Amateur-archeologen bij Kernels oudste woning H SVV en Schiedam handhaven zich TE GAST BIJ„HELINIUM" DOK-demonstratie bij grote hitte HONKBAL Demos winnaar van de Gouden Plak Hoffeest L. en Y. BEDFORD Het waren geen arme boertj Vrijland leidt de strijd om de damtitel van Schiedam 9 T =- li <DJ e Record-aantal bezoekers Bad Groenoord bij es AGENDA Agent dupe van spuitwedstrijd voor de jeugd Classificeerder valt 12 meter Storing lijn 4 Mulo-examens M(S H.W. van G0RP ZONEN Kolpabad: 10.400 bezoekers I Ond er va Lerd u ik er verongelukt Serieconcours DZV Burgerlijke Stand Straatlionkbal- competitie Maandag 3 juli 1961 .-t (Advertentie Ingang Westzeedijk (naast Energiehal) KINDERVOORSTELLING woensdag 5 juli-2 uur Toneelgroep „Arena" DE DRIE WENSEN VAN DE VROLIJKE KETELLAPPER l Kaarten a 60 et. aan de kassa v.a. 1 uur woensdag 12 juh„Tijl Uilenspiegel" Tijdens dit hittegolf-weekend is er een record aantal bezoekers geweest in Bad Groenoord, Voor liet eerst in de geschiedenis van het bad zijn er meer dan 10.00Ö bezoekers op één dag geweest. Dat gebeurde op zater dag toen er 10.151 mensen in het wa ter verkoeling trachtten te vinden. I Dat het bezoekersaantal op zondag I inaar 8190 is geweest, is toe te schrij ven aan het telt, dat het bad die dag 4'4 nar korter geopend is Maar ook zondag liep het storm bij de loketten. De badhefhebbers hebben daar een lange tijd m de rij moeten staan om een kaartje te kun nen bemachtigen. Voor tien bezoekers was het te veel: zij werden door de hitte bevan gen en moesten in Groenoord zeil weer bijgebracht worden. Hoewel het beoefenen van de ar cheologie in verenigingsverband als vrijetijdsbesteding nog slechts tien jaar oud is in West-Nederland, is er' och een omvangrijke belangstelling voor deze wetenschappelijke lief hebberij. Dat bleek zaterdagmiddag wel toen enkele honderden leden van de verenigingen aangesloten bij de Archeologische Werkgemeen schap voor Westelijk Nederland (AWWN) op verzoek van de archeo- oglsche werkgemeenschap „Heli- ui um" naar Schiedam zijn gekomen om te zien en te horen wat de re- :ente opgravingen van de Rijks dienst voor Oudheidkundig Bodem onderzoek uit Amersfoort In de Kethelse Hargpolder opleveren. De liefhebbers hebben dapper de hitte weerstaan. In de grote zaal van gebouw Christelijk Sociale Belangen heeft dr. P. J. R, Modderman, hoofd van de ROB, om drie uur eerst een toelichting gegeven op de opgra- (Advertentle IM.) Voor hen die gewend Z'Jn om eiser» te stellen aan hun gaine... is dit een bijzondere aanbieding. Gaines, hec elastieken corsec» dat door de dames, die toch een corset nodig hebben het meest gewaardeerd worden,.,, bren gen wij In de verkoop voor een prijs die tot heden onmogelijk scheen. Gaines, van 12.95» extra ver stevigd, geheel van dubbelge- breide elastiek, en met stevig satin voorpand, koopt U nu voor nog géén zeven gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze gaines, van een prachtkwalitelt zware elastiek, met haaksluiting opzij, in wit. taillemaat jétr* 63 t/m 84 cm, voor Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Belten by ongeval: G-G en G.D- Tumlaan 80. telefoon 69290. Folitie-alarmnummer 64666 Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend. maandag 19.00—-20.30 uur, donderdag U 30—12.30 uur, vrüj« dag 9^0—10 30 en 19 00—22 30 U.. dinsdag 9.30—16-30 en 1900—2Q.30 uur, woensdag 9 3012 30 uur. zaterdag 9 30—16 30 uur. '«zon dags gesloten R.K Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend maandag J91K)21UÜU woensdag 14.60—17 00 en 19 00- 21.00 uur, donderdag 1000—17 00 uur, vrijdag 14 0037 00 en 1900 —23 00 uur, zaterdag 1000—32.00 en 14 00—17 00 uur Stedelijk Museum: Tentoonstelling ,.Öp net spoor van de mens" Elke dag van 1000 tot 17 00 uur BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Goliath en de barbaren", Monopole, 2 uur: „Op glad ijs", 7 en 8.15 uur: „De< mummie". DIVERSEN Parallelweg, 7 uur: Jeugd Jolijt. Vijfkamp volksspelen. vingswerkzaamheden die onder zijn 'leiding in Schiedam geschieden. Hij vertelde dat de aanleg van de Rijks weg 20 de gelegenheid tot het doen van vondsten bood. De heer Modder man lichtte zijn verklaringen met het tonen van enkele kaarten toe. Leden van „Hclinïum" vonden ge lukkig naast het tracé van de Rijks weg - sporen van bewoning uit het begin van de jaartelling. Er werden proefputjes gemaakt en de vondsten leken van voldoende belang om dc rijksdienst te waarschuwen. Diverse instanties verleenden prettige mede werking zodat met behulp van drag lines en gravers een woning van van 21.80 meter lengte kon worden blootgelegd. „Het z(jn geen arme hoertjes ge weest", vertelde dr. Modderman, want de vondsten wijzen op een be paalde welstand van de toenmalige Schiedammers. Er zijn enkele woon lagen gevonden, het ziet er naar uit dat er ook een jonger huis heeft ge staan dat vermoedelijk 1$ wegge vaagd by dc stormramp die in de derde eeuw na Christus de situatie volkomen wijzigde in dit gebied. De datering van de bewoning valt dan van 110-300 n. Chr. Het betreft hier inheemse bewo ning, maar de Romeinse invloed is heel sterk dat Is o.a, te zien aan de bouw van de graanschuur die bij de vertrekken is aangetroffen. Er zijn o.a. een vijftiental fibulea gevonden, waaronder zelfs een geëmailleerde. Dr. Modderman releveerde daarna de overeenkomsten en de «verschillen die in het Schiedamse bouwwerk toont met dc paalwoningen die in het terpengebied hebben gestaan. Hij vertoonde ook diapositieven van Schiedamse vondsten alsmede van aardewerk dat overeenkomst ver toont met het gevondene. Het meren deel van de Schiedamse vondsten kon nog niet worden „uitgezocht". Sprekende over het „paardje van Schiedam", een pijpaarden beeldje van Gallische oorsprong, dat nog nim mer in Nederland is gevonden merkte dr. Modderman op het wat boud te vinden conclusies te trekken. De bescheiden wetenschapsman merkte op dat tegenwoordig bij el ke bodemvondst van uniek gespro ken wordt, zover wilde hij voor deze Schiedamse opgravingen niet gaan, maar wel levert het werk merkwaar- In de Kethelse Hargpolder hebben de amateur-archeologen zaterdag de laatste uitgravingen bekeken en bewonderd. dige resultaten op. Zo wijzen ettelijke paalfunderingen naast het blootge legde bouwwerk op meer woningen of vertrekken. Het grote gezelschap heeft daarna een wandeling gemaakt naar de plaats van de opgraving, waar dr. Modderman heeft gewezen op dc funderingen van de vier over, naast en legen elkaar aanlfggende bouw lagen. Naar de mening van dr. Mod derman heeft de huidige zichtbare woning betrekking op een verblijf van de Kanlnlefaten. Dr. Modderman vindt zijn stellen te betreuren voor de personen, die menen dat Kanine- faten louter achter konijnen hebben gelopen want hij gelooft niet dat er zoveel konijnen In het Schiedamse gebied zijn geweest. Na de rondleiding over de opgra ving zijn de gasten naar het Stedelijk Museum gegaan, waar het personeel op prettige wijze de gelegenheid voor een gezamenlijke broodmaaltijd heeft geboden- Tevens hebben de deelne mers de tentoonstelling „Op het spoor van de mens" bezichtigd. UTRECHT De dikke straal wa ter die zaterdagmiddag in het Utrechtse Wilhelminapark werd ge richt op een al even dikke politie man, was bepaald toevallig. Dat klinkt merkwaardig, gezien het feit dat daar jeugd-brandweerwedstrij- den werden gehouden, maar wordt iets geloofwaardiger wanneer men bedenkt, dat met ernst en toewijding werd gestreden voor een prestatie die door onduidelijke ntt'spuiterijen alleen maar nadelig kon worden be ïnvloed. In volle ernst hebben korpsen uit het hele land „water gegeven". De korpsen zijn'gegroeid uit de jeugd beweging e.d. met vaak de bijbe doeling in de toekomst uit deze ge lederen vrijwilligers te kwek- voor de brandweer. Er waren twintig deelnemende groepen van elk negen man. De derde prijs voor de beste groepen was voor het korps uit Nieuwe Tonge; bronzen medailles, toegekend voor een resultaat van meer dan 6',& punt gemiddeld, kregen o.a. de korpsen uit Viaardingen en Oud Beljerland. Het was zaterdagmiddag te warm, zelfs voor een openluchtuitvocring, maar de honderden leden van de christelijke gymnastiekvereniging „DOK" hebben zich op het hoofdveld van DBS aan de Scbledamseweg In Kethel niet laten intimideren. Helaas heeft de demonstratie minder pu bliek getrokken dan verwacht mocht worden, de concurrentie van hef na bijgelegen zwembad zal te groot zfjn geweest. Nu waren er slechts enkele tientallen die in de luwte van de bosschages naar de goede verrich tingen van turnsters en turners heb ben gekeken. De show was goed verzorgd. Met voortreffelijk spel hebben SVV en Schiedam zich op de voor ste plaatsen gehandhaafd in hun af delingen. Voor het team van SW, dat met goed veldspel ADO in bedwang hield is de overwinning vooral verheu gend omdat SW kans liep de aan sluiting met de kop kwijt te raken. Voor Schiedam werd de match tegen Sparta 5 in Botterdam een walk over. De Rotterdammers hadden geen enkel verweer, zodat Schiedam met 0-29 won. DUS 1 verbaasde ie der met een monsterscore op DRZ2: 47-1. Ook DHS 2 won met 12-8 va» DRZ 1. SVV—ADO 7-4. Liefst negen man heeft SVV met sterk veldspel uitgevangen. Hans de Lange op de werpersplaat _was weer ongenaakbaar. Hij zond diverse te genstanders met drieslag naar de kant zodat SVV op een regelmatige overwinning afstuwde. In de eerste inning werden de Hagenaars uitge schakeld. Wel kwamen voor SW Gominelcn en Van Meeteren aan bod maar hun clubmakkers werden naar de banken verwezen. SVV kreeg het in de tweede inning moei lijk. Van der Gaag kwam op de honken, Kokmeyer gooide verkeerd aan en het stond 0-1. Serlé kwam naar hot derde honk en op een doorgeschoten bal werd het 0-2. Een goede vangbal van Kokmeyer hield ADO op D-2 in de derde in ning. SW maakte gelijk doordat Marie Gommel op een honkslag van Cor Bras kon scoren en Kolkmeyer met een honkslag Van der Gaag binnensloeg. Op een tik van Cor Bras scoorde in de vijfde inning de invaller voor Kees van der Gaag, Cor van de Veldea Toen Kolkmeyer een verre tik in het middenveld gaf werd hij wel uitgevangen. maar Ge rard Gommel was al naar de vijf hoek gerend. SW speelde daarna heel sterk, ADO kwam met tot ac tie. Op een keurige slag van Hans de Lange konden Koos de Haas en Huib den Dunnen de stand tot 7-2 opvoeren In de achtste inning. In de gelijkmakende slagbeurt plaatste catcher Schouten een. driehonkslag; hij scoorde op een. doorgeschoten bal waarna Serlé op een slbg van Winkelaar de stand op 7-4 bracht Werpersresultaten: Hans de Lange (SVV) 10 x 3-slag, 3 x 4-wijd en 5 honkslagen tegen; H. Boumen (ADO) 10 x 3-slag, 4 x 4-wijd en 6 honkslagen tegen. SPARTA 5—SCHIEDAM 0-29 In een eenzijdige wedstrijd heerste Schiedam met goed veldwerk en goed slagwerk. In de eerste en dub bele inning scoorden Van Naamen, Van der Have, Lupker, Huet, De Bruin, Osephius, waarna Jan van Van Naamen nog een homerun plaatste zodat ook Dijksman kon scoren. In de tweede, eveneens dub bele inning behaalde Schiedam het volledige overwicht met punten van Van Ruiven, Lupker, Tettelaar, Huet» Osephius, Dijksman, Van Naamen, Van Ruiven en weer Lupker. In de derde inning scoorden Jan van Naa men en Wout van der Have. In de vierde inning kamen. Lupker, Huet, Osephius, Dijksman, Van Naamen, Van der Have, Van Ruiven, Lup ker en Tettelaar vrij vlot over de hoeken. In de vijfde inning bracht Jan van Naamen de stand op 0-29 en bijna was het 30-0 voor Schie dam door Wout van de Eeve. maar Sparta voorkwam verdere Schiedam se activiteiten. Werpersresultaten: Jan van Naa men (Schiedam) 10 x 3-slag, 3x4- wijd en geen honkslagen tegen; J. Kok (Sparta 5) 5x 3-slag, 8 x 4-wijd en tien honkslagen tegen. Schiedam 2 stelde teleur. De kam pioenskansen kregen een knak door lusteloos spel tegen Vredenburch. Bovendien was 't zwartwitte team ge handicapt door invallers. Schiedam 2 verloor met 3-13 van Vredenburch. Zoals te verwachten, was moest Schiedam 3 het hoofd buigen voor leider Neptunus 2 (10-13). SW 2 won in Den Haag met 3-9 van Tji- kalong 2 en ook SW 3 deed het goed. De roodgroenen sloegen Sparta 4 met 10-4. Het goede slagwerk van DHS 1 tegen DRZ 2 gaf de geelzwarten zaterdagmiddag de kans met 28 honkslagen de score op hon derd runs in de laatste drie wed strijden te brengen. Werper Jaap Verbeet deed het ditmaal prima. He laas was hij in de oefenmatch tegen SW niet van de partij. Toen won het te sterke SVV met 29-5 van DHS. Voorafgegaan door het tamboer korps en de vlaggendragers is DOK van Schiedam, naar Kethel gewandeld en tegen zes uur hebben de gymnasten nog even keurig in het gelid weer in colonne achter de muziek het voet balveld verlaten om naar het dr. Wi- bautplejn te marcheren. Gedurende twee uur hebben diver se groepen van DOK een twaalftal onderdelen van het programma af gewerkt. De jongeren kwamen het eerst aan bod waarbij vooral de bondsoefening voor meisjes van veer tien tot zestien jaar een gave vertol king kreeg. Dc jongens van tien en elf jaar voelden 2ieh op de lange mat uitstekend thuis, zij verrichtten at letische prestaties. De vrije oefening voor meisjes van 12 en 13 jaar werd een levendige vertoning. Aan de hoog- brug toonden de heren dat DOK een van de weinige gymnastiekvereni gingen is die nog beschikt over een goed keurkorps van volwassenen. Fleurig en speels hebben de meisjes van veertien tot zestien jaar als een homogeen ensemble ritmische oefe ningen uitgevoerd. Een leuk contrast vormden de rode en de witte sport tenues op de grasmat. De slotnum mers vormden letterlijk en figuurlijk hoogtepunten van goed turnen. Da mes en heren hebben gezamenlijk in een grote groep froae staaltjes van hchaamsbeheersing getoond op lange De strijd om de titel van dam- kampioen van Schiedam is de be slissende fase genaderd. Afgelopen week zijn slechts twee partyen ge speeld, die in zoverre van belang z(jn dat L. Vrijland nu de kop beeft genomen, zy het met een wedstryd meer gespeeld dam concurrent J. C. Onlnk. Voor de laatste wedstrijd ont moeten Onink cn Vrijland elkaar zo dat de beslissing zal vallen als de favorieten niet wederom tot eindelo ze series remise komen. Ook de ove rige wedstrijden zijn belangwekkend omdat het theoretisch mogelijk Is dat Den Hou ting. Van Otterloo en Van der Watering naast elkaar eindigen op de derde plaats. Deze derde plaats is nu van belang omdat de eerste drie van dit toernooi volgend jaar iyn vrijgesteld voor de wedstrijden in de voorronden, In het duel J. P. van der Watcring- M. den Houting veroverde Den Hou- trng de sterkste positie, maar toen hij in het middenspel een misgreep deed moest Den Houting het terrein aan Van der Watering prijs geven. Het werd een zege voor Van der Wate ring. Reeds direct bij de opening maakte Van Otterloo een fout tegen Vrijland waardoor Vrijland in een lichte combinatie een dam kon ha len. Wel kon Van Otterloo de dam weer van het bord halen, maar het kostte hem een schijf. Bovendien kon Vrijland zijn tegenstander daar na blokkeren waardoor hij in een SCHIEDAM Zaterdagavond heeft er om 8.15 uur een ongeluk plaats gehad aan boord van de onder Libe riaanse vlag varende Shell-tanker „Phillppla", die bij Tankercleanlng N.V. te Schiedam wordt schoonge maakt. Daarbij werd de 29-jarige classificeerder C, Westdorp uit Rot terdam ernstig gewond na eert vai van 12 meter. De heer Westdorp was bezig met het verwijderen van de olieresten uit de vleugeltank 8. Hij stond daarbij op dc spanten bovenin de tank. Maar toen achtte hij het beter om eerst bij de bodem van de tank te beginnen en daarvoor wierp hij een zak zaag sel naar beneden. Hij verloor het evenwicht en viel langs de spanten naar beneden. Bij de val brak hij het rechterdijbecn en kreeg een bekken fractuur cn ook nog ccn hoofdwond. Het slachtoffer is in het gemeente ziekenhuis opgenomen. Zijn toestand was vanmorgen redelijk goed. Zondagmiddag, tijdens dc grote hitte, Is er een ernstige storing ge weest bij tramlijn 4 van de RET. Op de Rotterdamschedijk, ongeveer 300 meter van het eindpunt verwijderd, raakte op 2.10 uur een beugel van de bovenleiding ontzet, zodat de trams niet verder konden rijden. Met een pendeldienst met bussen werden, de passagiers verder geholpen, totdat het euvel 2 uur later was verholpen. stand 109 naar een zekere overwin ning kon stuwen. Woensdag en donderdag worden de wedstrijden om het damkampi oenschap van Schiedam 1961 beslo ten indien de concurrenten elkaar inderdaad kunnen uitschakelen. Dan worden gespeeld; J. dc Wilde-M. den Houting, J. van. Otterloo-J. van Kuyk •J. van Kuyk-J. C. Onink en het top- duel J. C. Omnk-L. Vrijland. De stand is momenteel: 1. L. Vrij land 9 punten uit 5 wedstrijden; 2. J. C.~ Onink 7 punten uit vier wed strijden; 3, J. P. van der Watering 6 punten uit S wedstrijden, 4. J. van Kuyk 4 gespeeld 4 punten; 5. J. van Otterloo 5 gespeeld 4 punten; 6. M. den Houting 5 gespeeld 4 punten; J. J. de Wilde 5 gespeeld, geen punten. Bij de Muloexamens zijn geslaagd voor diplomH A: de dames C» M. H. van Lieshout*, H. J. van Hoek*, C. VL A, van der Pas', A. E- van Otterloo*, J. C. de Vries*. E. D. BeJÜ", A. M- C. v. Bom mel* en A Brouwer, de heren H. Ru bers* A. Kok*. D. Brouwer en J. C. Moerman*, allen uil Schiedam. Verder de dames A. J. P. van der Bliek*. M. Hoogstraten. C. van Toledo* en de heer D. van der Zwan, allen te Viaar dingen. De personen, hij wier naam een staat hebben tevens het middenstands diploma verworven. Ceslaagd voor B: de heren J. Vreug- denhil, Maassluis en H. Roza, A. J". Njeuvstraten, VV. M, W. van Leeuwen. J. L. Brouwer, P. J. Schenk, M. H. van Toor, L. Hoogendijkr. J, Vermaas, P. Langbroek, J. van Dorp en L. den Hoedt, allen uit- Viaardingen. Esperanto-agendo Merkredon, Ia 5an de julio klub- vespero ne okazos pro la varmeco, ni renkontos unu la alian sur la bulevardo. La temperaturo tre ver- sajne estos pli agrabla tie. VLAARDINGEN (Advertentie I.M.) Bestelwagen f fit50. - Kub,Inhoud 4.59 m5- Nuttig laadvermogen 950 kg, Ludvlaklenglo 2.42 m. ROTTERDAM, Soorwsg 21-25, Tel. 176600 DORDRECHT, Qsldaloze Pad 7B, Tel. 4344 mat en met paardspringen, waar bij vooral de gedurfde salto's over het paard van kwaliteit waren. Hier na gaf hoofdleider K. J, Tanis het sein voor verzamelen waarna DOK voor veel publiek in Kethel en Nieuivland de afmars hield. Een moment paardspringen tijdens de zaterdag gehouden demotstratie van DOK, Zaterdagavond bood onder het groene bladerdak rond dc muziek tent in. het Hof de christelijke jeugd vereniging „Liefde en Vrede" ter ge legenheid van haar 75-jarig bestaan een aantrekkelijk feestprogramma aan de Vlaardingers aan, waaraan vele leden medewerkten. Natuurlijk waren nok „De Pijpers" en „De Jonge Pijpers" present. Ze hebben de aanwezigen vergast op een bijzonder aantrekkelijk muzikaal programma, waaruit bleek, dat de prestaties van deze korpsen op een hoog peil staan. Zeer aantrekkelijk waren ook de dansjes, gebracht door de kleine meisjes en door de grotere jongens en meisjes. Aan dit onderdeel was veel zorg besteed. Heel zwierig be wogen ze zich op de maat van de muziek. Het is verheugend, dat L. en V. zich ook bezig houdt met de be oefening van het volksdansen en. dat daarvoor zelfs enige groepen ge vormd zijn. Met hun draaiende ja- kers een ring waaraan touwen verbanden zijn toonden Bas en Jan Sluis, dat zij deze behendigheid zeer goed onder de knie hebben. Uit verschillende standen hielden zij al draaiende de touwen in een wijde boog. Vlotte liedjes zongen de meisjes van het meisjeskoor Obadja onder leiding van dc heer M, C, van Dorp. Er moet echter aan de zang nog wel het een en. ander geschaafd worden, maar na ernstige studie zal het wel lukken. Het was jammer, dat de di rigent af en toe vergat, dat hij een microfoon in zijn nabijheid had staan. Daardoor kon men zijn stem horen tussen die van de meisjes e» dat was wel een dissonant, Cobj Storm declameerde op zeer goede wijze en met de nodige dictie „Dat grote ei" *n „De slaapwande lende vorst" van Annie M. G. Schmidt en verder heeft men nog kunnen genieten van de muziek „The Nightbrakers" en van het op treden van de cabaretgroep „De Kuipers", die enige aardige schetsjes bracht. Bijzonder aardig was ook" de wed strijd, waarbij men aan de hand van tekeningen moest raden welke fir- ma's uitgebeeld werden. Beinier Rij ke presenteerde dit programma-on derdeel, waarvoor enige aardige pry- zen beschikbaar waren. Al met al een avond, die er zijn nocht en die de vele belangstellenden enige prettige uren bezorgd heeft De finale werd verzorgd door „De Pijpers" en „De Jonge Pijpers" en dat werd een goed slot! Hemos heelt liet Bchiedamse voet- uuiaeizoen xtfoi piauiuig Desloven» mei de oeiere vec.uueJt zyn ae rood zwarten er onuer veel spanning in geklaagd een punt achterstand weg te weriten op rxi>6 in Elakkee. Met 53 won Demos van FIOS, dat is een bijzondere prestatie vooral omdat Demos bij rust een 3I achterstand had. De Schiedammers hebben nn de eerste plaats en het eremetaal, de Gouden Plak, veroverd in de eind strijd tussen de kampioenen van de eerste klassen van de afdeling Rot terdam van de KNVB. De strijd werd gehouden op het slechte veld van FIOS. Dat was voor de thuisclub een groot voordeel mede doordat de aanhang de gast heren fanatiek ondersteunde» Toen doelman Van Gelderen eenmaal de bal van de voet van een aanvaller haalde stormden, de supporters zelfs het veld op om te trachten de uitslag hardhandig te beïnvloeden. Boven dien hadden de twee neutrale grens rechters (arbiters van de afd. Rot terdam) verstek laten gaan, zodat twee Flakkeoèrs als grensrechters dienden te fungeren. FIOS ging ten aanval, spil Roelfzema werkte de bal niet tijdig weg en het was 1—0. Even later schoten de gastheren op het Schiedamse doel, de bal was de lijn nog niet gepasseerd maar de scheids rechter noteerde 2—0. Wel scoorde de debuterende rechtsbuiten P. Wol vers (21), maar vlak daarna maak te de Schiedamse rechtsachter een fout en het was 31. In de tweede helft probeerde De mos de winst te veroveren met door- loopballen en dat gelukte. In de tiende minuut zette C. Tetteroo op rechts voor en Jan Falandt scoorde. Daarna zette rechtsbuiten Wolvers voor cn Henk "Wahl kopte de gelijk maker in. Fel trok FIOS in het offensief. Doelman Van Gelderen, die op de schoen van een tegenstander sprong moest geblesseerd het veld verlaten. Invaller G. Duchateneau hield het doel goed schoon. Tien minuten voor tijd lanceerde Demos een uitval. Snel passeerde midden voor Nelis Tetteroo enkele tegen standers (3—4). Het was daarna weer C. Tetteroo die uit een' verre bal behendig de stand 'op 35 bracht. Arbiter Van Överweel heeft deze moeilijke strijd goed geleid. Vanzelfsprekend was het Kolpabad gedurende het weekeinde bijzouder in trek. Nadat reeds donderdag rond 3200 bezoekers konden worden ge- j reglstreerd en vrijdag rond 400Q, klom het aantal zaterdag tot 5440, terwijl zondag er 4950 bezoekers wa- ren, In totaal gedurende het week- einde derhalve rond IQ.340 hezoe- j kers. Voor de staf van het Kolpabad be tekenden de laatste dagen praktisch continudienst! VLAARDINGEN De heer Piel Pruit (23) uit de Weteringstraat, se dert kort lid van de Deiftse Dui- kersgroep, was zaterdag m het Kol pabad alleen aan het oefenen. In de daarbij gebruikeliike uurusting bleef hij op een gegeven moment te lang onder water, hetgeen werd opgc-1 merkt. Toen hij werd bovengehaald, spoot het bloed uit zijn mond en neus. Direct toegepaste kunstmatige ademhaling leverde geen enkel posi tief resultaat meer op. De (voor hem) te grote inspanning onder wa ter heeft hoogstwaarschijnlijk een hersenbloeding veroorzaakt, luidde de medische varkaring. Het slacht- i offer was nog onlangs gekeurd. Zondag viste de V.H.V. „De Zwer vende Visser" haar derde seriecon cours bij Boven Schouw. Onder lei ding van hoofdcontroleur de heer M. Haddeman, werden de volgende resultaten behaald: B. v. d. Vaart 852 gram; D. Ver-' burgh 682; F. Groen 500; M. Hadde- j man 500; ML de Bruin 461; A. Hoo- j gendijk jr. 445; A. Hoogendyk sr. 418; E. v. d. Bos 401; A. J. van Ber- I kei 3B4; L. Stout 380; M. Roodenburg 380; J. de Bruin 340; J. Buis 340; G Wijnhorst 320: M. Wijnhorst 314; M. de Ligt 307: M. R. de Bruyne 294; J. Wijnhorst 277; A. Boomert 246; A. Altink 206; J. Vink 174; F. Stout 154; M. uroen 133; M. v. d. Meer 80; H. Boomert 40; S. v. d. Arend 35 i gram. GEEOREN; Marcel z,v, B. A. van. Putten en A.T. de Wit; Perus A. B. z.v. W. J. M, Willemse en J, M.W» Schoenmakers; Marie L. A, d.v. H. H, van der Horst en C. M. Huigrok; An- thonia W. M, d.v. M. Essens ea J. M. Rademaker; Wilhelmus C. z.v. M. Seboute en A, A. Droge; Amolda A. d.v. A. W. H. Jagt en E. van der Gaag; Abraham zv. M. de Graaf en N. A. van Eden. OVERLEDEN: Hickendorff, F. J. 82 jr. De straathonkbalcompetitie voor Rotterdam en omstreken zal ook dit jaar weer op dc terreinen van de s.v. h.v. „Schiedam" gehouden, worden in sportpark Harga, n.l. op maandag 17 juli. Pe jongens van tien tot zestien jaar kunnen inlichtingen, inwinnen en zich aanmelden bij de heer J. F. Ebben, Rubensplein 8 a. Arlwrienjip (Mi nil .beduidend goedkoper Denkt U niet aan vooroorlogse prijzen als wij het hebben over witte da meisokjes met nylon versterkt voor nog géén veer tig cent per paar? Drie var de couranrste maten voor dames en teenagers... soli de witte sokjes uit de collectie van 1.25, nu als vacantie-aan- biedlng (en ze mogen in geen tas of" koffer ontbreken) voor een prijs, die U beslist geen tweede keer kunt verwachten. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze witte sokken voor dames, jongedames, teenagers en noem maar op, In de maten 9-9/,-10 en 10/» per paar voor

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1