, Heerjansdam, Hendrik Ido Ambacht, Maassluis, Poortegaal, Rhoon, Ridderkerk, Rotterdam, Ro zenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Zwljndrecht. Door de burgemeesters van deze gemeen ten is een regeling opgesteld waar bij de taak Is omschreven. Wat de financiële consequenties betreft gaf burg. Peek nog de vol gende uiteenzetting. Door de kring gemeenten wordt bijgedragen in het nadelig saldo van de Dienst B.B. en wei op basis van het aantal in woners van elke gemeente. In de oude kring bedroeg het aantal in woners 878.069, masr in de nieuwe kring is dit aantal met 126.725 ge stegen tot 1.004.794. Dit betekent op zichzelf reeds een vermindering van het te betalen aandeel. Maar het Rijk baseert de bijdrage op het aantal in de kring aanwezige op geleide noodwachters. Vermeerde ring van dit aantal betekent dus een verhoging van deRijks-bijdra ge. Vandaar dat de bijdrage van de gemeente Schiedam zelf vermin derd kan worden van 0,50 tot 0,30 per inwoner per jaar. VLAARDINGEN Op woensdag 21 juni is er weer muziek in de stad. Het tamboers- en pijperkorps „De Pijpers" o.l.v. de heer M, C. van Dorp maakt dan i *s avonds een muzikale rondwande- j ling door de Vettenoordsepolder en zal op verschillende punten halt hou- den om enige nummers uit te voeren, Voorts" wordt in de muziektent in het Hof een concert gegeven, dat wordt verzorgd door de Vlaarding- se accordeonvereniging „Het Wes ten" o.l.v, mevr. Wapenaar en het dameskoor „Vivezza" o.l.v. mevr. K. Verhoeff-Torn. Dit concert begint om 20 uur. Het programma dat „Het Westen" brengt, lmdt als volgt: 1. De Kapi- tein. Joh. Sousa; 2. Ouverture in C-1 dur, R. Würthner; 3. De Fontanel, 1 W. de Ruiter; 4. Hongaarse Dans no. j 5 en nr. 5 Hongaarse dans no. 6, van J. Brahms; 6. Waldteufel Bouquet, j E. "Waldteufel; 7. Mignonette, Kes- seis; 8. Der Vogelhandier, Carl Zei- Ier; 9. Kurz und Gut, H. Munsius; 10. Einzug der Gladiatoren. Julius Fucik; U, Anchors Away, Zimmer man. 1 Moderne, kwiekvlotte jongens- I oakies voor gehoud De heer L. Vons vierde vorige I week zijn zilveren dienstjubileum bij Machinefabriek W. Houdijk, Zo wel de directie als het personeel ver- raste de jubilaris met waardevolle cadeaus. Met een gevarieerde avond in zaal Muzanda heeft de Vlaardin_se ac cordeonvereniging „Crescendo" haar vijfjarig bestaan gevierd. Voorzitter A. Schouten sprak een jubileum woord. De vereniging liet haar kun nen horen. Na het feestprogramma werd dirigent B. v. Beek nog eens extra in het zonnetje gezet. Het amu sementsprogramma was minder ge slaagd. Eén dag betaalt U voor deze fleurige, allerleukste KATOENEN JONGENSPAKJES in een grote verscheidenheid van nieuwe, Frisse kleuren een echte Coster-srun tpri js^ f jaar Zolang de voorraad sveki. Geen lei, 01 schr, bestellingen. P 50 cf. st. p. m. ROTTERDAM: Korte Hoogstraat 11 Meent lik. Gondic- singcl Kaccndr. Lagedijk hk. Dorpsweg De plaatselijke Oecumenische Raad van kerkenvestigt langs deze weg de aandacht op de oecumenische kerkdienst, die zondag 25 juni om 19 uur in de Bethelkerk zal worden gehouden. Voorgangers zijn pastoor v. d. Berg en ds. J. Nawijn. „De Snelvliegers" De F.V. „De Snelvliegers" nam za terdag deel aan een wedvlucht vanuit St. Denis, een afstand van 360 km. Uitslag: 1 G, Roetveld; 2 6 W, Eg- ging: 3 4 5 9 13 M. Brcekh-van Mou- rik; 7 11 15 16 21 A. Faas en Zn.: 6 18 P. Sprong: 10 Morra: 12 20 S. Krou- wel; 14 J. van Rossen en Co: 17 19 H. J. Tjarien. „De Postduif' De S.C.V. „De Postduif" nam met 328 duiven doel aan de wedvlucht uit Duffel, een afstand van 96 km. Gelost 7,30 uur; eerste duif 8.44.U uur; laat ste prijsduif 9.03J0 uur. Uitslag: Th. Jansen 1 26 53 73; A. van Wagtendonk 2; w. verbaeren A Co 3 8; W. van Deursen 4 12 30 52 79: G. Vermeer 5 7 15 48: O. Bolkenbaas 6 24: J. Lips 9 77; J. Doejaarcn 10 11 22 33 38 55 67; A. Broklïng 13 21 74; J. v.d. Beek Co 14; C. du Chatenier 16 32; G. Meijer 17; A. v.d. Grijp 18 59: A. van Gogh 19: H. v.d. Kant Breur 20 31 40; J. de Waard 23 26 29 36 44 58; G. Boon 25 56; N. In 't Hol 27 BZ; F. Koppenhagen 34 66; J. Twee- boom 35 71J- Verhaal 37 39; H- Velt- man 41 46 58 79; H. Blondé 42 54 81; W. Jansen 43: P. Stap 45: Knoops 47; L. v.d. Meij 49 64: C. van Tricht 50. diploma; E- van Smlrren 51: L. Borrani 57 62 76; W. v.d. Kant Sparla 60 75; C, v.d. Grijp 63; W.- Poelman 65; J. dc Koster 69; J. Bats 70; M. van Lmgen 72; H. Crama 80: F. ESjken- broek 81. Op' ds kruising Vlaardingcrstraat- Vlaardingerdijk-Veilevest is gister middag om 2,50 uur de I3-jarige wielrijder Frank van Z. door de auto mobilist H. G. N. aangereden. De jongen brak zijn pols en is ter be handeling naar het Gemeentezieken huis gebracht, maar later kon hy weer naar huis. De aanrijding gebeurde toen Frank, die uit de Vïaardingerstraat kwam, geen voorrang verleende aan de uit de richting van de Veile vest komen de automobilist. Op het Van 't Hoffpiein gaf gister morgen om 7.20 uur de 17-jarige bromfietsberijder J. W. S. T. geen voorrang aan dc automobilist H. V. Het gevolg was een aanrijding, waar bij T. een hersenschudding en enkele ontvellingen opliep, hij is naar het Gemeenteziekenhuis gevoerd. Na be handeling heeft men hem achter weer naar huis gebracht. Het Comité Schiedam A'oor Chris tus heeft bij het evangelisatiewerk in de grote tent in. de Plantage ge durende het weekend reeds volle samenkomsten getrokken, evenals gisteravond. Op de achtereenvolgen de avonden is gesproken door ds. Aalbersberg uit Vlaardingen, majoor J. B. Hoevers uit Amsterdam en ma joor M. Souverein uit Schiedam, die medewerking hebben, gekregen van diverse koren en muziekkorpsen. Vanavond zal ds. D. Broers spre ken terwijl het I.JH.-koor en de mondharmonicagroep Philharmonica de muzikale medewerking verlenen. Elke middag om 4.15 uur zijn er eveneens in de tent samenkomsten voor de jeugd. Een arbeider van de plantsoenen dienst heeft gistermorgen om 11.40 uur een vishaak uit de poot van een zwaan, die in de vijver aan de Mar- coniweg zwom moetcj verwijderen. De haak zat aan 'n vislijn bevestigd, die een jongentje in het water had gelegd. Spreekuur wethouder H. Sabel Het gebruikelijke woensdagmid dag-spreekuur van de Wethouder van Onderwijs komt deze week (21 juni) te vervallen. GEBOREN: Arie E., z. v. P. van Endhoven en N. Doornik; Michaël. z. v, H. J. Polet en G. Elberse; Ge- rardus J.. z. v. A. A. Koster en N. van der Beek; Lidwïna M. a., d- v, J. M. J. van Aalst en A, A_. J. Bruins; Apolonia A„ d- v. M. Visser en. J. Verwaal; Abraham L. R., z. v. A. W. R. van Delft en J. P. Hellemons; An nette, d. v. B. van der Heijden on A. B. van Lieburg; Gerhardina A„ d. v. H. Moraal en A. G. Nykerken; Hele na M„ d. v. J. P. Holster en H. Wïl- lemzteijn; Nieolaas, z. v, J. B. Louis en "W.. Kruijs. OVERLEDEN: P. J. van Vliet, 70 jr.; J. H. J. Michaels, 89 jr.; J, M- B. C. Roldaan, 85 jr., wed. van H. J- Zielhorst; J. den Braven, 73 jr„ wed. j van J. de Leeuw, S. v. .1. MAREL De heer S. v. d. Marei, erelid en oud-secretaris van de Vlaardïngse melkhandelarenvereniging „Ons Be lang" neemt met een receptie woens dagavond afscheid van de melkhan del. Gelieve geen geld of goede ren ai te geven aan mijn gewezen echtgenote E. C. DE VRIES daar door mi) niets wordt betaald. A. BODE Poelstraat 30 Sas van Gent. ^><xx><x>o<x><x>o<><x><><x> Wie niet adverteert wordt vergeten CKX>OC<XXXXX><><><><><><>0'' a r tl fo rt meubelen' WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 Als U hoge bromfietseisen stelti Op hobbelige zandweggetjes, langs schitterend ge asfalteerde rijwielpaden, door woest bergland; altijd en overal zult U de goede eigenschappen van UwPuch- bromfiets ervaren. Goede eigenschappen zoals; een felle acceleratie, een ongekend groot klïmvermogenr# i rotsvaste wegligging etc Puch VS 50 L 2 Versn. f. 670.— Puch VS 50 LH Hoog stuur 2 Versn. F. 655.— Puch VS 50 D 3 Versn. f. 695.— Puch VS 50 L Sport 2 Versn. F. 720.— Maak een proefrit bij: Motoren Liduinastraat desgew. in overleg DOK- EN WERF-MAATSCHAPPIJ WILTON-FIJENOORD N.V. SCHIEDAM vraagt voor enkele afdelingen Voor typewerk op de afdeling CORRESPONDENTIE. Voor LICHTE ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN SoIUcitaüej te richten aan bovengenoemde maatschappij; Postbus 22» Schiedam. Voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk onderhoud kunt U rich ook telefonisch met ons in verbinding stellen, 'teU 8 92 00 (toestel 3072).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1