UNIQU Negershow uit de Senegal komt in Schiedam dansen Mare Bohan (Dior) geeft aan vrouwen de taille terug maar verbergt elke ronding Schiedam bij Gaslicht aan Lange Haven Ugb n w 1115555153 VACANTIE- AANBIEDING 1 St~ r TIJDENS VAKANTIE-FEESTEN m Arrestanten bekennen 6 inbraken ZEEMAN ZEEMAN /ür* AGENDA ZEEMAN Atleten strijden om titels in Vlaardingen Kringwedstrijden tennis op de Spieringshoek ^Rutstap's Wedvlucht van De Vrijheid Burgemeester Peek afwezig IV» Burgerlijke Stand Mannequins platter clan een schol TAXI? EUROTAX 69 4 60 ARMA-jeugd naar Lun teren Bergingsexpert Van der Hidde overleden f61 Vrijdag 28 juli 1961 u- ■ver» tem. I-Hij Ëfcele een rrie- feenj ■:<m- I dan kue- Ktatc lege- |»f«- i da bgen ■oren (eden J be- ver- fcben It zij Ir er 1, dat fop- Jagen (ilitie tadt L bet de rich l'iiet irijh: D5t- toerd ld oor Jbesis aar- post» teen- Eder Ks- pPe" irle- land ■pen lund bep de liep inde I z'n >ar- Pelt pdc. wijl hü [rus nde _Ude Éjna (Advertentie IM.) (Advertentie LM Een beeld ran de dansen die door de ncgershaw uit Senegal in het '-theater gegeven zullen worden. (Advertentie l.M.) Morgen kunt U kiezen uit honderden paren heren ankiets. Mousse Nylon ankiets, die altijd passen, die U nooit hoeft te stoppen en die een weelde zijn aan de voeten. Geen vaeantiekoffer Is compleet zonder enige paren van deze moderne ankiets. Morgen begint de Verkoop van deze Mousse Nylon heren- anklets,- nu voor de helft van de normale prijs, per paar voor nog géén gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij Mousse Nylon heren- anklets, In zes verschillende moderne jjPLj&ÏÏ dessins, nu per paar voor Per effent niet meer dan 3 paar. In het kader van de Vakantie feesten zal op woensdag 9 augustus In het Passage-theater een opvoe ring worden gegeven van een neger show. Ter introduktle van deze voor Schiedam ongewone vorm van Afri kaanse kunst vermelden wy het vol gende. De stichter van het Staats- ensemble „The African Dance Group from Senegal", Maurice Senghor, heeft meer dan 3000 kilometer dwars door Senegal afgelegd. Dat was no- dig om een programma over Sene galese dans- en andere volkskunst samen te stellen. Iedere stam moest worden benaderd en iedere bijzon derheid omtrent zulk een volksge meenschap opgespoord. Geen kleine taak in een land waarvan de bewo ners twaalf verschillende talen spre ken, die nog geen van alle op schrift werden vastgelegd. Toch is het gelukt uit al de gege vens een uniek cn. grandioos schouw spel samen te stellen, waarin tempo, ritme en sfeer tot een homogeen ge heel werden verbonden, Maurice Senghor wilde niet, zoals men dat vaak bij andere gekleurde dansgroepen aantreft, eenvoudig de verschillende dansen aan elkaar rij gen, doch hij zocht doelbewust naar een volgorde van de scènes, die er toe zou kunnen bijdragen Senegal te leren kennen en waarderen. De zorg om Senegal te brengen zoals het in werkelijkheid leeft, heeft hem ertoe bewogen uit sommige dorpen spe ciale dansfiguren te halen en uit andere weer hun klederdrachten en toebehoren. Hij was genoodzaakt uit alle dehsn van dit grote land zangers en muzikanten te engageren, die lang niet allen beroepskunstenaars waren, doch doodgewone vissers of boeren. Deze nu zijn trots en gelukkig het hunne er toe te kunnen bijdragen om Sonegals kunst en leven aan de we reld te brengen. Het geheel is geworden tot een lo gische aaneenschakeling van oer oude dansen, gebracht met een over maat van fysieke capaciteit, die de West-Europeaan naar adem doet snakken, verbalende scènes, dorps episoden, voorvallen uit het dage lijks leven en liederen. Wie dus uit de Franse naam, „Les Ballets de Senegal", het geijkte bal let zou verwachten komt bedrogen uit. Wat hier gebeurt stijgt daar ver boven uit. Zoals een verslaggever het zei: ..Liever gebruik ik hier de term show: een samenstel van zui ver spectaculaire prestaties die bo ven alles het menselijk lichaam en de sociale functie van de mens in zijn beperkte gemeenschap laten zien. Zo leeft en denkt en doet dit negervolk; dat we daar in een per- fect-gewogen dosering het een en ander van mee kunnen beleven is positief winst". Het is de bedoeling dat over een jaar een eigen Nationaal Theater zal worden opgericht, waarvan deze mensen als voortrekkers zullen die nen. De komst van zulk een natio naal toneel zal dit volk, zelfs in de meest afgelegen, dorpen, tot een ver dere graad van ontwikkeling bren gen en hen vormen tot wereldbur- j gers. Woensdag 9 augustus is het te zien m hot Passage-theater. Advertentie f.MJ Zoals de laatste jaren gebruikelijk Is geweest, zal tijdens de vakantie- feesten de Schledamse CJ.V., dit maal ter afsluiting van de viering van het 75-jarig bestaan een deel van de Lange Haven maken tot een feestterrein, Onder de naam „Schie dam bij Gaslicht" zal daar een spek takelstuk uit de oude doos worden opgevoerd, vol van romantiek en ouderwetse genoegens. Op de Haven tussen Appelmarkt- brug en Korenbeurs zal een stukje Oud-Schiedam worden opgebouwd, waar ook vee] ouderwetse en thans ongewone vermakelijkheden opge voerd worden. Er komt een Oud- Hollandse markt bij, waar verver singen en verfrissingen te koop zullen zijn, waaronder ook de onvolprezen „saucisse" of warme worst, maar dan Com misverstanden te voorkomen) tegen eigentijdse prijzen. Er komt oen „Cabaret Artistique" waar oude en nieuwe liederen gezongen zullen fAduertentie LM.) PANTALON De Broekenspecialist HOOGSTRAAT 86 TEL EF 6 66 61 worden door „soubrettes" en er wordt de Kinematograaf, de uitvin ding van de heer Lumiêre uit Fa- rijs vertoond. Dan is er een „prenten en schilde rijen-kabinet" in het gebouw van de Jeugdhaven ingericht, waar, zo als wc reeds schreven, de Duitse kunstschilder en illustrator Johannes R. O. Lura werken zal exposeren van 29 juli t/m 12 augustus. Door de leden van de CJ.V. is in de afgelopen weken hard gewerkt om de grootse plannen te verwezen lijken en aan medewerking heeft het hun niet ontbroken. Toch is er een moeilijkheid voor de jongelui. Het ligt n.l. in de bedoeling om in een van de zalen van de Jeugdha ven een oud-Hollandse kamer in te richten met veel ouderwetse artike len als koperen kannen, vasen beel den. tinnen vaatwerk, echt en imi tatie Delftsblauw, enz. en hoewel daarvoor de modewerking is ontvan gen van het Stedelijk Museum, heeft de C. J* V. nog niet de beschikking aver voldoende attributen. Een be roep wordt daarom gedaan op die stadgenoten die wat van de verlang de artikelen in bruikleen willen af staan. I# Igd) De achttienjarige pompbediende F. van D, en zijn even oude collega J. A, v. d. O, beiden uit Schiedam, die door de Schiedamse politie zyn gearresteerd en inmiddels voor de officier van justitie zijn geleid, heb ben bekend dat; zij in Rotterdam zes inbraakjes hebben gepleegd. De to tale buit bestond uit veertig pakjes s'garetten, dertig guMen. enig bui tenlands geld en wat gereedschap. VOLIÈREGAAS 50 breed 0.95p.m. 100 breed 1.75 p.m. DAK VILT 1,— en 1.20 p. m. HORRENGAAS groen 4.crème 425 p. m2 NYLON 50, 60, 70, 80, 90 en 100 cm breed Metaal groen en blauw 2.50 p, m2 Broersvest 52 - Tel. 675 94 Apothekers-nachtdienst: Aptuheek Backer, St Liduinastraa- 58 A- Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80 telefoon 6 9290. Folitie-alarmnummer: 6 40 66, Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 20 HO uur, dinsdag 9.30 tot 16.30 en 39 tot 20.30 uur, woensdag 9.30 tot 12.30 uur, donderdag 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag 930 tot 15.30 en 19 tot 22.30 uur, zaterdag 9,30 tot 16.30 uur, 's zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 19 tDt 21 uur, donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag 11 tot 17 cn 19 tor 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 rot 17 u. BIOSCOPEN Passage, 14 en 20.15 uur: „Zeven mannen zonder vrees", Monopole, 2 uur: „Echt iets voor Conny", 7 en 9.15 uur: „Hier is Lemmy Caution", HajïïwJIe— somss&sfflsssss&ss*! (Advertentie LM.) GRASMAAIERS Brill - Folbate - Kultus (met kogellagers) v,a. 37.95 Grasscharen vanaf 4.25 Eenhand vanaf 4.95 Broersvest 52 Tel. 6 75 94 Zaterdag en zondag worden op de slntelbaan van het BPM-sportpark De Vijfsluizen In Vlaardingen de na tionale atlellekkampioenschappen gehouden. Zaterdag beginnen de wedstrijden om half drie; zondagochtend om elf uur start men met de technische nummers. Om twee uur beginnen de loopnummei's. Gisteren is een begin gemaakt met de kringkantpioenschappen tennis sen van Schiedam, die ook dit jaar weer op het Tennispark Spierings hoek worden gehouden. Het aantal inschrijvingen is niet groot, wat waarschijnlijk wel ie wijten is aan het feit dat de wedstrijden worden gehouden ln vakantietijd. Maar op de eerste dag is er toch druk ge speeld en er heerste in het club huis en op de banen een gezellige vedstrijdsfeer. Zaterdagmiddag en zondag zullen de finales verspeeld kunnen worden. De wedstrijdleiding berust bij de heer Magnin. De uitslagen van gisteren zijn: Afd. B. Heren-enkel: J. Wijlacker slaat Zandvliet 6—2 6—0. Gemengd- t dubbel: mej. Legen/Van Raamsrionk si. mevr. Broere/Helmïg 75 6—4. Afd. C. Heren-en kei: Frazer si. Van Poppelen 79 62 6—3; Van Teefelen sl. Sikkelerum 86 61; Janssen sl. Van Oosterom 6—4 6—1; Brouwer sl. Pleket 62 6—4; Hyl- kema sl. C. Rottier 61 79 64; Van Toor sl. Bastiar. 61 75; Pet sl. Poolman 61 6—2. Dames-enkel: mej. Van Dijk sl. mevr. Rompb 62 63; mevr. De Vos sl, mej. Noppen 60 61; mevr. Jansen sl. mej. A. Kleiss 6—4 97; mevr. Broere sl, mej. Koenen 6—0 6O; mej. Kleiss sl. mevr. Van Toor 6—2 86. Advertentie l.M. C SCHOEMEM BROERSVEST 12 Men let er op U ook? De F.V. „De Vrijheid" heeft met 75 duiven deelgenomen aan de wed vlucht uit Bordeaux. Uitslag: 1. me vrouw v. d. Windt; 2 4 5 C. Midden dorp; 3 8 A. v. d. Limborgh; 6 N. v. d.) Ark; 7 12 14 15 Adr. Pronk; 9 J. v. d- Ent; 19 19 H. Hagen; 11 16 17 Joh. Westerholt; 13 G. v. d. Hoff; 18 M. Putters. Aan de vlucht uit Vilvoorde werd met 779 jonge duiven deelgenomen. Uitslag: 1 A, Houtsma; 2 7 Jac. Duymel; 3 W. van Harmeien; 4 12 F. Doejaaren; S F. Haak; 6 M. Put ters; 8 H. J. v. d. Steen; 9. C. "Wolt huis; 10 H. Hagen; 11 P, Pols; 13 Adr. Pronk; 14 A. D. de Rouw; 15 Adr, v. d. Tuin; 16 P- Vrauwdeunt 17 Jh. Christen; 18 A. v. Limborgh; 29 C. Verluide; 20 P. L. Verlinde. (Advertentie IM.) A u T L>;M O, B I t l o t U K OFFICIEEL De burgemeester van Schiedam, mr. J. W. Feek, zal gedurende de maand augustus wegens vakantie af wezig zyn. Zijn ambt zal io die tijd worden waargenomen door wethou der H. Sabel, (Advertentie l.M.) Niet alleen restanten en enkele stuks, neen, ook hele series van de meest verkochte karpetten brengen wij in deze Opruiming, En .morgen begint de verkoop van het meest verkochte karpet van dit seizoen. Deze zuiver wollen moquette- karpetten uit onze successerïe van 129.50, gemaakt van de beste soorten wollen garens op vaste rug, koopt U nu bijna vijftig gulden goedkoper. (Van onze moderedactrice) PABIJS. Mare Bohan, de ontwerper op wie de onmoge lijk zware taak rust om in de modewereld de plaats van de in wezen onvervangbare Christian Dior in te nemen een opdracht die te zwaar is gebleken voor de al te jeugdi ge Yves St Laurent heeft donderdag zijn tweede collec tie gepresenteerd aan een uiterst kritisch publiek van in kopers en mode-journalisten. Hij heeft in ieder geval in één opzicht de traditie van het huis Dior voortgezet, n.l. door zich van alle overige ontwerpers te onderscheiden en een geheel eigen lijn te brengen. Mare Bohan geeft de vrouwen royaal, zonder enige reserves, een taille terug. Maar tegelijkertijd drukte hij alle vrouwelijke rondin. gen zonder enig mededogen weg. De mannequins hepen platter rond dan de traditionele schol. En als de ze mode doorzet, zal de toekomstige generatie uitsluitend groot gebracht moeten, worden met dc fles. Want zelfs voor de geringste boezcmwel- vmg was hier geen plaats meer. De lijfjes waren zo glad, dat er eerder een jongens- dan een vrouwenli chaam onder scheen te zitten. Een slanke taille is een waardevol bezit voor ieder, die zich volgens Bohan's lijn wil kleden. Maar men zal een uiterst streng vermagermgs- dicet moeten volgen om ook het al lerlaatste grammetje vet op heup en buik weg te werken. In jaren heb ben wij geen kleren gezien, die zo nauw om het lijf zaten als ditmaal bij Dior werden getoond. Lijfjes en rokken zijn tot onder de heup strak om het lichaam gemodelleerd en pas onder do heup verwijdt de rok 2ich enigszins. Het verwende publiek ex-man- nequm Bettina, met een nieuw, lang m het gezicht vallend kapsel op de eerste rij aanschouwde met meer verbazing dan bewondering de col lectie. Er waren in feite slechts twee lij nen. die gebruikt werden voor alle modellen, van do meest sportieve pakjes tot de allergckleedste avond japonnen, En beide waren tot hun essentie teruggebracht, zo simpel, dat het leek alsof een eenvoudige huisnaaister er maar weinig moeite mee 20u hebben. De ene lijn herin nert aan de mode van de dertiger ja ren: een glad kort lijfje, vaak rond gedecolleteerd, wordt gecombineerd met een klokrok, die kan variëren van even uitlopend tot een mate loze cïrkelrok met ingezette punten. Een strakke ceintuur, waaronder "t lijfje slechts enkele centimeters te voorschijn komt, omgordt de taille.: De coupe laat geen ruimte voor eni ge welving: een mode voor prille meisjes. Zo mogelijk nog moer worden alle vrouwelijke lijnen weggedrukt bij de rechte japon, die als een. hand schoen om het lichaam sluit en voor zien is van een korte pseudo-bolero ongeveer tot halverwege de buste. Bij de sportieve jurken is dit bole ro-lijfje glad en recht. Maar bij de namiddag, en avondjurken van crêpe of doorzichtige zijde, waaiert het uit als een aangerimpelde strook. Lang op de rug, kort aan. de voor zijde. Op de letterlijk broodmagere man nequins deed dit charmant en vrou- Zaterdsgmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze wok moquette karpetten, 200x280, in moderne Jll dessins en kleuren, voor Mm Bijpassende sa/onfc/eedjës 160x230 voor 59.80 ^1^, 160x200 voor 43.80 GEBOREN: Emma M., d. van P. van Veen cn I, B. Frey; Martin J„ z. van J. T. Voorbaeh en W. G. Faatz; Patricia A„ d. van F. A. Stcennis cn G. M. van Dorst. ONDERTROUWD: T. G. M, Ahs- man, 27 jr en M. J. E. Alberts; J. H. Blok, 29 jr en J. E. Groeneweg, 20 jr; A. L. van Dooren, 22 jr eti P. Meijers, 28 jr: J. B. van Hees, 24 jr en C. T. G. Hellemons, 21 jr; J. Kel der, 29 jr en P. A. van Male. 24 jr; B. Laarhoven, 23 jr en. G. Stieber, 20 jr; H. Lammers, 23 jr en M. T. J, Janssen, 21 jr; T. Nagel, 21 jr en K. Nijs, 18 jr; P. J. Nlestadt, 26 jr en N. van der Meulen. 22 jr; J. H. Ooms, 21 jr en E, de Rooïj, 20 jr; M. Smalbroek. 24 jr ert H. P. Post, 23 jr; J. van Staaijeren, 22 jr en C. J. E. Amersfoort, 21 jr; W. J. Vroe gen, 24 jr en A. L. van den Brink, 19 jr; A. C. Wagenaar, 22 jr en H. van der Heijden, 20 jr; C. E. "Weber, 38 jr en M. C. Luijcx, 19 jr. GEHUWD: A. de Pous, 24 jr cn M. A. T. Alberts. 23 jr; F. C. van der Linden, 32 jr en 3. P, M. "Wil- lemse, 21 jr; P. Fokas, 27 jr en J". Reij, 18 jr; H. J. Koppenol, 23 jr en B. RL Schoenmakers, 18 jr; P. Slag- moolei», 22 jr en C. Kriek, 24 jr. welijk aan, maar een Marilyn Mon roe of Sophia Loren moet men er zich niet in voorstellen. Brede cor selet-ceintuurs of gladde passen slo ten nauw om maag en taille. De vorige collectie van Mare Bo han heeft een ongehoord succes ge had bij de confectionairs. Van deze kan men in ieder geval zeggen, dat de modellen ideaal zijn om te co- piëren. Maar van een rijkdom aan ideeën, waarop 'n conflectionair, die duizenden guldens heeft neergeteld om zijn plaatsje in de volle salons te veroveren, toch mag rekenen, was geen sprake. Na een half uur wist iedereen, waar hij aan toe was: strakke hoog getailleerde pakjes, met smalle schouders, kleine revers en een nau welijks merkbare a-symmetrisehe sluiting, met daarover losse, kraag- loze manteltjes met een rijke bont- gamermg, bij voorkeur aan de zij kant en nauwe capuchons, die soms als een kraag konden worden open gevouwen. Ze leken bestemd voor poolreizigers of bergbeklimmers. Een veilige bescherming tegen de ergste vrieskou. Daaiwiuer droegen de mannequins dan nog een kleurig kapje, ongeveer zoals de mutsen waarmee de Frie zinnen het hoofd bedekken voor ze het gouden oorijzer opzetten. De overbekende cape-jas bleek hier zowaar nog springlevend. Maar daarnaast werden ook echte getail leerde redingotes getoond. Het grootste succes voorspellen wij echter de ruime, klokkende man de iriserende waterval-broderie* hebben gezien als hier. Het applaus klonk maar karig op en Bettina zat weliswaar vriendelijk te lachen tegen haar ex-collega's, maar ze bracht zelf geen hand op elkaar. Wat bij Dior wordt gebracht wordt mode. Dat heeft de ervaring allang bewezen. Maar zou aan deze nieuwe mode. die herhaaldelijk herinnerin gen opwekte en niet de beste aan de dertiger jaren wel meer dan een uiterst vluchtig leven zijn be schoren? tel, met smalle schouderlijn, die zo wel bij de sportieve als bij de zeer geklede modellen telkens terugkeer de. Een van de weinige punten van aanraking tussen Bohan en de rest van de Parijse haute couture, want dat was voor een mode-redactrice, die bij alle andere ontwerpers ge confronteerd was met schuine vloei ende lijnen, bet verbazingwekkende, om niet te zeggen, ontstellende van de lijn van Bohan: het ontbreken van iedere analogie, elke overeen stemming. Het is öf Bohan óf de rest. Een compromis tussen belden lijkt uitgesloten. Behalve dan in de kleuren, want ook hier was een duidelijke voor keur voor grijs, voor bruin in tal van nuances voor oranje en geel. oen bijzonder intens groen en, niet te vergeten, zwart. De cocktailjapon nen waren vrijwel zonder uitzonde ring dodelijk zwart. In crêpe en flu weel, satijn en moiré, dof en glan zend, vaak beide gecombineerd. Het was een collectie, die tege lijkertijd ongelooflijk rijk en zeer armelijk was. Armelijk, omdat vrij wel alle modellen naar enkele grondpatronen leken uitgevoerd. Rijk omdat wij zelden zoveel over dadige garneringen van nerts en ehincilla cn zo uitbundig glinstcren- Advertentie I M l TELEFOON Een dertigtal jeugdleden van de Schiedamse Arbeiders Gymnastiek vereniging ARMA gaat van zaterdag 29 tot 5 augustus kamperen op de Goudsberg te Lunteren, tezamen met de sportbondjeugd uit IJmuiden. We derom heeft Koos Verhoev de lei ding. Het kamp is gedoopt Campa Cran- tese, wat zigeunertaal moet zijn; daarom zullen de kinderen tijdens de kampweek een eigen koning of ko ningin moeten verkiezen, wat een. groot feest zal worden. Ook zal er een zigeunerorkest worden samen gesteld om het feest op te luisteren. Verder staan er wandel- en speur tochten op het programma, terwijl uiteraard de gymnastiek niet verge len zal worden. De groep vertrekt morgenmiddag twee uur van het postkantoor en zal daar een week la ter om vijf uur ook weer terug zijn. MdtJprJenÉie f M.J Eén von de bekendste fabrikanten verzocht ons deze prachtige jon gensbroeken te willen verkopen, aangezien een grote exporforder onverwacht niet doorging. De prijs werd z<5 verbluffend laag gesteld, dat wij de innaai-etiket- ten moesten verwijderen (Van een onzer verslaggevers) Op 63-jarige leeftijd is gisteren in het Gemeenteziekenhuis te Schie dam overleden de heer C. J. M. van der Hidde, bedrijfsdirecteur van L. Smit en Co. cn een internationaal bekende figuur op het gebied van sleep- en bergingswerk. De heer Van der Hidde vierde op 1 augustus van het vorig jaar zijn veertigjarig jubileum bij Smit. Hij kivam in 1920 als jongste bediende bij het bedrijf, waarin hij alle ran gen doorliep, voor externe betrek kingen. In 1950 verbleef de heer Van der Hidde geruime tyd als vertegenwoor diger van de rederij in de Verenigde Staten, Vele jaren was hij nauw be trokken by het afsluiten van sleep en bergingscontracten, waardoor hij ook in het buitenland een bekende figuur werd. In Nederland was bij mede be kend als auteur van enkele boeken. Ook hield bij vaak voordrachten. De j laatste maanden hield een, ernstige ziekte hem thuis. il Profiteer van dif koopje van Uw leven,want nd betaalt Uvoordeze schitterende popeline en roilcord JONGENSBROEKEN met omslag erv zakken: 2-16 jaar, A AQ alle maten jk ZotanS voorraad suekt 'u Geen iel. of schriftelijke bestellingen. ROTTERDAM: Ketce Hoogstraat XI Weent hb. Goudsc- singel Katcndr. Lagcdijk hk. Dorpsweg West-Kruiskade 3S >- LEIDEN: Haarlemmerstraat 25

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1