Oud-SVV'er M. P. Gosens traint nu Fortuna (VI) LEI SCHIEDAM Promotie heeft taak verzwaard Schijnwerpers op de Sehiedamse sport ƒ1.50 Dagbladreclame Hoe Rook waar U ook bent permanent verf Dammen Veranderingen Hond gevonden Wie heeft iets verloren? De kappers krijgen een vrije dag Honkbal met interessante wedstrijden Bromfietser gewond Vernielzuchtige zeelieden Hengelconcours voor de jeugd Koeriersters Jongen uit water gered Jongens staken spijkers in het wegdek Leden SWS en OV naar Nijmegen Burgerlijke Stand Sensationeel! De nieuwe Rap Rocky DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Vakantiefoto's 1 ONS PLAKBOEK THEATER „THE ANGRY HILLS" JARZANS VERBORGEN SCHAF „JAILH0USE ROCK" is niet te vervangen Donderdag 20 juli 1961 SCHIEDAM. Enthousiast, met de beste voornemens en een weldadig aandoende portie zelfvertrouwen is de oud- SW'er M. P. Gosens aan zijn nieuwe taak begonnen: trainer van Fortuna (VI.)- Na vier jaar trainer van GSV te 2ijn geweest de Goudse vereni ging waarin hij ook zijn jeugd jaren doorbracht, die de basis vormde voor zijn succesrijke periode in SW 1 en drie jaren CW te hebben getraind, is, zoals bekend, Fortuna Go sens' eerste semi-prof club. Het wekt vertrouwen, aat hij zich terdege bewust is, dat hier van de oefenmeester meer verlangd wordt dan bij een amateurveraniging, al is deze nog zo grooc; hij heeft zich op de promotie, want zo mag de overgang van CW naar For tuna toch wel worden gezien, uitstekend voorbereid. De laatste maaoden nam hi.1 deel aan studie-conferenties in Zwitser land, te Zeist en te Lunteren. Met de -bekendste buitenlandse trainers en de grootste Nederlandse oefen- meesters heeft hij veel gesproken en van gedachten gewisseld. En daaruit een eigen mening opge bouwd omtrent de wijze, waarop de Nederlandse voetballer getraind be hoort te worden. De aanpak moet namelijk geheel anders zijn dan in landen met een volledig professionalisme of siaats- amateursismp. Immers, de Neder landse trainer krijgt in de regel te maken met personen die til een (zware) dagtaak achter de rug heb ben en enkele maaltijden hebben ge bruikt, Hetgeen wel heel tets an ders is dan trainen met een groep geselecteerde spelers, die volledig in dienst zijn van een club, dte dus voetballen als beroep hebben. Omdat m Nederland het volle dige professionalisme (nog?» niet bestaat en de spelers zeer gevarieerd werk verrichten de een zit de ge hele dag op een kantoorstoel, een ander is ijzerwerker en som de on derscheidene werkkringen van de spelers maar op vereist <ie trai ning feitelijk voor (bijna) iedereen nog een verschillende aanpas om tot het gewenste resultaat, een zo goed mogelijke ontwikkeling van de spieren, te komen. Praktiscn is dat natuurlijk niet helemaal uitvoer baar, maar in de training zuilen er toch voor een ieder individueel noodzakelijke oefeningen moeten zijn verwenen. Gosens, gehuwd en met een flinke zoon van vijf jaar, weet waarover hU spreekt en wat hü wil. Bij For tuna zal hjj niet alleen het toezicht hebben over de contractspelers, maar hjj zal zich dbk met de jon geren intensief bezig houdrn; een geheel trainingsschema ls al ge reed. Het bestuur en de (nieuwe) commissie betaald voetbal van For tuna hebben met de heer Gosens ook M. p. GOSENS verzwaarde taak al gesproken over de beschikbare spelers en een mogelijke samenstel ling van het eerste elftal, maar dezo besprekingen droegen vanzelfspre kend een nog zeer voorlopig karak ter. Gosens wil zelf eerst de spelers nader leren kennen en na enkele weken training hun conditie beoor delen, Vanzelfsprekend neeft hij Fortuna de laatste jaren slecnts zel den zien spelen. In de laatste com petitiewedstrijd zag hjj de roodgelen in actie; dat was in Schiedam tegen Hermes DVS. Het was hem toen wel opgevallen, en uiteraard deed hem dat bijzonder prettig aan, dat het van vroeger 40 beruchte harde spel verdwenen was en had plaats ge maakt voor technisch, constructief spcL Het spel, zoals Gosens zelf in zijn actieve jaren poogde te spelen en nat hij nu doceert. Ook al zijn Gosens' traningsmethoden anders dan van zijn bekwame voorganger, zij zullen er ongetwijfeld evenzeer op gericht zijn om met teennisch voetbal Fortuna hoger op de voet ballader te brengen. Vanzelfsprekend weet Gosens en is het hem ook niet ontgaan, oat het vaak zo goede spel van Fortuna de laatste jaren weinig doeltreffend was, eenvoudig omdat de aanvallen onvoldoende werden afgewerkt. In de hem nog resterende weken voor het nieuwe seizoen 2aj hü daaraan flinke aandacht besteden. (Advertentie LM.) in de handige platte doos95 ct. Spaar d# plaatjes •oor het mooie nieuws Captain Grant Schepenalbum „Van Stoom tot Atoom Evenals voor alle andere m Ne derland werkzaam zijnde cefen- meesters is het voor Gosens een steeds terugkerende vraag: hoe ver mag ik gaan? Dat geldt zowel voor de training, waarbij rekening moet worden gehouden met het feit. dat reeds acht uren door de spelers is gewerkt, als voor de behar deling van die spelers, waarbij in de regel in Nederland de trainer-verzorger ook als een halve arts optreedt Fei telijk zou elke club een vaste arts in dienst moeten hebben, die ook regelmatig de spelers onderzoekt en de trainer van advies kan dienen omtrent de lichamelijke conditie van iedereen individueel. Om financiële reden is het aantrekken van een arts voor de clubs niet moge'ijÉ" En zo zijn er nog meer maatrege len, waarvan invoering wel wense lijk is, maar die uitblijven tot het betere voetbal in Nederland zich verder zal hebben ontwikkeld. Het betere voetbal zal die verbeteringen uit zichzelf bevorderen. Want dan gaan de clubs, die thans nog maar bescheiden entrees ontvangen, meer bezoekers trekken. Dan kunner de spelers beter betaald worden en vanzelfsprekend ook andere verbe. tenngen worden doorgevoerd. Wan neer de spelers thans een keiharde, maar wel verantwoorde trafomg ont vangen, is dat uiteindelijk hun eigen belang, concludeert de heer Gosens, wanneer we op dit onderwerp die per ingaan. Gosens, die zelf zoveel praktische ervaring in het verleden opdeed, heeft voor zich al een uitgebreid' trainingsschema opgesteld, waarin techniek en taktiek een belangrijke plaats innemen. Voetballen lijkt soms een beetje op dammen, zegt hij ineens: je geeft bij een «Jagzet eerst een Daar schijven met de be doeling er in eik geval meer terug te winnen. Zo moeten de spears het met elkaar ook in een voetbalwed strijd doen: listiger zijn dan de te genpartij. Met de uiteindelijke be doeling een doelpunt te maken! "Want daar moet per slot van reke ning steeds naar gestreefd worden. Als je meer doelpunten mantrt dan de tegenpartij, win je de wed strijd Vooral in het komende seizoen 2al dat bijzonder belangrijk worden. Voor de eerste divisieclubs wordt dat zwaarder dan enig voorgaand in verband met de sanering van het betaalde voetbal, waarbij in een sei zoen de eerste divisie wordt terug gebracht tot zestien teams. Of For tuna een kans maakt om tot de top- ploegen van zijn afdeling te zullen behoren? Met Gosens zijn we van mening, dat net thans nog te vroeg is om daarover te spreken. Hij zal geen rigoureuze veranderin gen direct invoeren. Wel meent hij dat enige verbeteringen mogelijk zijn, bv. vei re uitreizen met per bus maken ook reeds eerder door ons in woord en. geschrift bepleit een korte warming up voor de wed strijd en handhaving van de iegle- mentsbepaling van slechts vijf mi nuten rust. De concentratie van een speler voor een wedstrijd hg? op een zeer individualistisch vlak, zo dat geen algemene richtlijnen daar omtrent kunnen worden gesteld. Aan het einde van ons gesprek, waarvan dit artikel slechts een sum miere weergave is. betreurde For- tuna's nieuwe trainer met ons het ontbreken van een eigen club blad. Ter wille van handhaving van de (i.c. roodgele) familieband is het bezit van een eigen maandoigaan wenselijk. Samengevat, zouden we willen concluderen: met Gosens zal 't waarachtig wel gaan! Advertentie LM.) PANTALON? De Broekenspecialist HOOGSTRAAT se TELEF. C 89 81 Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rerabrandtlaan 5. Bellen bö ongeval: G.G. en GD., Tuiniaan 80. telefoon 6929(1 Politie-alarmnummer 64666 Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19,00—20.30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19-00—20.30 uur. woensdag 9 30—12.30 uur, donderdag 93012.30 uur vrij* dag 9.30—1530 en 19 00—22.30 u. zaterdag 9 30—16 30 uur. 's zon dags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 1900—21.00 u, woensdag 14.00—17.00 en 19.00— 21.00 uur, donderdag 10.00—17.00 uur, vrijdag 14.00—17.00 en 19.00 —22.00 UUr. zaterdag 10,00—12.00 en 14.0017.00 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Jcrry als ruimtevaarder". Monopole, 2, 7 en 9,15 uur: „Het vuur van de haat". DIVERSEN NF.B.-kerk, 8 uur: Concert. Frans Halsplein, 7,30 uur: Basket ball. Irene» 8 uur: Prijsuitreiking schaak wedstrijden. Harga, 7 uur: Voetbal, Scheidsrech- ters-Demos. (Advertentie tMl Sehouwburgagenda IIpacÏnaI De heer H. v. S. van de Vlaarding- seweg nr. 21 heeft gisteren een hond je gevonden m de Dorpsstraat. Het is een bruine reu, die zijn poot heeft bezeerd. De heer Van S. heeft het beestje mee naar huis genomen. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie tussen 9—32.30 uur en 2—6- uur: colbertjasje; damesbril, 2 rollen papier, een plastic regenjas. Post Kethel: ontbijtlaken. Te bevragen bij de vinders: beige regenjas, R. de Gids, Marconistraat 95; kinderlaarsje <1), Kuipers, Burg. van Haarlenlaan 1020; kinderregen jack, Geerdes, Tuiniaan 105; regen broek, H. Boef, Houtstra \t 28; kin- derschoentje (r.>, A. Reedijk, Bil- derdijkstraat 36 b; kindermanteltje, v. Eek, Nw. Maasstraat 86; heren regenjas, Houtbraken, Schiedamse- weg 219, Kethel; plastic regenjas, W. van Biezen, Burg. v. Haarenlaan 382; overall, mevr. Visser, filiaal wasserij Noordhoek, Grensüat 283; zwemabonnement. I. v. d- Burg, Boylestraat 41 b; visdeegspuit, A. L. Breddels, Groenelaan 7; bus met verf ,v. Pelt, Alb. Thijmstraat 49 b; stuk rooks pek, H. Verbeek, Jullana- Iaan 75; autostep. H. Muller» Dr. Wi- bautplein 119; kettinkje met bedel tjes, mevr. Wiegman, Boylestr» 40 b; kettinkje met bedeltjes, Wuisman, Veenlantstraat 27; boodschappentas, A. C„ v. Troost, Heenvlietsestr. 35/6; linnen tas met inhoud, Leentvaar, Vlaardingerdijk 289; vulpen in étui, Verschuur, Lekstraat 6; zakmesje in étui, E. Putsberg, Lange Nicuwstraat 7 b; 1 paar babyschoentjes, N. Le- melsj Villastraat 28. Vrijwillig hebben de leden van de Sehiedamse afdeling van de Ned. Kappersbond besloten hun zaken vanaf I augustus de gehele dinsdag Je sluiten. De Sehiedamse kappers hebben daartoe besloten om zodoen de tot een vyfdaagse werkweek te komen. Schiedam ls nu één van de eerste steden In Nederland, waar de kappers een vijfdaagse werkweek hebben. De regeling zal duren tot het na jaar. Dan wordt de halfjaarlijkse vergadering van de N.K.B., afdeling Schiedam, gehouden en daar zal be oordeeld worden of de regeling houd baar is. Op de vergadering zal over een definitieve dagsluiting worden beslist Het moet niet uitgesloten worden geacht, dat de maandag i.p.v, de dinsdag als vrije dag kan worden aangewezen. Het honkbalprogramma behoeft in het komende weekeinde niet veel enerverends te brengen, ook al ho pen Schiedam en SVV dat het re serveteam van SW erin zal slagen aanvoerder ADO de voet dwars te zetten in 3 B. Het standaardteam van SW, dat naar een formidabele vorm groeit, moet in staat zijn zon dagmiddag in sportpark Harga met overmacht van THOR te winnen, waardoor SW by de kopgroep blijft Het eerste team van Schiedam kan de uitwedstrijd tegen USC win nen, het tweede negental zal zater dagmiddag thuis winnen van Wasse naar. Van veel belang is de wedstrijd SW 2—ADO 2, die om vier uur In Harga gespeeld wordt Leider ADO 2 wordt op de voet gevolgd door Schiedam en SW 2, Het is voor beide teams dan ook van betekenis, dat de roodgroenen pogen de Hage naars te slaan. Zondagmorgen ont vangt SW 3 zonder veel winstkan sen het Haagse Celeritas. DRZ 2 gaat voor een gelijkwaardig duel naar VFC. Schiedam 3 zal thuis sterker zijn dan DRZ 2. In Kethel kan DHS 2 wederom een overwin ning behalen op Hermandad. In de Oranjestraat week gister morgen om 8.30 uur de bromfiets berijder J. W. den H. op het rij wielpad uit voor twee personen, die uit een winkel aan die straat een ijskast droegen. Door de manoeuvre botste de bromfietsberijder P. H. M. tegen de heer H. op. Deze kwam te vallen en liep een wond aan zijn rechterbeen op, die ïn het Gemeen teziekenhuis is gehecht. Het slechte weer brengt de sport functionarissen in de komende we ken in de moeilijkheden. Enkele malen moesten honkbalwedstrijden worden afgelast en verwacht mag dan ook worden, dat binnenkort tegelijkertijd voetbal- cn honkbal- wedstrijden moeten worden ge speeld door honkballers, die tevens voetballers zijn. Dat is jammer, vooral omdat „Schiedam", dat het honkbal in Schiedam introduceer de, weer kampioenskansen heeft en SW zelfs tot de landelijke top van het honkbal wil gaan doordringen. Ook bij DHS, dat in het tweede honkbaljaar verkeert, zijn de kan sen heel gunstig. Wel zijn de voorbereidingen voor het voetbal nog niet begonnen, ook al worden vriendschappelijke ontmoe- tingen reeds aangekondigd. Voor lopig is er nog sprake van het „stille seizoen", Dit wit zeggen, dat theoretisch m deze weken niet wordt gevoetbald, omdat het heel nuttig is, ook voor voetballers, dat de boog niet altijd gespannen is. Na een goede rustperiode komen voetballers met meer energie en wat heel belangrijk is, met meer aandacht voor het spel, op het veld. Er is echter zoveel liefde voor het voetballen, dat de velden in de „stille periode" bijna niet kunnen worden stilgelegd om de nodige rust en herstelwerkzaamheden te kunnen ondergaan. Zo heeft Schie dam alweer een serie zomeravond competities, incidenteel verhuren de voetbalclubs hun terreinen aan liefhebbers, meestal bedrijfsvoet balclubs» voor allerlei wedstrijden, de voetbalclubs spelen zelf hun oefenpartijtjes tegen zustervereni gingen of bedrïjfsclubs, en dan is er ditmaal ook de bedrijfsvoetbal- organisatie van de Nederlandse Klinknagelfabriek, die een neder laagserie afwerkt legen allerlei teams van voetbal- en bedrijfsvoet balverenigingen. Bij de intense animo komt de be langstelling voor andere sporten in het gedrang. Het zou bijvoorbeeld zo prettig zijn als weer, evenals vroeger, de prachtige atletiekwed strijden in onze stad konden wor den georganiseerd. Schiedam heeft een periode gekend, dat op het hoofd veld van SW aan de West- frankelandsedijk, de gebroeders Van Diggelen in de estafette, de langeafstandloper Walbeek en de sterke Paul Krüse, de all-rounders Hes, Van der List en Van Dijk met ferme worpen van speer, discus of kogel veel applaus verwierven. Ook de huidige bestuursleden van SW, secretaris Cor de Vries en penning meester Daaf Scheepmaker, ver wierven triomfen. Deze kundige functionarissen organiseerden toen veldlopen, waaraan ook niet-atle- ten deelnamen. Het moet toch mo gelijk zijn, dat door samenwerking van diverse functionarissen in de sportverenigingen de atletiek weer nieuwe impulsen krijgt m Schie dam, De heren Scheepmaker en De Vries zullen zeker weer gaarne goede wedstrijden organiseren als de belangstelling er maar weer is. Ook voor voetballers is de atletiek een goede training. De sprint, het uithoudingsvermogen en de goede conditie, krijgen speciale aandacht. Deelname aan dergelijke zomer sporten is van betekenis, omdat daarbij voorkomen wordt, dat het voetbal als eentonig, geestdodend wordt ervaren. Na een interim- periode van de zomersporten is bet voetbal dan weer „nieuw". Zo is ook de beoefening van het honkbal als training voor de voetballers van belang. De korte sprint en de sli ding worden hier in een andere sfeer op peil gehouden. De oefenmeester van SW, Hans Croon, is gekozen in het bestuur van de Vereniging van Oefenmees- ters. Tijdens de studieweek voor Nederlandse oefenmeesters in Lun teren heeft Croon veel waardering verworven met zijn demonstratie van de trainingsoefeningen, die de beroemde Engelsman Walter Win- terbottom in het Zwitserse Magg- lïngen voor een groep geselecteer de Europese oefenmeesters heeft gegeven. De energieke Hans Croon hoopt, dat Hermes DVS en SVV in het komende seizoen in dezelfde afdeling bij elkaar worden inge deeld. Hij verwacht van deze wed strijden tussen de stadgenoten, de derbles, veel belangstelling van de Schiedammers, waarbij bovendien komt, dat naar zijn mening dan ook de thuiswedstrijden ruimere belangstelling zullen gaan krijgen. De tegenstanders zijn dan voor HDVS en SW dezelfde en het moet dan voor de supporters van beide clubs interessanter zijn te kunnen zien <ene week bij SVV, andere week bij HDVS) in eigen stad wat er in die afdeling gebeurt. Mogelijk dat het idee van Croon de belangstelling voor de verrichtin gen van beide clubs zou stimuleren. Daarbij dienen dan tevens de pres taties van kwaliteit te zijn. Het is verheugend, dat het semi-profvoel- bal de laatste jaren een stijgende lijn vertoont, er komen in ieder ge val goede jeugdspelers naar voren. Mogelijk, dat het spelen in een en kel Schiedams stadion van een en kel Schiedams betaald team de voorkeur verdient Die kans is ech ter voorbij, SW en HDVS zijn bei de in het betaald voetbal gebleven, ook al zijn in beide kampen veel voorstanders voor een fusie. Het is jammer dat een fusie inhoudt, dat beide verenigingen dan volledig zouden moeten samensmelten; an ders had het idee, te komen tot het creëren van één enkel betaald Schiedams team uit beide vereni gingen, waarbij. de amateurafdelin gen ieder de eigen zelfstandigheid Op het Engelse schip Shieffield zijn drie Engelse zeelieden aange houden. Zij hebben vernielingen aangebracht in een Sehiedamse bar» een café en aan een woonhuis aan d« Vlaardingerdijk. De machinist van het Engelse schip Welsh Prince, dat bij Wilton FJjen- oord ligt, vermist uit zijn. hut een radiotransitor 'ter waarde van 16 pounds. Onder auspiciën van het Comité Jeugdvakantievxeixgd wordt zater dag 22 juli door de Vlaardingse Hen- gelaarsbond het traditionele jeugd- hengpiconccurs georganiseerd in de vijvers van het park 't Nieuwelant. Jongens en meisjes tot en met veertien jaar kunnen zich tot en met donderdag 20 juli voor deelneming aan dit concours aanmelden in de Visbank aan de Westhavenplaats, waar het Vakantiebureau is geves tigd. Het concours begint zaterdagmor gen om 10 uur. De Vlaardingse Hengelaarsbond doet een beroep op de ouders van de deelnemende kinderen, om wél. te komen kijken, maar de kinderen niet behulpzaam te 2ijn bij het vissen, of deze bezigheid van hen over te n«- badden kunnen handhaven, zeker aandacht verdiend. Het aanleggen van basketbalvelden in Schibedam heeft tot gevolg ge had zoals ook in de bedoeling lag dat de basketbalsport in Schiedam intrede heeft gedaan. Eerst werden de velden dp de be tegelde speelplaatsen incidenteel door allerlei groepen gebruikt, maar binnenkort zullen er compe titiewedstrijden worden gespeeld. Sportleider Berry Janse heeft een groep leden van de jeugdsodëteit „Guillaume" opgeleid, In de school van Jansse aan de Nieuwstraat kan het basketbal worden beoefend. Nu gaan de basketballers voor de com petitiewedstrijden gebruik maken van het veld op bet Frans Hals plein. De sportslieden zullen zich verkleden in de gang en hal van de schooi Overigens deed zich al di rect een complicatie voor, want de fraaie tegelterreinen, die afgezet zijn met witte lijnen van tegels en stenen, voldeden niet aan do voor geschreven afmetingen. Het doel gebied, dat 3.60 bij 5.20 meter met een strafworpcirkel, straal 1.80 me ter dient te hebben, zal gewijzigd moeten worden naar de richtlijnen van de Nederlandse Basketbal Bond, die zondag veertien jaar is geworden. Hopelijk behalen de jon geren goede successen met het bas ketbal, omdat een vroegere stimu lans voor de beoefening van vol leybal niet tot bloei kon komen. Fotografie Kolflims vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K. van Vuuren Hoogstraat 106. auping-epeda majrassen pullman-pee ness Tijdens het uithalen van een ge vaarlijke stunt ïs gistermiddag om 3.30 uur de 10-jarige jongen Krijn van Gerven In de Westerhaven ge vallen. De jongen kon niet zwem men. maar is door de heer D. v. d. Berg die hem gekleed achterna sprong, van een wisse dood gered. De jongen liep over een bint aan de buitenzijde van de westerhaven- brug, en verloor zijn evenwicht, waardoor hij in het water viel. De heer Van de Berg, die snel in actie kwam, beschadigde bij het redden zijn hand aan een stalen kabel van een woonschip. De jongen is op eigen gelegenheid weer naar huis gegaan. Demos tegen veteranen van Excelsior Het eerste elftal van Demos zal maandagavond op het terrein in sportpark Harga voetballen tegen het veteranen team van Excelsior uit Rotterdam, dat vlak na de oorlog triomfen behaalde. Vorige week bleek dit team niet opgewassen te gen het elftal van SW dat het Landskampioenschap behaalde, maar de roodzwarten hebben wel zoveel kaliber dat zij voor Demos een kwa de tegenstander zullen zijn. Aanvang zeven uur. HARINGVANGSTBERICHTEN Binnen. VL 89, H. de Niet, mot 12 last Per as vanuit Umuiden aange voerd van de VL 153, C. Rog, 23 last; van de VL 7, P. v. d. Harst, IE last, en van de VL 16, J. Spaans- 23 last Vertrokken: VL 190, K. Rog; VL 114, J. Jol, en VL 78, D. van Rijn. Een 13- en een 14-jarige jongen zijn gisteren door de politie aange houden. Zij beoefenden een nieuw, maar gevaarlijk spelletje. Op de Dam staken zij grote spijkers met de pun ten naar boven tussen de straatste nen. Een bromfietsberijdster, die over zo'n grote punt reed, kreeg een lekke band. De politie treedt scherp tegen zulke kwajongenstreken op. De schade, die bij de spelletjes ont staat, wordt op de ouders verhaald. De Sehiedamse Wandelsportver eniging SWS en OV neemt deel aan de Internationale Vierdaagse Af- stands-marsen ie Nijmegen. Daar zullen 11 leden deel nemen aan di verse afstanden t.w. 30, 40. 55 km. De laatste dag van de Vierdaagse zal een bus met supporters naar Nij megen vertrekken om de lopers in te halen, zoals ieder jaar het geval ls. De bus vertrekt 's morgens 28 juli om 7 uur vanaf het postkantoor aan de Tuiniaan. Geboren; Jan P. 2.V. J. Hersbach rnE W. van Katwijk; MIchiel A. z.v. J. Hersbach en H. W- van Kat wijk; Johannis M. z.v. J. G. van Roest en K. de Wit; Gerrit J. z.v. J. Luyendljk en J. Duiker; Albertus J. z-v. A. S. Bölwerk en W. J. Maters; Elisabeth H. d.v. A. K. Quartel en H. van der Marei; Robert J. z.v. J. de Knegt en C. B. Walop. Overleden: J. van den Bergh, 83 jr. wed van W. de Nie; J. M. M. Verburgh, 26 jr. echtg. van C. F. Sebel; H. de Vries, 51 jr.- WONINGINRICHTING 1200 nylon beha's met fraai geborduurde cups, zeer goede pasvorm. "Lovable Tijdens de opruiming BROERSVESl 64*66 1200 Jupons van soepele satijn, zéér slank afktedend, met een prachtige verfijnde kantstrook. Tijdens de opruiming O»33 Diversen Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragées 1.98. Btf apotheek en drogist. 5000 helanca damesalips fantastisch elastisch, in grote verscheidenheid van kleuren U kijkt U vergelijkt U koopt bij Tijdens de opruiming Een op en top sport-bromfiets stuurden? zweefarmvering voor en achter per sportstuur en buddyseat Rap bromfietsen reeds van 60?.. af, inclusief alle accessoires. LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel. 6 86 II GEEN FILIALEN Bewaar ze in Vraag gratis proefrit bqs UNIQUE - SCHIEDAM (Geschikt voor iedere verzameling!) afd, MOTOREN ST. LIDUINASTRAAT 52 TELEFOON 64313 Betaling wordt desgewenst In overleg geregeld H006STR. 3a SCHIEDAM TEL. 68808 21 tot en met 27 juli 1961 AVONDvoorsfcellingen: dagelijks 7 en 9.15 uur Stevig voorblad Bedrukt in frisse vrolijke kleuren Geheel geplastificeerd Wit kartonnen rug Brede spiraal 80 pag., folio formaat Absorberend papier in neutrale kleur Verkrijgbaar bij de be zorgers, agenten en ad ministratie van dit blad. Ook verkrijgbaar bij de boekhandel. (Dreigende heuvels) Het verbijsterende avontuur van een Amerikaanse oorlogscorrespondent in brandend Griekenland. Robert Mltchum - Gia Scala en Stanley Baker. CinamaScope Leeftijd 14 jaar. MIDDAGvoorstellingen: dag. 2 u. (zond. 2 en 4.1£ u.) met Johnny Weissmuller en Maureen O'SulIivan. Leeftijd 14 jaar. DONDERDAGCYCLUS: 2, 7 cn 9.15 uur Elvis Presley in zijn eerste grote dramatische rol, In Cinema Scope Leeftijd 14 jaar. 600 beha's 'rondgestikte cups. geheel elastische zij. panden, zeer "goede sepa ratie. Tijdens de opruiming 3»"® *600 petticoats"van geharste iTjnylon met tule overtrokken en voorzien van twee kantstroken. Tijdens de opruiming 8000 pakken dameswbsnd "Dekona" per pak van 10 stuks Tijdens de opruiming NOG MEER CONTROLEERBAAR VOORDEEL tijdens de opruiming in alle filialen 10% korting op pyama's, babydolls, nachthemden en dusters, voor zover niet afgeprijsd! {17 filialen - 1 SCHIEDAM, Oranjestraat 17 VLAARDINGEN, Korte Hoogstraat 41—45

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1