Internationale volksdansen trokken weinig publiek Ook kermisvreugd tijdens de Kethelse Oranjefeesten Èse^RUZEN Opa" de Koning gaat Boshoek verlaten DE KLERKeZN AGENDA DE KLERK DRUKT van Ierland WERKELIJK GRANDIOZE OPRUIMING BEKENDMAKING OPENING FUTURA Kleurrijk schouwspel in Plantage Schotse dansen WS^^ÊMBBS^SSSSmSSSSSM hadden een jsiftjI jtL"-"'yWrj'S<Z balletvorm het2"pak voor öcJbip voer tegen brug Huisvrouwen, profiteer van dit extra yoerdeei! Basketballmatch op Frans Halsplein Terrein na de yTr'TyT T-1. regenval in goede staat Burgerlijke Stand cedd sytetrtd tectoïeetrS SFC speelt tegen WVO 99.95 59.95 240.00 185.00 165.75 100.00 Duivensport Liongres van Jehova's Getuigen Nieuwe aanwinsten Gem. bibliotheek Wonderman op de markt GRUND1G RADIO- EN T.V.-SPEGIAALZAAK Concert van Orpheus LIJ NBA AN SO Woensdag 19 juli 1961 Nu tijdelijk ter kennismaking: Apothekers-nachtdienst; Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5, Bellen by ongeval: G.G. en GJD., Tumlaan 80. telefoon 651200. Pohtie-alarmnummer 64666 GemeenteLtfke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19.00—20,30 uur, dinsdag 9.30—15.30 en 19.00—20.30 uur. woensdag 9.30—12.30 uur, donderdag 9.3012.30 uur, vrij» dag 9.30—16.30 en 19.00—22.30 u. zaterdag 9.3016.30 uur, 's zon dags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19.0021.1)0 u„ woensdag 14-0017.00 en 19.00— 21.00 uur. donderdag 10,00—17.00 uur, vrijdag 14.00—17.00 en 19.00 —21,00 uur. zaterdag 10-0012.00 en 14.0017.00 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: Jerry als ruimtevaarder". Mcnopole, 2 uur: „Hartstocht rond de trapeze"; 7 en 3,15 uur: „Ver- nietingscommando". bij mftgtp Tjit ein zelfde pal: vwrneonate jrijfc De belangstelling voor de volks- dansavond in de Plantage viel gis teravond nogal tegen. Hoewel het weer vrtf redelijk was, hebben vele Schiedammers verstek laten gaan en hebben daardoor de gelegenheid niet aangegrepen om kennis te maken met enige Europese volksdansen, die ter ere van het vijftienjarig be staan van de volksdansvereniging YIMA onder auspiciën van de Schie- damse Gemeenschap waren georga niseerd. Het was werkelijk een vrolijk ge zicht de verschillende, in kleurige kostuums gestoken groepen over het Plantagepodium te zien warrelen, terwijl de sfeer nog verhoogd werd door de muziek waarop de dansen werden uitgevoerd. Uit de dansen kon men bij nadere beschouwing dui delijk de landaard van het volk ha len. Het meest duidelijk wel bij r* Zweden en de Schotten. De Zweed, dansen waren zwaar melancholici mede veroorzaakt door de viool muziek en de Schotse dansen wa ren fragiel, vol levensvreugd. De volksdansen werden geken merkt door het enthousiasme van de beoefenaars. Dat kwam vooral bij het optreden van de eerste groep aan het licht. De Coventry Morris Men uit Engelenad, die een demon stratie zwaarddansen gaven, dansten zo blij en sloegen zo intensief de zwaarden tegen elkaar, dat er van één zwaard met een knalletje een fikse splinter afvloog. Later werd deze door een deelnemer onder het dansen heel nonchalant van het po dium getrapt. Thans ook de vuilste was een „wissewasje" automatische Inweekwerklng vooraf weken overbodig nieuwe wonderbaarlijke waskracht T emmers sop in plaats van 6 uit een dubbelgroot pak, per groot pak een halve emmer sop meer Al Uw wennen zijn vervuld de Witte wee - wittop kan niet ede bonte we» - helder *n frl«e de fijn* waa - luchtig en xecht. En alles zo gemakkelijk: zonder apart Inweken «zonder lang koken zonder warm spoelen. Gisteravond om 850 uur is het motorschip van de heer M. K. uit Schipluiden tegen de Hulpbrug over de Schie ter hoogte van de Jan van Riebeeckweg gevaren. De brug was halverwege opgehaald en het schip voer daardoor tegen de onderkant van de brug aan. De schipper ver klaarde, dat het ligt van de brug op groen stond. "Volgens de brugge- wachter stond het echter op rood. Een getuige meende, dat de schipper te snel heeft gevaren. Van het schip braken zeven ruiten en een schot. Veel langzamer, meer ingetogener dansten de leden van de Zweedse groep Tranas Hembygdsgille. Duide lijk bleek uit dit optreden de Skan- dinavische geest, die men zo vaak in de litteratuur uit die landen aantreft Een heel ander Idee kreeg men van de Schotse groep de Dumfries Branch. Deze Schotse dansen waren veel luchtiger en eleganter en het leek wel of de leden vn deze groep over het podium zweefden. Zij dans ten dan ook alle figuren op hun te nen en de volksdansen kregen mede hierdoor enigszins het aanzien van een balletvorm. Weer geheel andere dansen gaven de leden van de VIMA te zien. Bij de Nederlndse volksdansen wordt en dat ziet men niet vaak bij de uit heemse dansen flink met de voe ten op de grond gestampt en hard in de handen geklapt. De niet velen die gisteravond de demonstraties hebben bijgewoond, zullen ongetwijfeld meer interesse voor het volksdansen hebben opge daan. Dit was overigens een zeer goede gelegenheid om met buiten landse folklore in aanraking te ko men. De Zweedse groep volksdansers danste ingetogen en langzaam Zij beelden hiermee voortreffe lijk dc landaard van de volkeren vil Skandinavië uit. I.-Nwj. ortact. tr*m. Op het Frans Halsplein wordt don derdagavond 20 juli een basketball- wedstrijd gespeeld tussen het Rotter dams team en een mllitairteam uit de legerplaats 't Harde nabij Olde- broek, dat voor een deel uit huzaren en voor een deel uit veldartilleris ten bestaat. De wedstrijd is bedoeld als propagandawedstrijd. Men wil ook de Schiedammers met deze sport» bekend maken. De wedstrijd wordt georganiseerd door de jazz- societeit Guillaume, "I® - GEBOREN: Yvonne B. d.v. J. A. de Goede en C. J. Hamelink; Ronald P. M. z.v. J. F. Kamp en A. Kosten; Adriaan J. z.v. A. Wesdorp en J. den Boer; Hendricus A. J. z.v J. A. Remmerswaal en T. A. T. vha de Laarschot. OVERLEDEN.' P, Spoor. 73 jr. echtg, van T. A. van Horssen; A. de THaan, 93 jr.; T. Scholte, 47 jr. echtg. van J. de Jong De Schotse volksdansers dans- ten. heel fragile op hun tenen Hun wüze nan densen kreeg heel tn de verte het aanzien van een balletvorm. Verleden week schreven wij reeds over de naderende Oranjefeesten, die worden georganiseerd door de Oranjevereniging „Wilhelm!na", Ke~ thel. Deze feesten, die werkelijk niet alleen een evenement betekenen voor de Kethelse bewoners, maar even eens voor de Schiedammers, Vlaar- dlngers, Delftcnaren e.a.» zuilen ko mende donderdag, vrijdag en za terdag worden gehouden. Het feest programma maakten wjj inmiddels ook al bekend. De feesten, worden altijd geken merkt door hun landelijk, dorpse karakter, dat men niet graag zou willen missen. Zij worden elk jaar zonder uitzondering bijzonder ge zellig gevierd en stralen een zeer' intieme sfeer uit, die men nergens in deze omgeving verder aantreft. Een aandeel in het slagen van de feesten, heeft ook de immer daaraan verbonden kermis. En ook dit jaar zal die op het terrein van de heer A. Rip aan de Koekoekslaan, waar de meeste festiviteiten plaats vin den, niet ontbreken. De eerste kermisexploitanten zijn gistermorgen ai gearriveerd en zij zijn toen meteen begonnen hun ker misattracties op te stellen. Dat is overigens een heel karwei en gister middag waren zij er nog mee be zig. De overigen zouden pas van daag aankomen, maar morgen zal dc bouw van dc diverse tenten enz. voltooid zijn. De muziektent, waar de verschillende korpsen met hun vrolijke tonen nog kracht aan de algehele feestvreugde zullen bijzet ten, is eveneens gereed.. Hel terrein verkeert In een uit stekende staat. Ondanks de zware regenval van de laatste dagen be hoeft men. werkelijk niet bang te zijn in de grand weg te zakken of op andere wijze natte voeten te krijgen. Het grasland Is knrk-droog. Zelfs de zware vrachtwagens, die de een alles overtreffende Op het terrein waar de Kethel se Oranjefeesten worden gehou den, wordt de icermts al opge bouwd. Een deel van het optrek- sel, waarin steilwand wordt gere den, is at gebotttod. Een. bijzon derheid is, dat daar niet alleen met motoren, maar eveneens met een skelter zal worden gereden. Bij de opbouw kijkt de jeugd be langstellend toe. (Advertentie I.M.) U men pe als we se lf voor passing Een voordelige oprolmlngspartij GOLDEN DREAM „EXTRA" VERENDE MATRASSEN Golden Dream de perfecte matras met het Interieur van gepolijst stalen veren. Degelijke afdekking van erin pads op jute en dJkke wattenlaag, zomer- en wlnterkant. Overtrokken met bijzonder mooie damast, geborduurde zijkanten met koord afgewerkt. 1 persoon* NU 2 persoon: NU ■15 jaar garantie «uropese collectie verlovingsringen. Inmaten, modellen en hoeveelheid, onvergelijkbaar fascinerend overrompelend. IwezoM egeko- [iullen barden w van Ir. men per bij kerailsmaierialen aanvoeren, zakken niet weg en tijden met het grootste gemak over het land. De kermis biedt dit jaar weer en kele aantrekkelijke attracties, Spec taculair zal ongetwijfeld weer het nummer steilwandrijden zijn. Hier bij zullen weer enkele motorrijders loodrecht tegen de wand rijden en halsbrekende toeren verrichten. Voorts kunnen de ouderen plezier beleven in de zweamolen en zullen de kinderen hun rondjes in de klnder- draaimolen kunnen draaien. Voorts worden een golf molen en een tête-è queu opgezet, maar er komen nog andere attracties, w.o, een consump tietent. Het ziet er al met al naar uit, dat Kethel een paar gezellige dagen tegemoet gaat. pt het fe)':deze tomen, [omvat rs, be ad der Matterne STALEN SLAAPKAMER Leuk model In geel/blauw met grijze buis, nu heel.voordelig In onze opruiming. 1 persoons bed, nachtkastje, tafel en stoel Q7 50 NU voör 7# 2 persoons bed, nachtkastje, tafel en 2 stoelen 1^*7 90 NU voor De jaarvergadering van SFC heeft geen moeilijkheden opgeleverd. We gens veTtrek uit Schiedam van se cretaris De Leede en wedstrijdse- cretaris Ton Reherman dienden nieuwe functionarissen gekozen te worden. Tot secretaris is gekozen j Gerrlt Kuyl, die reeds eerder een be- kwaam secretaris van SFC was. Adres: Morsestraat 27. Wedstrijdse- cretaris is geworden Jan Masten- i broek, Rozenburgsestraat 30, die te- vens functionaris is van de ABC en-j Helios, Verder werden tot commis- sarissen gekozen J. Beugelsdjjk en Cor de Boer. Zij zullen speciaal de toto verzorgen. In het nieuwe sei zoen zal de bekende oud-intematïo- naal-achterspeler van SVV Frans Steenbergen SFC weer trainen. De i blauwzwarten verwachten o.a, veel van de overschrijving Wesldtjk (Ex celsior *20). In Intieme kring hebben de SFC'-ers de promotie van het tweede team naar de KNVB gevierd. Na het duel tegen WVO staat een roturnontmoeting op het program ma. Op 19 augustus gaat SFC naar WVO in Oosterhout, De -Brabanders zullen zondagmiddag in Schiedam di neren. 's Avonds zijn rij de gast van SFC in Marijke. Een beperkte partij SCHUIMRUBBER MATRASSEN van bekend merk, beslist eerste keur, 10 cm. hoog. Overtrek van fraaie damast. 1 persoon: 190 x 80 van 145.— NU DO 50 Op het kruispunt Korte Hoog straatGcd. Biersioot „sneed" J. M. van N. met oen truck en oplegger de rijrichting van een wielrijder. Deze kwam klem tussen de oplegger en het verkeershek. Een rijwiel, dat hij aan de hand meevoerde, werd zwaar beschadigd. tënlang ptstof- tjarige fekerk, ronden Opa De Koning, de sympathieke beheerder van sportterrein Boshoek, zal zyn functie gaan neerleggen. Voor vele sportslieden is opa De Koning de bekende figuur, die de koffie ver zorgt, die de netten ophangt en die uiteraard meebabbelt over het wel en wee dat een sportwereldje tref fen kan. Sinds Jaren zijn sportcom plex Boshoek en Opa De Koning sy noniemen en daar gaat nu een wij ziging in komen. Terecht hebben de clubs die nog op Boshoek spelen dan ook gemeend, dat op de juiste wijze van de heer F, JF, de Koning afscheid moet worden genomen. Namens bei de verenigingen (PPSC en SFC) zal de heer De Koning zondag wor den gehuldigd. Voor SFC begint dan tevens het oefenprogramma. Dat is wel vroeg, maar dat houdt verband met het feit, dat de herstelwerkzaamheden aan de twee terreinen van Boshoek zo laat in het seizoen geschieden. SFC kan in augustus geen gebruik maken van Boshoek. Dan zullen uitwedstrijden moeten worden gespeeld. Daarom spe len de SFC'-ers zondag tegen teams van WVO, een derdeklasser uit Oos terhout, Tweede voorzitter Frans P- Slingeiand van SFC is als scheids rechter in contact .gekomen met "WVO en hij heeft* de gelegenheid aangegrepen om de Schiedammers kennis te doen maken met het Bra bantse KNVB-voetbaL Het wordt zondag een feestelijk sportprogram ma als SFC 1 en SFC 2 tegen de teams van WVO spelen. Dan wordt niet alleen - de heer De Koning in debloemetj es gezet, maar tevens wordt aanvoerder Ab Verdam ge huldigd omdat hij al tien jaar in het eerste elftal speelt. Op bet kruispunt. Krugerstraat Bothastraat verleende L. B., be- stuurdster van een bromfiets, geen voorrang aan een dertien-jarige jon gen op een. fiets,. Hij kwam,te vallen en moest in het algemeen ziekenhui! worden opgenomen. BINNENWEG "CITY CENTRUM' BEIJERLANDSEUAN ROTTERDAM. - DEN HAAG UTRECHT VL15S1NGEN (Advertentie i.M) De Postduif Dc postduivenvereniging De Post duif hield zondag een wedvlucht over een afstand van 96 km van Duffel. De 588 duiven werden 's mor gens om 10.30 uur gelost. De eerste duif kwam om 11.42.00 uur binnen en de laatste om 12.03.40 uur. J. de Waard l 10 22 79 88. W. Jan sen 2 21, A, Brokling 3 12 15 28 54 68 125, C. du Chatenier 4 19 24 30 40 41 69 76, J. Doejaaren 5 66 113 120 136, P v Os Co. 6 105 122 328 diploma, H. Blonde-7 8 II 13 14 3 6 52 57 63, F. Koppenhagen 9 47 123 130 138, H. v. d. Kant Breur 17 20 39 42 45 49 55 56 60 72 126 131, W. v. Deursen 18 27 75 119 129, J. Lips 23 100, C. v. d. Grijp 25 90, W. Verhaeren Co. 26 82 86 116 117. P. Kouwenberg 29 44 138 142, O. Bolkenbaas 31, L. Bor- Tüdens de gisteravond gehouden vergadering van de plaatselijke ge meente van Jehovah's Getuigen, kon digde de. heer M. Schroot, de voor ganger, aan, dat van Schiedam on geveer 150 personen naar het door het Wachttorengenootschap belegde congres in Amsterdam zullen reizen. Hij besprak de bijzondere aard van dit congres dat zes dagen lang na melijk van. 1 t.m, 6 augustus, gehou den zal worden. Uit alle delen van de wereld zullen Jehovah's Getuigen hier bijeenkomen, aangezien de ver gadering dit jaar een internationaal karakter draagt. Verwacht wordt dat er 22.000 of meer aanwezigen zullen zijn in het Olympisch Stadion. Onder meer vertelde de heer Schroot, de plaatrelijk opziener, dat de vergadering jn het thema der „Verenigde aanbidders" zal staan, terwijl de president en de vice-pre sident uit de Verenigde Staten rede voeringen zullen houden. Het hoog tepunt zal op 20ndag 6 augustus val len tijdens de openbare lezing, ge titeld „Wanneer alle natiën rich, on der Gods koninkrijk verenigen," Een ieder van hen verwacht dan ook in eenheid met rijn andere geloofsge. noten uit de diverse werelddelen opgebouwd te worden. maakte k-'nooit hd het fczé be- [die hij ttërlijk luchtig maten BEDDEN, 2-pers., met zomer- en vihterkant Om drie uur gistermiddag gaf de automobilist C. P. op de krui sing Hoge Banweg-'s Graven- sandsestraat geen voorrang aan de heer C. M„ die in een „elyfc eendje" reed. Het gevolg was een aaririjding. Het autootje sloeg twee keer om en bleef uiteinde lijk op zijn kant op de grens Rotterdanv-Schiedam lippen. De heer F. c. D.t die naast de chauf feur 2at, werd gewond, doch sijn toestand baart geen zorgen. Per GG en GD is hij naar de DrNo- letstichting overgebracht. rani 32 37 70 81 87 93 104, A. Herwig 33 83 91." G. Vermeer 43 48,j; Bats 46 121, H. Veltman 50 108, C, van Tricht Co. 51 94, M. v. Lingen 53 101 133, A/Karreman-58 77-106, F.' Eijkenbrock 59 115 118 124, J. v. d. Beek Co. 65 97 99, J. Bak 67, J, Koogje 74, H. Crama 78 80 89 92, J. Koffijberg 84 85 102 134, L, Toutyn 96 112, A. Wagtendonk 98 107 110 132, A. Brouns 109 111 114, D. Schipper 127, P. Stap 135 140 141 146. Th. Jan sen 145, L. v. d. Meij 147 148 en C. Koogje 71137. Godsdienst - Mens"ch" Maatschappij: Krlshnamurti '60. Methorst-Kufper; Spionageverhalen '61. Singer: Vakbewe ging en maatschappij, Albeda: BanK- spiegel '61; Opvoeding op het gebied der stxualitcit "61; Gezinnen met zwakzin nige kinderen '59. Es. Techniselie wetenschappen: Bereke nen en construeren van werktuigonder delen, dl. 2, '52, Broek en Reyngoud; Berekenen en construeren van werk- turgonderdeïen, dl. 1. '61. Reyngoud cn Zwcekhorst; Handleiding bij de cursus vakbekwaamheid voor het njwielbednjf DFV. EETHOEKJES, teak, vanaf BLANKE EETKAMER. STOELEN, 4 stuks, sa men vanaf TAFELS, rond, blank beuken met onderregels voor slechts Idem, doch met tuimel- blad itgete- ii;krüt- •r had ia rit- ïfc; ter- plicht i'tfzün Vrijdag 21 en 28 juli verschijnt op de warenmarkt aan het B roers- veld - een „Wonderman" vanaf 10 uur. Hij reikt aan volwassen bezoe kers van de markt waardebonnen uit,waaropgoederen, kunnen wor den gekocht bij de op de bonnen vermelde kooplieden. Bedoelde „Wonderman" zal beide zijden van de markt bézoeken vanaf de Hoogstraat tot aan de Lange Kerkstraat. '56; "Langsdraui-outomatendraadsnij- en meetgereedsebappen '53, Otterloo; Hei- werktuigen en transportmiddelen '58. - r*nu:i..».1.Amm.^h>nnc T 1 Thpnrlp (Advertentie I.M.) dl Jagt; Gelijkstroommachines l. Theorie en metingen '59, Bloemen en Cnzemier; Gelijkstroommachines 2, Constructie cn ontwern '52. Cazemier en Bloemen; Drie tronstsforontvangers '60; Leidingen cn verdeelstations '55, Koning; iilOKtnoi- teitsleer, 4e herz. dr. *59, Ludolph en Mesritz; Goedkope HiFi-versterkcr van 20-20.000 Hz '60, Eccelent;, aWt iedereen vnn drukwerk, behoort te weten '5t, TschichDld; Banden, hun onderhoud en verzorging '57; Automatische regeling in de verwarmingstechnlek 'Si. Hessing. Kunst: Kernvragen der kunstgeschie denis '60, Plccardt; China '61. Spelser; Kadinsky '60 (Duitse tekst), Brion: Der Prado '59, Snénchcz Cantón: Historische atlas van de muziek *61, Collaer cn Van der Linden: Die hundert schönstcn Kon- zerte '58. Panofsky: Elektronische mu- xiekmstrumenten in theorie en praktijk. Meyer cn Heggie: Charlie Chaplin '60 (Duitse tekst), Schnog; Modern kampe ren '«1. Krook. Letterkunde: Msftraux par lui-même "55 Picon; De engel van het kwaad *61. Giraudoux: Verzamelde werken. '61, 4 din.. Coster: Verzamelde gedichten 61, Gerhardt: De menseneter van Nowa- •wes *61. Charles: Underdogs '61, Toyn- fece - - I - Land- en volkenkunde; Nederland *61, Puchs: Het Jonas Daniel Meyerplein *61, Meyer. Dit Ls slechts een greep uit onze kwaliteitsmeubelen-collectie, dl» OPGERUIMD WORDEN! Diverse koopjes in ■wbaingtextieL Zie daarvoor onze étalages. Op alle niet lri de opening afgeprijsde artikelen nn 10 PCT. KORTING, met uitzondering van enkele merk- r 'X'jg.;. artikelen; 'pjj-- KOM BESLIST EERST NAAR PLATE, DAT IS "UW VOORDEEL. 2.800 m2 toonzalen. De grootste van- Schieöam. Daar is altijd keua. ■%B 1 Gr. Markt 19-21 UR Jd' I 1m (to., stadhuis}; f I U I Telefoon 677 DONDERDAG 20 JULI, om 3 uur u.in, jfflrsierd Lasten. t;i'deze Jlweer, had, [dereen etraat- van onze nieuwe in Rotterdam aan de MEENT 129 (Telefoon 13 61 05) Officieel Grundig dealer Het Koninklijk Schiedams Mannen koor Orpheus" en „Jong Orpheus" zullen vrijdag 21 juli een concert geven in de Julianakerk, Medewer king zullen verlenen de zangeres Wil Matjes en de organist Meindert BoekeL De voorzitter van de Rotterdamse Schaakbond, de heer W. J. Smit, zal donderdagavond in gebouw Irene aan de schaakkampioen van Schie^ dam de heer Haring de prijs uitrei ken, die aan het kampioenschap is verbonden. Hij zal ook de prijzen uitreiken aan de kampioenen van dè; eerste en. tweede klasse, Sey en, Weeda. ,OFA" DE KONING

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1