Gemeenteraad besluit tot bouw nieuw ziekenhuis Dïl2gMÈÈÉÉ0L t!J- gunningen zullen spoedig afkomen Eddie Constantine: volgens vast schema vechten in Mexico NA UITEENZETTING VAN BURG. PEEK Yergi „Echt iets voor Gonny Jubileum bij de GTB AGENDA PASSAGE VERTOONT: Zeven goede rovers W. A. VERWAYEN Coenraad Moulijn gaat nieuw contract aan SCHIEDAM KERKDIENSTEN In Monopole: Nieuwe curator Sted. Gymnasium Artsen op zondag MUTATIES bij het onderwijs Blank eiken slaapkamer ƒ398. illH 1 fKI enige Wilton Feyenoord deed bod op Belgische werf VROUWELIJKE KRACHT KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Koeriersters J8É L li Zaterdag 29 juli 1961 De sprekers in de gemeenteraads vergadering van gisteravond toon den zich over het algemeen zeer ver heugd over dit feit, maar een zeker wantrouwen was er aanvankelijk in hun woorden toch wel te beluisteren. Vooral mr. H. B. Engelsman (PvdA) was er helemaal niet gerust op dat er niet weer vertragingen op zouden {reden en dat de nodige vergunnin gen van hogerhand inderdaad wel op tÖd verstrekt zouden worden. Maar in een rustig hetoog heeft burgemees ter mr. J. W. Peek de hele voorge schiedenis vfln het nu ter tafel ge brachte voorstel verteld met de na druk op de rol die daarb(] door de departementale commissies is ge speeld. Daaruit hleek dat „Den Haag" al bij voorbaat akkoord is gegaan met de plannen, zodat een aanhou ding van de vergunning-verlening niet te verwachten is. (Advertentie l.M Daar de gemeenteraad van Schiedam gisteravond definitief besloten heeft om tot de bouw van het nieuwe Gemeentezieken huis aan de Burg. Knappertlaan over te gaan, zullen maandag aanstaande de directeur-geneesheer J. H. van den Berg en ar chitect G. Westerhout zich naar Den Haag spoeden om de plan nen voor dit ziekenhuis voor te leggen aan de Ziekenhuiscom- missie van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezond heid en als deze goedgekeurd worden (wat vrijwel zeker is), dan kan eind van dit jaar of anders begin volgend jaar een begin gemaakt worden met de aanleg van de fundamenten van het ziekenhuis. Als alles dan een beetje wil meezitten, dan kan Schiedam vier jaar latei' een mooi nieuw en groot gemeentelijk ziekenhuis rijker zijn. Na vijftien jaar van plannen maken, wij zigingen daarop aanbrengen en nieuwe plannen maken, is nu het eind van het .voorbereidende werk in zicht. Ongerustheid In eerste instantie had mr. H. B. Engelsman zijn ongerustheid over de gang van zaken onder woorden ge bracht, Toen de Raad in december 1959 het schetsplan voor het nieuwe ziekenhuis had goedgekeurd hadden B, en W. verklaard dat deze plan nen niet meer gewijzigd zouden wor den. Nu blijkt er toch wèl een wijzi ging aangekocht te zijn, waardoor het aantal bedden van 313 op 330 was gebracht. Een principieel punt vond spreker. „Wij kunnen nu wel plannen gaan maken en herzien, maar als de Ziekenhuis-commissie van het ministerie er niet mee ak koord gaat, dan komt er alleen maar oponthoud van", vond mr. Engels man die de overtuiging had dat be doelde commissie niet eens op de hoogte was van het plan van decem ber- 1959. Daarom vroeg hij om 'n duidelijke uiteenzetting over de samenwerking tussen de plannenmakers in Schie dam en de departementale commis sie. Mr. J. B. Schueler (KVP) was verheugd dat het ontwerp zover ge reed gekomen was, dat het aan het departement voorgelegd kan worden. Hjj maakte zich echter zorgen over het feit dat de kosten van de bouw volgens het nu ter sprake gekomen voorstel zo veel hoger waren dan bij het plan van 1959, n.l. van ruim 11 miljoen tot ruim 16 miljoen. Waar ligt dat nu aan? Spreker ging daarbij uitvoer'? in nr» verschillen de posten. Zo vroeg htf of de ver groting van het aantal bedden geen vertraging bij de bouw zou geven. Ook was h(j bang dat het nieuwe ziekenhuis, zeker In de begintjjd, niet rendabel zou blijken te zijn. De heer J. J. van Woerkom (WD) legde in zijn betoog de nadruk op het grote belang van een nieuw en groter ziekenhuis, waarvan de bouw zijns inziens de hoogste prioriteit verdiende. Verder informeerde hij belangstellend naar de rol die door het Adviesbureau voor Bedrijfs-orga- nisatie was gespeeld bij de ontwikke ling van de plannen. Evenals mr. Engelsman was hij bang dat een. wij ziging in het aanvankelijke plan maar oponthoud zou geven bij de ver wezenlijking. De heer W. Kok (CHU), die als lid van de Commissie van Adminis tratie van het Gemeente-ziekenhuis de hele gang van zaken van dichtbij heeft meegemaakt, volstond met de mededeling dat züu fractie akkoord zou gaan met het voorstel en het uitspreken van de hoop dat nog dit jaar begonnen kon worden met de bouw. Overzicht ïn zijn antwoord-op de opmerkingen van de Raadsleden ls burgemeester mr. J. W. Peek eerst begonnen met het geven van een overzicht over al die plannen die gemaakt zijn voor Ned. llerv. Gemeente, Grote Kerk, 10 uur ds. J. D, Smlds. S uur ds M N- Schrale, R'dam (jeugddienst); Bethel- kerk, 10 uur ds C. B. Kok. Chariots, 7 uur dr. I». J. Cazemier; Opstandings- kerk 10 uur en 7 uur ds. A. Hoffman; Vredeskerk 9 en 10.45 uur dr. L„ J. Cazemier, 7 uur prof. dr. W, C. van Unnik. Büthoven. Ned. Hcrv. Geref. Evang., Geb. Irene, 10 uur ds, W. van Herpen, Kinderdijk, 4 uur ds. v. d. Velden. Dordrecht. Evang. tiuth. Gem. 10 uur ds. S. G. V,d. Haagen, Luth- Kerk, zaterdag vond 7.30 uur Oecum. Avondgebed. Neu. Prnt, Bond, Westvest 92. 10.30 uur ds. E. A. J. Alberts, A'dam. Oufl-Kath. kerk, Dam 28. 10 uur Hoogmis. Baptsten Gem. 10 en 7 uur ds. R. Helling. Leger des Hells, Lange Haven 27, 10 uur Heiligingssamenkomst en 7.30 uur Verlossingssamenkomst; Gemt Ver- boonstraat 6 30 uur OpenluchlsaTTicn- komst o.! v. majoor en mevr. Souvercm Chr. Geref. Kerk B K -laan hoek Warande: 9 30 uur leesdienst cn 2 39 uur ds. J. C. van Ravenswaaij (Sche ven Ingen). Herv. Gemeente KethcJ De Hank: 830 uur mej. ds J. H. stegeman (Den Haag); Dorpskerk: 10 uur mej. ds J. H. Stegeman en 7 uur ds. D. Noord mans. Geref. Kerk. Oosterkerk; 10 uur ds. I. Bovenberg (Geesteren) en 5 uur ds. J. P. Boer (Rotterdam). DeArkKethel: 9 30 en 2.30 uur drs. A, EJshout (KoU- dekerke); Kantine S.C.P.; 10 uur ds. J. P. Boer en 5 uur dg. J. Bovenberg; De Goede Haven: 10 uur ds. W. A. Krijger en 5 uur ds. P. Visser (Tilburg); Julianakerk: 10 uur ds, P. Visser en 5 uur ds W. A. Krijger. (Advertentie IM.) BLIJ DORP DE Eddie Constantine-films ver lopen bijna alle volgens een vast schema: drinken-flirten-knok- ken-speuren, maar wonderlijk ge noeg verveelt dat schema eigenlijk nooit. Van de verfranste Amerikaan, de sportieve èn cosmopolitische held bjj uitstek weet men wat men kan Verwachten en Constantine stelt z'n uitgebreide clientèle feitelijk nim mer teleur. In Hier is Lemmy Caution gaat hij weer op spionnenjacht, meer ge hinderd dan geholpen, door de Fran se geheime dienst, waarvan één der topmensen tenslotte zélf de gezoch te spion blijkt te zijn. Overigens is de intrige zoals doorgaans van secundair belang. Het gaat er im mers alleen maar om dat Constanti ne in zo veel mogelijk vreemde si tuaties en curieuze milieus terecht komt. Daartoe behoort een non-fi guratieve kunsthandel met zéér fi guratieve eigenares evengoed als haar zwoel boudoir, en zijn natuur lijk weer soepele secretaresses die aan deuren luisteren en met een mes in de rug een trap aftuimelen en in deze film heeft Eddie één vast adres, waar hij inventaris en per soneel regelmatig in elkaar mag stompen: een verlopen café-chan- tant. De gevatte dialoog zit vol grap jes en bepaald verrassend is de ge dachte om een geheime code te ver bergen in een vers van de Franse dichter Rimba <d, een code die ver volgens aansluit op de reeds ge noemde non-figuratieve schilderijen. Het vrouwelijk schoon is ditmaal wat economischer gedistribueerd dan gewoonlijk, hetgeen niet wegneemt dat Eddie menige boeiende ontmoe ting heeft, aan het slot zelfs met een kampioea-scherpschutster, die de fraaie beloning voor ztfn knappe werk vormt. (MONOPOLE) Monopole-matinees rt het gemeenteziekenhuis. Hoe reeds in 1946 het gemeentebestuur een nieuw ziekenhuis wilde bouwen, omdat het bestaande toen al te klein was. Maar ook van prot. christelijke zijde kwam het plan om een eigen particulier ziekenhuis te bouwen. Dit is toen eerst geregeld moeten worden. Toen kwam in 1949 de Inspecteur voor de Volksgezondheid de domper zet ten op alle plannenmakerij door een nieuw ziekenhuis voor Schiedam laag en zeer laat op de urgentle-lUst te plaatsen. Er was toen in heel Neder land grote behoefte aan nieuwe zie kenhuizen. Toen is naar een andere oplossing gezocht en gevonden in een partiele verbetering van het bestaande zie kenhuis. Zo kwamen het nieuwe kin- der-paviljoen en de afdeling voor röntgenologie tot stand. Maar dit bleek niet afdoende te zijn. Toen ontwierp in 1955 doktor Van den Berg het plan voor de bouw van een nieuw beddenhuis aan de Anna van Burenstraut, wat een jaar later •weer gewijzigd werd in een plan om de operatiezaal en omgeving af te breken en daarvoor in de plaats een nieuwe vleugel te bouwen, met het idee dat er dan later op de plaats van het bestaande hoofdgebouw nog een tweede vleugel zou kunnen ko men. Het was toen dat de Haagse Zie kenhuis-commissie ingreep, doorvoor te stellen dan maar liever een heel nieuw ziekenhuis te bouwen, omdat dat op de lange duur goedkoper zou uitkomen. Het gemeentebestuur heeft zich toen bij dit Haags ".an neergelegd om verdere vertraging te voorkomen. Daaruit is het z.g. „ze ven-fasen-plan" voortgekomen, waar bij in zeven jaar bij stukjes en beet jes op de plaats van het oude een nieuw ziekenhuis zou verrijzen. Bouw-volume Maar de medische staf van het zie kenhuis protesteerde daartegen, om dat er dan zeven jaar lang onrust zou heersen en het lang een be helpen zou zijn in het ziekenhuis. En zo is nltHnfleHik dan het ohm voor een geheel nieuw eiekenhuis naast het oude en gelegen aan de Burg. Knapperllaan ontstaan, dat dus in ontwerp door de Raad ook In december 1959 is goedgekeurd. Op dit schetsplan heeft de minister al begin 1960 de goedkeuring gegeven en daar er ook daarna steeds con tact is gehouden met de Ziekenhuis commissie kon burg. Peek echt niet inzien, dat deze commissie nu in eens een spaak in het Wiel zou kan nen steken. "Vertraging is dus niet te verwachten, tenminste niet bfi het verlenen van de goedkeuringen. Iets anders is, dat er in I960 geen bouw-volume verleend kon worden. Dit is pas ut 1961 mogelijk en dan al leen voor de fundering. Daarom is in het nu ter tafel gebrachte voor stel ook elleen. gesproken over het maken van een paalfundering en van de onderbouw met de bijkomen de werken. Het bouw-volume voor de rest zal eerst later verkregen kun nen worden. ,,WJj hebben de realise ring dan ook niet in eigen handen. Wij kunnen wel de contacten onder houden, maar het verlenen van een bouw-volume hangt af van het be leid van de minister en daar kunnen wij geen invloed op uitoefenen", zo verklaarde zeer uitdrukkelijk mr. Peek die overigens wel de hoop had dat wanneer de fundering er een maal is, dan ook wel de vergunning voor de rest zou volgen. Dat de bouwkosten nu schijnbaar hoger liggen dan in 1959 ligt hierm dat het toen een sehets-ontwerp was, terwijl nu nauwkeurig geraamde kre dieten aangevraagd moeten worden. De berekeningen zijn daarvoor scherper gemaakt, maar ook zijn er nu verschillende posten op de be groting gekomen, waarvan toen nog geen sprake was. Capaciteit Verder gaf burg. Peek te kennen dat er beslist niet naar gestreefd is om de capaciteit te vergroten. Maar btf bet uitwerken van het aanvan kelijke plan z|jn er enkele wijzigin gen aangebracht moeten worden en het gevolg was dat er een mogelijk heid ontstond om meer bedden te plaatsen. Trouwens, in elk zieken huis bestaat er mogelijkheid om In noodgevallen meer bedden in te schuiven, dat is niets abnormaals. Vertraging in de bouw zou dat be slist niet geven. De berekening van de verpleegkosten is heel moeilijk t« maken, omdat niet te voorspellen is wat het bezettingspercentage van de bedden zal 2|Jn( maar die zal ver moedelijk liggen tussen f27.08 en ƒ30,16 per dag. Het was heel moeilijk een Advies bureau voor Bedrijfsorganisatie te vinden dat voldoende was ingewerkt op het gebied, van ziekenhuisbouw, 2o kreeg de heer Van. Woerkom te horen. Dit Adviesbureau heeft en kele goede adviezen gegeven, maar de betekenis daarvan was niet zo groot als men verwacht had. Daar om zal verder worden afgezien van de diensten van dit bureau. Door deze'uiteenzetting van bur gemeester Peek gerustgesteld, heeft de Gemeenteraad toen zonder stem ming de goedkeuring gehecht aan het voorstel om over te gaan tot de bouw van het ziekenhuis. Ook de an dere voorstellen, door ons reeds eer der vermeld, zijn zender discussie aangenomen. (Advertenriï i ftf.J proflrBiW"™ schiedam AUG Parcours Plantage 2 uur n.m- PROF WIELERRONDE met o.a. Peter Post, Coen Niesten, Michel Stalker, Jo de Rco Toegangsprijs 1.25 Maar... dezelfde plaat sen kosten i-n voorver koop bij V.V.V. slechts 75 cent! Passage-theater De Zuid Nederlandse Opera brengt in grote bezetting 1M WEISSEN RüSSL een operette van Ralph Benatzky. Toegangsprijzen ƒ3.— en ƒ2—. Passage-theater Een sprankelende COCKTAIL 1961 geserveerd door Pia Beek - Chandu - Les- tertrio - Al Preston - Carmen y Rafae) de Lara - Willy Vervoort Toegangsprijzen; ƒ3.— en ƒ2—. Passage-theater The African Dance Group NEGERSHOW UIT SENEGAL Een wilde werveling van dans, zang en mu ziek. Toegangsprijzen: ƒ3.— en ƒ2—. 5 10 11 Korenbeurs Het familiespel ALLES VOOR IKKE- gebracht door de Open Studio Gioep o.Lv. Jan Schaper. Toegangsprijs: fl. KAARTVERKOOP EN PLAATSBESPREKEN vanaf heden V.V.V., Plantage, Schiedam, tel. 6 60 00 KOOPT HET PROGRAMMABOEKJE In de kantine van de Gemeentelij ke Technische Bedrijven is gisteren de heer C, Kroos, technisch ambte naar B belast met de keuring van gasleidingen, gehuldigd wegens zijn zilveren ambts-jubileum. Hij is bij die gelegenheid waarderend toege sproken door de heer J. van Har- tingsveld, wnd. directeur van de G.T.B., die de bekende dikke enve loppe aanbood, door zijn directe chef, de heer M. Struik, terwijl de heer K- L. Voorbach namens het perso neel een schemerlamp kwam aanbie den met een bouquet bloemen, voor mevrouw Kroos. Op voordracht van het College van Curatoren van het Stedelijk Gymna sium is benoemd tot lid van genoemd College, ter voorziening In de vaca ture ontstaan door de periodieke af treding als zodanig van ds. A. Hoff man, ds. D, J. Spaling, Burg, van Haarenlaan 887, Advertentie IJtf-I Grole HUNTER fotowedstrijd „Vader enZoon'1 150 Prijzen van f. 1000.- tot f.25.- Zie afficJies; Sigaret..? HUNTER! In spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen; "W. J. Franke, Burg. Knappertlaan 30, teL 6 8163; L, H. Geer des, Vecnlantstraat 2, tel 6 83 57 en A. Q. C. Klomp, Jul. van Stol bergstraat 3, teL 6 99 52. Geopend zijn de apotheken Jansen, Swammerdamsingel 41 en Nieuw- Jand, Dr. Wibautplein 17, die ook ge durende de volgende week de nacht dienst waarnemen. Apothekers-nachtdienst* Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41 en Apotheek Nieuwland, Dr. Wi bautplein 17. Bellen bij ongeval: G.G. en GD., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alaimnummer: 646 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot 3030 uur, dinsdag 9.30 tot 16.30 sn 39 tot 20.30 uur, woensdag fi.30 tot 12.30 uur, donderdag 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag 9 30 tot 18.30 en J9 tot 22.30 uur, zaterdag 9.30 tot 16.30 uur, *s zondags gesloten. ILK. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 37 en L8 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 uur, vrijdag ii tot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 tot 17 u. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.35 uur „Zeven mannen zonder vrees". Monopole, 2 uur Cs zondags 2 en 4.15 uur) „Echt iets voor Conny" 7 en. S.15 uur: „Hier is Lemmy Cau tion", De Gemeenteraad van Schie dam heeft gisteravond de volgende mutaties by het onderwijs goedge keurd. Aan de heer A. van Vuuren, le raar aan de Gem. Nijverheidsavond- school is op verzoek eervol ontslag verleend wegens zijn benoeming aan dc Uitgebreid Technische School te Scheveningen. Aan de heer H. Breevoort, onder wijzer aan de Thorbeckeschool is op verzoek eervol ontslag verleend in verband met zijn benoeming aan de Lagere Technische School te Vlaar- dingen. Op aanbeveling van het College van Curatoren van het Sted. Gymnasium zijn herbenoemd voor de cursus 1961 '62 de heren J. Bxizee, leraar in de Hoogduitse taal en. L. H. Koster, le raar wiskunde, terwyl in vaste dienst is benoemd de heer W. M. van der Schouw, thans leraar in tijdelijke dienst. Tot leraar aan het Sted. Gym nasium zyn voor de cursus 1961'62 benoemd: ds. J. E. L. Brumraelkamp, predikant te Kethel, tot leraar in de cultuurgeschiedenis van 't Christen dom; de heer G. L. Wanrooy, tijde lijk Ieraar te 's-Gravenhage tot le raar in de biologie: de heer C. van Bree, assistent in het Nederlands aan de Rijksuniversiteit te Leiden, tot le raar in Nederlands; de heer A. M. den Haan, leraar aan de Gem. Han delsdagschool te Zaandam, tot leraar in Nederlands. Tot hoofd van de Willem de Zwij ger-uloschool aan de St. Liduinastr., ter voorziening in de komende vaca ture wegens het vertrek van de heer M. P. Heijboer, is benoemd de heer A. de Jong, onderwijzer aan voor noemde school. Tot hoofd van de nieuw te vormen ulo-school is benoemd de heer M van der Kraan, onderwijzer aan de Willem de Zwijger-uloschool, Tot hoofd van de LO.M -school (school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden; is be noemd de heer H. Heesen, onderwij zer aan de Dr. A. Verschoorschool te Nunspeet. Tot onderwijzer aan de Goeman Borgesiusschool aan de Ant. Muys- straot is benoemd de heer J. C. Lag- rauw, te Rotterdam, thans tijdelijk onderwijzer aan die school, Tot onderwijzer aan de Klaas de Vxicsschool B aan de Zwartewaalse- straat is benoemd de heer Chr. G. J. Reïzevoort, thans tijdelijk onderwij zer aan die school. Tot onderwijzeres aan de Gome- musschool B aan de Singel is be noemd mej. J. Brand, voormalig on derwijzeres aan die school, thans ver blijf houdende in Engeland. Tot onderwijzeres aan de Prof. dr. J. G. Gunningschool aan de Burg. van Haarenlaan is benoemd mej. Joh. de Koning te Schiedam, onder wijzeres bij het g.Lo. te Rotterdam. De heer B. P. Jeene, onderwijzer aan de Prof. dr. Ph. Kohnstamm- school is in gelijke functie overge plaatst naar de Goeman Borgesius school aan de Ant Muysstraat De heer D. J. van Faassen, onder wijzer aan de Erasmusschool aan de Huysmansstraat is in gelijke functie overgeplaatst naar de Willem de Zwijger-uloschool II aan de Laan. De heer H. A. J. Kruyshaar, on derwijzer aan de Willem de Zwij ger-uloschool aan de St. Liduma- straat is in gelijke functie overge plaatst naar de Willem de Zwijger- uloschool II aan de Laan. Op 4 augustus komen met de „Groote Beer" 33 Nederlandse jon geren terug, die een bezoek van een jaar aan de Verenigde Staten heb ben gebracht. Het schip wordt in de ochtenduren te Rotterdam verwacht. De Nederlanders zijn een jaar opge nomen geweest in een Amerikaans gezin en hebben in deze periode een Amerikaanse school bezocht. Zij werden, allen door president Kenne dy ontvangen. Op 11 augustus vertrekt een nieu we groep jongelui naar Amerika. V Yvi Brynner, met een levensgrote cowboyhoed op het fascinerend kale hoofd is deze week in het Passage' theater te bewonderen in de rol van een goede bandiet, die om niet sc heel duidelijke redenen zijn leven veil heeft om een troepje haveloze Mexicaanse boeren te beschermen te- IN Echt iets voor Conny is het lieve zangeresje zowaar een wees je, dat onder beheer staat van een oom, die zijn carrière als schlager zanger heeft opgegeven om de gram mof con platenft rmadie Conny van haar ouders heeft geërfd, te leiden. Oom wil niet dat nichtje vóór haar meerderjarigheid ook zangeres wordt. Maar het bloed kruipt waar het biet gaan kan en zo krijgt Conny. die onder een andere naam groot succes heeft behaald op een talentenwedstrijd, een uitnodiging om proefopnamen te maken, en wei bij haar eigen platenzaak. Aan compli- catfes, verkleedpartijen en achter volgingen heerst geen gebrek in de ze muzikale klucht, waarin Conny en nog een paax andere Duitse jeügd- jes het hoogste lied zingen. (MONOPOLE) (Advertentie l.M.) Linnenkast, 2/3 leg, 1/3 hang, ledikant, stoeltjes, 2 nachtkastjes, 1 tafeltje, voor Nog vele andere koopjes in meubelen cn woningtextiel! Volledige woninginrichting Hoogstraat 184-186 - Tel, 675 81 - Schiedam gen een kleurrijke bandiet, die de arme stakkers aan het brandschat- ten is. Voor dat doel heeft Brynner nog zes andere mannen, even won derlijk en even vechtlustig als hijzelf om zich heen verzameld en deze „Ze ven mannen zonder vreeszijn dan de goede rovers die een groep van veertig slechte Mexicaanse collega's om zeep brengen in het belang van de genoemde Mexicaanse boeren, die voor deze bescherming wel betaald hebben maar er niet dankbaar voor zijn, wat heel goed te begrijpen is als men het stel ziet. Het waarom blijft nogal in het duister, maar voor liefhebbers van een frisse knok- en schiet-film is dat ook niet zo belangrijk. Als het maar van dik hout zaagt men planken gaat en dat is echt wel het geval in deze „sociale western", John Sturges, hekend van „The old man and the sea" en van „Last train from Gun Hill", heeft deze actie-film gemaakt tegen de achtergrond van het ivoeste en armelijke bergland op de grens van Mexico. In de kleuren van panavïsion komt dat heel mooi uit. Tenslotte alleen nog de vermel ding dat het goede (uiteraard) zege viert, maar dat voor dat doel een wel zware tol aan doden betaald moet worden. Hetgeen de actie ver hoogt. (Advertentie l.M.) echte voor mensen die kwaliteit verlangen r, Voor de heer Cncnrasö Mnnlljn nas het vrijdag een bijzonder "belangrijke dag, Opnieuw iluoi onze imuriht.to nale linksbuiten een contract. Ais Coen Moulijn is net 24-Jarige Rotter damse- cn Nederlandse voctbaüdaol al onder contract bij landskampioen Feljcnoord, maar vanmiddag Ttctte hij In bet Rotterdamse sta buis zijn handtekening voor een ..contract voor het leven" met mejuffrouw Lenie Waterreus. Het jangc echtpaar Moulijn gaat zich vestigen aan de Langehorst 283, een nieuwe winkel promenade in een van de moderne stadswijken van Rot terdam Zuid, waar Coen Moulijn be gin september een zaak in fteren- mode-artJkejen hoopt te openen. Onze fotograaf knipte bruid cn bruidegom bij het verlaten van het huls van de bmld op weg naar het stadhuis. Toen Cocu en zijn bruid om kwart over twaalf voor het stadhuis arriveer den, stonden daar zeker wej duizend belangstellenden. Daarbij was ook een ïn voetbaltenne gestoken Feijenoord- Junior, die het paar plechtig de hand drukte. Coen was gekleed in een licht grijs streepjes pak. Zijn bruid droeg 'n korte witte kanten jurk «n een grote uitte kanten hoed. lp het stadhuis legden vele ambtenaren het werk enige ogenblikken neer om een blik op te kunnen vangen van Rotterdams po pulairste voetballer. Voor de trouw zaal ontstond zo'n groot gedrang dat de bodes dc hulp van een politieman in moesten roepen om dc menigte In bedwang te kunnen houden. Coen werd zelf naar de deur geroepen om te zeg gen wie er wel cn wie er niet naar binnen mncht. Tot de eerste cate gorie behoorden o-a, Feljcnoords voor zitter, de heer Kieboom, Coens mede spelers Eddy Picters Graafland. Bonk Schouten, Rlnie van Woerden en de oude en nieuwe trainer George So- bo.tka en Franz Ftichs. De ambtenaar van de burgerlijke stand, die het huwelijk zou sluiten was door dc drukte blijkbaar zo ner veus geworden dat hij bij het binnen treden van de zaal uitgleed cn bijna kwam tc vallen. "Wilton Feyenoord heeft een Lod gedaan op de m Brugge gevestigde „Scheepswerven van Vlaanderen", waar op het ogenblik voor rekening van Wilton Feyenoord twee vracht schepen worden afgebouwd. De „Scheepswerven van Vlaande ren" verkeren in staat van faillisse ment en zullen, na gereedkommg van de twee bedoelde schepen, op 19 augustus in het openhaar worden verkocht. Voor de hondenshow, die woens dagmiddag 2 augustus m het open luchttheater Dykzigt wordt ge houden, is een extra inschrijfgeld vastgesteld op maandag a.s. Kinde ren ton. 16 jaar kunnen zich des' middags van 3 tot 5 uur of des avonds van 7 tot 9 uur opgeven bij mevrouw Spaan, Fijnackex- plein 4. a r tj f o r t meubelen' EST 64-66 AGENTUUR- en COMMISSIEHANDEL HOLLANDIA Chocolade- en Suikerwerken Coolhaven 14B-354, Rotterdam heeft vacatuie voor: van 1721 jaar, aan wie eventueel na een itiwerkperiode het bijhouden van de mechanische administratie zal worden opgedragen. 5-daagse werkweek. Gegadigden voor deze vacature worden uitgeno digd, hetzij hun brieven te richten aan boven staand adres, hetzij telefonisch contact op te nemen. Tel. 5 0853 (na 7 uur tel. 3 74 57 Verhage). Speciaal voor spoedgevallen Rotterdamsedyk 265 Telefoon 6 8021 - Schiedam Auto-, Motoren- en Scooterverhuur Luxe autoverhuur. Wa rande 210 B. Tel. 62873. Diversen Laat uw spiraai vermaken tot modern opklap- of kan tel bed. Prima afwerking, ate mauw terug. fcte'. goedkoop ste adres: DUK, Groenendal IA (Broersveldpadj telefoon 6 if) 28 (na 38 uui telefoon 6 67 89) Ledikanfob hutledi kanten, karapeernertden enz Kom eens praten. Permanent wave flelene permanent met toe- itel het beste wat er »s; compleet ƒ5—. stroomloos F 50 Op vertoon van deze advertentie rl. - korting! Dames- en heienKapsalon. .Héléne' Rem brand Üaan 22, telefoon 6 73 70 Personeel gevraagd Gevraagd voor direct elek- troraontcurs en aank. mon teurs. Hoog loon. Aanm, fa.' J. v. d. Klip, teL 5 28 22, v.® Meursstraat 40, Rotterdam-7.- Fotografie Voor pasfoto's naar K. Vuuren. Hoogstraat 106 te lefoon 6 67 20. In één dag gereed Ro[films vergeten? De auto maat staat voor u klaai Alle soorten films Foto K van Vuuren. Hoogstraat 105. V- -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1