EEN- -DAG- Plannen voor een Schiedams Kamermuziek-ensemble UNIQUE 1475 n ■ESESaai '."ARGUS Gemeentelijke zorg voor het onderwijs Al Preston behaalde een goochel-prijs g Voor de eerste maal examen bij Handels - Ulo afdeling De HAV is uw vertrouwen waard! {lUs- -m Programma Jeugd Jolijt Het honkbal programma Ter voorziening in leemte Comité roept belangstellende strijkers op T ent-campagne in Plantage Aankoop panden en weilanden Uitreiking van getuigschriften bij Zonnebloem Schiedammer had succes in Utrecht In training voor congres ZEEMAN Eerste paal voor Verenigings-bouw De Broekenspecialist Swarttouw's bestaat vijftig jaar Jubileum bij Hollandia II Scholier viel met brommer ZEEMAN Zeelui stalen cola ZEEMAN Diefstallen in het Sportfondsenbad Beroep op de bevolking WIK op bezoek bij Fortuna Zomerconcert Vrijdag 23 juiii 1961 at. 17.20 Orgel- Amus,- B. 19.39 Gram. 5 Ven. mta. ks-be an de ur van egram Idc en onder te be- chade- lands- an op lager» 8-ja- V., die klem- stoot- t, me. duwer ulzen Ook ntact "k al- be- een arg- van i" goed escha- 'e. Te. jboete, *s en 'tnisl" heb en: Hei wl vele Scliiedamse muziek liefhebbers genoegen doen ie verne men dat ef bier ter stede plannen pestaan om te komen tot de oprich ting van een eigen kamer-orkest. Schiedam telt verrassend vele har monie-orkesten maar na de ophef fing van het gezelschap „Beethoven", ia er dc oorlog geen orkest meer geweest niet een symphonische be zetting. Er zijn wel is waar enkele po gingen gedaan om tot de oprichting van zo'n orkest te komen en er is zelfs nog een Stedelijk Orkest ge weest, dat gedurende enige tijd ge regeld bijeen is geweest, maar daar na is het weer spoorloos verdwenen. Toch moeien er In een stad als Schie dam voldoende muziek-beoefenaren te vinden ziin om een kamermuzlek- eosemble samen te stellen. Dit is ongeveer de gedachtengang geweest van de heer W. Hoogenboe zem, die daarop het initiatief nam om tot de samenstelling te komen van een opriehtings-comité. waarin ver der zitting hebben de heer W. Ganter, directeur van het Muzieklyceum te Rotterdam (als muzikaaal adviseur) en de heren W. v. d. Heul en A. Snel, Het doel is om Schiedammers die een stiljk-instrument bespelen in de gelegenheid te stellen het samenspel te beoefenen. Uit deze amateurs zou dan een kamermuziek-ensemble sa mengesteld kunnen worden van cir ca 25 spelers. „Vooral niet meer en het moet beslist geen symphonie-or- kest worden," verklaarde ons de heer Hoogenboezem, die als dirigent van het ensemble zal optreden. Immers, het symphonisch-repertoire leent zich niet voor uitvoering door amateurs en bovendien kan toch nooit een vol ledige bezetting uit dilettanten plaatsvinden. De gedachten gaan u>t naar vier groepen strijkers; eerste en tweede violen, celli en alt-violen met contrabas, eventueel aangevuld met twee fluiten en twee hobo's en misschien nog een fagot en trompet. Bij voorkeur zal de artistieke speel- muïiek van de 17e en 18e ceuwse componisten als Vivaldi, Corelti, Handel en Mozart in de door de com ponist vereiste bezetting worden ge speeld, maar ook andere aan deze programma-keus aangepaste muziek kan op het repertoire worden geno men. Dit zijn in het kort de plannen van de initiatiefnemers, die nu gaarna de bijval van de muziek-beoefenaren Jn Schiedam zouden willen boren. Be langstellenden kunnen zich in ver binding stellen met de heer A. Snel, Cort v. d. Lindenlaan 55. Wel wordt echter een zekere speelvaardigheid vereist, opdat het ensemble spoedig aan het werk kan gaan, Bü voldoende deelname zal reeds In september tot de oprichting over gegaan kunnen worden, waarop reeds In oktober het eerste optreden naar bulten kan volgen. Dit zov dan moe ten zUn met het Maaskerkkoor uit Krallngse Veer, waarvan de heer Hoogenboezem de dirigent is. Maar een optreden omstreeks die tijd in Schiedam, als Introductie, ligt in de lijn der verwachtingen. Van diverse zyde (oa, van de Schïedamse Ge meenschap) is de medewerking toe gezegd, terwijl verwacht wordt dat ook diverse zangkoren belangstelling zullen hebben voor dit op te richten ensemble, dat immers kan dienen als begeleidend orkest bU een zang uitvoering. t Advertentie l.M l A U T O,M O B I E L B D R. IJ F OFFICIEEL hmuf AGENT Apothekers-nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 83. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D„ Tumlaan 80. telefoon 69290 Politie-alarmnummer 64666 Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 18.0020-30 uur, donderdag 9 3012.30 uur, vrij dag 9.3016.30 en 1900—22 30 u„ dinsdag 9.3016.30 en 19.00—20.3o UUr, woensdag 93012 30 uur. zaterdag 9 301630 uur, "s zon dags gesloten. B.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 0021.00 u.. woensdag 14 00—17 00 en 1900— 21.00 uur, donderdag 1000—1700 uur, vrijdag 14.00—17.00 en 19 00 —21.00 uur, zaterdag 10.00—12.00 en 14.00—17 00 uur. Sledeljjk Museum: Tentoonstelling; „Op het spoor van de mens" Élke dag van 10.00 tot 17.00 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Beatgirl". Monopole, 2 uur: „Fort Yuma"; 7 en 9,15 uur: „SOS Pacific". DIVERSEN Plantage, 8 uur: Schiedam voor Christus. Evangelisatie, Jeugd Jolijt, 7 uur: Parallelweg, Autopedwedstrijd. Een jongeren team waarin om. me. dewerkten de zusjes Faasen uit Vlaardingen verzorgde gisteravond de tentsamenkomst in de Plantage, die het comité Schiedam voor Chris tus heeft georganiseerd. Vanavond zorgt het muziekkorps van het Leger des Heils en het UE- koor voor het muzikale gedeelte van de avond. De evangelist-.; Jb. Klein Haneveldzal in deze samenkomst spreken. Zoals elke avond begint ook deze samenkomst om 20 uur. De kin deren worden gaarne om kwart over vier verwacht. Voor het eindexamen HBS-B is aan de Rijks-HBS te Schiedam ook geslaagd mej, M. Groenenberg. {Advertentie LM.) VERZEKERD KAPITAAL RUIM 1 MILJARD GULDEN; ,._c, HAV LEVENSVERZEKERINGEN - SCHIEDAM - TELEFOON {010j 93 04* - HAV LEVENSVERZEKERINGEN (Advertentie 1M I Zaterdag begint de verkoop van naadloze Nylons» de meest ge vraagde... vooral In de zomer... in een kwaliteit die normaal voor 2.75 tot de topklasse be hoort. Naadloze Nylons, 20 denier, met versterkte teen en hiel, voor een prijs die U nog nooit yoor naadloze hebt betaald... per paar voor nog géén één gulden vijftig. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze naad loze Nylons, In diverse mode- tinten en A in alle maten, per paar voor «y Per effent niet meer dan vier paar. Voor het eerst in de geschiedenis van de Willem de Zwijger-u.l.o.- scliool te Schiedam hebben gisteren een aantal leerlingen het eindexa men afgelegd van de handels-u 1 o.- afdeling van deze school. Deze afde ling werd In 1958 op fnltiatief van het hoofd der school, de heer M. P. Heyboer en enkele leerkrachten op gericht. Sinds 1958 kunnen leerlingen van de Willem de Zwygerschool dus drie rinchtingen inslaan. Een groep wordt opgeleid voor het landelijke mulo-di- ploma, of het A-diploma met wis kunde. Een tweede groep tot het A- diploma met handelskennis en de derde groep, de handels-uio-afdehng dus. voor een gemeentelijke ulo-di- ploma. Het leerplan van deze laatste af deling is erop gericht om de leerlin gen op te leiden voor een administra tieve betrekking. Het omvat de vak ken; Nederlands, Duits, Engels, took handelscorrespondentie, boekhouden, bedrïjfsrckenen, bedrijfsleer, rechts- en Weiskennis, Handelskennis en machmeschrijven. Verder is ook maatschappelijke vorming aan het leerplan toegevoegd, waaronder val len aardrijkskunde, geschiedenis, fy sica, natuurlijke historie en maat schappijleer. De beste leerlingen worden tevens opgeleid voor het middenstandsdiploma. De totale duur van de cursus vier jaar, maar drie jaar na do splitsing, zodat dit jaar voor het eerst eindexamens worden afgenomen, waarvan het mondelinge deel giste ren onder toezicht van de gemeente lijke inspecteur voor Onderwijs, de heer C. A. Kamp, plaats had. Daarbij bleek dat een zeer behoorlijk peil - was bereikt, enkele leerlingen deden zelfs een verrassend goed examen. De geslaagden zijn: Joyce Bastian. Henny de Broeder, Yvonne Dorocnie, Corrie Poots, Toos Rotteveel, Hans Bogaerd, Wim Romein, Jan van de Schoor, Hans Zonneveld, Wim Wuis- ier, Wim van Steenhoven, Rob Zwa nenburg. (Advertentie l.M. -*-"*7 HEEFT Om het gemeentelijke grondbezit in Kethel, nodig voor de voorgeno men stadsuitbreiding, af te ronden stellen B. en W, de Gemeenteraad voor over te gaan tot aankoop van twee percelen weiland, ten westen van de Vlaardingseweg en eigendom van mevr. A. C, C. Speelman- van Vliet te Zeist, voor de prijs van 46,250,10. Verder wil het gemeente-bestuur we:r een aantal panden aankopen, waarvan het eigendom voor de ge meente van belang is in verband met diverse bebouwingsplannen. Dit zijn dan dc panden Lange Singel straat 10 en 34, gezamenlijk voor ƒ5.200; de panden Stationsstraat 69, 71 en 75 gezamenlijk voor ƒ11.500; de panden Kreupelstraat 4 en 32 voor ƒ9.500; het pand Lange Kerk straat 20 voor ƒ15.000 en het pand Hoofdstraat 89 xoor ƒ7.750. Met uit zondering van het pand Kreupel straat 5 dat meteen afgebroken zal worden, kunnen al deze panden na de aankoop opgeknapt worden en weer verhuurd. Van de komende vakantie-maan den juli en augustus zal gebruik ge maakt worden om in diverse scholen verbeteringen aan te brengen, aa» meubilair en inrichting. Aan de Ge meenteraad worden dan ook een aan tal kredieten gevraagd om deze ver nieuwingen te financieren. Wat het openbaar onderwijs be treft, moeten aan de scholen aan de Sinel en aan het Edisonplein de verwarmingskelder verbeterd wor den wat 800 en. 650 zal gaan kos ten, terwijl in de school aan de Ant. Muysstraat het groene glas in de bo venramen vervangen zal worden ge raamd op ƒ862.Voorts moeten de scholen aan het Oude Kerkhof, de Zwartewaalsestraat, het Frans Hals plein, het Edisonplein en de Huys- mansstraat telkens voor één klas nieuw meubilair hebben, wat telkens ƒ2.200 kost, In diverse gymnastiek zalen moet het versleten materiaal door nieuw vervangen, hetgeen in totaal op ƒ3.000 komt te staan. Van de gereformeerde Rehoboth- ulo aan de Tuinlaan zet de groei van het aantal leerlingen nog steeds voort en zal naar verwachting bij de aan vang van de nieuwe cursus ongeveeer 280 bedragen. Deze school heeft een dependance van twee klassen in de oude school achter het Sted. Gym nasium. Daar is echter geen plaats voor het vestigen van een derde klas, zodat om verdere decentralisa tie te voorkomen het schoolbestuur een drie-klassige dependance wil ves tigen in de Groen van Prinsterer- school aan de Singel. Daar is echter nieuw meubilair voor drie klassen voor nodig, wat op ƒ8,060 komt te staan. Ook voor een vijftal scholen van de katholieke St. Willibrodus-stieh- ting, n.ï die aan de Warande 157, de Bosboomlaan. de Fr., Haversehmidt- laan, de Laurens Costerstraat en de ulo aan de Schoolstraat is nieuw meubilair nodig, iezamen voor 12.027. De St. Martinusschool aan de Iepenlaan moet geschikt gemaakt worden voor het projecteren van lichtbeelden; de aanschaf van een orojectie-apparaat en de kosten van het verduisteren van een lokaal wor- i den geraamd op 700, Voor de tweede maal deze week is er in Sursum Corda een feestelij ke bijeenkomst gehouden van de „Zonnebloem" waarbij aan 35 meis jes het getuigschrift is uitgereikt. Hierbij waren tegenwoordig de di rectrices van de Huishoudscholen in Schiedam, de dames Vis en Vlasbom, de leerkrachten en ook dc vertegen woordigers van de bedrijven waar de cursisten werkzaam zijn. De meisjes uit de bedrijven, kan toren en winkels hebben gedurende een jaar het vormingswerk van De Zonnebloem gevolgd, waarop zü nu van mej, C. P. Goudt de getuig schriften ontvingen. Daarna hebben de meisjes de avond nog gezellig doorgebracht in het voor hen ver trouwde clubhuls. Het eerste-jaars getuigschrift „met lof' werd uitgereikt aan: Thea Bak ker, Wil Bczemer, Wil Bos, Wil van Hees, Jopie Hofman, Sari Voorburg, Ans Verkadc, Jannic de Wijze. Cor rie Roodenburg, allen uit Vlaardin- gen Joke Prins, Inge de Haas. Ma rianne "Weergang, Riet Buurman, Bep Duyfhuizen, Hannie v. Gerven, Riet Huysdens, Leny de Lange, Em my v, Sintmaartensdijk, Willy Troost "Willy v. Wingerden, Ria Zevenber gen, allen uit Schiedam. Het ie jaars getuigschrift was voor Joke de Bruyn, Coby Bijl, Nel Bijl» Betty Koevoet, Tiny Vreugdenhil, Emmy 'Eikerbout, allen uit Vlaar- dingen. Hennie Manders, Bep Bos man, Toos Rosman, allen uit Schie dam. Nel Stekelenburg uit Rotter dam. Het tweede jaars getuigschrift (met zegel) ging naar: Mien Hoe- bert, Ineke Krabbendam Marjan v. Loopik en Corrie v. Rijswijk, allen uit Schiedam. Advertentie 1M) Boodschaptassen, maar dan zo sterk als U nog nooit gekocht hebt... gemaakt van gevoerde plastic die normaal voor oer- solide bekledingstaf gebruikt wordt... handvaten met rund leder aan dit ijzersterke mate riaal bevestigd,,, Zo'n tas.., één stuk soliditeit nu voor een prijs, die beslist vooroorlogs aandoet... voor nog géén drie gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Ijzer- sterke boodschaptassen, grtjs/bordeaux, grijs/blauw en grijs/groen, nu voor/ Voor Jeugd Jolijt is voor de ko mende week het volgende program ma vastgesteld. Maandag 26 juni is er om 7 uur op de speelplaats van de Fr. Beatrixschool aan de Buys Ballotsingel een vijf-kamp volks spelen voor jongens en meisjes van II t/m 14 jaar. Op dinsdag 27 juni wordt de vijfde en laatste etappe verreden van de Wielerronde van Schiedam, voor jon gens van 12 t/m 16 jaar op gewone toerfietsen. De startplaats is op de Julianaïaan en de finish in de Burg. van Haarenlaan. Daar worden de winnaars bekend gemaakt en de prij zen uitgereikt. Woensdag 28 juni is er een spel- avond voor kinderen van 7 thn 12 jaar op de speelplaats van de Pr. Beatrix-school aan de Buys Ballot singel, aanvang 7 uur. Eon zeepkisten-race wordt op don derdag 29 juni in de Strijensestraet gehouden voor jongens en meisjes van 9 t/m 14 jaar, aanvang 7 uur. Op vrijdag 30 juni heeft er een auto pedwedstrijd plaats in de Lange Achterweg voor jongens en meis jes van 9 t/m 14 jaar, aanvang'7 uur. Slechts overgangsklasser SVV brengt ln he komende weekeinde spanning teweeg voor de Schïedamse honkballers. SVV kan met een over winning op THOR de aansluiting bU de kopgroep verkrijgen. Np de roodgroenen zulk een perfecte vorm vertonen ziet het er naar nlf dat SW bij de sterken gaat verblijven. In het rayon Zuid-Holland zal SW 2 zondagmiddag in de kopgroep blij ven met een overwinning op Sikkens. Zaterdag "buigt SW 3 thuis het hoofd voor Wassenaar. DRZ 2 gaat naar het Vlaardingse Ondina om een punten- deling te bewerkstelligen. De uit wedstrijd tegen The Hawks kan voor DHS een. gelijk spel worden. Tegen het geroutineerde Schiedam 3 heeft DHS 2 in sportpark Harga niet veel kans ook al hebben de geelzwarten al enkele molen op verrassende wijze triomfen behaald. DRZ gaat zondag morgen naar Neptunus 2 en ook hier zullen de Schiedammers niet zege vieren omdat de reserves van eerste klasser Neptunus van formaat zijn. Het eerste riegental van Schiedam is vrij, Coach Henk Kempen houdt zijn mannen toch in conditie, de zwartwitten gaan deelnemen aan het toernooi van TTW, de vroegere club van Kempen in Haarlem. Vijfkamp volksspelen in Kethel De vïjfkamp volksspelen die in het kader van Jeugd Jolijt .gisteravond op de speelplaats van de Kon, Juli- anaschool in Kethel is gehouden on der leiding van de heer De Groot van Animo, heeft, mede dankzij het pret tige weer een grote belangstelling ge trokken. 160 kinderen hebben er aan meegedaan en vele ouders en belang stellenden zijn wezen kijken naar de verrichtingen van de kinderen. Bij de groep jongens en meisjes van 11—12 werd tenslotte Kees Vis ser de winnaar, wat een des te groter prestatie is. want Kees is pas negen jaar oud! Bfj de grotere kinderen van 1314 jaar ging Siem de-Ridder van 13 jaar met de eer strijken. Op een bijeenkomst die de Ver eniging Voor Veilig Verkeer dins dagmorgen 27 juni om 10 uur heeft georganiseerd, zullen in het Pas sagetheater aan de schooljeugd de jeugdverkeersdiploma'g worden uit gereikt. Tevens zullen er dia's van het praktische verkeersexamen en een film worden vertoond. (Advertentie l.MJ Afgelopen zondag Is voor de Schïe damse goochelaar Al Preston een dag, die hü niet licht zal vergeten. Deze 31-jarlge sympathieke étaleur heeft toen namelijk op het jaarlijkse nationale goocbelcongres in Utrecht de eerste prijs voor het algemeen goochelen weten le behalen. Reeds vorig Jaar bezette hij na het toen gehouden congres de derde plaats. Dit was overigens het gevolg van het feit, dat op het laatste moment tij dens de slottruc Al Preston zijn evenwicht verloor, waardoor de eer ste prijs zijn neus voorbij ging. Al Preston, een pseudoniem voor A Noordhoek begon al op onge veer 12-jarige leeftijd te goochelen. De stoot daartoe gaf een goochel- boekje. Dat kwam ra 2ijn bezit, na- Advertentie l M.) RlETSTAP'S dat hij een zeker aantal bonnetjes inruilde, die werden gegeven wan neer men een pak van een bepaald soort havermout kocht. De goochel kunst is nadien altijd zijn hobby gebleven, maar sedert enkele jaren maakt hij er naast zijn functie van zelfstandige étaleur ten dele zij" be- j roep van. Aan zijn eerste optreden denkt hij nog met plezier teiug, „Ik was toen vuftien jaar," vertelt bij j mijmerend. „En ik mocht toen op- treden tijdens de straatfeesten, die j vlak na de oorlog werden gctiou- den. Ik heb zelfs ook nog de ver- I gunning bewaard, die had men in die tijd nodig als teken dat men zui- ver was." Onder het demonstrerern van eni- ge verbijsterende kaarttrucs ant woordt hij op onze vraag of hij nu elk dag traint: „Nee. in de stille tijd niet zo vaak. Wel schaaf ik wat oude trucs bij om ze zo volmaakt mogelijk te kunnen brengen. De grootste stunts oefen ik echter in Musis Sacrum. Van de eigenaar van die zaal mag ik, wanneer de zaal 's avonds niet is verhuurd voor een ander doel, gebruik maken. Momen teel probeer ik mijn nummer, waar fantastisch grote viskommen, visnet ten, hengels, goudvissen enz, aan te pas komen en waarmee ik in Utrecht de eerste prijs behaalde, zo perfect TUINgereedschappen Grasmaaiers vanaf 37,95 BladharkenL-15 Prima plastic f 3.95 Spaden vanaf f 3.65 Spitnek 2L25 Harken, schoffels, schrepels enz. BRQERSVEST 52-- TEL. 675 94 C SCHOENEN BROERSVEST 12 Men let er op U ook? Voor het complex van 156 wonin gen dat door de woningbouwvereni ging „Eendracht" r.k. bouwvereni ging „St. Josef" aan de 's-Graven- landseweg bij de Burgemeester Van Haarenlaan m Nieuwland wordt ge bouwd. zal dinsdagmorgen 4 juli de eerste paal worden geslagen. fAduercentte l.M.) PANTALON? HOOGSTRAAT 86 TELEF. 6 89 81 Swarttouw's Constructiewerkplaat- scn en Machinefabriek N,V. aan. de Wilbelminahaven te Schiedam zal op vrtjdag 30 juni het vijftig)arigbe- staan vieren. Bij de N.V, Branderij en Gistfa briek Hollandia II herdacht gisteren de heer H. C. Rebers het feit dat hij 25 jaar in dienst was van ge noemde N.V., waar hij thans mees terknecht is. In de intieme kring van eigen personeel en medewerkers werd de jubilaris gehuldigd, waarbij hem de zilveren legpenning van de Maat schappij voor Nijverheid en Han del werd aangeboden, als ook enkele Cadeaus onder couvert. Mevrouw Re bers, die in de huldiging deelde, werd met bloemen bedacht. (Advertentie l.M,) STURKA ongevoerde zomerjasjes in diverse tinten, vanaf 29.7S Speciale aanbieding in ongevoerde zomerjasjes 19.50 HOOGSTR.174 SCHIEDAM f Advertentie t.M.I De 17-jarige scholier J. L, liep gisterenmiddag een zware hersen schudding op toen op de kruising Hoogstraat-Korte Kerkstraat de vork van zijn bromfiets brak waardoor hij kwam te vallen. De jongen is ter behandeling in de Dr. Noletstichting opgenomen. f Advertentie LM.) HORREGAAS groen en blauw p. m2 240 nylon 4.— f 4.25 VOLIÈREGAAS 50 ctn breed 035 100 cm breed 1.75 BROERSVEST 52 - TEL. 675 94 In samenwerking met de Rotter damse Politie heeft de Schïedamse politie gisterenavond omstreeks ne gen uur een zestal opvarenden van een Zuid-Afrikaans schip kunnen aanhouden. De mannen hadden uit de coca- colafabriek aan de Van Deventer- straat enige flessen Coca cola ont vreemd. In Rotterdam werden zij aangehouden en naar Schiedam ver voerd. (Advertentie LM.1 TUINSLANG plastic p. m. vanaf S 0.35 eerste kwal p. m. 85 en 0.90 (breekt niet, scheurt niet, onver woestbaar!) GIETERS plastic 5 liter 7.75 10 liter 12.50 BROERSVEST 52 - TEL. 6 75 94 AL PRESTON mogelijk te brengen. Dat doe ik vooral in verband met het komende internationale congres, dat van 6 t,m 10 september in Luik 2al worden gehouden." Voor Al Preston 2over was, heeft hij ontzettend veel geoefend. Ook is hij, toen hij in verband met de politionele acties naar Indonesië moest, veel voor de Nederlandse militairen aldaar opgetreden. Lange tijd werkte hij samen met een as sistente, die een aantal jaren gele den zyn vrouw is geworden. „Zij maakt alles voor mij," zegt de heer Noordhoek. „Dat heeft een heel groot voordeel. Als ik iets voor een be paalde truc nodig heb en ik het moet bestellen duurt het soms ontzettend lang voordat ik het in mijn bezit krijg. Nu heb ik het veel sneller en bovendien weet mijn vrouw wat van het vak af en voelt dus automatisch welke eisen aan een bepaald voor werp moet voldoen." Al Preston zal 8 augustus in het kader van de SG-vakantieweek zijn stunt ook aan de Schiedammers to nen. Hij zal dan. namelijk 's avonds optreden in het Passage-Theater. Gisteravond 2ijn in het Sportfond senbad van de heer H. F. de B. uit een niet afgesloten kleedhokje enige kledingstukken ontvreemd. De heer T. J.V., die eveneens in het bad was gaan zwemmen, vermiste zijn porte monnee inhoudende zeven gulden» die hij in zijn kleding had laten zit ten. (Advertentie IM.) VLAARDINGEN Droomland-in-i voiding „Droomland" is in wording. Steeds groter is het aantal lichtarmaturen, contacten en kabels dat in Hof en Oranjepark wordt uitgelegd. En nog is alles lang niet compleet. Dit alles vertegenwoordigt een groot kapitaal. Daarnaast zijn beschadigingen ann kabels, lampen en ruiten in vele getallen niet te herstellen, Behalve het normale parkgebruik zijn er in de komende weken ver schillende evenement in cn om de vaste muziektent. Dit trekt veel ex tra belangstelling naar de arken. De organisatoren doen daarom een klemmend beroep op de bevolking als geheel, om de verlichting onge stoord te laten en toe te zien dat anderen dit eveneens doen. Tot nu toe zijn dagen arbeid heengegaan alleen om aangebrachte vernielingen weer te herstellen, en materialen op i sporen. Binnenkort komt de verlichting on der stroom te staan; men brengt dan ook eigen veiligheid in gevaar door aanraking van kabels en lampen. Maandagavond (zeven uur) speelt een sterke combinatie van Fortuna 1 en 2 een oefenwedstrijd tegen "WIK 1. WIK, dat tegenwoordig getraind wordt door Cor v. d. Berg, komt met zijn sterkste elftal. Bij Fortuna zullen enkele krachten worden opge steld die het volgende seizoen tot de kern van het spelersarsenaal zullen behoren. De wedstrijd wordt op het hocfdveld aan de Floreslaan ge speeld. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest geeft op vrijdag 7 juli 1961 een zomerconcert in de Stadsgehoor zaal. Kees Stolwijk treedt als diri gent op. Solist is Kees Steinroth. Prachtige JONGENSPANTALONS in diverse moderne kleuren. Kreukherstellend, wesbaar, krim pen nie», ploofhoudend. Als échte Coster-verrassi ng, één dag: tot 10 jaar. ALLE MATEN 11-16 jaar, JL7S alle maten I ROTTERDAM; Korte HoojpiTMt 11 Meent hit. Goudse- singel Katendr. Lagedijk hk_ Domtwes "Wett-Kiuhkade 35 LEIDEN: Haartemmemriat 25

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1