J. Mes al 25 jaar bij drukkerij Roelants nPUCH Duitse schilder werkt aan Hollands kroegje Ook dit jaar Oranje feesten in Kethel EEEE1 I Inschrijvingen voor Ronde van Schiedam Schijnwerpers op de Schiedamse sport Uit vaderlandsliefde illegaal gewerkt Qp mém Sfpi SCHIEDAM een nette CHAUFFEUR Nieuwe aanwinsten Gem. Bibliotheek Vergadering van Aquariumver. NIH KREUGER 10 In kader van vakantieweek Actie van leraren Eindexamens VHMO kunnen eenvoudiger Studiemogelijkheid voor HTS'ers Papoea-dominees naar Nederland i IERLAND Beursomzetten en -indices Onjuiste declaratie: majoor ontslagen ispilup Woningbouw en baatbelasting in Hekelingen Ontploffing in Keulse fabriek: 100 gewonden Havenarbeider viel in ruim Koeriersters Woensdag 12 juli 1961 3 Verleden week vierde de heer J. Mes zijn zilveren jubileum bij de N/V, Kon. Ned. Boekdrukkerij H, A. M. Roelants aan de Lange Haven te Schiedam. Aan dit belangrijke feit heeft de jubilaris eigenlijk geen ruchtbaarheid willen geven. Maar toch willen wij langs deze weg de nadruk op zijn werk leggen. En wel voornamelijk op het werk, dat hij gedurende de oorlog bij de drukkerij heeft verricht. Hij heeft er toen im mers ook in grote mate toe bijgedra gen, dat in de bange jaren „Hel Pa rool", Illegaal kon verschijnen. Ophef wil dc heer Mes daar met van makent „Ik heb, wat ik gedaan heb, gedaan uit vaderlandsliefde. En aangezien ik geen militair was, heb ik langs andere wegen proberen te vechten". Oprecht komen deze woor_ don over de lippen van deze chef van de periodieken. Het is inderdaad een man, die niet graag in de publi citeit komt en die niet graag in de hoogte wordt gestoken. Hij is zelfs bang. dat hij alle eer krijgt en daar om wijst hij nadrukkelijk op het werk van alle andere medewerkers in die tijd. Allereerst waren natuurlijk voor het illegaal drukken de eigenaren van de drukkerij, de heren H. A. M. Roelants en H. L. Jonker Roelants, verantwoordelijk. Zij hebben direct, zonder te aarzelen, er in toegestemd, ,,Het Parool", dat als illegaal blad is opgericht, in het geheim te laten drukken. Vooral is de heer Mes vol lof, wanneer hij vertelt, dat zijn su perieuren hiervoor geen enkele be taling wensten. Toen de heer Roelants voor de be zetter moest onderduiken en de heer Jonker Roelants als gUselaar in het kamp St. Michelsgcstel zat, kreeg de heer Mes geheel de vrij heid. Wel pleegde hfj, wanneer de mogelijkheid aanwezig was, overleg met de heer Roelants, Maar In die tüd was hjj toch wel als chef van de zetterij de spil waar alles om draai de, hoewel hij natuurlijk veel mede werker» had. Enigen hiervan waren OA. de drukker M. Borra, die mo menteel In Australië woont, de ma- Wijsbegeerte-Godsdienst: Methoden der wijsbegeerte '61. Kraemer. Het vergelen ambt in de kerk: 2e dr. 'CO. Mens en maatschappij Zischka. Von oorlog naar vrede '61; Nord, N.A.T.O. '61: Elshout, De filmstrook *61; Honderd vijfentwintig jaren ar beid op het onderwijsterrein '61, Natuurwetenschappen Kuhn- Schnyder, Geschiedenis der gewer velds dieren '61; Koch-Isenburg, Planten Brehm '61. Technische wetenschappen Bast- meyer, Meten on beproeven in de automobieltechniek '56; Yates, De jonge elektricien; 3e dr. '61. Onck en. van Beurden, Voorbij de derde breker '61. Kunst Schooïtoneel I '59 Lastpost. Wat spelen we onderweg '61. Letterkunde Bernard, Mau man; katten in de kunst en de literatuur '61; Bongs. Monoloog van een mede plichtige '61. Geschiedenis-Land- en volkenkun de Egcraat, Schwabische Alb en Bo- densee '61; Egeraat, Vorarlberg '61; Presser, Rivièra; Kok, Kent u Zee land ook zó? '61: Eggers, Inleiding tot de wetenschap der Prehistorie '61; Posencr, Knaurs Lexikon der Sgyptischen Kultur '60; Koch, Batig slot '60; Presser Antwoord aan het kwaad '61; Kessel. Het geschenk voor de Führer '61. De Aquariumvereniging Natuur genot in huis" zal vanavond in de Amstebron vergaderen. Deze verga dering is de laatste b"eenkomst, die voor de vakanties wordt gehouden. De aanvangstijd is gesteld op 8 uur. (Advertentie LM.) Ruimt op en dat zegt Mies. Op de niet afgeprijsde artikelen Broersvest 6 Telef. 6 82 06 Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka en CoGr oenelaan 127. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D.. Tuiniaan 80 telefoon 6ad9(| Politie-alarratiummes 64666 Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend; maandag 19.0020.30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19.00—20,30 uur. woensdag 9.3U—J2 30 uur donderdag 9 30—12.30 uui. vrij' dag 9.30—16 30 en 19 U0—22 30 u„ zaterdag 930—1630 uur. *s zon dags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 21.U0U woensdag 14.00—17.U0 en 19 00- 21.00 uur, donderdag 100017 uur, vrijdag 14 0017.00 en 19.00 —21 00 uur zaterdag 100012.00 en 14.0017.00 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „De grote be drieger". Monopoie, 2 uur: „De grote bluf"; 7 en 9.15 uur: „De kat". DIVERSEN Plantage, 8 uur: Gusto's muziekver eniging. Concert. Amstelbron, 8 uur: Aquariumvereni ging „Natuurgenot in huis". Ver gadering, chinewerker P. F. Winkelman en de chef van de drukkery II. van Bracht, Zonder dat de overige leden van het personeel er iets van bemerkten drukten zij soms wel "s nachts „Ket Parool" en nog enkele andere illegale bladen en papieren. In die tijd heeft het aan. spanning niet ont broken, zo vertelt de heer Mos, „Op zekere morgen wij waren'mis schien te overmoedig en daardoor te onvoorzichtig geworden vond een personeelslid, die bü de NSB was aangesloten, een exemplaar van „Het Parool" onder een machine. Maar gelukkig toonde deze man'zoveel ka meraadschap, dat hij de boel niet heeft verraden. En dat heeft hem ongetwijfeld na de oorlog in zijn straf gescheeld." „Op een avond, twee dagen voor het aflopen van de oorlog, deden de Duitsers nog een inval in de drukke rij aan de Lange Haven. Via het doolhof van gangetjes, die er voor de verbouwing in 1950 waren, ben ik toen over een plat dak van een pand aan de Elzensteeg ontsnapt. Later bleek echter, dat de Duitsers het al leen maar gemunt hadden op de windmolens, die op het dak van de drukkerij stonden". Na de oorlog is „Het Parool", dat toen is uitgegroeid tot een groot dag blad en dat openlijk mocht verschij nen, niet lang meer gedrukt by deze drukkerij, omdat de zetcapacttelt dat niet meer toeliet. Toch menen wij lang» deze weg hij het jubileum van de heer Mes, hoewel deze liever In de anonimiteit blijft, stil te moeten blijven staan bij het werk dat hij, en de anderen, hebben verricht en zo de aandacht te vestigen op een man die uit vaderlandsliefde handelde. Johannes Lura, een Duitse kunst schilder, gaal wederom, zoals hij eerverleden jaar heeft gedaan, een gezellig stukje „Int!em"-Schiedam scheppen in het kader van de SG- vakanlieweek, die van 5 t/m 12 aug. wordt gehouden. Dit stukje Schie dam kamt in de Jeugdhaven van de CJMV aan de Lange Haven en krijgt de lltel „Schiedam by Gaslicht". Vole Schiedammers zullen zich het gezellige „Paris a Schiedam, chez Guillaume" nog wel kunnen herinneren. Op deze charmante bistrot probeerde Lu. a voor het eerst zijn krachten in Schiedam. Bij de hernieuwde kennismaking bleek, dat hij intussen al voor bijna alle natiën ter wereld heeft gewerkt. Zijn vaak geestige aquarellen gaan vrij vlot In de vele toeristencentra van de hand. Op de eerste verdieping van de Jeugd-Haven heeft hij °P het ogen blik een expositie ingericht, waar hij tracht zijn schilderstukken aan de man te brengen. Op de begane grond werkt hij momenteel in samenwer king met de leden van de CJMV aan een oud-Hollands kroegje. Een vast plan heeft hy niet. Hij werkt meer op zijn gevoel en zijn impulsen. Johannes Lura, de Duitse schil der, die voor de tiuecde maal zijn krachten geeft in verband met de SG vakantieweek. Wanneer hij bezig is en er een idee bij hem op komt, voert hij het uit ol laat hij het één varl zijn mede werkers doen. die voornamelijk het timmerwerk voor hun i-ekcmng ne men. maar ook hun ideeën voor leggen. In de tuin achter hei pand wordt een luisterrijke illuminatie aange legd. Op de Lange Haven voor het pand komen oud-Hollandse marki- kraampjes te staan. „Hoe het er pre cies uit gaat zien, weet nog nie mand," zegt Lura, „het groeit name lijk, terwijl ik werk." NIJMEGEN. Dr. J. P. Somers, leraar aan het Canisiuscollege te Nijmegen en wetenschappelijk as sistent aan de R.K, Universiteit, heeft, gesteund door meerdere lera ren, een actie opgezet tot vereen voudiging van bet huidige systeem van afnemen van eindexamens bij het VHMO. Tijdens een persconferentie deel de hij mede, dat zijns inziens het huidige systeem sterk verouderd is en veel overbodige last veroorzaakt voor de examinatoren en de exami nandi. Ervaring leert, zo zei hij. dat ca. 70% van de examinandi na het schriftelijk examen als geslaagd kunnen worden beschouwd. Deze geslaagden wilde hij ontslagen zien van het mondelinge examen. De overige examinandi moeten gele genheid krijgen nog een mondeling examen te doen. Op deze wijze zou het mondelinge examen zeer bekort worden. Dr. Somers stelt voor begin juni de schriftelijke examens in alle vak ken te houden. Als de cijfers zijn vastgesteld, zo meent hij, zal blijken, dat ca. 707Ó is geslaagd. Voor de res terende candidaten kan aan de hand van de rapportcijfers worden nage gaan of een nieuw examen zin heeft. Bij minstens 5 procent zal dan wel blijken, dat dit zinloos is, zodat deze candidaten worden afgewezen. (Advertentie IM.) DEN HAAG. Een paar dagen geleden hebben wij gemeld, dat be gaafde HTS-ers die enige jaren praktijk hebben opgedaan op een HTS in staat kunnen worden ge steld vervroegd docent te worden. Zij worden dan aangesteld als vol ledig gesalarieerd assistent en krij gen do helft van de tijd vrij om hun ingenieurs-diploma te halen. Deze regeling geldt niet voor één HTS. maar voor al deze scholen in het land. 20 STUKS FL- HÖLLANDIA. Vier Papoea- dominees van de Evangelisch Chris telijke kerk, van wie twee met ge zin, zullen 24 juli voor verdere theologische studie naar Nederland vertrekken. Dc studie geschiedt te Oegstgeest en duurt jaar. Na beëindiging gaan de predikanten voor zes maan den naar een Engelssprekend ge bied. fAdvertentie I M VOORv' BRILLANT LIJNBAAN 50 Sinds lang is het de gewoonte van de Oranje Vereniging „Wilhelmlna" Kethel om elk jaar zgn_ Oranjefees ten te organiseren. Ook dit jaar zul len zij gehouden worden en wel donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 juli. De feesten werden oorspron kelijk gevierd rond 31 augustus, toen Prinses YVilbelmina nog regerend vorstin was. At worden zij nu vroe ger tn het jaar gehouden, toch wor den zy daarom niet minder intensief gevierd. De ruim 4500 inwoners van Kethel en Blljdorp Kethel zouden ze niet graag vvfllen missen. Dc feesten dragen een bijzonder prettig, landelijk karakter, waarvan een grote intimiteit uit gaat. Op een (Advertentie LM.) Heet water zonder ïorgen. Elektrisch: keuken blijft helder. NIEUW!.Vr«g uw installateur. AMSTERDAM. De vijf grote in ternationale concerns hadden in de week van 3 t/m 7 juli (5 beursda- gen) een gezamenlijke omzet aan de Amsterdamse effectenbeurs van (in duizenden guldens? nominaal 2867 en reëel 20824, ofwel circa 60,2 pet van de totale reële omzet van die fondsen, waarop in beginsel de ANP- CBS beursindexcijfers (1953 100) zijn gebaseerd. Hiervan had AK.U een omzet resp. van 400 en 1700, Hoogovens 416 en 4195, Philips 541 en 53Ö7, Unilever 328 en 2552. Kon. Olie 1182 en 5980, In de voorgaande week (5 beurs- dagen) was de gezamenlijke omzet resp. 4757 en 34587, ofwel 66.6 pet. De omzetten van de overige betrok- ken groepen waren: industrie (27 fondsen) nominaal 1780, reëel 9582, scheepvaart (4) 485 en 969, banken <4> 343 en 1208, handel enz. (13) 857 en 2025. Alle vijf groepen tezamen <53 fondsen) hadden een omzet van nominaal 6332 en reëel 34608 (v.w, resp. 9315 en 51963). (Van een onzer verslaggevers) DEN IIAAG. De krijgsraad te velde heeft de majoor W. J. van der P. wegens het indienen vswi een onjuiste declaratie hedenmorgen veroordeeld tot een voorwaardelij ke gevangenisstraf van een maand met een proeftijd van een jaar, een geldboete van 250,— en onvoor waardelijk ontslag uit de militaire dienst. De auditeur-militair heeft verle den week een maand onvoorwaar delijk geëist en eveneens ontslag. De majoor bekleedde een functie by de Legervoorlichtingsdienst, waarin hij veel persoonlijke con tacten moest onderhouden met ar tiesten van radio en televisie. Hij moest hiervoor zeer hoge represen tatiekosten maken. Toen hij deze niet meer op normale wijze wist te declareren, heeft hij een bedrag van 246.25 bij zijn andere onkosten „ingecalculeerd". Op de zitting is destijds uit ge tuigenverklaringen gebleken, dat majoor Van der P. enorme hoeveel heden werk op zijn schouders heeft genomen in het belang van de Le- gervoorli chtingsd ienst. Tal van de beste wielrenners in Nederland hebben te kennen ge geven belangstelling te hebben voor deelneming aan de Ronde van Schie dam op zaterdag 5 augustus. Peter Post, Daan de Groot, Cocn Niesten, sythoff, Steenvoorden e.a. behoren reeds tot degenen die een contract voor deze ronde hebben afgesloten. Het is daarom jammer dat de orga nisatoren nog niet voldoende mede werking hebben verkregen van het Schledamse bedrijfsleven, omdat bjj voldoende prijzenmateriaal de ronde op het voortreffelijke parcours aan de Vlaardingerdyk-Honnerlage Gre- thelaan zou kunnen worden ge houden, Ongetwijfeld komt een strijd op een dergelijk mooi par cours met hoogteverschillen meer tot haar recht. De rennersclub „Schiedam" ver wacht dat een profronde rond dat parcours zelfs vele tienduizenden bezoekers zal trekken. Het is dan echter nodig dat er meer kapitaal voor de prijzen beschikbaar is en daarom hoopt organisator H. Breur, Van Karnebeekstraat 54, telef. 65201, dat op korte termijn enkele Schie- damse bedrijven nog financiële steun zullen willen verlenen aan dit va kantie-evenement dat kan uitgroei en tot een hoogtepunt in de feesten van de Schledamse gemeenschap. Tot de wielrenners, die op vijf augustus naar Schiedam komen, be horen wielergroten die nog nimmer op Schiedams gebied aan wedstrij den hebben deelgenomen. Naast en kele buitenlanders is daar in de eer ste plaats de beroemde ploegmaat van Rik van Looy de baankampïoen, achtervolger, stayer Péter Post, die in 1959, 1960, 1961 kampioen van Ne derland werd en die in 1960 de ronde van Nederland won. Dan komt Daan de Groot naar Schiedam, hij is eveneens een be faamd achtervolger (tweede in 1960 en 19Q1 bij de Ned. kampioenschap pen), zesde in ronde van Nederland 1961 en 15c in Tour de France 1956. Geurt Pos behaalde dit jaar de tien de plaats in Ronde van Nederland. Coen Niesten faalde in Ronde van Frankrijk 1961, hy was ook in de Ronde van Nederland één van de rebellen. Henny Marinus werd baan kampïoen in 1959. Piet van As ex celleerde in Aerdenburg, Sluiskil, Leende, Axel, Terneuzen, Elsloo en andere plaatsen. Jan Hofland, derde in de ronde van Schiedam 1954 werd twintigste in de profronde van Hoensbroek 1961. Manus Brinkman is de bekende sterke Rotterdamse renner met vele successen. Frans Stevens, Arie Jon- gejan. Kees Lute, Theo Sijthoff, H. van Bastelaar, Piet van Steenvoor den bevinden zich steeds bij de voorsten in belangrijke wedstrijden. Ab van Egmond moest slechts Hik van Steenbergen voor zich laten in de Acht van Chaam, hij deed mee aan de Rondes van Spanje. Zwitser land en Vlaanderen. Noppïe Koch is bekend als favoriet bij de kampioen schappen stayeren. Werner Swane- veld werd derde in de Ronde van Tunesië. Joop van der Putten be haalt ieder jaar een tiental overwin ningen. Al deze wielercracks hebben deelname aan de Ronde van Schie dam contractueel toegezegd. Er zul len nog meer wielergroten worden ingeschreven voor deze wedstrijd, die daardoor ongetwijfeld van groot formaat zal worden. Peter Post (Van onze correspondent) Burgemeester P. J. Bliek van He kelingen heeft in de gisteravond ge houden raadsvergadering nogmaals zijn misnoegen uitgesproken over de moeizame bouw van woningwetwo ningen in de gemeente. Hekelingen raag woningwetwonin gen bouwen, maar het is niet moge lijk gebleken onder de curveprijs te blijven. Hekelingen krijgt er echter toch vier koopwoningen bij. Een voorstel baatbelasting in te voeren van de zestig procent cp aan enkele lanen gelegen eigendommen werd gewij zigd tot veertig procent Bij de be handeling staakten echter de stera men. Het geld dat deze belasting opbrengt, is voor de reconstructie van mkclc lanen, die f L49.025.50 gaat vragen. In de volgende verga dering komt dit opnieuw aan de orde. Als het heffen van baatbelasting niet wordt aanvaard, kan ook het reconstructieplan van de wegen niet doorgaan. weiland worden meestal volksspelen gehouden, paard gereden enz. Op een bepaald gedeelte van het ter rein wordt gedurende die dagen een kermis opengesteld, die een apart cachet geeft aan dit niet alledaagse evenement. Meestal worden de fees ten. de laatste dag besloten met een fraai vuurwerk. Nee, de inwoners van Kethel en vele nïet-inwoners zullen deze fees ten. niet graag willen missen, toch worden ze bedreigd. Doordat er door de oebcuwingen veel terrein verloren gaat. is het bestuur van de vereniging „Wilhehnina" Kethel be nauwd dat er op den duur geen geschikte plaats meer zal zijn om dit ergens toch wel unieke gebeuren, te organiseren. Dit jaar worden de feesten gehouden op het grasveld van de heer A. Rip. Twee jaar ge leden zijn zij hier ook al gehouden. Nu echter is door de bebouwingen het terrein al met een derde terug gebracht. Bovendien ligt het daar aan de Koekoekslaan verscholen achter nieuwe huizen, zodat het niet meer zo in het oog loopt. Het bestuur van de vereniging heeft nu een suggestie, die zeker de moeite van het onderzoeken waard is. Men vraagt zich nameiyk af of het niet mogelijk zou zijn, dat de gemeente een bepaald terrein als plaats voor dit soort recreatie aan legt. Natuurlijk dient dat dan niet alleen ten dienste te komen aan de activiteiten van deze vereniging. Nog meer, bijv, gymnastiekvereni gingen zouden die plaats kunnen ge bruiken voor het houden van hun openluchtdemonstraties, terwijl ook de muziekverenigingen er hun uit voeringen zouden kunnen geven. Een oplossing voor het probleem van de Oranje Vereniging dient zeker gevonden te worden. Het zou werkelijk jammer zün als dit ietwat dorpsaandoende feest geen doorgang meer zou kunnen hebben, want men kan het rustig tot de Kethelse fol klore rekenen. Het programma voor dit jaar slaat momenteel ook al vast. Donderdag avond 20 juli worden de feesten ge opend. Dan zullen enige radio- en tv-artiesten optreden, waaronder Annie de Reuver, André Meurs, De Spelbrekers en waarschijnlijk Koos Vermeulen. De volgende dag wordt 's morgens een optocht gehouden. Om negen uur start deze van de Meeuwensingel. Er zullen dan o.a. versierde wagens van bedrijven, fietsen en tllburries meerijden. Op het feestterrein wordt 's middags een gedeelte van dc volksspelen af gewerkt. terwijl *s avonds een de monstratie door een ponyclub uit Waddinxveen wordt gegeven, 's Za terdagmiddags 22 juli worden des middags de volksspelen afgewerkt, 's Avonds treden de muziekvereni gingen op. En aan het eind van de avond worden de feesten besloten met een vuurwerk. TKOISDORF Ruim honderd mensen zijn gisteren bij ontploffin gen in een dynamletfabriek in Trois- dorf by Keulen gewond geraakt. Verscheidene gewonden zouden er erg aan toe zyn. Tegen half zeven in de morgen vloog een magazijn van slaghoedjes de lucht in. Om half zes 'savonds ontplofte een tweede opslagplaats, ver verwyderd van de eerste met een enorme knal. Na dc ontploffingen leek het alsof de fabriek en omgeving vanuit de lucht gebombardeerd waren. In Trois- dorf en omliggende dorpen zijn dui zenden ruiten gesneuveld. Zelfs da ken werden afgerukt. De politie en de fabrieksdïrectic hebben tot nu toe niets willen zeggen over d« oorzaak van de ontploffingen. Schiedams voetbalwereld is toch nog in beroering gekomen door de transfers. Het ziet er namelijk naar uit dat een aantal teams alsnog ge- wijzigd in het veld zullen komen in de komende competitie. Zo verwacht Excelsior '20 versterkingen van de overschrijvingen, by RHS meent men dat Piet Collé (DRZ) en K. van Vliet (HDVS) goede aanwinsten zulten zijn. Voor de semi-profs 2iet het er wel naar uit dat rechtsachter Piet de Groot (HDVS) zal verdwijnen, mo gelijk naar Blauw Wit of GVAV. Voor de andere bekwame achterspe ler van formaat Piet Romein (SVV) bestaan soortgelijke plannen niet. Het Rotterdamse Sparta is overigens wel versterkt met de Schledamse aan winsten: de jeugdige John Schenk (SVV), Eddy van te te Graaf (HDVS) cn John van der Huls (Excelsior *20). VooraS het verlies van Van der Graaf wordt betreurd, maar mogelijk dat HDVS als compensatie voldoende kwaliteiten terug heeft verkregen. Bij Excelsior "20 wist men dat men de briljante scholier John van der Huls niet lang meer zou zien excel leren in het zwartwitte standaard- team, maar men had de gerechtvaar digde hoop. dat hij het komende set» zoen nog zou speten in de tweede klasse. Bij SW heeft secretaris T. Smidh zijn functie neergelegd. Tot tijdelijk secretaris is benoemd de heer C. de Vries. Jan Steenstraat 63, tel. 6 54 30 De onlangs opgerichte Schiedams Protestants Christelijke Sport Fede ratie heeft zich reeds energiek be zonnen op de komende taken. De fe deratie wenst het beoefenen van een aantal sporten te gaan stimuleren. Gedacht wordt o.a. aan zwemmen en atletiek. Ook is het oog gericht op het creëren van een prot.-ehr. sport centrum in de nieuwe velden In Har- ga, die momenteel worden aangelegd. Zoals bekend, zou dit centrum door HBSS worden gebouwd, maar nu dc c.k.c. ÖDr ook bij HBSS wil gaan spelen, wordt gedacht aan een cen trum dat inderdaad voor alle prot ein*. sportverenigingen te gebruiken is. Aan HBSS en ODI tezamen zou den dan vier velden dienen te wor den toegewezen, die eerst volgend jaar in gebruik kunnen worden ge nomen. De federatie streeft naar een di recte afvaardiging In de Gemeente lijke Sportraad. Theoretisch Is dit momenteel nog niet mogelijk, omdat reglementair sinds een kwart eeuw dp vertegenwoordigers uit de bur- gcry in deze gemeentelijke commis sie benoemd worden uit de SBLO, Redelijkerwijs mag echter verwacht worden, dat een plaats voor een ver tegenwoordiger van dit nieuwe li chaam zal worden ingeruimd. Voor de nieuwe federatie, maar ook voor de SBLO, zou het probleem van de vrije zaterdag geen probleem behoeven te zijn. Er is nu gelegen heid tot het organiseren van atletiek* wedstrijden, gymnastiekdemonstra- ties, volleybalwedstrijden e.d., waar de leden van alle aangesloten Schle damse sportverenigingen aan zouden, kunnen deelnemen. Ongetwijfeld zul len dergelijke evenementen de be langstelling voor een gezonde vrije tijdsbesteding stimuleren. Deze stille periode is de tijd va» de ledenvergaderingen. Maandag ko men de leden van Excelsior '20 bijeen, in Beyersbergen. Op de agenda staat de benoeming van een zestal com missies. In het bestuur treden af de heren J. J. Kloos, N. Martens en M Heynsbroek. Zij zijn herkiesbaar. Tn de vacatures M. Schoenmakers en H. Schotte worden kandidaat gesteld de heren J. Oosterholt en L. van der Huls. De vierdeklasser DRZ vergaderde deze week. Voor de aftredende secre taris C, G. van Rooyen, die zich niet herkiesbaar stelde, was kandidaat ge steld de heer W. de Vliegere. De overige aftredende bestuursleden, C. Blomsteel, A. Groenewegen, J. de Nies en G. Sanstra, werden her kozen. De s-v. en h.v. „Schiedam" komt op maandagavond 28 augustus bijeen in de kantine in Harga. Op de agen da staan een bestuursverkiezing en de jaarverslagen. In het altijd uit stekende cluborgaan, van „Schiedam" fulmineert voorzitter Jo van der Touw (terecht) tegen het euvel van het „ronselen" in de voetbalwereld. Hij noemt het heel onsportief, dat bestuursleden van sommige vereni gingen op pad gaan om te trachten spelers van andere (eveneens ama teur.) verenigingen te kunnen be wegen overschrijvingen aan te vra gen naar de clubs van die onspor tieve functionarissen. ROTTERDAM Toen de 40-jarige havenarbeider W. de Waard uit de Crooswijkse- straat gisteravond aan boord van het Engelse m.s. Breamer Castle in de Maashaven uit het ruim aan dek wilde gaan, is hij van vijf meter hoogte van de rui ml ad der gevallen. Met kneuzingen aan de rug werd hij naar het Havenziekenhuis ver voerd. Twee schijpen van de mariije bren gen van 21 tot 27 juli een bezoek aan Hoek van Holland. De Schepen zullen ligplaats kiezen in de Berg- haven en aan de Harwichkade. >ia'er tlaapkcmers T.odernt divans up ng-hazet-r«wi goj. WONINGtNRICHItNG-BROERSVÉS7 54-66 Nieuwe bromfiets nodig? Koop het beste van hefc beste: vanaf 655,— UNIQUE - SCHIEDAM afd. MOTOREN ST. LIDUINASTRAAT 52 TELEFOON 6 4313 Betaling wordt desgewenst in overleg geregeld Voor terstond gevraagd Ook genegen klanten te bedienen. Te bevragen bureau v. d. blad. onder nummer S 857. Fotografie Voor pasfoto» UHitr K. van Quoten, Hoogstaat 106. Tel. 6 67 20. In één dag gereed. Rollilms vergeten? De auto maat staat voor a klaar. Alle soorten films Foto K van Vauren, Hoogstraat 106. Meubelen en sJf huisraad Kastje j 84.50, geschikt voor baby's, kleding enz. Plate, Grote Markt to. stadhuis, Schiedam, tel. 6 77 62 Personeel gevraagd Sportfondscnbad .Schiedam" vraagt badjuffrouw vOor schoo nm a akwerkzaamheden en toezicht kleedzalen. Aan melden donderdagavond van 19.3020.30 uur of na téL afspraak, telefoon 6 9600. Uw kleine advertentie wordt gel azen ui deze kolommen met dezelfde aandacht als u deze advertentie las.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1