öte&e somm i <i Jonge verkeersdeskundigen ontvingen hun diploma's COSTER UNIQU voordelig 19." 98 Nog dit jaar Oecum. Avondmaalsviering liet honkbal- programma ssssp" j "Wi Luchtbedden "féttêeitha Z O ca 1 i|fp| §§gi IlllPi* ilSiW\ Meer dan HO miljoen machines in 110 jaar! Examen-resultaten lopen terug Burg. Peek: „Wees je broeders hoeder in het verkeer" TER BRAAK Brommer in Schie teruggevonden ZOMERWEER F0T0WEER v. d. Arend Harpe Davids won een eerste prijs iSïl Koffie-uurtjes voor Huisvrouwenver. Judo-wedstrijden GEMEENTE tÉjÉUfsCHIEDAM rÖFFidiËEL NIEUWS-] Geslaagd in het Gem. ziekenhuis AGENDA TAXI? EllRöfiw Op initiatief Herv. Gemeente: Verhoging van subsidie voor Jeugdsport EUROTAX 69460 Autoped-race TUINSLANG ZEEMAN sensaties! Lederen sandalen Laatste strijd om Gouden Plak OFFICIEEL 6.95 18.75 Burgerlijke Stand 55/45 ROTTERDAM: Vrijdag 30 juni 1961 (Advertentie M MODERNE SINGER ZIGZAGS 12%v20% goedkope. Doe nu uw voordeel en koop direct! A' naar Singer zigzags is deze fantastische door de enorme vraag over de hele wereïd jieding mogelijk. Singer is nu al meer dan HO jaar met ruim HO miljoen verkochte machines een begrip voor kwaliteit en service. Stel nu met langer dc aankoop uit van een moderne Singer zigzag machine. Doe het nu! Zelfs bij' deze gunstige aanbieding geldt nog het gemakkelijke betalingssysteem. Winkels en agentschapper» In elke plaats. Zij lichten u ook gaarne in over de waarde van uw verouderde machine. Aan Singer Maatschappij N.V.. Kalverstraat 60-62, Amsterdam. Zend mij s.v.p. gratis brochure over uw Singer 2igzag naaimachines. Naam Adres WoonplaatsJ 77, Geer rechtsdk machine meer, nu zo'n voordelige SINGER zigzag! N GIER Deze week heeft Schiedam er 1H5 fedJp lom eerde weggebruikers bh ge- (Advertentie LM.) BADKLEDING Grote Markt 3 De heer G. H. heelt gisteren toe vallig een brommer uit de Schie op gevist. Na onderzoek bleek het do bromfiets van de heer "W. J. B. J, te zijn, die hij sinds 23 maart van dit jaar vermiste. (Advertentie t.M.) Koop nu 'n CAMERA Ruime keuze HOOGSTRAAT 91 Schiedam Op het concours, dat de Bond van Christelijke Muziekverenigingen m Nederland in De Rotterdamse Ri- vtèra-hal heeft georganiseerd, heelt „Harpe Davids" in afdeling D (eerste afdeling! met 288'/s pnt. de eerste prijs behaald. En dat is voor deze Sehiedamsc muziekvereniging een fraai resultaat. (Advertentie J M Dit fs een speciale aanbieding voor onze dames, die weten, dat een paar dagen mooi weer in ons klimaat nog géén zomer maken... en 's nachts zo'n warme flanellen pyjama dubbel kunnen waarderen. Meer dan 1000 keperflanellen damespyjama's van een zware kwaliteit zwanendons, uit de serie van 8.95, verkopen wij morgen voor nog géén vijf gulden. Met ruim vallend jasje, (Y-hals model) royale zak ceintuur. en losse Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze keper- flanellen damespyjama's, wit fond met bloemmotief bedrukt, bijpassend uni pantalon In diver se tinten, maten 42-44-46-48, nu voor [ttnj IdlRdlUD kregen! Want dit is het aantal Jeugd- verkeers-diploma's die uitgereikt zijn aan de leerlingen van de 47 la gere scholen in Schiedam, die met goed gevolg het examen, zowel schriftelijk op de scholen, als prac- tisch met de fiets op de weg, heb ben afgelegd. Maar er hebben zich in totaal 1261 kandidaatjes gemeld voor het examen, zodat ongeveer 150 kinderen teleurgesteld zijn moe ten worden. Maar zij waren de eni gen niet die teleurgesteld zijn. Want toen gisteren tijdens een sa menkomst in het Passage-theater de laatste helft van de diploma's uit gereikt werden, bü welke gelegen heid ook burgemeester mr, J. W, Feek aanwezig was, heeft de heer H. W. H, Hoek, als voorzitter van de Schiedamse afdeling van het Ver bond voor Veilig Verkeer tot zijn spijt moeten mededelen, dat de re sultaten hij de examens de laatste jaren steeds teruglopen. Dit blykt niet alleen uit 't vry grote aantal „gezaklen", maar ook uit 't feit, dat dit jaar voor het eerst geen enkele schooi de ere-prijs verwierf, als school waarvan alle kandidaten zjjn geslaagd. De heer Hoek vreesde dat er een algemene verslapping in de belang stelling was opgetreden, waarbij te makkelijk werd geredeneerd van „Dat doen we wei oven." Hij hoopte nu maar, (en met medewerking van de onderwijzers kan dat best) dat volgend jaar de resultaten weer be ter zullen zijn. Verder heeft de heer Hoek zeer verdiend, de mannen van de politie van de verkeers-d ienst maar ook anderen, een pluim op de hoed ge stoken, voor de enorme hoevelheid t werk die zij verzet hebben; voor, tijdens cn ook na de examens, j Burgemeester Peek, die door de kinderen met een hartelijk applaus werd begroet, heeft nog even 'ge wezen op het grote belang van de verbetering van de verkeers-veilig- heid. In Schiedam hadden vorig jaar twee duizend verkeors-ongevallen plaats, die een hoop narigheid heb ben veroorzaakt voor de betrokke nen. En in Nederland nadert het dodencijfer op de weg de tweedui zend angstig dicht; dat is de bevol king van een heel dorp, dat in. het verkeer de dood vond. „Jullie hebben nu getoond, dat jul lie op de hoogte zfjn van de ver keersregels. Maar deze kennis moe ten jullie ook uitdragen. Vooral ook op de ouderen, die nooit verkeers- lessen hebben gehad. Als jullie het maar beleefd doen, dan mogen jul lie gerust oudere mensen die fouten maken op de weg, daarop wijzen," zo vond de burgemeester, die ver der 't pleidooi van Koningin Juliana in herinnering bracht, om in het ver keer „je broeders hoeder" te zyn. Na zijn toespraak tot de kinderen heeft mr. Peek de diploma's uitge reikt. Tevoren zijn er mooie gekleurde dia's vetoond die door de politie tij dens het praktische deel van het examen zijn gemaakt. Inspecteur J. 3. Knoop heeft daarbij op amusan te wijze een toelichting gegeve en tot vermaak van de kinderen, de fou- ten-makers op dc vingers getikt. Een uitstekende vorm van verkeers- onderricht is dat. Verder zijn de jonge verkeers-kenners nog bezig gehouden met de vertoning van twee uitstekende jeugd-films, teweten „De rode ballon" en „Witte manen". Ge rard Bressers heeft op het orgel de nodige afwisseling in het programma gebracht. De leden van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen heeft de komende maanden een stille tyd voor de boeg. Het enige kontakt dat de leden in de maanden juli en augustus zullen hebben zijn dan ook de koffie-uurtjes. Woensdag 5 juli wordt er om 10.30 uur zo'n uurtje in het paviljoen trDe Kethel" gehou den. Donderdag 10 augustus vindt Cr weer één plaats in het paviljoen Van Houwelingen. Ook dit koffie- uurtje begint om 10.30 uur. Zaterdagavond 1 juli wordt in het Sport Centrum van Reinier Hulsker weer een wedstrijdavond gehouden voor de wedstrijdcommissie van de Nederlandse Jïu Jitsu en Judo Bond voor bruine banden om een hogere graad te behalen. Niet minder dan drie van de vier te maken par tijen moeten gewonnen worden met een half of een heel punt. De kans om te slagen ligt dan ook niet hoog. Toch wordt er meestal fel gestreden. (Advertentie IJtf.) RlETSTAP'S f SCHOESEN BROERSVEST 12 Men let er op U ook? Bebouwing en gebruik van gronden Het Hoofd van het Gemeentebestuur van Schiedam maakt bekend, dat Ge deputeerde Staten, der Provincie Zuid- Holland bij hun bestuit van 12 juni 1061 no. BfO hebben goedgekeurd de door de Gemeenteraad op 24 februari 1981 vastgestelde VJjfdc Verordening tot wijziging van de Verordening tot regeling van dc aard van de bebou wing en het gebruik van gronden in de bebouwde kom van Schiedam (Ge meenteblad 1045 no. 1, 1949 no. 33, 1953 no. 11 en 1959 no. 161 (Gronden, begrensd door dc Slnt-Liduinastraat. Nieuwe Haven, Westfrankelandsestraot cn Van Bevercnslraat). De goedgekeurde Verordening ligt ter Gemeente-secretarie (Afdeling Alge mene Zaken Stadhuis) voor een ieder ter inzage. Schiedam, 26 juni 1961 Het Hoofd vnn het Gemeentebestuur voornoemd, J. W. PEEK (Advertentie l.M.) PANTALON De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 8G TELËF. 6 89 81 In het Gemeente-ziekenhuis te Schiedam slaagden voor het op 26 juni 1961 gehouden examen voor de aantekening kinderverpleging: Zr. K. de Jong; Zr. E. Sanstra. Voor de aantekening kraamverple- ging slaagden: Zr. E. C. van Vuu- ren; Zr. J. van Herpen; Zr. H, de Jong; Zr. O. Th. Zwanenbeek; Zr. M. C, E. Geelen; Zr. D. N. Post. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: G.G en GD. Tumlaan 80, telefoon 69280 Pohtie-alarmnummer 64666 Gemeentelüke Openbare Leeszaal cn Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19.0020,30 uur, donderdag 9.30—12.30 uur, vrij dag 9,30—1650 en 1900—2250 u„ dinsdag 950—16,30 en 19.00—20,3u uur, woensdag 9.30—1250 uur, zaterdag 9.3016.30 uur. 'szon dags gesloten. K.K.. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 00—21.00 u„ woensdag 14.00—17 00 en 19 00— 21.00 uur, donderdag 10 0017 00 uur, vrijdag 14 001700 en 19 QD —21.00 uur. zaterdag 1000—12.00 en 14.0017 00 uur Stedelijk Museum: Tentoonstelling' „Op het spoor van de mens" Élke dag van 10 00 tot 17.00 uur BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Goliath en de barbaren". Monopole, 2 uur: „Op glad ijs", 7 en 9.15 uur: ,.De mummie". DIVERSEN Irene, 8 uur: Zonnebloem. Cabaret. Jeugd-JoUjt, 7 uur: Lange Achter weg. Autopedwedstrijden. (Advertentie LM.) Nu de gemeenteraad de subsidie voor de jeugdsport dit jaar heeft verhoogd, heeft het gemeentebe stuur op advies van de Sportraad een nieuwe subsidieregeling vastge steld. De subsidie van 1.P«r jeugdlid, ingeschreven bij een lan- delyk erkende sportorganisatie, blijft gehandhaafd. Jeugdleden dan, zyn die leden, die op 1 juni 1961 niet jon ger dan 12 en niet ouder dan 18 jaar zijn: uitsluitend voor gymnastek- en zwemverenigingen is de leeftijds grens verlaagd tot 8 jaar. Daarnaast wordt een basis-uitke ring van 50.verstrekt, aan elke daarvoor in aanmerking komende sportvereniging, mits de betrokken vereniging minstens twintig Jeden telt Clubs die niet bij regionale of landelijke bonden zijn aangesloten, kunnen ook voor subsidie in aanmer king komen, als zij met de wel-aaa- gesJoten clubs kunnen worden ge lijkgesteld zulks ter beoordeling van de Sportraad. Nu SVV even het contact rael de kop heeft moeten prijsgeven, kan voor zondagmiddag op eigen terrein een goede wedstrijd van de wils krachtige Schiedammers worden ver wacht. SVV zal zich weer bjj de voorsten willen plaatsen met een overwinning op het Haagse ADO, dat wel niet onverslaanbaar is maar dat (och een stevig verweer zal bie- i den. Zaterdagmiddag ontvangt SVV 3 het gelijkwaardige Sparta 4. Schie- IrftxTTeMfp M De kwestie van de oecumenische avondmaalsviering Is op het ogen blik in de oecumenische beweging tot op het hoogste niveau aan de orde. Dit feit heeft dc centrale ker- keraad van de Hervormde Gemeente in Schiedam aanleiding gegeven zich tot de plaatselijke Oecum. Raad te richten met het verzoek om inlich tingen over dc uitvoerbaarheid en de uitvoering van zulk een occu- lende mogelijkheden die zich daarbij voordoen. De rapporteurs achten het meest zinvol voor de oecu. avond- 1 maalsviering een bijzondere liturgie te gebruiken. Dit doet men in Rot terdam ook. De laatste keer gebruik te men een liturgie, ontleend aan die van de Verenigde Kerk van Zuid- India. t Intussen geeft de huidige kerkelij ke situatie m Schiedam bepaalde menische avondmaalsviering in moeilijkheden die niet over het hoofd i /-V: telefoon v-. Het was gisteravond gezellig druk in de Strijensestraat in Schiedam- Zuid, waar onder enorme belangstel ling een zeep-kisten race is gehou den in het kader van Jeugd Jolijt Schiedam en met name omtrent de vraag, hoe die plaatselijk het best zou kunnen worden gerealiseerd. Zo deelt het secretariaat van de Oecum. Raad •van Kerken te Schiedam mede. De Oecum. Rand heeft dit rapport opgesteld en het is in een vergade ring in juni met de grootst mogelijke meerderheid aanvaard. Alleen de Oud-Katholieken hebben aan de tot standkoming van dit rapport niet meegewerkt, aangezien hun kerk op het standpunt staat dat haar leden brood en wijn slechts mogen ontvan gen uit handen van een geldig in. de apostolische successie gewijde pries ter. Dit rapport is de centrale kerke- raad van de Hervormde gemeente aangeboden. Naar wij vernemen zou de centrale kerkcraad in principe reeds hebben besloten zo mogelijk nog dit jaar een oecumenische avond maalsviering te doen plaatshebben. Men heeft zich hiervoor tot de wjjk- kerkeraden gewend, die op deze zaak ook in hun eigen college aan de orde zullen stellen. Op deze wÖ- ze streeft de centrale kerkeraad er naar een dergelijke avondmaalsvie ring op een zo breed mogelijk vlak met de gehele gemeente Voor ic bereiden. Ongetwijfeld zal ter zake ook contakt worden opgenomen met de andere kerken, die daarvoor in aanmerking komen. gezien kunnen worden, zo wordt in het rapport gezegd. In de plaatselijke Raad zijn, be halve de Oud-Katholieke kerk, waar over in de aanhef is gesproken, ver tegenwoordigd de Hervormde ge meente, de Evangelisch-Luthcrse ge meente, met wie de Hervormde ge meente reeds een bepaalde vorm van oecumenische avondmaalsviering kent (consensus), alsmede het Leger des Hcils, dat geen avondmaalsbedie- mng kent, Verder enkele afgevaar digden van de Remonstrantse Broe derschap en de Doopsgezinde ge meente, die beiden in Schiedam geen zelfstandige gemeente hebben, doch kerkelijk bij Rotterdam behoren. Ten slotte zijn daar de Gereform. leden (gastleden), wier kerk niet is aange sloten bij de Wereldraad van kel ken en die dus al evenmin terzake kan participeren. De feiteiyke situatie is derhalve zo, dat bij oecumenische avondmaals- viering door dc kerken als zodanig slechts zouden kunnen worden be trokken de Hervormde en de Lu therse gemeente. Gezien deze speciale plaatselijke situatie zien de rapporteurs de vol gende mogelijkheid: De Hervormde cn Lutherse ge meenten houden van tjjd tot tyd gezamenlijk een avondmaalsviering en stellen daarbij gemeenteleden, bc- horend tot andere kerkeiyke deno minaties, in de gelegenheid aan deze sacramentsbedicning deel te nemen. Plastic per meter vanaf 0.35 Plastic prima kwal., breekt met, scheurt niet. Soepel als rubber, per meier 055 TC/LVSPROEIERS vanaf 1.35 Sr ROEI SLANGEN voor de meest ideale besproeiing 7% meter lang 13,95 GIETERS plastic 5 ltr. 1.?5, 10 Itr. 1250 BROERSVEST 52 Telefoon 6 75 94 dam moet om half vijf dc uitwedstrijd tegen Sparta 5 m winst kunnen om zetten. DRZ 2DHS wordt een mooi Kethels duel en de volgende dag wordt een soort retummatch ge speeld aan de Schiedamseweg met de wedstrijd DHS 2DRZ. Beide malen zijn de geelzwarten favoriet. Schiedam 3 krijgt het zaterdagmid dag zn Harga te kwaad met de leider van 4 D Neptunus 2. Eer» puntende- ling is wel mogelijk. Zondagmiddag om twaalf uur fun geert Schiedam 2 als gastheer voor de middenmoter Vredenburch, Schie dam 2 kan wel op de tweede plaats blijven. SW 2 verblijft zondagmor' gen in Den Haag om Tjikalong 2 te slaan. (Adoertentie l.M.) In het rapport wordt maar kort ingegaan op de verantwoording van iDe oecumenische avondmaalsviering de wenselijkheid van de oecumem- ter plaatse zou van grotere betekenis sche avondmaalsviering. Uitvoeriger I worden. Indien na aansluiting van wordt verhaald over de oecum- Jdc Gereformeerde kerken In Neder- avondmaalsviering die reeds enkele Jantl bü de Wereldraad van kerken Er waren vijftig kinderen dïe aan de Jaren. Rotterdam plaats heeft, waar- ook de plaatselijke Gereformeerde i aan deelnemen de Ned. Hervormde ,l:erl race doeinamen. maar z]j kragen da j Gomec„tej de Evan|! LuthQra„e„, de bijval van ruim 300 toeschouwers, zo- Remonstranten en de Doopsgezinden. dat het er een mooi leest is gewor den. Onder leiding van de padvinders van de groep „De Schakel", hebben de kinderen hun uiterste best ge-1 daan elkaar de loef af te steken. De winnende ploegen weren tenslotte: bij de jongens van 9—11 jaar Jacques van Cogh met Jos v. d. Hoeven en bij de 1214 jarigen Wim dc Jong met Rob Meier. Bij de meisjes won bij do 9—11 jarigen Loes Verkerk met partner en Roos de Hollander met Carla van Velen bij de oudere meisjes. Daarbij wordt ook de praktische uitvoering besproken en de verschil- Advertentie l.M.) {Advertentie l.M.) Vakantie- In Achthuizen Flakkee speelt Demos de laatste wedstrijd tegen FIOS. Demos heeft nu tweemaal ge wonnen van DZB. eenmaal verloren van FIOS en de tegenstander heeft eenmaal, gewonnen van DZB, een maal gewonnen van Demos en een maal gelijk gespeeld tegen DZB, zo dat de laatste voetbalwedstrijd om het totale kampioenschap van de Af deling Rotterdam, de z.g. strijd om de Gouden Plak de beslissing brengt. Demos moet winnen om het ereme taal te veroveren, FIOS heeft aan een gelijkspel genoeg. In Schiedam sloeg FIOS de stadgenoten overrompelend, men mag verwachten dat Demos nu wraak gaat nemen maar in het eigen gehucht is de club van het eiland ongenaakbaar. (Advertentie LM.) AU I U UDf-fcL-ofcUK zeer mooi, in bruin, grijs cn beige, normaalprijs 14.95, ALLÉÉN ZATERDAG voor Zwaar canvasrubber, 2 jaar schriftelijke garantie, normaalprijs J 21.50, ALLÉÉN ZATERDAG voor De zaak van vertrouwen ZWAANSHALS 279-281 TEL. 4 73 73 (hoek Wiekstraat) NOORDMOLENSTRAAT 64 TEL. 447 75 WEST KRUISKADE 28 TEL. 5 58 84 (naast Arena) ;erk inzake oecumenische avond maalsviering zou kunnen participe ren. GEBOREN: Johan z.v. J. Olthof] cn J. Eikmans; Johannes z.v. L de Groot en G. Polderdijk; jolande D. j d.v. C. van Til borg en H. Heme bal: Pietertje d.v. C. P. van Vliet en C. van Wijk; Anna M. L. d.v. K. W. Maczolleck en J. J. Zuidema; Su- zamia J. C. M. d.v. J. M. C. M. I Oomes cn S. J. Korsten. ONDERTROUWD: P. C. Albers, j 20 jr. en A. J. de Wolff, 23 jr; P. M. W. Binneveld, 27 jr. eo H, M. Ou- wens, 22 jr.; J. A. Corveleyn, 29 jr. en J. Sehrumpf, 23 jr.; J. Damstra, 23 jr. en M. M, Louis, 30 jr; P. G. F. van Geenc, 23 jr. en A. C- Biemans, 19 jr; W. J. van Gogh, 27 jr. en J. M. Bruens, 22 jr; W. van Grootvcïd, 46 jr. en A. E. Terlouw, 45 jr; J,A, Hols, 24 jr. en E. M. Winkelman, 26 jr; A. van Ingen, 25 jr. cn J. T. M. de Vries, 20 jr; W. C. Jansen, 28 1 jr. en H. M. Sonneveld. 20 jr; J. XI. Kooijman, 22 jr. on H. M. van Hees, 21 jr; W. Legel, 20 jr. en T. J. den Bnnker, 19 jr; R. E. van der Lin- den, 25 jr. en A. C. Bouwman. 20 1 jr; G. Los, 24 jr. en A. van Otter- j loo, 25 jr; J. Schouten, 24 jr. en M. A. A, Steenbergen, 21 ]r; H. B. Ver- bruggen. 25 jr. en M. W. Poolman. 22 jr; R. P. van Wijk van Brie- vingh, 25 jr. en B. Postma, 23 jr; B. Zetlstra. 22 jr. cn C. A. van Rij, j 21 jr. GEHUWD: I. J. Spruit. 23 jr. en E. Zappeij, 19 jr; G. W. Stuijfzand, 50 1 jr en C. H. Krabbendam, 38 jr; W. H. M. Weebcr, 23 jr en E. Bras, 22 jr; K. T. Bosma, 22 jr on M. A. A. j van Mosselaar, 21 jr; P, Mos. 21 1 jr. en M. F. de Nijs, 20 jr; A. Vol- lcbrcgt 27 jr. en A. A. M. L. van der Toorn, 23 jr; C. van Eijk, 19 jr M, C, van. do Waardenburg, 18 jr; j t G. L. L. van Gogh, 24 jr en M, C. Bijtenhoorn, 20 jr; M. Souverein, 1 !23 jr en J. van Gulik, 18 jr; A. H. W. van der Meer, 23 jr en H. Mos- tert. 22 jr; A. P. Heinsbroek, 25 jr cn M, T. van Raaij, 20 jr; G. Ska- zis, 21 jr en G. van Trjcht, 18 jr; J. G. van Broekhoven, 26 jr en E. E. Stahnke, 24 jr; M. Berger, 24 jr en H. E. J. Kremers 19 jr; P. J. van der Heijden, 24 jr en H. Korbee, 24 l jr; J. A. Meulstee, 25 jr en W. j Maarsen. 24 jr; L. Torenvliet, 26 jr en A. B, Nieuwenhuizen, 25 jr; B. H. K. Ribbe, 29 jr en M. J. de Graaf, 25 jr; J. Verhaar, 25 jr en H. P. L.1 de Kok, 24 jr; D. H. Jansen, 28 jr cn C. C. van Ruiven, 20 jr; W, C. A. van Pelt, 24 jr en C. C. Clarijs 22 jr. OVERLEDEN: M. E. Rietveldt, 85 j jr. wed. van G. J. Born; P. J. Stout- handel, 83 jr. 1 Eén dag-halve prijs! Kreukherstel lend, wasbaar, krimp— vrij, plooïhoudend. Onberispelijke afwerking. Oök in lightweight. HERENPANTALONS Normaal 39.50, maar één dag be taal! U voor deze prachtige pan talons In de nieuwste multicolors de halve prijs, dus Geen Telefonische of schriftelijke orders.. KoxtCHoogitroat u n Meent hk.Goud?e. singel Kaïendr, Lagedijk lik. Dorpsweg

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1