Jté-ikÊ m^i De onderbouw Dura-Coignet- woningen vordert nu snel Advocaat laakt de Schiedamse politie hBEBaBa Diploma's uitgereikt op Chr. Techn. School Duels van klasse op honkbalprogramma PIKEUR MURINt: m SVVnaar Haarlem Montage begint in september Ouderavond Klaas de Vriesschool Onderzoek naar be wering wordt ingesteld GEEFT DE OGEN HUN ËLANS TERUGT Schoolland- verzorging vraagt lening Afscheid van leerlingen Comen i ussclxo ol Wie heeft iets verloren? Stad in feesttooi KLEURENDIRS PR03EKTQR5 Burgerlijke Stand Ronde van Maassluis Vrijdag 14 juli 1961 3 Ruim anderhalve maand zal het nog duren en dan kan met de mon- tagcbouv aan de Dura-Coagnetwo- ningcn, die in Nieuw!and aan de Parkweg worden gebouw, worden begonnen. Sinds 28 september I960, toen de eerste paal voor dit project geslagen werd, is men nog niet ach ter gerankt op het schema, Dus, als rich geen onvoorziene tegenslagen voordoen, zullen in september de grote montagekranen, die nu nog in Maassluis In gebruik zijn, de eerste zetstukken op de gereed gekomen onderbouw plaatsen. Van één complex het ligt direct langs de Parkweg is de onder bouw overigens al klaar en is men met de nu in gebruik zijnde kleinere kranen bezig er de sfeibalken voor de garageruimten op to plaatsen, In totaal worden zes complexen of blok. ken Dura-CoignetwGmngen m Schie. dam gebouwd. Het project zal 288 woningen omvatten. Onder do vier woonlagen van ieder blok, m de on derbouw dus, zijn twaalf garage ruimten uitgespaard. He ligt echter in de bedoeling de ruimten niet alle maal voor dat doel te gebruiken, maar van enkele openbare ruimten te maken, Ala alles goed gaat, zal het eerste complex in oktober op hoogte zijn. Dan rest natuurlijk de afwerking nog en daarna kunnen vermoedelijk in december de eerste bewoners In de woningen trekken en dat zal onge twijfeld weer een myipaa! beteke nen in de woningbouw in Schiedam Het gehele project kan volgens dc berekeningen in maart 1962 klaar zijn. Maar uiteraard kunnen zich te genslagen voordoen en deze hoeven niet alleen in Schiedam te gebeuren om hel werk hier te stagneren. De werkzaamheden aan de kel der- of onderbouw van de Dura- Coignetwoningen aan de Park weg zijn in volle gang en vorde ren al snel. Oner een niet aï te lange tijd, volgens de planning in september, sal men de zet stukken op de onderbouw, die duidelijk op de foto uitkomt, gaan monteren. CAdvertentie LM.) In Maassluis is men bijv. aan een project van 295 Dura-Coignetwonin- gen bezig. Momenteel is daar de montagebouw aan de gang. Wanneer er daar iets misgaat, kan mon als gevolg van die stagnatie pas later in Schiedam met de montagebouw beginnen. Maar we zien de toekomst niet somber tegemoet en hopen dat Schiedam er in maart een aantal prettige woningen bij heeft. Dura-Coignet, dat een Rotterdams bedrijf is, heeft momenteel verschil lende projecten in uitvoering. In (Advertentie LM.) Rotterdam zelf zijn er al van deze woningen bewoond en wel in de wijk Lombardije. In Maassluis en Schiedam wordt er dus ook volgens dit systeem gebouwd, maar dat zal ook in Vlaardingen en Spijkenisse gebeuren. Men werkt aan al deze projecten met verschillende ploegen. Zo is er een funderingsploeg, een kelder (onderbouw) ploeg, een mon- tageploeg en een afbouwploeg. Wanneer men aan de Parkweg met het monteren van de zetstukken be gint, komt dus de ploeg Uit Maas sluis, -waar op het ogenblik gemon teerd wordt, naar Schiedam en ver trekt de ploeg die momenteel hier werkt naar elders. Uit Maassluis worden dan ook drie zeer grote kra nen voor de montage meegebracht. Dal zijn kranen, die belangrijk gro ter zijn dan die, die op '-et ogenblik door de kelderploeg worden ge bruikt. Dc omgevmg van de Park weg zal ongetwijfeld in september dus een meer spectaculaire aanblik geven dan nu. De montagestukken, die gebruikt worden voor deze sys- Voor de leerlingen en de ouders van de Klaas de Vriesschool B is donderdagavond in de grote zaal van het Volksgebouw een afscheidsavond gehouden. Na het openingswoord van de voorzitter van de oudercommis- sie de heer W, Poot heeft het hoofd der school de heer H. Schenk een uiteenzetting gegeven over de resul taten van de jeugd. Hü was zeer tevreden. Van de scheldende leerlim. gen gaan er drie naar de HBS en zes zullen het ULO-onderwijs volgen. Zoals al jaren gebruikelijk 15 heeft daarna de oud-onderwijzer de heer G. W. J, Boer voor de begeleidende muziek aan de piano gezorgd en on der leiding van de onderwijzer de heer Schilderoort hebben de kinde ren zelf een programma vei 'orgd. De meisjes uit de vijfde en zt.de klas zongen liedjes. Enkele kinderen heb ben sketches opgevoerd, bovendien werd een zangspel van de spaarbank uitgevoerd. Twee jongens speelden op klarinet en bovendien speelden zij piano en klarinet. Twee andere jongens lieten een marsje op trombone en piston horen. Tenslotte zijn de rapporten en teem bouw, worden alle vervaardigd getuigschriften uitgereikt waarbij de m de Dura-Coignetfabriek die aan j scheidende leerlingen do keus had- de Ecmhavon in Botterdam is eeves- I 6en al" afscheidsgeschenk een •jjgd. alios of een boek kiezen. {Advertentie LM.) (Advertentie I Al J Ook ow ogen hebben verfrissing nodig! Wat do«t sis tl moe bent U psu» zeart «ven en neemt een verfrissing. Maar....uw OGEN hebben het Hbjef zwaarst t Houd daarom voor tiw ogen MURINE bij de .band. Etui knaapje In du plastic zakflesje-dat- niet-lekken-kan twee druppels Murine in elk oog tn u vóélt spanning en vermoeidheid verdwijnen. Veilige, zachle MURINE Iaat als bij toverslag de ogen glanzen, strilen, spréken" 1 MURINE-voor wetk 01 TV, film ol felle zon, voor altijd «n overal, Imp.: Kennemer Rans'el-,M»sts4h»ppij N V„ A'dant Nog nooit hielden wij zo'n grondige opruiming m onze grote voorraden boodschap- tassen. Niet enkelen, neen, honderden stuks waterdichte linnen...en uiterst solide plastic boodschap- tassen, koopt U morgen voor een prijs, die U nog nooit voor een boodschaptas betaalde. Morgen koopt U deze linnen boodscbaptassen en zware plas tic tassen waarvan de handvaten mee leder aan het IJzersterke materiaal zijn bevestigd, door efkaar voor één prijs, voor nog géén twee gulden. De Stichting „Sehooltandverzor- glng Schiedam" vraagt aan de ge meenteraad een geldlening van 15.060 om aan verschillende uitrus tingen voor de schooltandverzorging vernieuwingen en verbeteringen te kunnen aanbrengen. Allereerst dient de versleten in stallatie m het gebouw van de Gcm. Geneeskundige- en Gezondheids dienst aan de Tuinlaan te worden vernieuwd. Voorts wil men zoge- naamde, „airrotors" invoeren in de bekende dentalcars en m het medisch centrum m Nieuwland. Het ligt te vens in de bedoeling compressoren in de dentalcars aan te brengen. De nieuwe installatie aan de Tuin laan zul m vijf jaar afgeschreven worden en de vernieuwingen ers ver beteringen in twee jaar. Voor het eerst zijn aan de Chris- iclijkc Technische SchooJ voor Schiedam en Omstreken leerlingen voor de driejarige cursus afgestu deerd. Tijdens een sfeervolle byeen- (Adrertenlie LM.) RlETSTAF'S Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze bood scbaptassen met solide trek- stuitmg, door elkaar per M *4gf stuk voor yjy Er hing een gezellige sfeer donder, dagavond in gebouw Irene, waar de leerlingen van de zesde klassen van de Comeniussehool B 79 in getal afscheid van de school en de leer krachten namen. De avond werd ge vuld met muziek, waaronder een teenagerparade, zang. gymnastiek en toneel. Het programma werd door de leerlingen zelf verzorgd. Dc avond werd besloten met de uitreiking van getuigschriften, rap porten en herinnerjngsbordjes met do afbeelding van Comenius. De heer J. Bijloo, hoofd van de school, sprak bij de uitreiking een toepasselijk woord. komst in de kantine van de school aan de Nieuwe Damlaan heeft de voorzitter van het schoolbestuur de heer J. Pieterman donderdagavond gewezen op deze voor de school heugelijke gebeurtenis. Hij merkte op dat het «en feest is voor de schooi, de kinderen en de ouders omdat er iets goeds tot stand is ge bracht. De directeur van de schooi de heer H. van der Waal herinnerde aan de dag van1 september 1958, die hij een belangrijke dag noemde omdat de school is begonnen. In gebouw Christelijk Sociaal Belangen kwamen de jongens bijeen en les werd gegeven in de kleine B.L.O-- school aan de Baan. Op 26 augus tus 1959 werd de nieuwe school aan de Neleuwe Damlaan geopend. Van vier klassen ging de school toen over op tien klassen, nu zijn het er al vijftien en bij de nieuwe cur sus worden het er a! vijftien en bij de nieuwe cursus worden het er ne gentien. De heer Van der Waal noemde j met vreugde dat er zestien geslaag- i de timmerlieden er drie naar de UTS gaan. Bij de metaal bewerkers zijn dat er twee, dat noemde hij weinig. Hij hoopte dat de diploma's de grondslag zullen vormen voor een goede basis in de maatschappij. S Hierna weiden de diploma's uitge- reikt o.a. ook aan Martien van EïïïdhK tZtZÏSt' bSStwinM RUmWa die dc enige jongen is keurd bij Koninklijk besluit van 26 d(e geassisteard hae(t bij het slaan van de eerste paal voor de school in 1957. C SCHOENEN) BKOEKSVEST 12 Men let er op U ook Onttrekking gedeelte Oude Dijk aan verkeer Ingevolge artikel 12, lid 2, van de Wegenwet wordt ter openbare ken nis gebracht, dat ter gemeente-se cretarie van Schiedam (afdeling Al gemene ZakenStadhuis) van 15 ju li t,m. 28 juli 1961 ter inzage van een ieder is gelegd het besluit van de Staten der provincie Zuid-Hol land van 1 februari 1961, goedge- mei 1962, no. 27, tot het onttrekken aan het openbaar verkeer 'van een gedeelte van de Oude Dijk, welk gedeelte is gelegen tussen de spoor wegovergang in de spoorlijn Schie damDelft en de brug over de Pol derwatering. Schiedam, 13 juli 3961. Burgemeester en wethouders van Schiedam, Dc burgemeester: J. W. PEEK, De secretaris: N. J. POST. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka en CoGrocnelaan 127. Bellen bü ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80 telefoon 69290 Politie-aiarmnummei 64666 Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Bange Haven, ge opend: maandag 19.00—20.30 uur, dinsdag 9 30—1650 en 19.00-20.30 Uur. woensdag 9 3032 30 uui donderdag 9 30—12.30 uur. vrij dag 9 30-16 30 en 19 00-2230 li- zaterdag 930—16 30 uur. *s zon dags gesloten. EJK, Leeszaal en Bibliotheek. Dam, geopend maandag 19 00—21 UU U- woensdag 14.00—17.UU en 19 0ü-~ 21.00 uur, donderdag 10 00—17 IK! uur vrijdag 14 00—37.00 en 1900 —21*00 uur zaterdag 1000—1200 en 14.00—17.00 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 815 uur: „Jerry als ruimtevaarder". Monopole, 2 uur: „Hartstocht rond de trapese": 7 en 9.15 uur: Ver nietigingscommando". diveksen HBSS-tcrreln. 7 uur: ABC-voetbaL SCP—Helios. Ned. Prot, Bond, 8 uur: Orgelcon cert. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur en 26 uur: herenschoen (r.); 2 blikken met augurken; ring j met sleutels: regenjas. Post Buiten- havenweg; groene trui. Te bevragen bij de vinders: ring i met sleutels, W. v. d. Pluijm, Loeff- I straat 14; zonnebril, J. Durrer, Don- 1 ker Curtiusstraat 86: vulpen-set, v. Oudheusden, v. 't Hoffpleln 9 a; hals band. Lc Blanch, v. Beverenstrsat 17; 2 radio-batterijen, H. Dikhof, Brog- manstraat 15 b; 1 gasstelletje, De Graaf, Herenstraat 27; damespara- pluie. Bercndsen, Burg. v. Haaren- laan 354; portemonnee met inhoud, M. Wuisman, Achter de Teerstoof 15: portefeuille met inhoud. C, Schim men, Kortlandstraat 21 a: kindertasje, v. Harmeien, slijterij. Oranjestraat 10; parapluie, M. Oudenhoven, Marconi straat 61 a; speelgoedhondje, J. Mas tenbroek, Fr. Hendrikstraat 14 a; da mespolshorloge. v. Deursen, Huijs- mansstraat 90 b; bedrag aan geld, Imelda, internaat. Hoogstraat; broche, R. Gr ij venhout, Fahrenheitstraat "5 a; halsketting, Blom, Aleidastraat 80 b; bedelarmband, H. Carlier, Singel 64; zilveren kettinkje, J. Viugman, Ga- lüeistraat 25 b; collier, Den Hartog, Goereesestraat 20 a; vest. Hulppost- kantoor, Dr. Wibautpleln In wijkge- bouw; heren hand schoen Cl.), Klein Velderman, Nieuwe Damlaan 711; sjaal. J. v. d. Graaf, Graaf Floris- straat 7; kinderjasje. H. Wiez, Docle- hofje 1; geruit jasje. A. J. Schrou- wers, Broersveld 165; kindervest, Westerveld, Pi eter de Hooghstraat 11 b; kindercape. Straatman. Broers veld 106; kinderschoentje (l.ï, R. v. Beers, Rotterdamsedijk30l; badhand doek en zwembroekje, Den Broeder, De Wildestraat 34. {Advertentie l Af Sisalbouelé tapijt en Jabo dat nooit één cent goedkoper dan 7.25 verkoch c wordt En dat voor deze prijs de meest solide vloerbedekking is. Geen enkele rollen of restanten, neen, honderden meters koopt U morgen door elkaar voor nog géén zes gulden per meter. kamer Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze rollen JaboenSïsal-boudé tapijt, 100cm breed, in Na de pauze heeft het lid van het schoolbestuur de heer P. C. van der Jagt aan de twee beste leerlin gen A. Sonneveld en J. Korpershoek een boek overhandigd. HU merkte op, dat de boeken van de grootste waarde zfjn in het leven. Een drie tal leerlingen heeft dankwoorden ge sproken en geschenkjes voor leraren en directeur overhandigd. Namens de ouders sprak de heer Schouten. Tenslotte reikte het lid van het schoolbestuur de heer P. J. Stam aan alle leerlingen een boekje „Hel Kompas" uit. Dit hoekje Is geschre ven door de heer Stam en er zün tal van foto's van dc school Is op genomen. In geen enkele schooi in Nederland wordt een dergelijk boek je uitgereikt. Iln een twaalftal pa- Bnos was de substituut-officier van justitie by het kantongerecht te Schiedam mr. H. van Moorsel woens dag, heel boos, niet omdat de be handeling van de zaak tegen de 18- jarige Rotterdamse jongeman F, G. nog steeds niet duidelijk is. De heer Van Aloorsel werd boos omdat de verdediger mr. F. Korthals Alles kri tiek heeft geleverd op de werkwij ze V3n o€ -Schiedamse politie. De heer Korthals Altes stelde dat de politie een jongeman te lang zou hebben ondervraagd, daarbij de knaap onder druk s«*u hebben ge zet en bovendien meende hij dat zijn dient eerst als verdachte was gekenmerkt toen de politie een sug gestie in die richting had gedaan. „Dit vind ik ernstig, mijnheer de kantonrechter, als een raadsman zegt dat de politie in het algemeen op een dergelijke wyzc zou werken. Het Is een ernstige kritiek, ik vraag aanhouding van de zaak" zei mr. Van Moorsel „om met de commis saris van politie te Schiedam over de betrouwbaarheid van het onder zoek In deze affaire te kunnen pra ten". De zaak tegen F. G. is nu aange houden. Op dinsdagmiddag 14 maart om kwart voor twee is de bromfiets- barijdster mevrouw J, F, van G.-van der H. op het wegdek van het rij wielpad van de Gerxit Verboonstraat gevallen. Twee jongens stonden met hun rijwielen voor de Imkerstoplich ten om later de Lange Nieuwstraat te kunnen inrijden. Mevrouw Van G. diende over rechts rechtuit te rijden. In de krant heeft op 15 maart ge staan dat mevrouw G. met haar lïn - kerknie een stilstaande wielrijder had geraakt waardoor zij is gevallen. Dit was een mededeling van de Schiedamse politie. Enkele weken geleden werd het ongeval voor het kantongerecht te Schiedam behandeld en woensdag is de zaak voortgezet. Mevrouw Van G. verklaarde vorige maal en ook dit keer weer voor het kantongerecht dat zij op de plaats vn het ongeval reeds had verteld dat de twee jon gens bij de stoplichten hadden staan stoeien en dat de één F. G. de jon geman H. toen tegen mevrouw G. had geduwd. Zij moest in het zieken huis worden opgenomen voor veer tien dagen, terwijl zij daarna vijf Gedurende de veertiendaagse va- kantiefestiviteiten, die zaterdagmid dag worden geopend, zal de stad een vrolijk aanzien krijgen. Zo wordt bijvoorbeeld de korenmolen aan de Kortedijk feestelijk gepavoBeerd. 's Avonds zullen de toren op de Markt met vleeshal en waag verlicht worden Ook de Visbank op de Westhavenplaats, waar het bureau van Jeugd vakantievreugd is geves tigd. komt tn floodlight te staan. Dit bureau is dagelijks geopend van 8 30 tot 12.30 uur en van 34J0 tot 16.30 uur, op zaterdagmorgen van 8.30 tot 16.30 uur doorlopend. Daar kan men ook de vakantiegids krij gen met de chronologische opsom ming van alit» evenementen gedu rende deze veertien dagen. (Advertentie LM.) PANTALON? De Broekenspeeialist HOOGSTRAAT 86 TELER. 6 89 81 weken „plat op bed" thuis heeft ge legen. De verbalisant-getnige J. van II. vertelde dat mevrouw aan hem niets had verteld. Ze was bewusteloos en ze had een hersenschudding. Het was misschien mogelijk dat er een colle ga %vas geweest, mogelijk dat me vrouw iets tegen deze politieman zou hebben gezegd. De politie had offi cieel de lezing over de duw eerst ge boord toen de echtgenoot van me vrouw naar het politiebureau was gekomen. De echtgenoot had de krant gelezen, hij meende dat het bericht fout was en daarna had de politie een onderzoek Ingesteld. Als getuige a décharge vertelde de heer P. B. dat hij bij zijn werk in het Entrepot m de Lange Nieuwstraat had gehoord dat zijn twee jongere collega's ruzie hadden. Verdachte G. had aan H gevraagd: „Heb ik je een duw gegeven?" en H. had toen ont kennend geantwoord. Dc verdediger mr. Korthals Altes overlegde een verklaring van de heer H. die als vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappij van ver dachte F, G. bij mevrouw G. was geweest op 7 april. Tegen H. had mevrouw G. verklaard eerst van de politie te hebben vernomen dat zij een duw zou hebben gehad. Zij had een schriftelijke verklaring in die zin ondertekend. Mevrouw G. bleef bij haar ver klaringen dat zfj op straat al had ge zegd dat de twee jongens stoeiden. Dat zou zij vanaf de Koemarktbrug al hebben gezien. De jongeman F. P. L. de H., die tegen mevrouw G. zou zijn aangevallen, werd ditmaal niet gehoord. Hy had vorige maai verklaard niet zeker geweest te zijn of hü wag omgeduwd. „De politie zei dat er getuigen waren" zei hü toen. Nadat de officier mr. Van Moorsel had gesteld dat er inderdaad twy- fele waren, maar dat hy er van over tuigd was dat de verbalisant geen systeem van suggestieve vragen heeft eiste hij een boete van dertig gulden of twaalf dagen hechtenis. De verdediger mr. Korthals Altes bestreed dat G. kon worden veroor deeld op grond van artikel 424 van het wetboek van strafrecht. Het zou niet duidelijk zijn dat zijn cliënt de wil tot baldadigheid! had getoond. Hij beriep zich hierbij op uitspraken van de Hoge Raad. Mr. Korthals Altes stelde dat F. G. eerst als verdachte naar voren is ge komen toen de echtgenoot van het slachtoffer naar de politie ging op 16 maart. Hij merkte op dat het on derwerp „verzekering" sterk bena drukt is bij het politieonderzoek. De getuige De H., een jongen van 17 jaar zou langdurig verhoord zijn, ander half tot twee uur lang. „Bij herha ling is er gezegd dat er meer getui gen zijn, zei de verdedier. Later na het verhoor gaf De H. toe niet te Zij, die al eerder tijdens een Opruiming meubelstof bi] ons kochten,weten uitondervinding, dat prijsverschillen tot op de helft van de normal* prijs geen zeldzaamheid zijn. Morgen begint de Opruïmfngs- verkoop van zuiver wollen épinglé normafe prijs 10.95 per meter. Zuiver wollen épinglé In klas sieke en moderne fantasie- dessins, koopt U morgen per meter voor nog géén zes guidon. wollen 130 cm Zaterdagmorgen cm 9 uur be gint de verkoop van deze zuiver wollen épinglé in de kleuren blauw, geel, JBKf /3 groen, lila, rood Al fyQ enz. per M «mgy meter voor hebben gestoeid, maar hij zei: „Ik kon niet anders", „de politie heeft hem onder druk gezet" meende mr. Korthals Altes. Hij meende dat De H. in een moeilijke positie was ge manoeuvreerd. Dc advocaat achtte het onmogelijk dat mevrouw G, stoeien van verre kan zien omdat er een bocht in de weg zit, hij geloofde dat mevrouw G. te ver links heeft gehouden waar door zij tegen De H. stootte. Mr. Korthals Altes vroeg vrijspraak omdat hij de verklaringen van de getuigen wankel vond. „De verbali sant weet het niet meer", zei mr. Korthals Altes. „Ook verdachte F. G, is toen op hef politiebureau doorge zaagd, maar hij heeft stand gehou den". Het slotwoord werd voor de officier aanleiding om te verzoeken een onderzoek naar de waarheid van de opmerkingen van de verdediger te mogen Instellen. (Advertentie I M glna's wordt de betekenis van de Christelijke Technische School be schreven. Diploma's ontvingen: machine batikwerken: P. Dubbeldam. W. "W. K, van der Haar, D. van der Hoe ven, P. L. J. Houmes, C Jansen. L. P. van Kooy, A. W. Maan. D. Nijs, A, Putter, J. C. Prins, M. P. Rijns- bergen, J. Speksnijder, R. van der Velden. N. Vermeulen, J. G. Voogt (allen Schiedam.), M. van Berkcl. A. P. Bos. L. van Haren, A. A. Hekkert. J. Jumelet, D. Meylink, A. G. Noord- hoek, A Schouten. A. Sonneveld VIaardineen)N. P. W. Goudswaard W. T. Otto. T. Schuit ink (Rotter dam), J. Oosterlee» J. Pcin, J. C. Qualm (Maassluis). S. Verkade. C. Vroupdenhil (Maasland), afgewezen vier leerlingen; Timmeren: G. Hui- ?er, J. P. Koppenhagen. B. Kuiper. D. Kunst. H. Pegels. L. Poot. P. van der Schalk, M. Verhluis (Schie dam). A. H. Leeflang. H. van Noort, A. W. van Sorge (Rotterdam), D, Temoelaar (Vlaardingen), C. Hoo- gendam (Maassluis.) J. Knopershoek (Maasland), afgewezen één kandi daat. OFFICIEEL AGENT Advertentie I.M.) OBfiH3U3PUER9 9 TEL=66431. SCNIEDRM moderoe kleuren, per meter voor GEHUWD: C. J. Veenendaal, 26 jr t L. Grootendorst, 21 jr; G. Los, 24 jr en A. van Otterloo, 25 jr; W, C. M. Gcudriaan, 25 jr en D. E. H Verhaal, 19 jr; H. J, Moslcrt, 24 jr en J. L. Scholte. 23 jr; M. Verkade, 39 jr en W. C. D. Hoffman, 25 jr; C. G- van der Velden, 24 jr en J Post, 23 jr; H, Melasma, 27 jr en P, M. Zwei stra. 23 jr; H. M. J. Kool, 23 jr en J. M, van Beek, 21 jr; H. B. Ver- bruggen, 25 jr en M. W. Poolman, 22 jr; J. van. der Gaag, 22 jr en J. M. C, van Grootveld, 21 jr; P. G. F. van Geene, 23 jr en A. C. Biemans, 20 jr; H. M. Roest, 30 jr en H. M. M. Kerk- laan, 25 jr; C. D. Scholte, 23 jr en T, van der Stelt, 21 jr; J. A- M. van Gecne, 21 jr en I. J. G. van Rij singe, 20 jr; D. A. Paalvast. 26 jr en W. J van Pelt, 24 jr; J- Kroon, 27 jr en J. C. de Ridder, 26 jr; B. Zeilstra. 22 jr «n C. A. van Rij, 21 jr; E, Sabel, 24 jr en D. J. Volfcerink, 22 jr; A, Breur, 19 jr en T, Kerpel, 22 jr; A- Scholte, 22 jr en L. Meijer, 20 jr; W. van Grootveld, 46 jr en A. E, Ter louw, 45 jr; W. J. van Gogh, 27 jr en J. M. Bruens, 23 jr; P. M. W. Bin- neveJd, 27 jr en H. M. Ou wens, 22 jr; J. R. Wertmüller, 31 jr en E. C L. van der Tuijn, 28 jr. ONDERTROUWD: G. van der Ree. 22 jr en A. van der Meer, 18 jr; L. van Dijk. 23 jr en R- Dumkerke, 21 jr; A. de Pous, 24 jr en M. A- T. Alberts, 23 jr; H. van der Vliet, 25 jr en C. J. Kerkhof, 22 jr; D. M, van Koetsveld, 22 jr en M. E. Kersten, 23 jr; J. H. Heuer, 30 jr en M, J. T. Krowinkel, 22 jr; J. P. van Mill, 25 jr en M. P. van der Meer,' 23 jr; H. J. Koppenaal, 23 jr en B. M. Schoen makers, 18 jr; A. Vrijenhoek, 32 jr en J. Verwaai, 19 jr; J. M. T. Kui ters, 25 jr en. A. van Bodegom, 25 jr. GEBOREN: Edwin K-, z. van K R. E. Seifert en M. H. van der Sloot; Johannes A., van J. A. Collignon en C. Kraayenbimk; Paul R. M., Z. van F. J. J. Michels en E. W. Tim- merman; March el. z. van E. Romer en P. van der Linden; Christina J. M., d. van W. T. Meijer en C. B. J. Oestrum; Ilona, d. van D. C, F. de Graaff en M. J. van Krogten. Louter duels van klasse staan op het programma voor de Schiedamse honkbalclubs, Dc sterkste Schiedam se formatie, SVV. gaat zaterdagmid dag examen doen voor de aansluiting by de landelijke top. Lndicn SW er in zou slagen in Haarlem te winnen ran HFC Haarlem, dan plaatsen de roodgroenen zich resoluut bij de kanshebbers voor het kampioenschap In de overgangsklasse A. Dan kan voor het eerst worden gedacht aan een plaats voor 'n Schiedamse honk balclub In de landelijke eerste klas- Zo ver is het echter nog niet. want wel heeft SVV zondag het favoriete PSV een goede slag toegebracht, maar of de sterke slagploeg van de stadgenoten er nu in zal slagen aan voerder HFC Haarlem op eigen ter rein een halt toe m roepen, mag worden betwijfeld. Een draw behoort toch wel tot de mogelijkheden. Het tweede duel van betekenis is SW 2—Schiedam. Deze derby wordt zondagmiddag in Harga ge speeld. Schiedam staat in 3 B op de tweede, SVV op de derde plaats ach ter leider ADO 2. Dit seizoen zijn al le plaatsen in de bovenste regionen van betekenis in verband, met de wijzigingen, in de eompetitielndeling en de klasse indeling volgend seizoen. Verwacht mag dan ook worden, dat SVV 2 en Schiedam in een bijzonder pittig duel zich aan de top zullen willen handhaven. Hierbij heeft Schiedam ongetwijfeld de beste p\- pieren. Zaterdagmiddag gaat SW 3 met winstkansen naar Feijenoord 2. Schiedam 2 zal ook thuis niet kun nen winnen van lijstaanvoerder VUC. DRZ ontvangt in Kethel het sterkere RFC 2. Daarnaast speelt DHS 2 tegen het eveneens sterker» Nepiunus 2. Zondagmiddag honkbalt DHS aan de Schïedamseweg tegen Neptunus 3. Van de geelzwarten kan worden verwacht dat de ervaren Rotterdam mers worden geslagen. In het duel DRZVFC 2 behoeven de stadgeno ten niet de minderen te zijn. Schie dam 3 gaat zondagmorgen naar Rot terdam om Leonidas te slaan. Zaterdagmiddag organiseert de CJT.V. voor de zesde maal de ronde van Maassluis op gewone fietsen. De inschrijving wordt vrijdagavond van 78 uur in gebouw „Sursum Corda" gehouden. De wedstrijd vangt aan om drie uur en het parcours wordt wederom in de Kapelpolder uitgezet. De ju nioren rijden 20, de senioren 30 km. (Advertentie i M.) Wat let U óók de proef te Ritmeester licht en geurig

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1