Vele gelukwensen voor de jubilerende afdeling Utrecht van de KNVB Hermes DVS moet de eer HBS laten aan Kaatskoning Hotze Schuil beter dan hij in drie jaar was W aterpoloze vental versloeg Belgen Fenny Heemskerk is weer uitgelopen op haar rivaal: 3-2 Kaatsen is aangeboren; liet te is met Ieren BOND DE CRICKET-PITCH Kaatsers zijn de goedkoopste artisten Beste seizoen: 1953 Laatste toto van 't seizoen: inzet f 284.732 Jeugdschakers leiden in Den Haag SPORTFLITSEN Vandaag staan hangpartijen op het programma Resultaten van Duindigt Medailles Bijzondere gast Ruime zege van Rood Wit op VOC Ook jeugdploeg triomfeerde Maandag 10 juli 1961 (Van onze correspondent) LEEUWARDEN. „Het is een aangeboren iets, te Ieren is het niet." Zo'n gezegde klinkt nogal pedant, maar niet als het uit de mond komt van Hotze Schuil (36) de Harlinger ha ven ar beider-glaze n wasser- schoonmaker, die furore maakt op de Friese kaatsvelden op een manier, die hem niet slechts naar lengte (precies een meter negentig en een half, meneer!) maar ook naar pres tatie met kop en schouders bo ven de Friese kaatsers doet uitsteken. „Hij is de beste opslager in Fries land, Hij is beter dan hij in drie jaar was. Hy stuurt zijn tegenstanders waar hij wil en laat ze voor kwa jongen staan," zeggen andere kaat sers. Maar wat het precies is waardoor Hotze Schuil tweemaal presteerde wat iedere kaatser slechts eenmaal begeert: het winnen van de befaam de P,C. in Francker. het Mekka van de kaatsers, wat het Is dat Schuil een kast met 250 eretekens medail les. kransen en lauwertakken ver schafte en hem de kans gaf zo onge veer zijn hele familie van luxe voor werpen tc voorzien, dat kan nie mand precies vertellen. Evenmin als iemand zomaar in staat is de outsider aard en wezen von hot kaatsspel precies en diiect doorgrondelijk uit de doeken te doen. Het moet allemaal toch wel aangeboren zijn. Het kaatsspel vroe ger algemeen in West-Europa be oefend door de aanzienlijken op al dan niet overdekte kaatsbanen, is nu een spel voor iedereen, dat nochtans slechts In Noordwest-Friesland wordt gespeeld en dat als jeu de pelole, jeu de la balie au tambounn en gioco del pallone in België, Frankrijk en Italië in zwang is. Hotze Schuil, sedert 1945 één van de achttien door de KNKB speciaal aangewezen eerste klas seniores, be hoort onomstotelijk tot de besten uit zijn klasse en tot de meest enthou siasten. Want in deze dagen verdeelt hij zijn tijd ongeveer gelijkelijk tus. sen de Harlinger haven, zyn schoon maakbedrijf en het kaatjvetd, hoe wel het kaatsen „niet uit kan". „Je krijgt voor een wedstrijd een gulden of vijf, zes vergoeding, maar daar moet je ook je reiskosten en con sumpties van betalen. ïTet kaatsen wordt niet gezien als ken semi-amo. teuristische sport. Het maximum aan geldprijzen is ook 15 gulden per per soon", vertelde Hotze Schuil ons op eon snikheet kaatsveld, waarop hij kort tevoren tegen zijn gewoonte in had verloren, t Eén van de collega's van Schuil, één van de beste achtennspelers W. Vlietstra, die in de vrije forma tie met J. Halbertsma altijd het par tuur vormt van Schuil, zei over de financiële kant van het kaatsen: ,.Wy zijn de goedkoopste arfistcn. Je wordt uitgenodigd, je naam staat op de lijst, het publiek komt en je gaat met jc smartcgeld naar huis." Schuil zelf zegt: „Je doet hot uit liefhebberij." Hij doet dat al lang, sinds zijn veertiende jaar. Ee^st in de jongensklasse, toen bij de junio res en nu in de eerste klasse. Zijn beste seizoen was 1953, toen hij als koning van de P.C. 1952 in het rij tuig door Franeker reed en opnieuw koning werd, zij het door toedoen van de- Makkumcr Rinnie Kuiper, tóen de man met onbegrensde mo gelijkheden, die een partij met een achterstand van drie eersten, dus op de rand van de afgrond, er drie bal len in joeg op een manier, die vol gens kenners „een verschrikking" :--d HOTZE SCHUIL: de besle opslager Friesland. was en daarmee de zege veilig stel de. In 1953 stond Schud met 56 pun ten bovenaan, hetgeen Iets zegt voor wie weet dat één gewonnen eerste prijs drie punten, een tweede prijs twee punten en een derde slechts één punt aan de dijk zet. Dit seizoen is Schuil weer in ongekende vorm met reeds 21 punten uit 12 partijen cn nog 24 partijen te spelen. De prij zen zijn meestal de befaamde 15 gul den, maar Schuil heeft in zijn loop baan ook behalve drie gouden hor loges („één voor mezelf, één voor mijn vrouw en één voor mijn doch tertje") en bijvoorbeeld een stof zuiger en twee fietsen ook al „een sleep" luxe voorwerpen mee naar Harlingen gekomen. Maar het wil ook wel eens mis gaan, zoals bij de partij waarop wij Schuil ontmoetten en waarbij hij werd uitgeschakeld met vijf eersten gelijk en 64 en dan nog wel tegen Wytsc VÜetstra, die in de vrije for matie z'n partuurmakker Is. En, als het mis gaat huïgt ook de lange Schuil door de knieën en hij slaat verbeten met de vuisten op de grasmat, j want daarin zijn aïle kaatsers i gelijk1 DEN HAAG Een aantal van 227.063 deelnemers Heeft deze week het toto seizoen besloten. De omzet van deze laatste sporttoto bedroeg 284.732 gulden. De eerste prijs Is hierdoor Al.730 gulden en de twee de en derde elk 21.355 gulden groot geworden. De KNVB kon ons nog geen opgate geven van het aantal winnaars. De uitslagen van -de voetbalwedstrij den voor de Sporttoto luiden: (Van onze sportredactie) w UTRECHT. De feestelijkheden," die waren georganiseerd Eiftbwg^s^u^;.{jij gelegenheid van het zestig-jarig bestaan van de afdeling GothenburgChaux de Fonds 3—2 (li Malmö—Pirmasens 4_z fu Grenchen-Oergyte 03 t2) FS Basel—Tasmania B 1—1 (3) Wiener AC—Slovan Bratislava 1l (3> Banik—-Grazer AK 4_o <i) Osnabrück—Motor Jena 0—1 (2j Wiener SC—Spaitnk Kravola 4—5 (2) Dynamo Berlin—Gornilt4—3 (1) Tatran Presow—Vienna 2—1 (I) offenb. Kickers—Lokomotiva i—2 (2> i wijl net slot laat op de avond kwam na een geslaagd diner in hotel „Noord-Brabant", waarbij velen het bestuur toespraken, Utrecht de KNVB, zijn. in alle opzichten geslaagd. Het was in de eerste plaats een stijlvol feest met tal van promi nente gasten en verder heerste er een prettige ongedwongen sfeer, waarin het gesprek floreerde en tal \an goede wensen met een zekere warmte werden omkleed. Het begon zaterdag- weldadigheidswedstnjd, waarvan do opbrengst is bestemd voor de min der valide kinderen van de Mytyl school te Utrecht. De heer S_ Holman onderstreept» de goede verstandhouding tussen de jubilerende afdeling en de KNZB door de aanbieding van de ere-pla- quette van de zwem bond. De secre taris-administrateur van de afdeling, de heer E. J. van dc Pol, bood na middag op de receptie in restaurant Esplanade te Utrecht, ter- j mens het personeel van bet bonds- DEN HAAG Zaterdag is het Internationale jeugdschaaktoernooi voor landenteams te Den Haag voort gezet, Na vflf ronden heeft Neder land de leiding vóór Duitsland en Engeland. De resultaten waren: Derde ronde: NederlandZwitserland 3Vt'z (Kuy- pers—Hohler 10); Noorwegen—Dene marken 2','21'&. Vierde ronde; EngelandZwitserland lsil'z en 1 afgebr. party: België—Noorwegen 02 en 2 afgebi'. parbjen; OostenrijkDuits land Va—3'a". Denemarken—Nederland i—l'i en 2 afgefcr. partijen. Vijfde ronde: Duitsland—Engeland 0—3 en X afgebr. partij; NoorwegenOostenrijk 20 en 2 afg.; Zwitserland—Denemarken 1—0 cn 3 ofg.; Ncderland—Belgie 40. De stand na vijf ronden; Ï.Nederland 13 pt. en 2 afgebr. part. 2. Duitsland 12'i pt. en I afgebr. part. 3. Engeland 11 Va Pt- en 2 afgebr. part. 4. Noorwegen IJ pt, en 5 afgebr. part. 5. Oostenrijk S',4 pt. en 2 afgebr. part. 6. Zwitserland 5 pt. en 5 afgebr. part. 7-Denemarken fl pt. en 5 afgebr. part. Belgie Va pt. en 2 afgebr. part. Een groot aantal genodigden ver enigde zich zaterdagavond aan een. diner in hotel Noord-Brabant te Utrecht. Ook hier voerden weer velen het woord, waarbij ze getuig den van hun sympathie voor de af deling en de waardering voor het vele goede werk, dat wordt ver richt. JtCH, de Haarlemse tweede dl vis Jee) ub, zal jn het betaalde i'oetbnl blijven. In een buitengewone vergadering hebben de leden met grote meerder heid besloten, dat RCH de status van semi-proiclub moet handhaven. Een motie van wantrouwen tegen het be leid van het bestuur werd verworpen. De stopperspil van HCH werd voür twintig duizend gulden verkocht aan het Utrechtse DOS. JO DE HAAN won zondag in Sint-Trui- don een wegwedstrijd voor professio nals over 200 kilometer in 4 uur cn 47 minuten. In dezelfde tijd als de winnaar finishten de Belgen Verach- tert, Schoubben, Bosmans, Proost en Hendricks op de plaatsen twee tot en met zes. Van de overige Nederlanders arnveerden Bas Maliepaard en Peter Post in het peloton, dat in dezelfde tijd als de winnaar ex aequo tiende word geplaatst. JOOP DE WITTE van AZC Apeldoorn is zaterdag te Franeker winnaar ge worden van eon zwemwedstrijd over 2.000 meter voor dc competitie om de Zwemkronlekbeker. Margriet Schim mel van Naarticn werd eerste bij de dames. Zij tikte ruim 2 Va minuut na Dc Witte aan. Dc uitslag was: heren: 1. De Witte (AZC. Apeldoorn) 27.55,2; 2. Van Balen (Zwcmlust, Utrecht) 28.47,9; 3. De WH (Zwemlust) 23.33,5: dames: 1. Margriet Schimmel (Kaar den) 30.14,2; 2. lencke Heemskerk (Naarden) 31.50.7: 3. Olga Schustler (Zwemlust) 32.14,0; 4. Henny van Zijl (Zwcmlust) 32.14,1. NEDERLANDSE ZWEMMERS hebben in het Franse plaatsje Mantes de la Jolle pon aantal goede resultaten ge boekt. De Nederlanders wonnen da 4 x 100 m estafette heren met ruim verschil van dc Franse ploeg. Kroon, Kortweg, Mensonldes cn Jiskoot na men daarna respectievelijk dc 100 m vrije slag, 100 m vlinderslag, lüö m schoolslag en 100 m rugslag voor hun rekening. SEPP GREBER, de Westduitse coureur, was zondag het snelst In de bergklim van Trente-Bondone (It.). Hij had voor het 13 km lange parcours 13 mm. 12 04 see. nodig. Tweede werd de Ita liaan Balzarlni. derde de Zivitscr Wal ter, Walter leidt na vier ritten in het algemeen klassement voor he* Euro pees kampioenschap voor zyn landge noot Spychlger. Grcger is derde. PHIL BISHOP (Eng.) (die Vic Goulden verving) zegevierde zondag m de vier landen speedway ontmoeting tc Hen gelo. Daardoor is Bishop in het bezit gekomen van de gouden helm. Bishop was met Nico van Gorcum met J2 punten geëindigd, waardoor de beslis sende heat de winnaar moest aanwij zen. Door motorpech kwam van Gor cum niet verder dan 2 ronden, zodat Bishop een gemakkelijke zege behaal de, De grote prijs van Hengelo voor autospeedwoy werd gewonnen door de Amerikaan Tiger Williams. CEES ERPEN (Arnhem) heeft de Ron de van Hengelo 1S61 zondagmiddag op zyn naam gebracht. HU reed over de 80 km 1 uur 42 min. cn 10 sec. Tweede werd Ben Heuslnkveld uit Lichtenvoorde. Dan volgden op 1 ronde Henk Niemvkamp, Bome, Jurr- die Dokter, Halfweg, E. Eikelboom, Zutfen en Henk Scheuten, Hengelo. (Van onze sportredactie) ROTTER DAM Hoewel na de zondag- gespeelde zevende partij in de schaakmatch op het persoonlek nationaal kampioenschap (voor da mes) Fenny Heemskerk een punt voorsprong heeft genomen op haar rivale Corrie Vreeken, kunnen we j u toch niet I.esen, dal de fase al is el. aard spermee, zij het ten bereik! rvaarop een definitie! anl- koste eeJ1 i<Jn ,n het midden. .voord kan worden eescvon OD despel ,etel d(, kansen eep ogenblik vraagt „Ure gaal nu eigenlijk dje gekeerd, maar nadat de Vlaardingse match winnen? Immers, nadat vry- zijn worden gebracht, hetgeen ruim schoots voldoende was om de geva ren, die haar koning bedreigden, te keren. Na het enerverende duel gaf Corrie haar 41ste zet af. Dat gebeur de in de stand: Wit (Vreeken): Ki2, Dg5, Tg2, Pc3, pionnen a2, b2 en ei. Zwart (Heemskerk): Kg7, Dhl, Th8, Pe7, pionnen c4, f6 en g6. Zondag had Fenny Heemskerk een verrassing voor haar tegenstandster. Zij opende doodgemoedereerd met d£~d3. Wedstrijdleider A. de Bruyn, oud-secretaris van de KNSB, moest eerst weer driemaal kijken en zijn bril op- en afzetten om zyn eigen ogen te kunnen geloven. Fenny XVASSENAAR. De uitslagen van zondag te Dulnfllgt gehouden, drai'e- rOcn en rennen lolden: DRAVERWEN Ileldina Gregor-prijs (afstand 2040 m): 1 Yostra (G. Raymskers) tijd 257.2, km-tijd 1 26 9; 2 Zampa van Papenhoef; 3 Zlon B: totalisator winnend 8,10, plaats 3.30, f 2.60, 3,50, gekoppeld 18.70. covercal f 8,80. Hanover Gregor-prljs (afstand 1400 m): 1 April Love (A. Th. Knynenburg) 2.10.4, 1.33.1; 2 Axktt HoJIandia; 3 Ami go: totalisator winnend: f 6.10, plaats 1,70, 1 1.10, gekoppeld 5.10, cover cal 1 7.50. Herold Mac-G-prijs (afstand 2500 m): J Zeno (M. Vergay) 3.42.4. 1.29; 2 Yas- mme; 3 Xylander V; totalisator win nend; f 3.20, plaats 1.10. 1.10. f 1.10. gekoppeld 8.50, covercal 2,80. Harold-prijs (afstand 2100 m): 1 Ylfte Rose (A. Th. Knynenburg) 2 58 5. 1.25; 2 Untrepid; 3 Winny CUff; totalisator winnend 2.90. plaats 1,70, 4,20, vindingrijkheid juist met ver genoeg had gereikt om beslissend voordeel te behalen, moest Corrie op haar beurt oppassen niet het slachtoffer te worden van een Amersfoortse combinatie. Zij paste Jn haar activi teit om de witte koning onder vuur te nemen niet goed op, verzuimde tijdig haar dame naar g7 terug te halen om aldus de witte aanval op de zwarte koning onschadelijk te maken, waarvan Fenny, ondanks haar hevige tijdnood, krachtig profi teerde. Met de stand 3—2 ten gunste van uitdaagster Fenny Heemskerk wordt vanavond'om vijf uur begonnen aan de hervatting van de vijfde partij, waarna het uitspelen van de zesde volgt. dagavond de vijfde partij was afge broken, kwam ook zaterdag de zesde nog niet tot een beslissing. Zondag sloeg de oud-kampioene. Fenny Heemskerk, hard toe en voegde een kostbaar winstpunt aan haar score toe door de titelhoudster voor een ondekbaar mat te plaatsen. Zy kreeg daarvoor een welverdiend applaus van de vele toeschouwers. Vanavond worden de twee afge broken partijen uitgespeeld. Theore tisch zit de kans erin, dat titelhoud ster Corrie Vreeken haar achterstand in een voorsprong omzet er zijn uiteraard nog veel meer mogelijkhe den maar voorlopig houden wij het er maar op, dat het wel eens kon zijn, dat de stand in deze bepaald enerverende tweekamp gelijk wordt. Immers, in de vijfde partij staat Cor rie Vreeken iets beter, terwyl oi, de stelling in de afgebroken zesde par ty voor beide partijen gelijke kansen inhoudt. De partijen tussen beide schaak- sters zijn tot op heden bijzonder le vendig geweest. Schaaktecbnisch ge zien, hebben beiden wel eens een paar steekjes laten vallen, maar dat neemt niet weg, dat zy alle bijzon der combinatierijk waren. Hetgeen vanzelfsprekend diepgaande analy ses uitlokt van de vele sehaaken- thousiaslen, die in en buiten ons ge bouw het duel volgen. Zondag bijv, werden hele analyses op het trottoir op de Westblaak „uitgebroed". Met argusogen werden alle bewegingen van de tegenstandsters gevolgd en gaf elke nieuwe voortzetting stof tot nieuwe commentaren en studie van andere mogelijkheden. In de vijfde partij speelde Fenny in een Caro-Kann weer energiek op aanval. Het spel werd doorregen met typische Fenny-variant)es, wat ove-v Hoeenhoueklaan ACl' een rigens volgens de uitdaagster zelf va" «ogennoucKiaan ALL een 5.50, gekoppeld j 3.9(1. Hanover X-prljs afstand 2100 m); 1 i Winston Hanover (W, Leeuwenkamp) 2 57.8. 124.7: 2 Wendy HoHandia; 3 Victory Queer: totalisator winnend 5,—. plaats 1.50, 1,20. 1.30, ge koppeld f 3.10, covercal 5,40. Herman j-prljs (afstand 2500 mj: 1 Sammy Mars J. P. de Vlieger) 3 31 6. 1.24,6: 2 Sorento; 3 Vieo BS; totalisator winnend f 5,40, plaats f 1.80, 2.10, f 1.80, gekoppeld 16,70, covercal 5,60. RENNEN Coaraze-prijs (afst. 1100 m): 1 Mari na (A, Kammerzelt) 1.09 9: 2 Seven Sisters S; 3 Etoile de Sud; totalisator winnend 1,90. plaats J 1,10. 1J10. gekoppeld f 3.90, covercal 2,50. Dlana-prijs (afst. 2400 m.): 1 Expec tation (H. J. v. Kraats) 2 38.9; 2 Slsse Solfero; 3 Marian; totalisator winnend f 1.70. plaats f 1,40, 4,gekoppeld 11,70, covercal 0.90, Het Zilveren Schild-prIJs (afstand 2600 m.): 1 Loyal fE van Dbk) 257.7; 2 Pe ter Pan; 3 East Wyn; totalisator win nend 7.—, plaats 3,10, 1,50, gekop peld 7.60, Ardan-prijs (afstand 2000 m.): 1 Ishan (F. Delbrassmne) 2.09.7; 2 Coun try Glrl: 3 Amourette: totalisator win nend 2,60, plaats 1.50. f 1,50. t 3.—. gekoppeld 1 10,60. covercal 3.30. Totale omzet 118.447,50. Des middags op de receptie voer de de heer Hopster het woord na mens het hoofdbestuur van de KNVB. Deze eminente spreker, eens oud-voorzitter van de grote bond, noemde de afdeling Utrecht één van de belangrijkste in. den lande, niet alleen door de geografische omvang van het gebied, maar in de eerste plaats wel door de kwaliteit van het werk en vart de leden. Het was een mooi compliment van de heer Hopster, dat door voorzitter Welle en. de zijnen dankbaar werd aanvaard. De heer Hopster sprak tevens na mens de afdelingen. Hy zei verder: „Uw bond telt thans rond 50.000 le den, u groeide van acht tot 420 clubs, het aantal van 50 000 Is het zelfde, dat de hele KNVB een dertig a vijf en dertig jaar geleden telde. De afdeling Utrecht heeft vele oude getrouwen, zoals o,a, de heren Welle en. Verthoren, mensen waarop men kan bouwen. Zij zijn geen ornamen ten van de bond, maar mannen, die iets betekenen voor het afdelings- werk." Na nog even gewezen te hebben I op het belang van de opleiding van jeugdleiders overhandigde de heer Hopster de heer "Welle twee cnve- j Joppen, één van de KNVB en één van de afdelingen. Een mooi geschenk kreeg het be was van de afdeling en die nu het •woord voerde namens een grote schare aanwezige ereleden. „Voor u ziet u een schittering van goud en van rood en wit en u weet wat dat betekent", aldus de heer Mak- kmk. De heer Welle en dq zijnen wisten het Inderdaad, het waren de mannen, die zich al jaren voor de bond verdienstelijk maakten en ma ken en die daarom zijn benoemd tot ere-leden. Namens deze ere-leden bood dr. Makkink een aantal siga ren-tumblers en een fraaie aanste ker voor de bestuurskamer aan. Ceremonie-meester Cor van Es kon op deze middag tal van sprekers inleiden. Zo ook de loco-burgemees ter van Amersfoort, de heer L. Waterloo, die kwam getuigen van de grote waardering, die de ge meente Amersfoort heeft voor het werk van de afdeling. De gemeente Utrecht bood de gelukwensen per telegram aan, dat was ondertekend door de burgemeester, jhr. mr. C. J. A. de Eanitz. bureau een kristallen schaal aan. De heer De Kruyf bood gelukwen sen aan namens de Utrechtse Fro. vinciale Dam Bond, hetzelfde deden de vertegenwoordigers van vele an dere afdelingen van de KNVB. Er waren o.a. telegrammen binnen ge komen van de heren Schröder en Brunt van de KNVB en van de heer H. Moramers. Aan het diner 's avonds in hotel Noord Brabant hebben opnieuw ve- len het woord gevoerd. Notaris Hartering uit Baarn, ééa van de vroegere voorzitters, sprak namen* ere-leden en leden van verdienste. Er was verder een gloedvolle speech van de heer Hopster, de beer Hoo- geveen vertegenwoordigde de com missie betaald voetbal. De heer Piet Mackaay, weer teruggekeerd tot de rijen der amateurs, zei, dat men in de afdeling niet mag teren op de herinneringen, maar dat naar de toekomst moet worden gekeken- Een donderend applaus volgde op de woorden, die Harry Bos, de voor zitter van het lustrum-comité sprak. tot de secretaris van Elinkwljk, Jaap Nïeuwenhuyze, „Als amateur wil ik zeggen, dat hetgeen Elinkwijk woensdagavond is overkomen ver schrikkelijk is, dit wenst men nie mand toe. Ik hoop, dat Elinkwyk, mede onder leiding van de sympa thieke secretaris Jaap Nïeuwenhuyze de kracht zal vinden terug te ko men", aldus de heer Bos. Het waren woorden, die door de aanwezigen zeer op prijs werden gesteld en zeker niet in de laatste plaats door de heer Nieuwenhuyzc, die de heer Bos met een ferme handdruk dankte Dit alles onderstreepte overigens nog eens weer de bijzonder prettige sfeer, waarin deze hele feestviering plaats vond en die zeker een waar dige afsluiting vormde van de her denking van het diamanten jubi leum. De voorzitter van de afd. Utrecht van de KNVB, de heer M. Welle, beantwoordde tijdens de-receptie de verschillende sprekersdie goe de teensen en geschenken, hadden aangeboden. Naast hem. de pen ningmeester, de heer J. C. Vert horen. ei'ca'l ïx'io. j stuur van alle verenigingen en of ficials van de afdeling, namelijk meubilair voor de bestuurskamer van het bondsbureau aan de Bilt- straat. Het bestuur zal het zelf kun nen uitzoeken, de heren Hany Bos, Barend Hoogeveen en Van Eek bo den een cheque aan voor de aan schaf. Vóór de overhandiging hield de heer Bos een toespraak, waarbij hij o.a. opmerkte, dat de afdeling mede ook door de toto financieel goed heeft gedraaid. In het bijzonder prees hij de goede samenwerking, die er be staat tussen het betaald voetbal en het amateurvoetbal. De heer Hoogeveen overhandigde de heer "Welle een oorkonde, waar uit bleek, dat het meubilair een ge schenk is van de verenigingen en van de officials. Een bijzondere gast op de receptie j was dr. H. J. Makkmk, die zestig jaar geleden de eerste voorzitter De rij van spiekers was geopend door de heer C. Scheen van de KNVB, vervolgens bood de afde- j hngs-arts, dr. J. Jongh namens de 1 Utrechtse Stichting voor Ltchame- lijke Oefening een beker aan, die bestemd is voor dc jeugdsporfc, De heer J. A. Paans sprak namens i één van de kleinste verenigingen i van de afdeling, de KPS, de voetbal- i vereniging van paleis SoestdQk. Hy s vertelde, dat het in de bedoeling had gelegen een toernooi te houden 1 ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Prms Bernhard, dat echter door omstandigheden geen doorgang had kunnen vinden. Prins Bernhard had nu toestemming ge geven de zilveren cn bronzen me daille van deze wedstrijd ter be schikking te stellen van de afdeling Utrecht als prijs van een te spelen De voorzitter van de lustrum- commissie, de lieer Harry Bos, overhandigde namens alle vereni gingen en officials een cheque, be stemd ooor de aanschaf van meu bilair voor dc bestuurskamer van het bondsburemi. HCC II heeft aan de Haagse ook de bedoeling was, Corrie werd derhalve min of meer gedwongen op eigen benen, die de weelde van de titel ruimschoots kunnen dragen, verder te gaan. Even struikelde ze bijna. Zy sloot haar eigen toren op a4 in. Fenny profiteerde hier goed van door niet te trachten dit stuk te vangen, maar op andere wijze voordcel uit deze misgreep te halen. Zij nam de ten dode gedoemde zwak ke pion op d3 op de korrel, maar schoot maar half raak. Inplaats van het „ding" met een toren te nemen, sloeg zij met een paard, hetgeen slechts een fractie minder goed was, maar voor de attente Corrie vol doende om de grootste kracht aan dc zwarte aanval te ontnemen. De in gesloten toren kon weer tot bewust- nederlaag bezorgd. Wie zou denken, dat dit zonder moeite gegaan was, heeft het echter aan het verkeerde eind De Amsterdammers hebben tot 't laatste moment gevochten in een ontmoeting, die tot de voorlaatste over voor beide teams geheel open kansen bood. ACC buitte het matige fielden van HCC II voor de lunch op fraaie wij ze uit De Baare <56), Rikse (16) en Bregman (58) zorgden, dat dc Am sterdammers bij de lunch voor bet verlies van slecht* een wicket de 100 reeds gepasseerd hadden. De aanval van HCC II kwam na de hervatting echter eerst gced op dreef. Vooral Van Staaij liet niet meer met 2ich spotten. Nadat de Baare op 134 ge sneuveld was, zakte ACC volkomen ineen. Meijer tl?) en Van Weelde (II) voerden het totaal nog wat op, doch op 186 was het de beurt aan HCC II. Van Staaij (6 voor 55) en Van den Bosch (4 voor 89) namen de wickets voor hun rekening. De HCC-innïngs kwam voorname lijk op rekening van de Engelsman Vincent (60) en Rijkens (59), beiden uitstekend op dreef. Van 4 voor 43 werd het 387 voor 7, nadat Van den Bosch <16 not out) en Van Staaij (10) ook hun bijdrage gele verd hadden. Henk van Weelde (5 voor 53) onderscheidde zich oij ACC in de aanval HBS bracht tegen Hermes DVS 171 /uns in de boeken. De beste man aan" bat bij de Hou trustbewoners was Mulder, die met 51 topscorer werd. Ook Joshua (22) en Derogee (23) kwamen met scores van bete kenis af. Van Meurs (6 voor 61) hanteerde bij Hermes DVS dc bal met het meeste succes. Hermes DVS moest met 74 het juiste antwoord schuldig blyven. Keuzenkamp (31), Stolk (13) en Willemsen (17 n.o.) deden nog van zich spreken.de rest kwam er ech- ter niet aan te pas. Hageman (5 voor 128) en Mulder (4 voor 26) deden met de bal het werk. VOC bracht op een Rood Wit- aanval met Bijleveld (6 voor 44) 172 runs op het bord. J, W. Madsen werd met 52 topscorer. Bakker (38) en Wally van Weelde (2S). Rood <fc Wit had slechts vijf wickets nodig om het VOC-toestel te passeren. Hier waren de Ruig (76) en Venker (41) de grote mannen. Quick had op Vriens (7 voor 41) weinig in te brengen: 75 all out. HCC I had met de minste moeite dit totaal voor drie wickets le pas seren. In 1 B boekte VRA een fraaie zege op Rood Wit II. De Amsterdam mers sloten op 164 voor 8. Food Wit II moest met 113 het juiste 'ant woord schuldig blijven op Nico Spits, die by VRA met de bal excel leerde (6 voor 50). Haarlem bracht het tegen Excel sior met Max Maas (79) als belang rijkste figuur tot 151. Excelsior faal de volkomen: 29 op Paul Maas (6 voor 13) en vau Dok (4 voor 9' Het Nijmeegse Quick kwam tegen Sparta aarï bat met verder dan 105, welk totaal door de Kasteelbewo ners voor vier wickets gepaleerd werd. H. Burki werd bij Quick top scorer. Bij Sparta Horani met 44. LEIDEN Het Nederlands water- poloteam heeft zondag te Leiden de Belgische waterpoloploeg met 5—3 verslagen. Een zege die voornamelijk het gevolg was van een betere spel opvatting en cn grotere zwcrasxiel- heid van de Nederlandse formatie. Fred van Dorp opende de score nadat, hij met eeu schijnbeweging de Belgische doelman had afgeleid. Profiterend van de voordeelregel verhoogde Ran de stand tot 2—Ö, In de tweede speelhelft maakte Van Dorp tijdens een numeriek Neder lands overwicht er 30 van. - pe Belg Van der Steen scoorde met een knap boogschot het eerste Belgische tegenpunt en via een door Devis ingeschoten strafschop werd de Nederlandse voorsprong opnieuw kleiner, 3—2. Stam en Muller joegen de score naar o—2 en toen ae vrijwel volle dige Nederlandse ploeg begerig naar een nog grotere zege, naar vo ren ging, bracht de Belg Dupont de eindstand op o3 Ook de jeugdwedstrijd, die aanhef duel van de senioren voorafging, eindigde in een Nederlandse zege. Dank zij treffers van Van der Lin den eit Van Ommen (2 x) en. een te gendoelpunt van D'Oosterlynck werd de niet op hoog peil staande jeugd- interiand met de cijfers 3—1 afge sloten. w

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1