Roofvogels, uilen en valken, schaars in deze contreien Tony Curtis kruipt bedriegershuid m Diploma's uitgereikt op Tecbn. School Eddie Constantine: veel bluf en whisky Francoise Arnoul als een knap katje ONZE VOGELS IN JULI Zelfs in de havenkranen vindt men hun „horsten" AGENDA Het honkbal programma SCHIEDAM GENEVE Passage vertoont: Bijeenkomst in KIEST U PHILIPS? KROQMADIO de kantine Clublokalen onder Coignet- woningen KERKDIENSTEN Zelfbedienings- automaat in Schiedam Damesschaakkampioenscliap krijgt een spannend slot S W-opstelling voor maandag Monopole-ma tinees Artsen op zondag In Monopole: Dr. G. H. Jonkers KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Koeriersters Zaterdag 8 juli 1961 Cv 'te*döf f on2e omgeving bijzonder weinig bossen voor- komen, is het aantal roofvogels evenmin groot te noemen. Slechts en~ Hele soorten komen in onze contreien als braadvogel voor, waarvan wat ög dagroofvogels betrejt niet meer dan één vertegenwoordiger en wel de torenvalk. Van de nachtroojvogels of uilen kennen we hier drie soorten, «X de ransuil, de bosuil en de steenuil. De ransuil vinden toe in bossen als de rLralmgerhout en het Sterrebos, de bosuil bewoont de buitenkant van de stad, waar veel knotwilgen voorkomen, waarin hij tevens broedt, terwijl de laatste, het steenuiltjevaak in de nabijheid van boerenhof- steden wordt aangetroffen. Ook hij broedt in knotwilgen. De beide eerst- genoemden- zijn voor bijna de volle honderd procent muizenjagers al valt niet te ontkennen, dat zij af en toe, vermoedelijk, als afwisseling'op hun eentonig menu, ook wel eens een klein vogeltje in de kraag grijpen, zoals mussen, vinken, groenlingen en in mindere mate spreeuwen. De steenuil zoekt het vanwege zijn geringe afmetingen in het kleine, voor een groot deel insekten, hoewel hij tevens muizenvanger is. Het aan tal uilen dat te onzent broedend Wordt aangetroffen is overigens vnj gering en het aantal ransuilen is in het winterhalfjaar aanzienlijk groter dan in de zomer, en wel aangezien veel vogels uit noordelijke oorden de winter bij ons plegen door te brengen. Soms zien we dan een hele rij van aehtof meer ransuilen op één enkele tak zitten, hetgeen een bij zonder interessant gezicht is. Al is het zo dat zij 's nachts uitstekend kunnen zien en dan ook op de mui zenjacht gaan, toch bemerken zij onze aanwezigheid overdag gauw ge noeg, Zij kunnen ons nakijken zon der dat zij zich behoeven om te draaien. Alleen de kop draait om zo te zeggen met ons mee en het is he lemaal geen kunst voor ze om deze een halve slag mee te laten draaien. Worden wij intussen wat al te nieuwsgierig, dan gaan zij er geruis loos van door en zoeken een rusti ger plekje uit, waar zij de koude win terdag verder kunnen verdromen. „Biddend" iu de lucht De torenvalk daarentegen jaagt uitsluitend overdag en wel eveneens op muizen. Bekend is het „bidden" van de torenvalk, waarbij we de vo gel klapwiekend met ver uitgesprei de staart boven een bepaalde plek zien hangen en dan kun je er wel op wachten om hem pijlsnel naar bene den te Zien schieten. Meestal is het wel raak ook en in dat geval vliegt de valk met een muts of een libel in de klauw naar zijn donsjongen, die ergens in een galmgat van de toren op voedsel wachten, OP de toren van de Sint Laurens en op enkele torens in Schiedam, 3a zelfs in de hoge kranen van scheepswerven hebben de fraaie valkjes hun horst. (Bij roofvogels spreekt men immer van horsten en niet van nesten). In de duinen broe den de torenvalken dikwijls in lage meidoomtjes, soms slechts een enke le meter boven de grond, en vroeger op Texel heb ik vaak meerdere hors ten zo maar op de grond tussen en kele heidestruiken gevonden. Bij ge brek aan beter leggen ze hun eieren ook in broedkorven, die de kooiker voor zijn eenden heeft bestemd. In de loop van deze maand ont dekken we in de omgeving der to rens verscheidene exemplaren bij elkaar in de lucht cn dat betekent dat de jongen zijn uitgevlogen. Aan houdend klinkt hun „kli-kli-kli" Zij worden nog lange tijd door de oude dieren gevoerd en verder getraind. De eerste weken van hun bestaan lijken de jonge valken in geen enkel opzicht op hun ouders, aangezien zij in een wit donspakje ter wereld ko men, Eerst na twee a drie weken komen de pennen langzamerhand door het dons heen en wordt ten slotte geheel door de veren vervan gen. In dit stadium lijken de jongen op het wijfje en eerst in de loop van het volgend voorjaar krijgen de mannelijke telgen het verenkleed van de mannetjes. Uiteraard jagen de valken meestal aan de buitenkant van de^ stad of in de polder, waar natuurlijk meer kans is om een be hoorlijk kwantum muizen te ver schalken. Rustig iu de polders Inmiddels wordt het wat de wei devogels betreft langzamerhand rus tiger in. de polder. De jongen van grutto, kievit en tureluur kunnen, zich al aardig redden en halverwege deze maand heeft het merendeel van oude en jonge vogels de broodplaat sen verlaten. Via sli/cfce» en, schor ren trekken zij langzaam in de rich ting van de winterkwartieren aan weerszijden van de Middellandse Zee. De oude vogels hebben hun plicht ten opzichte van de instand houding weer volbracht. Reeds be gin juni zagen wij al vrij grote troe pen kieviten in de weiden en met uitzondering van een vrij gering aantal vroeg geboren jongen waren dit vogels die om de een of andere reden niet tot broeden zijn gekomen of wier legsel geroofd werd. j zich nogal eens te buiten aan. het kapen van jonge vogels, die ze daar na met huid en haar verslinden. Jonge kluten, jonge bergeenden of dito sterntjes rijn een gemakkelijke prooi voor de grote sterke vogels. Het is daarom dat de eieren van de zilvers stelselmatig geraapt worden en slechts een vrij gering aantal paren is het vergund jongen groot te brengen. De enige vogel dtc de zilvermeeuw aandurft is de scholekster alias bonte piet. Als er een zilver in de huurt van zijn jongen verschijnt, gaat hij geweldig te keer en trekt de rover al roepend te lijf en meestal met succes, 't Is trouwens geen pretje om met de scherpe en- krachtige sna vel van een scholekster kennis te maken. A. DE JONG- Advertentie f JW torenvalk met jongen (Advertentie l.M.) DRAAGBARE RADIO'S Welnu - de complete Philips- callectie draagbare radio's staat voor U uitgestald bij.,. DE SUNCE149 (ZUIDWMK) Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127. Bellen bü ongeval: G.G en G-D- Tuinlaan 80. telefoon 69290. Poütie-alarmnummer 34666 Gemeentel(jke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Saven, ge opend maandag 19 00—2030 uur dinsdag 9.3016.30 ec 19.00—20.3b uur. woensdag 9 30—12.30 uur donderdag 930—12.30 uur, vrij dag 9.30—16 30 en 19 00—2230 U„ zaterdag 9 30—16 30 uur. 'szon dags gesloten R-K.. Leeszaal en Bibliotheek, Data geopend maandag 19 0021.00 u„ woensdag 14.0017.00 en 19 00— 21,00 uur, donderdag 10 0017.00 uur, vrijdag 14.00—1700 en 19.00 —31.00 uur. zaterdag 10 00—12.00 en 14 00—17 00 uur Stedelijk Museum: Tentoonstelling: „Op bet spoor van de mens" - Elke dag van 10.00 tot 37.00 uur. BIOSCOPEN Passage, 2. 4.15, 7 en 9.15 uur: „De grote bedrieger". MonopoJe, 2 uur (zondag 2 en ,4.15 uur): „De grote bluf'; 7 en 9.15 uur: lrDe kaf'. DIVERSEN' Musis Sacrum. HD.S.-ver. „Onder Ons". Feestavond. INMIDDELS hebben zo goed als alle vogels nu jongen te verzor gen, sommige zangvogels 2elfs al een tweede broedsel. Merels, spreeuwen, en mussen b.v. zijn reeds aan een tweede broed bezig, evenals de houd. duiven en ook waterhoentjes. De meeste kleine zangers als ook kraai- achtigen volstaan steeds met één broedsel evenals de verschillende vogels van strand en duin. In het bijzonder in de meeuwenbroedplaat sen, waar zilver- en kapmeeuwen broeden heerst een grote bedrijvig heid. Dappere scholekster Op „de Beer" waar enkele grote kolonies kapmeeuwen broeden, vin den we thans nog eieren als jonge vogels in velerlei stadia van ontwik keling. Donsjongen 20wel als grote reeds vliegvlugge exemplaren. Deze laatste zijn gemakkelijk van de oude vogels te onderscheiden door hun grauwe verenklecd met veel bruin aan de vleugels. Bij de volwassen, dieren is de romp reinwit en de vleugels grijsblauw (z.g. meeuwen- blamv). Ook de veel grotere zilver meeuwen hebben zowel eieren als jongen, hoewel hun aantal gelukkig minder groot is dan dat der kap meeuwen. De kapmeeuwen doen hun mede strandbewoners in het gemeen geen kwaad en dit kunnen we van de zil vers niet bepaald zeggen. Zij gaan De Schledamse Gemeenschap gaat de mogelijkheid onderzoeken om een deel van de garage-ruimten die gebouwd zullen worden onder wo ning-blokken in het complex van Dura-C 0 ignet-woningen aan de Parkweg, ie doen aanwenden tot club-lokalen voor een aantal vereni gingen in Schiedam, die nog niet de beschikking hebben over een eigen „home". Uiteraard is het niet de bedoeling dat drumbands deze ruimten gaan gebruiken als oefenlokaal, maar voor verenigingen met „geruisloze" be zigheden zou dat best kunnen. De huur zal echter voor velen een on overkomelijke moeilijkheid worden, maar misschien is een combinatie van twee en meer verenigingen in één ruimte een oplossing. Serieuze reflectanten voor zo'n ruimte kun nen zich wenden tot de Schiedarosc Gemeenschap. Ned. Herv. Geref. Evans*. Gebouw Irene: 10 uur cn 4 uur ets. A. Vroeg- mdewey (Veenendaai). Evang. Luth. Gemeente. 10 uur da S. G. v. A. Haagen, Lutherse Kerk. Zaterdagavond 7.30 u. Oecum. Avondgebed. Oud-Kath. Kerk. Dam 28. 10 our Hoog-Mis. Baptisten-gemeente, Lange Haven'59, 10 uur en 7 uur ds. Keiling. Leger des Heils, Lange Haven 27. 10 uur Helligingssamenkomst en 7.30 uur Verlossingssamenkomst. Gcrrit Ver- boonstraat. 6.30 uur Openlucht-samen komst oJ.v. Majoor en mevr. M. Sou- vercin. Ned. Herv. Gen». Grote Kerk. 10 uur ds. P. J- Spaling, 5 uur ds. J. D. Smids. Bethelkerk. 10 uur ds, A. Hoffman. 7 uur dr. L. J. Cazemier. Opstandings- kerk. 10 uur ds. J. D. Smids. 7 uur ds. A. Hoffman. Vredeskerk. 9 cn 10.45 u. ds. J. G. Jansen, 7 uur ds. C. van der Steen. Ned. Prot. Bond: 10.30 uur prof. dr. P. Smits (Den Haag). Jehova's Getuigen: Volksgebouw: 6,30 uur wachttorenstudie, onderwerp: „De gemeente in de tijd van het einde". Woensdag 7.30 uur dienstvergade-^ 1 en theocratische bedfeningsschool Chr. Geref. Kerk: Waranda BK- laan: 9-30 uur Leesdieast, 2.30 uur ds. J. C. van Kavenswaaij (Scheveningen). Ned. Herv. Gen. ICetbeL De Rank: 8.30 uur ds. Brummelkamp. Dorpskerk; 10 en 7 uur ds Brummelkamp. Vrijdagavond was het een belang rijk moment voor de leerlingen van de technische school te Vlaardingen, die met het voltallige bestuur van de Vereniging „De Ambachtsschool", de directeur, de docenten, vele ouders en andere genodigden In de kantine van deze onderwijsinrichting bijeen waren gekomen, om de diploma-uit reiking mee te maken. Het was een feestelijk ogenblik, toen voorzitter ir A. A. Kreber in tegenwoordigheid van directeur G, J. den Otter deze felbegeerde bewtfzen van vakbe kwaamheid uitreikte. De'aanwezigen hadden eerst een kort, spontaan en duidelijk wel komstwoord moeten beluisteren van ir. A. A. Kreber, die nadrukkelijk stelde, dat de examentijd een perio de van spanning is en dat nu een bepaalde mijlpaal is bereikt. Hij hoopte echter, dat de nu gediplo meerden het niet bij de2e studie zul len laten, maar zullen doorzetten door vervolgcursussen te volgen en te zorgen, dat ze voor de diensttijd de benodigde diploma's in hun zak hebben en dus klaar zijn, aangezien het na de dienst bijzonder moeilijk zal blijken te zijn weer aan. de slag te kunnen gaan. li*. Kreber reikte hierna de ijver- prijs van de Kamer van Koophandel en Fabrieken uit aan de leerling A. v, d. Velden uit Vlaardingen, de ijverprijs van de vereniging aan J. Lock te Maasland, en de vorderings- prijzen van de vereniging aan H, J. M. van Zwet te Vlaardingen en S. v. d. Marei ie Vlaardingen. Hierna volgde de uitreiking van de diploma's, die zoals begrijpelijk wel enige tijd in beslag nam, cn daarna hield de directeur, de heer G. J. den Otter, een bezielende rede, waarin hij het wel en wee van de school sinds de oprichting schetste en erop aandrong, dat de leerlingen de goede naam van de school in het bedrijfs leven zullen hooghouden. Jullie hebt een grote stap in je leven gedaan, zei hij, maar je bent nog lang niet boven Jan! De heer Den Otter drong er bij de ouders op aan, dat 2ij hun kin deren bijstand zullen verlenen iu de moeilijkheden, die zij in hun jonge leven hebben en ook adviserend zul len optreden. Tot de geslaagden zei hij tenslotte: Ik en alle leraren hopen van harte, dat jullie een sieraad voor de Vlaar- dingse ambachtsschool zullen blij ven. Het was tenslotte Anton de Ko ning, die namens de leerlingen de directeur en de leraren dankte voor het onderricht cn met een kort slotwoord beëindigde de heer Kre ber deze geanimeerde slotavond. Zij slaagden: Machine-bankwcrken, 3-javige cursus: M. W. J. Appels, J- Borsboom, P. J. van Brandwijk, W. J. de Bruin. N, C. de Bijl. J. A. Drop, C. J. van Dijk. F. Dijkshoorn. A. van der Ent, G. J. Geus, p. G. de Graaf. H. C. de "Groot, J. Ha- gesteirt, J» H. Harteveld. Maassluis; A. M. de Heer, L. Kokke, H. C. Hollenaar. Maassluis: A. Roogcndbk, J. Huisman. Maassluis: A. de Koning. *J. van Kroch ten, J. La Graauw, Maasdijk; N. Lens, J. L. v. d. Linden, J. C. Louwerse, I. S, Maiirits, W. J. Meertens, A. J. van Mears, G. Middel, P. J- Muis, Maas sluis: L, C. Oosterbeek, B. van Pelt. J. Poldervaart L. Poldervaart. G. H, Pijl, p. Ruinaard. D. Bijnaard P- J. Sas. P. A. Schippers, B. Staal, A. J. Stan. G. Tamerus, C, von Toor, A. v. cl. Vel den, IJverprijs van Kamer van Koop handel; N. M. Verbeek. L. M. Verduijn, W. Voogd. M. Voogt. B. C. J. Voskamp, Hoek van Holland; L. G. Warhaar, Maassluis: J. H. v, d. Weijden, A. van Wijk, Maassluis: J. J. v. d. Zonde, R, B. van Zanten, Timmeren, 3-jarige cursus: F. "W. As senberg, L. A. Bcnningshoff. H. M. Blankenstein. CL de Bruin, Maassluis; L. Dijkstra, C. van Ekelenburg. J. M. v. d. Ende, G. v. d Gang, Maasland; H. Hasfcld. N. A. de Heer. P. M. Kamer- mans, Hoogvliet; A. J. Kuiper, M. Leer dam, K. J. de Ligt J. Lock. Maasland, Uverprijs Vereniging: J, v. d. Meer, Maassluis; R. v. d, Meulen, A, J. A. Mo lenaar, Maassluis; P. Molenaar, A. Oos terman. Rozenburg: J. M. Romein, H. D. de Roorj. H. van Rijswijk. JH. Spuij- broék, P, stellcnaar, H_ M. Struijs, G. Veltman, G. Verhoeven, J. C. Vermeer, Maassluis: J. Vis, I. W. de Wilt, J. W. de Wit. H, J. M. v. d. Zwet, Vorderin gen prijs, Vereniging. Scheeps-timmeren, 3-jarige cursus: P, Bot. B. van Eijsden, 's-Gravenzaude. J. Hofman. R. \V. de Jong. A. Künnlng, Hoek van Holland, H. van Loon. P. W. Meijer. J. van Reij. P. J. Smits. M, Stok. Werf. Meubel maken, 3-jaiige cursus: Bruggeman, L. van Dalen, A. Groenc- veld, A. P. v. d. Heul. J. H. Maissan, J. A. Schouten, C, H. Souge, H. C. Stock, Schiedam. Modelmaken, 3-jange cursus: H. van Minnen. Pjjn-bgnkwerken, 4-jarige eui-sus: M. Brussen, D. W. Dijkshoorn, J. Fianken. Maasland, a. v. d. Geest, K, Grocneveld, C. J. F. van "t Hoff, Hoek van Holland. P. Jorissen, S. v, d. Marei, Vorderingen- prijs Vereniging, A, A, Nieiop, G. Noordhoek, J. Noordhoek, W. J. van Paassen. J. H. van Santen, G. L. v. d. Schee. E, A. Schipper, J. v. d. VYagt, J. van Westen, Hoek van Holland, Elektrotechniek, 4-jarige cursus: A. Bloot. J. Th. Boer, P. L. W. Brinkman, Maasland, H. von Dorp. A. C. v. d. Hoe ven, Maassluis. J. v. d. Hoeven, W. Huis in 't Veld, R. Isondoorn. F. de Jong, H, de Jong, B, Jonkers, J. W. Koopman, L. Kopport, Hoek van Holland, P, de Ligt, J. v. d. Lugt, J. A. L. Maarleveld, J. van Noort, C. Ohlsen. Maassluis, K. D. de Ruiter, W. Schaar, L. Stigler, Maas sluis, J. J. Teensma, Maassluis, P. J. M. Timmei'S. Maassluis, G. A. M. Waaüet'S. C. van 't Wout. Maassluis Auto-montage, 4-jatige cursus: C. Blenk, G. H. Dessens J. v. d, Ende, J. A. Groenheide, Maasdijk, F. J. C. B, v. Haren, W. v. d. Hoeven, D. J. Hooij- meijer, H. Kool, A, G. de Prifelle. D. V. Staalduinen. Maasdijk, W. Steen, Hoog vliet, G. J. v. Wanroou, H. Warmerdam. 3-jarige avondcursus VUTO: G. Al- las, 's-G'raveiizande, H. Bot, R. C. Brum, P. J. Campfens, Rozenburg, C. M. Diepstraten, Maassluis, C. van Ever- dingen, J. Franken, Maasland, Z. Gcr- ding, M. v. d. Kraan, Maassluis, II. van Pelt. Rozenburg. F. J. I. Rieken, M. S. Rougoor, A. II, Hozendaal, D, L. Souge, J. H. Veltman. G. Vis. Maasland, W. v. Vliet, Rozenburg, M. van Westen. Hack von Holland, L C. Zoutendijk. Dc geslaagden, die geen plaats achter hun naam hobben staan, komen uit Vlaardingen. ALS een slachtoffer van botte bu reaucratie en tomeloze eerzucht wordt Ferdinand Waldo Demara jr. j geschetst ïn De grote bedrïc- I g e r (The great imposter)een film I die de cameleontlsche carrière van i de mysterieuze Amerikaan tot onder- werp heeft. Mysterieus, omdat deze held van talrij'ke KÖpcnickadcs rijn optreden enkele jaren geleden heeft bekroond met zijn totale verdwijning. Demara leeft nog steeds, maar nie mand weet waar of hoe en onder welke naam. Misschien is dit wel zij" grootste stunt. Doordat hij op grond van een ge brekkige schoolopleiding in de laat ste oorlog door de militaire selectie commissie niet toegelaten kon worden tot de felbegeerde officiersopleiding, kwam Demara ertoe zich met ver valste papieren als docent in de filo sofie voor te doen. Toen er een FBI-controle dreigde, pleegde hij zo genaamd zelfmoord maar meldde zich op hetzelfde moment bij de abt van een Trappistenklooster om in deze strenge orde opgenomen te wor den. Voor monnik deugde de onrus tige avonturier natuurlijk helemaai met. Maar wel werd hy achtereen volgens en steeds weer onder een andere (bestaande) naam gevange nisdirecteur, scheepsarts by de Ca nadese marine en. onderwijzer op Ha ven-eiland. Curtis speelt al die rollen met een plezierig soort lef, hü is een heel in nemende bedrieger en tevens de man die toevallig op een verkeerd spoor is geraakt bfj het realiseren van z'n geweldige ambities. Met dat flair en die vlotte ondeugd kloppen de dra matische episodes in de gevangenis, waar hij tot levenslang veroordeel den aan een humane behandeling weet te wennen, evenmin als dc nogal kwalijke scènes aan bogrd van een Canadese torpedoboot, waar hij zwaargewonde Koreanen moet opere ren zonder ooit een lancet in de vingers gehad te hebben. Gelukkig herneemt de sympathieke dwaasheid haar recht aan het slot van het verhaal, waar brigadier Wil- kerson uit Maine belast wordt met de opsporing van de voortvluchtige Demara. Wie is brigadier Wilkerson? U hoeft maar éénmaal te raden, (PASSAGE). Sinds gistermiddag drie uur hangt er aan de gevel van hel Zuivelbe drijf Van Leeuwen aan de Mgr. No- lenslaan een zelfbedieningsaatomaat, die voor Schiedam en omstreken een primeurtje betekent. Het is een automaat van Deens ontwerp, waar in verschillende artikelen tegelijk geplaatst kunnen worden en die zelfs in prijs mogen verschillen, omdat men in dc gleuf verschillende munt eenheden kan laten glijden, In de automaat zijn boven elkaar acht roterende schijven aangebracht Op elke schijf kan men een aantal van dezelfde artikelen plaatsen. De grootte hiervan speelt geen rol, aan gezien de afstand tussen twee schij ven variabel is. Zo is het ook gesteld met dc aparte vakjes op de schijven, die kunnen eveneens versteld wor den. Door in de gleuf van de automaat, dat muntstuk te werpen, dat bij het gewenste artikel behoort, gaat er op zij een deurtje open en begint de schijf te draaien, en blijft vervolgens stilstaan wanneer bet vakje met het artikel voor de opening is gekomen. De automaat is gekoeld, hierdoor kunnen er bijv. ook flessen melk ingezet worden. Op één schijf kan men er 25 kwijt, Schiedam is de derde stad in bet land waar nu zo'n apparaat hangt. Verder hangt er één in Den Haag en één in Voorburg. Nu Schiedams sterkste honkbal- ploeg SW naar de topvorm is ge groeid, is het verheugend dat de sterke leider van de overgangsklas se A PSV naar Schiedam komt. Zon dagmiddag staat SVV voor de kracht toer om te bewijzen dat de rood groenen gelijkwaardig zijn aan de oude rivaal, die immer zulk een le vendig en pittig honkbal heeft ge speeld. Het zal ongetwijfeld gaan spannen in sportpark Harga, waar bij het geladen PSV favoriet is. In. het rayon Zuid-Holland gaat Schiedam 2 zaterdagmiddag voor 'n overwinning naar Feijenoord 2. DHS zal in Kethol de handen vol hebben aan het Vlaardmgse Ondina en naast DHS speelt DRZ aan de Schiedamse- weg een lastige wedstrijd tegen het Rotterdamse Hermandad. Zondag gaat SW 3 naar het ster ke VUC, waarbij winst niet ver wacht mag worden. SW 2 moet om. half elf de uitwedstrijd tegen USC kunnen winnen. Om twee uur komt Schiedam tegen Slorks 3 in het veld. Ongetwijfeld zullen dc zwartwitten zich met een gedecideerde zege in de kopgroep handhaven. DHS 2 is niet kansloos bij het bezoek aan Leonïdas en Schiedam 3 moet de uitwedstrijd tegen Nada Vooruitgang in winst kunnen omzetten. De zomeravondcompetitito ten bate van do bejaarden in Overschïe, ge organiseerd door de wijkraad voor Overschie, is gewonnen door SIOD. De baten van de competitie be droegen 745. zo deelde de heer D. van den Berg, secretaris van de wijkraad, mee. De strijd om hef damkampioen schap van Schiedam krygt een even spannend sint als de strijd om het clubkampioenschap van de dam club Schiedam gehad heeft. Toen eindigden J. C. Oniuk en L, Vrijland steeds weer naast elkaar aan de kop en nu zijn de favorieten even eens naast elkaar geëindigd. Ontnk won dc slotwedstrijd van J. van Kuyk in een enerverende wedstrijd waarby On ink in de aanvang een schyf veroverde op Van Kuyk maar De opstelling van de „oude glorie" van SVV, dio maandagavond om 7 uur qitkomt tegen de veteranen van Excelsior, luidt als volgt: Doeïr Opseboor; achter: Steenber gen cn Corveleijn; midden: Kan, J. van Schijndel en Meerwijk; voor: Schrumpf, De Bruin, Kóneman, Goossqus en A. van Lith, Daar de wedstrijd wordt gehouden in het kader van de SVV-jeugdactie en omdat daarvoor veel gelden zijn gewenst, zijn de gewone SVV-diplo- ma's voor deze wedstrijd niet geldig. E UDIJE CONSTANTINE is een sympathiek mens. Dat zal wel komen door het gemak waarmee hy dc zaken van dit leven pleegt ie re gelen. Voor de moeizaam rondtobben- de burger is het nu eenmaal preitig te zien, hoe je de zaken eigenlijk zou moeten aanpakken. Eddie weet van aanpakken. Of h$j nu gokt, knokt of %vat dan ook uitvoert, het gaat hem gladjes af en dat is een ver heffend gezicht. Ditmaal houdt hij hel op bluffen. „DE GROTE BLUF" heet de film „DE GROTE BLUF" heeft de film dan ook heel toepasselijk. Het is een mooie parodie van de bluf geworden. Als Eddïc Morgan speelt hij dc berooide gokker, die na alle spelletjes verloren te hebben maar één middel ziet om uit de zorgen te raken: bluffen. Hij huurt er een suite voor in het Geor ge V-hotel in Parijs, leent auto's en secretaressen en heeft in de tijd van een ogenblik een hele kermis aan het draaien. Daar is het goed whisky bij drinken. Eddie zet 't glas dan ook alleen maar neer als er even gevochten moet worden. Winstgevend worden de zaken voor deze herstelde zich keurig. Toch kon Onink een licht over wicht verkrijgen, wel handhaafde Van Kuyk zich lange tijd vinnig maar tenslotte verkreeg Onmk eett doorbraak en hierna had Otünk de winst in handen. De wedstrijd J. de Wilde- M. den Houting werd in de woning van eerstgenoemde gespeeld, die daarmee tevens zijn eerste over winning in de finale behaalde. De eindstand is nu L. Vrijland en J, C, Onink, beiden tien punten uit zes wedstrijden; Van Otterloo en Van. der Watering, beiden zes punten uit zes wedstrijden op de derde en vier de plaats; vijfde M. den Houting'en J. van Kuyk vier punten uit zes wed strijden en zeveide J, de Wilde Voor de damclub Schiedam is nn de vakantie aangebroken maar in augustus wordt de strijd om het damkampioenschap van Schiedam voortgezet aangezien twee beslis- singswedstrijden L. Vrijland- J. C. Onink en J. van Otterloo- J. P. van der Watering om de bezetting van hem pas als er een lief meisje met eerste en tweede, en om de bezet een geerfdc oliebron opduikt Het ling van derde en vierde plaat# oprichten van. een cxploilatiemaat- wordt gespeeld, schappij, het aantrekken, van aan deelhouders cn het starten van de produktie. och het zij'n allemaal maar kleinigheden, voor een jongen als Eddie Morgan. Constantine is in de hele film weer m spoedgevallen zijn gedurende dit heerlijk op dreef. Zijn gesprekken weekend de volgende artsen te raad- zijn meesterlijk en hij zingt nog een vfBn!iy£ aardig liedje ook. Dominique Wilms ter5Jamir). Burg.' Knappsrtlaan 156, tel. staat hem als een zeer fatale vamp 1 69991; J. Mokkenstorm, Van Ruysdael- terziide. Mireille Granelli, prillaan 52b. tel. 640SB; G. in T Veld. W- TtiiH-me meiiie vortolkt de schuch- de Zwijgerlaan 23. tel- 68599. Geopend Italiaans meisje, vertouci tie scmicn apotheek Gouks Co, Groenelaan tere erfgename van de oliebron. 1 ->*- - - (MONOFOLE). "RRANsOISE ARNOUL krijgt se- J- dert enige tijd de kan dert enige tijd de kans te tonen, dat zü meer betekent dan het punr- biologische verschijnsel, waarop haar filmcarrière gebouwd werd. In De Kat (La chalte) is zij een verzets strijdster, die een uiterst gevaarlijk karwei opknapt, maar verdacht van verraad door de leider van haar groep geliquideerd wordt. Dit drama moet gebaseerd zijn op een werkelijke geschiedenis, Fns na de oorlog heeft men ontdekt, dat „La Chatte" het slachtoffer is geworden van een afschuwelijk misverstand; door de posthtime verlening van een ridderorde heeft men de verzets heldin willen rehabiliteren. Frangoise Arnoul speelt de rol van deze vrouw heel knap, beheerst maar toch met de vereiste gespannenheid en zij kon het waarschijnlijk niet helpen, dat er voor enkele geraffi neerd-sadistische scènes (het verhoor bij de „Abwehr") weer wat pikant werk nodig was. Het is Henri Decom, de regisseur, dan ook duidelijk minder om de lo gica dan om de spanning en het avontuur te doen geweest en wat daarbij nog aan menselijke conflic ten aan de orde kwam, was alleen maar meegenomen. Spanning, zelfs dramatische span ning biedt De Kat in overvloed en soms bijna meer, dan. men kan ver dragen. De vrouw, wier man bij een overval door de Duitsers de dood heeft gevonden en wier schuilnaam „De Kat" overigens nergens in het filmverhaal genoemd wordt, maakt: na een geslaagde verzetsoperatie ken nis met een Zwitserse journalist, die later een Duitse officier blijkt te zijn. Het klinkt allemaal erg onwaar schijnlijk, maar deze man, die spoe dig haar minnaar wordt, is een „goe de" Duitser, een militair die niets met spionagewerk te maken wil heb ben. Zo'n mooi principe is natuurlijk niet lang vol te houden en de Duit ser beijvert zich uiteraard ,huf Befehl" —als een mannelijke Mata- Hari om in de verzetsgroep te pe netreren. Dat lukt hem tenslotte. En De Kat blijft zo verliefd, dat ze de opdracht van haar chef om hem te vergiftigen, niet kan uitvoeren. De kameraden van De Kat worden ge arresteerd zij wordt na een. sa- distisch uitputtend verhoor door toe doen van haar vriend in vrijheid ge steld. De Kat heeft geen verraad ge pleegd. Maar niemand kan dit we ten. Ook de ontsnapte verzetsleider met, die haar neerschiet uit een auto. (MONOPOLE). fnstno meubele >wvo«rtnd Oogarts AFWEZIG van 10 tot 24 juK a.s. WATERHOOGTEN Konstanz 429 —3: Rheinrdden 289 —7: Oitenheim 381 —3: Straatsburg 322 —8; Maxau 497 4; Plorhingcn 119 onv.; Mannheim 346 —2; Steinbach 144 —5; Malnz 334 4-3; Blngen 232 onv.: Knub £59 —2; Trier 122 4; Koblenz 243 —5; Keulen 228 7; Kuhrort 427 —6: Loblth 1043 7: Nijmegen 827 4; Arnhem 846 6; Eefdo IJssel 381 5: Deventer 275 —6; MonsJn 5530 —20; Visé 4922 onv.; Borgharen 3873 4-20: Belfeld 1082 —10: Grave beneden de sluis 493 —14. Toegelaten grootste diepgang van MiL hngen tot St. An dries 410 em. De scheep vaart op de Waal boven Nijmegen.is in de komende nacht niet gestremd. NahU strand, bos en duinen zeer gunstig gelegen riante woonhnizen w.v. enkele twee onder één kap) met schuur en garage te Rockanje Koopsommen vanaf f22 000.— k.k. Zeer ruime financiering mogelijk. Inl. dag. (ook zatvan 14-17 uur in de direc tiekeet op het bouw plan a.d. Hoogvliet- laan en bij N.V. Uma- co. Maliebaan 63 te Utrecht, telefoon (030) 118 77. Na 19 uur: (02050) 4 59 82. Permanent wave flclene permanent met toe- itel het beste «ml er 'S, compleet ƒ5—; stroomloos f 150 Op vertoon van deze advertentie rL- korting! Dames- en hetenkapsalon .Hélène'. Rem ovand tlaan 22, telefoon 6 7170. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- tcibed. Prima iiwerking, als nieuw terug tie? goedkoop ste adres: DUK. Groenendal LA (BroersveldpadJ telefoon 6 ("28 (na 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten hutledi- Kanten, kampeeroeöden enz. Kom eens praten. Fotografie -Speciaal, voor spoedgevallen Rotterdarasedük 265 Telefoon 6 80 21 Schiedam Te huur aangeboden Luxe autoverhuur. Wa rande 220 B. Tel. 6 28 73, aoinims vergeten? De auto. maat staat voor u klaar. Alle soorten films Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto s naar K. vam Vuuren, Hoogstraat 106. TeL 6 67 20. In één dag gereed. Meubelen en- huisraad Stalen slaapkamers 285,—. Zie etalage en toonzaal bo ven. Komt eens kijken bij Plate, Gr. Markt 19-21 t/o stadhuis, Schiedam. Uw kleine advertentie wordt gelezen In deze kolommen met dezelfde aandacht..als w deze"^ advertentie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1