Aan de Schie ligt een aardig landelijk jachthaventje Steve Reeves neemt op tegen barbaren Abolt en Costello in een kolder-verhaal Leendert Suttorp viert zijn honderdste verjaardag De Twentsche TER BRAAK Autoped-race Jubilarissen bij Scbade en Buysing Artsen op zondag Gabaretavond Zonnebloem Oud en jong in 1961... BANK DOMEIN VAN DE WS.V. ..DE SCHIE" !®l§§ Ag iwm INMONOPOLE: Mummie wreekt zich op grafschenders Passage vertoont: KERKDIENSTEN SCHIEDAM frxstho Nette dagb!adbezorgers(sfers) een verkoopster Monopole-matinees KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Koeriersters Zaterdag juli 1961 3 [Advertentie IM.) Het was vrijwel onmogelijk om te gemoet t« kotoen aan de wens van Leendert Suttorp, die vrijdag zo stil mogelijk zyn honderdste verjaardag wenste te vieren. In het Sint Ja- cobsgasthuis waar de heer Suttorp verblijft wordt altijd goede aandacht besteed aan een dergelijke gebeur tenis en daarom is ook de heer Sut torp. extra verwend, Ogenschijnlijk niet vermoeid kon de heer Suttorp 's avonds tegen een hoeveelheid ge schenken als fruitmanden en siga renkisten aankijken. Zeer velen heb ben namelijk hun gelukwensen aan geboden. Om eik uur heeft burgemeester (Advertentie t.M BADKLEDING Grote Markt 3 _De evenementen van Jnurd Jo lijt hebben echt niet over een ge brek aan belangstelling te klaeen. wat wel voor een deel. maar niet uitsluitend is toe te schrijven nan het prachtige weer van de laatst.? tijd. Zo hebben de autoped-wed strijden die gisteravond in "de Lange Achterweg zijn gehouden wederom vrij veel publiek getrokken terwijl zeventig kinderen met hun autopeds aantraden. Onder leiding van de beer C. Stolk van het Clubhuis St. Joris Doele is er snel en krachtig gestept- Bij de jongens kwamen de prijzen bij Willy de Jong van 14 jaar en bij Kees v. d. Zwet van 11 jaar. Bij de meisjes bleken Lientje Voogd van 10 jaar en Lenï Feelders van 12 jaar de snelsten. mr- J. W. Peek een gezellig praatje gemaakt roet de honderdjarige waar bij hij hem namens het gemeentebe stuur een fruitmand heeft aangebo den. Tevens kwam een deputatie van het bestuur van het St. Jacobsgast- nuis, die gelukwensen aanbood bij monde van mevrouw Bitter. De di rectrice voegde daarna haar geluk wensen aan de rij toe en tenslotte heeft namens de inwoners de heer P, Za'al gesproken. In de middaguren is voor familie en kennissen een receptie gehouden, waarbij tientallen de jarige persoon lijk de hand hebben gedrukt. De so bere feestviering kreeg daardoor nog een groots karakter omdat „het ge hele huis"' zich niet de gelegenheid wilde laten ontnemen om ieder voor zich persoonlijk van zijn sympathie voor de honderdjarige te getuigen Uiteraard hebben velen nog herinne ringen aan vroeger, aan het Schie dam van toen en van nu opgehaald. (Advertentie l.M.) Ten kantore van Schade en Buy ing N.V, Distillateurs en likeur stokers aan de Lange Haven zijn vanmorgen mej. A. M. Kwanten, hoofd van de administratie en de heer M. P. Pols, als vakman werk zaam in de distilleerderij gehuldigd in verband met het feit dat zij bei den daar 25 jaar in dienst zijn. Talrijke medewerkers en ook oud- medewerkers waren op het kantoor aanwezig toen de zilveren jubila rissen door de directie werden toe gesproken, welke hartelijke woor den vergezeld gingen van cadeaus onder couvert. Namens het Centraal Gedistilleerd Bureau werd dc jubilarissen een oorkonde met de vermelding van het heugelijke feit aangeboden, terwijl bovendien mej. Kwanten een ge graveerde broche en de heer Pols een draagpenning ontvingen. Fraaie geschenken werden er verder ook aangeboden door allen die nu noR aan het bedrijf verbonden of cr bij gewerkt hebben. Voor mevr. Pols waren cr bloemen. Tn spoedgevallen zijn gedurende dit weekend dc volgende artsen te raadplegen: D. Houthuysen jr.. Swammerdam- singel 43, tel. .68516; W, T. P. Nyen- ïiuis. Burg. Knappertlaan 154, tel. 69880; A. QC. Klomp, Juliana van Stolberglaan 3, tel. 69952. Geopend is apotheek Gouka, Hoog straat 29, die ook gedurende de vol gende week de nachtdienst zal waar nemen. ROTTERDAM Het was gisteren weer eens mis in de Maastunnel. Op dc oanvoer- wogen in Zuid stonden files van honderden meters lengte. In de tun nel hieven enkele auto's steken, zo dat ernstige stagnaties ontstonden. Van half vier tot bij half vijf werd het verkeer omgelegd over de Maas bruggen. l)c n-iirigp zoniergewasTeii van de leden nn de slishthjjj ï)e Zcnne- blocth brachten vrijdagavond de sfeer lt? de grote zaal van Irene waar feu zeventigtal meisjes eu verloof des de jaarlijkse feestavond hebben bijgewoond. Voor de goede stemming zorgden twee cabaretgroepjes uit de leden, die een keur van sketches en muziek op de planken hebben gebracht. De cabaretgroep ,,'t Vlondertje" heeft het programma.voor de pauze verzorgd. Twee jongens met gita ren geassisteerd door twee meisjes en een jongen zongen vlotte liedjes Bovendien speelden zij sketches als „Dc dokter" waarbij een brute apa che het mes hanteerde. Na de pauze hebben acht meisjes en jongens als de cabaretgroep „Kuip" een viertal sketches opgevoerd. Tenslotte gingen de stoelen opzij waarna de jongeren in de warmte gedanst hebben op muziek van het eigen Corinokwar- tet. Band van genegenheid die samenhoudt Een lente en herfst verenigd en vertrouwd- Wat is de hand die 't kind heeft aangeraakt? Hem boeit het leven, tot dc droom ontwaakt. Blij rijpt het jonge wezen In één dag; Hier wordt een oud man jong weer door een lach. 9 De bomen groenen en de tijd is heer Van toen naar nu, van nu naar toen is één. VICTOR E. VAN VRIESLAND Een eeuw De Twentsche Bank. Een goede grondslag voor de pioniersgeest van de jeugd, gespiegeld aan het verdiept inzicht van dc ouderdom. Een harmonisch samengaan van oud en jong. Zoals op afgebeelde foto, waarbij cc a nederlands schrijverzijn impressies weergaf. Publikatie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan Met dit zomerse weer brengen vele mensen hun vrije tijd in de na bijheid van het water door. Een jaar oF twee geleden is voor dit doel dan ook de watersportvereni ging „De Schie" opgericht. Deze vercnfglng, die ruim 30 leden telt, heeft de thuishaven aan de Schie- damsc Schie in de buurt yan de De Brauwweg ln het Industrie-terrein. Het gebied van de vereniging be reikt men via een smal tegelwegge tje dat van de De Brauwweg naar het toegangshek loopt. Wanneer men hierdoor het gebied van „De Schie" betreedt, wordt men overvallen door een weldadige rust. De waterkant is hier groen begroeid. Alleen de vele dode bomen geven een enigszins troosteloze indruk. De oorzaak van dit afsterven is de vorst, 's Winters namelijk loopt het land ln de pol der wel eens onder en als het dan gaat vriezen, lopen de bomen gro te kans dit niet meer te «verleven. Toch ls. het prettig ln deze omge ving in een klapstoeltje heerlijk te liggen luieren. De landelijke rust, die het gebied uitstraalt, haalt de mens geheel uit zijn alledaagse be- (Aduertentle LM.) BLiJDCRP DE potigste jongen althans zo op het oog van de hele bonte filmindustrie is Steve Reeves, die zijn spieren weer eens extra opzet ln het Italiaanse spektakelstuk „Go liath en de Barbaren", dat zich wild afspeelt op het witte doek. Deze bar baren zijn de Longobarden, die in 568 na Chr. Italië binnenvielen. Het waren, dat ziet men wel ln de film. harde kerels die alles roofden wat los en vast zat. En wie zou nu heter legen die dood-cn-verderf-zaaiers kunnen optreden dan Steve Reeves. In de film is hij een jonge m3n van adclijke bloede die over een on voorstelbare kracht beschikt Een domme fout van de barbaren is dan, ook om de vader van zo'n kracht mens te vermoorden, want dat loopt natuurlijk nooit goed af. Steve zet dan ook een vreemd mas ker op en organiseert een zeer ster ke ondergrondse, die voor geen klein tje is vervaard. Hiermee zal hij zijn nobele vader wreken. In het bos ont moet Steve een heellief barbaren- prinsesje en hoe kan het ook anders: hij wordt verliefd op haar. Dit lieve meisje, dat af en toe een verdienste lijke floorshow weggeeft, weet Ste ve tijdelijk tam te maken. Dat duurt echter niet zo heel lang, want zijn eenmaal gezworen wraak mag be slist niet uilbliji'en en zeldzaam stoei veegt hij de vloer; aan met het hele barbarendom. Regisseur Carlo Catnpogallianl van deze in het Engels nagesynchroni seerde kleurcn-film heeft ruw voor veel actie gezorgd met de bedoeling het publiek een grote dosis spanning voor te zetten. Daarin ls hij echter niet helemaal geslaagd en de fijn proever van dit forse amusement zaJ onder deze film grotendeel» kond blijven (PASSAGE). ERECE („Dracula") Fisher draagt A het griezelen een warm hart toe. Dat merkt men ook weer zeer goed ln zijn film „De Mummie". De kwaliteit van dit werk is echter van een minder niveau dan Draeula, al hoewel de spanning af en toe zeker le snijden is. In deze kleurenfilm, waarin met soms te goedkope revue-effecten wordf gewerkt, wordt 'n oude Egyp tische legende opgevoerd. Hierin komt een mummie helemaal naar Engeland om de leden van een expe ditie, die zijn graf hebben geschon den te bestraffen. En inderdaad lukt het hem er enige te doden. Fisher heeft jammer genoeg zijn regie in deze film niet zo gewiekst gevoerd als wij van hem gewend zijn. De middelen waarmee hü ziin pu bliek het angstzweet wil bezorgen, zlin te klein gebleven. En toch biedt liet verhaal goede mogelijkheden om dit doel te bereiken. Ook is in deze film Peter Cushing present. Hij is een archeoloog, die uiteindelijk, zij het na grote moeite, de tot een nieuw leven gewekte Egyptische mummie en zijn eveneens Egyptische volgeling aan het slot ..weet te overtroeven. Enkele bijfiguren komen niet slecht uit de verf. Zij hebben eigenlijk te weinig met bet verhaal te maken om werkelijk gewicht in de schaal te leggen en de film tot een grotere hoogte te brengen. Als de mummie in de laatste meters van het celluloid wegzinkt in een Engels moerasje, is het nog niet zeker dat hij voor goed dood is. Het is te hopen, dat de waarschijnlijk op stapel slaande „Terugkeer van de .Mummie" wat forser uitvalt dan' dit griezeltje (Mo- forser uitvalt dan dit griezeltje. (MONOPOLE) Aan de boorden van de Sc'aie ligt een lange rij witte motorjachten gemeerd, het home van de W.S. V. „De Schie". staan. De rust wordt alleen wat verstoord door het verkeer aan de overkant van de Schie en het ge druis, dat wordt veroorzaakt in de fabrieken, die in de nabijheid liggen. De vele bootjes van de leden lig gen keurig achter elkaar aan de kant. De meeste van deze scheepjes zijn keurig onderhouden en veelal gedeeltelijk of helemaal door de ei genaren vervaardigd. Het zijn mees tal sloepen, waarop men 2elf een kajuit heeft gebouwd. Van buiten zijn zij kleurig opgeschilderd. Het interieur ls vaak ook gerieflijk, lijk. Dat zagen wij wel in de boot van dc heer A. Snoek. Deze gepensio neerde machinist van de grote vaart is nog niet zo lang lid. van de ver eniging, maar hij heeft het er best naar zijn zin. Dat bleek uit het bab beltje dat wij gistermiddag bij hem maakten. Dc meeste leden, moeten gewoon overdag werken maar hij niet, Hij zat lekker on een klap stoeltje ander de beschutting van een grote parasol te genieten van zijn pijp. De heer Snoek heeft al ruim 30 jaar een eigen bootje en hij vindt het nog steeds fantastisch met eer» schuitje over de Hollandse wateren te toeren. Hij en zijn vrouw zijn overigens de enige leden van „De Schie" die, als het mooi weer is, in de boot blijven overnachten. In het seizoen blijven de leden niet altyd rustig met de scheepjes in de Schie liggen. In de vakantie varen zij vaak naar elders. Vooral De Kaag en Loosdrecht zijn zeer ln trek. Het moet ook bijzonder ple zierig zün op deze manier zijn va kantie le kunnen doorbrengen. Jn. de kantine van de Gemeente lijke Technische Bedrijnen hebben gisteren de heren A. Molenaar van dé afd. gas en water en de heer H. ff. J, Hol van de instru mentmakerij a jscheid genomen tan de dienst, die zij nu met pensioen gaan verlaten. Met hun echtgenoten zijn zij gehuldigd door adj. directeur J. van Hartlngsveld die zijn woorden vergezeld deed gaan door cadeaus onder couvert, terujfjf ook namens het personeel geschenken zijn aangeboden. SRu*! Fiiii i u Sliiiiï Ned. Herv. gemeente. Grote Kerk; 10 uur ds, A. Hoffman, 5 uur ds. J. X>. van Hof (DeJfshaven). Bethelkerk: 10 uur ds. K. A. Bot (Hcenvliet). 7 uur ds. J. G. Jansen. Opsiandingskerk: 10 uur ds. JG. Jansen. 7 uur dr, J„. J. Cazcmier. Vrcdeskerk: 9 uur en 10.45 uur ds. J. D. Smids, h. avondmaal, 7 uur ds, J, D. Smids. Ned. Jlerv. Gerei. Evang. Gebouw Ire ne: 10 uur ds. Van Lokhorst, 4 uur ds. Schimmel jOud-Beyerinnd). Evang. L,uUi. gemeente; 10 uur ds. S. G. v. d. Haagen. Luth. Kerk: zaterdagavond 7,30 uur oecum. avondgebed. Ned. Prnt. Rond. Westvest 92: 10.30 uur prof. dr. T. Jansma (Lelden). Oud-Kath. kerk. Dam 28: 10 uur hoog mis. Leger des Hells. Lange Haven 27: uur hoDlfllngssamenkomst e:i 7.30 verlossingssamcnkomst. Gcrrlt Vcrboon- stroat: 6.30 uur ©penluchtsamcnkomst o.l.v. majoor en mevrouw SouvereJn. Jehovah's Getuigen. Volksgebouw: 6.30 uur de wachttorenstudie, onderwerp: „De plaats van dc gemeente In de ware aanbidding". Woensdag 7.30 uur dienst, vergadering en theocratische bediening*- school. Chr. Geref. kerk. Warande, hoek BK- Jaan; 10 uur leesdicnst. 3 uur ds. H. C. v. d. Ent (Rotterdam)- Herv. gemeente Kethc). De Rank: 8.30 uur ds. J. E. L. Drummelkamp. Dorps kerk: IQ uur ds. J. E. L. Briunmclkamp en 7 uur ds. A. J. Schneider (Amster dam!. Geref. kerk, Oosterkerk: 10 uur ds. J. Na wijn en 5 uur ds. W. A. Krijger. De Ark Kethcl: Q.30 uur ds. G. Aalbersberg (Vlaardingen) en 2.30 uur ds. J, Nawijn. De Goede Haven: 10 uur ds. H. J. Hey- nen (Vlaardingen) en 5 uur ds. H, J. Kouwenhovon (Vlaardingen). Juliana- kerk: 10 uur ds. W, A. Krijger en 5 uur ds. H. J. Heynen. Kantine SCF; 10 uur ds. H. J. Kouwenhoven cn 5 uur ds. J. Kawjjn. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen b(j ongeval: G.G, en G,D_ Tuxnlaan 89, telefoon 69290. Politic-alarmnummer 64666 Gemeentelijke Openbare Leeszaal cn Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19.U0—20.30 uur, donderdag 9.30—12.30 uur, vrij dag 9.30—16,30 en 19.00—22.30 u„ dinsdag 9.30-16.30 cn 19.00—20.3u uur, woensdag B^ü—12.30 uur, zaterdag 9.30—1630 uur, 'szoo' dags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19.00—21.00 u„ woensdag 14.0017.00 en 19.00— 21.00 uur, donderdag 10.0017.00 uur, vrijdag 34.0017.00 en 19.09- —21,00 uur, zaterdag 10.0012.00 en 14.00—37.00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling: „Op het spoor van. de mens" Elke dag van 30.00 tot 17.00 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 cn 9.15 uur: „Go liath en de barbaren". Monopol e 2 uur (zondag 2 cn 4.15 uur): „Op glad ijs", 7 en 9.15 u;: „De mummie". DIVERSEN Musis Sacrum, 3 uur: R.K. sportver. Polyantha, Bijeenkomst. meubel gevraagd voor Schiedam Ook voor de zomermaanden of gedeelten hiervan. Scholieren van 15 jaar of ouder komen eveneens in aanmerking. Aanmelden van 9-17 uur Bureau de Schie dammer of 's avonds na 8 uur: tel. 5 62 27. Voor een onzer textielspeciaalzaken zoeken wij Goede krachten bieden wij een vast salaris van 200.- tot ƒ350.-, plus provisie. Bovendien bestaat na ge bleken geschiktheid de mogelijkheid opgeleid te worden tot filiaalhoud- ster.'y Schriftelijke sollicitaties kunnen ingezonden worden onder nr. G-1243 aan bureau van dit blad. ABOTT «n Costello begeven zich ais amateurfotografen op glad ijs, als zij geheel toevallig een paar kiekjes van een bankoverval in hun woonplaats hebben gemaakt. De overval wordt ondernomen vanuit 'd ziekenhuis, waarin 'n gangster wordt verpleegd, die eigenlijk niets man keert. Op'een gegeven moment komen de twee fotografen op de kamer van deze schurk. Heel toevallig zeggen zij een wachtwoord, waardoor de gang ster meent dat de twee mannen zijn hulpjes zijn, die hij namelijk ver wacht om hem. bü te staan bij een overval op de bank, die tegenover het ziekenhuis staat. Abot en Costello doen met de man mee, maar schieten in plaats van met pistolen met hun fototoestellen. 2ij menen dus een paar prachtige nega tieven in hun bezit te hebben, die zij voor veel geld aan de gangsters wil len verkopen. Als.de negatieven ont wikkeld zijn, blijken zij echter waar deloos. Toch weten zij het geld in hun bezit te krijgen. Regisseur Charles Lamaunt heeft van de film „Op Glad Us" werkelijk wel iets weten te maken. Dit kolder- verhaal bergt zeker een hoeveelheid spanning ln zich, dte het publiek wel Jcan doen glimlachen (MONOPOLE). Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 2(m Telefoon 6 8021 Schiedam Permanent wave Hèlene permanent met toe- stel, het beste wat er is, compleet ƒ5.—stroomloos f150. Op vertnoD van deze advertentie rl.korting! Dames- en riere'nkapsalon „Hélêne", RemdranöUaao 22, telefoon 67170. Fotografie Rol films vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto KL van Vuuren, Hoogstraat 10S. tfoor pasfoto s naar KL van *7uuren. Hoogstraat-105. TeL 6 67 20. In één dae gereed. Te huur aangeboden Luxe autoverhuur. Wa rande 210 B. TeL 6 28 73. Meubelen en. huisraad Kapstokken 14.75, roest vrij, 'tnieuwste': van 't nieuwste. Keus uit 60 stuks. Plate,- Gr. Markt t,o. stad- huis, Schiedam. TeL 6 77 62. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking.'als o mauw, terug. He', goedkoop-;?! ate adres: DULL Groenendal' IA tBroersveldpadj telefoon 67028 (na- 38 uui telefoon 6 67 89)Ledikanten hutledl- kanten, kampeeroedden ènx. Kom eens; praten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1