fe '4 Weet je nog wel, oudje? Sportdag Chr. L.T.S. werd alleen zw< 93 Jerry Lewis doet nu al aan ruimtevaart WINTERMANS James Stewart hoofd van commandogroep Hartstochten laaien hoog op in circus 'droomland vlaardingen VAN GOED HENRI SCHIEDAM Wojringwet- contingent spreiden AGENDA Internationale volksdansen in de Plantage Passage vertoont: In Monopole KERKDIENSTEN Artsen op zondag Burg. W. J.D.v. Dijck COUPONS GROTE OPRUIMING W. A. VERWAYEN inschrijving van nieawe leerlingeR Monopole-matinees D. HOUTHUYSEN Dr. F, QUISPEL KUNSTGEBITTEN' REPARATIES Koeriersters Wie hM adverteert wordt vergeten <^dr«rtentte f Afj HE meeste lezers zullen het wel met my eens zijn, dat de overigens X/nuttige en prafcti^clie moderne huizenblokken door hun grote een. gomighrid niet inspirerend werken op de activiteit wn een tekenaar. Ik heb daarom atty'ü het „oude" Schiedam tót onderwerp gekozen, van wege de landelijke omgeving. Ofschoon tfc niet beweren, wil, dat er nti na de grote saneringen niets meer tn onze stad ie tekenen- valt, moet het my toch van het hart, dat ik thans veel meer dan vroeger moet snuf felen en zoeken om ie't tekenachtigs te vinden. Bovendien heb ik ge meend vele oudere Schiedammers een genoegen te doen door eens een serie oude stadsgezichten te conterfeïten. M.i zal dat stof opleveren tot gedachten wisseling en gelegenheid geven tot het ophalen pa» herinne ringen en bespiegelingen over vroeger GIJ ziet op de tekening de bocht van de Nieuwe Baven tussen de Hagastraat en de Hoofdstraat. Wit er sinds 1900 te veranderd, kunt gfj dtfiddyfc waarnemen. De onde ophaalbrug is door eert nféuwe'ver- vangen. De molen ,JDe Ploeg", die ongeveer by de wagen-makerij van Ary Jordaans stond, werd in 1902 gesloopt. De oude pakhuizen en bron- lieryen in de bocht zyu later vervangen door de panden van Van Dui ken, Weiland en Co. en midden in de bocht bij het hekje is later die stalen loopbrug voor de kolenkranen van de gasfabriek geplaatst Het huis rechts op de hoek van de Hoofdstraat te verdwenen en daarvoor in de plaats is een café gekomen met enige woonhuizen. Het Ucht-gekleurde pand op de andere hoek van de Hoofdstraat is er thans nog. De grote boom links, die boven het bruggewachtershuisje uitsteekt, is pas in de laatste wereldoorlog omgehakt Het was een reuze boom met diep doorwrochte takspreiding en een knobbelige bast. Het was de eerste boom in de Plantage aan je linkerhand, als je met je rug naar de Varkenssluis gekeerd stond. Boven de daken van de huizen ziet men ook enige hog 'en voor de telefoon- en telegraafdraden uitsteken. Het waren in t ren voor 1900 meestal houten masten, later zijn die door stalen - Hingen. De, oudere lezers zullen zich die nog best kunnen voor voorat die waar zo'n hele bos draden tezamen kwamen. Tot in i9ü stond er zon verzamelmast in de Strijensestraat. Tegenwoordig zijn alle kabels on- dwmdj". OCTAVE DscomncK Advertentie IM Ter afsluiting van het schooljaar zonden de leerlingen van de Chris telijke Technische School voor Schie dam en Omstreken een sportdag houden, maar vanwege de weers omstandigheden Is het niet meer dan een sportmorgen geworden. De atletiek- en voetbalwedstrijden, die op: de terreinen aan de Schietbaan- straat zouden wórden gehouden, zijn afgelast. Wel zön de zwemwedstrij den gehouden; ook dit evenement is echter wegens de regen onder broken. Tweehonderd jongens waren naar het bad getogen om te zien wie de snelste zou zijn van hun vijftig (Advertentie IMJ Nog nooit verkochten wij zulke dubbelgeluste volgeweven bad lakens Voor zo'n iago oprui» .mingsprijt. Grote/badlakens in een zonnig «tratpdetsln,goed vocht- /op nemend, ideaal voor 't strand, zwembad, douche of badkamer. -Eerste keus badlakens van 4.95 normaal, nu voor nog gédn twee gulden. vriendjes. Gymnastiekleraar Beek man heeft voor de goede organisatie gezorgd. Na afloop zijn de jongens weer naar de school aan de Nieuwe Damlaan teruggegaan, waar de di recteur. de heer H- van der Waal, de prijzen! in de hal heeft uitge reikt Er waren teven, tracta tiés be schikbaar. Ondanks de tegenslag hebben de jongens een. prettige morgen gehad. 'k - De uitslagen zijn: oudere jongens 50 meter schoolslag t A. Putter, 2. P. van der Schalk; Vrije; slag 50 meten 1. C. W. van Pelt, 2. De jong; rugslag.* 1- D. Krommenhoek, 2. Mak. 2. A. Putter; Jongste deelnemers: 50 meter schoolslag 1. Punt, 2. Tan Kossem; 50 meter vrije slag: I. D. Krommenhoek, 2. Punt; 50 meter rugslag: 1. D. Krommehoek, 2.. Mak. Tot 29 augustus hebben de leer lingen nu vakantie, daarna wordt het nieuwe leerjaar begonnen. Op 29 augustus kunnen de nieuwe kan didaten rich ook doen inschrijven. Mandagmorgen om 9 «ur be gint de verkoop vanjJeai grote f badlakens 70x135 cm, De besltesitifl in de strijd .om het persoonlijk schaakkampioenschap van Schiedam is tionderdagavond gévallene ten gunste vair dèf heer J„S. J. M.-.HaririgK Nadaicde belde eerste beslissingspartijeii- tussen :hém-..en„ L. Reitsma in remise wa zen geëindigd, won Haring &e der de partij. De' heer Boring is pas twee jaar lid. van de ,»chfta%0er-- eniging Schiedam, waarvan hij dit jaar ook clubkamptoen werd. Vóórdat 'de heer Ban^ ztóh'.W. Schiedam' vestigde/ speelde M#ojU; ■- in Den Haag eii 'tn^iertkzee. De 'prifsuifré&ingV bepaaW^'doti- derdag 20 juli «t gebouw Irene. Ter ere van haar 15-jarig bestaan organiseert -de-volksdansvereniging VfflA onder auspiciën van de Schiedamse Gemeenschap dinsdag avond 18 juli een internationale volksdansavond op het Plantage-po dium. De VIMA zal natuurlijk de natio nale volksdansen tonen, waarbij de dansers zullen zün gestoken in de cud-Hollandse klederdrachten. Niet alleen echter zullen de Nederlanders optreden, ook buitenlanders zullen van de partij zijn- TJit Engeland doen mee de „Co ventry Morris Men", uit Schotland komen de doedelzakhlazers en dan- sers van de .Dumfries Branch", Bel gië wordt vertegenwoordigd door de vendelzwaaièrs van „Boerke Maas", tenslotte zullen de leden van VIMA. dansen te zien geven uit Israel. De is gesteld op 8 uur. Advertentie LM.) 15 jufi-12'W0p Elke avond van 21.00 tot 23.30 u (ntvt op zondij) Gevonden voorwerpen Té bcvragép 'éaa h£Ê Hoofdbureau van Politie .te /Schiedam? tussen 9- ,12.30 uur en 2-8 uun groene deken; Te bevragen bij de vinders: duim* stok, Braakhuis, Burg./, van. Haaren- laan 500; vishengel," v. d, Kooy, Dr, Wibautplein 151; ring .met sleutels. Spaarbank, Lange Haven 80;.bedel tje, L. v. Milaan, Louise de Colig- nystraat 32} herenpolshorloge, L> Belj aars, Rijnstraat 5; bedrag geld, T. v. d. Grijp. Anth. Nuijs- straat 61 a; portemonnee met in houd, A. Mostert, Burg. verveen straat 5, Kethel; kinderportemonnee met inhoud, J. Vermeulen, Heihsstr. 4, Vlaardingen; aktentas met in houd, J. Acda, Rosener Manstraat 54, Rotterdam; portemonnee met in houd, mevr. de Raad, Dr. Kuijper- laan 21; zwarte hond, dlerenasyl» St Anna Zusterstraat; ring met sleutel, J. Verhaal Stationstraat 66. Gore vidal's biyspei vwt to a small planet (Bezoek aan een planeetje), in ons land in 1958 door Theater gespeeld, heeft model ge- a voor de gelijknamige «lm. die in PASSAGE echter onder de juistere titel ^Terry als rnim- t eva ad er" wordt vertoond. Want de science-fiction klucht, die Norman Taurog op *t celluloid heeft geworpen, draait meer om Jerry (Le wis) dan om' de kosmische bezoeker Kreton, die hij heeft uit te beelden. Dat betekent dus weer veel gehin nik én idiote aanstellerij van de Amerikaan, die eerder op een patiënt dan op een acteur lijkt DefUm geeft een heel vrije versie van het oor- sprockelijke toneelstuk; aangezien dat origineel nu bepaald geen onver vangbaar kunstwerk mocht heten is er weinig reden tot klagen.-Het film. - ld niet beter, maar al zijn de ki verhaal ia bepaald ook nfet slechter, al veeL Maar hij is totaal onbekend met allerlei aardse gebruiken en functies. Zo weet hij niet wat ver liefdheid is; op zijn planeet plant men zich Immers niet voort, iedereen is er al, gewoont De leergierige knaap wil al die menselijke geneugten ook leren ken nen, In een bijzonder grappige scène, die als carlcatnor eigenlek het hoog tepunt is van de malle film, wordt hfl geconfronteerd met d« zonder linge ritten van een beatnik-club. Als hij tenslotte helemaal in het nauw gebracht, inziet wat een rare boel de aarde is, mag hfl weer terug-muur zijn veilige planeet- (Adveraittfe UA.) f: :az" t t ykmM De G van yoede toUisken vindt.IJ "CL/g in skisrem de Genève %*n -Je Globe, ffe-v- Verwende rokssi», wc ten W' wal eer: lukkére s-ypar 's, "'"-lilkopen Ghnêve -ot G'obe. twue 'rioddler. ve^fijgsaaf. 10 sluks in doos jê&iGenèvp 10 ftt-iks in cJoor- 2.20 vondsten uiteraard geheel toegespitst op de technische trucs, waar het op- van de vreemdeling van een planeet als het ware om vraagt. Jerry Lewis verricht dus allerlei spectaculaire stunts als de nieuws gierige Kreton (bij Theater werd de rol door Robert de Vries gespeeld), die tegen 't verbod van 2ijn meester ia per vliegende schotel naar de aar de afdaalt en natuurlijk terecht komt in de tuin van een beroemde Ameri kaanse t.v. commentator, die ia een uitzending juist alle geruchten over schotels en ruimte-mannen als be lachelijke verzinsels van hysterische fantasten heeft gebrandmerkt. Jerry-Kreton hoeft echter slechts aan z'n oorlelletje te draaien om de ongelovige t.v. spreker te bekeren: de man ziet zyn been zich horizon- l strekken zonder dat hij er iets sn kan. doen. Kreton kan gedach- lezen, in 'de lucht slapen, men- als marionetten bespelen, en on- laten uitkramen. Kreton kan heel Ned. Herv. genu: Grote kerk 10 uur ds. A. van den Ban (Eikerzee). 5 uur ds. C. van der Steen; Bethelkerlc 10 tiHJ*. da. D. J. Spahng.-7 uur ds. W. S. Bakker (Botterdam); Opstanüngskerk 10 uur dr. Ia. J. Cazemier, 7 uur ds. J. G. Jan- i; Vredeskexk 9 en 10.45 uur ds. C. - j uur ds. W. H. van Koo- 10 uur ds. Jongebreur Vredekerk 7 uur ds. Vj Beierland). Gunning Ned. Prut. Essd: West vest 92: 105» uur da. J. B. Schoinvink. Ond-Knth. kerk: Dam 28,10 uur Hoog mis. Baptisten gem.: Lange Haven 50, 10 en 7 uur ds. B. Beiling. Leger des Hèils, Lange Haven 27. 10 u. Heillgingssameakomst en 7J U. Ter- lossingssamenkomst, Gerrit Verboonstr. 650 uur Openlucht-samenkomst. Jehova's Getuigen: Vclksgeb 6uun wachttorenetudie, ouderw. „Ouder®, on derricht u uvr Mn deren?": woensdag 7.30. uur dienstverg. en theocratische bedie- nlngschooL Cbr. Gerei laan, 10 uur schut), 5 uur ds. P. N. Ribbers. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raad plegen: H J. Ormel. Singel 78, teL 6820; G. w. ormel. Schoolstr. 5, tel; 6*244; P, J. W. Beukers, Burg. KnapperUaan 76, tel. 68004; P. van Santbrink, Van 'Heu-.i ven Goedhartstr., teL 62562. Geopend is apotheek Rembrandt; Rembrandtlaan 5, die ook gedurende d« - komende week de nachtdienst zal .-waan-. STOERHEID en doodsverachting heersen In „VERNIETIGING S- COMMANDO", een Amerikaanse film, die sis voornaamste attractie het optreden biedt van James Ste wart. In deze film treedt h|j op als een majoor in het Amerikaanse le ger. Een majoor, die Sn het bur gerleven eigenlijk Ingenieur is. Het verhaal speelt tijdens de laat ste wereldoorlog. De Chinezen en hun Amerikaanse bondgenoten moe ten wijken voor de Japanse vijand. Om de Japanners de opmars nog enigszins moeilijk te maken, krijgt „majoor" Stewart het bevel over 'n daal vemietigingsbatalj oe, dat acht man sterk is. Het'bestaat voor namelijk, uit Chinezen. En om ernog ergens een romantisch, tintje aan te geven, is er ook nog een. jonge Chi nese weduwe aan toegevoegd. Bar. realisme is ruimschoots voor handen. Het commando moet telkens wéér iets opblazen, zoals een vlieg veld, munitiedepots en een brok rotsgebergte. Tijdens deze gevaren komt er toe nadering tussen de majoor en de weduwe. Tussen alle hele en halve realiteiten loopt de majoor aanvan kelijk als een onwaarschijnlijk na ïef wezen rond, maar ook zien wij hoe machtsbezit bij hem allengs machtswellust wordt Maar een heel,stuk wijzer wordt de majoor tegen het eind van de film. Doch voor hem komt de kente ring te laat Het Chinese vrouwtje heeft door zijn handelen alle liefde voor hem verloren en loopt gewoon uit het beeld. Zij is de nachtkaars, waarmee alles uitgaat. <Qy" MONO- POLE). Omdat de bestuurder J:B. uit Rot terdam van een zware vrachtauto, komende uit het Sterrebos, op het kruispunt Stadhouderslaan-Willem de Zwijgerlaan vrijdag om kwart voor twaalf verzuimde voorrang te verlenen can een personenauto, be stuurd door J. C. IC. uit Rotter dam, drukte de zandauti, de veel kleinere wagen in elkaar. De laat ste moet wel als total loss worden beschouwd. (Advertentie f.M.l (Van een/onzer verslaggevers) MAASSLUIS Burgemeester W. J. D. van Dijck heeft vrijdagmid dag opnieuw gepleit voor een sprei ding van het Rotterdam toegewezen woningwelbouweontingent over de agglomeratie Rotterdam. Bur- r Van Dijck wees er onder ir op, dat het vooral de'bedrijven Westen van stad-Rotterdam zijn, die een nijpend gebrek aan arbeids krachten hebben. De meeste daarvan, zeker de grootste, zi,Ju van vitaal be lang voor Rotterdam Botlek en Europoort terwijl de werknemers er de voorkeur aan blijken te geven op de Rechter Maasoever te wonen. Tegelijk met industrievestigingen behoren voldoende woningen voor de wetknemérs gereed te komertrMet de kleine toegewezen contingenten aan de daarvoor natuurlijk in aan-, merking komende gemeenten,isdie/ aanwas van -arbeidskrachten* niét* óp>! te vangen. Maassluis' burgemeester deed daarom opnieuw een beroep pp^Rottfirdaiitiaaö-'de^itafel /te:/ gaan: zitten om gezamenlijk een oplossing te vindehi iJeeds vanaf 25 cent hebben wij in onze van Vitrages - Gordijnen - Lopers - TapQten - Balatum enz. Zie onze etalages VOLLEDIGE WONING-INRICHTING HOOGSTRAAT 184-186 - TELEFOON 675 81 Gemeentelijke Middelbare Handelsavond school met 5-jarige cursus te Schiedam dinsdag 18 en woensdag 19 juli a-s. 's avonds van 7 tot 8 uur, in het Schoolgebouw St. Iiduinastr. 35. TOELATING: tot alle klassen, naar genoten vooropleiding- Bezitters van het mulo-diploma kunnen in de vier- de klas geplaatst worden. Er wordt les gegeven in: Nederlandse Boekhouden Duitse handelstaal Handelskennis Engelse Bedrijfsleer Handelsrekenen Recht en Wet' Na het met goed gevolg afteggen van het eind examen wordt een RIJKSDIPLOMA uitgereikt. DE DIRECTEUR L v4;.- - v-k/s Een, van de filmindustrie ons al laten geloven, is het enfant ter rible.. De niet onknappe jongeman (om een nog duistere reden Is Mj meestal een donker type) die door gaans begaafd en succesvol is, maar daarenboven volstrekt onhandelbaar. Ztfn omgeving heeft het aanvan kelijk moeilijk met het ontdekken van zijn inborst, die de toeschou wer echter reeds na de eerste hem den! meter film vermoedt. Zo'n „mooie jongen" heeft uiteraard zeer, veel succes by de meisjes en dat weet hij drommels goed, maar toch Verlangt de brave .riel diep in zijn onstuimig hart naar een, eenvoudig meisje waarvan hij echt zal kunnen houden. Een happy-ending moet er ook zyn, dus krijgt hii kaar op het eind. Dit soort moeilijke, jongen kan door de auteur in vrijwel eike om- worden geplaatst, mits hö de zo na en dan iets specU- doen. Weina daar krijgt Callan in „Hartstocht rond de trapeze" volop de ge legenheid toe. Als acrobaat 'komt bü vna :zijn diensttijd weer in het circus terug, waar hij vroeger werkte. Inmiddels is zön geliefde met zijncollega ge trouwd en daarom probeert? hü een ander meisje onder invloed van zijn charmes te brengen. Zij vertrouwd echter een anderecircusartiest JMaar. diens huwelijksaanzoek neemt rij la ter toch niet aan. Pa« al» Bidt (Mi- r ckaël Callan) uit de trapeze valt, weet zü dat zij slechts van hem houdt De schok heeft haar „wak- ker- gemaakt. (In MONOPOLE) Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembratidtlaan 5- Bellen b(j ongeval: G.G. en GD., Tuinlaan 80. telefoon PollUe-alarmnummei Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 18.0020.20 uur, dinsdag 9.30—18.30 en 19.00—20.30 uur, woensdag 9.30—12.30 uur. donderdag 920—12.30 uur, vrij dag 9.2016.30 en l900-^230 u„ zaterdag 9.30—16.30 uur, '«zon dags g^loten. EE. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 00-^-21.00 n.. woensdag' 14.0017.00 en 19.00— 21.00 UUr, donderdag 10.00—17.00 uur, vrijdag 14 00—17.00 en 1900 —21.00 uur. zaterdag 1000—12.00 en 14.00—17.00 uur. BIOSCOPEN Patsage, X 4.15, 7 en 9.15 our; „Jer ry als ruimtevaarder". Monopole, 2 uur (zondag 2 en 4.15 •uur): „Hartstocht rond de trape- se": 7 en 9.15 uur. „Vernieti gingscommando", arts AFWEZIG tot 14 aug. Praktijk wordt te zijnen hui ze waargenome,i door dr. Stevens, tel. 68516, b.gg. 17 27 90. Trouwenarts Schiedam AFWEZIG tot 17augustns Waarn. telefoon 99126 Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 680 21 Schiedam Wenincjruil Wie heeft groot buis in Schiedam, liefst beneden, voor 5-kamerwoning met badkamer, 2 balkons. Dordt- selaan 137, telefoon 17 0818 of 8 90 70. Meubelen en ^Ss£mm ^u"rqq^ Tafels 159.—. Grote neus bo ven, in types en maten.- Pracht modellen hier in Schiedam bil Plate. Grote Markt 19 21,4to. stadhuis: Auto-, Motoren- en Scooterverhuur Luxe auto-verhuur. Waran de 210 B. TeL 62873. Permanent wave met.-' toe-'/. jteL het - beste wat er ris/f compleet ƒ5.—stroomloos f i 50 Op vertoon van des* advertentie r L— korting! Dames- en heien kapsalon .hèlène' Remöranötlaan 22, telefoon 6 71 70. Fotografie Holfllma verge ten T De auto maat staat voor a klamAlle soorten films. Foto K.van' Vuuran Bnngstrsat ID6 Voor pasfotos naar K.< van- Juuren, Hoogstraat 106. TeL - 6 67.20. In één dag gereed. Diversen Laai uw spiraal vemü tot'modem opklap- of m teibed. Prima ilwerking, i nieuw' terug.tt'et/j ate adres: DUK. G*' IA tBroersveJdpad 6 1028 (na 18 ttur/ 6 67 89)/ Ledikanten uuusw- kanten, kampeerDeddsor enz.' Kom eens praten. ssiÉps

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1