Jan Schaper toont nieuwe vorm van acteren Eén Rotterdamse groep in nationaal waterkamp (J>- BEDFORD yiaardinger werkt met zijn groep in Schiedam Vakantie verstoort de honkbalstrijd 'm;ïm Softbal 1500padvinders op Nieuwkoopse Plassen Gearresteerd tweetal bekent 11 inbraken '1 TEKENAAR AANKOMEND TEKENAAR Nieuwe vorm SWS OVin de Vierdaagse AGENDA Selectie van honkbalteam Gevecht in Hoogstraat Hengelen in de vakantieweek Scheidsrechters promoveren Wie heeft iets verloren Rijwielhek gestolen Burgerlijke Stand Oudérdag C. P. Kok 40 jaar bij Albatros V oorzieningen SCHIEDAM Maandag 31 juli 1961 I {Advertentie i.M.) Bestelwagen f 6150.- Kub.Jntuud4.S9m3«HuWBl«adwnu>gin95aica, liitfrlak lengte 2.42 m. Geladen, explosief, bruisend van enthousiasme en werklust. Dat is een vlugge schets van de in Vlaardingen wonende Jan Schaper, de „coach" van de „Open Studio Groep", die tijdens de Schiedamse vakantieweek voar het eerst naar buiten zal op treden. In de Korenbeurs wordt dan het spel „Alles voor ikke" gebracht, waaraan de leden van de Groep maanden en maanden hebben gewerkt. Pas nu vindt Jan Schaper de tyd rijp om de Groep te presenteren. De Groep, die uit jonge acteurs bestaat, die nu al 2% jaar vlytig werkt om het acteren onder de knie te krijgen. En waarmee bedoelen we niet het „gewone" acteren. De Groep bewandelt namelijk nieuwe wegen naar ideeën van baar leider. Jan Schaper stelt het uitdrukke lijk, „Er Is in de wereld iets aan het veranderen. Er komt een nieuwe stroming, die zich ook op het toneel zal manifesteren". Htf heeft en daar heeft ky jaren over gedaan een nieuwe vorm van toneelspelen uitgedokterd, die misschien een ^om wenteling kan betekenen. Hiertoe was het nodig om van verschillende acteerregels afstand te doen. Daar om Is Jan Schaper met jongeren be gonnen, die nog makkelijk gevormd kunnen worden. Deze nieuwe kunst is lang niet makkelijk. Het spel dat opgevoerd ~ordt, wordt namelijk grotendeels jt'.improviseerd. De spelers reageren ifus zo veel mogelijk naar wat hun karakter hun ingeeft,_ Zij acteren vo'geons hun persoonlijkheid. Alles wat zij doen dient dus volgens Scha per echt en waarachtig te zijn. Na tuurlijk worden er door de regisseur wel richtlijnen gegeven en is er een tekst geschreven voor het op te voeren spel, maar dat laatste heel schematisch. Het spel krijgt zijn vorm tijdens het repeteren Jan Schaper noemt het zelf liever trai nen en het groeit langzamerhand. Maar een onontkoombaar feit is, dat men bij deze wijze van toneelspelen wel de kans loopt, dat de ene voor stelling van de andere verschilt. Jan Schaper vindt dat echter niet erg. Dat maakt juist alles werkelijk en waarachtig. En dat laatste is voor hem van onschatbare waarde. Hij wil bet spel zo reëel maken, dat het publiek zich inleeft en dat het de lust bekruipt mee te gaan Advertentie t.M.) doen. In feite vergelijkt hij de ze hele nieuwe vorm met de voetbalsport. Het publiek smult van een wedstrijd, die langzaam wordt opgebouwd en die a h.w. uit vrije improvisatie ontstaat. In dn verband spreekt hij dus liever over trainen van de Groep dan repeteren. Geconcentreerd, heel aandachtig luisteren de leden van de Groep naar het commentaar en de aan wijzingen van hu» leider Jan Schaper, Deze reis kon hy maken omdat hü een eerste prijs gewonnen had met een scenario. Schaper heeft verder bekendheid gekregen door enige do- cumentalrcs. Zijn grote droom bleef immer het maken van een grote speelfilm. De kans daarvoor kwam in 1959. Hij kreeg toen een subsidie van O., K. en W. Maar dit werd een misluk king. Later kwam er weer geld bij een om een film te maken. Toen miste Schaper echter het zelfver trouwen. Toch is er toen een winst punt voor hem overgebleven. Uit de ruim tweeduizend sollicitanten voor de film zijn er veertien over gebleven. die nu de Groep vormen en die lange tijd in de studio aan de Eendrachtsweg in Rotterdam heb ben getraind. Die studio is er niet meer. Maar de Groep treedt nu toch op in de Korenbeurs, want de tijd is rijp! Ervaring Of het spel „Alles voor ikke", dat rond twee gewone huisgezinnen speelt, een succes wordt weet hy nog niet. Dat is in zijn ogen ook he lemaal niet belangrijk. Belangrijk is dat de Groep deze ervaring om voor een publiek op te treden, heeft opgedaan. Zoals gezegd het wordt de eerste keer. Wel hebben de ac teurs al eens voox* de TV-camera's m Bussum gestaan. Maar Jan Scha per wil bewijzen, dat er in wezen geen verschil bestaat tussen acteren voor de televisie, voor de film of op het toneel. De idee voor deze nieuwe kunst vorm is bü hem opgekomen, toen hij het toneelsysteem van de Rus Stanlslawsky had bestudeerd en dit had gecombineerd met enkele an dere systemen. Dit heeft hy voor namelijk in Australië gedaan. Voorts heeft hy rondgekeken in Amerika. Visserij vL 70.T. vanderPlas. Twaalf leden van de Schiedamse wandelsportver. „S.W.S. O.V." hebben deelgenomen aan de Vier daagse te Nijmegen. Twee van hen hebben op de 55 km gelopen, zes op de 40 km en drie op de dertig km. Slechts één van de leden moest he laas wegens bijzondere omstandig heden opgeven, maar de anderen hebben de mars in goede conditie volbracht. Al met a. een goed resul taat voor de S.W.S. O.V. Binnen kort zullen de lopers in eigen kring worden gehuldigd. Binnen van trawlvisserH VL 110, C. Boeleveld met 28 last, 131 Leen van der Harst met 27 last, 139 L. Kuyper met 22 last en 5D kisten vis, VL 133, C. Rog met 30 last. 350 kisten ijsha- ring en 150 kisten makreel. Vertrokken 31 juli VL, 110, C. Roele- -r>„ veld en VL 131. L. v. d. Harst: vleet- i De machinist kreeg een H.W. van GORP ZONEN ROTTERDAM, Soarwea 21-25, Tel. 176600 DORDRECHT, GeldnIozB Pad 76, Te!. 4344 Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41 en Apotheek Nieuwland, Dr. Wi- bautpiein 17, Bellen by ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80 telefoon 6% 90. Politie-alarxnnummer: 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19 tot '10 80 uur, dinsdag 930 tot 16 30 en 19 tot 20 30 uur, woensdag 9.30 lot 12 30 uur, donderdag 9.30 tot 12 30 uur, vrijdag 9 30 tot 16.30 en 19 tot 22.30 uur, zaterdag 9.30 tot 16.30 uur, 's zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19 tot 21 uur, woensdag 14 tot 17 en 13 tot 21 uur, donderdag 10 tot 17 t» x, vrijdag 14 tot 17 en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 12 en 14 rot 17 u BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur „Zeven man nen zonder vrees". Monopole, 2 uur „Echt iets voor Con- ny" 7 en 9.15 uur: „Hier is Lem- my Caution". Woensdagavond om half zeven wordt op het terrein van SVV in Sportpark llarga een belangwekkende selectie wedstrijd gespeeld voor de Jionkba"ers tilt deze omgeving. Coach Johnny Heyt van Sparta zal «lt de teams en de Rast van Rotterdam net negental samenstel len, dat op tien augustus op het ter rein van Schiedam zal spelen tegen de East null Aces Base Ball club uit En geland, Bij Sparta speelt mee de Schiedamse ex-internationaal Ton Fabric, bb de tegenstanders van de sterke hoofdklas ser Sparta de Rest van Rotterdam staan tal van Schiedammers opgesteld Als werpers fungeren de Schiedammer Hans de Lange van SW, verder Scher- penhuyzen (RFC) cn Goedhart (Feyen- oord). Kees van der Gang van SW is schtervanger. evenals Van Aaien van Neptunus, In het binnenveld staat Henk Kempen van Schiedam opgesteld, verder de SVV'-ers Koos en Nico Kol- meyer met de Rotterdammers Van der Most (RFC) en J. van der Han (RFC). In het builenveld staan geen Schie dammer!,, n.L Van Krimpen (Neptunes), Fischer (Fevennnrd). ^rr-mer (Feyen- oord) en Lenderink (Neptunus). Zaterdagavond om half twaalf heeft cr in de Hoogstraat een ge vecht plaats gehad. De machinist C. de M. van de Marine uit Scheve- ningen maakte een minder prettige opmerking over een jongedame, het geen de haar vergezellende K. J., opkoper te Kethel, niet nam. Hij zei iets terug. De machinist deelde daar op een harde opstopper uit, waar door de heer J. een diepe scheur- wond bij het oog opliep. Deze is in het Gemeenteziekenhuis verbonden kwetsuur aan de rechter hand. Morgen houden wij een speciale verkoop van dames- en heren ondergoed, van een prima kwa liteit rlbtricot. Hele series van bijna twee gul den per stuk kunt U morgen te kust en te keur uitzoeken voor nog géén gulden. Strapless camisoles (ook met schouderband te dragen) afgezet met kant... bijpassende slips en het herengoed van prima inter lock van ijzersterke garens. Dames camis°^ 03messllPs Herens'mglets-Y rterens»Ps Gedurende de Schiedamse Vakan tie-feesten zullen, de gewoonte ge trouw, ook ditmaal twee heugel-con coursen worden gehouden, beiden in het Prinses Beatrix-park, De jeugd komt al zaterdag 5 augustus aan bod, zij zullen tussen 9 en 11,30 uur hun hengels uitleggen, terwijl de senioren de week daarop, op zaterdag 12 aug, aan bod komen, (Bij vergissing is dit senioren hengel-concours niet in het programma-boekje vermeld, maar zal toch gehouden worden). Inschrijving kost voor de jeugd een kwartje en voor de ouderen een gulden en kan geschieden bij de vol gende adressen: VVV-kiosk aan de Plantage, A. Bruggraaf, Teijlerstraat 5: C. van Raaij, Havendijk 196 b; D. Voets, Leliestraat 33; A. Giesen, Houtstraat 27; W. de Reuver, Ribes laan 3 en C. van Leeuwen, Broers- veld. Uil de afdeling Rotterdam van de KNVB zijn voor het komende seizoen liefst drie Schiedamse scheidsrechters naar de KNVB gepromoveerd. Het zijn de heren E>. van der Hoek, J. Mast en Koen Brouwer. De laatste, bekend voetballer en daarna oefenmeester. Is wel in zeer korte tijd de lange weB uit de laagste regionen van het ama teurvoetbal naar de begeerde top ge gaan. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dit dames ondergoed in de maten 40 ijm 46 en het herengoed In de maten 5-6-7, door elkaar per stuk voor één prijs, yooi Esperauto-agendo Merkredon, la 2an de aügusto. Pro libera tago ne okazos klubves- pero. Atentu la sciigon pri la plej es ton- ta kunveno en la sekvonta agendo Te bevragen aan het hoofdbureau j van politie te Schiedam tussen 9 - 12-30 I uur en 2-5 uur: herenhoed. Tc bevragen bij dc vinders: porte monnee met inhoud, Gonners, Nieuwe Damlaan 547: damesparapluie. J. Ver- wiel, Parallelweg 173 c: portefeuille, J. putter. Brugmanstraat l a; ring met sleutels. A. Mij dam, SchJetbaanstraat 24. Kethel; ballpoint, Uittenbogaard, Dr, Kuijperiaan 61; bedrag aan geld. B. On~ derdelmde. lange Nieuwstraat 13: he- rcnpolshorloge. De Kok, v. Högendorp- straat 302: reserve-autowiel met band, Loke, Brugmanstraat 40; badhanddoek, mevr. UittenwiUlgcn, W. A, Vhegen- straat 32: damesvest. G. Hodes, Spoor- baanstraat ia. Kethel: corset, mevr. Wuisman, v. Leeuwenhoekstraat 7B; kin derjasje. Rademakers. Groenelaatt 19; herenvest, W. de Reuver. Hibeslaan 3, Kethel; autostep, H. Bcrgkotte. Galilei- straat 37 a; kruiwagen, Rademakers, Groenelaan 17; tamme kau, v. Geertscn, Lokhorststraat 20. Rotterdam. Het vakantieweekeïnde leverde weinig honkbal op voor de Schie dammers. Bovendien bleek het moei lijk de teams volledig In het veld te sturen zodat de krachtsverhoudin gen ditmaal nogal uiteen liepen. Her mandad kon in het geheel geen ne gental samenstellen, zodat Schiedam 3 zondagmorgen onverrlchterzake naar huls kon gaan. Ook SVV 3 was niet in de juiste formatie zodat Schiedam 2 deze derby vrij gemak kelijk kon winnen (16-2). Schiedam 1 was vry. Schiedam 2-SVV 3 16-2 Het zwakke SVV had weinig kan sen tegen het gesloten team van de zwart wit ten. Molenaar en Piet Gom- mel opende voor Schiedam de score op honkslagen van Gommel en Jan Osephius. In de tweede inning ver zamelde Schiedam zeven punten op viermaal vier-wijd cn honkslagen van Adrie Schol, en Wim van der Touw. Gommel, Osephius, De Graaf, Bek, Schol. W. van der Touw, H. Terwolde scoorden. In de derde slag- beurt brachten Terwolde en Jan van der Kooy via veldfouten de score op 110, De Graaf, W. van der Touw en Terwolde konden door veldfou ten en een slag van Terwolde de stand op 14—0 brengen in de vierde inning en daarna besloten Piet Gom mel met vier-wijd en Jan Osephius (veldfouten) het totaal op 16—0 in de vijfde inning. In de laatste slag beurt redden Joop Smit en Ee Ruiter voor SW via enkele veldfouten van Schiedam voor SW de eer. (162). SW-HCK 2 17-0 Met verbluffend gemak heeft SW zich in de kopgroep kunnen hand haven door een 170 overwinning op HCK 2, dat hiermee de tiende nederlaag onderging. Ook SW 2 was te sterk. De Schiedammers overtroefden in Harga Sparta 5 met liefst 27—1. Voor de wedstrijd Nado Vooruitgang—DRZ 2 liet DRZ ver stek gaan. DHS-Hawks 10-3 DHS heeft het moeilijkste honkbal weekend van het jaar gehad. Het eerste negental kon niet op volle sterkte tegen het sterke Hawks aan treden, omdat enkele spelers met vakantie waren. Maar de DHS-wer- per Jan Verbeet en zijn achtervan ger Berty KorpeL staken in zo'n goede vorm dat de Hawks niet tot honkslagen kon komen. De wedstrijd stond op zeer goed peïL De Hawks namen met 10 de leiding, maar Korpel maakte na een goede tik weer gelijk. In de volgende innings kwamen weer punten bin nen door Karei van Vliet, Koos Kersscmeyer, Bob Sondijn, Jan Schoonenberg en Bob van den Berg, DHS kwam tenslotte op 10—3 en is door deze overwinning weer dich ter bij de top gekomen. De beste slagmensen waren Berty Korpel, Koos Kerssemeyer en Bob Sondijn, maar ook werper Jaap Verbeet le verde een opmerkelijke prestatie. Werpersresultaten: DHS (Jaap Verbeet) 16x3 slag, 0x4 wijd en 2 honkslagen tegen. The Hawks (Van Es): 4x3 slag; 8x4 wijd en 8 honk slagen tegen. Het tweede elftal heeft een moei lijke uitwedstrijd tegen VFC gehad, dat dan ook op de tweede plaats staat, met 1410 gewonnen. Teun v. d. Grijp, Dik Osephius en Peet v, d. Harg waren hier de beste hitters. Werpersresultaten: DHS (G. Krom menhoek) 7x3 slag; 7x4 wijd en 3 honkslagen tegen. VFC <K, Breek) 10x3 slag; 3x4 wijd en 16 honkslagen tegen. N mmm* ÜMStesüfl Ouders van de Decima-zeeverken- nersgroep uit Rotterdam kwamen gisteren in het nationale water kamp in Nieuwkoop kijken hoe hun jongens op het water te werk gaan. Het damessolftbaiteam van „Schie dam" is er nog met in geslaagd de fraaie prestatie van vorig jaar te herhalen Toen werd Schiedam reeds bij het debuut kampioen, maar in het tweede jaar heeft Schedam het te gen sterke tegenstanders moeilijker. V/el werd vorige week met 11—0 ge wonnen van Tjikaiong, maar het be langrijke duei tegen Hygiea werd daarna met een gelijk spel 2—2 be sloten. De Schiedamse en Haagse da mes waren volkomen aan elkaar ge waagd. Door dit resultaat echter hebben Schiedam en Hygiea beiden een punt achterstand verkregen op VODO. Schiedam heeft slechts een maal verloren, namelijk van VODO, zodat de returnmatch voor de Schie damse meisjes van belang wordt. (Van een onzer verslaggevers) Tussen de vijftienhonderd padvindsters en padvinders uit alle delen van Nederland, die in Nieuwkoop meedoen aan het nationale waterkamp 1961, is slechts één groep uit Botterdam „Decima". Maar deze groep heeft aok een bijzondere reden om aan dit jubileumkamp ïnee te doen. Samen met de padvinderij vierde „Decima" dit jaar het vijftigjarig bestaan, eerst in Rotterdam, voortgezet in dit waterkamp. Tot en met twee augustus duurt de eigen groep mee kan komen", al- dit nationale kamp, waaraan dit jaar voor het eerst ook meisjes deel nemen. Op hun eigen eiland doen de waterpadvindsters en gidsen aan .het grootse watersportgebeuren mee en de zeeverkenners hebben tot nu toe uitstekend hun best gedaan het hun bijzondere gasten zo plezierig moge lijk te maken. „Wij helpen die meisjes een beetje, Morgen (dinsdag-)avond gaan de want ze hebben niet zo erg veel bo- Schïedamsen naar Hygiea 2; deze wedstrijd moet gewonnen worden om bij de koplopers te kunnen blijven. Vrijdagavond speelt Schiedam de be langrijke returnwedstryd tegen Hy- giëa 1, Dan zal Schiedam moeten winnen om althans naast VODO te kunnen blijven. Vragen aan B en W Huur gaskomforen beëindigd Het lid van de Gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid, de heer H Kornfeld. heeft de volgende schrif telijke vragen ingediend by bur gemeester en wethouders. Is het aan b. en w. bekend, dat aan de huurders van gaskomforen d.d. juli 1961 bekend is gemaakt, dat de Technische bedrijven de regeling van verhuur van gaskomforen wil beëindigen? Vindt uw college het juist, dat deze vanaf ca. 1900 bestaande rege ling van verhuur van gaskomforen wordt opgeheven zonder de gemeen teraad daarin te kennen? Wanneer b. en w. het met mij eens zijn, dat dit niet juist is, wil uw collega dan bevorderen, dat deze actie van de Technische Bedrijven vanaf heden wordt beëindigd, totdat de gemeenteraad in deze is gekend? Mejuffrouw J. R., die een tabaks- wiknel heeft aan de Nieuwe Haven, deed aangifte, dat gedurende haar vakantie een ijzeren rijwilehek voor de winkel, eigendom Van een siga- rettenfabrikant, is verdwenen. Geboren: Pieter, z_ v. A. v. Voorden en J. Klop: Theodoras L C.. z. v. T L. C. van Beek en M. J. Kazenbroot; Ivonne M. J.. d. v. J. C. Magielsen en J. C. van den Nouwiand: Cathanna C M.. v. P. C. H. Wijnen en M, Vermeer; Willem, z v. J. Hellen thai en W. M. P. WJjzenbroek; Maria M. F. A., d. v. J. P. Weterings en a. M. E. Steens; Tan, z. v. J. de Waard en N. H. Hol- laar; Jacoba H.. d v. H. Loender- sloot en M. Koens. Overleden: J. Tanls, 57 jr.: C. J. M. van der Hldde, 63 jr. ten", zei schipper J. W. Kloot. „Gis teren hebben wij ze afgehaald, om in onze boten naar de zeilwedstrijden te gaan kijken. Vanavond gaan we een tegenbezoek brengen aan hun kamp. We zijn uitgenodigd om een kampvuur mee te maken". Het stafschip van de „Decima- groep" lag gisteren gepavoiseerd voor de Nieuwkoopse rietvval, om dat de schipper 2ijn verjaardag vier de en de jongens hun ouders konden ontvangen. Natuurlijk wilden de ouderlijke landrotten wel eens zien, hoe dat daar op de plassen toegaat en of hun zonen in zo'n vochtige streek wel m goede handen zijn. Alle zeeverkenners hebben echter kans gezien alle bezorgdheid te laten ver dwijnen en alle aanwezigen zelfs enthousiast te maken voor de water sport. In dichtbemande roei-, zeil- en mo torboten werden de Nieuwkoopse Plassen verkend. De „Deciraa-ver- kenners" voeren in hun vier zeilbo ten, hun sloep en motorvlet, „Ons stafschip hebben wij een paar jaar geleden ten geschenke gekregen van Rotterdamsehe Droogdokroaat- schappij, het was ons eerste schip", vertelde schipper Kloot, die de lei ding van het Rotterdamse kamp heeft. Daarna is de vloot steeds wat gro ter geworden. „Op de heenreis naar Nieuwkoop hebben wij onderweg zelfs nog een splinternieuwe zeilvlet er bijgekregen". Dit scheepje lag za terdagmiddag klaar bij een werf in Kinderdijk, maar omdat de werf ge sloten was had het personeel de boot tussen kettingen op stroom ge legd. Daar hebben de zeeverkenners het scheepje vandaan gehaald. Alle Rotterdamse deelnemers wa ren van mening dat ze geen beter kamp hadden kunnen hebben, al had het weer wat mooier kunnen zijn. .,Dit kamperen in het groot heeft het voordeel, dat je de groep eens kunt vergelijken met anderen. Je kunt het materiaal van de andere (Van een onzer verslaggevers) Met de arrestatie van de 24-jarige kok C. J, P. uit Rotterdam en de 28-jarlge chauffeur A. C. S. van de Mee uwen plaat blijkt de politie een goede vangst gedaan te hebben, De twee mannen, die op 8 juli wer den aangehouden, nadat ze de nacht tevoren in de Botlekstores aan de Botlekweg in Spijkenixse een groot aantal horloges, radio's, verrekijkers, vulpennen, scheerapparaten e.d. tot een waarde van 22.000 gulden had den gestolen, hebben bij een nader verhoor toegegeven, dat ze zich aan nog tien inbraken hebben schuldig gemaakt Zo hebben ze onder andere een bezoek gebracht aan een woning aan de Zestienhovenstraat, waar ze een kistje met sieraden ter waarde van ongeveer 600 buitmaakten. De andere inbraken pleegden ze in woningen aan de Floegstraat, Zwaanshals, Noorderhavenkade, Pie ter de Hoochweg, Blaak, Saffraan- straat (Hoogvliet) en in de patatkra- men en consumptietenten aan de Spoorsingel, AveHng en het West- plein, waar ze kleine geldbedragen en o.a. draagbare radio's en een elek- tische koffiemolen wegnamen. Ze hadden het rijtje in slechts enkele weken afgewerkt De heer C. P. Kok uit Hoogvliet vierde vandaag de dag, waarop hij veertig jaar geleden in dienst trad bij de Albatros Superfosfaatfabrie- kei. N.V. Ie Pernis. Hij werkte o.a. als ontsluiter. zuurperser en molen baas. Vanmorgen is hij gehuldigd. De technische hoofddirecteur, ir. H. ter Meulen, deelde mede, dat de ju bilaris is onderscheiden met de ere medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons. De fabrieks directeur, de heer A. Prins, over handigde de heer Kok de onder scheiding van de Maatschappij van Handel en Nijverheid. De jubilaris werd voorts toegesproken door zijn tegenwoordige chef, de heer J. H. Tjallinks en vertegenwoordigers van het jubileumfondj overhandigden geschenken. die met trots de as het zien, waarop het jaar tal 1911 geborduurd Staat. „Wy zijn ee». van de oudste groepen van Ne derland". Die vijftienhonderd padvinders en padvindsters in Nieuwkoop vereisen vele bijzondere voorzieningen, waar voor onder leiding van schipper dr, A. P, J. v. d. Burg goed is gezorgd. Bij de voorzieningen hoort o.a. een kampbioscoop met doorlopende voor stellingen, een ziekenboeg met vaste spreekuren in het dorp, brandhout depot, water- cn melkvcorziening, een rijdend postkantoor, een speciale verbindingsdienst en een kampkrant, waarin alle mededelingen worden gedaan, die voor de kampdagen van belang zijn. Het rustige dorpje Nieuwkoop, dat in de zomer slechts een beperkt aan tal „geselecteerde" toeristen krijgt, keek op van de onverwachte drukte, de ouderen bepaald met een wat ver moeide blik. Maar de meeste inwo ners konden zich met de water-in vasie wel verenigen, omdat er voor de winkeliers een aardige extra ver dienste zit in de bevoorrading van vijftienhonderd nieuwe klanten. De plassen zijn vrijwel overbe volkt tot en met de tweede augustus, boven ieder eilandje waait een vlag, of is een hele uitkijktoren te zien, maar voor iedereen is er in dit uit gestrekte watergebied ruimte genoeg, Zelfs nog wel voor de burger-water sporter, die zich door de roei- en zeil wedstrijden van de padvinders en padvindsters niet liet verjagen. Vandaag is er op de Nieuwkoopse Plassen een grootscheepse vloot revue gehouden, die werd afgeno men door een aantal hoge gasten, onder wie de heer L A. Aler, gene raal Kruis en de vice-admiraal de Vos van Steen wijk. Woensdag twee augustus wordt het nationale wa terkamp weer gesloten. Dan wordt Nieuwkoop weer rustig, tot de vol gende zeeslag. VLAARDINGEN In verband met de gehouden va kantieweken organiseert de schiet vereniging „Wilhelmina" een schiet wedstrijd voor Vlaardingers in de leeftijdsgroep van 18 t.m. 80 jaar en wel in de week van 31 juli tro. 5 augustus. De aanvangstijden zijn ge steld op zeven uur. Zaterdag echter om drie uur, waarna 's avonds d« groepen zien en je komt te weten of prijzen zullen worden uitgereikt. a riifo rt meubelen1 WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 DOK- EN WERF-MAATSCHAPPU WILTON-FIJENOORD N.V. SCHIEDAM vraagt voor de afdeling M. I. (pijp leidingen buiten de machinekamer) van haar Tekenkamer Scheepsbouw met praktische ervaring op hef gebïed van scheepspijpleldingen. Eigenhandig (niet met ball-point) geschreven sol licitatie-brieven te richten tot Wilton-Fijenoord, Postbus 22, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1