Het paard speelt een rol bij Oranjefeest-K ethel stap is op WINTERMANS Spanning hangt rond dreigende heuvels I. W. Smit reikte de Zilveren Koning5 uit Uitkijkpost betrapte vader en zoon op roof Optocht door stad en land Tarzan heeft een schat AGENDA Hulpprediker stak f12000 in eigen zak VAN GOED M HENRI Veel tekortkomingen bij de demonstratie basketball SCHIEDAM Bij ringsteken en demonstratie KIESTUGRUNDIG? Uitslag Vlucht De Vrijheid bracht 147 op In Monopoie: Artsen op zondag Plaquette voor politiemannen die bloed afstonden Wisselprijs van „De Schiedammer Plan Kamer ensemble vindt weerklank Norman Wisdom in Passage Burgerlijke Stand Collecte Poliofonds bracht 17.713 op w2T e Duik in mater ivas vergeefs Examens kantoorruimte KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Koeriersters Zaterdag 22 juli 1961 Hoewel het weer gisteren niet 20 erg best Is geweest, het is tenminste de hele dag droog gebleven en dat was voldoende om dc Oranjefeesten in Kethel ook op de tweede dag een succes te doen zjjn. Over gebrek aan belangstelling heeft bet bestuur van de Oranje-vereniging Wilhelmina dan ook niet te klagen gehad. Niet bil de optocht die in de ochtenduren zowel door Kethel als door Schiedam is gehouden, niet btf het optreden van Carla Flink met haar kinder theater 's middags en ook niet op het feestterrein aan de Koekoeklaan waarbij het optreden van een groep jeugdige pony-rijders de grote at tractie is geweest. Aan de optocht hebben een dertig tal" versierde rijtuigen deelgenomen; voor het kleine Kethel een opmerke lijke prestatie om nog zo'n groep bij elkaar te krijgen. Er waren heel aardige versieringen bij die een vleugje landelijkheid brachten in hot verstedelijkte Schiedam. Nog rustieker was het ringrijden dat daarna is gehouden naast het feestterrein. Honderden Kethelarcn maar ook Schiedammers hebben ge amuseerd toegekeken hoe zich onder de rook van Rotterdam een zo bij uitstek landelijk evenement als ring steken met versierde tilbury's en op losse paarden zich voltrok. Het is toch wel erg leuk dan te bemer ken dat er hier in de omgeving toch nog altijd negen tilbury's te vinden zijn. Een teken des tijds is het ech ter wel dat ook hier de tractor het paard is gaan verdringen, ook bij het ringsteken. Maar ja, vele boerenzoons voelen zich in deze tijd beter thuis op de grommende trac tor dan op het zoveel sierlijker paard. Vandaar dat ook op dit landelijke feest het ringsteken van de tractor af is Ingevoerd. KERKDIENSTEN Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk; 10 uur ds. A. Vink (Vriezenveen). 5 uur ds. W. M. Kalmijn (R'dam), Be- titelkerk: 10 uur ds. J. F- Storm (Nij- broek). uur dr. I,, j, Cazemler. Op~ standlngskerk: 10 Uur dr. L J. Caze mler, 7 uur ds. A. Hoffman. Vredes- kerk: 9 en 10.45 uur ris. F. v. d. Grift (Someren). 7 uur ds. 2C. M. Vogel (Maassluis). h'ed., Herv. Gcref. Evang. Gebouw Irene: 10 en 4 uur ds. L. Vroeglndewey (Delft). Evang. I.uUt. Gemeente. 10 uur ds. S. G. v. d Haagcn, Xed. Prot. Bomt, Westvest 02; 10.30 Uur ds. J. B. Schouwmk. Lutherse Kerk. Zaterdagavond 7.30 u. Oecum. Avondgebed. Oud-Knth. Kerk. Dam 28: 10 uur Hoog-Mis. Baptisten-gemeente. Lange Haven 59: 10 en 7 uur ds R. Reiiing. Deger des üeils. Lange Haven 27: 10 uur Helligingssomenkornst en 7.30 uui Verlossingssamenkomst o.l.v. majoor en mevr. Souveretn. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 6 30 uur wachttorenstudie, onderwerp ..ou ders. bescherm het leven van uw kind met nauwkeurige kennis". Woensdag 7.30 uur dlenstvergadering en theocra tische bedsemngsschool. Ned. Herv. Gemeente Kethel, De Rank 3.30 uur dr. L 3. Cazeroier. Dorpskerk: 10 uur ds. c. L. Eerftardt (Hillegom) en 7 uur eerw. heer J, Hoogendam, hulp- pred, Vlaardingen. Geref. Kerk. Ooslerkerk: 10 uur ds. J. Veriare (Schlebroek) cn 5 uur ds H. E. Smid (Lemele). De Ark Kethel uur kand. B. ter Haar (R'danD cn 2 30 uur ds. Th. Swcn (Vlaardingen). Kantine S.C.F.: 10 uur ds. K. S. G. Zljlstra (R'dam) en 5 uur ds R. D Beukema (Schlebroek). De Goede Ha ven: 10 uur ds. A. C- Scherpentsso (Scheveningen) en 5 uur kand, B. ter Haar. Julianakerk: 10 uur ds. H. F- Smid en 5 uur ds. G. Aalbersberg (Vlaardingen). (Advertentie LM.) annum DRAAGBARE RADIO'S VoÜè, de hele Grundig-collectie draagbare radio's staat bij Kroot Radio voor U klaar... DEZAAK MET DE GROOTSTE RADjO: EN T.V. COLLECTIE VAN ROTTERDAM SCHIEDAMSEWEG.117 TELEFOON 32717-5S669 BEUERLANDSELAAN 8 TELEFOON 73181 DE SLINGE 149 (ZUIDWIJK) SCHIEDAM: HOOGSTRAAT 37 TELEFOON 62564 Doch dat de jeugd noch niet ge heel is gemechaniseerd bleek 's avonds weer toen negentien kleine ruitertjes, meisjes en jongens van zeven tot veertien jaar met htm even kleine pony's een rü-demon- stratie kwamen geven, welke hij het talrjjke publiek een bijzondere bij val oogstte, Het waren de jeugdige leden van de „Douwe-ruiters" uit Waddinxveen die onder straffe lei ding van hun Instructeur, de heer Van den Berg, lieten zien hoe zjj met bun kleine pony's over weg kon den. St jjlvol gekleed in donkere broe ken met hoge laarzen, keurige grijze jasjes en de zwart-fluwelen jagers pet op het hoofd Het het dappere groepje heel aardige staaltjes van rij vaardigheid en eenvoudige dressuur- proevcn zien. Jammer dat de groep bij het door kruisen van Rotterdam veel opont houd heeft gehad zodat de rui- tergroep, met de muzie'k van St. Radbouwd en de drumband van Ex celsior voorop meer dan 'n half uur telaat op het terrein arriveerde. Met het gevolg dat niet het gehele uitge breide programma afgewerkt kon worden wegens het vallen van de duisternis. Maar het dankbare pu bliek heeft toch enkele stijlvolle num mers als de openings-manoeuvre en de vrijheidsdressuur (met meerdere knappe staaltjes) en verder wat ver makelijk opvoeringen als het zaklo- pen en de cowboy-race kunnen zien. Het was dan ook een geslaagd on derdeel van de Kethelse Oranje-fees ten, De uitslagen van dc optocht zijn: versiering tilbury's: 1 J. Vlugman 2 K. v, d. Bos, 3. J. Jongste, 4. Jac. v. d. Eyk. Versierde bedrijfswagens: 1. A. v. Mil. 2. P. v. Beurden 3. De Valk. Versiering Tractoren: 1. Y. v. d. Ende, 2. W. Poot Versierde fietsen (maar twee deeïnemersf) 1. Tineke v, d. Water, 2. Rob Hooghart. Ringsteken: losse paarden: l. Jaap Jongste, 2. Henk Mosterd, 3. J. v. d. Vlugt. Tilbury's: 3. J. Vlugman. 2. A, Poot, 3. J. Rodenburg, 4. A, Jong ste. Tractoren: 1. A. Maat, 2, Riet v. d. Does, 3. G. v. Mil. De wedvlucht die door de P.V. ,,De Postduif op 1 juli heeft gehouden vanuit' Zwijndrecht zulks ten bate van het Rode Kruis heeft een be drag van X47,opgebracht, daar er in totaal 1.470 jonge duiven fc_ J aeze wedvlucht hebben deelgenomen. De voorzitter van De Vrijheid, de heer P. van Os heeft het bedrag inmid dels overhandigd aan het bestuur van de afd. Schiedam van het Ned. Rode Kruis, (Advertentie LM.) Uw autokosten gaan omlaag. Stap over op Mobiloil Special, de motorolie die zorgt vooreen perfecte smering - voor een Jager benzineverbruik. En... stap over op Mobil Special benzine met tetramel, de nieuwe Ameri kaanse benzine met hoog octaangetal. Nu ook in ons land steeds meer verkrijgbaar, Met Mobil Special benzine rijdt U veel meer kilometers. Stap over op Mobil en U stapt over op besparingen, Mobil Oil Nederland N.V. Rotterdam HHefc is weer vry lange tijd ge leden, dat we de „stem van het □crwoud" door middel van de bio- scoopgeluidslnstallatle konden horen en de eigenaar van die stem door middel van het witte doek konden zien. Maar hij is er nu weer in volle glorie. En wel de originele, ouder wetse.We hebben het, zoals de filmliefhebber wel zal begrijpen, over Tarzan. De „ouderwetse" Tar zan, n.L Johnny TVeismüller en rijn charmante partner Maureen O'Sal- livan. Laten we vooral een van de meest kostelijke hoofdfiguren niet verge ten, want wat zou een Tarzanfilm zijn zonder de onvergetelijke Cheeta. En „Boy" is er natuurlijk ook in de persoon van John Sheffield. Alle in grediënten om een spannende oer- woudfilm te aanschouwen zijn aan wezig in „Tarzans verborgen schat", zo luidt de titel van de film, die van af gisteravond is te zien. Zouden we u iets over de inhoud verklappen? Het lijkt ons beslist overbodig. Span ning is er volop, dat kunnen, wij u garanderen, (MONOPOLE) Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer, St Liduïnastraat 53 A. Bellen hij ongeval: G.G. en GJX Tumlaao <5U. telefoon 69290 Politie-alarmnummer 64666 Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19,0020.30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19.00—20.30 uur, woensdag 9.3012.30 uur. donderdag 9.3012.30 uur, vrij dag 9.3016.30 en 19.00—22.30 U. zaterdag 9 301530 uur. 's zon dags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 190Ü21.00 tl* woensdag 140017 00 en 3900— 21.00 uur, donderdag 10 00—17.00 uur, vrijdag 14.00—17.00 eo 19 00 —21 00 uur. zaterdag 10 0012.00 en 14.00—17.00 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Zorg dat je er bij komt". Monopoie, 2 uur Os zondags 2 en 4.15 uur): „Tarzans verborgen schat": 7 en 9.15 uur: „Dreigende heuvels". DIVERSEN Kethel. 7 uur: Oranjever. „Wilhel mina". Oranjefeesten. (Advertentie LM.) DE Amerikaanse oorlogscorres pondent Mike Morrison (Ro bert Mitehum) komt in de film „Dreigende Heuvels'' (The angry Wils) lelijk in de knel te zit ten en. het Is wel voornamelijk aan zijn goede gesternte te danken dat hy alle gevaren in het door de Duit sers bezette Griekenland overleeft. De Gestapo, geholpen door verra ders, maakt jacht op hem, omdat hij in het bezit is van een lijstje namen van vaderlandslievende Grieken, die voor de nazi's zullen gaan werken en tegelijkertijd contact zullen on derhouden met de geallieerden. Dat lijstje moet de Engelse inlichtingen dienst in handen worden gespeeld. Op zichzelf een aanvaardbaar verhaal, voor de makers van de film een mooie aanleiding om de klopjacht op de Amerikaan breed uit te spinnen en de meedogen loosheid van de Gestapojon-?ens aan de kaak te stellen. Het gehucht in de bergen, waar de oorlogscorrespon dent een voorlopig onderkomen heeft gevonden, moet het eerst zijn tol aan het verzet betalen. Via een klooster belandt Mike tenslotte in Piraeus, waar een jonge vrouw hem op een bootje moet zien te helpen dat hem naar veiliger oorden brengt. Met deze jonge vrouw bedrijft de Gestapo een ingewikkeld spel, waar bij haar twee kinderen de inzet vor men. In een ogenblik van zwakte le vert ze bijna de Amerikaan aan de vijand uit, doch op het laatste ogen blik spreekt, tot geluk van -de ge allieerde zaak, haar geweten en ziet ze zelfs kans het hart van de Gesta- po-officier te vermurwen, In de hausse van oorlogsfilms, die wij op het ogenblik beleven, Is dit bepaald niet de slechtste. Er zit ten in het verhaal weliswaar enkele oneffenheden en onvolkomenbeden. Een er van is de onwaarschijnlijke gang van zaken in Piraeus, waar de jonge vrouw de oorlogscorrespondent op een kamertje laat onderduiken zonder dat de Gestapo moeite doet haar te schaduwen en de gezochte man in te rekenen. Spanning biedt de film, misschien juist daardoor, in overvloedige mate en behalve deze spanning zijn er goede beelden van het Griekse landschap, Gia Scala speelt het meisje Elef- tberia uit de bergen, Elisabeth Mül- ler het verzetsvrouwtje uit de ha venstad. Stanley Baker is de keihar de. geraffineerde Gestapo-officier, (MONOPOLE) {Advertentie t M In spoedgevallen zijn. gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: C. J. M. Vlootman, Singel 151, tel. 67769; P, Jungerius, Jac. Catslaan 8, tel. 67353: W. H. F. Meijer, Swaxnmerdamsin- gel 43, tel. 65696. Geopend is apotheek Backer, St. Liduinastraafc 58, die ook gedurende de komende week de nachtdienst zal waarnemen. De Rotterdamse recherche heeft de hand gelegd op de 68-jarige ontsla- gen hulpprediker P, L. P-, die zich aan colportagezwendel zou hebben schuldig gemaakt. De man hield zich de- laatste ze ven jaar bezig met het inzamelen van boeken en tijdschriften voor ziekenhuizen cn sanatoria. Voor dit zelfde goede doel nam hij ook bij tal van Rotterdamse bedrijven giften aan, die varieerden van 10 tot 200 gulden. De politie heeft hem nu ge arresteerd, omdat hij ervan wordt verdacht in de laatste dri<- jaar on geveer 12.000 gulden, meer dan vijf tig procent van de geïnde bedragen, in eigen zak te hebben gestoken. Om toch aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen kocht hij in boek winkels tegen sterk gereduceerde prijzen oude boeken op. In zijn boek houding vermeldde hij echter de prij zen die ze nieuw kosten. De recherche van het bureau Bergsingel zou graag in contact ko men met mensen, tegenover wie P. zich heeft uitgegeven als hulppredi ker of dominee. Een aantal politiemannen, dat vijf tien keer bloed had afgestaan aan de Bloedtransfusiedienst van het Ne- derlandsche Roode Kruis, is onder scheiden met de Landsteiner-pla- quette. Het zijn: brigadier S. Timmerman, de hoofdagenten W. Anema, J, H. Hijts, C. Kooiman, C. Oosterom en. B. van Oudenaard, en de agenten J. G. v. d. Breevaart, P. J. Dekker, B. J. Schoenmaker, P. Steine en J. G. Vierbergen. De Landsteiner-penning voor het geven van vijf maal bloed werd uit gereikt aan: de hoofdagent W. J. Ba- rendszwaard en de agenten: T. 'Van der Ree. C. Ippel, G. v. <L Jagt, A. Kragt, B. P. van Luijk Chr. M. Maliepaard, M. A de Muijnck, J. J. v.d. Poll, W. M. Schepen en G. Schoonbeek. „De Zilveren Koning", de wissel trofee voor Schiedams beste schaker, is voor een jaar in handen van de jeugdige secretaris van de schaak vereniging „Schiedam" overgegaan. De voorzitter van de Rotterdamse Schaakbond, de heer J. W. Smit, heeft donderdagavond in gebouw Irene ter afsluiting van de lange strijd om het persoonlijk kampioen schap schaken van Schiedam de prij zen uitgereikt. Hij was verheugd dat de heer Haring de eerste prijs had verworven. Jarenlang waren het de heren Reitsma, Penning en Meyers, die als de sterksten elkaar het kam pioenschap betwisten. Net zou Reits ma de wisseltrofee definitief verove ren of de jonge Haring diende zich als kampioenspretendent aan. De heer Smit schonk de heer Ha ring de „Zilveren Koning", die be schikbaar is gesteld door „De Schie dammer". Tevens ontving de heer Haring een persoonlijke prijs en de medaille van de gemeente Schiedam Na het openingswoord van voor zitter Van der Berg, heeft de heer Smit de prijzen uitgereikt Hij me moreerde, dat in Rotterdam, Vlaar dingen en Dordrecht de wedstrijden om het persoonlijk kampioenschap onder auspiciën van de KNSB wor den georganiseerd. In Schiedam is de opzet enigszins andere, omdat Schiedam de wedstrijden reeds lang kent De doelstellingen van de wed strijden zijn: de kracht te leren ken nen van de schakers, een prettige tijdpassering te bieden en tevens van huisschakers mogelijk goede krach ten van de verenigingen te maken. De heer Smit hoopte, dat de wed strijden in dit opzicht aan de doel stelling zullen beantwoorden. Op verzoek- van de heer Smit lie ten allen daarna een applaus horen uit waardering voor de goede leiding en organisatie bij de wedstrijden. Hierna kregen de heren J. S. J. M. Haring, Reitsma (2e), de zestien jarige Johnny van Baarle als eerste van. de parallelgroep, Peter Sey, eveneens zestien jaar, die tweede werd, en Hermsen, de kampioen van de tweede klas Weeda,' hun prÜ2en. Met bewondering sprak de heer Smit van de prestaties van Van Baarle, die van de cracks Reitsma en Haring heeft kunnen winnen. Daarna kreeg wedstrijdleider C. M. Smits cn zijn secondanten J, van Grootvefd en C. Vrijland, weer sis vanouds de leiding voor het verzor gen van de snelschaakwedstrijden. Het plan voor de oprichting van een Schiedams Kamermuzieken- semble, zoals we dat eerder vermeld hebben, heeft wel weerklank ge vonden. Reeds een vijftal musici heeft zich als üd gemeld en door het voorlopig bestuur worden enkele aanmeldingen venvacht. Het plan om in september te starten met een eerste bijeenkomst tevens repetitie, "al dar» ook kunnen doorgaan, al heext men nog geen ruimte gevon den voor het houden van de repe tities. Prettig is ook dat tal van aanvra gen zijn binnen gekomen voor het geven van concerten, n.l, uit Rot terdam, Nieuw-Beijerland, Gorin- chem en. Brfëlle. Maar het streven is er toch op gericht om het eerste optreden naar buiten in Schiedam zelf te-doen plaatsvinden. In de Passage zal worden ver toond de film „Zorg dat je erbij komt". Aangezien deze film even eens in de Rotterdamse bioscoop Are na in première gaat, verwijzen wij voor een verslag naar elders in ons blad. GEBOREN: Lucia, d. v. J. I. de Beer en I. Thio; Erica, d. v. E. Fran- kel en A. Drommel; Wilhelmus J., z. v. A. J. J. van Kasteren en A. J. Hillenaar. OVERLEDEN: L. Broere, 74 j. De collecte, die zaterdag door het Prinses Beatrix-Poliofonds in Rot terdam werd gehouden, heeft ƒ17.713,41 opgebracht. Het vorig jaar, toen in november werd gecollecteerd, was de op brengst ƒ27.035,73. De G van goede tabakken vindt U terug in Wiritermans sigaren,' de Gen.eye .en de Globe. Verwende rokers, die weten wat een.'lekkere sjgaar ïs könèniGenève ol Globe. I< kopen «N twee V twee. modellen verkrijgbaar Globe 10 stuks in doos Genève 10 stuks in doos Teleurstellend was de geringe be langstelling voor de demonstralie basketball, die de jeugdsocleteit Guillaume in samenwerking met de afdeling Rotterdam van de Neder landse Basketbalbond donderdag avond op het Frans Halsplein heeft georganiseerd. Gulllauzne gaat met een basketbalafdeling deelnemen aan de competities van de NBB, maar donderdagavond waren louter de liefhebbers naar het Frans Hals- plein gekomen. De organisatoren hadden zo gehoopt, dat meer perso nen naar het plein zouden zijn ge komen, omdat dinsdagavond in de sportschool van Berry Janse In de Nieuwslraat de oprlchtingsvergade- (Van een onzer verslaggevers) Omdat hij ivel eens ivilde weten wie toch steeds dat sloopijzer stal, is een perso neelslid van een metaalhanclel aan de Feyenoorddijk dinsdag nacht in een huisje van een kraan op de uitkijk gaan zitten. Tegen twaalf uur zat hij hoog en droog op zijn verheven post, van- ir hij een prachtig uitzicht had op de Nieuwe Maas, waaraan het terrein grenst Van die zijde ver wachtte hij het gevaar. De man had een goede neus. Na een uur geduldig wachten zag hij uit de duisternis een roeiboot op duiken met twee man aan boord. Zij gingen aan boord van één der sloopschepen, die aan het terrein gemeerd, lagen, en haalden uit het ruim stukken sloopijzer tevoor schijn, die zij in het gangboord op stapelden, kennelijk met de bedoe ling ze in hun roeibootje over te laden. De uitkijk had genoeg gezien. Be hoedzaam verliet hij zijn hoge post en draaide in een kantoortje 94. De politie nam snel maatregelen. De rivierpolitie stuurde een boot en aan de landzijde werd het terrein afgezet door personeel van de ra dio -surveillance wagen s. Radio Instituut Steehouwer. Gedu rende het cursusjaar 1D60-19CI slaag den voor het diploma Adspirant-V.B.V. -cursist: m M, Benner, T. 3. J. Brug man, F. j. den Hertog, R. Kappel, J. Korst. I. Koszo. J. Kuik, W. L. van der Laan, P. Moons, B. Plomp. A Pnester. F. K. Rysdijk en A. de Wilde Radio-detailhandelaar V.E.V.: J. P. van Adrichem. P. van Doorn, H. A. van Hessen, M. C. Noordzy, J. Kink, B plomp en J. van Wagonsveld. Haöio- Hulpmonteur N.R.G.: F. J. Dlngonouts. H Fontyne, H. v. d. Heerik, F, J. den Hertog. W. Korperaal, P. Moons, 3. QttEiis. A. Priester, F. K. Rijsdljk. A. P. Soesman en A, de Wilde. Radio monteur V.E.V.ï J, P. van Adrichem Radiotechnicus N.R.G.: P. J. Bos, G. Klunder. A. Metselaar, H. van Peenen en W. Roos. Itadiotelegrahst zde klasse: H P Fisser, J. Hofimann. H„ S H. de Jong, J. Mellegers, Sj- Noorda, G. J M. Kobeerst, J. W. Slegtenhorst, W. C. Urbanus. D. M G. Weldenng. In een speciale dienst, die om 16 uur aanvangt, zal zondag 23 juli uil de dr. J. E. Feisserkapel, Proveniers, straat 52 te Rotterdam-C het zen- dingspaar J. B. van der Veen en F, van der Veen-Vorsteveld uitgezon den worden naar het zendingsveld in Kongo. Daar ïrema, het eigen zen- dingsterrein van de Unie van Bap tisten Gemeenten,, nog steeds te on veilig is. wordt ook dit ïendings- paar uitgeleend aan de Baptist Mis sionary Society» dat te Londen is gevestigd. De twee mannen, die van dit al les niets gemerkt hadden, sjouwden rustig door. Toen er genoeg sloop ijzer (ongeveer 500 kg) in het gang boord lag, gingen zij in de koper- loods o het terrein een kijkje ne men. Daar vonden zij een kabel van ongeveer 100 kg, die ze haastig naar de waterkant sleepten. Op dit moment greep de politie in. Twee agenten kregen de 52-ja- rige koopman F. A. K. snel te pak ken, maar diens zeventienjarige zoon waagde nog een ontsnappings poging. Hij sprong ïn het water en zwom naar een nabijgelegen terrein. Daar werd hij door twee andere agenten met open armen ontvangen. Hot tweetal wordt vandaag voor Ie officier van Justitie geleid. ring van de basketbalvereniging wordt gehouden. Er zfln nog nieuwe leden, nodig. Overigens was het niet alleen de beperkte belangstelling, die de de monstratie niet tot een succes heeft gemaakt. Het spel van het Rotter damse team, dat op de duur adem te kort kwam, tegen het team van de legerplaats Het Harde, was niet van kwaliteit Toch speelden, drie internationals in deze wedstrijd mee. Bovendien is het sportveld op de speelplaats van slechte kwaliteit en daar komt nog bij dat de uitgezette lijnen van witte stenen op het veld de verkeerde vorm en afmetingen hebben. Nu moesten krijtlijnen voor het strafworpgebied worden gezet Uiteraard komt dit het spel niet ten goede. De spelers zijn goed gestart» maar het schieten was niet van. kwaliteit Toen het scoren zuiverder werd, ging het spel achteruit. Gespeeld werd volgens de nieuwe spelregels, maar, heel vreemd, ont brak het commentaar bij deze de monstratie, zodat zelfs de insider» niet goed duidelijk werd hoe de ontwikkeling was. De experts heb ben overigens met afkeuring gespro ken over dé baskets, die van dus danige slechte kwaliteit zijn, dat de bal soms hard van het houtwerk terug ketst e11 °P andere plaatsen als dood langs het hout doet vallen. De vloer op het veld is goed, maar de lijnen zijn bedriegelïjk zodat het rytme niet in het spel kan worden gebracht. De legerplaats won ten slotte met 6351. Bij het Rotterdamse team speel den vijf spelers van The Arrows mee en twee van Rotterdam-Zuid. De militairen speelden met vijf man; zij wisselden dus niet. Bij Rotterdam stonden opgesteld de in ternationals, leden van The Arrows, Rinus de Jong en Frans de Haan (ex-The Wolves)Bij de militairen de international Ton Boot (The Wolves) en bovendien de -Ameri kaan Waïtes, die prima speelde. Het schieten was zo> zwak dat eerst na zeven minuten de score 86.stond voor de militairen. Daarna ging de score gelijk op. Bij de rust was de stand 2924 voor de legerplaats, di rect daarna trok Rotterdam ten aan val en vijf minuten voor tijd was het 4647, maar toen toonde de Rotterdamse verdediging zoveel ga ten, dat de militairen bij 't eind van de laatste tweemaal twintig minuten zeventien maal konden scoren. Hét tempo van de militairen gaf toen de doorslag. - Persoonlijke prestaties Rotterdam: De Jong voor rust veer tien, na rust twaalf doelpunten; Leo Boode: 2 en 6; 't Harde: Boot: 11 en 6; Waiteg: 6 en 8; De Zeeuw: 4 en 8; De Rijk: 6 en 6; Alexander; 2 en 6. slaapmeube! en wenlelbedden duo-divans enz. WONINGINRICHTING BROERSVEST 64^>6 Te huur aangeboden: ca. 22 m2, gelegui te Schiedam. Kanloorin- ventaris kan eventueel worden overgenomen. Brieven, no. G-1272 bur. blad Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedijk 265 Telefoon 6 80 21 Schiedam Te huur gevraagd Leraar vraagt ongemeubi- leerde kamer, zonder pen sion. Brieven aan P- van Koppen, Oranje Plantage 45 te Delft. Auto-, Matoren- en Scooterverhuur Luxe autoverhuur. Wa rande 210 B, TeL 6 2873. Fotografie ttolfilms vergeten? De auto maat staat voor u kiaai Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K van Vuuren. Hoogstraat 106 te lefoon 6 67 20. In één dag gereed. Permanent wave Helene permanent met toe- Jtel het beste •/at er ts, compleet ƒ5.—; stroomloos f 50 Op vertooD van deze advertentie r L— korting! Dames- en »-(erenkapsalon .Hélène'Rem brand tl aan 22, telefoon 67170. Diversen Laat uw spiraal 'vermaken' tot modern opklap, of kan- telbed. Prima afwerking; als mauw terug."Het goedkoop ste adres: DUK, Groenendal IA (Broersveldpad). telefoon 67028, (na 18 uur telefoon. 6 67 89). Ledikanten hutledi—-. santen, kampeeroedden enz. Kom eens praten-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1