kL1 --ïn "VXV/- stap op Leerlingenorkest Muziek school presenteert zich UNIQUE Schiedamse student naar Grieks kamp Sportdag Technische School was evenement }j wrta* J. H F. v. d. Brugge verlaat zijn school met pensioen Inbraken opgelost Laatste vijf spelen-kamp Pontiac horloge TIJDENS DE EIND-UITVOERING i.} "*wT»ïr VERLAMDE PRIJZEN DAMES- EN HERENKLEDING Vliegerwedstrijd Jeugd Jolijt Hulp aan de ontheemden Arm gebroken bij val van fiets BADKLEDING TER BRAAK Burgerlijke Stand fes Pyromaan in Glasfabrieken? Yeel zon bij zwemmen en veldsporten TAXI EUROTAX Aanrijding Hulpverlening aan Duitse kinderen Vrachtwagen reed tegen lichtbak Vrijdag 7 juli 1961 1 éjif--gsjïL'fe - ,sv" fiöfcS&ö?-Ja*^É?.1, (Advertentie 1M.) PS if ®5 Al ff Het grote evenement op de jaar lijkse einduitvoering- van de Schie damse Muziekschool, die gister avond In Musis Sacrum is gehouden, was wel het aangekondigde eer ste optreden naar bulten van het eigen schoolorkest. Wel, gezegd mag wel worden dat mevrouw W, Men- nlngh eer heeft ingelegd met haar orkest. Want *U Is het immers ge weest, die het moedige initiatief heeft genomen om de leerlingen die pas enkele jaren een instrument be spelen en in leeftijd variëren van acht tot veertien jaar, samen te la ten spelen in één orkest. Het is dui delijk dat deze jonge en weinig ervaren orkest leden een straffe leiding en een duidelijke directie be hoeven en dat hehben ze van me vrouw Menningh gekregen. Het is beslist geen sinecure om de ze wilde en grote groep top papier 69 leden, msar tijdens de repetities blijken er telkens méér te zijn!) te leiden en te oefenen. Vooral als ook. nog, zoals gisteravond het ge val was, het podium eigenlyk te klein is om alle spelers te bevatten, zodat de orkest-leden, meest blok fluiten en. strijkers, hutje bij mutje zaten. Doch de eenvoudige stukken van H. Keunlng werden keurig ver- (Advertentie l M.) Nu voor Iedereen, een onbe zorgde vacar.de. Geen angst voor motten die in Uw gesloten huis Uw karpetten en wollen kleding belagen. Of muggen die In Uw vacantfe- verblfjf Uw nachtrust verstoren. Deze Libra-Spray bussen insec ticide, doodt vliegen, muggen, larven, motten, spinner), kevers, wespen, mieren, houtwormen enz. Duizenden bussen Libra staan voor U klaar, Inseccenwerend en luchtverfrissend. Li bra Spray-bussen, één druk op de knop en de insectendodende en toch iuchtverfrlssende nevel doet z'n werk. Libra-insectklde, vastgestelde prijs 4.90, koopt U morgen per grote bus, voor nog géén twee gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Libra Spray, in de hulshoudafdellng beneden, per grote bus Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bfl ongeval: G G en G.D- Tuinlaan 80. telefoon 69290, Politic-alarmnummer 64666 Gemeentelijke Openbare Leeszaal eD Bibliotheek, Lange Haven, ge opend. maandag 19.0020 30uur dinsdag 95016.30 en 19.00—20.3n uur woensdag 9.3012.30 uur donderdag 9 30—12.30 uur, vrij dag 950—16 30 en 1900-22 30 u, zaterdag 950—16.30 uur. 's zon dags gesloten XLR. Leeszaal en Bibliotheek. Dam, geopend maandag 1900—23.00U woensdag 14 00—17 00 en 19 00-* 21.00 uur, donderdag 1000—17QÖ uur. vrijdag 14 0017 00 en 19 00 23.00 uur, zaterdag 10011—32.00 en 14 00-37 00 uur Stedelijk Museum: Tentoonstelling' Op het spoor van de mens" Elke dag van 10.00 tot 37.00 uur BIOSCOPEN Passage, 2 en 6.15 uur: „De grote be- bcdrieger". Monopole, 2 uur: „De grote bluf 7 en 9.15 uur: „De kat". DIVERSEN Irene, 8 uur: Aqua Fauna. Vergade- ring. Buys Ballotsingel, 7 uur: Jeuga- Jolijt. Zeepkistenrace, tolkt en er zit zeker een belofte in dit orkest, De avond werd geopend door de heer W, Nesse, secretaris van het schoolbestuur, die vertelde dat de school voortaan de naam van „Sehie- damse Muziekschool" zal voeren, zonder meer, omdat er geen bindin gen met de Mij tot bevordering van. de Toonkunst meer bestaan. Ook deelde hij nog mee dafc de heer Jaap Hillen, na een jaar waar nemend te zijn geweest, nu voor vast js aan gesteld als directeur. Daarna heeft directeur J, HiHen alle leerkrachten van de school be dankt voer hun steun aan de school gegeven. Maar daar naast moest hij enkele wijzigingen in het program ma aankondigen. Zo moest tot te leurstelling van velen het optreden van de zang- en speelgroep uitval len wegens ziekte van de leidster mej. Riet Tinke. Als gebruikelijk op ren eind-uit voering he-bben een aantal gevor derde leerlingen, overwegend op de piano, solo-nummers ten beste ge geven, waaruit het goede peil van het onderwijs op de school wel bleek. Vooral de jonge Hans Gosens, op de viool, oogstte daarbij zeer veel bij val van de aanwezigen, meest ou ders, die de zaal geheel vulden. Mej. A. Baron gaf op een prettige wijze een demonstratie met haar twee ritmiek-klasjes, één van heel speelse en ondeugende kleuters en een ander ui iets oudore kinderen bestaande. Zij gaf daarbij een duide lijke uiteenzetting van hetgeen met dergelyke ritmiek-klasjes wordt be- oogd. Alleraardigst was ook het sprook je „Dansende paddestoelen" dat door de ballet-afdeling o.Lv. mej. H. van Waasdijk werd opgevoerd. Het opvoeren, van zo'n dansspel brengt zeer veel moeilijkheden met zich mee, maar het resultaat is altijd weer vertederend. Voor de pauze is ook nog aan elf meisjes, die van de muziek meer wil len weten, dan alleen het bespelen van een instrument het getuigschrift A.V.M.O, uitgereikt door de heer Nes se, met een waarderend woord voor de behaalde resultaten. Deze kinderen vormen tezamen het leerlingen-orkest van de Schie- damsc Muziekschooldat gister- auond de eerste uituoerïnp heeft gegeven. ENOKM JULI in Zief onze etalage KlEBfliGHUIS REMBRANDTLAAN 93 TeL 49877 - Schiedam Jeugd Jolijt zal zoals bekend za terdagmiddag besloten worden met een vliegerwedstrijd op de Maas boulevard, die om 3 uur begint. De deelnemertjes zijn daarvoor gesplitst in drie groepen teweten de 8-9 jari gen, de 10-11 jarigen en de kinderen van 12-14 jaar. De kinderen, kunnen in optocht naar de Maasboulevard gaan. Om 2 uur wordt gestart bij de overweg in de Nieuwe Damlaan, de stoet loopt dan via Dr, Wibautplein, het Frans Halsplein, waar de kinderen kunnen aansluiten via de Juhanalaan naar de Maasboulevard. De andere op tocht begint op het Van 't Hoffplem, naar Marcomplem, via Lange Nieuw- straat en de Hagastraat naar het Rozenburgerplein. en zo naar dc wa terhut, Omstreeks zes uur zullen de prijzen uitgereikt worden. (Advertentie l M.) In de crisistijd vlak voor de oorlog hebben vele Grieken hun land ver- (Advertentie LM.) 'A.U T 0 ,M O B 1 E; L B E D .B IJ F AGENT OFFICIEEL Op de Vlaardingerdijk raakte gis- steravond omstreeks 7 uur de 16-ja- rige B. M. met het voorwiel van zijn fiets het achterwiel van de fiets van de vijftien jarige L. L., die daardoor kwam te vallen en zijn linkeronder arm brak. De GG en GD bracht de jongen voor behandeling naar het Gemeenteziekenhuis maar hij kon later weer naar huis. (Advertentie IM.) GROTE MARKT 3 Afscheid bij Savorn in Lohmanschool Tydens een intieme maar sfeervol le bijeenkomst heeft de heer J* H. F. van der Brugge donderdagmiddag afscheid genomen als onderwijzer van de jhr. mr. A. F. de Savorn in Loh manschool aan de Galileïstraat. Aan wezig waren, in een klaslokaal be stuursleden, de Ver, tot Bevordering van Christelijk Onderwijs, het perso neel van de school, de oudercommis- slc en diverse oud-hoofden. Als eerste spreker heeft de secreta ris van het schoolbestuur de heer A. M. Vogeiy gesproken over de kwali teiten van de scheidende die 45 jaar by het onderwijs heeft gewerkt, Hy releveerde dat de beer Van der Brugge eerst aan de school op de Broersvest heeft les gegeven en na wat onderbrekingen kwam h3j In de school aan de Galileïstraat. Het wer ken voor het christelijk onderwijs was toen niet gemakkelijk omdat het nog niet geiyk gesteld was met het openbaar onderwijs. De heer Vogel# constateerde dat de stad Schiedam de liefde heeft van de scheidende func tionaris omdat hij vanuit Delft hier heen Wilde komen, "Voor de collega's sprak het oud- hoofd de heer D. M. Corpel die me moreerde dat de heer Van der Brug ge 38 jaar in Sehiedam heeft gewerkt. Hij bewonderde de heer Van der Brugge omdat hij pittig, fel en met ijver maar ook met humor zijn plicht heeft vervuld. Het oud-hoofd van de school de heer H, Gotink vertelde dat hij 35 jaar met de heer Van der Brugge (van 1923 tot 1958) prettig heeft sa mengewerkt. De heer Van der Brug ge heeft hij leren kennen als een bij zonder actief man, er is een goede J. EL F. v- d. Brugge verstandhouding gegroeid. De vete raan van de oud-schoolhoofden de 85-jarige heer C. M. Knopper merkte op dat het nimmer een bezwaar is ge- weest dat de heer Van der Brugge als gereformeerde les gaf aan de her vormde school. Het waarnemend hoofd van de Savornm Lohmanschool had de heer Van der Brugge sinds 27 jaar leren kennen als een goed col lega. Het oud-hoofd van de dr. De Visserschool sprak over de prettige contacten met de familie Van der Brugge. Voor de oudercommissie heeft de heer Marges dank gezegd. De sprekers stelden daarbij 't te be treuren dat de heer Van der Brugge bij zijn pensionering niet meer over de goede gezondheid beschikt. Zij waren er echter van overtuigd dat hij nog actief zal blijven, o.a. in v.m. Oranjevereniging. Tenslotte heeft de heer Van der Brugge de sprekers be dankt voor hun vriendelijke woorden en de geschenken. Hij merkte op dat het afscheid hem niet zo moeilijk viel omdat dit afscheid in verband met zijn gezondheidstoestand er al lang was. De Schiedamse politie heeft een aantal inbraakjes weten op te lossen. De dader, de 34-jarige Schiedamse recidivist R. v. d. O. 15 voor de offi cier van justitie geleid cn heeft in middels bekend. Enige weken geleden heeft de man ingebroken bij de familie M. V. Daar ontvreemdde hij een elektrische naaimachine, een film- en' een foto toestel en nog ander folomateriaaL In het weekeind van 24 op 25 juni nam hij uit de groentewinkel van de heer J J. H. uit de Da Costastraat de gehele kassa mee. Hij is ook de man, die tijdens dat weekeind m de tuin van de familie J. Z. uit de Van Nassau-Dillenburg straat op die zon dagmorgen om 5 uur door een nacht- waker werd aangetroffen. Hij ver klaarde toen In do tuin te hebben geslapen. Nadat een onderzoek was ingesteld, bleek er een poging tot In braak in het huis te zyn onderno men. Men heeft toen getracht de man te achterhalen, maar dat is niet direct gelukt. (Advertentie IJM.) PANTALON? De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 TELEF. 6 89 81 (Advertentie 2.M.) ^RjETSTAP'S fSCHOENEN BROERSVEST 12 Men let er op U ook? Gisteravond is Cr in het kader van J-ugd Joiyt voor het laatst een vijf- kamp volksspelen gehouden en wel op het Wilhelminaplein. De belang stelling was met 200 deelnemers min of meer overweldigend, zodat het tot half tien heeft geduurd voordat de uitslag bekend gemaakt kon worden. Voor zo'n grote opkomst bleek het plein veel te klein, trouwens „plein" is een wat overdreven woord voor deze in de warmte wel erg stoffig geworden plaats, Met wat pass-cn en meten kon de leider van deze spelen de heer C, Stolk de wedstrijden toch tot een goed einde brengen. De winnaar bij de 1314 jarigen werd Adri van Loo, 13 jaar oud, die het presteerde om 700 punten te vergaren. Het hoogste aantal dat bij de diverse ghouden vijfkampen. is bereikt, zodat Adri met "trots zijn ontvangen medaille mag dragen. Bij de jongeren was het weer eens een meisje, Trudi Asmus van 11 jaar. die met de eer ging strijken, met 590 punten. Vanavond is er nog een zeepkisten race op de Buys Ballotsingel en dan kan Jeugd Jolijt voor dit jaar beslo ten worden met de grote vliegerwed strijd op de Maasboulevard, die za terdag plaats heeft. GEHUWD: M, Sprcij, 26 jr en S Houtman 21 jr; F. G. Gerritsen, 25 jr en P. W. van Dijk, 23 jr; C. G. de Bruin, 33 jr en M. J. 't Hart, 25 jr; M. M. B. van Uden, 22 jr en C. H. A. Host, 24 jr; M. H. Vis, 24 jr en J. M. M. Coster, 20 jr; H. G. Böhm, 22 jr. en M. T, de Kok, 24 jr; G- Schaeffer, 27 jr en C. M. Folst, 25 jr; G. W. Bakker, 29 jr «n J. P. Ven- derbos, 26 jr; A. J. L. PIJ, 27 jr en J. van den Berg, 23 jr; H. van Bo- chove, 62 jr en H. M. E, Sluijter, 59 jr; J. Jagt 22 jr -en. W. M. Janssens, 21 jr; L. J- van Hees, 22 jr en G. Burger, 20 jr; M. Dik, 27 jr en P. van Tiel, 23 jr; J. A. Verkade, 63 jr en N. Gille, 42 jr; H. van Holten, 31 jr en M. J. J- van Doom, 24 jr; H. S. A. van Geene, 25 jr en G. Noor- dijk. 21 jr; J. C. Jorissen, 20 jr en T. H. Linnemeyer, 19 jr; P. Lamens, 25 jr en A. A. Hersbach. 25 jr; L. Verhoef, 62 jr en J. M. Hebing, 54 jr; J .A. van der Ven, 23 jr en C 3VL Kerkhof, 24 jr. ONDERTROUWD: P. J. S- M. Adams, 27 jr en J. G. Willemse, 24 jr; H. J. Arntzenius, 26 jr en G. M. W. Zonneveld, 25 jr; L. H. ten Bosch, 20 jr en M. A, van Pelt> 19 jr; H. van den Broek, 26 jr en A. van der Zee, 25 jr; F. C. van der Linden, 32 jr en J. P. M, Willemse, 21 jr; D. J. G. Rensman, 22 jr en C. "Vrauw- deunt, 23 jr; J. D. Rodenberg, 29 jr en M. C. M. van den Berg, 21 jr; P. Slagmoolen, 22 jr en C. Kriek, 24 jr; J. Schramade, 27 jr en A, E. W. Burggraaf, 22 jr; A. J, N. Willemse, 24 jr en C. Machielsen. 29 jr. OVERLEDEN: J. van Weelie, 1 dag; R. van SchijndeL 4 weken; C. van Houwelingen, 59 jr; A. JL Prins, 1 jr; M. E. Wijnvoord, wed. A. Meer burg, 81 jr. GEBOREN: Barbara A. J., d. van E. Boekee en J. Verwaal; Abraham, z. van R. van der Schalk #n K. de Bakker. laten om werk in bijv. Rusland le vinden. Maar In 1948 kwamen er weer velen met buit gezinnen terug. Zü werden allen ondergebracht In kam pen, nmdat er natuuriyk niet direct i woonruimte gereed stond. Eén van de kampen waarin zy werden onder gebracht, is het kamp Nieuw Vlgla, dat In de nabijheid van het Griekse stadje Vlgla aan de Golf van Arta ligt. Momenteel wonen daar nog ve le van deze Grieken. Om hun noden nu enigszins te verlichten, vertrekt er vanuit Utrecht een Nederlands ln- slructleteam van 8 jongens en 7 meis jes. Onder hen bevindt zich ook een Schiedammer, namelijk de 20-jarige student Joost van Iperen «It de Lo- renzlaan. Deze hulpverlening, die overigens een experiment betekent, is georga niseerd door de Wereldraad van Kerken in samenwerking met de Oecum. Jeugdraad. De bedoeling is dat het team, dat onder leiding staat van de Utrechtse student in de medi cijnen J. Hoogenhout, gedurende twee maanden de mensen m kamp Nieuw Vigla op allerlei gebied gaat instrue ren. Zo zullen de irngatiemogelijkhe- den aldaar worden bekeken, voorts worden er aanwijzingen gegeven op het gebied van de veeteelt, terwyl er ook het één en ander gebouw zal worden, zoals bijv. douchegelegen heden enz. De laak van de dames ligt voornamelijk op het huishoude lijke en medische vlak. Het team bestaat voornamelijk uit studenten, maatschappelijk werksters, verpleeg sters enz. De leeftijd van de leden loopt van 20 tot 30 jaar. Om deze spontane actie te doen gelukken zijn vele voorbereidingen gemaakt. Zo heeft men oa. gelden, naaimachines en andere voorname lijk veeteeltwerktulgen bijeen kun nen garen. Ook zyn er momenteel al ongeveer een tachtigtal koeien over gebracht. Joost van Iperen is reeds lang voor dit soort werk geïnteresseerd. Bij verschillende organisaties heeft hy geprobeerd voor dit werk te wor den uitgezonden. Maar hij kon maar niet slagen, todat hij op een dag aanklopte bij de Oecum. Jeugd Raad. St_ Janskerkhof 15 in Utrecht. Hij vertelde ons dat het hem een fantastische sensatie leek zich daar voor dit «Joel te kunnen inzetten, „Men dient deze actie natuurlijk niet te beschouwen als een soort vakantie, want er zal hard gewerkt moeten worden, maar wel is het prettig op deze manier een vreemd land en een vreemd volk te leren kennen." Joost, die pas uit militaire dienst js en die voor zyn diensttijd weg- en waterbouw aan de Technische Ho- gesehool m Delft studeerde, een stu die die hij in september weer zal opvattan, zal samen met een H.Ti£.- er de bouw van een badhuis met acht douches op zich nemen. Uw autokosten gaan omlaag. Stap over op Mobiloll Special, de motorolie die zorgt voor een perfecte smering - voor een lager benzineverbruik. En... stap over op Mobil Special benzine met tetramel, de nieuwe Ameri kaanse benzine met hoog octaangetal. Nu ook In ons land steeds meer verkrijgbaar. Met Mobil Special benzine rijdt U veel meer kilometers. Stap over op Mobil en U stapt over op besparingen, Mobil Oil Nederland N.V, Rotterdam Gisternacht is er ecu zeer klein brandje ontdekt in een afdeling van de Verenigde Glasfabrieken N.V. te Schiedam. Jn een hoekje lag wat stro te branden. De politie stelt een uitgebreid onderzoek in, waar by de mogelijkheid niet moet worden uit gesloten dat de brandjes van de laat ste lUd wel eens het werk van een pyromaan zouden zyn kunnen ge- (Advertentie l.M.) voor uw geslaagde zoon of dochter. De mooiste beloning voor hun prestatie. 'n Uitgebreide collectie reeds vanaf ƒ55, 2 jaar garantie AU risk verzekerd. Juwelier horloow- rotter termed ijk 264 «hledam De leerlingen van de technische school hehben gisteren hun laatste schooldag wel op een zeer prettige w#ze doorgebracht. Al sinds jaren wordt er op de laatste dag van. het schooljaar voor de leerlingen een school sportdag georganiseerd, waar aan vooral de leraren hun handen vol hebben. Het is wel duidelijk, dat de organisatie vele problemen met zich brengt, want om alles op rolletjes te doen verlopen er doen aan zo'n dag maar liefst 850 jongens mee komt heel wat kijken. De kroon op dit voor de leerlingen on vergetelijk «venement Is ongetwijfeld de voetbalwedstrijd, die aan het elud van de dag tussen de leerlingen en leraren werd gespeeld. Nog een punt dat deze dag zo vlot heeft doen. verlopen, is zeker het zeer (Advertentie l.M) EUROTAX De automobiliste B. W, heeft gis termiddag om 12,30 uur een hersen schudding overgehouden van een aanrijding op de hoek Pieter Jelles Troelstralaandr. Wibautplem, De G Gen GD heeft haar naar het ge meen tezLekenhuis vervoerd. Mejuf frouw IV. werd aangereden, door de vrachtwagen, chauffeur die haar geen voorrang gaf. goede weer geweest. De jongensheb- ben in het heerlijke zonnetje een goede dosis gezondheid opgedaan. Goed weer voor zo'n dag is natuur lijk een eerste vereiste. "Vooral des ochtends, want dan worden in bad Groenoord de zwemnummers afge werkt. Dit jaar werden de wedstrijden niet gehouden om de individuele prestaties, maar werd er per klas gestreden. Voor elk nummer kon den de klassen een aantal punten halen, die aan het einde van de dag bij elkaar werden geteld. De nummers waarop de leerlingen uitkwamen waren ten eerste de ver schillende zwemnummers. Hiervoor mocht de helft van het diepe bassin in bad Groenoord worden gebruikt, dat- uitermate geschikt is voor dit doel. Na hel zwemmen kwamen des middags de veldsporten aan de beurt. Deze werden gehouden op het DHS- terrein in Kethel. Het is zeker een sympathiek gebaar van deze ver eniging om elk jaar zo bereidwillig het terrein te willen afstaan! De onderdelen die werden afge werkt waren: hardlopen, balwerpcn, estafettelopen, korfdoelen, versprin gen en een groepsopdracht. Aan de groepsopdracht beleefden de jongens vooral veel plezier. Zij moesten met banken en balken in groepen be paalde opdrachten uitvoeren, die veel behendigheid, snelheid cn lis tigheid vergden. Er werd gestreden in drie poules. De eerste klassen zaten in één poule en zo ook de tweede klassen. De derde en vierde klasse Oskamp ten elkaar gezamenlijk. Voor elke poule is een wisselbeker beschikbaar ge steld. Deze werd bij de eerste klas sen gewonnen door klasse 1 K. Win naars bij de tweede en de gecombi neerde derde en vierde klassen wa ren klasse 2S/3S en 3E Na de voetbalwedstrijd tussen de leraren en leerlingen, die voor de leraren in een 43 overwinning ein digde, reikte de directeur van de school, de heer J. Pulleman, de prij zen uit Elke leerling van de win nende klasse werd verrast met een prachtig stuk gereedschap. De voortreffelijke organisatie lag voornamelijk in handen van de le raren H. Voorbach «tl J. Heraerik. Het administratieve gedeelte lag In de betrouwbare handen van de ad ministrateur van de school, de heer i. Sonne veld. Van de Oecumenische Raad van kerken in Arnhem, die zich jaarlijks belast met de transporten van kinde ren van Duitse vluchtelingen naar Nederland voor een vakantieverblijf gedurende de zomermaanden, ontving de plaatselijke Oecumenische Raad van kerken in Schiedam het verzoek om zo mogelijk en indien nodig te helpen bij het verlenen van een va kantie aan kinderen (jongens van 13 tot 15 jaar) van Duitse vluchtelin gen, die niet naar West-Duitsland door mogen, doch in West-Berlijn moeten blijven en daar in opvang- centra zijn ondergebracht, waar zij moeten leven onder meest primitieve omstandigheden. Het gaat erom deze ouders eu kinderen enige verlichting te bieden door hen gedurende 4va 6 weken in Holland onder te brengen er hen daar een prettige vakantie te bezorgen. Aangezien deze kinderen reeds de volgende week jn Arnhem aankomen heeft de plaatselijke Raad te Arnhem de hulp ingeroepen van andere plaat selijke raden, o,a. van Schiedam, omdat spoedige hulp gewenst is. De plaatselijke Oecumenische Raad verzoekt hun, die bereid en in staat zfj'n één der Duitse vluchtelinge#es gedurende de genoemde periode een vakantie in Schiedam te bezorgen, zich onverwijld in verbinding te stel len met de secretaris van de plaatse lijke Raad, de heer H. Teeuw, Tuin laan 2b te Schiedam, telefoon 6 58 93. De vrachtwagen waarmee gister avond om 8.30 uur de vrachtwagen chauffeur M. v, d. L. reed, was te hoog geladen. Hierdoor reed hij op de Geerit Verboonstraat de. boven het wegdek hangende lichtbak van de verkeerslichten af, die op straat stuk viel. (Advertentie l.M.y ja. waarom negen a tien gulden betalen voor een weekender, als U hem morgen te kust en te keur kunt uitzoekvn voor nog géén vijf gulden. Morgen liggen er honderden van deze weekenders voor U klaar, alle shirts gemaakt van de allerbeste kwaliteit week end-stoffen (originele Sanfofkwa- Utciten) en in moderne ruiten. pry zen Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze weekenders in modellen haar de nieuwste mode, in alle maten en In vele ruit-desslns.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1