Sportpark „Harga krijgt er nieuwe velden bij TIMCO ÏSMX Si: Misschien al in na jaar bespeelbaar Tekenwedstrijd bij de Erasmusschool Directeur wilde kist van auto laten nemen Ons plakboek ■ïi droomland vlaardingen DOK-kinderspelmiddag weer in water gevallen gevitaliseerd M Koopjes bij TIM CO Üj 1.50 Koeriersters Feest van de Klaar-Overs 1 Verse sinaasappels maken Si-Si veel gezonder! Voor de kantonrechter Vliegerwedstrijden in september Stadgenoot onderscheiden t Gaat goed met Zestienhoven Orgelconcert van Addie de Jong Burgerlijke Stand EEN KOELKAST? DE M0L-JANSEN THEATER Bent u verzamelaar? geschikt voor Iedere verzameling SOLEX-oto f395. /•'•V DE SGHIEDAMSE MEUBELBEURS ■oud 1 pe lden tde I die Érl» de in- nk- ik Donderdag 13 juli 1961 Drie, vermoedelijk vier sportvelden zullen in oktober van dit jaar aan het totaal van sportpark Harga worden toegevoegd. De werkzaamheden voor aanleg van de uitbreiding en voltooiing van sportpark Harga zjjn momenteel in volle gang. De bewerking van'de weilanden In dit voorma lige poldergebied tussen Schiedam en Vlaardingen vraagt vee! tijd, maar de eerste velden kunnen toch al in het najaar bespeelbaar zijn omdat deze terreinen bezood zullen worden met de graszoden, die de wellanden op leveren. Verwacht wordt, dat deze terreinen niet in beheer zullen worden gegeven aan HBSS, omdat de ligging van dit drietal velden zich niet leent voor de houw van een pro4.-chr. sportcentrum by deze velden. De plannen van HBSS (en de prot.-chr. sportfederatie) zullen dus nog enkele maan den moeten wachten, ook al ziet bet er naar uit dat in het najaar mogeiyk een terrein of de beide velden, die HBSS bespeelt, zullen mot ten worden geofferd aan de aanleg van de Beneiuxweg en tunnel. In het gehele resterende gebied dat bij sportpark Harga zal worden betrokken (meer dan twintig ha) wordt momenteel aan de aanleg ge werkt. Vlakbij de Sportparkbrug is het nieuwe korfbalveld nu zover ge reed. dat het oppervlak in gleuven is verdeeld. Hier zullen de drainage buizen nog worden aangebracht. Over enige tijd kan hier de korfbal club „Schiedam" gaan spelen, om dat dit de enige kandidaat voor het terrein gewoiden. De christelijke korfbalclub „OD1" heeft te kennen gegeven een terrein bij HBSS te wil len bespelen, daardoor mede gebruik te kunnen maken van het prat. chr. sportcentrum. Hierdoor heeft HBSS aan dc gewenste drie velden niet vol doende. Ook „Schiedam" heeft echter op korte termijn een nieuw veld nodig omdat de Ned. Protestanten Bond op het korfbal terrein In het Volkspark een bejaardentehuis zal doen bou wen. Het korfbalterrein achter de Sportparkbrug kan dus als eerste sportveld in het uitbreidingsgebied mogelijk hij het begin van het nieu we seizoen ln gebruik worden geno men. Achter dit korfbalveld Is reeds de eerste vijver aangelegd, die zal aansluiten hy het geheel van water partijen en recreatieterrein ln het nieuwe gebied. De weg naar de wel landen is daardoor afgesloten. Bord jes „Verboden toegang" beletten de Schiedammers om te gaan zien dat op deze weilanden de draglines de bovenlaag van de toekomstige sport velden aan hel bewerken zÜn. Van het ijzeren hek tussen de vel den van SVV enHDVS loopt nu reeds een weg dwars door de weilanden- Op deze weg is grint gestort. Hier rij den de vrachtauto's met 't materiaal dat als toplaag voor de bodem van het recreatiegebied zal dienen. Ste nen, grint en puin zijn reeds gestort op enkele wegen die langs de velden zullen worden aangelegd. Draglines graven metersdiepe geulen die zul len gaan dienen ais sloten. Bergen zand, stapels rode drainagebuizen en tfnder materiaal ligt gereed ora in de aarde te worden verwerkt. Gehele -vlakken van het gebied zien al grijs vanwege het materiaal dat ter versterking van de bovenlaag met de aarde is verwerkt. Veel pro fiel heeft het nieuwe sportcomplex nog niet omdat het voorbereidende werk de meeste tijd vraagt. Later zal op enkele plaatsen het vuilnis worden aangebracht dat zal dienen als toplaag voor de halfver- harde velden. Dit vuilnis ligt nu nog als een hoop bij het sportcomplex. Er staan ook nog vier bomen en wat bosschages, die echter kapsporen vertonen alsof zij willen aangeven dat 't gehele gebied ^ussen Rijksweg 20, Vlaardingen en Sportpark Harga intensief-zal worden bewerkt. Het vroegere t^eilandengebied zal dan ook m de komende maanden (en waarschijnlijk ook jaren een meta- morphoze ondergaan omdat de gras zoden van de weilanden zullen wor den verwijderd. Later worden deze graszoden op enkele sportvelden wee aangebracht en hiervan zullen dan reeds voor de winter enkele (waar schijnlijk drie velden) al bespeel baar zijn. Van de aanleg van de wielerbaan is nog niets te bemerken en dit stemt tot enige ongerustheid omdat de ovalen wal toch vrij lang moet liggen om te kunnen „inklin ken" voordat de betonnen baan kan worden gegoten. (Advertentie l.M.i Elke avond van 21.00 tot 23.30 u (nieit op zondag} Voor de 128 kinderen die dit jaar trouw hebben dienst gedaan als Klaar-Overs by de gevaarljf-ie over steekplaatsen in Schiedam, was het woensdagmiddag in gebouw Chris telijk Sociale Belangen feest. De po litiemannen H. de Heer en J. H. van We3y, die de jeugd ook hebben ge ïnstrueerd, hebben voor een goed afscheidsfeest gezorgd. De hoofdinspecteur, de heer H. "Willems van Beveren, heeft de kin deren dank gezegd voor hun goede werk. Zij hebben er too bijgedragen dat de veiligheid m het verkeer word bevorderd. De heer Willems van Beveren hoopte dat de kinderen ook in hun verdere leven de ver keersregels goed zullen toepassen, zodat zij een. voorbeeld voor ieder zullen zijn. Hij bracht voorts dank aan de heren De Heer en Van Wely, alsmede aan de Vereniging voor Vei lig Verkeer, die het werk van. de Klaar-Overs mogelijk maakt. Voor de kinderen waren er trac- taties en bovendien hebben zij een drietal films gezien. Vertoond werd een Deense film over Veilig Verkeer, verder een tekenfilm en een Itali aanse film over autocoureurs. Vrolijk huppelden meer dan hon- weggespoeld door de stortregen. In derd fleurig in het zwart cn wit ge klede kinderen woensdagmiddag na twee uur op het voormalige trainings veld in het Volkspark, maar de vreugde zou van korte duur zijn, want wederom hebben de weergoden een openluchtuitvozrlng van de chr. gymnastiekvereniging „DOK" ver stoord. Was het twee weken geleden voor de uitvoering van de senioren In Kethe] te warm, was het zaterdag te nat voor de kinderspelmiddag, dit maal maakte het weer opnieuw een bedriegeiyke manoeuvre. Toen het om tien voor drie een maal begon te regenen, zijn de vele kinderen met leidsters en leiders en met dc moeders langs de kant vrijwel Gisteren is by de Erasmusschool in de Huysmansstraat te Schiedam een vrije tekenles gehouden op de speelplaats van de school. Er werd een wedstrijd van gemaakt en een onpartijdige jury van de Willem de Zwijger-ulo uit de St. Lfduinastraat maakte uit wie er het beste had af gebracht. De tekenleraar van de Erasmus school is de hoofdonderwijzer, dc heer J. Th. H. Hoenders. Er werden door de kinderen van dc 4e, 5e en 6e klasse 83 tekeningen vervaardigd op de speelplaats, waarvoor ieder 'n ruimte van tien tegels kreeg toege wezen. Met zacht kleurkrijt gingen de kinderen, met de tong uit de mond van inspanning, aan het werk. Advertentie IJd.) sm Haal ook heerlijke SirSi in huis! De eigen kUk op elke kwestie kan voor een mens de bijdrage leveren tot het spectrum van de meningen in de gemeenschap. De kijk ikan soms zo subjectief zUn dat een gang naar het kantongerecht te Schiedam noodzakelijk wordt, waar de balie geest en letter van de wet doen ho ren, maar soms kan een botsing met het gezag gevolgd worden door eefi vrijspraak. Dat was het geval voor de 34-jarige fabrieksdirecteur P. J. W. uit Maassluis, die op veertien december in de Hof laan te Vlaar dingen zijn bevel stelde tegenover het commando van de Vlaardingse politieagent S. D. Op 24 mei bad de heer W. voor het kantongerecht te Schiedam al verteld hoe de zaak zich, zou heb ben toegedragen. De chauffeur M-. was met een truck met oplegger moeizaam de bedr^fspoort ingere den. Dat deden meer chauffeurs en de heer W. meende dat hij niets te maken heeft met chauffeurs die zijn bedrijf bezoeken. De een rijdt ge makkelijk, de ander minder goed. Op die veertiende december was het allemaal moeilijk gegaan. De auto was zelfs klem gereden in de fa- briekspoort. De auto kon niet voor en niet achteruit. De politieman meende, dat de auto in de weg stond en daarom had hij bevel ge geven dat de auto uit de poort moest. „Niets daarvan" had W. ge zegd „de kist van de auto af', en toen ontstonden extra moeilijkheden. Woensdag vertelde de politieman, dat hij order had gegeven om de kist niet van de auto af te ta kelen. De arbeiders deden dat, maar toen kwam directeur W. en het ta kelen zou weer beginnen. .„Die agent deed zo opgewonden dat de chauf feur M. probeerde de auto toch weg te rijden en toen trok bij een stuk fabrjekspoort met zijn auto mee", vertelde de directeur. „Zo'n kist weegt vijf ton dat gaat zo maar niet, er kunnen ongelukken gebeu ren". De 29-jarige G. van E., die behulpzaam was geweest by het takelen van de kist, vertelde dat de auto inderdaad voor een deel in de fabriekspoort tegen de muur be klemd had gezeten en dat de enige manier om met de auto weg te rij den het van de laadbak takelen van de zware kist zou zijn geweest". Deze verklaring was voor de kan tonrechter mr, P, B, Cos aanleiding om de heer W. vrij te spreken van het ten laste gelegde dat hij „zou hebben uitgelokt dat chauffeur M. zou hebben voldaan aan een (ver keerd) bevel". Met een luchtdrukpistool wandel de de 19-jarige Schiedammer B. H» P. op 24 maart 's middags door de Meeuwensingel. Hij deed er niets. Althans dat vertelde hy voor het kantongerecht te Schiedam, maar de magistraat geloofde het niet. „Nou, goed, hy stond in de tuin, hij schoot op de grond", .Juist, dos je schoot toch ergens op". De officier van justitie mr. H. van Moorsel vond het een ernstige overtreding. Het pistool werd verbeurd verklaard en C. zal twintig gulden boete betalen. Fel fulmineerde mr. Van Moorsel tegen de 64-jarige Schiedamse lood gieter A. L. B. die niet had voor komen dat een veertienjarige werk nemer bij het mastiek gieten van een dak van zes meter hoogte was gevallen in de Ampêrestraat De heer B. meende, dat jonge knapen wel meer hoog klimmen, vooral vroeger gebeurde dat nogaL „Dat is een ergerlijke onverschilligheid' merkte mr. Van Moorsel op. „Het is nu nog goed afgelopen, de jongen heeft slechts een enkel gebroken, het is een wonder, maar u dient er voor te zorgen dat deze kinde ren beneden vijftien jaar niet hoger werken dan vier meter. U bent al eens eerder in verband met overtre dingen van de arbeidswet veroor deeld, ik lees hier van schikkingen van tien en vijfentwintig gulden. Om 9.30 uur zijn de kinderen van de 6e klasse begonnen, en na de pauze, om 10.30 uur, gingen ook de kinderen van de 5e en 4e klasse meedoen. Het was vaak moeilijk, vooral voor de jongere kinderen, om van het kleine schriftformaat over te gaan op de grote oppervlakte van tien tegels. De heer A. W. Unkel, voorzitter van de ou dercommissie, gaf ook blijk van zijn belangstelling. Bij de foto ziet u een overzichtje van de vrije tekenles, verwijl enige jongens, die reeds klaar zijn, enkele „deskundi ge" raadgevingen ten beste geven en fikse kritiek leveren op hun klas genoten, De vliegerwedstrijden, die als be sluit van het Jeugd-Jolijt-program- ma afgelopen zaterdag aan de Maas boulevard gehouden zouden worden en die door het slechte weer zo jammerlijk in het water zijn ge vallen. zijn uitgesteld. De organisa toren kunnen ze echter niet op kor te termijn laten plaatsvinden in ver band met de naderende vakanties. Daarom heeft men besloten dit eve nement in september te houden. De juiste datum is echter nog niet be kend. Aan de heer P. K. Notenboom woonachtig aan de Van. Esveldstraat 14 is de bronzen ere-medaille, ver bonden aan de Orde van Oranje Nassau toegekend wegens langduri ge en trouwe dienst De heer Noten boom zal na meer dan 48-jarig dienstverband bij de firma W. Ha- sekamp en Co dit bedrijf verlaten. In een speciaal daartoe belegde bij eenkomst werd hem het eremetaal door burgemeester, mr. J. W. Peck opgespeld. Op maandag 17 juli a.s. om half 4 zal een groep volksdansers (Schot ten, Engelsen, Zweden, Belgen en Duitsers) ten stadhuize worden ontvangen. (Advertentie LM.} PANTALON De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 TRLEF. 689 81 Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127. Bellen bjj ongeval; G.G. en GJD., Tuinlaan 80. telefooD 69290. Politie-alarmnummer 64666 Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19X0—20.30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19.00—20.30 uur. woensdag 9.30—12.30 uur, donderdag 6 30—12.30 uur, vrij dag 9X036 30 en 19 00—2230 u„ zaterdag 9 301630 uur. 'szon dags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 00—21 01) u„ woensdag 14 0017.00 en 19.90- 21.00 uur, donderdag 10 00—37 00 uur, vrijdag 14.0017 00 en 39 00 21.00 uur, zaterdag 1000—12,00 en 34.0017.00 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De grote be drieger". Monopele, 2, 7, 9.15 uun .Het loon van de angst". Zorg dat het niet meer gebeurt, ik vind het hoogst ernstig". De heer zei dat het niet meer gebeuren zou en prompt betaalde hij de boete van vijfenzeventig gulden. (Advertentie IM-) e# het Sterrebos, in de "Willem de Zwij gerlaan en Stadhouderslaan was geen schuilplaats en het gevolg was dan ook, dat alle kinderen, die slechts gekleed waren in de lichte sportte nues, drijf- en drijfnat zijn gewor den. De kinderspelmiddag was zo pret tig begonnen. Op het door bomen om zoomde terrein waren met linten vakken uitgezet, 3n die vakken speel den groepen kinderen ieder een eigen spel. De ene groep was aan het zak- lopen, de ander deed een krmgspel, er werd paard gereden waarby de ene jongen zittende op de rug van een vriendje een andere ruiter, die eveneens op de rug van een clubmak ker zat, moest zien om te trekken. De kleuters speelden, het oude spel van Jan Huigen in zijn ton, gymnas tische dansje werden gemaakt en het hardlopen kreeg bij diverse spelletjes ruime aandacht. Vrolijk klonk het ge lach en het gezang van deze kinde ren tot Üen. jaar, maar omstreeks kwart voor vier keken de ouders al benauwd naar de lucht. De leiding van DOK hoopte nog dat het onweer voorbij zou trekken, maar plots over viel het slechte weer de spelenden dusdanig dat allen overhaast en ver regend huiswaarts renden. en Een vergelijking van de cijfers over het tweede kwartaal 1951 van de Luchthaven Rotterdam met die van de overeenkomstige periode van het vorig jaar toont aan, dat de gunstige ontwikkeling zich handhaaft. Het passagiersvervoer vertoonde een stijging, 52.886 in 1961 tegenover 49 099 in I960; het goederenvervoer een kleine achteruitgang, 1.738.250 kg tegenover 1.808.645 kg. In het gebouw van de Ned. Prot, Bood aan de Westvest wordt vrijdag 14 juh een orgelconcert gegeven door de organist Addie de Jong. Zijn pro gramma zal werken van Franse com ponisten omvatten en wel van Clé- rambault (Suite du deuxième ton), Widor (gehele vijfde symphonie) en Langlais (gedeelte uit Suite Francai- se). Het concert begint om 8 uur. (Advertentie IJt.) GEBOREN: Alida, d. van J. van Haren en J. van der Struis; Angela M. L., d, van B. G. Prins en H. A. Fejjen; Sandra W., d van S. Xrou- wel en I. H. van Kluijve; Ddliaan- tje E., d. van L. Scholten en M. Up- ma; Franciscus J-, 2. van J. F, Wur- pel en T. C. A. Brugman; Marcel, z. van G. H. van Breda en B. Schol ten; Jacobus, z. van P. Loch en J. van de Wal; Maria M. C., d. van J. van Lieshout en L, A. Ooms; Elisa beth A., d. van J. A. de Snoo en J. G. Hooimeijer. OVERLEDEN; W, G. Mulder, 90 jr; J. W, Westenberg, 27 jr. Weekendshirfcs, vanaf 5.95 Lichtgewicht colberts, vanaf 14.95 Lichtgewicht pantalons, vanaf 13.95 Ankiets, vanaf0.95 Zelfbinders, vanaf f 0,95 BROERSVEST 56 o.a. Liebherr compressor vanaf 385. dan nafimrfgk van In Eastmancolor 2400 onderjurken van een prachtige kwaliteit char meuse. De kantgarnering 'boven en onder is buiten gewoon royaal. Tijdens de opruiming 1200 nflehtnomden flatteus cloqué, niet strijken, dus ideaal voor de- vakantie. Tijdens de opruiming 6.98 1920 dames ramfsofas slips zeer goede pasvorm, verfijnde kantgarnerfng, de camisoleszijnookstrapless te dragen. Tijdens de op ruining 7ft camisoles slips -f»®® 650 fmby-dolls van cloqué, leuk bloemmotiefje, bijzon der charmant Tijdens de opruiming LANGE KERKSTRAAT 66 SCHIEDAM - TEL. 6 85 70 HÜ0G5TR. 2a SCHIEDAM TEL 68803 14 t/m 20 juli 1961 Avondvoorstellingen: dagelijks 7.00 en 9.15 uur „THE MOUNTAIN ROAD" (Vernietigingscommando) Het epos der verschroeide aarde. James Stewart en Lisa Lu. Regie: Daniel Mann Leeftijd 14 jaar Middagvoorstellingen: dag. 2 u.; (zond. 2.00 en 4.15 u.) „THE FLYING FONTAINES" (Hartstochten rond de trapeze) met Evy Norlund. Joan Evans, Michael Calland, Rian Garreck. Leeftijd 14 jaar Donderdagcyclus: 2.00, 7.00 en 9.15 UUr „HET VUUR VAN Dg HAAT" (Fire down below) In Technicolor-CinemaScope. Met o.a. Rita Hayworlüh en Robert Mhtchum Regie: Robert Parnsto Leeftijd 14 jaar Het toppunt van zuinigheid Het toppunt van veiligheid Het toppunt van comfort formule aa n bou wm eubelen WONING!NRICHHNG.BRQ£R$YE5T iLfii MOG MEER CONTROLEERBAAR VOORDEEL1 Bovendien in alle filialen vanaf zaterdag 15 juli 10% korting op Wala en Walette beha's, gaines, corsetten, step-ins enz.I Umü- (17 filialen) SCHIEDAM VLAARDINGEN Oranjestraat 17 Korte Hoogstraat 41-43 Stevig voorblad, bedrukt m frisse vrolyke kleuren Geheel geplastificeerd. Wit kartonnen rug. Brede spiraal 80 pagina's, folio formaat Absorberend papier in neutrale kleur. Verkrijgbaar by de bezorgers, agenten en administratie van ons blad. Dof is de nieuwe SoTeX*oto met voï-ofomalïsehe koppe ling. Na wegrijden xondei' trappen, Komt U eens praten mei; Unique - Schiedam afd. MOTOREN ST. LIDUINASTRAAT 52 TELEFOON 6 4313 Betaling wordt desgewenst in overleg geregeld U kijkt....: U vergelijkt U koopt bij LANGE-HAVEN 95 Schiedam, teL 6 8611 GEEN FILIALEN Meubelen en huisraad Linnenkasten f 159.- 2-deurs blank eiken, half leg half hang. Bij Plate, to. "stad huis, Schiedam. Fotografie Rol films vergeten? De auto- moat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Diversen Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dra gé es f 1.98, Bil apotheek en drogist.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1