Wel en wee van de volks tuinders in het geding stap ism UIT DE GEMEENTERAAD Tracé Beneluxweg is nog niet vastgesteld Goed weer bij NWB- Avondvierdaagse Mobil Eddie Constantine vecht het wel uit De Twentsche Bank Blanken vs Indianen Gemengde adviescommissie zal de problemen bekijken Koeriersters Oud en jong in 1961 IETS BIJZONDERS W. A. VERWAYEN KERKDIENSTEN MUTATIES Jazz bij dc nozempjes Zomeravondconcert in de Plantage Tentcampagne in Plantage Autopedraces Jeugd-Jolijt Mosselseizoen vroeger geopend In Monopole: KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Zaterdag 24 Juni 1961 3 l Advertentie r M j Dubbelbeeld van De Twentscbe Bank Honderd jaar heb ik gelopen doorzettend, langzaam, zeker van mijn doel en kracht en ondoordringbaar schild. Onmerkbaar haast ben ik gegroeid tot ik mijn tweede honderd jaar gemakkelijk tonen kan. Maar zie, daar zit ik nu, o paradox, in mijn eerste nieuwe levensjaar tot piepjong mensenkind geïncarneerd springlevend bm'en op mijn oude zelf. CLARA EGGINK Een eeuw De Twents che Bank. Een goede grondslag voor de pioniers- geelt van de jeugd, gespiegeld aan het verdiept inzicht van de ouderdom. Ecq harmonisch samengaan van oud en jong. Zoals op afgebeelde foto, waarbij een ncderlands schrijfster haar impressies weergaf. Publicatie ter gelegenheid van bet 100-jarig bestaan Monvp o le-matinees Regisseur Lesley Se land es heeft niets onbenul gelaten om de fUm „Fort Yuma", tot een kassucces te maken. Allereerst wendde b|j zich hiervoor tot de techniek, die tegen woordig in de prodnktle van de aller zoetste tot de allerhardste kleuren rijn weg wel weet. De moraal, die het verhaal, wil het een goed verhaal zijn, nn eenmaal moet bezitten was gauw gevonden: de rassenstrijd. Een actueel onderwerp ook nog. Ora dit probleem echter op een boog niveau te behandelen zou het financiële succes in de weg staan. Bloedige gevechten waarin best een paar doden mogen vallen, zouden het beter doen. Het zijn in deze geschie denis de Indianen en de blanken, di« elkaar zo heftig te lijf gaan. Het mas- saprodukt zou echter niet af zijn al* de liefde ontbrak. Twee scone jonge dames zorgen hiervoor. Zij vergezel len een transport, dat op weg is naar Fort Yuma. Onderweg worden de reizigers aangevallen door de Apa chen, wier opperhoofd door een blan ke is gedood en op wraak uit zijn. De knallende blanken schijnen aan vankelijk de stille scherpschutter* nauwelijks de baas te kunnen, maar tenslotte winnen zij. Niet echter voor dat de commandant van het trans port heeft ingezien, dat de huids kleur geen verschil uitmaakt wan neer het om mensen, gaat. (MONO- POLE). Of het du kwam door het beertüke warme zomerse weer, dat in de te kleine en te lage Raadszaal op het Stadhuis al gauw werd tot een wat broeierige temperatuur, Is moeilijk te zeggen, maar in elk geval hadden de meest In lichte zomer-kostuums gestoken raadsleden gisteravond op de vergadering alleen maar belangstelling gehad voor het voorstel van B. en \V. om een nieuw volkstuinen-complex te stichten In Kethel, ten noorden van het Prinses Beatrix-park. Maar tot een echt zomers debatje is het toch ook weer niet gekomen, want het waren vooral de sombere zijden aan het voorstel die in discussie zfjn gekomen. Immers, In dit nieuwe complex zal ln de cerate plaats ruimte moeten worden geboden aan die volkstuin- bezitters in het oudere comjAex In de Babherspolder, die daar verdreven zullen worden wegens de aanleg van de nieuwe Benelax-weg, op de grens van Schiedam en VJaardingen geprojecteerd. En naar het lot van deze gedupeerde tuinders ging ln de eerste plaats de belangstelling van de raadsleden utt. De heer J- Alijk (K.V.F.) stelde het meteen scherp. Toen het com plex aan de Vijfsluizen voor 450.000 werd ingericht was het gesteld, dat dit terrein permanent ter beschik king zou komen van dc volkstuinders, die daarop kosten hebben gemaakt door de tuinen te beplanten en ook door cr fraaie, vaak stenen, tuinhuis jes neer te zetten. Nu moeten ze toch weg. Wat betekent dan eigenlijk ..permanent". Heeft het college niet de weg van de minste weerstand ge kozen door die weg dan maar over de volkstuintjes te laten lopen, daar dit minder moeilijkheden zol ople veren dan het offeren van het BPM- park De Vijfsluizen. Zuilen de ver dreven volkstumders nu een schade loosstelling ontvangen? Ontsiering De heer H. C. van Ruiven (P.v.d. A), zelf bezitter van «en volkstuin, drong eveneens aan op een tegemoet koming van gemeentewege een de gedupeerde volkstuinders. Maar ver der had hÜ wei grote bezwaren te gen diverse bouwsels die door de huurders van de tuinen in het com plex waren neergezet. Er waren ve le mooie tuinhuisjes bjj, maar daar tussen waren er ook die ronduit «en ontsiering van h«t complex vorm den. Spreker meende dat de twee verenigingen van volkstoindera te passier waren ln bet dragen -van een verantwoordelijkheid bi) het handhaven van de schoonheid van het complex. Om deze te vergroten wilde hjj de verenigingen ingescha keld zien b|j het toewijzen van do vergunningen. Spreker kwam zo tot het voorstel «en commissie in te stel len die deze zaak zou kunnen rege len. Dit voorstel werd prompt gesteund door de heer J. J. van Weerkom (V.V.D.)r die vooral de volkstuinen wilde zien als onderdeel van de fraaia groengordel rond de stad. Hij had dan ook bezwaar tegen de simpelo rechtlijnigheid van het volkstuinen complex, terwy'i hij evenmin ak koord kon gaan met de lelijke op- treksels, die daar tussen de vele fraaie huisjes staan. Maar de een heids-tuinhuisjes die door Rotter dam worden voorgeschreven, vond hij toch ook geen aanwinsten. De heer Van Weerkom pleitte voor het maken van een onderscheid tussen „volkstuinen", waar vooral groenten worden gekweekt en „familie-tui. ncn," waar bloemen dc nadruk krij gen, Hij stelde voor het nieuwe com plex te reserveren voor familie- tuinen. Schadeloosstelling Wethouder Th. J. L, van den Berg begon zjjn verdediging van het voor stel met de verklaren dat het Col lege met het indienen van het voor stel maar vast vooruit gelopen was op het gebeuren aan de Vfjfsluizen, Want het tracé van de Benelux-weg stond nog allerminst vast, hoewel er rekening mee gehouden moest wor den dat tachtig tuinen aan dat com plex onttrokken zouden moeten wor den. Maar de wethouder was er niet van overtuigd dat het BPM-sport- park zonder kleerscheuren uit de strijd zou komen, en dat juist Schie dam de tuinen wel zou moeten offe ren, Dit is nog in bespreking. Ook zog dc wethouder geen enkel* reden waarom er geen redelijke re geling getroffen zou kunnen worden om do gedupeerde volkstuinders scha deloos te stellen. Maar dit wordt in de eerste plaats een zaak van Rijks waterstaat en van de maatschappij die de Benelux-tunnel gaat exploite ren, als zijnde aanleggers van de toe komstige weg. In feite, zo stelde de wethouder het, was deze schadeloos stelling het eerste punt bij de bespre kingen geweest. De heer Van den Bezjg gaf grif toe dat er inderdaad tuinhuisjes zijn die „een aanfluiting voor het complex'* vormen. Voor elk tuinhuisje is een vergunning nodig, maar bij de na leving van het toezicht daarop was rekening gehouden met de financiële draagkracht van de tuinders, die niet {Advertentie IM.) Wallen meubelstof 130 cm breedƒ7.95 per meter Voor andere koopjes zie onze etalages. HOOGSTRAAT 184-186 SCHIEDAM allen bij machte zijn om een fraai eu duur huisje neer tc zetten. Maar het laatste halve jaar was het toe zicht verscherpt cn de eisen ver hoogd. zodat de wethouder ervan overtuigd was dat het complex er binnenkort veel beter uit zou zien. Ook was hij er geen voorstander van om al te veel regelend op te treden b« het gebruik van de tui nen. Een tuinder die graag groenten kweekt, beleeft ook vreugde aan zijn tuintje en een afwisseling van groen te- met bloefnentuinen, kon hij niet als een bezwaar zien. Advies-commissie A3n een commissie van regeling had hU geen behoefte, gezien het vele goede werk dat verricht wordt door belde Volkstuinders-verenigln- gen en vooral door dc overkoepe lende Federatie. Hiertegen wierp de heer Van Rui ven ecmer op, dat de verenigingen eigenlijk weinig kunnen doen daar hun de sanctie ontbreekt. Daarop drong mr. H, B. Engelsman (P.vdA.) er op aan dat het College van B. en W. het standpunt zou bepalen ten opzichte van het voorstel tot de instelling van een commissie. Na de pauze kon wethouder Van den Berg mededelen dat B. en W. over zon wlUen gaan tot het instellen van een advies-commissie voor deze materie, dat dan een gemengde commissie zou zijn van raadsleden en verte genwoordigers van de volkstuinders- verenigingen. Als pittig dessert op dit volkstui nen-debat maakte de heer B. E. Cot- lé (C.P.N.) zijn bezwaren kenbaar tegen liet voorstel om de premie voor gemeentelijke chauffeurs bij schadeloos rijden op te heffen, daar dit een financiële achteruitgang zou betekenen voor die chauffeurs. Dit was een logisch gevolg van de invoe ring van hert systeem van prestatie beloning. stelde wethouder mr. P. van Bochove, die overigens nooit enthousiast is geweest voor dit sys teem. Daar het niet in dc bedoeling had gelegen om iemand schade te laten lijden, wilde hij echter wel het voorstel intrekken om het nog eens door deskundigen te laten be kijken. Maar van de juistheid van de door de heer Collé op tafel gelegde cijfers, was de wethouder voorlopig niet overtuigd. Waarop het voorstel door de Raad werd ingetrokken. Ned. Herv. Bttm.t Grote kerk 10 uur ds. J. A. Hehly (afscheid). 5 uur ds. A. Hoffman (jeugddienst); Bethel kerk 10 uur ds. C, van der Steen, 7 uur Oecum, Dienst; Opstandingskerk 10 en 7 uur dr. L. J. Cazemier: Vredeskerk 9 en 10.45 uur ds. J. D. Smids, 7 uur ds. H. W. Hemmes. Pfed. Herv. Geref. Evans.: Gebouw Irene 11 uur ds. Van Bocrtselaax (Delft), 4 uur ds. Van Dijk (Nieuwerkerk a.d IJssel). Evang. Luth. gem,: 10 uur ds. S. G v. d. Haagep (H. Avondmaal). Lutherse kerk: zat.av. 7.30 uur Oecum. Avondgebed. Ned. Prot. Bond: Grote kerk ds. J. A. Hebly (afscheid). Oud Kath, kerk: Dam 28, ld uur Hoog mis Baptisten-rem.: Lange Haven 50, 30 en 7 uur ds. H. Rolling. Leger des Hells: Lange Haven 27, 10 ur Heüigingssnmenkomst «n 7.30 uur Verlassingssamenkomst; Gerrit Verboon- straat, 5 30 uur Openluchtsamenkomst o.I.v. Majoor en mevr. M. Souverein. Jebosa's Getuigen; Volksgebouw: 6 uur Wachttorenstudie, onderwerp- „Be houd uw vreugde", woensdag 7.30 uur dienst vergadering en theocratische be- dienlngsschool. Clir. Geref. kerk: Waranda, hock BK- laan 10 en 5 uur kand. J. P. Versteeg (Amsterdam). Geref. kerk: Oosterkerk 10 uur dr. B. Rietveld (Den Haag}, 5 uur ds. J. MeÜnen (Den Haag); De Ark 9.30 uur ds. J. Nawjjr», 2.30 uur ds, J- Na- wijn (voortzetting HA. en nabetr,): Kantine, Honnerlage Gretelaan 10 uur ds. J. H, Bnas (Den Haag) (bed. H.A.), 5 uur ds H, J. Heijnen (Vlaardlngen) f nabetr. 1; De Goede Haven 10 uur ds. J. Couvée (bed. HA.). 5 uur ds. J. Cmi- vée (uabetr.); Julianakerk 10, 2.30 en 5 uur ds. W. A. Krijger. Het weer heeft aan de I8e N\VB- avondvierdaagse in Schiedam wel zijn medewerking verleend. Geen moment hebben de 781 deelnemers, waarvan er slechts twee z(jn ntige- 1 vallen, last gehad van regen. Het weer was er wel de schuld van, dat een groot aantal deelnemers last van blaren heeft gehad. Dat is trouwens een bekend verschijnsel, wanneer het warm is, krijgt een wandelaar nu eenmaal eerder last van blaren dan bij een lagere temperatuur. Overi gens stond de EHBO al direct klaar om een „slachtoffer" zo spoedig mo gelijk te helpen. De vijftien- en tien-kilometer tip pelaars begonnen dit jaar hun in tocht in de Burg, Stulemijerlaan, c«us dicht bij de Bejaardenflat. En het In spoedgevallen zijn gedurende dit u-eekend dë volgende artsen te raadple genJ. van der Veer, Ruys de Beeren- broueklaan 16, tel. 698T3; Ch. A. Poll. TuLnlaan 92, tel. 67B5Q; W. A. de Ridder, Stadhoudcrslaan 46, tel. 67590. Geopend is apotheek Evers. Lange Ha. ven Bl. die ook gedurende de komend» week de nachtdienst zul waarnemen, (Advertentie I M In de Vergadering van de Ge meenteraad van Schiedam van gis teravond 2(in de plannen voor de Benelux-tunnel onder de Nieuwe j Waterweg door en ook de plannen van de aanvoerende Benelnxweg even. ter sprake gekomen, in ver band met het- feit dat bij de aanleg van deze grote weg waarschijnlijk «en-, aantal volkstuinen op het Schiedamse territoir zouden moe ten verdwijnen. Tijdens de bespreking verklaarde wethouder Th, J. L. van den Berg dat- het tracévoor de nieuwe weg nog niet vastgesteld is, hoewel een departementale commissie er op aandringt dat er spoedig een begin zal worden gemaakt met de uit' voering tvan het werk aan de ton-' nel. Bij een kortgeleden gehouden oriënterende bespreking van de plannen door de belanghebbenden als dc gemeenten Schied-mi en Vlaardlngen en Rijskwaterstaat, is gebleken dat het gemeentebestuur van Vlaardlngen wel graag een di recte verbinding van de stad op do tunnel zou willen hébben. Het ge meentebestuur van Schiedam echter vindt dc opritten naar de Benelux weg via de Rijksweg 20 -echter vol doende en een tweede aansluiting op de tunnelweg overbodig, temeer daar zo'n tweede weg veel verlies van. terrein zou geven. Wat er uiteindelijk uit de bus zal komen is nu nog niet te voorspel len, maar wethouer Van den Berg liet wel doorschemeren dat Rijks waterstaat naar het Schiedams© standpunt overhelt. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen bü ongeval: G.G. en G.D, Tulnlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend maandag 19.0020.30 uur. donderdag 930---12.3Q uur, vrij dag 9.30—16.30 en 19 00—22 30 uH dinsdag 9.30—16.30 en 19 0020.3i> UUr, woensdag 9.30—12 30 uur, zaterdag 9 30—16.30 uur, 's zon dags gesloten. K.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19.0021.00 u„ woensdag 14.00—17.00 en 1900— 21.00 uur, donderdag 10.0017.00 uur, vrijdag 14.0017.00 en 19,00 —21.00 uur. zaterdag 10.0012.00 en 14.0017.00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling: „Op het spoor van de mens" Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Beat- girl". Monopole, 2 uur: (zondag 2 en 4.15 uur): „Fort Yuma"; 7 en 9.15 uur: „SOS Pacific". DIVERSEN Plantage, 8 uur: Schiedam voor Christus. Evangelisatie. Martinit-terrein, 6.30 uur: THOR. Gymnastiek-deraonstratie. DHS-terrein,8 uur: Animo. Gym- nastiek-demonstratie. Dem os-terrein, 7 uur: DemosOud SW. Dc Gemeenteraad heeft de vol gende beslissingen genomen: Aan de heer L. c. Buijscrt is op verzoek eervol ontslag verleend als arts bij de Gem. Geneeskundige en Gezond heidsdienst, wegens benoeming tot directeur-arts van het Bureau van de Prov. Raad voor de Volksge zondheid jn Zeeland. Aan mevrouw Th. M. S. Oderkerk- de Haas is op verzoek eervol Ont slag verleend als lerares aan het Sted. Gymnasium. Aan de heer T. P. van der Laan Bouma is op verzoek eervol ont slag verleend als ambtenaar van de Burgerlijke Stand der gemeente Schiedam, in verband .met zijn. be noeming ter gemeente-secretarie van Vla ar din gen. Uw autokosten gaan omlaag. Stap over op MoMotl Special, de motorolie die zorgtvoor een perfecte smering - voor een fager benzineverbruik. En... stap over op Mobil Special benzine met tetramel, de nieuwe Ameri kaanse benzine met hoog octaangetal. Nu ook in ons tand steeds meer verkrijgbaar. Met Mobil Special benzine rijdt U vee! meer kilometers. Stap over op Mobil en U stapt over op besparingen. Mobil Oil Nederland N.V. Rotterdam was ook ditmaal weer een fleurig gezicht de wandelaars de stad door te zien paraderen met grote bossen bloemen in de armen. De gezellige sfeer werd nog verder verhoogd door de vrolijke muziek. Hiervoor zorgden de muziekvereni ging van de Gusto, de drumbands van de r.k. gymnastiekvereniging Ex celsior en vap de r.k. sportvereniging Dc Spartaan en voorts de Gidsen Drumband. De lange stoet liep van de Burg. Stulemijerlaan naar de plaats waar zij ook enige uren tevoren was ge start; namelijk naar de St. Thomas- school in de Warande. Het was in derdaad een kleurig en fleurig ge zicht de wandelaars in hun frisse uniformen het schoolplein te zien opkomen. Een aardige bijzonderheid om te vermelden is, dat cr ook een vier voeter aan deze avondvierdaagse heeft deelgenomen en daarvoor zoals iedere deelnemer een medaille kreeg. Deze viervoeter was een hond, die vier dagen braaf met de jongens van de Lindenhof heeft meegetippeld. De wandelaars werden op 't school plein verwelkomd door de algemeen marsieider, de heer J. F. Bakkeren. Hij hield een toespraak, waarin hij o.m. de politie en de EHBO bedank te voor hun bijzonder prettige mede werking. Voorts hoopte hij dat alenl die dit jaar hebben meegelopen, ook volgend jaar van de partij zuilen zijn. Bij de deelnemers, die allen een medaille in ontvangst mochten ne men, was er één. die deze avond vierdaagse voor de veertiende keer meeliep. Dat was mcj. G. van Wees Uit Vlaardingen. Zij heeft nu al in het totaal 10.465 km in haar wandel boekje staan. Passage, vertoont: De Engelse iilm „B e a t g i r 1", die deze week in Passage draait be handelt op een vreemde manier het nozemproblcem. De toeschouwer wordt op allerlei nozemfilosofictjes getrakteerd, die de „ongrijpbaar heid" cn de „onbegrepenheid" van deze lieverdjes druk adverteren. I» do film zijn de volwassenen de suf ferds Deze film heeft nog maar kort geleden dc première in Rotterdam beleefd bij welke gelegenheid wij een uitvoeriger beoordeling hebben geplaatst waarna wij nu mogen ver wijzen. Op maandag 26 juni zal het Schtodamsch Politie Muziekgezel schap, o.l.v. de heer M. Bnlleman, een concert »n de Plantage geven; aanvang 8 uur. Het programma luidt: Appèl aux Trompettes, mars. Ncy; Ouverture Aan de zevende avond in de seri» aankomsten die het comité Schie dam voor Christus in de Plantage houdt, werkte gisteravond mee J* Klein Haneveld. evangelist in Bo degraven, het muziekcorps van het Leger des Hells en het IJ\E.-koor De leiding van deze samenkomst be rustte bij majoor Souverein. Vandaag en morgen zullen de twee laatste samenkomsten in de tent campagne worden gehouden. Vandaag zullen in de tent de le den. van het Cross-kwartet optreden. De heer D. J. Brijn zal dan spreken. Morgen zal de voorzitter van het comité, ds. W. A. Krijger het woord voeren, terwijl de zusjes Faassen uit Vlaardingen en het U.E.-koor hun medewerking zullen verlenen. Vandaag en morgen worden er ook kinderscmenkomsten gehouden. Deze vangen aan om 4-35 uur. ln het kader van de Jengd-Joiyt z||n gisteravond voor de kindereu op de Parallelweg autopedraces ge houden. De strijd tussen de 60 deel- nemertjes laaide geestdriftig op. Ko misch was echter de race tussen acht moeders, die hun kunnen op de autoped aan de diverse klnde. ren toonden. De race voor jongens van 12 t,m. 14 jaar werd gewonnen door Kees van. Loenen. Bij de jongens van 9 Lm. 11 jaar zegevierde Henny van der Rijden. In de leeftijdsgroep van 12 ton. 14 jaar won b(j de meisjes Leny Krijgsman en bij de 9 Lm. 11- jarigen Nellie Groenlag. Dc winnaars kregen als prijs enig snoepgoed. De afstand bedroeg 200 meter. Leny Krijgsman bewees ove rigens van wie zij haar talent heeft geërfd: haar moeder won namelijk de race voor moeders. Dc natuur is de Nederlandse roos- selcnkwekers dit jaar gunstig gezind geweest. Do mosselen blijken name lijk, aan het begin van het seizoen, van een uitzonderlijk goede kwali teit te zijn; veel beter dan men had durven hopen. Dat is dan ook de reden dat het mosselenseizoen dit maal veertien dagen vroeger kan be ginnen dan vorig jaar. Het produkt- schap voor vis eu visprodukten heelt de kwekers toestemming gegeven om dc dieren al op 26 juni op te vissen, ter bevoorrading van de handel cn de conservenindustrie. De export, vooral naar België en Frankrijk, be gint op 3 juli. In het buitenland is in tegenstelling tot ons eigen land ook in de zomermaanden eon gro te vraag naar dc „oesters voor de gewone man". Verzuim niet, liefhebber van het betere vechtwerk, deze week de film „SOS-Paciflc" te gaan zien, waarin uw aller Eddie Constantine niet eens de machtige borst behoeft te ont bloten om achtereenvolgens een rui ge pokeraar knock-out te timmeren, een vrouw-u it-het-lev en het hoofd op hol te brengen, een beeldschone stewardess In de armen te nemen, twee piloten groggy te krijgen, een paar mijl Pacific In fraaie crawlslag te doorklieven (ook dat zonder ont blote borst), een geniepige dwarsbo- mrr met een Engelse sleutel naar de andere wereld te helpen, een H-bom onschadelijk té maken en (alweer) de stewardess in gespierde armen te sluiten. We hebben in dit reeksje nog over geslagen een bloedig gevecht met een haai, een twist met een piloot, die bij de eerste atoomaanval op Ja pan was en een levens-gevaarlijke redding uit zee van <nog eens) die stewardess. O ja, er gebeurt ook nog een vlieg ramp, waarbij, dank zij Eddie, de gevolgen beperkt blijven "tot een aan tal opzienbarend gescheurde kleding stukken van uiteraard alleen de aller mooiste luchtreizigsters. Men zal begrijpen, dat SOS-Paci fic een werk vol actie is. Wij hebben Haar niets tegen. Wat ons betreft mag Eddie voor al rijn actie een Gouden Beer hebben. Hy zou daar waar schijnlijk even leuk mee (film) spe len als met zijn rubber haai. Her Angeli en Eva Bartok doen óók mee. (MONOPOLE) pour une Operette, Robert Clerisse; Sur un marche Persan, Intermezzo scène, Alb. W. Ketelbey; Three Little Pictures, Jack. Harvey; Ame rican Patrol, Meachcm-Delbaye; Happy Time, suite in 4 delen, Ge rard Boedijn; Voorwaarts-mars. pot pourri, W. Ciere, ar. A. Dreissen; Our Director, mars, Bigelon-Mol. fnstUo meubelen Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 6 80 21 Schiedam Fotografie Voor pasfoto s naar K. van tfuuren, Hoogstraat 106. Teil 6 67 20. In één dag gereed. RolfOms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. AUe soorten films. Foto K. van Vuurcn, Hoogstraat 106. Te huur gevraagd Kosthui* gezocht voor be jaard gepensioneerd ambte naar. Spoedig, b|j Chr. Ned. Hervormde mensen. Liefst in Centrum. Brieven onder nr. S-853 bur, v. d. blad. Permanent wave flelêne permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet ƒ5.—; stroomloos 1 i 50 Öp vertoon van deze advertentie ,r 1.— korting! Dames- en hetenkapsalon Hél éne", Kembrandtlaan 22, telefoon 6 71 70. Te huur aangeboden Renault C4 te koop. Spoed. Westmolcnstraat 11A. Luxe auto verbuur. Waran de 210 B. Tel. 6 23 73. Diversen Laat uw splraai vermaken tot modem opklap- of kan tel bed. prima inwerking, als mauw terug. Het goedkoop ste adres: DUK- Groenendal LA (Broersveldpadp telefoon 6 7028 (na 18 uur telefoon 6Ö7 89). Ledikanten hutïedl- kanten, kampeeroedden enz. Kom eens praten-, A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1