Hemingway gaf Amerika een nieuw gezicht Nog chaos bij N.S. i Demonstrant ketent zich aan Sowjet-ambassade Radiogenie De Forest overleden SCHIEDAM Avonturen Kapitein Rob 9 AGENDA Bioscopen 14 Hitte regeerde heel Europa Exposities Weer aanslagen in Zuid-Tirol Soekarno terug in Indonesië S lichting literaire nalatenschap Pierre Kemp Man neergeschoten Twist in Haags woonwagen kamp Zuidkoreaanse premier Tsjang treedt af breed- 4>L4 In Japan weer zware regenval ACTIEVE BOEKHOUDER Apotheken jgSE et jongelui mannelijk en vrouwelijk personeel ADVERTEREN DOET VERKOPEN administratieve kracht van Maandag 3 juli 1961 RN'EST HEMINGWAY heelt een vruchtbaar en avontuurlijk schrijversleven geleld, dat richting, stijl cn karakter heeft gekregen in de eerste wereldoorlog. Hemingway >vas aan het front in Italië, zoals Dos Passos, Cummings en Malcolm Cowley In Frankrijk hadden over stierengevechten in Spanje, waar hij twaalf jaar wonde, „Death in the afternoon", verscheen in 1932, „Green hills of Africa" in 1935, ,To have and have not" in 193?. Dan komt de Spaanse burgeroor log, die ook André Malraux tot on- diend. Htf behoorde tot de generatie Amerikanen, die zich in Amerika niet meer kon thuisvoelen en die terugkeerde naar Europa, de zoge naamde „Verloren generatie". Zijn eerste verhalen, die van 1S23 dateren, verschenen dan ook in Pa rijs. Het kleine boekje heette „Three stories and ten poems". Hij behoorde in Parijs tot de Amerikaanse be wonderaars van Gertrude Stein, die ook hem beeft aangemoedigd en ge holpen. Ook was hij bevriend met Ezra Pound. In 1924 volgden weer verhalen en in 1926 gijn eerste ro man „The sun also rises" en een andere roman, dje weinig bekend heid verwierf: „The torrents of spring". Met de oorlogsroman „A farewell to arms" in 1929. verwierf Hemingway zieh voor het eerst we- rcldbekendheid. Met al zijn boeken is die nog toegenomen, zijn boek Arena, dag, 2, 7, 9.30 uur: Cimarron, Capitol, dag. 2, 7, 0.30 uur: Frankïe Kane, dictator der gangsters, 18 j. Centraal, dag. 2, 7, 9.15 uur: Revak, de rebel, 14 j. Cineac-Bijenkorf, doorl. voorstelling, o,a. nieuw3revue, de Ned. kleu renfilm De Lage Landen, een te rugblik op het leven van Prins Bernhard, tekenfilms. Cineac-Beurs, dag. 9.30. 11.30. 1.30, 3.30, 5.30, 7.30, 9.30 uur: De wraak van Hercules, 14 j. Cinerama, dag. 2,30, IU5 uur: Seven wonders of the world. Colosseum, dag. 2, 7, 9.15 uur: Tar- zans verbanning, 14 j. Corso, dag. 2.15. 7, 9.30 uur: Eich- mann en het Derde Rijk, 18 j. i Harmonie, dag. 2, 7, 9.15 uur: De slavenkaravaan, 14 j. Kriterion, dag. 2,30, 7, 9.30 uur: Wil de aardbeien, 18 j. Lumicre. dag. 2.15, 7, 9.30 uur: Zij kenden geen genade, 14 j. Luxor. dag, 2, 7, ge- derwerp nam en die Hemingway's „Por whom the bell tolls" "voort bracht in 1940. Zijn laatste boek is een kleine roman, of liever nog een grote novelle, „The old man and the sea" geheten, waarin men Hemrngs- way op zijn best vindt en waarin 2ijn taalbeheersing het grootst is. pit boekje verscheen in 1953 en kreeg in dat jaar de Pulitzerprijs in Amerika. Het jaar daarop bezorgde hem „The old man and the sea" de Nobelprijs voor literatuur. AI die jaren was hy ook korte verhalen blijven schrijven, waarvan enkele eveneens over de gehele we reld bekend zijn geworden. Men denke aan „The snows of Kiliman jaro". De oorlog, de jacht, het avontuur, de liefde, dat is het wat Hemingway zyn hele leven heeft beziggehouden, vaart tegen Zijn onheroïsche dood door de ko gel van zijn eigen jachtgeweer is symbolisch voor de man, die geen enkel gevaar geschuwd had, die had deelgenomen aan oorlogen, die bij stierengevechten gewond geraakt was, die een vliegtuigongeluk had gehad, bergen had beklommen en op groot wild gejaagd en die dat al les had overleefd. Met hem is één van de grootste schrijvers van Ame rika gestorven, die Amerika mede een gezicht heeft gegeven, een ge zicht, dat man over de hele wereld kent. Nu Hemingway dood is, moet men zeggen: met hem is zijn Ame rika gestorven. I t'fvttitf fun l ser, de 20-jange J. Braat in voile Spanje, het enige land, waar hij zich buiten Amerika thulsvoelde. Parijs, Italië, Afrika daar heeft hij ge zworven, gejaagd en vooral geschre ven. HU behoorde tot de schrijvers die men „hard bolled" genoemd heeft, in zyn stijl bracht h(j zjjn afschuw van alle retoriek tot uiting, hU wilde „de dingen in hun waar heid tonen". Hij bedreef een soort stilistisch escetisme, waarmee hij het gevoel en het instinct gestalte wilde geven. ÏCrro/jr/ I'/Ifl pit ff. Het zeer fraaie zomerweer droeg er voorts m belangrijke mate toe bij dat het aantal reizigers (met veel bagage en fietsen) hoog opliep. Ook het strandvervoer was buitengewoon intensief. De directie van de NS zegt het te betreuren, dat het ïeizende publiek tengevolge hiervan veel on gerief ondervindt. Zij /al doorgaan maatregelen te nemen tot ontspan ning van de dienstregeling. De aan 9*30""uur:Uur der het eint'e van afgelopen week getrof- bus. Hij overleed ter plaatse. De hitte heeft met alleen in Neder land geheerst en daardoor was Ber lijn met alleen politiek gesproken gisteren de warmste stad van West- Europa: de thermometers wezen 34 graden Celsius aan. Landen deed daar zater dag maar weinig voor onder. Toen vielen de mensen bij bosjes flauw, die toch naar de tenniswedstrijden in Wimbledon gingen kyken. Op sommige plaatsen zetten de rails zo uit, dat de treinen niet verder kon den; by Londen ontspoorde er zelfs een. Zondag was voor de Londenaren. de hittegolf overigens voorbij: de temperaturen waren toen zo halver wege de twintig en dertig. In Frankrijk ging generaal de Gaulle onvermoeid door met zijn redevoeringen. In Nancy werden daarbij 72 luisteraars door de warm te bevangen. Het ergst hield de hitte huis in Mexico. Daar werden temperaturen van 42 graden gemeld. Tenminste 21 mensen, voor het merendeel kinde ren, kwamen door de hitte om het leven. volwassenheid. 14 j. j fen maatregelen tot dit doel zuilen Metro, dag. 2, 7, 9.15 uur; North to gevolgd door andere. Alaska, 14 j. 'directie, die de overtuiging Monopole, dag, 2 uur: Op glad ijs, a.l.; dag. 7, 9.15 uur: De mum mie, 14 j. Passage, dag. 2 en 8.15 uur: Goliath en de barbaren, 14 j. Prinses, dag, 2.15, 7, 9.30 uur: De 4 d man, 18 j. Rex, dag, 2, 7, 9.15 uur: De zoon van Sinbad, 14 j. Thalia, dag. 2.15, 7, 9.30 uur: Stad zonder genade, 18 j. 't Venster, 7, 9.15 uur: 'n Tikkeltje diefstal, a.l. Victoria, dag. 2 en 8 uur: Een stem in de mist, 18 j. Bouwcentrum, 917 uur: Huis voor twee; keukencentrum; vondsten. Boymans-Van Beunhigen, dag. lö— 17 uur: Prentenkabinet: Oude tekeningen van Victor deStuers. DioramageboUW Diergaarde Blij- dorp: De Nederlandse dieren wereld loopt gevaar. Historisch Museum, 1017 uur: De maquette van Rotterdam van vóór 1940; aardewerk, goud en zilver; 18e en 19e eeuwse kle derdrachten. Maritiem Museum prins Hendrik, dag, 10—17 uur: Nieuwe aanwin sten 1955—1950. Museum Land- en Volkenkunde, 10—17 uur: „Vreemd" geld; de Asmatcultuur Tibet, Mythe, mas kers, magie in het land der Do- gon. Museum Ouders en Opvoeders, dag. 1012 u.. H—17 uur: tentoonstel ling over opvoeding van kleu ters. Natimr-Historlsch Museum. Ksstan- jesingcl, 1017 uur: Strandver- wachting. Rotterdamse Kunststichting, dag. 10 —17 uur: Zuïdplein: Ton Orth heeft dat het personeel ziin uiterste best doet om de moeilijkheden te overwinnen, heelt de gang van zaken met de personeelsraad besproken. Deze deelt de opvatting van de di rectie inzake de inspanning van het personeel en betreurt eveneens de moeilijkheden waarmee de NS te kampen hebben. De spoorwegmensen zelf zeggen: „Wij kunnen het niet meer aan. Wij hebben geen tijd meer om tijdens de dienst te eten of te drinken en wij zijn 's avonds doodmoe." Men verwacht de komende week dan ook veel zieken- De drukte van het vervoer van vakantiegangers neemt toe. Dit gaat gepaard met een zeer groot aanbod fietsentransport en vakantiegoederen. Door dit toe komstbeeld op korte termijn, mankt zich een gevoel van machteloosheid van het personeel meester. Daar komt bij, dat de opoorwegen slechts zeer kleine reserveploegen hebben. Ook voor het treinpersoneel is de vakantietijd aangebroken en dit personeel moet tenminste zes aan eengesloten werkdagen vrij hebben. Men venvacht dan ook cat bij ge brek aan reservepersoneel de moei lijkheden groter zullen worden. De drie erkende vakbonden de Nederlandse Bond van Vervoerper soneel. de R.K. Bond van Vervoers- personeel St Raphnë' en dc Prot Chr, Bond van Vervot ^personeel hebben de directie van de Neder- lnndsche Spoorwegen ook gistermid dag nog eens nadrukkelijk verzekerd dat het personeel zich de grootst mo gelijke inspanning getroost. Dat er geen sprake is van modelacties en dat ook maar het noemen van dit woord een zeer slechte honorering is voor hetgeen de spoormensen mo menteel onder de moeilijkste om standigheden doen. Ontevredenheid Men wil ook van de zijde yan de BOLZANO In Zuid-Tirol heb- hebben politieke agitatoren zondag een Deense toeristenbus in brand gestoken. Er werd een Molotov cocktail naar de bus geworpen, ter wijl de chauffeur en de passagiers in een nabijgelegen hotel lagen te slapen. By een hydro-elektrische kracht centrale in de Val di Vizze hebben wachtposten het vuur geopend op een verdachte auto. De wagen werd later onbeheerd teruggevonden. Er zaten kogelgaten in en er bevonden zich bloedvlekken op de bekleding, Bij een andere hydro-eïektmche krachtcentrale m Villa Bassa <Nie- derdorf) vuurde eon sluipschutter op een. schildwacht, maar diens helm redde hem het leven. (Advertentie Z.1W.) U bent op het gebied van spe ciale aanbiedingen van ons toch we! Iets gewend. U weet dat prijsverschillen tot Op de helft van de normale geen zeldzaamheden zijn... maar deze aanbieding vitrage stelt toch we! alle voorgaande in de schaduw. Morgen koopt U fantasie mar quisette van 100% katoenen garens. Geen gewone, maar werkelijk opvallend mooie fan tasie marquisette in leuke streep- en ruit-dessins. Fantasie marquisette die giste ren nog voor 1.35 fen dat was goedkoop) verkocht werd, koopt U morgen per meter voor nog géén tachtig cent. Advertentie IJd.) Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze fanta sie marquisette in wit en ecru, 90 cm breed, jfljjéft per meter jWmjÉ DJAKARTA. President Soekar no van Indonesië is gisteren in Dja karta teruggekeerd na een wereld reis van tien weken. Op het vlieg veld waren 10.000 mensen ter verwel koming aanwezig. Soekarno zei: „Onze reis had ten doel le ontdekken, hoe andere lan den over Indonesië denken en voor al over onze strijd om West-Iran terug te krijgen. Wij hebben begrip, eerbied en bewondering gevonden. Wij zyn er zeker van dat onze ge leide democratie het juiste stelsel is. Indonesië gelooft, dat alle volkeren het recht hebben in een rechtvaar dige en welvarende maatschappij te leven. Alle landen moeten samen voor de vrede werken, maar zolang West-Irian onder Nederlands bestuur is, kunnen deze'doeleinden-niet wor den verwezenlijkt." WASHINGTON Josef MUrf- Mroz, na zeven jaar communistisch bewind uit zijn geboorteland Polen gevlucht, ondernam op de vijfde verjaardag van de opstand in Posen een een mans-protestactie voor de Sow je I-ambassade in Washington. De veertigjarige Fooi hond zieh- 2elf met kettingen en een hangslot aan het hek van de Russische am bassade in het hartje van Washing ton. Er kwam iemand uit de ambassa de naar buiten om hem weg te ja gen. De man gaf hem een duw, maar de Pooi v/ees op zijn ketenen. De rus vroeg hem daarop de sleu tel. Mlot-Mroz wierp die echter tus sen de struiken. Toen kwam er een andere man naar buiten met een tuinslang, en die spoot hem nat. Tenslotte arriveerde er een agent, die van een ploeg wegwerkers een draadtang leende, daarmee de kete nen van de Fooi doorknipte en de man in hechtenis nam. Toen hij terecht stond wegens het houden van een betoging op minder dan 150 meter van een ambassade ontsloeg de magistraat hem van rechtsvervolging toen de Pool be loofde dat hij het nooit meer zou doen. HOLLYWOOD In Hollywood is overleden de 87-jarige dr. Lee de Forest, de uitvinder van de triode- buis, het hart der radio-ontvangtoe stellen. Zijn uitvinding van de triode, xa 1906, heeft de ontwikkeling van ra dio, televisie en radar mogelijk ge maakt, Ook di telefoonverbindingen op lange afstand, de geluidsfilm en andere elektronische vindingen zou den zonder de triode niet denkbaar 2ijn geweest. Aan de ontwikkeling van elk dezer vindingen heeft de Fo- restactie meegeholpen. Hij had meer dan 300 patenten op zijn naam staan. Hij vierde zijn 84e verjaardag met het aanvragen van een patent op een televisietoestel van slechts één decimeter diepte, dat als een schilderij aan de muur kan worden gehangen. MAASTRICHT. In Maastricht, de geboortestad van de dichter Pierre Kemp, is opgericht de stiehtmg die door Pierre Kemp is aangewezen voor het beheer van zijn literaire nalatenschap In het stichtingsbestuur hebben verschillende bekende letteruundi- gen uit Nederland en België zitting genomen, o.a. Raymond Brulez. prof. Ant. van Duinkerken, James Hol mes, Karei Jnnckheere. A. Roland Holst en S. Vestdijk. Tot voorzitter van het dagelijks bestuur is be noemd de heer F. Lodcwick (Maas tricht); secretaris is de hes- H. Prick (Heerlen). De nieuwe stich ting wil in de toekomst komen tot de vestiging var» een literair mu seum in Maastricht. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het kabaal van zijn auto heeft zaterdagavond in het woonwagenkamp aan de Leyweg in Den Haag de 27-jarige koopman W. N. moeten bekopen met acht schotwonden in armen, benen en lies, toegebracht door een stengun cn een pistool. De toestand van de koopman is niet levensgevaarlijk. Omstreeks kwart voor negen reed de koopman het kamp binnen om daar zijn familie op te zoeken. Fran se bewoners ergerden zich aan het kabaal, dat zijn auto maakte. Ten slotte raakten na enkele scheldpar tijen de gemoederen zo verhit, dat zij met een stengun en een pistool de koopman, neerschoten. Het onderzoek dat de politie in stelde, werd bemoeilijkt door de zwijgzaamheid van de kampbewo ners. Men ontdekte evenwel, dat de Fransen kort na het gebeurde in een auto waren vertrokken. Van hen ontbreekt tot op heden elk spoor. Ga er nu op uit en koop de mooiste voorjaar stoffen voor minder dan dte halve prijs. Want morgen beginnen wij met de verkoop, van duizenden me ters zomerstoffen. De hele ma- gazijnvoorraad 100% katoenen popeline imprimé van een van de grootste stoffenfabrïeken met internationale vermaard heid. Honderden rollen zomerstoffen die normaal voor 3.95 per meter verkocht worden, koopt U tul per meter voor nog géén één vijftig SEOEL De premier van Zuid- Korea, generaal Tsjang Do Yong, is afgetreden. Hy werd tien uur na zijn arrestatie onder gewapend geleide naar het regeringscentrum gebracht om zijn ontslag aan te bieden. Zijn altreden werd bekend ge maakt na een spoedzitting van het kabinet. Over de opvolging van Tsjang is nog niets bekend. De 38-jarige Tsjang werd premier na de staatsgreep van 16 mei waarin do burgerregering van John M. Tsjang omver werd geworpen. Hij was ook voorzitter van de militaire junta. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dezezomer stoffen, prachtkwalitelten in ve le dessins en kleuren. 90 cm per meter M TFy voor JSr TOKIO Na een dag rust is in midden-Japan opnieuw de zware re genval begonnen waardoor de afge-y iopen week 244 mensen om het leven zijn gekomen. De nieuwe storm .had zijn centrum in de reeds zwaar ge troffen provincie Nagano, ten.-noord- oosten van Tokio. Daardoor wordea de bergings- en opruimingswerk zaamheden gestagneerd. Handelskantoor (wijnimporteurs) vraagt zo spoedig mogelijk Op de hoogte met loonadministratie. Brieven onder nr G-1246 aan bur. v. d. blad slaapmeubel en wentelbedden duo-divans enz, WONINGINRICHTING BRGERSVEST 64-66 Meubelen en huisraad Kastje 84,50, geschikt voor baby's, klecüng enz, Plate, Grote Markt t.o. stadhuis, Schiedam, tel. 677 62. en Jos Jansen schilderijen en bon^pn 4e nieuwe dienstregeling en gouaches. Stedelijk Museum Schiedam, dag. 1017 uur: etsen van Picasso van mr. A. J. Guépin. *t Venster, Gouvernestraat 129, dag. 10—22 uur: Cor de Nobel, schil derijen. Verzameling Willem van der Vorm, Westersingel 66, U—14 uur. Rechter Maasoever: Fa. Beker «Se Co.. Zomerhofstraat 4, tel, 43478; M. Cohen, Schied.weg 183, tel. 32110; v. d. Hoek-Geill, Oudedijk 40, tel. 122782; dr. J. C. de Keuning, Bergselaan 275, tel. 44710; fa. Krull, Burg. Memeszlaan 57, tel. 30477; N.V. Lansberg Zn., West- kruiskade 73. tel, !2o546; Oversch. Apoth. Rotterd. Rijweg, tel. 87090; J, A. Sehravesande. En- uJiïtnweven Charge Apo- d«S theej, Wolptiaertsbochl 105 .tel.z^MfXü <3496; Overmaas Apotheek, Rei j heden kunnen voorzien, zo is tic me- neveld 6 (t.o. Zuider2iekenhuis van vervoersbonden. tel. 74555; mevr. dr. M. Paulssen- D* moellijkhedcn zullen, naar de Smeets. Plein 1953. nr. 15, tel. j met1jng van de bonden, toenemen 178078: p. Rond, Dordtselaan I OTndat het vakantieseizoen nog maar tel. 70781; „De Vijzel", Rosestr. 4, net JS begonnen. De buitenlandse toe- tel. 71278. j risten moeten voor het grootste deel Hiliegersberg-Schiebroek: Hillegersb. nog komen en de bouwvak vakantie het ijveren voor betere arbeidsvoor waarden los van elkaar zien. Een woordvoerder van de personeelsraad deelde ons mede. dat deze zaken te veel door elkaar worden gehaald. Dat wekt de indruk naar buiten dat de vertragingen veroorzaakt worden door de ontevredenheid van het spoorwegpersoneel over hun secun daire arbeidsvoorwaarden. Dit is. al dus deze woordvoerder, pertinent onjuist. Deze ontevredenheid was er al voordat de nieuwe dienstregeling er was. De voorzitter van de Nederlandse Bond van Vervoerpersoneel, de heer Alïnk, verklaarde dat het begrijpe lijk is, dat de spoorwegmensen wei nig enthousiast kunnen zijn wanneer men van hogerhand tveigert snel de secundaire arbeidsvoorwaarden te realiseren en anderzijds door een te krappe dienstregeling een grotere in spanning van het personeel verlangt In vakbondskringen acht men het Apotheek, Straatweg 33 tel, Hoogvliet, Pernis en Tuindorp, Hey- plaat; Pernis, Burg. van Esstraat 25, tel. 010-72367: Spijkemsse Apoth. Botlek, Noordeinde 20, tel. 01180—2468 <b.g.g. 2527). staat voor de deur, Dit zijn, volgens de vervoersbon- den. factoren waarmee men zser ze ker rekening moet houden, omdat de moeilijkheden, die zaterdag optraden, hierdoor ongetwijfeld zullen worden herhaald. Op het GIROKANTOOR 's-G RAVEN H AGE kunnen worden geplaatst in een administratieve functie op aantrekkefijke voorwaarden. Vereisten: diploma Mulo a of b, bewijs van overgang van de 3e naar de 4e klas HBS of Gymnasium, diploma 4-jarige Handelsdagschoot of andere gelijkwaardige ontwikkeling. tewerkstelling in prettige omgeving ook zij die dit jaar examen zullen afleggen, kunnen zich nu reeds aanmelden prima sociale voorzieningen pensioenregeling na 2 of 5 jaar dienst gunstfge verlofregeling - vakantie-uitkering 4% als regel wordt op zaterdag niet gewerkt Belangstellenden kunnen alle inlichtingen over salaris, reiskosten vergoeding enz. mondeling verkrijgen. Daartoe zal vanwege het Girokantoor zitting worden gehouden te; Schiedam in restaurant „De Amstelbron", Broersvest 13 op dinsdag 4 juli a,s. 's avonds van 19,30-21.30 uur Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Algemene Personeelsaangelegenheden van het Girokantoor, Spaarneplein 2 te 's-G raven hage. HET GIROKANTOOR 's-GRAVEN HAGE vraagt .voor werkzaamheden van verschillende aard op administratief gebied. Vereisten: enige jaren voortgezet onderwijs, leeftijd 16-30 Jaar.- prima sociale voorzieningen pensioenregeling na 2 of 5 jaar dienst gunstige verlofregeling - vakantie-uitkering 4% als regel wordt op zaterdag niet gewerkt Belangstellenden kunnen alle Inlichtingen over salaris, reiskosten-, vergoeding enz. mondeling verkrijgen. Daartoe zal vanwege het Girokantoor zitting worden gehouden te: Schiedam In restaurant „De Amstelbron", Broersvest 13 op dinsdag 4 lull a.s. 's avonds van 19.30-21.30 uur Schriftelijke sollicitatieste richten aan de afdeling Algemene Personeelsaangelegenheden van het Girokantoor, Spaarneplein 2 te 's-G raven hage. ESMEIJER CO. N.V. Industrieweg 110 - Rotterdam 8 vraagt voor zo spoedig mogelijke indienst treding (M. of VK.) voor het voeren van de kantoor boekhouding. Praktijkdiploma boekhouden ver langd. Met vakantieafspraken kan reke ning worden gehouden. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen, betreffen de verlangd salaris, genoten opleiding, huidige werkkring enz. aan bovengenoemd adres. is altijd een hoekje met de 75 cent per deel. Verkrijgbaar bij de lo ketten, agenten en De- zorgers van dit blad, olsmede bij boekhan delaren en kiosken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 2